Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98"

Transkrypt

1 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000

2 Podstawy obsługi komputera... 2 I. WIADOMOCI PODSTAWOWE 1. Budowa komputera. Kady komputer, niezalenie od rodzaju, musi składa si z nastpujcych elementów: 1. Płyta główna stanowi podstawowy element kadego komputera. Do niej podłczone s wszystkie inne podzespoły i od niej w najwikszym stopniu zaley nowoczesno komputera; 2. Procesor jest to mózg komputera wykonuje wszelkiego rodzaju operacje logiczne i matematyczne. Jest to podstawowy element decydujcy o szybkoci komputera; 3. Pami operacyjna RAM jest to pami wykorzystywana przez system operacyjny oraz przez procesor do przechowywania danych oraz programów aktualnie wykorzystywanych. Ilo pamici RAM ma znaczny wpływ na prdko pracy wielu programów (szczególnie w systemach Windows); 4. Karta graficzna karta graficzna jest urzdzeniem przetwarzajcym dane komputerowe na sygnał wizyjny i przekazujcym te dane na monitor. Parametry oraz rodzaj karty graficznej nie maj obecnie duego wpływu na prac standardowych programów (aplikacji) biurowych; 5. Monitor jest to urzdzenie słuce do wizualizacji działa komputera. Decydujcymi parametrami monitora jest przektna ekranu (14, 15, 17 lub 19 ) oraz maksymalna rozdzielczo i ilo kolorów te parametry mona łatwo zmienia, standardowo w systemach Windows uywa si rozdzielczoci 800x600; 6. Klawiatura jest to kolejne urzdzenie (oprócz monitora i myszy) słuce do komunikowania si z komputerem. Uwaga: Poszczególne klawisze nie zawsze maj takie samo znaczenie (szczególnie klawisze funkcyjne i systemowe) nie naley wic bra za pewnik, e kady klawisz powoduje zawsze taki sam skutek zaley to od konkretnej aplikacji oraz od aktualnych ustawie (w systemach typu Windows istnieje pewna grupa klawiszy działajca zawsze tak samo w prawie kadej sytuacji); 7. Mysz jest to urzdzenie niezbdne w systemach typu Windows. Umoliwia ona prost obsług pulpitu i okien oraz ułatwia prac w wielu aplikacjach; 8. Dysk twardy HDD jest to element komputera magazynujcy i przechowywujcy rónorodne dane i informacje - dane te mog mie posta programów lub plików. Zasadniczym parametrem mówicym o przydatnoci dysku twardego jest jego pojemno im jest ona wiksza, tym wicej danych mona na nim przechowywa. W kadym komputerze moe by nawet kilka dysków twardych (pierwszy dysk twardy oznaczany jest standardowo symbolem C:, kolejne, jeli istniej, symbolami D:, E:, itd. zawsze jednak symbol składa si z litery i dwukropka). Uwaga: kady uytkownik powinien by całkowicie wiadomy, jakie dyski ma do dyspozycji w komputerze oraz jakie dane i gdzie s na nich przechowywane jest to jeden z podstawowych warunków prawidłowej obsługi komputera (szczególnie podczas pracy w sieci); 9. Stacja dyskietek FDD jest to urzdzenie do odczytywania, zapisywania i kasowania rónorodnych danych i programów przenoszonych na dyskietkach magnetycznych 3,5 (stacj dyskietek oznacza si zawsze liter A:) pojemno dyskietek wynosi 1,44 megabajta; 10. Obudowa i zasilacz.

3 Podstawy obsługi komputera... 3 Oprócz wymienionych wyej składników, zalenie od stawianych wymaga i zastosowania, kady komputer moe by wyposaony w inne elementy, takie jak np.: 1. Drukarka słuy do przenoszenia danych z komputera na papier lub folie wg schematów stworzonych w danej aplikacji. Istnieje kilka rodzajów drukarek: atramentowe (czarno-białe i kolorowe), laserowe (czarno-białe i kolorowe) oraz igłowe. Wybór rodzaju drukarki zaley w głównej mierze od przewidywanego jej zastosowania. 2. Napd CD-Rom jest to urzdzenie słuce do odczytu danych gromadzonych na płytach kompaktowych jest ono wykorzystywane ze wzgldu na bardzo mał pojemno dyskietek 3,5 (pojemno płyty CD jest prawie 600 razy wiksza od pojemnoci dyskietki 3,5 ). Standardowo napd CD-Rom ma symbol D:. Uwaga: Napd CD-Rom nie umoliwia zapisu danych na płyt kompaktow. 3. Karta sieciowa jest to niezbdny podzespół komputera, jeeli jest on przeznaczony do pracy w sieci. Od rodzaju karty sieciowej i jej parametrów w duym stopniu zaley szybko przepływu danych pomidzy komputerem a serwerem. 4. Karta muzyczna jest to urzdzenie do przetwarzania dwików. Obecnie istnieje wiele aplikacji tzw. multimedialnych, wykorzystujcych podczas pracy rónorodne efekty dwikowe (np. encyklopedie multimedialne, słowniki uczce jednoczenie wymowy, gry komputerowe, itp.). 5. Modem urzdzenie słuce do łczenia si z ogólnowiatow sieci informacyjn Internet. Modem wykorzystuje jedno łcze telefoniczne lub łcze cyfrowe ISDN. 6. Skaner urzdzenie do odczytywania dokumentów wydrukowanych na papierze lub folii i zapisujce ich zawarto w postaci elektronicznej. Istnieje wiele innych urzdze moliwych do wykorzystania w komputerze, ze wzgldu jednak na ich rónorodno i specyfik zastosowania nie bd one szerzej omawiane. 2. Uruchomienie komputera. Aby moliwe było wykorzystanie komputera zgodnie z wymaganiami i przeznaczeniem, naley spełni nastpujce warunki: 1. Komputer oraz monitor musz by podłczone do sprawnej sieci energetycznej, najlepiej do oddzielnego obwodu. Uwaga: monitor moe by zasilany bezporednio z gniazda elektrycznego lub te porednio z gniazda umieszczonego w komputerze (stosuje si wówczas inne kable); 2. Wszystkie przewody musz by prawidłowo podłczone i solidnie umocowane w odpowiadajcych im gniazdach. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowoci podczas uruchomienia komputera zawsze naley zwróci uwag, czy wszystkie przewody s prawidłowo umocowane (mogły wypa lub zosta niechccy poluzowane, np. podczas sprztania). Uwaga: kady przewód pasuje tylko do jednego gniazda w komputerze, nie naley wic si obawia nieprawidłowego ich podłczenia (w niektórych komputerach istniej jednakowe gniazda dla klawiatury i myszy, tzw. gniazda PS/2, maj one wówczas obok dodatkowe oznaczenia błdne podłczenie tych urzdze nie spowoduje uszkodzenia komputera, po

4 Podstawy obsługi komputera... 4 prostu klawiatura i mysz nie bd działały). Uwaga: nie wolno dokonywa jakichkolwiek podłcze przewodów podczas pracy komputera, moe to spowodowa róne uszkodzenia naley najpierw komputer wyłczy, a dopiero póniej podłcza przewody; 3. Jeeli wszystkie przewody s prawidłowo podłczone naley upewni si, czy w stacji A: (FDD 3,5 ) nie ma adnej dyskietki (uniemoliwi to start systemu operacyjnego) - jeeli jest to naley j wyj; 4. Kolejnym krokiem jest włczenie przycisku startu komputera i, jeeli jest to konieczne, włczenie monitora wikszo monitorów zasilanych z komputera (patrz punkt 1) włcza si automatycznie, natomiast monitory podłczone bezporednio do sieci energetycznej naley podczas uruchamiania komputera włczy oddzielnie; 5. Proces uruchamiania si komputera mona obserwowa na monitorze. Zalenie od indywidualnych ustawie komputera, moe on przej od razu do uruchomienia programu, w którym uytkownik pracuje (np. od razu startuje system Windows), lub te konieczne bdzie wybranie proponowanych opcji. Uwaga:, jeeli uytkownik pracuje w sieci naley najpierw si zalogowa, tzn. poda nazw uytkownika, jaki chce si do sieci włczy oraz przedstawi swoje indywidualne hasło. Jeeli, mimo spełnienia wszystkich koniecznych warunków, komputer nie funkcjonuje prawidłowo, naley wezwa administratora sieci lub osob odpowiedzialn za stan techniczny urzdze komputerowych. 3. Katalogi i pliki. Aby w pełni wiadomie i bezpiecznie zarzdza zasobami znajdujcymi si w komputerze naley pozna kilka podstawowych poj oraz dobrze zrozumie ich znaczenie w pracy z komputerem: Plik jest to konkretny dokument stworzony przez jak aplikacj lub te element oprogramowania komputera (np. dokument tekstowy napisany w edytorze tekstów); Katalog (Folder) jest to miejsce, w którym mog by przechowywane inne katalogi (foldery) lub te pliki; cieka dostpu jest to adres konkretnego programu lub pliku, (aby móc uruchomi jaki program lub otworzy plik naley zna jego połoenie). Uwaga: kady uytkownik powinien by wiadomy struktury plików i katalogów, jaka istnieje w jego komputerze oraz w komputerze sieciowym (serwerze). Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy. Nieznajomo struktury i znaczenia poszczególnych katalogów moe doprowadzi, w najlepszym razie, do zgubienia istniejcego dokumentu (trzeba go wówczas jako znale lub utworzy ponownie), a w najgorszym, do uszkodzenia oprogramowania lub systemu w komputerze (a nawet do zniszczenia danych na serwerze) moe to spowodowa unieruchomienie pracy sieci komputerowej oraz ogromne straty finansowe.

5 Podstawy obsługi komputera... 5 Struktura katalogów w kadym komputerze moe by inna i zaley od administratora komputera lub sieci komputerowej. Istniej jednak zawsze pewne wspólne elementy (w systemach Windows): Moje dokumenty Program Files Windows Novell - katalog ten pojawia si po zainstalowaniu aplikacji z grupy Microsoft, np. Word, Excel, Access i s w nim domylnie przechowywane wszystkie dane tworzone przez uytkownika (mona tak ustawi aplikacje, e dane bd kierowane domylnie w inne miejsca) Skasowanie lub uszkodzenie tego katalogu spowoduje utrat tych danych. Uwaga: kady uytkownik musi dobrze wiedzie gdzie s przechowywane tworzone przez niego dokumenty, dotyczy to zarówno dysków lokalnych jak te sieciowych, aby mógł wiadomie nimi zarzdza i w pełni wykorzystywa; - jest to domylny katalog, w którym instalowane s wszelkie aplikacje pod Windows. Skasowanie lub uszkodzenie tego katalogu lub któregokolwiek z jego elementów spowoduje niemono pracy w zainstalowanych aplikacjach (np. nie bdzie działał edytor tekstów Word lub arkusz kalkulacyjny EXCEL). Naprawa zaistniałego uszkodzenia moe by długotrwała i powodowa róne niepodane konsekwencje; - jest to katalog systemu Windows, zawiera on wszelkie elementy niezbdne do działania i prawidłowej pracy tego systemu. Skasowanie lub uszkodzenie tego katalogu lub któregokolwiek z jego elementów spowoduje niemono pracy systemu. W takim przypadku konieczna bdzie ponowna instalacja systemu Windows proces taki zajmuje kilka godzin pracy, przy załoeniu, e nie wystpi w czasie instalacji adne komplikacje. - (ewentualnie Nwclient, Client32) jest to katalog zawierajcy programy sterujce dostpem do sieci komputerowej, (jeeli komputer jest do niej podłczony). Uszkodzenie zawartoci lub skasowanie tego katalogu spowoduje niemono wejcia do sieci i konieczno ponownej instalacji elementów sieciowych systemu. Uwaga: w katalogu głównym na dysku C: znajduj si ponadto róne pliki systemowe - nie wolno ich kasowa, kopiowa, przenosi lub w jakikolwiek sposób modyfikowa. Spowoduje to uszkodzenie systemu i konieczno ponownej instalacji całego systemu. Uwaga: uytkownik powinien ograniczy si do wykorzystywania nastpujcych katalogów: - Moje dokumenty na dysku lokalnym C: - w tym katalogu mona przechowywa prywatne dane uytkownika - nie naley tu gromadzi adnych wanych dokumentów Firmy; - Dane na dysku sieciowym Y: - jest to katalog słucy do przechowywania prywatnych danych uytkownika lub te rónych dokumentów firmowych

6 Podstawy obsługi komputera... 6 (nie zalecane) katalog ten ma ograniczon pojemno, nie naley wic przechowywa tam zbyt wielu dokumentów; - Robot na dysku F: (tylko osoby upowanione!) - katalog sieciowy z dokumentami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi w codziennej pracy; - Stat na dysku F: (tylko osoby upowanione!) katalog sieciowy z dokumentami i programami działu Statystyki; Zalenie od istniejcych potrzeb i charakteru pracy uytkownika istnieje moliwo dostpu do innych sieciowych dysków i katalogów. Uwaga: za zaistniałe szkody, wynikajce z nierozwanego zarzdzania systemem, odpowiedzialno oraz wynikajce z tego konsekwencje finansowe ponosi uytkownik (patrz Regulamin Sieci Komputerowej). 4. Systemy operacyjne. Kady komputer musi by wyposaony w system operacyjny. Jest to rodzaj jzyka, dziki któremu moliwe jest porozumiewanie si z komputerem. Na wiecie istnieje wiele systemów operacyjnych, jednak w Polsce najbardziej rozpowszechnione s systemy DOS oraz róne wersje systemów Windows (one równie bazuj na DOS-ie). System DOS jest to minimum konieczne do prawidłowej pracy komputera. System ten umoliwia wykorzystanie tzw. aplikacji DOS-owych, takich jak np. SIMPLE czy JUNOX - programy te s specjalnie pisane dla tego systemu. System Windows 3.11 jest to rozszerzenie systemu DOS. Posiada zupełnie inn budow ni system DOS praca odbywa si przy wykorzystywaniu tzw. okien, które znacznie ułatwiaj komunikacj z komputerem i wykorzystywanie rónorodnych aplikacji. System ten stanowi minimum konieczne do pracy wielu aplikacji, takich jak np. edytor tekstu WORD czy te arkusz kalkulacyjny EXCEL. Jest to system do stary i obecnie prawie całkowicie zastpiony przez systemy Windows 95 i wysze. Systemy Windows 95, 98 i 2000 s to obecnie najbardziej popularne systemy operacyjne i dla tych systemów pisze si obecnie najwicej aplikacji (programów). S to systemy do wymagajce, tzn. potrzebuj szybkich procesorów i duo pamici operacyjnej RAM, jednak dziki nowej ideologii pulpitu i skrótów, praca w tych systemach jest bardzo łatwa i wymaga stosunkowo niewielkiego przygotowania.

7 Podstawy obsługi komputera... 7 II. SYSTEMY WINDOWS Praca w systemach Windows wymaga znajomoci pewnych podstawowych zasad, których przestrzeganie zapewni bezpieczn i łatw prac. Przed przystpieniem do pracy w konkretnych aplikacjach naley si z tymi zasadami zapozna i dobrze je opanowa. Uwaga: nieznajomo podstaw pracy w systemach Windows moe doprowadzi do uszkodzenia systemu operacyjnego, zainstalowanych aplikacji lub te do utraty danych lokalnych, a nawet tych przechowywanych w serwerze co w konsekwencji moe doprowadzi do unieruchomienia całej sieci komputerowej. Praca w systemach Windows polega na wykorzystaniu pulpitu i skrótów (tzw. ikon) oraz paska zada elementy te obsługuje si najczciej przy pomocy myszy. Ikony Pulpit Pasek zada Pulpit obszar ekranu, na którym mona umieszcza ikony (skróty) programów, folderów (katalogów) lub poszczególnych dokumentów. Moe on by dowolnie modyfikowany, zalenie od aktualnych potrzeb uytkownika, i dostosowywany do istniejcych wymaga. Ikony s to skróty uruchamiajce róne aplikacje lub te konkretne pliki. Standardowo na pulpicie znajduj si dwie ikony (minimalnie): 1. Mój komputer uruchamia program słucy midzy innymi do obsługi dysków twardych, napdów dyskietek i CD-Romu. 2. Kosz jest to miejsce, w którym przechowywane s ostatnio usunite dane do pewnego okresu czasowego istnieje wic moliwo odzyskania skasowanych danych. Oprócz wymienionych ikon na pulpicie moe znajdowa si wiele innych skrótów do programów, folderów i dokumentów. Pasek zada słuy do uruchamiania rónych programów, zmiany ustawie systemowych oraz do zamykania systemu Windows.

8 Podstawy obsługi komputera Uruchamianie i zamykanie programów. Programy w systemach Windows mona uruchamia na kilka sposobów: a) przy wykorzystaniu ikon. W tym przypadku program, który chcemy uruchomi, musi posiada na pulpicie skrót, tzw. ikon. Jeeli taka ikona istnieje, to program uruchamia si szybkim, podwójnym klikniciem lewego przycisku myszy, lub te pojedynczym klikniciem myszy (ikona zmieni wówczas kolor), a nastpnie naciniciem klawisza ENTER; b) przy wykorzystaniu paska zada. W tym przypadku kierujemy myszk na przycisk START i klikamy jednokrotnie rozwinie si wówczas menu, w którym jedn z pozycji jest opcja PROGRAMY. Po najechaniu na t opcj i pojedynczym klikniciu lewym klawiszem myszy, po prawej stronie ukae si dodatkowe menu, w którym mona dokona wyboru programu, jaki chcemy uruchomi (pod warunkiem, e w menu znajduje si skrót do tego programu); c) przy wykorzystaniu polecenia URUCHOM znajdujcego si w menu START. Ukae si wówczas okno, w którym naley napisa nazw programu lub pliku wraz z jego ciek dostpu. Jeeli nie znamy cieki dostpu moemy uy opcji Przegldaj ukae si kolejne okno umoliwiajce przegldanie dysków i katalogów. Podwójnym klikniciem lewego przycisku myszy (lub pojedynczym klikniciem i uyciem klawisza ENTER) dokonujemy wyboru programu - zniknie wówczas okno wyboru - a nastpnie wciskamy przycisk OK program zostanie uruchomiony. Uwaga:, jeeli uywamy polecenia Przegldaj, a chcemy otworzy jaki dokument, a nie uruchomi program, naley w oknie Pliki typu wybra opcj Wszystkie pliki (*.*) ; d) Przy pomocy eksploratora zostanie to omówione póniej. Programy w systemach Windows mona zamyka na kilka sposobów: a) przez pojedyncze kliknicie lewym przyciskiem myszy krzyyka znajdujcego si w prawym górnym rogu wikszoci aplikacji; b) przez uruchomienie w menu Plik polecenia Zakocz; c) przez uycie skrótu klawiszowego Alt + F4. Uwaga: przed zakoczeniem pracy w dowolnej aplikacji naley dokona zapisu danych. 2. Zmiana rozmiarów okien. W systemach Windows prawie wszystkie aplikacje (programy) uruchamiaj si w tzw. oknach. Czasami istnieje konieczno pracy z kilkoma aplikacjami naraz lub te schowania na chwil biecej aplikacji w celu wykonania innej czynnoci. Nie naley wówczas zamyka danej aplikacji i wszystkich otwartych plików - wystarczy jedynie wysła j do paska zada. Aplikacja ta bdzie cały czas aktywna, mimo i zniknie z ekranu, i bdzie j mona w kadej chwili przywróci. Aby to uczyni naley jednokrotnie klikn lewym przyciskiem myszy w symbol znajdujcy si w górnym prawym rogu kadego programu. Aplikacja zniknie wówczas z ekranu, bdzie jedynie widoczna na pasku zada jako wyróniajce si pole z własn nazw. Aby przywróci dan aplikacj wystarczy jednokrotnie klikn jej pole na pasku zada lewym przyciskiem myszy. W jednej chwili moe by uruchomionych wiele aplikacji,

9 Podstawy obsługi komputera... 9 jednak otwarcie na raz kilku programów spowalnia prac komputera (tym bardziej, im ma mniejsz moc obliczeniow). W systemach Windows istnieje równie moliwo zmiany rozmiarów okien. Jest to przydatne wówczas, gdy chcemy np. pracowa jednoczenie z kilkoma aplikacjami (np. przenosimy dane z arkusza kalkulacyjnego do edytora tekstów). W tym celu naley klikn jednokrotnie w symbol znajdujcy si w prawym górnym rogu kadego okna. Okno aplikacji zostanie pomniejszone. Mona je wówczas przesuwa (chwytajc za górny pasek okna zawierajcy nazw aplikacji) lub te zmienia jego rozmiary (chwytajc za krawdzie okna, uka si wówczas pomocnicze strzałki). Aby wróci do rozmiaru pełnego ekranu naley wcisn symbol w prawym górnym rogu okna. Jeeli na ekranie jest kilka okien mona si midzy nimi przełcza klikajc jednokrotnie lewym przyciskiem myszy w dowolny fragment tego okna, które w danej chwili chcemy mie aktywne zmieni si wówczas kolor górnego paska aplikacji. W jednej chwili moe by aktywna tylko jedna aplikacja. Przykład: na ekranie znajduj si trzy aplikacje Word, Excel i Paint. 3. Zamykanie systemów Windows. UWAGA: W czasie pracy systemu Windows nie wolno wyłcza komputera przyciskiem zasilania moe to spowodowa utrat danych, uszkodzenie systemu operacyjnego lub te uszkodzenie niektórych podzespołów komputera (za zaistniałe w takiej sytuacji szkody odpowiada uytkownik). W celu zamknicia systemu Windows naley najecha myszk na przycisk START i wybra opcj Zamknij... pojawi si wówczas nastpujce okno:

10 Podstawy obsługi komputera Zamknij system zakoczy działanie wszystkich aktywnych aplikacji a nastpnie zamknie system Windows. Po wykonaniu tych czynnoci ukae si komunikat: Dopiero po ukazaniu si powyszego komunikatu mona wyłczy przycisk zasilania komputera. Uwaga: niektóre komputery (tzw. ATX) wyłczaj si automatycznie. Przełcz w stan oczekiwania komputer przejdzie w oszczdny tryb zasilania przywrócenie trybu pełnego przy pomocy klawiszy Ctrl + F11. Opcj t stosuje si zazwyczaj podczas opuszczania stanowiska pracy na dłuszy czas. Uruchom ponownie - system zakoczy działanie wszystkich aktywnych aplikacji, zamknie system Windows, a nastpnie dokona samoczynnego powtórnego uruchomienia komputera (w przypadku pracy w sieci naley ponownie si zalogowa). Uwaga:, jeeli podczas zatwierdzania tego wyboru (OK lub ENTER) przycinie si klawisz SHIFT system Windows uruchomi si powtórnie w trybie skróconym (ponowne uruchomienie trwa szybciej, ale nie zostaje całkowicie rozładowana pami operacyjna) Uruchom ponownie w trybie MS-DOS działanie jak wyej, ale po ponownym starcie komputera system Windows nie zostanie uruchomiony komputer pozostanie w podstawowym systemie DOS. Uwaga: w przypadku nieprawidłowego zamknicia Windows (lub po zaniku napicia w sieci energetycznej), podczas kolejnego uruchomienia Windows uruchomi si automatycznie program testujcy zasoby komputera Scan Disck. 4. Obsługa pulpitu. Pulpit słuy do łatwiejszej komunikacji uytkownika z systemem Windows. Na pulpicie mona rozmieszcza skróty do programów, plików lub te umieszcza całe katalogi. Wanym elementem obsługi pulpitu jest odpowiednie rozmieszczenie i pogrupowanie ikon w zalenoci od zaistniałych potrzeb i wymaga.

11 Podstawy obsługi komputera Przesuwanie ikon aby przesun ikon naley najecha na ni myszk i przycisn jednokrotnie lewy przycisk (ikona zmieni wówczas swój kolor), nastpnie za nie puszczajc przycisku myszy przesun j na nowe miejsce i puci klawisz. Po ustawieniu wszystkich ikon według obranego systemu mona je dodatkowo uszeregowa (wyrówna ich połoenie). W tym celu naley przycisn w dowolnym miejscu pulpitu prawy przycisk myszy i wybra opcj Szereguj ikony. Uwaga:, jeeli pucimy przesuwan ikon na ikonie innego skrótu, moe si zdarzy, e jedna z nich nie bdzie wywietlana. Jeeli pucimy przesuwan ikon na ikonie folderu, zniknie ona z pulpitu a pojawi si w tym folderze (jak przy wyrzucaniu do kosza). Automatyczne rozmieszczanie ikon - ikony mona równie szeregowa automatycznie wg pewnych kryteriów (nazwy, typu, rozmiaru, daty utworzenia). Naley wówczas w dowolnym miejscu pulpitu klikn prawy przycisk myszy i wybra z opcji Rozmie ikony dane kryterium. Zmiana nazwy ikony aby optymalnie zarzdza ikonami na pulpicie Windows naley nada im odpowiednie nazwy, na podstawie których uytkownik moe si łatwo zorientowa do czego dana ikona słuy. W tym celu naley najecha na nazw ikony i klikn j dwukrotnie w sporych odstpach czasu (szybkie kliknicie spowoduje uruchomienie skrótu) w nazwie pojawi si wówczas migajcy kursor informujcy o gotowoci systemu do zmiany nazwy skrótu. Po napisaniu nowej nazwy naley klikn jednokrotnie lewym przyciskiem myszy w wolny obszar pulpitu. Naley pamita o tym, e dwie róne ikony nie mog mie takiej samej nazwy oraz, e nazwy ikon nie powinny by zbyt długie (nie bd wówczas w całoci wywietlane na ekranie). Tworzenie nowego skrótu aby utworzy nowy skrót do programu, pliku lub te utworzy nowy folder (katalog), naley jednokrotnie klikn prawym klawiszem myszy w wolny obszar pulpitu. Po pojawieniu si menu naley nastpnie wybra opcj Nowy element, a w niej, zalenie od potrzeb, dan pozycj. W przypadku wybrania pozycji Folder ukae si na pulpicie ikona folderu z aktywn opcj zmiany nazwy dalej postpujemy jak w przypadku zmiany nazwy. Jeeli za wybierzemy pozycj Skrót system zapyta, jaki program lub plik chcemy poprzez ten skrót uruchamia i ukae si nowe okno, w którym naley wpisa ciek dostpu do elementu docelowego. Jeeli nie znamy cieki dostpu mona uy polecenia Przegldaj i odszuka dany obiekt (program lub plik). Uwaga: po wybraniu funkcji Przegldaj naley dodatkowo okreli (w dolnym okienku) czy szukamy programów czy te plików system wywietli wówczas odpowiednie obiekty zgodnie z wyborem. Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu go, system Windows zapyta o nazw, jak ma nosi skrót wywołujcy ten program lub plik oraz (nie zawsze) poprosi o wybór ikony dla tego skrótu.

12 Podstawy obsługi komputera Usuwanie istniejcego skrótu w tym celu naley wybra ikon do usunicia (jednym klikniciem) i uy klawisza Delete lub te przesun j na ikon kosza system zapyta wówczas czy na pewno usun ten element. Po wybraniu opcji Tak skrót zostanie przeniesiony do kosza i zniknie z pulpitu (w tym przypadku istnieje moliwo odzyskania skrótu). Jeeli chcemy skasowa ten skrót bez moliwoci odzyskania, naley podczas przenoszenia go do kosza trzyma dodatkowo wcinity klawisz SHIFT. Odzyskanie skrótu z kosza jeeli po usuniciu skrótu do kosza istnieje konieczno przywrócenia go na pulpit, naley dwukrotnie klikn na ikon kosza (uruchomi go), a nastpnie przesun ikon tego skrótu z kosza na pulpit (jak podczas przesuwania ikon) mona równie uy prawego przycisku myszy i polecenia Przywró. Skrót zniknie wówczas z kosza i pojawi si ponownie na pulpicie. Uwaga: nie zawsze istnieje moliwo odzyskania jakiego obiektu z kosza jest to uwarunkowane iloci usuwanych elementów (kosz przechowuje tylko pewn okrelon ilo obiektów, jeeli wic jest on pełny a chcemy co jeszcze skasowa to wyrzuca on najstarsze elementy aby zrobi miejsce na nowe). Tworzenie nowego dokumentu bezporednio na pulpicie system Windows umoliwia tworzenie nowych dokumentów bezporednio na pulpicie. W tym celu naley klikn prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze ekranu i wybra opcj Nowy element. W dolnej czci okna (w górnej tworzy si skróty) ukae si wówczas zbiór wszystkich moliwych rodzajów plików, jakie (w zalenoci od oprogramowania i zainstalowanych aplikacji) mona wykona na komputerze. Po wybraniu rodzaju pliku (plik tekstowy Word, arkusz Excel, obraz graficzny *.bmp, itp.) system utworzy skrót do tego pliku i zapyta o jego nazw (podobnie jak przy tworzeniu nowego skrótu). 5. Zmiana ustawie pulpitu. Kady uytkownik powinien dostosowa swój pulpit w sposób dla siebie optymalny, dotyczy to zarówno zarzdzania ikonami jak te ustawie właciwoci pulpitu.

13 Podstawy obsługi komputera Aby zmieni właciwoci pulpitu naley klikn jednokrotnie prawym klawiszem myszy w pustym obszarze ekranu. Ukae si wówczas okno (moe si ono troch róni w zalenoci od wersji systemu Windows), w którym mona ustawia nastpujce parametry: 1. Tło umoliwia wybór rodzaju tła pulpitu. System Windows zawiera kilka standardowych ustawie, które uytkownik moe wybra. Istnieje równie moliwo wprowadzenie własnego tła, w postaci pliku graficznego *.bmp. 2. Wygaszacz ekranu umoliwia włczanie i wyłczenie wygaszacza ekranu oraz okrelenie jego parametrów (system Windows zawiera kilka standardowych wygaszaczy). 3. Wygld umoliwia zdefiniowanie własnych kolorów poszczególnych elementów systemu Windows (przykładowo: wszystkie okna w Windows maj kolor biały, co moe powodowa u niektórych uytkowników ból oczu. Naley wówczas w okienku Element wybra opcj Okno, a w okienku Kolor wybra inny kolor tła okien, np. lekko szary). 4. Efekty opcja dostpna w Windows 98 (i dalszych), umoliwia zmian niektórych właciwoci ikon dostpnych na pulpicie. 5. Sie Web - opcja dostpna w Windows 98 (i dalszych), wykorzystywana w komputerach podłczonych do Internetu. 6. Ustawienia umoliwia zmian rozdzielczoci ekranu oraz iloci kolorów w systemie Windows. Uwaga: dopuszczalna rozdzielczo i ilo kolorów zaley od parametrów karty graficznej i monitora nie zawsze bdzie wic moliwe uzyskanie wszystkich przewidzianych przez system ustawie.

14 Podstawy obsługi komputera Przycisk START. Z lewej strony paska zada znajduje si przycisk START. Klikajc jednokrotnie lewym przyciskiem myszy ukae si nastpujce menu: Menu uruchamiane przyciskiem START róni si w zalenoci od rodzaju systemu. Powyszy przykład pochodzi z Windows 98 (w Windows 95 nie ma pozycji Wyloguj: oraz Ulubione:). Zamknij Wyloguj Uruchom Pomoc Znajd Ustawienia umoliwia wyjcie lub ponowne uruchomienie systemu Windows. pozycja w Windows 98, przeznaczona do pracy w Internecie UWAGA: Windows 98 jest przystosowany do pracy w ogólnowiatowej sieci Internet i posiada wiele elementów dostosowanych do tego celu. umoliwia uruchamianie rónych programów (lub plików). pozycja uruchamiajca zestaw pomocy systemu Windows. umoliwia przeszukiwanie wszystkich dysków w celu odnalezienia zagubionego pliku lub folderu (w Windows 98 s tu jeszcze dwie inne opcje: W Internecie... do wyszukiwania stron w sieci oraz Osoby do wyszukiwania osób w ksice adresowej. Obie te opcje dotycz pracy w Internecie). pozycja umoliwiajca zmian wielu ustawie systemu jest to opcja przeznaczona głównie dla administratorów systemu Windows. Dokumenty - zawiera zbiór ostatnio uywanych dokumentów. Chcc wic powróci do pliku, który był ostatnio uywany wystarczy najecha na t pozycj i wybra nazw szukanego pliku. W Windows 98 w pozycji Dokumenty znajduje si ponadto folder Moje dokumenty umoliwiajcy szybsze wyszukanie potrzebnego pliku. Ulubione - Programy - pozycja w Windows 98 przeznaczona do współpracy z Internetem (zawiera równie folder Moje dokumenty). zawiera skróty do rónych programów i narzdzi systemu Windows.

15 Podstawy obsługi komputera Zmiana ustawie paska zada. Aby zmieni ustawienia paska zada, widocznego zazwyczaj u dołu ekranu, naley przy pomocy przycisku START oraz pozycji Ustawienia, wybra opcj Pasek zada i menu Start.... Ukae si wówczas okno: W wywietlonym oknie mona zmienia nastpujce właciwoci paska zada: Zawsze na wierzchu - Autoukrywanie - Pokazuj małe ikony w menu Start - Pokazuj zegar - Powoduje, e pasek zada jest zawsze widoczny, nawet jeli program zostanie uruchomiony w zmaksymalizowanym oknie. Powoduje, e po skorzystaniu z paska zada lub menu Start pasek zada zostaje zmniejszony do postaci cienkiej linii u dołu ekranu. Aby ponownie wywietli pasek zada, naley wskaza t cienk lini. Jeli chcemy, aby pasek zada był dostpny zawsze, nawet w przypadku uruchamiania programów w zmaksymalizowanym oknie, naley zaznaczy pola wyboru Zawsze na wierzchu oraz Autoukrywanie. Zmniejsza rozmiar menu pojawiajcego si po klikniciu przycisku Start. Wywietla zegar cyfrowy na pasku zada. Zegar wywietla czas zgodny z zegarem wewntrznym komputera. Aby wywietli dat, naley wskaza zegar. Aby dostosowa dat lub godzin, trzeba klikn dwukrotnie zegar.

16 Podstawy obsługi komputera Zmiana ustawie Programów w menu START. W celu zmiany ustawie Programów w menu START naley wykona czynnoci jak w punkcie 6, z tym, e po wywietleniu okna dialogowego naley zmieni zakładk (naley w tym celu klikn jednokrotnie na napis Programy menu Start). Okno przybierze wówczas posta: Dodaj - Usu - Zaawansowane - Wyczy - Dodaje program do menu Start lub do menu Programy. Usuwa program z menu Start lub menu Programy. Uruchamia Eksplorator Windows. Eksploratora Windows mona uywa do dodawania i usuwania elementów z menu Start. Usuwa list dokumentów z menu Dokumenty Uywajc powyszych opcji mona dowolnie dostosowa wszystkie menu, jakie mog si pojawi podczas uywania pozycji Programy w menu START. 9. Zmiana ustawie drukarek. Istnieje wiele rodzajów drukarek przystosowanych do pracy w rodowisku Windows. Najbardziej popularne s drukarki atramentowe (czarno-białe i kolorowe), niezalenie jednak od typu drukarki, uytkownik ma zazwyczaj moliwo zmiany kilku podstawowych parametrów oraz wykonania podstawowych czynnoci eksploatacyjnych i serwisowych. Aby sprawnie zmienia ustawienia drukarki najkorzystniej jest utworzy na pulpicie skrót do drukarki, która jest w systemie Windows wykorzystywana. W tym celu, jeeli takiego skrótu nie ma, naley wybra w menu START pozycj Ustawienia, a nastpnie Drukarki ukae si wówczas okno, w którym bd dwie ikony (ikon moe by wicej, zalenie od iloci drukarek wykorzystywanych przez system).

17 Podstawy obsługi komputera Pierwsza ikona Dodaj drukark słuy do zainstalowania w systemie Windows nowej drukarki i jest ona przeznaczona dla administratora systemu, nie naley z niej korzysta. Druga ikona, jeeli istnieje, stanowi skrót do właciwoci zainstalowanej w Windows drukarki. Aby utworzy skrót na pulpicie naley przecign ikon z nazw wykorzystywanej drukarki z obszaru okna na obszar ekranu (jak podczas przesuwania ikon na pulpicie). Pojawi si wówczas komunikat: Nie mona przesun lub skopiowa elementu we wskazane miejsce. Czy zamiast tego utworzy skrót do elementu? Naley odpowiedzie Tak. Na pulpicie pojawi si wówczas ikona w kształcie drukarki z nazw rodzaju tej drukarki. Aby zmieni właciwoci drukowania naley uruchomi skrót drukarki. Ukae si wówczas okno (w górnym pasku wywietli si nazwa zainstalowanej drukarki): W oknie tym znajduj si informacje o dokumentach, jakie zostały wysłane do drukowania (w przykładzie s trzy dokumenty: dwa z edytora tekstów Word i jeden z arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz informacje o postpach w drukowaniu (pozycje Stan i Postp), a take o tym, jaki uytkownik i kiedy wysłał zadanie do drukowania (pozycje Właciciel i Start). Czasami istnieje konieczno wycofania si z drukowania jakiego dokumentu, nawet ju w czasie pracy drukarki. Naley wówczas w menu Drukarka wybra opcj Wstrzymaj drukowanie (opcj t mona równie wywoła szybciej, przy zamknitym oknie właciwoci drukarek najeda si wówczas na pulpicie na ikon drukarki i klika jednokrotnie prawym przyciskiem myszy rozwinie si wówczas menu, w którym jedn z pozycji jest Wstrzymaj drukowanie. O wstrzymaniu drukowania wiadczy zaznaczone pole wyboru obok pozycji Wstrzymaj drukowanie). Uwaga: ze wzgldu na sposób przekazywania danych z komputera do drukarki, zatrzymanie pracy drukarki odbdzie si zazwyczaj dopiero po pewnym czasie. Nie naley wielokrotnie uruchamia tej opcji powtórne uycie Wstrzymaj drukowanie spowoduje odblokowanie drukarki i dalszy wydruk. Po zatrzymaniu drukowania mona zweryfikowa, które dokumenty naley wydrukowa, a które wycofa. Dokumenty, których nie chcemy drukowa naley zaznaczy, a nastpnie skasowa (wykorzystujc prawy przycisk myszy lub klawisz Delete). Ponowne uruchomienie drukarki wykonuje si odznaczeniem opcji

18 Podstawy obsługi komputera Wstrzymaj drukowanie w menu drukarka lub te przy uyciu prawego przycisku myszy na ikonie drukarki. Kolejn czynnoci, jak uytkownik moe wykona jest zmiana ustawie parametrów druku. W ty celu naley po uruchomieniu skrótu drukarki w menu Drukarka wybra opcj Właciwoci. Ukae si wówczas okno, którego wygld zalee bdzie od rodzaju i modelu zainstalowanej drukarki. Przykładowo dla drukarki Hewlett Packard 670C bdzie miało ono posta: Uwaga: w oknie tym bdzie zazwyczaj kilka zakładek. Uwaga: nie naley zmienia ustawie w zakładkach Ogólne, Szczegóły ani Zarzdzanie kolorami moe to spowodowa nieprawidłow prac drukarki lub jej unieruchomienie. Uytkownik powinien ograniczy si do wykorzystania zakładek Ustawienia, Papier oraz Usługi. Zakładka Ustawienia:

19 Podstawy obsługi komputera Automatycznie - Rczne - Druk w skali szaroci - Jako druku - Jest to zalecane ustawienie dla wszystkich dokumentów. Opcja "Automatyczne" umoliwia technologii ColorSmart automatyczny wybór najlepszych ustawie Intensywnoci i Kontroli koloru zarówno dla grafiki, jak i dla tekstu. Naley wybra t opcj dla rcznej regulacji ustawie Intensywnoci i Kontroli koloru zarówno dla grafiki, jak i dla tekstu. Po wybraniu tej opcji, naley wybra przycisk "Opcje", aby zmieni ustawienia wywietlone w polu dialogowym "Opcje ColorSmart". Naley wybra t opcj, aby drukowa kolory i poziomy nasycenia kolorów jako róne odcienie szaroci. Ustawienie to jest dobre dla dokumentów, które bd kopiowane jako czarno-białe lub dla szybkich szkiców o dobrej jakoci, oszczdzajc kolorowe tusze. Zmienia jako druku dokumentów. Naley pamita, e im jest wybrana lepsza jako druku, tym drukowanie jest wolniejsze. Tryb "Najlepszy" produkuje najlepsz jako druku dla wszystkich materiałów i eliminuje efekt załama, pojawiajcy si czasem w gładkich obszarach. Jednake, ustawienie "Najlepszy" powoduje dla wikszoci dokumentów wolniejszy druk ni tryb "Normalny". Tryb Normalny daje druk o jakoci listowej. Jest zalecanym ustawieniem dla swej szybkoci i jakoci. Jest to standardowe ustawienie jakoci druku dla wikszoci rodzajów papieru. Tryb EconoFast daje druk o jakoci szkicowej. Drukuje szybciej ni tryb "Normalny" i daje podobne wydruki. Uywanie trybu EconoFast zmniejsza równie czstotliwo wymiany pojemników z tuszem, gdy zuywana jest mniejsza ilo tuszu. Drukowanie EconoFast jest dostpne tylko wtedy, gdy wybrany jest zwykły papier jako rodzaj papieru. Standardowe - Przywraca wszystkie ustawienia do ich fabrycznych wartoci standardowych. Pomoc - Wywietla pomoc na temat aktualnego arkusza właciwoci lub pola dialogowego. Zakładka Papier:

20 Podstawy obsługi komputera Orientacja - Format papieru - Rodzaj papieru - Druk dwustronny - Druk w kolejnoci - Liczba kopii - Standardowe - Pomoc - Zakładka Usługi: Zmienia układ drukowania Portret - druk w poprzek szerokoci strony. Pejza - druk w poprzek długoci strony. Zmienia format papieru lub innego materiału, załadowanego do drukarki. W celu uycia formatu papieru, którego nie ma na licie, naley wybra pozycj "Nietypowy". Zmienia ustawienie "Rodzaju papieru" odpowiadajce rodzajowi papieru lub innego materiału, który jest uywany w drukarce. Naley uywa tylko rodzajów papieru (lub innych materiałów) zamieszczonych dla tej opcji. adne wyłcza dwustronny druk i drukuje tylko na jednej stronie papieru. Ksika drukowanie na dwóch stronach kartki, z łczeniem wzdłu jednej strony ksiki. Wybór kierunku druku w portrecie lub w pejzau decyduje o wyborze odpowiedniego brzegu ksiki. Dwustronny druk wymaga ponownego rcznego włoenia pliku papieru do podajnika wejciowego. Naley postpowa według instrukcji na ekranie w celu prawidłowego włoenia papieru. Tablica drukowanie na dwóch stronach kartki, z łczeniem wzdłu górnego brzegu stron. Opcja ta odwraca tylne strony kartek w sposób umoliwiajcy ich czytanie w stylu kalendarzowym. Dwustronny druk wymaga ponownego rcznego włoenia pliku papieru do podajnika wejciowego. Naley postpowa według instrukcji na ekranie w celu prawidłowego włoenia papieru. Naley wybra t opcj w celu drukowania stron dokumentu w odwrotnej kolejnoci (ostatnia strona drukuje si pierwsza). Jeeli drukowanych jest wiele kopii, wybór tej opcji da poukładane strony. Naley wpisa ilo podanych kopii, jakie si chce wydrukowa lub klikn na strzałce w gór lub w dół, aby wybra liczb kopii. Naley wybra przycisk "Standardowe", aby przywróci wszystkie ustawienia do ich fabrycznych wartoci standardowych. Wywietla pomoc na temat aktualnego arkusza właciwoci lub pola dialogowego.

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach

1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach 1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach 1. Cele lekcji a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie: system operacyjny. 2. Uczeń potrafi omówić ogólną budowę okna oraz pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo