Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms"

Transkrypt

1 Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub SQL Server Express 2008 pod warunkiem instalacji Service Pack 1 dla Visual Studio 2008). Alternatywnie można wykorzystać zdalny serwer Oracle lub SQL Server z bazą danych zawierającą tabele PRACOWNICY, ZESPOLY, ETATY. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń należy sprawdzić w opisany poniżej sposób dostępność lokalnej instalacji SQL Server Express i jej integrację z Visual Studio. 1. Sprawdzenie czy zainstalowany i uruchomiony jest lokalny serwer bazy danych SQL Server Express (i uruchomienie go jeśli jest zainstalowany, a nie uruchomiony) a. Usługi b. SQL Server Configuration Manager (dostępny z menu Start) W przypadku gdy SQL Server Express nie jest zainstalowany lokalnie, należy wykorzystać zdalny serwer SQL Express lub Oracle. Wtedy w ćwiczeniu pierwszym w punkcie 2 b) jako źródło danych należy wybrać Oracle Database, a jako dostawcę danych.net Framework Data Provider for Oracle. Następnie zamiast poleceń z punktu 2 c) należy wprowadzić nazwę serwera, użytkownika i hasło. Pole Save my password powinno być zaznaczone.

2 2. Sprawdzenie konfiguracji Visual Studio w zakresie współpracy z SQL Server Express (Tools Options). Ćwiczenie 1 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET, w której warstwa prezentacji komunikuje się bezpośrednio z bazą danych. Podejście to sprawdza się jedynie w prostych aplikacjach, gdyż może prowadzić do duplikowania kodu odpowiedzialnego za komunikację z bazą danych i utrudnia jego pielęgnację, a ponadto ściśle uzależnia warstwę prezentacji od schematu bazy danych. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie nowej witryny (Web Site). a) Uruchom narzędzie Microsoft Visual Studio. b) Z menu głównego wybierz File New Web Site. Wybierz szablon ASP.NET Web Site, język Visual C# i lokalizację File System. Zaakceptuj zaproponowany katalog lub zmień go na inny gdy nie masz prawa zapisu w proponowanym katalogu. Kliknij przycisk OK.

3 2. Utworzenie połączenia z bazą danych w środowisku MS Visual Studio a) W panelu Server Explorer wywołaj prawym klawiszem myszy menu kontekstowe dla węzła Data Connections i wybierz opcję Add Connection. b) Jako źródło danych wybierz Microsoft SQL Server Database File. Kliknij przycisk Continue.

4 c) Pobierz na dysk lokalny plik bazy danych Instytut.mdf. Wróć do Visual Studio i korzystając z przycisku Browse... zlokalizuj pobrany na dysk plik bazy danych.

5 d) Przetestuj połączenie przyciskiem Test Connection i w przypadku powodzenia kliknij przycisk OK. e) W panelu Server Explorer rozwiń węzeł reprezentujący utworzone połączenie, następnie rozwiń węzeł Tables aby upewnić się, że w bazie danych dostępna jest tabela PRACOWNICY. (Możesz podejrzeć zawartość tabeli PRACOWNICY wywołując prawym klawiszem myszy menu kontekstowe i wybierając z niego opcję Show Table Data.) 3. Utworzenie formularza do edycji informacji o pracownikach. a) Zmień nazwę utworzonej wraz z projektem strony Default.aspx na SqlDataSource.aspx wybierając opcję Rename z menu kontekstowego w panelu Solution Explorer (automatycznie powinna zmienić się również nazwa pliku code behind). b) Przejdź do edycji strony SqlDataSource.aspx w trybie Design. c) Przejdź do panelu Server Explorer. Rozwiń gałąź reprezentującą utworzone wcześniej połączenie z bazą danych. Następnie rozwiń dla tego połączenia gałąź Tables.

6 d) Techniką drag-and-drop umieść tabelę PRACOWNICY na stronie SqlDataSource.aspx. e) W menu podręcznym dla umieszczonej przez kreator kontrolki typu GridView zaznacz opcje Enable Editing i Enable Deleting. f) Zapisz wszystkie zmiany (np. File Save All). g) Uruchom stronę wybierając z menu kontekstowego opcję View in Browser. Strona w przeglądarce powinna zawierać tabelkę z danymi wszystkich pracowników z możliwością ich edycji i usuwania. 4. Otwórz stronę w dwóch przeglądarkach. Sprawdź co stanie się w przypadku współbieżnej modyfikacji tego samego wiersza. W tym celu: a) w pierwszej przeglądarce kliknij Edit dla któregoś wiersza b) w drugiej przeglądarce kliknij Edit dla tego samego wiersza c) w obu przeglądarkach zmodyfikuj płacę podstawową tego samego pracownika, ustawiając dwie różne wartości d) kliknij Update najpierw w jednej a potem w drugiej przeglądarce.

7 Ćwiczenie 2 Celem ćwiczenia jest modyfikacja strony z poprzedniego ćwiczenia poprzez konfigurację optymistycznego zarządzania współbieżnością. Kroki ćwiczenia: 1. Kliknij znacznik inteligentny kontrolki SqlDataSource i wybierz opcję Configure Data Source Przejdź do ekranu Configure the Select Statement, kliknij przycisk Advanced i zaznacz pole wyboru Use Optimistic Concurrency. Następnie kliknij OK i Finish. 3. Obejrzyj zmienione wskutek włączenia optymistycznego zarządzania współbieżnością właściwości kontrolki SqlDataSource: ConflictDetection (CompareAllValues zamiast OverwriteChanges) i DeleteQuery/UpdateQuery, wtórych klauzula WHERE została rozszerzona o warunki odwołujące się do oryginalnych wartości. 4. Przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach (sposobem z pkt.4 poprzedniego ćwiczenia). 5. W obecnej postaci aplikacji nie występuje problem ślepego nadpisywania zmian dokonanych przez inną transakcję. Problemem jest jednak to, że modyfikacje drugiej transakcji są ignorowane bez żadnego komunikatu dla użytkownika. Aby wykryć konflikt operacji i poinformować użytkownika o jego wystąpieniu umieścimy na stronie etykietę z komunikatem o błędzie, która będzie widoczna, gdy operacja UPDATE lub DELETE nie znajdzie żadnego pasującego do warunku WHERE wiersza w bazie danych: a) Umieść na stronie komponent etykiety. Zmień jej identyfikator na ErrorLabel. Wprowadź dla niej stosowny tekst i ustaw jej właściwość widzialności na false.

8 b) W palecie właściwości komponentu GridView przełącz się na zakładkę Events i utwórz procedury obsługi zdarzeń RowDeleted i RowUpdated. c) Wprowadź następującą treść utworzonych metod obsługi zdarzeń: protected void GridView1_RowDeleted(object sender, GridViewDeletedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) ErrorLabel.Visible = true; else ErrorLabel.Visible = false; } protected void GridView1_RowUpdated(object sender, GridViewUpdatedEventArgs e) { if (e.affectedrows == 0) { ErrorLabel.Visible = true; e.keepineditmode = true; GridView1.DataBind(); } else ErrorLabel.Visible = false; } d) Ponownie przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach. Ćwiczenie 3 Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji ASP.NET z wydzieloną warstwą dostępu do danych (Data Access Layer DAL), zaimplementowaną w oparciu o silnie typowane zbiory danych. Kroki ćwiczenia: 1. Utworzenie silnie typowanego zbioru danych i związanego z nim obiektu Table Adapter w ramach tworzonej witryny. a) Z menu głównego wybierz opcję File New File, a następnie szablon DataSet. Jako nazwę pliku podaj Instytut.xsd. Kliknij przycisk Add, a następnie w oknie dialogowym które zostanie wyświetlone zaakceptuj propozycję umieszczenia zbioru danych w folderze App_Code.

9 b) Z poziomu okna edycji dla utworzonego zbioru danych (DataSet) wywołaj prawym klawiszem menu kontekstowe i wybierz opcję Add TableAdapter c) W pierwszym kroku kreatora TableAdapter wybierz połączenie z bazą danych. Jeśli pojawi się komunikat sugerujący przeniesienie pliku bazy danych (MDF) do folderu projektu, zgódź się. d) W kolejnym oknie kreatora wybierz (pozostaw) opcję dostępu do bazy danych przez polecenia SQL (bez pośrednictwa procedur składowanych).

10 e) W kolejnym oknie korzystając z pomocniczego kreatora Query Builder zbuduj zapytanie wybierające wszystkie kolumny z tabeli ETATY. f) Kliknij przycisk Advanced Options i upewnij się że z opcji zaawansowanych wybrana jest tylko pierwsza. Następnie kliknij OK.

11 g) Przejdź do kolejnego kroku kreatora i zaznacz w nim opcje generacji wszystkich metod proponowanych przez kreator: obu możliwych sposobów wypełniania obiektu DataTable wynikami zapytania i metod umożliwiających uaktualnianie wierszy w bazie danych pojedynczo (a nie jedynie przenoszenie zmian dla wszystkich wierszy zbioru danych poprzez jego metodę Update()). Zmień nazwę drugiej metody na GetEtaty. h) Kliknij Next>, a następnie Finish. Zapisz wszystkie zmiany. 2. Utworzenie strony ASP.NET prezentującej odczytane z bazy danych dane o etatach w formie tabelki.

12 a) Utwórz w ramach bieżącej witryny nową stronę, wybierając z menu opcję File New File, a następnie szablon Web Form. Jako jej nazwę podaj ObjectDataSource.aspx, a jako język Visual C#. b) Przełącz się na edycję strony ObjectDataSource.aspx w trybie Design. c) Umieść na stronie kontrolkę ObjectDataSource d) Poprzez inteligentny znacznik kontrolki ObjectDataSource wybierz opcję Configure Data Source. Następnie jako obiekt biznesowy dla kontrolki wybierz utworzony wcześniej Table Adapter dla tabeli ETATY. (Jeśli nie ma go na liście wyboru, zapisz zmiany i spróbuj ponownie.) e) W następnym kroku kreatora obejrzyj przypisanie metod warstwy DAL do operacji SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. Nie dokonuj żadnych zmian i kliknij Finish. f) Umieść na stronie kontrolkę GridView i jako źródło danych dla niej wybierz dodaną wcześniej kontrolkę ObjectDataSource.

13 g) W menu podręcznym dla umieszczonej przez kreator kontrolki typu GridView zaznacz opcje Enable Editing i Enable Deleting. h) Zapisz wszystkie zmiany (np. File Save All). i) Uruchom stronę wybierając z menu kontekstowego opcję View in Browser. Ćwiczenie 4 Celem ćwiczenia jest konfiguracja optymistycznego zarządzania współbieżnością dla architektury opartej o kontrolkę ObjectDataSource pośredniczącą w dostępie do warstwy DAL zaimplementowanej w formie obiektów DataSet. Kroki ćwiczenia: 1. Uruchom stronę z poprzedniego ćwiczenia w dwóch przeglądarkach. Przetestuj zachowanie się strony przy współbieżnych modyfikacjach tego samego wiersza. 2. Przejdź do edycji zbioru danych Instytut.xsd. Korzystając z menu kontekstowego dla obiektu TableAdapter wybierz opcję Configure. 3. W okienku konfiguracji TableAdapter dla tabeli ETATY kliknij przycisk Advanced Options i zaznacz optymistyczne zarządzanie współbieżnością. Kliknij Finish.

14 4. Przejdź do edycji właściwości kontrolki ObjectDataSource na stronie ObjectDataSource.aspx. Zmień wartość właściwości ConflictDetection na CompareAllValues. Jest to konieczne aby kontrolka przekazywała metodom warstwy DAL nie tylko aktualne wartości danych, ale również oryginalne, które są niezbędne do funkcjonowania optymistycznego zarządzania współbieżnością. 5. Poprzez inteligentny znacznik kontrolki GridView wybierz opcję Configure Data Source. Przejdź do drugiego okna kreatora i wybierz nowe metody warstwy DAL dla operacji UPDATE i DELETE. Dla operacji UPDATE wybierz metodę, która nie przewiduje modyfikacji nazwy etatu. 6. Przetestuj zachowanie się strony w kontekście modyfikacji dokonywanych współbieżnie. 7. Zmodyfikuj stronę ObjectDataSource.aspx tak aby w przypadku konfliktu współbieżnych operacji pojawiał się komunikat informujący użytkownika o zaistniałej sytuacji: a) Wykonaj te same kroki co we wcześniejszym ćwiczeniu wykorzystującym kontrolkę SqlDataSource (Zad. 2, pkt 5, kroki a) b) i c)). b) Przetestuj zachowanie się strony w kontekście modyfikacji dokonywanych współbieżnie. c) Kontrolka ObjectDataSource w przeciwieństwie do SqlDataSource nie ustawia automatycznie liczby zmienionych wierszy (domyślnie zawsze ustawia tę właściwość na -1). Należy więc dodać procedury obsługi zdarzeń Updated i Deleted dla kontrolki ObjectDataSource i ustawić w nich właściwość AffectedRows na wartość zwróconą przez warstwę DAL: e.affectedrows = (int)e.returnvalue; d) Ponownie przetestuj zachowanie strony przy współbieżnych modyfikacjach tego samego wiersza.

15 8. W aktualnej formie aplikacja wymaga jeszcze dopracowania, gdyż nie we wszystkich scenariuszach użytkownik jest właściwie informowany o zaistniałym konflikcie współbieżnych operacji. Jednym z problemów jest np. to, że gdy w przypadku konfliktu między dwoma operacjami UPDATE użytkownik, który zostanie poinformowany o konflikcie zrezygnuje z modyfikacji klikając Cancel, komunikat o błędzie będzie nadal widoczny. a) Przetestuj powyższy scenariusz z anulowaniem chęci modyfikacji po zaistniałym konflikcie. b) Spróbuj samodzielnie zmodyfikować aplikację, tak aby w powyższym scenariuszu komunikat o błędzie znikał ze strony.

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera 96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu Korekta_2007 Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera Instrukcja użytkownika - 1 - 1. INSTALACJA I URUCHAMIANIE...

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo