Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.3), zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na towary/usługi w ramach następujących kodów CPV : Pakiet licencji stanowiskowych - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi w zakresie oprogramowania - CPV: Usługi rozbudowy oprogramowania Pakiet licencji na serwer - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi w zakresie oprogramowania - CPV: Usługi rozbudowy oprogramowania Usługi wdrożeniowe - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania, oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi doradcze w zakresie systemów I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8, Gdańsk Osoba upoważniona do kontaktu: Menedżerka Projektu, Wanda Kątowska II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA. Biuro Projektu, ul. Dmowskiego 6A, Gdańsk 2. Strona internetowa Zamawiającego: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.3) i będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Najkorzystniejsza spośród nadesłanych ofert zostanie wyłoniona w oparciu o kryteria wyboru, szczegółowo opisane w części VI niniejszego zapytania. Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 295/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/7/WE i 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

2 IV. KRYTERIUM DOSTĘPU Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym mowa jest o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, który w odpowiedzi na nie złoży swą ofertę.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 2 (Załącznik nr 2), posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (udokumentowanych minimum 5 wdrożeń w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych /200, 20, 202/) (Załącznik nr 3), posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia(załącznik nr 4), dysponują wystarczającym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym (Załącznik nr 4), V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WSB w Gdańsku wykorzystuje obecnie wersje edukacyjne oprogramowania firmy ELSE z funkcjonalnościami opisanymi w załączniku nr 5. Przedmiotem zamówienia jest zakup informatycznego systemu logistycznego celem rozbudowy obecnego systemu oraz stworzenie i konfiguracje modułów edukacyjnych umożliwiających symulację procesów zachodzących zarówno w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych jak i pomiędzy nimi w ramach logistycznego łańcucha dostaw. Symulacja powinna się odbywać z elementami pełnej wymiany danych pomiędzy modułami wewnątrz każdego z przedsiębiorstw, wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami za pomocą EDI i częściowej wizualizacji procesów (obszar magazynowy). Podmiot produkcyjny (nie istniejący dotychczas) ma być oparty na działaniu trzech współpracujących modułów ERP, MRP i WMS natomiast podmiot dystrybucyjny ma bazować na istniejącym oprogramowaniu ERP WMS rozszerzonym o dodatkowe moduły edukacyjne i licencje. Każdy z modułów ma być również dostępny do osobnego wykorzystania na zajęciach i zapoznania się oddzielnie z jego funkcjonalnością, zgodnie z przyjętą sekwencją: zapoznanie studentów z funkcjonalnością pojedynczego modułu-zapoznanie z funkcjonalnością zintegrowanego systemu dla jednego podmiotu-symulacja zjawisk i procesów w ramach interakcji dla logistycznego łańcucha dostaw (dwa podmioty). Konieczne również jest zapewnienie przez Wykonawcę zdalnego dostępu do systemu zainstalowanego w siedzibie WSB w Gdańsku (ul. Dolna Brama 8) w ramach zajęć w laboratorium komputerowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Ponadto, moduły objęte zapytaniem ofertowym muszą być połączone elektroniczną wymianą danych, a oferowane przez Wykonawcę rozwiązania posiadać będą automatyczny interface wymiany danych z oprogramowaniem wykorzystywanym aktualnie w laboratoriach informatycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (ELSE- informatyczny system zarządzania; moduły ERT i WMS; szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego). Licencje, o których mowa w punktach. i.2 zostaną przekazane WSB na okres co najmniej 50 lat. Realizacja procesów oraz interakcji ma się odbywać według uprzednio przygotowanych scenariuszy. 2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3 . Przedmiotem zamówienia są:. Pakiet 25 licencji stanowiskowych W skład pakietu wchodzą:... Moduł Dystrybucja w ramach ERP zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - pakiet umożliwi pełną obsługę procesów zakupu, sprzedaży oraz obrotu magazynowego; pozwoli na prowadzenie dowolnej ilości magazynów, także w strukturze rozproszonej; będzie posługiwał się pojęciem partii towaru i pracował na cenach rzeczywistych i wykorzystywał modele FIFO, LIFO oraz wybór użytkownika;..2. Magazyn Wysokiego Składowania WMS zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - moduł umożliwi zarządzanie magazynem z wykorzystaniem przenośnych Terminali Magazynowych, wyposażonych w czytniki kodów kreskowych (kilka poziomów kodów), połączonych drogą radiową w trybie on-line z głównym systemem magazynowym; umożliwi przyporządkowanie towarów do miejsc w magazynie, optymalizację tras przy kompletowaniu list pakunkowych, wykorzystanie procedur dwustopniowego przyjęcia i wydania towaru na magazyn; będzie uwzględniał Panel Zarządzania Magazynem, który dzięki zastosowaniu graficznej prezentacji danych i pracy w czasie rzeczywistym, umożliwia bieżącą kontrolę pracy magazynierów, podgląd stanu realizacji zadań, informacje o terminie ich zakończenia, przydzielanie kolejnych, kontrolę wydajności pracy magazyniera oraz przesyłanie wiadomości tekstowych;..3. Moduł Produkcja MRP zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - Moduł produkcja zostanie zaimplementowany w firmie producencie w łańcuchu dostaw. Produkcja obejmie tworzenie technologii produkcji (w zakresie materiałów, czynności i czasów), tworzenie zapotrzebowania materiałowego, rejestrację i realizację zlecenia produkcyjnego, kartę przebiegu produkcji, automatyzację rejestracji zużycia materiałowego i powstania wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji, jak też rejestrację odpadów po produkcyjnych. Moduł będący elementem ERP automatycznie wygeneruje stosowne dokumenty w innych modułach, zgodnie z etapami produkcji (np. powstanie rozchodu materiałów w WMS, powstanie rozchodu materiałów w magazynie materiałów w ERP, powstanie polecenia przyjęcia wyrobów gotowych w WMS).2 Pakiet licencji na serwer (moduły oferowanego systemu mają być dostępne na 25 stanowiskach w laboratorium komputerowym WSB w Gdańsku w tym samym czasie, muszą być kompatybilne z istniejącym pakietem ELSE ERP, WMS edu i zintegrowane dla wirtualnego podmiotu dystrybucyjnego) /wersja edukacyjna/ W skład pakietu wchodzą:.2.. Licencja w zakresie zamówień, awizo, elektronicznych faktur (EDI) - moduł umożliwi m.in. automatyczny import oraz eksport danych do/z systemów obcych (systemy obsługujące sklepy, systemy składania zamówień przez przedstawicieli obcych firm, systemy innych firm);.2.2. Portal B2B - moduł umożliwi składanie zamówień internetowych przez odbiorców bezpośrednio na stronie www, które później trafiają bezpośrednio do systemu; umożliwi także prezentację towarów według cen wynegocjowanych z kontrahentem, promocji, rozliczeń i innych danych, które przedsiębiorstwo chce udostępnić kontrahentowi; - moduł ponadto umożliwi: automatyczne naliczanie podatku i kosztów dostawy, podgląd zawartości koszyka (wartość zamówienia), bieżące informowanie użytkownika o podjętych czynnościach, rejestrację użytkowników, indywidualna prezentacja produktów i rabaty procentowe dla zarejestrowanych klientów, wyszukiwanie produktów i pełna edycja bazy towarów, zarządzanie kosztami dostawy, szyfrowanie danych klientów w bazie, automatyczne rozpoznawanie statusu

4 klienta, raporty w formie graficznych wykresów i zestawień najczęściej sprzedawanych produktów z podziałem na kategorie;.2.3. Sprzedaż Mobilna - moduł prezentować będzie aktualne informacje o kontrahencie i stanie towarów w magazynie; umożliwi rezerwację towarów pod konkretne zamówienie i bezpośredni transfer zamówienia do systemu oraz wykorzystanie i współpracę minimum 8 tabletów jednocześnie;.2.4. Wizualizacja Magazynu 3D - moduł umożliwi podgląd zdefiniowanego magazynu w technice 3D z informacjami o towarach i ilościach w poszczególnych gniazdach; pozwali również odzwierciedlić ruch pracowników i zasobów w magazynie; - moduł znajdzie zastosowanie w: prowadzeniu analiz rozłożenia towarów w magazynie w celu optymalizacji ścieżek i dystansów pokonywanych przez magazynierów; prowadzeniu analiz przemieszczeń pracowników magazynu w celu wykazania wąskich gardeł w ścieżkach przepływu towarów w magazynie oraz wizualizacji planowanych zmian w regałach magazynowych; - moduł pozwoli na projektowanie i wprowadzanie zmian w projektach wirtualnego magazynu.3 Usługi wdrożeniowe W skład usług wchodzą:.3.. Analiza przedwdrożeniowa - Wykonawca wspólnie ze wskazanymi pracownikami Katedry Logistyki (wspólny zespół) opracuje koncepcję dydaktyczną na wieloaspektowe wykorzystanie sześciu różnych modułów podczas różnych przedmiotów (maksymalnie 8 przedmiotów) związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, dystrybucją, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem łańcuchami dostaw - Wykonawca opracuje koncepcję dydaktyczną i materiały na potrzeby zajęć, z wykorzystania modułu analiz i wizualizacji magazynów 3D; - Wykonawca opracuje automatyczne mechanizmy symulujące na co dzień pracę przedsiębiorstw (minimum dwa odrębne podmioty gospodarcze w symulowanym łańcuchu dostaw), dla zapewnienia ciągłości danych dla studentów, pomiędzy zajęciami odbywającymi się co kilka lub kilkanaście dni; - Wykonawca wypełni danymi systemy ERP, Produkcja MRP, WMS, sprzedaży mobilnej, portalu B2B oraz analiz i wizualizacji 3D magazynów tak, aby rozwiązania te były gotowe do wykorzystania na zaplanowanych zajęciach bez konieczności przygotowywania danych przez prowadzących zajęcia; - Wykonawca wypełni dane w systemie planowania i realizacji produkcji tak, aby przygotowanych było minimum 30 rzeczywistych wyrobów z określeniem technologii produkcji, czasów realizacji poszczególnych etapów oraz zużycia materiałowego na tych etapach; - Wykonawca oddeleguje spośród swoich pracowników wieloosobowy zespół do realizacji zamówienia, w tym pracownika doświadczonego w realizacji projektów w firmach dystrybucyjnych i produkcyjnych oraz pracownika z niezbędną wiedzą w zakresie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych; - Wykonawca stworzy instrukcje stanowiskowe dla studentów dla poszczególnych przedmiotów - Wykonawca przygotuje materiały (scenariusze dla wykładowców, manuale) do przeprowadzenia ćwiczeń dydaktycznych dla studentów; materiały te powinny obejmować swoim zakresem typowe zagadnienia charakterystyczne dla każdego z modułów; materiały te zostaną wykorzystane w procesie szkolenia i certyfikacji wykładowców (min po 2 scenariusze o zróżnicowanej skali trudności dla każdego modułu); - Wykonawca dostarczy instrukcje dla studentów do wykorzystania podczas samodzielnej pracy z systemem podczas zajęć dydaktycznych; - Wykonawca opracuje program certyfikacji studentów, potwierdzającej kompetencje posługiwania się zaawansowanymi systemami informatycznymi dla zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania; po certyfikacji wykładowców upoważni ich do certyfikacji studentów wraz z pozwoleniem na posługiwanie się logo dostawcy oprogramowania (wzór i zasady wydawania certyfikatu zostaną określone przez członków wspólnego zespołu, Wykonawca odpowiedzialny będzie za wydruk maksymalnie 300 certyfikatów rocznie przez czas użytkowania oprogramowania przez Zamawiającego oraz ich zarachowanie) Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania

5 - Wykonawca przygotuje środowisko i tym samym obejmie system dwuletnią gwarancją dzięki czemu wszelkie prace przy systemie będą podejmowane przez Wykonawcę, w tym wykonywanie backupów baz danych wdrożonych systemów; - Wykonawca wykona prace związane z instalacją wielobazowego środowiska serwerowego, zestawieniem łączników między bazami oraz konfiguracją interfejsu EDI; - Wykonawca wykona prace związane z konfiguracją komputerów w sali komputerowej w siedzibie Zamawiającego; - Wykonawca wykona prace związane z konfiguracją komputerów w sali komputerowej w oddziale Zamawiającego w Gdyni, z analizą szybkości łącz internetowych i doborem optymalnego rozwiązania komunikacji końcówek z serwerem; - Wykonawca przygotuje i udostępni zasady i instrukcje wykonywania backupów baz danych wdrożonych systemów; - Wykonawca skonfiguruje sześć różnych systemów (modułów) dla wirtualnego podmiotu dystrybucyjnego i trzy moduły dla wirtualnego podmiotu produkcyjnego pod względem najlepszego wykorzystania w ustalonym na etapie analizy przedwdrożeniowej procesie dydaktycznym. - Wykonawca ustawi i sprawdzi interfejsy wymiany danych pomiędzy systemami, wraz z określeniem oczekiwanego zakresu wymiany danych w kontekście przyjętych założeń procesu dydaktycznego; - Wykonawca określi zakres i zestawienie interfejsu EDI w międzynarodowym standardzie EDIFACT/XML pomiędzy bazami dwóch systemów ERP tak, aby studenci mieli możliwość doświadczenia elektronicznej wymiany danych podczas realizowanych zajęć (wraz z wglądem do elektronicznych komunikatów);.3.3. Testy Akceptacyjne - Wykonawca wraz z oddelegowanym zespołem z Katedry Logistyki WSB w Gdańsku przeprowadzi t e s t y zgodności konfiguracji, interfejsów i działania wdrożonych systemów z ustaleniami i merytorycznymi założeniami przyjętymi podczas analizy przedwdrożeniowej; wieloaspektowym testom podlegały będą systemy: ERP, WMS, Produkcja MRP, system wsparcia sprzedaży mobilnej, B2B, system analiz i wizualizacji 3D magazynów wraz z projektowaniem magazynów, elektroniczna wymiana danych; EDI między przedsiębiorstwami łańcucha dostaw; - Wykonawca przeprowadzi testy dotyczące działania i poprawności generowanych dokumentów przez automatyczne mechanizmy symulujące pracę przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, w czasie między zajęciami studentów, aby baza danych wykorzystywanych systemów była w każdym momencie aktualna; - Wykonawca przeprowadzi testy konfiguracji i wydajności serwera oraz mechanizmów backupujących bazy danych (przygotowanych na etapie instalacji i konfiguracji przez Wykonawcę); - Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe usług zewnętrznych dla systemów sprzedaży mobilnej oraz portalu B2B, wraz z testami dostępowymi z dowolnego miejsca oraz różnych dostawców internetu (w tym mobilnego);.3.4. Szkolenia i Certyfikacja Wykładowców - Wykonawca w ramach prac wspólnego zespołu stworzy scenariusze szkoleń i certyfikacji wykładowców z pakietu wdrażanych systemów; - Wykonawca przeprowadzi oparty o scenariusze cykl szkoleń (wraz z powtórzeniami) dla pracowników WSB w Gdańsku z opracowanego zakresu wykorzystania wdrożonych rozwiązań symulujących zarządzanie łańcuchem dostaw w wymiarze 60 godzin dydaktycznych; - Wykonawca przeprowadzi certyfikację wykładowców z obszarów ich specjalizacji oraz zakresu merytorycznego wsparcia tych zagadnień przez wdrożone systemy zarządzania łańcuchem dostaw;.3.5. Asysta Podczas Startu Systemu i w okresie realizacji Projektu (do 3 XII 205 r.) - podczas pierwszych zajęć wykładowców z wykorzystaniem wdrożonych rozwiązań obecni będą przedstawiciele Wykonawcy celem zapewnienia wsparcia merytorycznego; - wykonawca zapewni bezpłatne aktualizacje zainstalowanych wersji wszystkich dostarczonych modułów; - Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna systemu, którego zadaniem będzie bieżące informowanie o dostępności nowszych wersji oprogramowania, nowych rozwiązań i funkcjonalności zainstalowanego systemu; - Wykonawca zapewni numer dostępowy do zgłaszania usterek programowych (hot-line/helpdesk) dostępny w czasie prowadzenia zajęć (siedem dni w tygodniu w godzinach );

6 - Wykonawca zapewni zdalne usunięcie drobnych usterek, natomiast poważniejsze awarie usunie w trybie do 7 dni roboczych;.3.6. Koszty Związane z Dojazdem i Noclegiem w Miejscu Wdrożenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych. VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: CENA = cena usługi brutto (waga kryterium: 00%) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który, spełniwszy wszystkie kryteria dostępu, złoży ofertę zgodną z treścią zapytania ofertowego, i która to oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert. Wybór oferty nastąpi w trybie określonym w Zasadach finansowania PO KL z dnia r. w terminie do 3 grudnia 203r. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem działań stworzonym przez Zamawiającego po konsultacjach z Wykonawcą, jednak pełne zamknięcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż 3 XII 205. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. Miejsce dostawy zamówienia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul Dolana Brama 8, Gdańsk. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI. Rozliczenie finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Płatności za licencje oraz usługi objęte zamówieniem realizowane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. TREŚĆ I FORMA OFERTY Oferta powinna składać się z:. Wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr do zapytania ofertowego), w którym Oferent podał następujące dane: a) nazwę i adres Oferenta b) cena brutto każdego z przedmiotów Zamówienia ujętego w Formularzu Oferty c) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, , nr telefonu)

7 2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr do oferty) 3. Oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2 do oferty) 4. Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymogów względem Wykonawcy, uprawniających do realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do oferty) X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Ofertę umieszczoną na formularzu stanowiącym Załącznik nr do niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Gdańsku w terminie do 3 grudnia 203 r. włącznie drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną (skan wypełnionego Formularza Oferty oraz pozostałych załączników) na adres mailowy: W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub przesyłką kurierską za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki zawierającej ofertę. Oferta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Biuro Projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ul. Dmowskiego 6A (II piętro) Gdańsk XI. WARUNKI WSPÓŁPRACY I UWAGI KOŃCOWE. Wykonawca zobowiązany jest do: realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 roku; zapewnienia zdalnego dostępu do systemu zainstalowanego w siedzibie WSB w Gdańsku w ramach zajęć w laboratorium komputerowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSB w Gdyni (25 stanowisk, zajęcia w Gdańsku i Gdyni nie będą odbywały się w tym samym czasie). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. 3. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. 4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zapraszam do podjęcia współpracy, Wanda Kątowska Menedżerka Projektu

8 Załącznik nr do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA (miejscowość, data) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawców informatycznego systemu logistycznego do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.3, oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia (pkt V) oraz warunkami współpracy (pkt XI) i deklaruję gotowość do realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymogami Zamawiającego, składając następującą ofertę: L.p. Przedmiot zamówienia Moduł Dystrybucja w ramach ERP /wersja edukacyjna/ Jednostka miary Stanowisko Liczba zamawianych przedmiotów 25 Cena brutto PAKIET LICENCJI STANOWISKOWYCH Magazyn Wysokiego Składowania WMS /wersja edukacyjna/ Stanowisko 25 Moduł Produkcja MRP /wersja edukacyjna/ Stanowisko 25 Licencja w zakresie zamówień, awizo, elektronicznych faktur Licencja 2 PAKIET LICENCJI NA SERWER Portal B2B Sprzedaż Mobilna Licencja Licencja 3 USŁUGI Wizualizacja Magazynu 3D Analiza przedwdrożeniowa Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania Szkolenia i Certyfikacja Wykładowców Licencja Usługa Usługa Usługa- cykl

9 WDROŻENIOWE Testy Akceptacyjne Usługakomplet Asysta Podczas Startu Systemu Koszty Związane z Dojazdem i Noclegiem w Miejscu Wdrożenia Usługa Usługa Osoba odpowiedzialna za kontakt w zakresie oferty wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, , nr telefonu):... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy)

10 Załącznik nr do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Oświadczam, że (nazwa i adres Wykonawcy) nie jest powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 3 : Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku z siedzibą przy ul. Dolna Brama 8, 80-82, Gdańsk.... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy) 3 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11 Załącznik nr 2 do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenia w zakresie realizacji minimum 5 wdrożeń co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych /200, 20, 202/, które potwierdzają posiadanie przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia. Lp. Data realizacji Nazwa i zakres wdrożonych modułów Wartość usługi Nazwa odbiorcy usługi (podpis Wykonawcy)

12 Załącznik nr 3 do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymogów względem wykonawcy, uprawniających do realizacji zamówienia Oświadczam, że (nazwa i adres Wykonawcy) a) posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, b) dysponuje wystarczającym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym,... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy)

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Moduły włączone i działające stan aktualny : ) Administracja 2) Magazyn 3) Handel 4) Logistyka Możliwość definicji : ERP ELSE EDU w laboratorium WSB w Gdańsku Moduł Administracja - Grup towarowych, grup kontrahentów, wyróżników do dokumentów - Uprawnień dla użytkowników - Magazyny, Stawki VAT, Waluty, Dokumenty, Rejestry VAT, Opakowania zbiorcze, Liczników rewizyjnych, Strategie Sprzedaży, Rodzaje płatności, Odsetki ustawowe, Rodzaje kursów walutowych, Tabele kursowe, Priorytety, Szablonów opakowań, Liczników, Formaty plików exportowych, Nazwy grup księgowych, Rodzaje koncesji, Rodzaje wiadomości, Banki macierzyste / Rodzaj dokumentu, Konfigurator raportów, Uwaga domyślna, Lokalizacja, Wzorce dokumentów handlowych, Konfiguracja, Typ promocji, Jednostki miary, Samochody, Kontrakty, Rodzaje reklamacji, Powody reklamacji, Sposoby załatwienia reklamacji, Rodzaje grup, Współczynniki produkcyjne, Rodzaje budżetowania, Obszarów, Typów jednostek podstawowych, Drzewo rodzajów kosztów, Rodzajów retro, Wzorce dokumentów magazynowych, Materiałów opakowań, Umowy handlowe, Zamówienia działań promocyjnych, Cech towaru, Wzorce dokumentów logistycznych, Klucz inwentaryzacyjny, Koszt km transportu własnego, Kolorów towaru, Rozmiarów towaru, Sposobów odbioru towaru, Upust/narzut w zal. od term. Płatności, Zadań automatycznych, Rodzajów notatek, Programy obce, Systemów zewnętrznych, Targety, Wartości progowe, Opisów płatności. Inne : Moduł wymiany informacji (komunikator) pomiędzy użytkownikami systemu Obsługa dokumentów handlowych : Moduł Handel Faktury VAT sprzedaż, Faktury detaliczne sprzedaż, Paragony, Sprzedaż faktura vat exportowa podmioty krajowe, Zestawienie Zbiorcze Sprzedaży Detalicznej, Faktura PRO-Forma, Faktura wewnętrzna krajowa, Sprzedaż Faktura VAT exportowa podmioty zagraniczne, Sprzedaż faktura obca zwrot, Sprzedaż faktura obca, Sprzedaż faktura obca dostawa, Sprzedaż faktura VAT marża, Dokument controllingowy, Faktura PRO-Forma dewizowa, Korekta sprzedaży faktury VAT, Korekta sprzedaży faktury detaliczna, Korekta paragonu, Korekta faktury sprzedaży dewizowej krajowej, Korekta Zestawienia Zbiorczego Sprzedaży Detalicznej, Korekta sprzedaży poprzednich okresów, Korekta faktury wewnętrznej krajowej, Korekta faktury sprzedaży dewizowej zagranicznej, Zbiorcza Korekta Sprzedaży, Faktury VAT zakup, Rachunki zakup, Zakup Rachunki pracownicze, Zakup dewizowy Import, Dokument celny SAD, Nota Vat, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, Zakup faktura VAT RR, Zakup krajowy na fakturę VAT dewizowy, Zakup rachunek pracowniczy dewizowy, Korekta zakupu faktury VAT, Korekta zakupu dewizowego, Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia, Korekta zakupu dewizowego, Korekta zakupu poprzednich okresów, Dowody wydania, Nota Korygująca Sprzedaż, Nota Korygująca Zakup, Dowód wydania detaliczny, Reklamacja, Zmiana cen retro, Zmiana cen, Umowa handlowa, Zamówienie działań promocyjnych, Promocja gazetka, Promocja koszyk,

14 Promocja od ręki, Promocja zakupowa, Promocja specjalna, Promocja nowej generacji, Promocja bonus nowej generacji, Promocja towary dla wybranych odbiorców, Umowa retro, Promocja Upust opakowanie zbiorcze Raporty i zestawienia modułu handlowego: Koszt własny Sprzedaży, Rejestr vat zakupu - poziom, Rejestr vat zakupu, Analiza sprzedaży asortymentu na wybranym rabacie, Magazynowy rejestr korekt zakupu, Rejestr vat sprzedaży poziom, Rejestr vat Sprzedaży, Analiza sprzedaży dla wybranego kontrahenta, Dzienne rozliczenie opakowań, Kartoteka magazynowa z podz. na dostawy, Rejestr zakupu VAT - grid,nalepki, Rejestr dokumentów handlowych w cenach ewidencyjnych, Rejestr Zakupu oczekujący, Historia Opakowań Wybranego Kontrahenta, Kartoteka magazynowa za wybrany okres czasu, Marża na opakowaniach KAUC., Rejestr dokumentów RW, Rejestr Sprzedaży oczekujący, Magazynowy rejestr przychodów i rozchodów, Opakowania przypisane towarom, Raport lojalnościowy, Rejestr dokumentów PW, Rejestr zakupu vat oczekujący, Porównanie cen ewidencyjnych z dokumentami, Raport pełny wybranego kontrahenta, Zapas magazynowy dla grup, Porównanie PZ z fakturami ilościowe, Rejestr sprzedaży vat oczekujący, Porównanie netto na zakupie i zapasu KAUC., Rozliczenie opakowań VAT wybranego kontrahenta - z dok. Magazynowych, Zapas magazynowy dostawami, Porównanie faktur z PZ ilościowe, porównanie faktur z PZ ilościowe, Rejestr VAT zakupu dniami, Rejestr opakowań dla kierowcy, Rozliczenie opakowań wybranego kontrahenta, Zapas magazynowy z podziałem na ceny zakupu z rezerwacjami, Rejestr VAT sprzedaży dniami, Rozbieżnosci w opakowaniach dniami, Rozliczenie opakowań wybranego kontrahenta - z dok. Magazynowymi, Rejestr vat wewnątrzwspólnotowych nabyć, Rozliczenie Faktur do VAT, Rozliczenie opakowań KAUC. dla dokumentu, Zapas magazynowy z podziałem na towary z rezerwacjami, Rotacja grup, Rotacja, Rejestr zwrotów detalicznych, RejestrZakupuVAT podsumowanie, Rozliczenie Dostaw, Saldo opakowań dla kontrahentów, Rejestr dokumentów SAD, RejestrSprzedażyVAT podsumowanie, Rotacja uproszczona handlowe, Saldo opakowań KAUC., Zestawienie faktur anulowanych, Saldo pojedynczego opakowania KAUC., Porównanie ZFV z PZ, Stan ilościowy opakowań, Porównanie WZ i SFV, Zapas magazynowy dla opakowań KAUC., Rozliczenie zakupu - PZ z fakturami MS, Rozliczenie zakupu - PZ z fakturami, Rozliczenie zakupu - faktury z PZ MS, Rozliczenie zakupu - faktury z PZ, Rozliczenie zakupu, Nieprawidłowe grupy księgowe w dokumentach, Rotacja uwzględniająca dni obrotu grupy, Rotacja uwzględniająca dni obrotu, Rotacja uwzględniająca dni obrotu grupy, Pozycje bez szablonu dekretacji, Rejestr vat zakupu - pion podsumowanie, Dokumenty Niezaksięgowane, Rejestr vat sprzedaży - pion podsumowanie, Porównanie KZFV z ZWKOR, Porównanie ZWKOR z KZFV, Rotacja porównawcza, Różne daty na dokumentach, Analiza ABCD natychmiastowa, Analiza ABCD opóźniona, Analiza producentów, Analiza promocji test, Analiza promocji, Analiza sprzedaży promocje, Analiza sprzedaży - promocje wszystkie, Analiza sprzedaży dla gr tow z DSW, Analiza sprzedaży dla grup kontrahentów, Analiza sprzedaży dla grup towarów, Analiza sprzedaży grup towarów wg cen z faktur, Analiza sprzedaży wg grup, Analiza sprzedaży z uwzględnieniem strat, Analiza sprzedaży z wyróżnikami, Analiza VAT, Dokumenty, Dokumenty z pozycjami, Faktury poniżej cen zakupu, Kontrahenci nieaktywni, Marże dla towarów, Nowa analiza promocji, Oferta Handlowa Grid, Oferta Handlowa Klienta, Oferta Handlowa QR, Połączenia faktur z WZ i RW, Połączenia WZ z SFV, Pozycje promocji gazetowych, PWZD Zestawienie Zwrotów Detalicznych, Raport pełny dla kontrahentów, Raport pełny MM, Raport rozliczenia kierowców/pomocników, Rejestr dla intrastatu, Rejestr Sprzedaży VAT Transp., RodzajeDok, Rotacja uproszczona magazynowa, Rozliczone faktury sprzeda y, Sprzedaż okresowa, Sprzedaż rodzajami pozycji asort., Sprzedaż tow. koncesjonowanych kontr. bez koncesji, Towary nie wykazujące ruchu w okresie, Wartości dokumentów w grupach księgowych, Wartości upustów, Wielowymiarowa analiza sprzedazy, Zakup okresowy, Zestawienie DW zamieninych na SFV, Zestawienie faktur korygowanych, Zestawienie faktur korygowanych MS, Zestawienie faktur z wyróżnikami, Zestawienie HDI, Zestawienie ilościowo-wartościowe, Zestawienie kontrahentów, Zestawienie marż dla kontrahentów, Zestawienie promocji, Zestawienie reklamacji, ZZSD Zbiorówka Paragonów Inne : Obsługa promocji, gazetek i bonusów Ustalanie cen Sprzedaży, umowy handlowe Moduł Magazyn

15 Obsługa dokumentów magazynowych: Rozliczenie opakowań, Zakup PZ, Dokument MZC, PZ depozytowy, Przychód wewnętrzny inny, Zwrot do korekty, Przesunięcie MM, Rozchód wewnętrzny - uszkodzenie towaru, Rozchód wewnętrzny - reprezentacja i reklama, Przychód wewnętrzny produkcyjny, Rozchód wewnętrzny inny, Kompensata towarowa, Korekta RW, Korekta PW, RW produkcyjny, Rozchód wewnętrzny międzywydziałowy, Przychód wewnętrzny międzywydziałowy, Odchylenie inwentaryzacyjne, Przychód wewnętrzny depozytowy, Przychód wewnętrzny pozostały, Rozchód wewnętrzny pozostały, Rozchód wewnętrzny koszty, Dokument WZ, Zwrot do WZ, Ustalanie cen ewidencyjnych, Dostawa sklep własny, Zwrot ze sklepu własnego, Korekta zapotrzebowania, WZ depozytowy, Rezerwacja towaru, Tworzenie zestawu Raporty i zestawienia modułu magazynowego: Kartoteka dla wszystkich towarów, Lista inwentaryzacji zakończonych, Kartoteka ilościowa za okres, Kartoteka magazynowa z podz. na dostawy, Zapas magazynowy z podziałem na towary z rezerwacjami, Kartoteka Magazynowa za wybrany okres czasu, Zapas magazynowy z podziałem na ceny zakupu z rezerwacjami, Zapas magazynowy dostawcami, Zapas magazynowy brutto zakup, Ceny ewidencyjne na dzień, Daty zamknięcia magazynów, Historia operacji na lokalizacjach, Historia partii towaru, Księgowanie kosztu z faktur, Księgowanie kosztu z WZ, Lista towarów bez lokalizacji, Lokalizacje zablokowane, Lustrzany MM, Ostateczny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Pozycje niezatwierdzone, Próbny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Próbny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Przekroczone stany min max, Przeterminowane stany towarów na magazynie, Raport pełny dla kontrahentów, Raport pełny uproszczony, Rejestr przesunięć G/D, Rozbieżności w spisie, Rozbieżności pomiędzy PWMO i RWMO, Różnice FK, Ruch asortymentu, Stany na lokalizacjach, Towar na arkuszach, Vat różnice remanentowe, Wydajność Magazynierów, Zestawienie dokumentów MOM, Zestawienie łączne magazynów, Zestawienie przychodów rozchodów, Zestawienie towarów przeterminowanych Obsługa dokumentów logistycznych : Moduł Logistyka Zamówienia odbiorców, Zamówienia dostawców, Zamówienia odbiorców dewizowych, Zamówienia dostawców dewizowych, Zamówienia odbiorców z realizacją, Zamówienia z internetu, Zamówienia targowe Raporty i zestawienia modułu logistycznego: Analiza dokumentu, Bilans odbiorców niezrealizowane, Kody kreskowe palet, Bilans odbiorców wszystkie, Bilans towarowy, Diagram czasowy zamówień, Dokumenty z zamówień, Faktury z zamówień, Pozycje błędnie wydane, Pozycje niewydane, Pozycje niezarezerwowane, Przygotowanie zamówienia, Stan zamówień ilościowo, Stan zamówień kupców, Stopień realizacji zamówień, Stopień realizacji zamówień dla grup, Towary z Mini Targów, Zamiana zam. dew. na fakturę, Zamiana zam. na fakturę, Zamówienia bez wyróżników, Zamówienia nierealizowane (9,92), Zestawienie zamówień z wyróżnikami, Pozycje niewydane gratisów, Czas dostawy, Palety podczas wyjazdu, Raport realizacji dostaw, Rozliczanie Magazynierów, Zestawienie listów wywozowych Inne : Zaawansowana obsługa planu zamówień ( z prognozowaniem rotacyjnym) Plan dostaw Raport realizacji dostaw do oceny współpracy z producentem Tworzenie i realizacja list pobrań Przydział list pobrań do samochodów

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo