ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 13 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji... 7 Laboratorium podstawowe... 9 Problem 1 (czas realizacji 25 min)... 9 Problem 2 (czas realizacji 10 min) Problem 3 (czas realizacji 10 min)... 12

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem AJAX. Zobaczysz, jak prosto i skutecznie można wykorzystywad podstawowe kontrolki dostępne w. Nauczysz się, jak kilkoma kliknięciami myszy rozszerzyd funkcjonalnośd aplikacji o możliwośd asynchronicznej komunikacji z serwerem. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie AJAX oraz możliwości wykorzystania go w aplikacjach ASP.NET przy użyciu biblioteki. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: potrafił tworzyd strony częściowo aktualizowane potrafił rozbudowywad istniejącą aplikację o AJAX rozumiał zalety stosowania technologii AJAX Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka XHTML znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML, Kaskadowe Arkusze Stylów CSS oraz Wprowadzenie do ASP.NET. MODUŁ 14 MODUŁ 12 MODUŁ 1 MODUŁ 11 MODUŁ 2 MODUŁ 10 MODUŁ 13 MODUŁ 3 MODUŁ 9 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 6 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 13-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Rozbudowane aplikacje internetowe wymagają długiego czasu na przesłanie informacji od klienta do serwera. W czasie przesyłania klient może jedynie cierpliwie oczekiwad na dane z serwera. Niestety większośd osób chciała by dane od razu lub też mied chociaż możliwośd przeglądania strony w czasie pobierania danych. Dodatkowo dobrze by było, gdybyśmy mogli pobierad dane nie całej strony na raz, ale tylko wybranych elementów. Podstawy teoretyczne Klasyczny model aplikacji internetowej W poprzednich modułach wykorzystywano klasyczny model aplikacji internetowej. W modelu takim niewielkie zmiany wykonane przez użytkownika na stronie mogą spowodowad wysłanie danych do serwera i wygenerowanie dla klienta nowego dokumentu HTML, nawet jeśli nie różni się on znacząco od poprzedniego (Rys. 2). Rys. 2 Klasyczny model aplikacji internetowej Przykładem takiej akcji w aplikacji tworzonej na zajęciach może byd wybranie kategorii z listy rozwijanej. W takim przypadku zmienia się tylko niewielka częśd strony odpowiedzialna za wyświetlenie tytułów, ale serwer i tam musi wygenerowad nowy dokument i wysład go do użytkownika. Problemy występujące w klasycznym model aplikacji internetowej: Komunikacja zwrotna po wykonaniu każdej akcji wymagającej przetwarzania po stronie serwera, cała strona jest przeładowywana, nawet jeśli nowy dokument nie różni się znacząco od poprzedniego. Transfer danych poprzez sieć dokument wygenerowany po stronie serwera w wyniku komunikacji zwrotnej musi byd za każdym razem w całości wysłany do klienta. Przetwarzanie na serwerze generowanie całego dokumentu od nowa w przypadku komunikacji zwrotnej powoduje niepotrzebne obciążenie zasobów serwera. Co to jest AJAX? AJAX jest to technika pozwalająca aplikacjom Web komunikowad się asynchronicznie z serwerem (Rys. 3). AJAX nie jest technologią jest podejściem łączącym wiele technologii. AJAX to akronim powstały od słów Asynchronous JavaScript And XML. Strona 13-3

4 AJAX: Rys. 3 Model aplikacji internetowej z użyciem AJAX Asynchronous komunikacja odbywa się asynchronicznie. JavaScript JavaScript jest odpowiedzialny za wysyłanie informacji do serwera, asynchroniczny odbiór odpowiedzi i przetworzenie jej. XML jest formatem odpowiedzi serwera, dodatkowo komunikacja odbywa się poprzez obiekt XmlHttpRequest. Aktualnie XML wykorzystuje się rzadziej na rzecz mniej kosztownych w przesyłaniu i przetwarzaniu formatów takich jak JSON (ang. JavaScript Object Notation). Zalety i wady AJAX AJAX posiada wiele zalet, w tym m.in.: Strony nie są odświeżane po wykonaniu każdej akcji wymagającej przetwarzania po stronie serwera. Tylko potrzebne dane są wymieniane z serwerem. Zwiększona szybkośd odpowiedzi serwera. Należy jednocześnie zdawad sobie sprawę z pewnych wad tego rozwiązania, m.in.: Wymaga JavaScript, który może byd wyłączony w przeglądarce użytkownika. Aplikacjom AJAX trudno zapewnid zgodnośd z WCAG (ang. Web Content Availability Guidelines, wytyczne dotyczące dostępności materiałów publikowanych w sieci Internet). Jest trudny w oprogramowaniu: należy odpowiedniego zainicjalizowad obiekt XmlHttpRequest duże problemy może sprawiad obsługi przycisków nawigacyjnych w przeglądarce mogą pojawid się problemy z zapamiętywaniem i odtwarzaniem konkretnego stanu aplikacji jest zbiorem rozszerzeo, które umożliwiają wykorzystanie AJAX w aplikacjach ASP.NET. Zalety to: Odciążenie serwera na rzecz przetwarzania po stronie klienta. Możliwośd wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows, np. wskaźniki postępu. Aktualizacja tylko tych części strony, które tego wymagają. Strona 13-4

5 Dostęp po stronie klienta do usług aplikacji ASP.NET: autoryzacji formularzy i profili użytkownika. Integracja danych z różnych źródeł za pomocą odwołao do usług Web (niniejszy kurs nie obejmuje zagadnieo związanych z usługami Web więcej informacji na ten temat można znaleźd m.in. pod adresem Wsparcie dla większości popularnych i używanych przeglądarek, m.in. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Apple Safari. Architektura Technologia zawiera biblioteki skryptów klienckich oraz komponenty serwerowe (Rys. 4). Dodatkowo można rozszerzyd jej możliwości o darmowy zestaw kontrolek Control Toolkit. HTML, Script, Markup Service Proxies -enabled ASP.NET Pages Web Services (ASMX or WCF) Client App Services Local Store Browser Integration Microsoft AJAX Library (Client Script Library) Controls, Components Component Model and UI Framework Base Class Library Script Core Browser Compatibility Server Extensions Server Controls ASP.NET 2.0 Page Framework, Server Controls App Services Bridge Web Services Bridge Application Services Rys. 4 Architektura Bibliotek skryptów po stronie klienta Biblioteka skryptów po stronie klienta zawiera rozszerzenia JavaScript, które pozwalają na programowanie zorientowane obiektowo. Taka możliwośd nie była wcześniej bezpośrednio dostępna dla programistów JavaScript. Możliwości programowania zorientowanego obiektowo dodane do biblioteki skryptów pozwalają na tworzenie bardziej spójnego i modularnego kodu po stronie klienta. Następujące warstwy zostały włączone do biblioteki: Biblioteka klas podstawowych udostępnia podstawowe komponenty i rozszerzoną obsługę błędów. Możliwości przeglądarki zapewnia kompatybilnośd skryptów klienckich z większością używanych przeglądarek. Sieci odpowiada za komunikację z aplikacjami i usługami Web i zarządza asynchronicznymi wywoływaniami metod. Usługi jądra zawiera rozszerzenia JavaScript, takie jak klasy, przestrzenie nazw, obsługa błędów, dziedziczenie, typy danych i serializacja obiektów. Strona 13-5

6 Technologie po stronie serwera Kontrolki serwerowe to: ScriptManager UpdatePanel UpdateProgress Timer Usługi Web, z jakich możemy korzystad z poziomu : uwierzytelnianie formularzy profile Kontrolki serwerowe Kontrolki serwerowe łączą w sobie kod wykonywany zarówno po stronie serwera, jak i klienta. ScriptManager Kontrolka ScriptManager zarządza zasobami skryptowymi dla komponentów klienta, częściową aktualizacją strony, lokalizacją, globalizacją i skryptami własnymi użytkownika. Kontrolka ta musi zostad umieszczona przed innymi kontrolkami na stronie. Koordynuje ona i rejestruje skrypty odpowiedzialne za częściowe odświeżanie strony, odpowiada za konfigurowanie, czy też zwolnienie bądź debugowanie skryptów wysyłanych do przeglądarki oraz interakcję skryptów z metodami usług sieciowych. UpdatePanel Kontrolka UpdatePanel umożliwia aktualizację wybranej części strony przy użyciu asynchronicznych żądao. Jest kluczowym elementem AJAX w ASP.NET. Umożliwia wykorzystanie mechanizmu częściowego odświeżania strony, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie czasu potrzebnego na ponowne ładowanie strony. Kontrolka UpdatePanel jest kontenerem elementów podlegających pod system dynamicznego odświeżania strony. Najważniejsze właściwości kontrolki to: ContentTemplate jest kontenerem dla kontrolek, które mają byd dynamicznie aktualizowane. Dodawanie kontrolek jest możliwe tylko do tej części. Triggers zawiera listę wyzwalaczy zdarzeo, które mogą wywoład aktualizację kontrolek znajdujących się w ContentTemplate. Dzielą się na dwie grupy: AsyncPostBackTrigger możemy zdefiniowad zewnętrzną względem UpdatePanel kontrolkę i jej zdarzenie, które spowodują jej aktualizację PostBackTrigger możemy zdefiniowad wewnętrzną względem UpdatePanel kontrolkę i jej zdarzenie, które spowoduje aktualizację nie tylko panelu, ale i całej strony Kontener kontrolek wskazujący aktualizowany region na stronie: Kontrolki i zawartość nie aktualizowane... <asp:updatepanel id="u1" runat="server"> <ContentTemplate> ta zawartość jest dynamicznie aktualizowana! <asp:label id="lablel1" runat="server"/> <asp:button id="button1" text="wciśnij mnie!" runat="server"/> <ContentTemplate> </asp:updatepanel> Pozostała zawartość nie jest aktualizowana... Strona 13-6

7 Kontrolka UpdatePanel automatycznie generuje wszystkie wymagane skrypty i wysyła je do przeglądarki. Na stronie możemy umieścid wiele kontrolek UpdatePanel i każda z nich będzie niezależnie aktualizowana. UpdateProgress Kontrolka UpdateProgress udostępnia informacje o statusie aktualizacja kontrolki UpdatePanel. Kontrolka wyświetla zawartośd określoną przez właściwośd ProgressTemplate. W momencie aktualizacji kontrolki UpdatePanel pojawia się zawartośd zdefiniowana w kontrolce UpdateProgress. Możemy sterowad czasem, po jakim pojawi się wyświetlana zawartośd kontrolki UpdateProgress za pomocą właściwości DisplayAfter. Właściwośd ta określa czas w milisekundach, po jakim zostanie wyświetlona zawartośd kontrolki UpdatePanel. W przypadku kilku kontrolek UpdatePanel na stronie standardowo kontrolka UpdateProgress wyświetla się podczas aktualizacji każdej z nich. Jeśli potrzebujemy ograniczyd wyświetlanie do jednej kontrolki UpdatePanel, możemy to zrobid przy pomocy właściwości AssociatedUpdatePanelID. Timer Kontrolka Timer odpowiada za komunikację zwrotną do serwera w określonych odstępach czasu. Możliwe jest wysyłanie całej strony lub jej części ujętej w kontrolce UpdatePanel. Właściwośd Interval określa ilośd milisekund, po której nastąpi komunikacja zwrotna do serwera. Podsumowanie W tym rozdziale przedstawiona została technologia AJAX ASP.NET. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: rozumiesz jak działa UpdatePanel znasz kontrolki dostępne w AJAX Extensions wiesz co to jest i jakie ma zalety częściowa aktualizacja strony Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. The Official Microsoft ASP.NET Site, Na stronie znajdziesz wiele materiałów dotyczących technologii AJAX. Szczególnie ciekawe są webcasty prezentujące wiele elementów technologii. Ważnym miejscem wartym przejrzenia jest zakładka Showcase, prezentująca listę stron wykorzystujących tę technologię. 2. Maciej Dadela, AJAX w ASP.NET, W artykule autor prezentuje przegląd najważniejszych informacji dotyczących technologii. Zawarł opis kontrolek i ich właściwości, pozwalając zapoznad się bliżej z tą technologią. 3. Matt Gibbs, Dan Wahlin, ASP.NET 2.0 AJAX. Zaawansowane programowanie, Helion, 2008 W książce autorzy pokazują, jak korzystad z różnych bibliotek, jak używad zaawansowanych kontrolek z pakietu AJAX Toolkit, a także jak budowad własne Strona 13-7

8 kontrolki. Nauczysz się asynchronicznie uaktualniad fragmenty stron i zarządzad skryptami używanymi w przeglądarce, dowiesz się, jak testowad takie aplikacje i usuwad z nich błędy. Z tą książką zdobędziesz wiedzę potrzebną do kreowania nowoczesnych, interaktywnych aplikacji. Strona 13-8

9 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 25 min) Przed wykorzystaniem technologii Twój zespół postanowił wysład Cię na zwiady. Twoim zadaniem jest zapoznanie się z możliwościami wykorzystania tej technologii w Waszych projektach internetowych. Wynikiem Twoich prac mają byd testy wszystkich kontrolek dostepnych w. Zadanie 1. Utwórz nową aplikację internetową w systemie plików 2. Dodaj kontrolkę UpdatePanel 3. Dodaj procedurę obsługi zdarzenia Page_Load 4. Zapisz i sprawdź działanie strony 5. Zapoznaj się z zaletami częściowej aktualizacji strony. 6. Zapoznanie z możliwością odświeżania zawartości kontrolki UpdatePanel przy Tok postępowania Otwórz Visual Studio wybierz File -> New -> Web Site. W oknie dialogowym New Web Site określ następujące właściwości: szablon: ASP.NET Web Site lokalizacja: z listy rozwijanej wybierz File System, a następnie określ położenie strony język: Visual C# Do strony dodaj kontrolkę ScriptManager i UpdatePanel, przeciągając je myszą z okna Toolbox (kategoria AJAX Extensions). W kontrolce UpdatePanel umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t1label w polu Text usuo zawartośd Do kontrolki UpdatePanel dodaj kontrolkę Button. Poza kontrolką UpdatePanel umieśd dodatkową kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t2label w polu Text usuo zawartośd Otwórz plik Default.aspx.cs i do metody Page_Load dodaj następujący kod, wyświetlający aktualną datę w kontrolkach Label: t1label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); t2label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); Zapisz zmiany i uruchom formularz. Wciśnij przycisk Button. Która kontrolka jest aktualizowana? Dlaczego? Do aplikacji dodaj kolejną stronę ASPX. Do strony dodaj kontrolkę ScriptManager oraz UpdatePanel. W kontrolce UpdatePanel umieśd kontrolkę Calendar z okna Toolbox kategoria Standard. Poza kontrolką UpdatePanel umieśd kolejną kontrolkę Calendar. Zapisz i uruchom formularz. Za pomocą przycisków > kontrolki zmieo miesiące w jednej i drugiej kontrolce. Czy można zaobserwowad różnicę? Do aplikacji dodaj kolejną stronę ASPX. Do strony dodaj kontrolkę ScriptManager oraz UpdatePanel. W kontrolce UpdatePanel umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t1label w polu Text usuo zawartośd Strona 13-9

10 użyciu zewnętrznego przycisku Poza kontrolką UpdatePanel dodaj do formularza kontrolkę Button. Dwukrotnie kliknij dodaną kontrolkę. W metodzie obsługi zdarzenia Click przycisku dodaj: t1label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); Zapisz zmiany i uruchom formularz. Kliknij przycisk. Czy dokonała się pełna czy częściowa aktualizacja strony? Dlaczego? Przejdź do widoku Design formularza. Wybierz kontrolkę UpdatePanel, a następnie w oknie Properities w polu Triggers wybierz ( ). W oknie UpdatePanelTrigger Collection Editor naciśnij przycisk Add. Do listy zostanie dodany wyzwalacz i w obszarze AsyncPostBack:Button1.Click properities: w polu ControlID wpisz Button1 w polu EventName wybierz z listy rozwijanej Click Rys. 5 Okno UpdatePanelTrigger Collection Editor 7. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania kontrolki UpdateProgress. Kliknij przycisk OK. Zapisz zmiany i uruchom formularz. Kliknij przycisk. Czy dokonała się pełna czy częściowa aktualizacja strony? Dlaczego? Do aplikacji dodaj kolejną stronę ASPX. Do strony dodaj kontrolkę ScriptManager oraz UpdatePanel. W kontrolce UpdatePanel umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t1label w polu Text usuo zawartośd Do kontrolki UpdatePanel dodaj kontrolkę Button. Kliknij dwukrotnie dodaną kontrolkę. W metodzie Click przycisku dodaj: System.Threading.Thread.Sleep(3000); //powyższa linijka służy jednie celom TESTOWYM!! t1label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); obsługi zdarzenia Poza kontrolką UpdatePanel dodaj kontrolkę UpdateProgress. W Strona 13-10

11 kontrolce UpdateProgress dodaj tekst Przetwarzanie. Zapisz zmiany i uruchom formularz, a następnie kliknij przycisk. Czy dokonała się pełna czy częściowa aktualizacja strony? Co się działo w czasie aktualizacji? 8. Zapoznanie z możliwościami kontrolki Timer. Do aplikacji dodaj kolejną stronę ASPX. Do strony dodaj kontrolkę ScriptManager oraz UpdatePanel. W kontrolce UpdatePanel umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t1label w polu Text usuo zawartośd Do kontrolki UpdatePanel dodaj kontrolkę Timer. w polu ID wpisz t1timer w polu Interval wpisz 5000 Poza kontrolką UpdatePanel umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties: w polu ID wpisz t2label w polu Text usuo zawartośd Do metody Page_Load dodaj następujący kod wyświetlający czas uruchomienia formularza w kontrolce t2label: t2label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); Kliknij dwukrotnie kontrolkę Timer. W metodzie obsługi zdarzenia Tick dodaj: t1label.text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); Zapisz zmiany i uruchom formularz, a następnie poczekaj 5 sekund. Co się stało? Dlaczego? Problem 2 (czas realizacji 10 min) Po zapoznaniu się z technologią Twoim zadaniem jest dodanie funkcjonalności AJAX do aplikacji stworzonej dla firmy Adventure Works. Zadanie 9. Wykorzystaj częściową aktualizacje strony do wyświetlenia produktów 10. Dodaj wyświetlania informacji o aktualizacji Tok postępowania Otwórz aplikację przygotowaną w poprzednim module. Otwórz stronę Produkty.aspx. Przed wszystkimi kontrolkami na górze strony umieśd kontrolkę ScriptManager z okna Toolbox (kategoria AJAX Extensions). Do strony dodaj kontrolkę UpdatePanel i w widoku Design przenieś do niej wszystkie kontrolki Zapisz zamiany w aplikacji i uruchom stronę Produkty.aspx. Czy następuje aktualizacja całej strony? W widoku Design na stronie poniżej kontrolki UpdatePanel umieśd kontrolkę UpdateProgress. Umieśd w niej napis: Pobieranie danych. Wybierz kontrolkę KategorieListBox i w oknie Properties kliknij Events, a następnie kliknij dwukrotnie pole SelectedIndexChanged. W metodzie obsługi zdarzenia dodaj następujący kod: Strona 13-11

12 System.Threading.Thread.Sleep(3000); Zapisz wszystkie pliki i uruchom ponownie aplikację. 11. Zmiana wyświetlania tekstu na obrazek 12. Dodanie możliwości anulowania aktualizacji Znajdź animowanego gifa (np. na stronie Zamieo wyświetlany tekst w kontrolce UpdateProgress na odnaleziony obrazek. Zapisz wszystkie pliki i uruchom ponownie aplikację. Do kontrolki UpdateProgress w trybie Source dodaj: <br /><input type="button" id="abortbutton" onclick="abortpb()" value="anuluj aktualizację" /> Do kontrolki Content o ID="Content1" dodaj następujący skrypt w języku JavaScript: <script type="text/javascript" >function abortpb() { var obj = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance(); if (obj.get_isinasyncpostback()) { obj.abortpostback(); } } </script> Zapisz wszystkie pliki i uruchom ponownie aplikacje. Podczas aktualizacji naciśnij przycisk Anuluj aktualizację. Czy aktualizacja została anulowana? Problem 3 (czas realizacji 10 min) Twojemu klientowi zawsze marzyła się reklama, której zawartośd jest cyklicznie odświeżana w przeglądarce. Twoim ostatnim zadaniem jest dodanie wyświetlania reklamy na stronie. Reklama ma byd odświeżana cyklicznie co 6 sekund. Zadanie 13. Przygotuj aplikację do korzystania z kontrolki ScriptMagerProxy 14. Dodaj kontrolkę użytkownika wyświetlającej reklamy 15. Umieśd kontrolkę Reklama.ascx na szablonie strony 16. Zapisz i przetestuj Tok postępowania Otwórz stronę Produkty.aspx. Usuo kontrolkę ScriptManager i w jej miejsce wstaw kontrolkę ScriptMagerProxy z okna Toolbox (kategoria AJAX Extension). Otwórz szablon strony SzablonStrony.master i na górze strony obok kontrolki WebPartManager dodaj kontrolkę ScriptManager. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog Kontrolki i wybierz Add New Item. W obszarze Templates wybierz Web User Control, w polu Name wpisz Reklama.ascx. W liście rozwijanej Language wybierz Visual C#. Dodaj kontrolkę ScriptManagerProxy, a następnie kontrolkę UpdatePanel. W widoku Design dodaj do kontrolki UpdatePanel kontrolkę AdRotator. Określ jej właściwośd AdvertisementFile="~/Adv/adv.xml". Dodaj kontrolkę Timer i określ jej właściwośd Interval="6000". Zapisz zmiany w pliku. Otwórz szablon strony SzablonStrony.master i w widoku Design dodaj do kontrolki div o ID="DrugiObszarBoczny" kontrolkę Reklama.ascx. Zapisz zmiany w pliku. Zapisz zmiany i uruchom aplikację. Otwórz stronę Default.aspx i sprawdź, czy następuje zmiana reklamy. Strona 13-12

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX cz. 2 WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

ASP.NET AJAX Control Toolkit

ASP.NET AJAX Control Toolkit Piotr Bubacz Moduł 14 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 4 Uwagi dla studenta...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie.

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie. 1. Wstaw linki do ankiet na stronie glownej aplikacji 2. Dodaj strone Ankieta.aspx do projektu 3.Dodawanie kontrolek MultiView Na stronie Default.aspx wstaw dwa odnośniki wskazujące na ankietę dla nowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Możliwość wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows tj. wskaźniki postępu.

Aplikacje WWW. Możliwość wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows tj. wskaźniki postępu. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią AJAX w aplikacjach WWW. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć tematyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych

Czym jest AJAX. AJAX wprowadzenie. Obiekt XMLHttpRequest (XHR) Niezbędne narzędzia. Standardowy XHR. XHR z obsługą baz danych Czym jest AJAX AJAX wprowadzenie Beata Pańczyk na podstawie: 1. Lis Marcin, Ajax, Helion, 2007 2. Hadlock Kris, Ajax dla twórców aplikacji internetowych, Helion, 2007 AJAX (Asynchronous JavaScript and

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 11 Wersja 1 Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny

Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny Dostęp do baz danych przy wykorzystaniu interfejsu ROracle i biblioteki Shiny 1 Wprowadzenie W opisie zadań wykorzystano środowisko programistyczne rstudio (wersja 1.0.136). Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Spis wzorców. Działania użytkownika Strona 147 Obsługa większości Działań użytkownika za pomocą kodu JavaScript przy użyciu metod obsługi zdarzeń.

Spis wzorców. Działania użytkownika Strona 147 Obsługa większości Działań użytkownika za pomocą kodu JavaScript przy użyciu metod obsługi zdarzeń. Spis wzorców Aplikacja Ajax Strona 73 Tworzenie Aplikacji Ajax złożonych aplikacji, które można uruchomić w dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej. Bezpośrednie logowanie Strona 509 Uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

WebAii Automation Framework

WebAii Automation Framework Wojciech Pająk Konferencja TESTWAREZ 2008 16-17 października 2008 testerzy.pl Agenda 1. WebAii - wprowadzenie 2. Metodyka automatyzacji 3. Budowa biblioteki 4. Integracja 5. Podsumowanie Co to jest, do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie serwisów internetowych

Projektowanie serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ASP.NET

Wprowadzenie do ASP.NET ITA- 103 Aplikacje internetowe Piotr Bubacz Moduł 4 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna

Specyfikacja funkcjonalna Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 12 Opracowali: Zatwierdzili: Justyna Gutkowska Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Oprogramowania

Lokalizacja Oprogramowania mgr inż. Anton Smoliński anton.smolinski@zut.edu.pl Lokalizacja Oprogramowania 02/12/2016 Wykład 5 Lokalizacja interfejsów użytkownika Agenda Programiści i tłumacze w procesie lokalizacji Tworzenie GUI

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Angular 4 - budowanie nowoczesnych i wydajnych aplikacji przeglądarkowych

Tytuł szkolenia: Angular 4 - budowanie nowoczesnych i wydajnych aplikacji przeglądarkowych Kod szkolenia: ANGULAR 4 Tytuł szkolenia: Angular 4 - budowanie nowoczesnych i wydajnych aplikacji przeglądarkowych Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia)

Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki. (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Program szkolenia: Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 9 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 5 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5.

AJAX. Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. AJAX Wykonał: Marcin Ziółkowski, AGH Kraków, AiR rok 5. Czym jest AJAX? AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) nie jest nową technologią, ale nowym sposobem wykorzystania kombinacji istniejących technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap.

Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: FRONT-END Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Serwery Statefull i Stateless

Serwery Statefull i Stateless Serwery Statefull i Stateless Wszystkie serwery aplikacji są określone jako stateless podczas projektowania. Te aplikacje nie przetrzymują stałego połączenia z klientem. Wysyłają one pakiety danych na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Tworzenie serwisów internetowych. Zapoznanie z pakietem WebRatio

Ćwiczenie 2. Tworzenie serwisów internetowych. Zapoznanie z pakietem WebRatio Ćwiczenie 2 Zapoznanie z pakietem WebRatio Zadaniem na drugie zajęcia będzie zapoznanie się z pakietem do wizualnego projektowania serwisów internetowych z wykorzystaniem języka WebML Uruchomienie i zapoznanie

Bardziej szczegółowo