SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Neuroanatomia i neurofizjologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Neuroanatomia i neurofizjologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS"

Transkrypt

1 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Neuroanatomia i neurofizjologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Forma studiów Rok i semestr studiów Rodzaj przedmiotu Koordynator Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii Fizjoterapia Studia II stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne II rok, 3 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr n. med. Grzegorz Kogut Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób dr n. med. Grzegorz Kogut - wykład i ćwiczenia konwersatoryjne prowadzących * - zgodnie z ustaleniami na wydziale 1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS Sposób realizacji zajęć X zajęcia w formie tradycyjnej zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

2 2.WYMAGANIA WSTĘPNE Znajomość anatomii prawidłowej i fizjologii człowieka w stopniu podstawowym. 3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 3.1. Cele przedmiotu/modułu C1 C2 Szczegółowe poznanie budowy i funkcji układu nerwowego. Zrozumienie neuroanatomii i neurofizjologii w zakresie potrzeb zabiegów fizjoterapeutycznych. 3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU EK ( efekt kształcenia) EK_01 EK_02 EK_03 Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) Posiada szczegółową znajomość budowy i funkcjonowania układu nerwowego w szerszym zakresie od studiów pierwszego stopnia. Potrafi wyjaśnić wybrane problemy funkcjonalne pacjenta i możliwości stosowania fizjoterapii. Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność. Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) K2A_W04 (+) K2A_U05 (++) K2A_K08 (++) 3.3 TREŚCI PROGRAMOWE A. Problematyka wykładu Treści merytoryczne Ogólna budowa i funkcje układu nerwowego. Neuron, synapsy, neuromediatory i przekaznictwo synaptyczne. Ruch układ piramidowy i pozapiramidowy. Móżdżek. Drogi ruchowe. Czucie receptory, drogi i ośrodki. Nerwy obwodowe i nerwy czaszkowe. Układ nerwowy autonomiczny. Przysadka, układ dokrewny. Ból bodżce, receptory, drogi, modyfikacja sygnału bólowego. Degeneracja neuronów i możliwości regeneracyjne. Anatomia i fizjologia zmysłów. Odbiór bodźców i reakcja na bodźce. Uczenie się i pamięć. Drogi spoidłowe i kojarzeniowe, pola kojarzeniowe Odruchy rdzeniowe. Układ limbiczny. Twór siatkowaty. B. Problematyka ćwiczeń konwersatoryjnych Treści merytoryczne Neuron budowa, funkcje. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Synapsy, przekażnictwo synaptyczne. Neuromediatory. Plastyczność układu nerwowego. Degeneracja i możliwości regeneracyjne

3 układu nerwowego. Apoptoza i neurogeneza. Fizjologia rdzenia kręgowego. Odruchy rdzeniowe. Uszkodzenia rdzenia kręgowego i objawy uszkodzeń. Ruch- układ piramidowy i pozapiramidowy. Osrodki i drogi ruchowe. Móżdżek budowa, drogi i funkcje. Czucie rodzaje, receptory, drogi i ośrodki. Narządy zmysłów. Biorytmy, sen, czuwanie. Uczenie się i pamięć. Układ limbiczny i twór siatkowaty budowa i funkcje. 3.4 METODY DYDAKTYCZNE Wykład: wykład z zastosowaniem metod multimedialnych Ćwiczenia konwersatoryjne: prezentacja multimedialna, praca w grupach. Praca własna studenta: Praca z książką, praca z atlasem. 4 METODY I KRYTERIA OCENY 4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia SYMBOL EFEKTU Metody oceny efektów kształcenia ( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) EK_ 01, EK_02 Zaliczenie ustne z oceną. W. EK_01, EK_02 Zaliczenie ustne z oceną. KONW. EK_03 Obserwacja w trakcie zajęć KONW. Forma zajęć dydaktycznych ( w, ćw, ) 4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) Wykład Ocena wiedzy i umiejętności (EK_01, EK_02): Kolokwium ustne z pytaniami losowanymi z przygotowanych zestawów pytań. Oceny: 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100% 4.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92% 4.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68% 2.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%

4 Ćwiczenia konwersatoryjne Ocena wiedzy i umiejętności (EK_01, EK_02): Kolokwium ustne z pytaniami losowanymi z przygotowanych zestawów pytań. Oceny: 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100% 4.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92% 4.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68% 2.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60% Ocena kompetencji (EK_03) Ocena kompetencji będzie dokonywana na podstawie obserwacji studenta w trakcie zajęć. Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych. 5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Godziny zajęć wg planu z nauczycielem 30 Przygotowanie do zajęć 20 Udział w konsultacjach 2 Czas na napisanie referatu/eseju - Przygotowanie do egzaminu - Udział w egzaminie - Inne (jakie?) - SUMA GODZIN 52 Liczba godzin/ nakład pracy studenta SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2

5 6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU Wymiar godzinowy - Zasady i formy odbywania praktyk - 7. LITERATURA Literatura podstawowa: 1.Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, PZWL Konturek S., Neurofizjologia, Wydawnictwo UJ Atlas anatomii człowieka Sobotta, Urban & Partner Literatura uzupełniająca: 1.Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, PZWL Warszawa Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej