Projektowanie serwisów internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie serwisów internetowych"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 7 Porady praktyczne Uwagi dla studenta Dodatkowe źródła informacji Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 25 min) Problem 2 (czas realizacji 25 min) Problem 3 (czas realizacji 25 min) Problem 4 (czas realizacji 25 min) Laboratorium rozszerzone... 19

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące zarządzania wyglądem aplikacji i tworzenia elementów nawigacyjnych. Poznasz możliwości centralnego zarządzania wyglądem witryny przy pomocy stron wzorcowych i kompozycji. Poznasz metody tworzenia mapy witryny internetowej oraz nauczysz się, jak wykorzystywad kontrolki nawigacyjne. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie możliwości utrzymania wspólnego wyglądem aplikacji przy użyciu stron wzorcowych i kompozycji oraz możliwości tworzenia centralnie zarządzanych elementów nawigacyjnych. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział jak zarządzad wyglądem aplikacji przy użyciu stron wzorcowych i kompozycji potrafił tworzyd centralnie zarządzane mapy witryny potrafił wyświetlad mapę witryny przy pomocy kontrolek nawigacyjnych Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych, potrafid tworzyd nowe aplikacje internetowe i dodawad strony. Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML, Kaskadowe Arkusze Stylów CSS i Wprowadzenie do ASP.NET MODUŁ 14 MODUŁ 13 MODUŁ 1 MODUŁ 12 MODUŁ 2 MODUŁ 11 MODUŁ 6 MODUŁ 3 MODUŁ 10 MODUŁ 4 MODUŁ 9 MODUŁ 8 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 6-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Przeglądając serwisy internetowe możemy zauważyd, że każda strona wygląda podobnie. Wspólnymi elementami są menu, baner czy inne wizualne komponenty strony. Aby utrzymad wspólny wygląd strony tworzonej w XHTML należało zaprojektowad wspólne elementy, a później przekopiowad je na każdą nową stronę. Oczywiście nie było to rozwiązanie dobre. Nie mówiąc o problemach przy kopiowaniu należy pamiętad, że zmiana jakiegokolwiek elementu w części wspólnej powodowała koniecznośd zmian we wszystkich plikach serwisu. Kolejnym problemem jest wygląd strony. Już wiesz, że można go określid w pliku CSS, ale co, jeśli chcemy okresowo zmieniad wygląd naszej witryny. Co jeśli chcemy, aby strona wyglądała inaczej w zimie, lecie czy na jesieo i wiosnę. Oczywiście możemy podmieniad wskazania pliku CSS na stronie, jednak nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli mamy kilka stron w serwisie. Chcielibyśmy mied centralne zarządzanie plikami CSS wykorzystywanymi przez stronę. Ostatni problem na jaki napotkasz się tworząc serwisy internetowe to menu. Tworzenie menu jako zbioru odnośników do stron jest może rozwiązaniem prostym, ale zdecydowanie nieoptymalnym. Chcielibyśmy mied centralne miejsce do zarządzania elementami nawigacyjnymi. Dodatkowo musimy mied możliwośd prostego wyświetlania naszej strony. Do tego celu potrzebujemy zbioru kontrolek nawigacyjnych. Podstawy teoretyczne Budowanie wyglądu serwisu w oparciu o strony wzorcowe Strony serwisu internetowego posiadają wiele wspólnych elementów, które powinny byd wyświetlane na każdej ze stron (np. logo, elementy nawigacyjne itp.). Tworzenie podobnych stron można wykonad kopiując wspólne elementy. Gdy tych stron jest dużo lub jeśli w pewnym momencie zaistnieje potrzeba zmiany wyglądu serwisu, wtedy takie rozwiązanie jest niepraktyczne. ASP.NET został wyposażony w mechanizm stron wzorcowych, umożliwiających grupowanie pewnych wspólnych elementów z wielu stron w jednym pliku. Strona wzorcowa (ang. Master Page) umożliwia tworzenie wspólnego wyglądu dla całej witryny internetowej. Stanowi ona szkielet dla treści dostarczanej przez poszczególne strony i zawiera tylko wspólne elementy. Miejsce, w którym ma zostad umieszczona treśd właściwej strony, jest określone przez specjalną kontrolkę ContentPlaceHolder. Ze względu na fakt, że możliwe jest umieszczenie dowolnej ilości kontrolek ContentPlaceHolder, każda kontrolka musi byd jednoznacznie nazwana za pomocą identyfikatora kontrolki ID. Strona z zawartością (ang. Content Page) korzysta ze strony wzorcowej, wypełniając miejsca określone przez ContentPlaceHolder. Treśd jest umieszczona w kontrolce Content. Kontrolka ta musi odwoływad się do odpowiedniej kontrolki ContentPlaceHolder za pomocą parametru ContentPlaceHolderID (Rys. 2). ContentPlaceHolder1 ContentPlaceHolder2 Strona wzorcowa Content1 Content2 + = Strona zawartości Content1 Content2 Strona w przeglądarce Rys. 2 Tworzenie strony internetowej na podstawie stron: wzorcowej i zawartości Strona wzorcowa i strona zawartości mogą zawierad dowolne kontrolki serwerowe, jak również własny kod programowy. Zawartości obu stron są łączone w jedną strukturę i wysyłane do klienta, dzięki temu są widoczne jako jedna całośd. Strona 6-3

4 Strona zawartości może umieszczad kontrolki tylko w wyznaczonych miejscach. Istnieje możliwośd umieszczenia kontrolki w dowolnym miejscu na stronie przy pomocy pozycjonowania CSS, ale jest to w najwyższym stopniu niewskazane. Zmiana szablonu nie spowoduje zmiany położenia kontrolki. Jeśli musimy coś dodad w określonym miejscu, najłatwiej jest zdefiniowad w stronie wzorcowej kolejną kontrolkę ContentPlaceHolder. Aby ułatwid tworzenie rozbudowanych serwisów internetowych, możliwe jest zagnieżdżanie stron wzorcowych. Visual Studio 2008 wspiera ich wizualne projektowanie. Konwersja istniejącej strony Web na stronę zawartości Przy projektowaniu aplikacji istnieje czasami koniecznośd dopasowania istniejącej strony Web do całego portalu. W tym celu należy z konwertowanej strony usunąd następujące znaczniki: <!DOCTYPE> <html> <head> <body> <form> Następnie należy do dodad atrybut MasterPageFile, podając właściwą nazwę pliku strony wzorcowej. W kolejnym kroku przed treścią strony powinno się dodad znacznik <asp:content>. Znacznik ten musi posiadad atrybuty ID (dowolna nazwa), ContentPlaceHolderID (nazwa kontrolki ContentPlaceHolder na stronie wzorcowej, w której ma znaleźd się treśd strony) oraz runat="server". Na koocu pliku należy zamknąd znacznik </asp:content>. Jeśli na stronie wzorcowej znajduje się klika kontrolek ContentPlaceHolder, to musimy zapewnid, że każda z nich będzie posiadała na tej stronie kontrolkę Content z odpowiednim ContentPlaceHolderID. Sterowanie wyglądem aplikacji przy użyciu kompozycji Przy użyciu arkusza styli (CSS) możliwe jest definiowanie wyglądu elementów w języku HTML, nie jest to jednak możliwe w przypadku kontrolek serwerowych ASP.NET. CSS może zmienid interpretacje kodu HTML generowanego przez kontrolkę serwerową, ale nie ma wpływu na samą kontrolkę. Aby umożliwid scentralizowany sposób sterowania wyglądem kontrolek, wprowadzono kompozycje (ang. themes). Kompozycje są umieszczone na serwerze w specjalnym katalogu App_Themes, w podkatalogach, których nazwy są nazwami kompozycji. Podkatalogi zawierad mogą pliki.skin (plik motywu) oraz pliki arkuszy styli.css. Pliki styli zostaną dołączone do nagłówka każdej ze stron. Wizualne cechy kontrolek Web określa się za pośrednictwem pliku motywu (.skin). Pojedynczy folder kompozycji może zawierad dowolną liczbę takich plików. Pliki motywów zawierają znacznik identyfikujący daną kontrolkę serwerową wraz z parametrami. Definicja motywów ma wpływ tylko na wygląd kontrolek serwerowych Web, nie ma natomiast wpływu na następujące elementy: elementy HTML kontrolki serwerowe HTML kontrolki serwerowe Web, które nie mają właściwości wizualnych niewizualne właściwości kontrolek serwerowych Web (np. AutoPostBack) Stosowanie kompozycji do wszystkich stron witryny jest możliwe w pliku Web.config w sekcji <system.web> przy pomocy znacznika <pages>. Przykład: <pages theme="niebieskaskorka" /> Strona 6-4

5 W celu utworzenia kompozycji należy w oknie Solution Explorer kliknąd prawym przyciskiem i wybrad Add ASP.NET Folder, a następnie Theme. W tym momencie możliwe jest określenie dowolnej nazwy folderu, która jednocześnie będzie nazwą kompozycji. W celu dodania pliku kompozycji należy kliknąd prawym przyciskiem katalog zawierający kompozycję i wybrad z menu opcje Add New Item, a następnie Skin File i wcisnąd przycisk Add. Rys. 3 Dodanie pliku motywu W utworzonym pliku należy następnie umieścid znaczniki i parametry definiujące wygląd strony. Nawigacja w serwisie internetowym Większośd serwisów internetowych posiada menu zbiór odnośników do poszczególnych stron. Możliwe jest określenie tego zbioru ręcznie na każdej stronie lub na stronie wzorcowej, jednak nie jest to rozwiązanie elastyczne. Dodatkowo problemem jest ukrywanie części odnośników przed użytkownikami anonimowymi oraz ograniczanie dostępu do odnośników dla różnych grup użytkowników. W ASP.NET 2.0 zaproponowano spójny, łatwy do zarządzania, scentralizowany system dostarczania informacji o mapie serwisu. Możliwości systemu nawigacji: Centralne zarządzanie logiczną strukturą witryny dodawanie lub usuwanie odnośników do stron domyślnie odbywa się w pliku Web.sitemap. Możliwe jest określenie innego dostawcy. Kontrolki nawigacyjne kontrolki umożliwiające wyświetlenie menu serwisu bazujące na pliku Web.sitemap. Reguły dostępu możliwośd określania reguł wyświetlania lub ukrywania odnośników w menu nawigacji. Możliwośd programowego dostępu do kontrolek nawigacji i wyświetlanych w nich informacji. Tworzenie mapy witryny Pierwszym krokiem wykorzystania systemu nawigacji w ASP.NET jest określenie struktury serwisu. Standardowo system nawigacji serwisem wykorzystuje plik XML Web.sitemap zawierający hierarchię stron. Plik Web.sitemap musi byd umieszczony w katalogu głównym aplikacji. Zawiera on elementy <sitemapnode> dla każdej strony serwisu. Hierarchię serwisu ustala się poprzez osadzanie elementów <sitemapnode>. Każdy z nich zawiera następujące atrybuty: title określa tekst wyświetlany w kontrolkach nawigacyjnych Strona 6-5

6 description - określenia tekst pomocy pojawiający się po ustawieniu kursora nad pozycją menu (ang. tool tip) url określa lokalizację strony Przykład pliku Web.sitemap: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns=" > <sitemapnode> <sitemapnode url="default.aspx" title="strona główna" description="przenieś do strony głównej" /> <sitemapnode title="produkty" description="zapoznaj się z ofertą"> <sitemapnode url="produkty.aspx" title="przeglądaj" description="przejrzyj dostępne artykuły" /> <sitemapnode url="szukaj.aspx" title="szukaj" description="wyszukaj po nazwie" /> </sitemapnode> </sitemapnode> </sitemap> Kontrolki nawigacyjne Kolejnym krokiem po określeniu struktury jest wyświetlenie jej na stronie serwisu. ASP.NET udostępnia następujące kontrolki nawigacyjne: SiteMapPath TreeView Menu Kontrolka SiteMapPath Kontrolka SiteMapPath wyświetla ścieżkę nawigacji. Prezentuje ona użytkownikowi lokalizację i wyświetla odnośniki umożliwiające nawigację do strony domowej. Rys. 4 Kontrolka SiteMapPath Kontrolka TreeView Kontrolka TreeView wyświetla mapę serwisu w postaci struktury. Węzły zawierające elementy potomne mogą byd rozwijane lub zwijane po kliknięciu ich. a) b) Rys. 5 Przykład kontrolki TreeView a) cała b) zwinięty jeden węzeł Strona 6-6

7 Kontrolka Menu Kontrolka Menu wyświetla menu rozwijane. Węzły zawierające elementy potomne są rozwijane w momencie, kiedy przesunie się nad nimi kursor. Podsumowanie Rys. 6 Przykład działania kontrolki Menu W tym rozdziale przedstawiliśmy podstawowe informacje dotyczące budowania witryn internetowych w oparciu o strony wzorcowe. Pokazaliśmy, jak tworzyd i zarządzad wyglądem witryny przy pomocy kompozycji oraz jak tworzyd mapę witryny i wykorzystywad kontrolki nawigacyjne do jej prezentowania. Przykładowe rozwiązanie Tworzenie strony wzorcowej i stron zawartości Naszym zadaniem jest utworzenie szablonu serwisu internetowego dla klienta. Szablon ma zawierad elementy przedstawione na Rys. 7. Logo Menu Treść Rys. 7 Szablon strony Po utworzeniu nowego projektu aplikacji internetowej dodamy stronę wzorcową do projektu. Za pomocą menu Website -> Add New Item, lub poprzez kombinację klawiszy Ctrl+Shift+A. W oknie dialogowym Add New Item należy wybrad szablon Master Page oraz w oknie Name nadad mu nazwę SzablonStrony.master. Dodatkowo zaznaczymy opcję Place Code In Separate File, aby umieścid kod strony w osobnym pliku. Po kliknięciu przycisku Add tworzony jest plik strony wzorcowej zawierający już dwie kontrolki ContentPlaceHolder. Pierwsza kontrolka umożliwia dodanie treści do nagłówka strony. Dzięki temu na stronie zawartości możemy dodad plik CSS lub skrypt wykonywany po stronie klienta. Druga kontrolka zawiera treśd, która zostanie wypełniona na stronie zawartości. Teraz należy odpowiednio przygotowad naszą stronę wzorcową. Aby to wykonad, usuniemy kontrolkę ContentPlaceHolder. Ułatwi nam to opisanie kolejnych czynności. Następnie dodamy do znacznika <div> właściwośd ID="Strona". W kolejnym kroku dodamy dwa znaczniki <div>, pierwszy o ID="Naglowek", drugi o ID="ObszarRoboczy". Następnie do znacznika zawierającego nagłówek dopiszemy: Logo. Do znacznika <div> o ID="ObszarRoboczy" dodamy kolejne dwa znaczniki <div> o ID="Menu" i ID="Tresc". Do znacznika <div> o ID="Menu" wpiszemy Menu, a do znacznika o ID="Tresc" dodamy kontrolkę ContentPlaceHolder. Tak przygotowana strona wzorcowa będzie stanowiła bazę dla kolejnych podstron. Warto jeszcze zdefiniowad wygląd poszczególnych sekcji w CSS, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego rozmieszczenia obszaru treści i menu. Zauważmy, że strona wzorcowa różni się od formularza internetowego tylko dwiema kontrolkami ContentPlaceHolder. Kontrolki te będą wypełniane przez strony zawartości bazujące na tej Strona 6-7

8 stronie. Strona zawartości korzystająca z tej strony wzorcowej musi zawierad dwie kontrolki Content, których atrybut ContentPlaceHolderID jest równy ContentPlaceHolder1 oraz head. Naszym zadaniem jest umieścid odpowiednią treśd w tych kontrolkach, która później zostanie połączona z szablonem strony i wyświetlona w przeglądarce użytkownika jako jedna strona XHTML. Nie możemy zobaczyd szablonu strony bez strony zawartości. Musimy zatem dodad nową stronę zawartości bazującą na naszym szablonie. Dodawanie stron zawartości Kolejnym krokiem jest dodanie strony zawartości, która będzie bazowała na stronie wzorcowej. Strona zawartości to formularz internetowy, którego treśd umieszczona jest w kontrolkach Content odpowiadających kontrolkom ContentPlaceHolder na stronie wzorcowej. Stronę zawartości dodajemy do aplikacji podobnie jak formularz internetowy, z tą tylko różnicą, że w oknie Add New Item (Rys. 8) dodatkowo zaznaczamy opcję Select master page. Rys. 8 Okno Add New Item dla strony zawartości Po kliknięciu przycisku Add zostaniemy proszeni o wybranie strony wzorcowej (Rys. 9). W aplikacji możemy zdefiniowad klika szablonów stron. Co więcej, szablony te mogą byd zagnieżdżane. Rys. 9 Okno Select a Master Page Strona 6-8

9 Po wybraniu przycisku OK tworzona jest nowa strona zawartości oparta na wybranej stronie wzorcowej. Zawiera ona w której oprócz standardowych właściwości znajduje się właściwośd określająca szablon strony. Na stronie znajdują się również dwie kontrolki Content odwołujące się do odpowiednich kontrolek ContentPlaceHolder. Po przełączeniu w widok Design (Rys. 10) widoczna jest strona będąca połączeniem strony wzorcowej i strony zawartości. Dzięki temu programista widzi ją tak, jak zostanie ona wysłana do użytkownika. Częśd zdefiniowana w stronie wzorcowej jest oznaczona kolorem szarym, a dodawanie kontrolek jest możliwe wyłącznie w kontenerze Content oznaczonym kolorem białym. Umieszczenie kursora na szarym tle powoduje zmianę kursora na znak zakazujący. Rys. 10 Widok WYSIWYG strony zawartości Możemy teraz wyświetlid naszą stronę zawartości w przeglądarce. Po uruchomieniu widzimy stronę składającą się z elementów umieszczonych zarówno na stronie wzorcowej, jak i stronie zawartości. Konwersja istniejącej strony Web na stronę zawartości Projektując aplikację internetową czasami potrzebujemy dodad do projektu starą stronę przygotowaną bez użycia szablonu. W tym celu należy ze strony usunąd następujące znaczniki ze starej strony: <!DOCTYPE> <html> <head> <body> <form> Należy pamiętad, że musimy usunąd znaczniki początkowe i koocowe zostawiając właściwą treśd strony. Następnie należy do dodad atrybut MasterPageFile, określający lokalizację pliku strony wzorcowej. Następnie pod a przed treścią strony należy dodad znacznik: <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> </asp:content> Jeśli potrzebujemy dodad coś w nagłówku strony, to możemy to umieścid właśnie w tym znaczniku. W naszym prostym przypadku nie potrzebujemy nic dodawad, zatem zostawiamy pustą zawartośd. Kolejno do strony należ dodad znacznik <asp:content>. Znacznik ten musi posiadad atrybuty ID (dowolna nazwa), ContentPlaceHolderID (nazwa kontrolki ze strony wzorcowej ContentPlaceHolder, w której ma znaleźd się treśd strony) oraz runat="server". W naszym przypadku: <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> Na koocu pliku musimy zamknąd znacznik </asp:content>. Strona 6-9

10 Jeśli w stronie wzorcowej znajduje się więcej niż dwie kontrolki ContentPlaceHolder, to należy do strony zawartości dodad odpowiednio tyle kontrolek Content tak, aby każda kontrolka ze strony wzorcowej miała odniesienie na stronie zawartości. Sterowanie wyglądem aplikacji przy użyciu kompozycji Naszym zadaniem będzie stworzenie wyglądu witryny w taki sposób, aby możliwa była szybka zmiana wyglądu strony. Do tego celu użyjemy kompozycji. W celu utworzenia kompozycji należy w oknie Solution Explorer kliknąd prawym przyciskiem i wybrad Add ASP.NET Folder, a następnie Theme. W tym momencie możliwe jest określenie nazwy folderu, która jednocześnie będzie nazwą kompozycji. W naszym przypadku będzie to SkorkaZima. Następnie dodajemy do folderu plik CSS, w którym znajdują się odpowiednie definicje wyglądu elementów na stronie. Oprócz pliku CSS możemy również wykorzystad plik motywów. W celu dodania pliku motywów należy kliknąd prawym przyciskiem katalog zawierający kompozycję i wybrad z menu opcje Add New Item, a następnie Skin File i wcisnąd przycisk Add. W utworzonym pliku należy następnie umieścid znaczniki i parametry definiujące wygląd strony. Aktualnie wykorzystywaną kompozycje przez aplikacje definiujemy w pliku Web.config w sekcji <system.web> przy pomocy znacznika <pages>. Przykład: <pages theme="skorkazima" /> Możliwe jest również umieszczenie bezpośredniego odniesienia do odpowiedniego pliku w sekcji head każdej strony w aplikacji, jednak ustawienia wykonane w pliku Web.config przykrywają ustawienia lokalne w sekcji <head>. Porady praktyczne Strony wzorcowe Praca ze stroną wzorcową jest analogiczna do pracy z formularzem internetowym. Możliwe jest dodawanie dowolnych kontrolek i wykonywanie dowolnego kodu aplikacji. Należy jednak pamiętad, że kontrolki i kod tej strony będą wykonywane na wszystkich potomnych stronach. Przy dodawaniu do projektu strony już istniejącej należy: w wskazad lokalizację bezwzględną strony wzorcowej rozpoczynając od głównej strony serwisu "~/" dodad tyle kontrolek Content, aby wszystkie kontrolki ContentPlaceHolder miały swoje odwzorowanie Kompozycje Tworzenie kompozycji należy zacząd od stworzenia kompozycji bazowej, a następnie zmieniad ją odpowiednio do potrzeb. Aby możliwe było projektowanie strony w trybie podglądu, powinieneś określid styl bazowy w nagłówku strony wzorcowej. W katalogu kompozycji możemy umieścid nie tylko pliki CSS i kompozycje, ale również elementy graficzne niezbędne dla odpowiedniego wyglądu strony. Nawigacja w serwisie W pliku Web.sitemap określaj zawsze element nadrzędny <sitemapnode>, a następnie w kontrolce Menu określ właściwośd ShowStartingNode="False". W pliku Web.sitemap staraj się zawsze umieszczad właściwośd description. Ułatwi to odnajdowanie ważnych elementów użytkownikom strony Strona 6-10

11 W pliku Web.sitemap nie musisz zawsze określad właściwości url. Jest to szczególnie przydatne dla nadrzędnych opcji menu. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: rozumiesz jak działają strony wzorcowe umiesz dodawad do projektu stronę wzorcową i stronę zawartości potrafisz dodawad i zarządzad kompozycjami potrafisz tworzyd mapy witryny w pliku Web.sitemap oraz wykorzystywad te informacje do wyświetlania w kontrolkach nawigacyjnych Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Strony wzorcowe wprowadzenie, Na stronie znajdziesz opis najważniejszych kwestii związanych ze stronami wzorcowymi. 2. Stephen Walther, ASP.NET 2.0. Księga eksperta, Helion, 2008 W książce autor porusza wiele zagadnieo związanych z ASP.NET 2.0. Z książki nauczysz się tworzyd efektowne witryny internetowe, a także dbad o ich bezpieczeostwo oraz wysoką skalowalnośd. Dowiesz się, jak można dodawad nowe, jednolite strony do aplikacji webowych. 3. Webcast Wykorzystanie stron wzorcowych, ych/default.aspx Webcast w języku polskim umożliwiający zapoznanie się w nieco ponad 11 min z najważniejszymi kwestiami związanymi ze stronami wzorcowymi w ASP.NET. Nauczysz się dodawad strony wzorcowe i strony zwartości. Poznasz również mechanizm tworzenia mapy witryny i dodawania kontrolek nawigacyjnych. 4. Instrukcja: Dodawanie nawigacji do witryny sieci Web, Fragment podręcznika do ASP.NET, który w prosty sposób na przykładzie pokazuje, jak tworzyd mapę witryny oraz dodawad kontrolki nawigacyjne. Strona 6-11

12 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 25 min) Firma Adventure Works chciałaby w Polsce otworzyd sklep internetowy sprzedający rowery. Ponieważ poprzednia ankieta, którą przygotowałeś bardzo im się spodobała, zaproponowali Tobie wykonanie tej strony. Ich grafik zaproponował układ przedstawiony na Rys. 11. Twoim zadaniem jest przygotowanie strony wzorcowej oraz zaprezentowanie jej klientowi. Rys. 11 Szkic wyglądu strony Zadanie 1. Utwórz nową stronę w Visual Web Developer 2008 Express Edition 2. Utwórz wzorzec strony 3. Utworzenie głównych elementów strony Tok postępowania Otwórz Visual Web Developer 2008 Express Edition. Z menu wybierz File -> New Web Site. Z listy Visual Studio installed templates wybierz ASP.NET Web Site. Z listy Location wybierz File System, a w polu obok określ lokalizację dla pliku w dowolnym miejscu na dysku. Z listy Language wybierz Visual C#. Kliknij OK. Usuo z projektu stronę Default.aspx. Wybierz z menu opcję Websites -> Add New Item lub naciśnij kombinację Ctrl+Shift+A. Z wyświetlonego okna dialogowego wybierz następujące opcje: Templates: Master Page Language: Visual C# Name: SzablonStrony.master Place Code In Separate File: zaznaczona Naciśnij przycisk Add. Program utworzy stronę wzorcową z dwiema kontrolkami ContentPlaceHolder. Usuo kontrolkę ContentPlaceHolder o id="contentplaceholder1". Zmieo tytuł strony na Adventure Works. Wewnątrz znacznika <body> dodaj: <div id="strona"> <div id="naglowek"></div> <div id="tresc"></div> </div> Strona 6-12

13 4. Podział głównych elementów 5. Dodanie nowego arkusza stylów 6. Określenie pozycji w obszarach roboczych 7. Określenie podstawowego wyglądu zawartości strony 8. Określenie wyglądu pozostałych elementów strony Wewnątrz znacznika zawierającego nagłówek (id="naglowek") dodaj: Logo <div id="menu">menu</div> <div id="obszarlogowania">zaloguj</div> Wewnątrz znacznika zawierającego treśd (id="tresc") dodaj: <div id="pierwszyobszarboczny">pierwszy obszar boczny</div> <div id="drugiobszarboczny">drugi obszar boczny</div> <div id="obszarroboczy"> <asp:contentplaceholder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> </asp:contentplaceholder> </div> Wybierz Website -> Add New Item. Z listy Visual Studio installed templates wybierz Style Sheet. W polu Name wpisz Style.css. Kliknij OK. Przełącz widok strony na Design lub Split. Wybierz Format -> New Style. W polu Selector wpisz #PierwszyObszarBoczny. W górnej części okna z listy Define in wybierz Existing Style Sheet, a z listy rozwijanej URL wybierz Style.css. Z listy Category wybierz Layout, a następnie określ właściwośd float: left. Z listy Category wybierz Position, a następnie określ właściwości width: 200 px oraz height: 300 px. Kliknij OK. Postępuj podobnie z selektorem #DrugiObszarBoczny, tylko zmieo właściwośd float na right. W pliku Style.css standardowo jest już dodany selektor znacznika <body>. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Build Style. Określ właściwości font-family: Verdana, font-size: 8 pt i color: # Z listy Category wybierz Background, a następnie określ właściwośd backgroud-color: white. Z listy Category wybierz Box, a następnie określ właściwośd margin: 0. Upewnij się, że opcja Same for all jest zaznaczona. Kliknij OK. Otwórz plik SzablonStrony.master. W oknie Solution Explorer chwyd myszką plik Style.css i upuśd go w sekcji nagłówka strony za znacznikiem </title>. Zobacz jak zmienił się podgląd pliku. Przy pomocy narzędzi Visual Studio lub w kodzie pliku Style.css określ następujące style: #Menu: kolor tła: #55BBFF, wielkośd tekstu: 7.5pt #ObszarLogowania: wyrównanie tekstu (właściwośd text-align): do prawej, kolor tła #C3DBEA, margines wewnętrzny (ang. padding) z góry i dołu 5px, z lewej i prawej 10px #ObszarRoboczy: kolor tła #EEE, margines wewnętrzny (ang. padding) z góry i dołu 50px, z lewej i prawej 20px, margines z góry i dołu 0, z lewej i prawej 200px Strona 6-13

14 9. Dodaj logo do strony 10. Dodawaj stronę z zawartością 11. Sprawdzenie wyglądu strony w przeglądarce Do aplikacji dodaj katalog Images. Wybierz Website -> New folder, a następnie nazwij go Images. Do katalogu dodaj obrazek AWlogo.jpg. W oknie Solution Explorer wskaż nowo dodany folder, wybierz Website -> Add Existing Item, a następnie wskaż obrazek AWlogo.jpg. Usuo napis Logo na górze strony, a następnie w to miejsce dodaj kontrolkę Image i w oknie Properties w polu ImageUrl wpisz ~/Images/AWlogo.jpg. W oknie Solution Explorer wskaż nazwę aplikacji. Wybierz z menu opcję Websites -> Add New Item lub naciśnij kombinację Ctrl+Shift+A. Z wyświetlonego okna dialogowego wybierz następujące opcje: Templates: Web Form Language: Visual C# Place Code In Separate File: zaznaczona Select Master Page: zaznaczona Nazwa: Default.aspx Naciśnij przycisk Add. W oknie dialogowym Select a Master Page wybierz SzablonStrony.master, a następnie wciśnij OK. Zawartośd strony Default.aspx i wszystkich pozostałych można dodad w kontrolce Content. Aby zmienid zawartośd pozostałych części strony należy dokonad edycji strony wzorcowej. W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy plik Default.aspx i wybierz View In Browser. Strona w przeglądarce powinna wyglądad podobnie jak na Rys. 12. Rys. 12 Wygląd strony po zastosowaniu stylów Strona 6-14

15 Problem 2 (czas realizacji 25 min) Aby przetestowad szablon strony chciałbyś dodad stronę z ankietami wykonaną w dwiczeniu w module 4. Zadanie 1. Dodaj stronę do projektu 2. Usuo niepotrzebne znaczniki 3. Określ parametry 4. Dodaj kontrolkę Content 5. Dodaj do strony głównej odnośniki do ankiety Tok postępowania Wybierz Website -> Add Existing Item. Znajdź na dysku stronę Ankieta.aspx. Kliknij Add. Do projektu dodaj również katalog Adv z jego zawartością. Usuo następujące znaczniki ze strony: <!DOCTYPE> <html> <head> <body> <form> Nie zapomnij o znacznikach koocowych. Na stronie w dodaj atrybuty: MasterPageFile="~/SzablonStrony.master" Title="Ankieta" Po dodaj znacznik: <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> Na koocu strony po całej treści zamknij dodany znacznik </asp:content>. Do strony głównej dodaj odnośniki odpowiednio uruchamiający ankietę dla nowego klienta oraz dla osoby posiadającej już rower. Przetestuj działanie ankiety klikając na linki na stronie głównej. Strona 6-15

16 Problem 3 (czas realizacji 25 min) Klient jest bardzo zadowolony z wyniku Twoich prac. Chciałby, abyś dodał jeszcze elementy nawigacyjne do strony. Zaproponował, aby na stronie w miejscu, gdzie jest napis Menu pojawiło się prawdziwe menu z rozsuwanymi elementami. Zadanie 1. Dodaj nowe strony do projektu 2. Utwórz mapę witryny Tok postępowania Do aplikacji internetowej utworzonej w poprzednim zadaniu dodaj cztery nowe strony aspx. Nazwij je kolejno: Produkty.aspx, Szukaj.aspx, Uwagi.aspx oraz Informacje.aspx i dla każdej określ następujące właściwości: Language: Visual C# Place code in separate file: zaznaczona Select master page: zaznaczona W kolejnym oknie wybierz SzablonStrony.master i naciśnij Add. Strony dodajemy, aby po kliknięciu na pozycje menu nie pojawiła się informacja o błędzie. Wybierz z menu opcję Websites -> Add New Item lub naciśnij kombinację Ctrl+Shift+A. W wyświetlonym oknie dialogowym w obszarze Templates wybierz Site Map a w polu Nazwa wpisz Web.sitemap. Naciśnij przycisk Add. W głównym oknie aplikacji zostanie zaprezentowana zawartośd pliku. Zamieo zawartośd pliku na następującą: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemap xmlns=" 1.0" > <sitemapnode> <sitemapnode url="default.aspx" title="strona główna" description="przenieś do strony głównej" /> <sitemapnode title="produkty" description="zapoznaj się z ofertą"> <sitemapnode url="produkty.aspx" title="przeglądaj" description="przejrzyj dostępne filmy" /> <sitemapnode url="szukaj.aspx" title="szukaj" description="wyszukaj po nazwie" /> </sitemapnode> <sitemapnode title="ankiety" description="wypełnij ankietę na stronie"> <sitemapnode url="ankieta.aspx?view=nowy" title="szukam roweru" description="określ preferowane produkty" /> <sitemapnode url="ankieta.aspx?view=wycieczki " title="szukam towarzystwa na wycieczki " description="opowiedz nam o sobie" /> </sitemapnode> <sitemapnode title="informacje" description="dowiedz się więcej o nas"> <sitemapnode url="informacje.aspx" title="o nas" description="dowiedz się więcej o nas" /> <sitemapnode url="uwagi.aspx" title="zgłoś uwagę" description="zgłoś uwagę odnośnie działania serwisu" /> </sitemapnode> </sitemapnode> </sitemap> Zapisz zmiany. Strona 6-16

17 3. Dodaj kontrolkę Menu 4. Określ wygląd kontrolki menu Przejdź do strony wzorcowej SzablonStrony.master. Przejdź do widoku Source. W miejsce napisu Menu wstaw kontrolkę SiteMapDataSource (okno Toolbox, sekcja Data) i w oknie Properties: w polu ID wpisz MapaSerwisu w polu ShowStartingNode z listy rozwijanej wybierz False kontrolkę Menu (okno Toolbox, sekcja Navigation): Obok dodanej kontrolki dodaj kontrolkę Dla kontrolki Menu (okno Toolbox, sekcja Navigation) i w oknie Properties: w polu ID wpisz MenuGlowne w polu DataSourceID wpisz MapaSerwisu w polu Orientation z listy rozwijanej wybierz Horizontal Zapisz zmiany i uruchom przygotowaną aplikację. Sprawdź wyświetlanie menu i możliwośd wybierania poszczególnych stron. Ponownie wybierz kontrolkę Menu MenuGlowne i w oknie Propoerties: Określ właściwości CssClass dla następujących elementów: w polu DynamicHoverStyle-CssClass wpisz ZaznaczonyElementMenu w polu DynamicMenuItemStyle-CssClass: wpisz ElementMenuRozwijanego w polu StaticHoverStyle-CssClass wpisz ZaznaczonyElementMenu w polu StaticMenuItemStyle-CssClass wpisz ElementMenuNadrzednego Do pliku Style.css dodaj następujące definicje stylów:.elementmenunadrzednego { color: #000033; font-weight: bold; padding: 3px 10px; }.ElementMenuRozwijanego { background: #F5F5F5; color: #000033; padding: 3px 10px; }.ZaznaczonyElementMenu { background: #000033; color: White; } Zapisz zmiany i uruchom przygotowaną aplikację. Sprawdź wyświetlanie menu. Strona 6-17

18 Problem 4 (czas realizacji 25 min) Twój klient jest bardzo zadowolony z Twoich postępów w projekcie. Na dzisiejszym spotkaniu pojawiła się nowa kwestia. Firma chciałby mied możliwośd szybkiej zmiany wyglądu strony bez konieczności ingerencji w jej kod. Zadanie 1. Dodaj kompozycje do projektu 2. Skopiuj plik css z głównego katalogu aplikacji do nowych kompozycji i odpowiednio przygotuj kompozycje CzerwonaSkorka 3. Określ aktywną kompozycją CzerwonaSkorka 4. Testowanie zmian Tok postępowania W oknie Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem i wybierz Add ASP.NET Folder, a następnie Theme. Określ nazwę nowej kompozycji jako NiebieskaSkorka. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze App_Themes i wybierz Add ASP.NET Folder, a następnie Theme. Określ nazwę kompozycji jako CzerwonaSkorka. Skopiuj plik Style.css do katalogu CzerwonaSkorka. Przenieś plik Style.css do katalogu NiebieskaSkorka. W nagłówku strony wzorcowej zmieo odniesienie do pliku CSS umieszczonego w katalogu NiebieskaSkorka. Zmieo style w kompozycji CzerwonaSkorka, tak, aby wyświetlana strona była w odcieniach czerwieni. Otwórz plik Web.config, a następnie odszukaj znacznika <pages>. Dodaj do niego właściwośd theme="czerwonaskorka", teraz ten znacznik ma wyglądad następująco: <pages theme="czerwonaskorka" > Zapisz zmiany i przetestuj aplikację w przeglądarce. Dlaczego w Visual Studio widad kompozycję NiebieskaSkorka, a w przeglądarce widad CzerwonaSkorka? Strona 6-18

19 Laboratorium rozszerzone Przygotuj projekt strony dla firmy Adventure Works sprzedającej rowery. Do tego celu możesz wykorzystad wybrany przez Ciebie szablon ze strony Open Source Web Design ( W ramach projektu zdefiniuj wspólny wygląd przy pomocy strony wzorcowej oraz kompozycji. Przygotuj i przetestuj co najmniej dwie różne kompozycje. Przygotuj też strukturę nowego serwisu. Zaplanuj, że w serii będą dostępne następujące strony (lub grupy stron): Strona główna strona zawierająca informacje ogólne o sprzedawanym towarze Nowości strona zawierająca informacje o nowościach Strona z informacją o produktach strony umożliwiające przeglądanie lub wyszukiwanie produktów Ankieta dla klientów ankieta dla klientów oraz ankieta opinie o stronie Informacja o firmie informacje o działalności firmy Zawartość serwisu strona zawiera mapę serwisu wyświetloną w postaci struktury Wyświetl strukturę w menu oraz na stronie Zawartosc.aspx umieśd kontrolkę wyświetlającą mapę serwis w postaci struktury. Strona 6-19

Laboratorium podstawowe wersja zmieniona, dostosowana do środowiska Visual Studio 2015

Laboratorium podstawowe wersja zmieniona, dostosowana do środowiska Visual Studio 2015 Laboratorium podstawowe wersja zmieniona, dostosowana do środowiska Visual Studio 2015 Autorzy zmian: Chyliński Damian, Ciszewski Mateusz, Ciszewski Piotr, Cybowski Wojciech, Łączyński Mateusz, Matusiak

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

MasterPagePracownicy.aspx

MasterPagePracownicy.aspx Zadanie 1. Utworzyd witrynę internetową według schematu opis pod schematem: MasterPage.aspx Strona główna (Default.aspx) Strona O firmie (Firmia.aspx) Strona Historia (Historia.aspx) Strona Kontakt (Kontakt.aspx)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl Instrukcja do zdjęć 2011 Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. md-future@o2.pl Spis treści Krok 1. Dopasowanie rozmiaru zdjęcia do standardów.... 3 Krok 2. Wstawianie zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie.

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie. 1. Wstaw linki do ankiet na stronie glownej aplikacji 2. Dodaj strone Ankieta.aspx do projektu 3.Dodawanie kontrolek MultiView Na stronie Default.aspx wstaw dwa odnośniki wskazujące na ankietę dla nowych

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja Strona 1 z 10 Spis treści 1. Instalacja Visual Studio for Web....3 2. Przygotowanie projektu....5 3. Otwarcie projektu przy pomocy VSW....6

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Rozpoczęcie korzystania z aplikacji...6 Konfiguracja...6 Zmiana obrazka kategorii...8 Zmiana miejsca wyświetlania...9 Rozwiązywanie problemów...10

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij.

PORADNIK JOOMLA! - nigdy nie klikamy w przeglądarce Cofnij/Back. Opuszczamy zakładkę w Joomla! klikając Zapisz lub Zamknij. PORADNIK JOOMLA! 1. Logowanie do CMS`a Joomla! strony XX LO Wpisz w przeglądarce: www.xxlo.pl/administrator Wpisz Login oraz Hasło Posługując się Joomla! Należy pamiętad: - nigdy nie klikamy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ASP.NET

Wprowadzenie do ASP.NET ITA- 103 Aplikacje internetowe Piotr Bubacz Moduł 4 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX Piotr Bubacz Moduł 13 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Niniejsze opracowanie jest krótkim podręcznikiem dla uczestników zajęd informatycznych, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

ASP.NET AJAX Control Toolkit

ASP.NET AJAX Control Toolkit Piotr Bubacz Moduł 14 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 4 Uwagi dla studenta...

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU ALLEGRO ZAKUPIONEGO W PAKIECIE STANDARD, MAXI LUB VIP. SPIS TREŚCI 1. OTRZYMANE PLIKI.... 2 2. DODANIE SZABLONU DO SERWISU ALLEGRO ORAZ JEGO UŻYTKOWANIE.... 3 Sposób pierwszy....

Bardziej szczegółowo

5. Mechanizm szablonów.

5. Mechanizm szablonów. 5. Mechanizm szablonów. Moduł szablonów daje możliwość definicji dowolnej ilości szablonów strony publicznej serwisu. W połączeniu z modułami Marketing MIX oraz Wzorców Elementów został opracowany tak

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET- zagadnienia zaawansowane (część 2) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

ACT (AJAX Control Toolkit)

ACT (AJAX Control Toolkit) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Toruń, 23.05.2011r. Kierunek : Zarządzanie Specjalność : Informatyka w zarządzaniu ACT (AJAX Control Toolkit) Przedmiot : Technologie Internetowe II Prowadzący

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi

System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi S t r o n a 1 System zarządzania treścią na stronie WWW Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie do panelu administratora... 2 2. Podstawowe funkcje panelu administracyjnego... 2 2.1. Tworzenie i edycja

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Webidea CMS. Poradnik szybki start

Webidea CMS. Poradnik szybki start Webidea CMS Poradnik szybki start Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...10 Aktualności...10 Fotogaleria i galeria wideo...11 Download...13 Przekierowanie...14 Formularz...15 Katalog produktów...16

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 11 Wersja 1 Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

CMS Admin instrukcja administratora

CMS Admin instrukcja administratora CMS Admin instrukcja administratora system zarządzania treścią CMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/ 1 Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/ Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Bardziej szczegółowo

I. Menu oparte o listę

I. Menu oparte o listę I. Menu oparte o listę We wcześniejszych przykładach założyliśmy, że menu posiada tylko jeden poziom nawigacji. Czasem jednak jeden poziom nie wystarczy za pomocą list elementów oraz kaskadowych arkuszy

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRONAMI

ZARZĄDZANIE STRONAMI ZARZĄDZANIE STRONAMI SPIS TREŚCI Wygląd i zachowanie... 2 Strony i podstrony... 3 Przyjazny URL... 5 Kopiowanie stron... 6 Kolejność wyświetlania w menu... 7 1 WYGLĄD I ZACHOWANIE Wygląd i zachowanie odpowiada

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

STOPKA. Redakcja strony Stopka Linki w stopce Link do nowej podstrony Link do strony zewnętrznej... 6

STOPKA. Redakcja strony Stopka Linki w stopce Link do nowej podstrony Link do strony zewnętrznej... 6 STOPKA SPIS TREŚCI Redakcja strony... 2 Stopka... 4 Linki w stopce... 5 Link do nowej podstrony... 5 Link do strony zewnętrznej... 6 Link do strony wewnętrznej... 7 Ikonki w stopce... 9 Stopka to element

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo