Instrukcja laboratoryjna cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja laboratoryjna cz.2"

Transkrypt

1 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1

2 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard. Cel: uruchomienie i zapoznanie się z mechanizmem diagnozowania wydajności serwisów Sharepoint Developer Dashboard. 1. Uruchom Visual Studio z prawami administratora. 2. Utwórz nowy Console Application projekt (Visual C#). 3. Ustaw projekt w trybie 64 bit (Properties Build Platform Target x64). 4. Dodaj referencję do Microsoft.SharePoint. 5. Dodaj następujący kod: 6. Uruchom debbugera: (Ctrl+F5), wynik działania probramu powinien być następujący: ETI II. Programowanie własnych składników Visual Web Part z wykorzystaniem Linq to Sharepoint. Cel: napisanie i wdrożenie prostego składnika Web Part czytającego dane z listy i wyświetlającego je w kontrolce Data Grid 1. Uruchom Visual Studio z prawami administratora. 2. Utwórz nowy Visual Web Part projekt Zapamiętaj lokalny adres witryny projektu. 4. Podaj adres witryny projektu w polu: What site do you want to use for bebbuging? 5. Zaznacz opcję: Deploy as a farm solution. 1 Projekt wymaga uruchomienia środowiska programistycznego z prawami administratora. Możesz zostać poproszony o restart programu.

3 6. W pliku: VisualWebPart1.webpart zmień tytuł i opis Web Parta: <properties> <property name="title" type="string">tutaj podaj tytuł</property> <property name="description" type="string">tutaj podaj opis</property> </properties> 7. Otwórz okno wiersza poleceń w katalogu głównym projektu Ustaw ścieżkę dostępu do folderu zawierającego narzędzie spmetal za pomocą komendy: set path=%path%;%programfiles%\common files\microsoft shared\web server extensions\15\bin 3 9. W celu stworzenia odpowiednich encji wygeneruj Linq-to-SharePoint proxy kod za pomocą komendy: spmetal /web:http://domena.com 4 /namespace:nazwaprojektu.visualwebpart1 /code:splinq.cs 10. Dodaj do katalogu głównego projektu nowo wygenerowany plik: SPLinq.cs 2 Aby otworzyć wiersz poleceń w katalogu bieżącym należy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć prawym przyciskiem na wolnym polu w bieżącym oknie. Następnie z menu kontekstowego należy wybrać polecenie: Open command window here. 3 Innym sposobem na dodanie ścieżki do SPMetal.exe należy kliknąć prawym przyciskiem na komputer i wybrać: Properties Advanced System Settings Advanced Environment Variables W oknie: System System variables kliknij dwukrotnie na zmiennej PATH i dołącz do jaj zawartości następującą ścieżkę: %ProgramFiles%\common files\microsoft shared\web server extensions\14\bin. 4 Tutaj podaj adres zapamiętanej wcześniej witryny lokalnej.

4 11. Dodaj referencję c:\program files\common Files\microsoft shared\web Server Extensions\15\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Linq.dll 12. Dodaj do pliku VisualWebPart1UserControl.ascx kod deklarujący kontrolkę SPGridView: Import Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" %> <SharePoint:SPGridView ID="spGridView" runat="server" AutoGenerateColumns="false"> <HeaderStyle HorizontalAlign="Left" ForeColor="Navy" Font-Bold="true" /> <Columns> <SharePoint:SPBoundField DataField="Name"> </SharePoint:SPBoundField> <SharePoint:SPBoundField DataField="DocumentCreatedBy"> </SharePoint:SPBoundField> </Columns> </SharePoint:SPGridView> 13. W kodzie behind dodaj następujące przestrzenie nazw: using Microsoft.SharePoint.Linq; using Microsoft.SharePoint; using System.Linq; 14. Wewnątrz metody Page_Load kontrolki użytkownika w plikuvisualwebpart1usercontrol.ascx.cs umieść następujące linie kodu: var dc = new SPLinqDataContext(SPContext.Current.Web.Url); var Documents = dc.getlist<document>("documents"); var docquery = from doc in Documents where doc.name.contains(".pdf") select new doc.name, doc.documentcreatedby ; spgridview.datasource = docquery; spgridview.databind(); 15. Uruchom debbugera: (F5) 16. Zaloguj się do przeglądarki z prawami administratora głównej witryny Sharepoint (login: Administrator, hasło: ETI_pg_2014). 17. Wybierz edycję witryny: settings Edit Page INSERT Web Part. 18. Z menu Categories wybierz: Custom 5, a następnie z menu Parts wybierz własny projekt i dodaj do witryny przyciskiem Add. 19. Dodaj kilka dokumentów różnych typów6 do Documents i zaobserwuj zachowanie się dodanego składnika Web Part. 5 Jeżeli w menu Categories nie występuje zakładka Customs sprawdź czy we właściwości: Site URL projektu została podana poprawna ścieżka. 6 Dodaj dokumenty PDF i inne.

5 Proszę przedstawić prowadzącemu działający program. III. Komunikacja pomiędzy składnikami Web Part. Cel: napisanie dwóch prostych składników Web Part (dostawcy i konsumenta). 1. Uruchom Visual Studio z prawami administratora. 2. Utwórz nowy Empty SharePoint projekt Zapamiętaj lokalny adres witryny projektu. 4. Zaznacz opcję: Deploy as a farm solution. 5. Dodaj do projektu nowy plik interfejsu o przykładowej nazwie IProject. 6. Zmień widoczność interfejsu na Publiczną. 7. Wewnątrz interfejsu umieść następujące linie kodu: public interface IProject int Id get; string Name get; 8. Dodaj do projektu nowy składnik Web Part (Dostawca). 9. Zaimplementuj wcześniejszy interfejs w klasie nowego składnika Web Part. 10. Dodaj wewnątrz klasy nowego składnika Web Part następujące linie kodu: public DropDownList _bufor = null; int IProject.Id get return int.parse(_bufor.selectedvalue); string IProject.Name get return _bufor.selecteditem.tostring(); 11. Wewnątrz metody CreateChildControls dodaj następujący kod: try _bufor = new DropDownList(); 7 Projekt wymaga uruchomienia środowiska programistycznego z prawami administratora. Możesz zostać poproszony o restart programu.

6 Controls.Add(_bufor); using (SPSite spsite = new SPSite(SPContext.Current.Web.Url)) using (SPWeb spweb = spsite.openweb()) SPList doclist = spweb.lists["documents"]; foreach(splistitem doc in doclist.items) _bufor.items.add(new ListItem(doc.Name, doc.id.tostring())); _bufor.autopostback = true; catch (Exception ex) this.controls.clear(); this.controls.add(new LiteralControl(ex.Message)); 12. Poniżej metody CreateChildControls dodaj metodę NameDoesNotMatter: [ConnectionProvider("Project Name and ID")] public IProject NameDoesNotMatter() return this; 13. Dodaj do projektu kolejny nowy składnik Web Part (Konsument). 14. Dodaj wewnątrz klasy nowego składnika Web Part następujące linie kodu: IProject _bufor = null; Label _lbl = null; 15. Wewnątrz metody CreateChildControls dodaj następujący kod: try _lbl = new Label(); if (_bufor!= null) if (_bufor.id > 0) _lbl.text = _bufor.name + " został zaznaczony"; else _lbl.text = "Nic nie zaostało zaznaczone"; else _lbl.text = "Brak połączenia z dostawcą"; this.controls.add(_lbl); catch(exception ex) this.controls.clear(); this.controls.add(new LiteralControl(ex.Message));

7 16. Poniżej metody CreateChildControls dodaj metodę ThisNameDoesNotMatter: [ConnectionConsumer("Project Name and ID")] public void ThisNameDoesNotMatter(IProject providerinterface) _bufor = providerinterface; 17. Uruchom debbugera: (F5) 18. Zaloguj się do przeglądarki z prawami administratora głównej witryny Sharepoint (login: Administrator, hasło: ETI_pg_2014). 19. Wybierz: PAGE View All Pages. 20. Wybierz: FILES New Document Web Part Page. 21. Wymyśl i podaj nazwę strony. 22. Wybierz szablon układu: Full Page, Vertical. 23. Wybierz: Create. 24. Kliknij na strefie składnika Web Part (pole z napisem: Add a Web Part). 25. Z menu Categories wybierz: Custom, a następnie z menu Web Parts wybierz projekt (Konsument) i dodaj do witryny przyciskiem Dodaj. 26. Kliknij na strefie składnika Web Part (pole z napisem: Add a Web Part).

8 27. Z menu Kategorie wybierz: Custom, a następnie z menu Web Parts wybierz projekt (Dostawca) i dodaj do witryny przyciskiem Add. 28. Kliknij na oknie combo składnika Web Part (Dostawca) i wybierz: Connections Send Project Name and ID to Konsument Wybierz: Site Stop Editing. 30. Przejdź do głównej strony: Home (Witryna najwyższego poziomu). 31. W oknie combo producenta wybierz jedną z dostępnych pozycji. 32. Wybrana opcja powinna zostać wyświetlona w oknie konsumenta. Proszę przedstawić prowadzącemu działający program. IV. Programowanie składnika Web Part z użyciem kontrolek SharePoint. Cel: Zaprogramowanie składnika Web Part z użyciem kontrolek SharePoint w celu wyświetlenia informacji z witryny SharePoint. Utworzenie niestandardowego składnika XSLTListWebPart w programie SharePoint Designer. 1. Uruchom Visual Studio z prawami administratora. 2. Utwórz nowy Visual Web Part projekt Zapamiętaj lokalny adres witryny projektu. 4. Zaznacz opcję: Deploy as a farm solution. 5. W pliku: VisualWebPart1.webpart podaj tytuł i opis Web Parta: <properties> <property name="title" type="string">tutaj podaj tytuł</property> <property name="description" type="string">tutaj podaj opis</property> </properties> 6. Dodaj do pliku VisualWebPartUserControl.ascx następujący kod: <SharePoint:ListViewByQuery runat="server" ID="ProjectListView" /> <br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Zadania rozpoczęte przed:" /> <SharePoint:DateTimeControl ID="DueDate" AutoPostBack="true" OnDateChanged="OnDate_Changed" DateOnly="true" runat="server"> </SharePoint:DateTimeControl> 7. W kodzie behind dodaj następujące przestrzenie nazw: using Microsoft.SharePoint; using Microsoft.SharePoint.Utilities; using System.Web; 8 Tutaj powinna się wyświetlić nazwa składnika Web Part konsumenta. 9 Projekt wymaga uruchomienia środowiska programistycznego z prawami administratora. Możesz zostać poproszony o restart programu.

9 8. Wewnątrz metody Page_Load umieść następujące linie kodu: DateTime duedate = DateTime.Now; if (!string.isnullorempty(request.querystring["date"])) duedate = DateTime.Parse(Request.QueryString["date"]); DueDate.SelectedDate = duedate; SPWeb home = SPContext.Current.Web; ProjectListView.List = home.lists["projects"]; SPQuery query = new SPQuery(ProjectListView.List.DefaultView); query.viewfields = "<FieldRef Name=\"Title\" /><FieldRef Name=\"StartDate\" />"; query.query = string.format("<where><leq><fieldref Name=\"StartDate\" />" + "<Value Type=\"DateTime\">0</Value></Leq></Where>", duedate.tostring("s")); ProjectListView.DisableFilter = true; ProjectListView.DisableSort = true; ProjectListView.Query = query; 9. Wewnątrz edytowanej klasy dodaj następująca metodę: protected void OnDate_Changed(object sender, EventArgs e) SPUtility.Redirect(SPContext.Current.ListItem.Name, SPRedirectFlags.Default, HttpContext.Current, string.format("date=0", DueDate.SelectedDate.ToString("d"))); 10. Uruchom debbugera: (F5) 11. Dodaj w Designerze listę o nazwie Projects z dwoma polami: Title (typu: Single line of text) i StartDate (typu: Date and Time). 12. Zaloguj się do przeglądarki z prawami administratora głównej witryny Sharepoint (login: Administrator, hasło: ETI_pg_2014). 13. Wybierz edycję witryny: settings Edit Page INSERT Web Part. 14. Z menu Categories wybierz: Custom 10, a następnie z menu Parts wybierz własny projekt i dodaj do witryny przyciskiem Add. 15. Dodaj kilka zadań o różnej dacie rozpoczęcia do listy Projects i zaobserwuj zachowanie się dodanego składnika Web Part zmieniając datę w kalendarzu. 10 Jeżeli w menu Categories nie występuje zakładka Customs sprawdź czy we właściwości: Site URL projektu została podana poprawna ścieżka.

10 16. Uruchom program Microsoft SharePoint Designer Wybierz: Otwórz witrynę. 18. Podaj adres witryny a następnie zaakceptuj przyciskiem Otwórz. 19. Zaloguj się do przeglądarki z prawami administratora głównej witryny Sharepoint (login: Administrator, hasło: ETI_pg_2014). 20. Wybierz: Cite Pages Home.aspx 21. Wybierz na wstążce: Edit File Edit File in Advanced Mode. 22. Ustaw kursor w kodzie przed znacznikiem: </Content> 23. Wybierz na wstążce: INSERT Data View Lists Projects 24. Zapisz plik (Ctrl+S). 25. Dodaj kilka zadań o różnych terminach do listy Projects i zaobserwuj zachowanie się dodanego składnika Web Part. Proszę przedstawić prowadzącemu działający program.

Instrukcja laboratoryjna cz.1

Instrukcja laboratoryjna cz.1 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.1 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.0 I. Tworzenie i modyfikowanie listy w witrynie programu

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T³umaczenie: Marek Pa³czyñski

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 1 Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona Programowanie.NET Janusz Gołdasz Iwona Gołdasz.NET + Python = IronPython Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona na platformie.net? Z jakich mechanizmów (narzędziach) dostępnych w świecie.net może

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

IBM Rational TestManager

IBM Rational TestManager IBM Rational TestManager przygotował: Marcin Czajkowski Streszczenie: Przedstawienie podstawowych możliwości narzędzia IBM Rational TestManager. 1. Wprowadzenie Rational TestManager to centrum zarządzania

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System Protect Software

Instrukcja obsługi System Protect Software 2012/04/23 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 OBSŁUGIWANE PLATFORMY SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE... 3 SZYBKA KONFIGURACJA... 4 INSTALACJA I KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo