SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia i opieka w Domach Pomocy Społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia i opieka w Domach Pomocy Społecznej"

Transkrypt

1 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia i opieka w Domach Pomocy Społecznej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Forma studiów Rok i semestr studiów Rodzaj przedmiotu Koordynator Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii Fizjoterapia Studia I stopnia Praktyczny Stacjonarne * - zgodnie z ustaleniami na wydziale III rok, 6 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych Mgr Natalia Wołoszyn Mgr Natalia Milewska Mgr Justyna Kilian 1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS Sposób realizacji zajęć X zajęcia w formie tradycyjnej zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/modułu (z toku): ćwiczenia lab. (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny).

2 2.WYMAGANIA WSTĘPNE Znajomość treści programowych anatomii, fizjologii i patologii ogólnej człowieka oraz podstaw klinicznych z chorób wewnętrznych, neurologii, ginekologii, ortopedii i traumatologii, metodyki nauczania ruchu, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. 3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 3.1. Cele przedmiotu/modułu C1 C2 Zdobycia wiedzy z dziedziny fizjologii i patologii starzenia się, fizjoterapii, oraz potrzeb biopsychospołecznych ludzi w wieku podeszłym objętych opieką instytucjonalną. Zdobycie umiejętności pracy z osobami w podeszłym wieku w systemie opieki instytucjonalnej. 3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU EK (efekt kształcenia) EK_01 EK_02 EK_03 Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) Zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich patogenezę, objawy kliniczne, przebieg w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii w procesie rehabilitacji. Zna ćwiczenia przydatne do realizacji zdań leczniczych i profilaktycznych u osób starszych oraz różne możliwości fizjoterapii i opieki geriatrycznej w systemie pomocy społecznej. Potrafi wykorzystać sprzęt do ćwiczeń i samodzielnie planować usprawnianie i zajęcia rekreacyjne u osób starszych. Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) K1P_W20 K1P_W24 K1P_U03 EK_04 Potrafi formułować opinie dotyczące postępowania usprawniającego osoby starszej. K1P_K TREŚCI PROGRAMOWE A. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych Treści merytoryczne Ćwiczenia organizacyjne. Podanie zasad, form i warunków zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie tematyki ćwiczeń realizowanych w bieżącym semestrze oraz piśmiennictwa wymaganego do realizacji ćwiczeń. System opieki zdrowotnej i pomoc społeczna dla osób starszych. Opieka długoterminowa i pielęgnacja osoby starszej. Kliniczny zarys chorób wieku podeszłego.

3 Fizjoterapia w schorzeniach wieku geriatrycznego. Specyfika postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wieku. Rodzaje terapii osób starszych prowadzonych w ośrodkach opieki instytucjonalnej. Podsumowanie wiadomości i zaliczenie przedmiotu. 3.4 METODY DYDAKTYCZNE Ćwiczenia laboratoryjnych: prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, zajęcia praktyczne. Praca własna: praca z książką, artykułami. 4 METODY I KRYTERIA OCENY 4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia Symbol efektu Metody oceny efektów kształcenia ( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) EK_01 Zaliczenie pisemne ĆW. EK_ 02 Przygotowanie prezentacji ĆW. EK_03 EK_04 Konspekt ćwiczeń usprawniających Ocena z zakresu kompetencji personalno-społecznych oceniana przez prowadzącego w formie przedłużonej obserwacji postaw i zachowań oraz aktywności podczas zajęć. Forma zajęć dydaktycznych ( w, ćw, ) ĆW. ĆW. 4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) Ćwiczenia laboratoryjne: Ocena wiedzy Zaliczenie EK_01: Kolokwium pisemne. Zakres ocen : 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100% 4.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92% 4.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68% 2.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60% Zaliczenie EK_02: Przygotowanie prezentacji związanej fizjoterapią i opieką w domach pomocy społecznej

4 5.0 student samodzielnie, prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje prezentacje na temat zadany przez prowadzącego, nie wymaga żadnych uwag prowadzącego. 4.5 student samodzielnie, poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje prezentacje na temat zadany przez prowadzącego, prawidłowo uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga drobnych uwag prowadzącego, głównie natury organizacyjno-technicznej. 4.0 student samodzielnie, poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje prezentacje na temat zadany przez prowadzącego, dość poprawnie uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga drobnych uwag prowadzącego, głównie pod względem organizacyjnym oraz metodycznym student samodzielnie przygotowuje prezentacje na temat zadany przez prowadzącego, częściowo uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga uwag prowadzącego, głównie pod względem organizacyjnym oraz metodycznym. 3.0 student samodzielnie przygotowuje prezentacje na temat zadany przez prowadzącego, podejmuje próbę uzasadnienia zaproponowanego przez siebie postępowania, konspekt wymaga jednak korekty ze strony prowadzącego, m.in. pod względem organizacyjnym, metodycznym, merytorycznym. 2.0 student nie potrafi samodzielnie przygotować prezentacji i/lub popełnia znaczące błędy merytoryczne i metodyczne. Ocena umiejętności Przygotowanie i przeprowadzenie konspektu ćwiczeń usprawniających (EK_03): Zakres ocen: 5.0 student samodzielnie, prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje i przeprowadza konspekt na temat zadany przez prowadzącego, szczegółowo i prawidłowo uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, nie wymaga żadnych uwag prowadzącego. 4.5 student samodzielnie, poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje i przeprowadza konspekt na temat zadany przez prowadzącego, prawidłowo uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga drobnych uwag prowadzącego, głównie natury organizacyjnotechnicznej. 4.0 student samodzielnie, poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym przygotowuje i przeprowadza konspekt na temat zadany przez prowadzącego, dość poprawnie uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga drobnych uwag prowadzącego, głównie pod względem organizacyjnym oraz metodycznym student samodzielnie przygotowuje i przeprowadza konspekt na temat zadany przez prowadzącego, częściowo uzasadnia zaproponowane przez siebie postępowanie, wymaga uwag prowadzącego, głównie pod względem organizacyjnym oraz metodycznym. 3.0 student samodzielnie przygotowuje i przeprowadza konspekt na temat zadany przez prowadzącego, podejmuje próbę uzasadnienia zaproponowanego przez siebie postępowania, konspekt wymaga jednak korekty ze strony prowadzącego, m.in. pod względem organizacyjnym, metodycznym, merytorycznym. 2.0 student nie potrafi samodzielnie przygotować ani przeprowadzić konspektu i/lub popełnia znaczące błędy merytoryczne i metodyczne. Ocena kompetencji (EK_04): Ocena z zakresu kompetencji personalno-społecznych będzie oceniana przez prowadzącego w formie przedłużonej obserwacji postaw i zachowań na zajęciach z uwzględnieniem końcowego zaliczenia praktycznego. Zakres ocen: zaliczony student jest aktywny na zajęciach, formułuje opinie dotyczące postępowania usprawniającego seniorów, podejmuje dyskusje, wyciąga poprawne wnioski.

5 niezaliczony student jest bierny na zajęciach, nie podejmuje prób formułowania opinii, ani dyskusji. Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych. 5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Godziny zajęć wg planu z nauczycielem 30 Przygotowanie do zajęć 15 Udział w konsultacjach 2 Czas na napisanie konspektu 15 Przygotowanie do egzaminu - Udział w egzaminie - Inne (jakie?) - SUMA GODZIN 62 Liczba godzin/ nakład pracy studenta SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU Wymiar godzinowy - Zasady i formy odbywania praktyk - 7. LITERATURA Literatura podstawowa: 1.Guccione A., Wong R., Avers D.: Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. tłumaczenie polskie Żak M, Śliwiński Z., Elservier Urban & Partner. Wrocław Cybulski M., Krajewska-Kułak E. Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL. Warszawa Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica Gdański Wieczorkowska-Tobis K, Kostka T., Borowicz A.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL Warszawa Literatura uzupełniająca:

6 1.Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Urban & Partner Wrocław Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa Bierkiewicz M., Szewczyk M., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w geriatrii. Borgis Warszawa Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej