Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 11 Wersja 1 Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 4 Dodatkowe źródła informacji... 4 Laboratorium podstawowe... 6 Problem 1 (czas realizacji 5 min)... 6 Problem 2 (czas realizacji 15 min)... 7 Problem 3 (czas realizacji 25 min)... 9

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące możliwości zarządzania stanem w aplikacjach ASP.NET. Nauczysz się przechowywad zmienne i obiekty w stanie sesji i aplikacji. Zobaczysz, w jaki sposób można dodawad, zarządzad i usuwad obiekty z tych stanów. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania stanu aplikacji i sesji do przechowywania zmiennych i obiektów. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: rozumiał potrzebę przechowywania wybranych informacji w stanie aplikacji i sesji potrafił dodawad zmienne i obiekty do stanu sesji i aplikacji wiedział jak utworzyd obiekty i zmienne przy starcie aplikacji i sesji Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka XHTML znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML i Wprowadzenie do ASP.NET. MODUŁ 14 MODUŁ 13 MODUŁ 1 MODUŁ 12 MODUŁ 2 MODUŁ 10 MODUŁ 11 MODUŁ 3 MODUŁ 9 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 6 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 11-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Tworząc aplikacje internetową większośd informacji przechowujemy w bazie danych. Czasami wykorzystujemy pliki XML. Jednak są sytuacje, kiedy potrzebujemy szybkiego narzędzia do przechowywania i zarządzania danymi. Jeśli implementujemy koszyk zakupów czy licznik na stronie, to zapisywanie ich do bazy czy pliku XML jest zbyt długie. Do tego celu musimy wykorzystad inny mechanizm. Podstawy teoretyczne W aplikacjach ASP.NET często zachodzi potrzeba przechowywania stanu, np. pomiędzy żądaniami pojedynczego użytkownika. Niestety protokół HTTP, z pomocą którego realizowana jest komunikacja klienta z serwerem, jest bezstanowy. Oznacza to, że HTTP nie pozwala określid, czy dwa żądania zostały wykonane przez tego samego, czy przez dwóch różnych użytkowników. Każde nowe żądanie jest traktowane tak, jakby pochodziło od zupełnie nowego użytkownika. W poprzednich modułach pokazana została możliwośd przekazywania informacji pomiędzy stronami w postaci parametrów wywołania, metoda ta ma jednak wiele wad. Podstawową z nich jest małe bezpieczeostwo tak przekazywanych informacji, a także ograniczenie ilości danych, jakie mogą zostad przesłane. Stan obiektu tworzą: jego konfiguracja, atrybuty, warunki lub informacje o zawartości. W aplikacjach internetowych stan jest ulotny i ograniczony do wygenerowania dokumentu po stronie serwera i przesłania go do użytkownika. W ASP.NET istnieje wiele mechanizmów przechowywania i zarządzania stanem, które można podzielid ze względu na kilka kryteriów: zasięg, czas życia i dopuszczalny rozmiar przechowywanych danych oraz po jakiej stronie są przechowywane. Wśród mechanizmów pozwalających zarządzad stanem indywidualnie dla każdego użytkownika wymienid można: parametry wywołania i pliki cookies po stronie klienta oraz stan strony (ViewState), stan sesji i stan aplikacji po stronie serwera. Przykładem informacji, która powinna byd przechowywana w stanie sesji, jest zawartośd koszyka zakupów użytkownika, w stanie aplikacji możemy z kolei przechowywad np. informacje o liczbie odwiedzin naszej strony. Stan aplikacji Współdzielenie informacji w całej aplikacji jest możliwe przy użyciu klasy HttpApplicationState. Klasa ta pozwala przechowywad zmienne w słowniku kolekcji par klucz-wartośd. Zmienne te są widoczne w obszarze całej aplikacji ASP.NET. Używając stanu aplikacji do przechowywania obiektów musisz wziąd pod uwagę kilka istotnych kwestii: Zasoby ponieważ stan aplikacji jest przechowywany w pamięci, mamy do niego szybki dostęp, w odróżnieniu od danych na dysku czy w bazie danych. Niestety przechowywanie dużych bloków danych w stanie aplikacji może wypełnid pamięd serwera i spowodowad zapisywanie pamięci na dysku. Ulotnośd ponieważ stan aplikacji jest przechowywany w pamięci, jest usuwany z niej w momencie zatrzymania lub restartu aplikacji lub w momencie awarii serwera. Skalowalnośd stan aplikacji nie jest dzielony na serwery w farmie serwerów, więc jeśli Twoja aplikacja ma działad w środowisku wielu serwerów, to nie powinieneś wykorzystywad stanu aplikacji. Współbieżnośd do stanu aplikacji może jednocześnie odwoływad się wiele wątków, dlatego ważne jest zapewnienie mechanizmów bezpiecznej aktualizacji przechowywanych obiektów. Tworzenie zmiennych stanu aplikacji jest możliwe poprzez obiekt Application. Przykład utworzenia zmiennych aplikacji o nazwach info i AppStartTime: Strona 11-3

4 Application["info"] = "Witaj świecie"; Application["AppStartTime"] = DateTime.Now; Pobranie wartości tak utworzonej zmiennej stanu sesji można zrealizowad za pomocą następującej konstrukcji: Stan sesji string info = (string) Application["info"]; DateTime AppStartTime = (DateTime) Application["AppStartTime"]; Tworzenie zmiennych stanu sesji jest możliwe poprzez obiekt Session. Przykład utworzenia nowej zmiennej stanu sesji o nazwie info, przechowującej łaocuch znaków o treści Witaj świecie! : Session["info"] = "Witaj świecie!"; Pobranie wartości tak utworzonej zmiennej stanu sesji można zrealizowad za pomocą następującej konstrukcji: string info = (string) Session["info"]; Przechowywanie i pobieranie złożonych danych, tj. obiektów, wymaga rzutowania do odpowiedniego typu. Przykład zapisania obiektu typu Koszyk w zmiennej stanu sesji: koszyk = new Koszyk(); Session["koszyk"] = koszyk; Przykład odczytu zmiennej stanu sesji typu Koszyk: koszyk = (Koszyk) Session["koszyk"]; Global Application Class Plik Global.asax umożliwia deklarowanie i zarządzanie zdarzeniami na poziomie aplikacji i sesji. Jest on umieszczony w głównym katalogu aplikacji. Podczas wykonywania plik jest parsowany i kompilowany w dynamiczną klasę dziedziczoną z klasy bazowej HttpApplication. Podsumowanie W tym rozdziale przedstawione zostały podstawy pracy ze stanem sesji i aplikacji. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: potrafisz dodawad, odczytywad, zmieniad i usuwad obiekty ze stanu sesji i aplikacji wiesz do czego służy i co zawiera plik Global.asax Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Design and Implementation Guidelines for Web Clients, Zespół patterns & practices przygotował wskazówki dotyczące planowania, implementacji i zarządzania stanem w aplikacjach ASP.NET. Na stronie znajdziesz dobre praktyki zarządzania stanem. 2. ASP.NET Application State, Na stronie przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zarządzania stanem w aplikacjach ASP.NET. Strona 11-4

5 3. Randy Connolly, ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych, Helion, 2008 W książce autor szczegółowo porusza kwestie związane ze stanem sesji. Znajdziesz tu m.in. informacje dotyczące dostawców stanu sesji. 4. Stephen Walther, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, Helion, 2007 W książce autor przedstawił informacje związane z wykorzytsaniem stanu sesji i aplikacji. Znajdziesz tu m.in. informacje dotyczące używania stanu sesji bez wykorzystywania mechanizmu cookies. Strona 11-5

6 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 5 min) Już jesteś na ukooczeniu strony. Twój klient jednak ciągle dodaje coś nowego do funkcjonalności. Teraz postanowił sprawdzad ilośd osób odwiedzających jego stronę. Musisz zaimplementowad licznik, który będzie pokazywał ilośd osób aktualnie przeglądający stronę oraz ilośd wszystkich osób, które odwiedziły stronę. Zadanie 1. Dodaj do aplikacji plik Global Application Class 2. Dodaj obsługę licznika w pliku Global Application Class 3. Utwórz nową kontrolkę użytkownika zawierqającą licznik Tok postępowania Otwórz projekt przygotowany na poprzednich zajęciach. Następnie wybierz Website -> Add New Item. W oknie Templates wybierz Global Application Class, w polu Name wpisz Global.asax, a w liście rozwijanej Language wybierz C#. W pliku Global.asax w metodzie Application_Start utwórz dwie zmienne aplikacji: usercount oraz activeusercount. Zainicjuj je wartością 0: Application["userCount"] = 0; Application["activeUserCount"] = 0; W metodzie Session_Start zwiększ o jeden wartości obu utworzonych zmiennych: int usercount = (int) Application["userCount"]; usercount++; Application["userCount"] = usercount; int activeusercount = (int) Application["activeUserCount"]; activeusercount++; Application["activeUserCount"] = activeusercount; W metodzie Session_End zmniejsz o jeden ilośd aktywnych użytkowników: int activeusercount = (int) Application["activeUserCount"]; activeusercount--; Application["activeUserCount"] = activeusercount; Utwórz nową kontrolkę użytkownika i nazwij ją Licznik.ascx. W widoku Source dodaj następujący fragment: Naszą stronę odwiedziło: <asp:label ID="licznikLabel" runat="server" /><br /> Aktualnie przebywa na stronie: <asp:label ID="licznikActiveLabel" runat="server" /> Do metodzie Page_Load kontrolki dodaj kod programu odpowiedzialny za pobranie i wyświetlenie w odpowiednich kontrolkach Label wartości zmiennych aplikacji: if (!IsPostBack) liczniklabel.text = Application["userCount"].ToString(); licznikactivelabel.text = Application["activeUserCount"].ToString(); Umieśd kontrolkę na stronie wzorcowej. Sprawdź poprawnośd wskazywania ilości użytkowników. Aby zwiększyd ilośd użytkowników należy otworzyd dowolną stronę aplikacji w innej przeglądarce. Strona 11-6

7 Problem 2 (czas realizacji 15 min) Nadszedł czas na największe wyzwanie. Twoim zdaniem jest obsługa koszyka zakupów dla klientów strony. Musisz najpierw przygotowad stronę, która będzie wyświetlała zawartośd koszyka. Twój klient musi mied możliwośd zmiany ilośd poszczególnych produktów, jak i usuwania. Wraz z zespołem zastanawiałeś się, jak zrealizowad dodawanie produktów do koszyka i doszliście do wniosku, że najlepiej i najprościej będzie dodawad je przez parametr ProdID wywołania strony. Nie zapomnij o uzupełnieniu stron wyświetlających produkty o możliwośd dodawania ich do koszyka. Wyświetl w menu możliwośd przeglądania koszyka, jak i usuwania całej jego zawartości. Zadanie 1. Dodaj plik i kontrolkę wyświetlającą zawartośd koszyka 2. Dodaj do kontrolki GridView przyciski do edycji i usuwania Tok postępowania Do projektu dodaj plik Zakupy.aspx oparty na szablonie SzablonStrony.master. Umieśd na stronie kontrolkę GridView. W oknie Properties: w polu ID wpisz KoszykGridView w polu EmptyDataText wpisz Twój koszyk jest pusty w polu EnableViewState z listy rozwijanej wybierz False Kliknij Smart Tag kontrolki KoszykGridView i wybierz Edit Colmuns. W obszarze Aviailable Fields wybierz BoundField i kliknij Add. W obszarze BoundField Properities: w polu HeaderText wpisz Nazwa produktu w polu DataField wpisz Nazwa w polu ReadOnly z listy rozwijanej wybierz True W obszarze Aviailable Fields wybierz BoundField i kliknij Add. W obszarze BoundField Properities: w polu HeaderText wpisz Cena w polu DataField wpisz Cena w polu DataFormatString wpisz 0:c w polu HtmlEncode z listy rozwijanej wybierz False w polu ReadOnly z listy rozwijanej wybierz True W obszarze Aviailable Fields wybierz BoundField i kliknij Add. W obszarze BoundField Properities: w polu HeaderText wpisz Ilośd sztuk w polu DataFormatString wpisz 0:d w polu DataField wpisz IloscSztuk W obszarze Aviailable Fields wybierz BoundField i kliknij Add. W obszarze BoundField Properities: w polu DataField wpisz Suma w polu DataFormatString wpisz 0:c w polu HeaderText wpisz Wartośd w polu HtmlEncode z listy rozwijanej wybierz False w polu ReadOnly z listy rozwijanej wybierz True W obszarze Aviailable Fields wybierz CommandField i kliknij Add. W obszarze CommandField Properities: w polu ButtonType z listy rozwijanej wybierz Button w polu ShowDeleteButton z listy rozwijanej wybierz True w polu ShowEditButton z listy rozwijanej wybierz True Strona 11-7

8 rekordów w polu CancelText wpisz Anuluj w polu DeleteText wpisz Usuo towar w polu EditText wpisz Zmieo ilośd w polu UpdateText wpisz Aktualizuj Dodaj kontrolkę Button i w oknie Properties: w polu ID wpisz kasabutton w polu PostBackUrl wpisz ~/Zamowienie.aspx w polu Text wpisz Do kasy Zapisz zmiany. 3. Rozszerz aplikacje możliwośd dodawania produktów do koszyka Otwórz stronę Produkty.aspx. W widoku Design kliknij Smart Tag kontrolki ProduktyGridView i wybierz Edit Columns. Z list Available fields wybierz HyperLinkField i wciśnij Add. W oknie HyperLinkField properities: w polu DataNavigateUrlFields wpisz ProductID w polu DataNavigateUrlFormatString wpisz ~/Zakupy.aspx?id=0 w polu HeaderText wpisz Dodaj do koszyka Otwórz stronę Szczegoly.aspx. W widoku Source przed znacznikiem </asp:view> kontrolki View o ID="prawidlowyView" dodaj: <asp:hyperlink ID="KoszykHyperLink" runat="server" Text="Dodaj do koszyka" /> <br /> Otwórz plik Szczegoly.aspx.cs i wewnątrz bloku if (produkt!=null) dodaj: KoszykHyperLink.NavigateUrl = "~/Zakupy.aspx?ProdID=" + produkt.productid; Otwórz plik Web.sitemap. Do głównego elementu za elementem wyświetlającym menu produktów dodaj: <sitemapnode title="koszyk" description="zarządzaj koszykiem" roles="*"> <sitemapnode url="zakupy.aspx" title="przeglądaj" description="przejrzyj zawartość koszyka" /> <sitemapnode url="oproznijkoszyk.aspx" title="opróżnij koszyk" description="opróżnij zawartość koszyka" /> </sitemapnode> Strona 11-8

9 Problem 3 (czas realizacji 25 min) Wspólnie z zespołem jesteś zadowolony z wyglądu aplikacji. Teraz należy przygotowad logikę obsługującą koszyk. Wspólnie przygotowaliście dwie klasy (Rys. 2), które będą odpowiedzialne za obsługę koszyka. Dodatkowo musisz napisad logikę odpowiedzialną za zarządzanie koszykiem na stronie Zakupy.aspx. Musisz odpowiednio umożliwid dodawanie, edycja i usuwanie produktów z koszyka Rys. 2 Diagram klas elementów koszyka Zadanie 1. Dodaj klasę ElementKoszyka Tok postępowania Kliknij prawym przyciskiem myszy folder App_code i wybierz Add New Item. Następnie z okna Template wybierz Class, w polu Name wpisz ElementKoszyka.cs, a w liście rozwijanej Language wybierz Visual C#. W pliku utwórz cztery właściwości Nazwa, ProdID, Cena i IloscSztuk: public string Nazwa get; set; public int ProdID get; set; public decimal Cena get; set; public int IloscSztuk get; set; Do konstruktora domyślnego klasy ElementyKoszyka dodaj następujący kod: ProdID = 0; Nazwa = ""; Cena = 0; IloscSztuk = 0; Dodaj konstruktor parametryzowany klasy przyjmujący parametry: prodid, nazwa, cena i iloscsztuk. public ElementKoszyka(int prodid, string nazwa, decimal cena, int iloscsztuk) ProdID = prodid; Nazwa = nazwa; Cena = cena; IloscSztuk = iloscsztuk; Utwórz właściwośd Suma: public decimal Suma get return Cena * IloscSztuk; Zapisz zmiany w pliku. Strona 11-9

10 2. Dodaj klasę Koszyk Kliknij prawym przyciskiem myszy folder App_code i wybierz Add New Item. Następnie z okna Template wybierz Class, w polu Name wpisz Koszyk.cs, a w liście rozwijanej Language wybierz Visual C#. W sekcji using dodaj: using System.Collections.Generic; Do klasy Koszyk dodaj pole prywatne _koszyk zawierające listę obiektów klasy ElementKoszyka: private List<ElementKoszyka> _koszyk; Do konstruktora klasy Koszyk dodaj następujący kod: _koszyk = new List<ElementKoszyka>(); Do metody dodaj właściwośd Ilosc zwracającą ilośd elementów w koszyku: public int Ilosc get return _koszyk.count; Do klasy dodaj metodę Pobierz zwracającą listę elementów koszyka: public List<ElementKoszyka> Pobierz() return _koszyk; Do klasy dodaj metodę AktualizujIlosc przyjmującą dwa parametry typu int: indeks i iloscsztuk: public void AktualizujIlosc(int indeks, int iloscsztuk) ElementKoszyka element = _koszyk[indeks]; element.iloscsztuk = iloscsztuk; Do klasy dodaj metodę UsunElement przyjmującą jeden parametr indeks usuwanego element: public void UsunElement(int indeks) _koszyk.removeat(indeks); Do klasy dodaj metodę Dodaj przyjmującą parametr prodid identyfikator produktu, który należy dodad do koszyka. W metodzie dodaj odpowiedni produkt: public void Dodaj(int prodid) bool znaleziono = false; foreach (ElementKoszyka element in _koszyk) if (element.prodid == prodid) element.iloscsztuk += 1; znaleziono = true; if (!znaleziono) AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var produkt = (from p in db.products where p.productid == prodid select p).firstordefault(); if (produkt!= null) ElementKoszyka element = new ElementKoszyka(prodID, produkt.name, produkt.listprice, 1); _koszyk.add(element); Strona 11-10

11 3. Dodaj obsługę koszyka w pliku Zakupy.aspx.cs Otwórz plik Zakupy.aspx.cs. Do klasy Zakupy dodaj obiekt koszyka typu Koszyk: Koszyk koszyk; W metodzie Page_Load utwórz nowy lub pobierz (jeśli istnieje) obiekt koszyka przechowywany w stanie sesji: koszyk = (Koszyk)Session["koszyk"]; if (koszyk == null) koszyk = new Koszyk(); Session["koszyk"] = koszyk; Następnie w tej samej metodzie dodaj do koszyka produkt, którego ProdID został przekazany przez parametr wywołania strony. Wyświetl koszyk w kontrolce GridView1: if (!IsPostBack) string req = Request.QueryString["prodID"]; if (req!= null) int prodid = int.parse(request.querystring["prodid"]); koszyk.dodaj(prodid); //usuwanie z adresu prodid string url = Request.Url.AbsolutePath; System.Web.HttpContext.Current.RewritePath(url, "", ""); KoszykGridView.DataSource = koszyk.pobierz(); KoszykGridView.DataBind(); kasabutton.enabled = (koszyk.ilosc > 0); W widoku Design wybierz kontrolkę KoszykGridView. W oknie Properties kliknij Events, a następnie dwukrotnie kliknij RowDeleting. W metodzie obsługi zdarzenia dodaj: koszyk.usunelement(e.rowindex); KoszykGridView.DataBind(); W widoku Design wybierz kontrolkę KoszykGridView. W oknie Properties kliknij Events, a następnie dwukrotnie kliknij RowEditing. W metodzie obsługi zdarzenia dodaj: KoszykGridView.EditIndex = e.neweditindex; KoszykGridView.DataBind(); W widoku Design wybierz kontrolkę KoszykGridView. W oknie Properties kliknij Events, a następnie dwukrotnie kliknij RowUpdating. W metodzie obsługi zdarzenia dodaj: TextBox tb = (TextBox) KoszykGridView.Rows[e.RowIndex].Controls[2].Controls[0]; try int wartosc = int.parse(tb.text); if (wartosc<0) wartosc =wartosc*(-1); koszyk.aktualizujilosc(e.rowindex, wartosc); catch e.cancel = true; KoszykGridView.EditIndex = -1; KoszykGridView.DataBind(); W widoku Design wybierz kontrolkę KoszykGridView. W oknie Properties kliknij Events, a następnie dwukrotnie kliknij RowCancelingEdit. W metodzie obsługi zdarzenia dodaj: Strona 11-11

12 4. Dodaj stronę do usuwania koszyka 5. Przetestuj dodawanie produktów do koszyka e.cancel = true; KoszykGridView.EditIndex = -1; KoszykGridView.DataBind(); Zapisz zamiany. Sprawdź możliwośd dodawania, edycji i usuwania produktów z koszyka. Dodaj plik OproznijKoszyk.aspx oparty na szablonie SzablonStrony.master. Do pliku OproznijKoszyk.aspx.cs dodaj: Session["koszyk"] = null; Response.Redirect("~/Default.aspx"); Dodaj produkty do koszyka. Zmieo ilośd produktów wpisując wartośd ujemną oraz wpisując tekst zamiast liczby. Strona 11-12

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie.

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie. 1. Wstaw linki do ankiet na stronie glownej aplikacji 2. Dodaj strone Ankieta.aspx do projektu 3.Dodawanie kontrolek MultiView Na stronie Default.aspx wstaw dwa odnośniki wskazujące na ankietę dla nowych

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 9 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 5 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX Piotr Bubacz Moduł 13 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ASP.NET

Wprowadzenie do ASP.NET ITA- 103 Aplikacje internetowe Piotr Bubacz Moduł 4 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

Walidacja danych w ASP.NET MVC

Walidacja danych w ASP.NET MVC Walidacja danych w ASP.NET MVC 1. Prosta walidacja 2. Walidacja z Data Annotation public ActionResult Edit(Person person) bool blad = false; if(person.name.trim().length == 0) ViewData["Blad1"] = "Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki LINQ TO XML Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami przetwarzania dokumentów XML na platformie.net. W toku zadania zostaną przedstawione dwie technologie: LINQ TO XML i XPath. Autor ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie serwisów internetowych

Projektowanie serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET- zagadnienia zaawansowane (część 2) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Porównywarki cen Liquid Wersja 2016.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS OBSZARU... 4 2.1 TOWARY... 5 2.2 RELACJE... 5 2.3 EDYTUJ... 6 2.3.1 KONFIGURACJA... 6 2.3.2 KATEGORIE...

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname="mainregion" />

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU ALLEGRO ZAKUPIONEGO W PAKIECIE STANDARD, MAXI LUB VIP. SPIS TREŚCI 1. OTRZYMANE PLIKI.... 2 2. DODANIE SZABLONU DO SERWISU ALLEGRO ORAZ JEGO UŻYTKOWANIE.... 3 Sposób pierwszy....

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

5 AS SP.NET MVC. Walidacja danych. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 5

5 AS SP.NET MVC. Walidacja danych. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 5 5 AS SP.NET MVC Walidacja danych 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z metodami walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika oraz z tworzeniem własnych walidatorów. 2. Zadanie Proszę przebudować

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013

Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Aktualizacja SMSFall v. 1.1.5 Data publikacji: 20-05-2013 Wersja Standard i Plus: we właściwościach terminala dodano wskaźnik poziomu sygnału urządzenia GSM wyrażony w dbm. Podstawa teoretyczna: http://pl.wikipedia.org/wiki/dbm.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Standard Tag Library Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze standardową biblioteką znaczników JSTL. W ramach ćwiczenia zostanie skonstruowany prosty sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę

Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę SrodekLokomocji. a) dodaj w niej pola iloscmiejsc (int) oraz

Bardziej szczegółowo

ASP.NET AJAX Control Toolkit

ASP.NET AJAX Control Toolkit Piotr Bubacz Moduł 14 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 4 Uwagi dla studenta...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium

Aplikacje internetowe laboratorium Aplikacje internetowe laboratorium ASP.NET - praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Pytka Bartosz, Drożdż Mateusz, Ejkszto Mateusz, Łozowski Marcin, Tański Mariusz Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Db4o obiektowa baza danych wersja.net

Db4o obiektowa baza danych wersja.net Wstęp Db4o obiektowa baza danych wersja.net Db4o (database for objects) to obiektowa baza danych na platformę Java i.net. Pełna wersja bazy db4o jest dostępna na dwóch licencjach: open source: pozwala

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług

Tworzenie i wykorzystanie usług Strona 1 Co to jest usługa w systemie Android? Usługi HTTP Obsługa wywołania HTTP GET Obsługa wywołania HTTP POST Obsługa wieloczęściowego wywołania HTTP POST Usługi lokalne Usługi zdalne Tworzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę

Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Biuro Podróży 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę SrodekLokomocji. a) dodaj w niej pola iloscmiejsc (int) oraz

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

4 AS SP.NET MVC. Widok. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 4

4 AS SP.NET MVC. Widok. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 4 4 AS SP.NET MVC Widok 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z metodami tworzenia widoków w ASP.NET MVC 2. Wprowadzenie Na poprzednich zajęciach stworzyliśmy prostą aplikację pokazującą podstawowe

Bardziej szczegółowo