Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.3), zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na towary/usługi w ramach następujących kodów CPV : Pakiet licencji stanowiskowych - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi w zakresie oprogramowania - CPV: Usługi rozbudowy oprogramowania Pakiet licencji na serwer - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi w zakresie oprogramowania - CPV: Usługi rozbudowy oprogramowania Usługi wdrożeniowe - CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania, oprogramowania, internetowe i wsparcia - CPV: Usługi doradcze w zakresie systemów I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8, Gdańsk Osoba upoważniona do kontaktu: Menedżerka Projektu, Wanda Kątowska II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA. Biuro Projektu, ul. Dmowskiego 6A, Gdańsk 2. Strona internetowa Zamawiającego: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.3) i będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Najkorzystniejsza spośród nadesłanych ofert zostanie wyłoniona w oparciu o kryteria wyboru, szczegółowo opisane w części VI niniejszego zapytania. Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 23/2008 z dnia zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 295/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/7/WE i 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

2 IV. KRYTERIUM DOSTĘPU Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym mowa jest o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, który w odpowiedzi na nie złoży swą ofertę.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 2 (Załącznik nr 2), posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia (udokumentowanych minimum 5 wdrożeń w zakresie co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych /200, 20, 202/) (Załącznik nr 3), posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia(załącznik nr 4), dysponują wystarczającym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym (Załącznik nr 4), V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WSB w Gdańsku wykorzystuje obecnie wersje edukacyjne oprogramowania firmy ELSE z funkcjonalnościami opisanymi w załączniku nr 5. Przedmiotem zamówienia jest zakup informatycznego systemu logistycznego celem rozbudowy obecnego systemu oraz stworzenie i konfiguracje modułów edukacyjnych umożliwiających symulację procesów zachodzących zarówno w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych jak i pomiędzy nimi w ramach logistycznego łańcucha dostaw. Symulacja powinna się odbywać z elementami pełnej wymiany danych pomiędzy modułami wewnątrz każdego z przedsiębiorstw, wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami za pomocą EDI i częściowej wizualizacji procesów (obszar magazynowy). Podmiot produkcyjny (nie istniejący dotychczas) ma być oparty na działaniu trzech współpracujących modułów ERP, MRP i WMS natomiast podmiot dystrybucyjny ma bazować na istniejącym oprogramowaniu ERP WMS rozszerzonym o dodatkowe moduły edukacyjne i licencje. Każdy z modułów ma być również dostępny do osobnego wykorzystania na zajęciach i zapoznania się oddzielnie z jego funkcjonalnością, zgodnie z przyjętą sekwencją: zapoznanie studentów z funkcjonalnością pojedynczego modułu-zapoznanie z funkcjonalnością zintegrowanego systemu dla jednego podmiotu-symulacja zjawisk i procesów w ramach interakcji dla logistycznego łańcucha dostaw (dwa podmioty). Konieczne również jest zapewnienie przez Wykonawcę zdalnego dostępu do systemu zainstalowanego w siedzibie WSB w Gdańsku (ul. Dolna Brama 8) w ramach zajęć w laboratorium komputerowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Ponadto, moduły objęte zapytaniem ofertowym muszą być połączone elektroniczną wymianą danych, a oferowane przez Wykonawcę rozwiązania posiadać będą automatyczny interface wymiany danych z oprogramowaniem wykorzystywanym aktualnie w laboratoriach informatycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (ELSE- informatyczny system zarządzania; moduły ERT i WMS; szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego). Licencje, o których mowa w punktach. i.2 zostaną przekazane WSB na okres co najmniej 50 lat. Realizacja procesów oraz interakcji ma się odbywać według uprzednio przygotowanych scenariuszy. 2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3 . Przedmiotem zamówienia są:. Pakiet 25 licencji stanowiskowych W skład pakietu wchodzą:... Moduł Dystrybucja w ramach ERP zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - pakiet umożliwi pełną obsługę procesów zakupu, sprzedaży oraz obrotu magazynowego; pozwoli na prowadzenie dowolnej ilości magazynów, także w strukturze rozproszonej; będzie posługiwał się pojęciem partii towaru i pracował na cenach rzeczywistych i wykorzystywał modele FIFO, LIFO oraz wybór użytkownika;..2. Magazyn Wysokiego Składowania WMS zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - moduł umożliwi zarządzanie magazynem z wykorzystaniem przenośnych Terminali Magazynowych, wyposażonych w czytniki kodów kreskowych (kilka poziomów kodów), połączonych drogą radiową w trybie on-line z głównym systemem magazynowym; umożliwi przyporządkowanie towarów do miejsc w magazynie, optymalizację tras przy kompletowaniu list pakunkowych, wykorzystanie procedur dwustopniowego przyjęcia i wydania towaru na magazyn; będzie uwzględniał Panel Zarządzania Magazynem, który dzięki zastosowaniu graficznej prezentacji danych i pracy w czasie rzeczywistym, umożliwia bieżącą kontrolę pracy magazynierów, podgląd stanu realizacji zadań, informacje o terminie ich zakończenia, przydzielanie kolejnych, kontrolę wydajności pracy magazyniera oraz przesyłanie wiadomości tekstowych;..3. Moduł Produkcja MRP zintegrowany z wirtualnym podmiotem produkcyjnym /wersja edukacyjna/ - Moduł produkcja zostanie zaimplementowany w firmie producencie w łańcuchu dostaw. Produkcja obejmie tworzenie technologii produkcji (w zakresie materiałów, czynności i czasów), tworzenie zapotrzebowania materiałowego, rejestrację i realizację zlecenia produkcyjnego, kartę przebiegu produkcji, automatyzację rejestracji zużycia materiałowego i powstania wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji, jak też rejestrację odpadów po produkcyjnych. Moduł będący elementem ERP automatycznie wygeneruje stosowne dokumenty w innych modułach, zgodnie z etapami produkcji (np. powstanie rozchodu materiałów w WMS, powstanie rozchodu materiałów w magazynie materiałów w ERP, powstanie polecenia przyjęcia wyrobów gotowych w WMS).2 Pakiet licencji na serwer (moduły oferowanego systemu mają być dostępne na 25 stanowiskach w laboratorium komputerowym WSB w Gdańsku w tym samym czasie, muszą być kompatybilne z istniejącym pakietem ELSE ERP, WMS edu i zintegrowane dla wirtualnego podmiotu dystrybucyjnego) /wersja edukacyjna/ W skład pakietu wchodzą:.2.. Licencja w zakresie zamówień, awizo, elektronicznych faktur (EDI) - moduł umożliwi m.in. automatyczny import oraz eksport danych do/z systemów obcych (systemy obsługujące sklepy, systemy składania zamówień przez przedstawicieli obcych firm, systemy innych firm);.2.2. Portal B2B - moduł umożliwi składanie zamówień internetowych przez odbiorców bezpośrednio na stronie www, które później trafiają bezpośrednio do systemu; umożliwi także prezentację towarów według cen wynegocjowanych z kontrahentem, promocji, rozliczeń i innych danych, które przedsiębiorstwo chce udostępnić kontrahentowi; - moduł ponadto umożliwi: automatyczne naliczanie podatku i kosztów dostawy, podgląd zawartości koszyka (wartość zamówienia), bieżące informowanie użytkownika o podjętych czynnościach, rejestrację użytkowników, indywidualna prezentacja produktów i rabaty procentowe dla zarejestrowanych klientów, wyszukiwanie produktów i pełna edycja bazy towarów, zarządzanie kosztami dostawy, szyfrowanie danych klientów w bazie, automatyczne rozpoznawanie statusu

4 klienta, raporty w formie graficznych wykresów i zestawień najczęściej sprzedawanych produktów z podziałem na kategorie;.2.3. Sprzedaż Mobilna - moduł prezentować będzie aktualne informacje o kontrahencie i stanie towarów w magazynie; umożliwi rezerwację towarów pod konkretne zamówienie i bezpośredni transfer zamówienia do systemu oraz wykorzystanie i współpracę minimum 8 tabletów jednocześnie;.2.4. Wizualizacja Magazynu 3D - moduł umożliwi podgląd zdefiniowanego magazynu w technice 3D z informacjami o towarach i ilościach w poszczególnych gniazdach; pozwali również odzwierciedlić ruch pracowników i zasobów w magazynie; - moduł znajdzie zastosowanie w: prowadzeniu analiz rozłożenia towarów w magazynie w celu optymalizacji ścieżek i dystansów pokonywanych przez magazynierów; prowadzeniu analiz przemieszczeń pracowników magazynu w celu wykazania wąskich gardeł w ścieżkach przepływu towarów w magazynie oraz wizualizacji planowanych zmian w regałach magazynowych; - moduł pozwoli na projektowanie i wprowadzanie zmian w projektach wirtualnego magazynu.3 Usługi wdrożeniowe W skład usług wchodzą:.3.. Analiza przedwdrożeniowa - Wykonawca wspólnie ze wskazanymi pracownikami Katedry Logistyki (wspólny zespół) opracuje koncepcję dydaktyczną na wieloaspektowe wykorzystanie sześciu różnych modułów podczas różnych przedmiotów (maksymalnie 8 przedmiotów) związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, dystrybucją, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem łańcuchami dostaw - Wykonawca opracuje koncepcję dydaktyczną i materiały na potrzeby zajęć, z wykorzystania modułu analiz i wizualizacji magazynów 3D; - Wykonawca opracuje automatyczne mechanizmy symulujące na co dzień pracę przedsiębiorstw (minimum dwa odrębne podmioty gospodarcze w symulowanym łańcuchu dostaw), dla zapewnienia ciągłości danych dla studentów, pomiędzy zajęciami odbywającymi się co kilka lub kilkanaście dni; - Wykonawca wypełni danymi systemy ERP, Produkcja MRP, WMS, sprzedaży mobilnej, portalu B2B oraz analiz i wizualizacji 3D magazynów tak, aby rozwiązania te były gotowe do wykorzystania na zaplanowanych zajęciach bez konieczności przygotowywania danych przez prowadzących zajęcia; - Wykonawca wypełni dane w systemie planowania i realizacji produkcji tak, aby przygotowanych było minimum 30 rzeczywistych wyrobów z określeniem technologii produkcji, czasów realizacji poszczególnych etapów oraz zużycia materiałowego na tych etapach; - Wykonawca oddeleguje spośród swoich pracowników wieloosobowy zespół do realizacji zamówienia, w tym pracownika doświadczonego w realizacji projektów w firmach dystrybucyjnych i produkcyjnych oraz pracownika z niezbędną wiedzą w zakresie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych; - Wykonawca stworzy instrukcje stanowiskowe dla studentów dla poszczególnych przedmiotów - Wykonawca przygotuje materiały (scenariusze dla wykładowców, manuale) do przeprowadzenia ćwiczeń dydaktycznych dla studentów; materiały te powinny obejmować swoim zakresem typowe zagadnienia charakterystyczne dla każdego z modułów; materiały te zostaną wykorzystane w procesie szkolenia i certyfikacji wykładowców (min po 2 scenariusze o zróżnicowanej skali trudności dla każdego modułu); - Wykonawca dostarczy instrukcje dla studentów do wykorzystania podczas samodzielnej pracy z systemem podczas zajęć dydaktycznych; - Wykonawca opracuje program certyfikacji studentów, potwierdzającej kompetencje posługiwania się zaawansowanymi systemami informatycznymi dla zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania; po certyfikacji wykładowców upoważni ich do certyfikacji studentów wraz z pozwoleniem na posługiwanie się logo dostawcy oprogramowania (wzór i zasady wydawania certyfikatu zostaną określone przez członków wspólnego zespołu, Wykonawca odpowiedzialny będzie za wydruk maksymalnie 300 certyfikatów rocznie przez czas użytkowania oprogramowania przez Zamawiającego oraz ich zarachowanie) Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania

5 - Wykonawca przygotuje środowisko i tym samym obejmie system dwuletnią gwarancją dzięki czemu wszelkie prace przy systemie będą podejmowane przez Wykonawcę, w tym wykonywanie backupów baz danych wdrożonych systemów; - Wykonawca wykona prace związane z instalacją wielobazowego środowiska serwerowego, zestawieniem łączników między bazami oraz konfiguracją interfejsu EDI; - Wykonawca wykona prace związane z konfiguracją komputerów w sali komputerowej w siedzibie Zamawiającego; - Wykonawca wykona prace związane z konfiguracją komputerów w sali komputerowej w oddziale Zamawiającego w Gdyni, z analizą szybkości łącz internetowych i doborem optymalnego rozwiązania komunikacji końcówek z serwerem; - Wykonawca przygotuje i udostępni zasady i instrukcje wykonywania backupów baz danych wdrożonych systemów; - Wykonawca skonfiguruje sześć różnych systemów (modułów) dla wirtualnego podmiotu dystrybucyjnego i trzy moduły dla wirtualnego podmiotu produkcyjnego pod względem najlepszego wykorzystania w ustalonym na etapie analizy przedwdrożeniowej procesie dydaktycznym. - Wykonawca ustawi i sprawdzi interfejsy wymiany danych pomiędzy systemami, wraz z określeniem oczekiwanego zakresu wymiany danych w kontekście przyjętych założeń procesu dydaktycznego; - Wykonawca określi zakres i zestawienie interfejsu EDI w międzynarodowym standardzie EDIFACT/XML pomiędzy bazami dwóch systemów ERP tak, aby studenci mieli możliwość doświadczenia elektronicznej wymiany danych podczas realizowanych zajęć (wraz z wglądem do elektronicznych komunikatów);.3.3. Testy Akceptacyjne - Wykonawca wraz z oddelegowanym zespołem z Katedry Logistyki WSB w Gdańsku przeprowadzi t e s t y zgodności konfiguracji, interfejsów i działania wdrożonych systemów z ustaleniami i merytorycznymi założeniami przyjętymi podczas analizy przedwdrożeniowej; wieloaspektowym testom podlegały będą systemy: ERP, WMS, Produkcja MRP, system wsparcia sprzedaży mobilnej, B2B, system analiz i wizualizacji 3D magazynów wraz z projektowaniem magazynów, elektroniczna wymiana danych; EDI między przedsiębiorstwami łańcucha dostaw; - Wykonawca przeprowadzi testy dotyczące działania i poprawności generowanych dokumentów przez automatyczne mechanizmy symulujące pracę przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, w czasie między zajęciami studentów, aby baza danych wykorzystywanych systemów była w każdym momencie aktualna; - Wykonawca przeprowadzi testy konfiguracji i wydajności serwera oraz mechanizmów backupujących bazy danych (przygotowanych na etapie instalacji i konfiguracji przez Wykonawcę); - Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe usług zewnętrznych dla systemów sprzedaży mobilnej oraz portalu B2B, wraz z testami dostępowymi z dowolnego miejsca oraz różnych dostawców internetu (w tym mobilnego);.3.4. Szkolenia i Certyfikacja Wykładowców - Wykonawca w ramach prac wspólnego zespołu stworzy scenariusze szkoleń i certyfikacji wykładowców z pakietu wdrażanych systemów; - Wykonawca przeprowadzi oparty o scenariusze cykl szkoleń (wraz z powtórzeniami) dla pracowników WSB w Gdańsku z opracowanego zakresu wykorzystania wdrożonych rozwiązań symulujących zarządzanie łańcuchem dostaw w wymiarze 60 godzin dydaktycznych; - Wykonawca przeprowadzi certyfikację wykładowców z obszarów ich specjalizacji oraz zakresu merytorycznego wsparcia tych zagadnień przez wdrożone systemy zarządzania łańcuchem dostaw;.3.5. Asysta Podczas Startu Systemu i w okresie realizacji Projektu (do 3 XII 205 r.) - podczas pierwszych zajęć wykładowców z wykorzystaniem wdrożonych rozwiązań obecni będą przedstawiciele Wykonawcy celem zapewnienia wsparcia merytorycznego; - wykonawca zapewni bezpłatne aktualizacje zainstalowanych wersji wszystkich dostarczonych modułów; - Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna systemu, którego zadaniem będzie bieżące informowanie o dostępności nowszych wersji oprogramowania, nowych rozwiązań i funkcjonalności zainstalowanego systemu; - Wykonawca zapewni numer dostępowy do zgłaszania usterek programowych (hot-line/helpdesk) dostępny w czasie prowadzenia zajęć (siedem dni w tygodniu w godzinach );

6 - Wykonawca zapewni zdalne usunięcie drobnych usterek, natomiast poważniejsze awarie usunie w trybie do 7 dni roboczych;.3.6. Koszty Związane z Dojazdem i Noclegiem w Miejscu Wdrożenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych. VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: CENA = cena usługi brutto (waga kryterium: 00%) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który, spełniwszy wszystkie kryteria dostępu, złoży ofertę zgodną z treścią zapytania ofertowego, i która to oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert. Wybór oferty nastąpi w trybie określonym w Zasadach finansowania PO KL z dnia r. w terminie do 3 grudnia 203r. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem działań stworzonym przez Zamawiającego po konsultacjach z Wykonawcą, jednak pełne zamknięcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż 3 XII 205. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia. Miejsce dostawy zamówienia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul Dolana Brama 8, Gdańsk. VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI. Rozliczenie finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Płatności za licencje oraz usługi objęte zamówieniem realizowane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. TREŚĆ I FORMA OFERTY Oferta powinna składać się z:. Wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr do zapytania ofertowego), w którym Oferent podał następujące dane: a) nazwę i adres Oferenta b) cena brutto każdego z przedmiotów Zamówienia ujętego w Formularzu Oferty c) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, , nr telefonu)

7 2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr do oferty) 3. Oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2 do oferty) 4. Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymogów względem Wykonawcy, uprawniających do realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do oferty) X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Ofertę umieszczoną na formularzu stanowiącym Załącznik nr do niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Gdańsku w terminie do 3 grudnia 203 r. włącznie drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną (skan wypełnionego Formularza Oferty oraz pozostałych załączników) na adres mailowy: W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub przesyłką kurierską za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki zawierającej ofertę. Oferta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Biuro Projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ul. Dmowskiego 6A (II piętro) Gdańsk XI. WARUNKI WSPÓŁPRACY I UWAGI KOŃCOWE. Wykonawca zobowiązany jest do: realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 roku; zapewnienia zdalnego dostępu do systemu zainstalowanego w siedzibie WSB w Gdańsku w ramach zajęć w laboratorium komputerowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSB w Gdyni (25 stanowisk, zajęcia w Gdańsku i Gdyni nie będą odbywały się w tym samym czasie). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. 3. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. 4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zapraszam do podjęcia współpracy, Wanda Kątowska Menedżerka Projektu

8 Załącznik nr do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA (miejscowość, data) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawców informatycznego systemu logistycznego do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.3, oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia (pkt V) oraz warunkami współpracy (pkt XI) i deklaruję gotowość do realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymogami Zamawiającego, składając następującą ofertę: L.p. Przedmiot zamówienia Moduł Dystrybucja w ramach ERP /wersja edukacyjna/ Jednostka miary Stanowisko Liczba zamawianych przedmiotów 25 Cena brutto PAKIET LICENCJI STANOWISKOWYCH Magazyn Wysokiego Składowania WMS /wersja edukacyjna/ Stanowisko 25 Moduł Produkcja MRP /wersja edukacyjna/ Stanowisko 25 Licencja w zakresie zamówień, awizo, elektronicznych faktur Licencja 2 PAKIET LICENCJI NA SERWER Portal B2B Sprzedaż Mobilna Licencja Licencja 3 USŁUGI Wizualizacja Magazynu 3D Analiza przedwdrożeniowa Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania Szkolenia i Certyfikacja Wykładowców Licencja Usługa Usługa Usługa- cykl

9 WDROŻENIOWE Testy Akceptacyjne Usługakomplet Asysta Podczas Startu Systemu Koszty Związane z Dojazdem i Noclegiem w Miejscu Wdrożenia Usługa Usługa Osoba odpowiedzialna za kontakt w zakresie oferty wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, , nr telefonu):... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy)

10 Załącznik nr do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Oświadczam, że (nazwa i adres Wykonawcy) nie jest powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 3 : Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku z siedzibą przy ul. Dolna Brama 8, 80-82, Gdańsk.... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy) 3 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zlecającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zlecającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zlecającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11 Załącznik nr 2 do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenia w zakresie realizacji minimum 5 wdrożeń co najmniej 3 modułów wskazanych w zapytaniu ofertowym w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych /200, 20, 202/, które potwierdzają posiadanie przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia. Lp. Data realizacji Nazwa i zakres wdrożonych modułów Wartość usługi Nazwa odbiorcy usługi (podpis Wykonawcy)

12 Załącznik nr 3 do składanej oferty (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenia o spełnianiu pozostałych wymogów względem wykonawcy, uprawniających do realizacji zamówienia Oświadczam, że (nazwa i adres Wykonawcy) a) posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, b) dysponuje wystarczającym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym,... (miejscowość, data).. (podpis Wykonawcy)

13 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Moduły włączone i działające stan aktualny : ) Administracja 2) Magazyn 3) Handel 4) Logistyka Możliwość definicji : ERP ELSE EDU w laboratorium WSB w Gdańsku Moduł Administracja - Grup towarowych, grup kontrahentów, wyróżników do dokumentów - Uprawnień dla użytkowników - Magazyny, Stawki VAT, Waluty, Dokumenty, Rejestry VAT, Opakowania zbiorcze, Liczników rewizyjnych, Strategie Sprzedaży, Rodzaje płatności, Odsetki ustawowe, Rodzaje kursów walutowych, Tabele kursowe, Priorytety, Szablonów opakowań, Liczników, Formaty plików exportowych, Nazwy grup księgowych, Rodzaje koncesji, Rodzaje wiadomości, Banki macierzyste / Rodzaj dokumentu, Konfigurator raportów, Uwaga domyślna, Lokalizacja, Wzorce dokumentów handlowych, Konfiguracja, Typ promocji, Jednostki miary, Samochody, Kontrakty, Rodzaje reklamacji, Powody reklamacji, Sposoby załatwienia reklamacji, Rodzaje grup, Współczynniki produkcyjne, Rodzaje budżetowania, Obszarów, Typów jednostek podstawowych, Drzewo rodzajów kosztów, Rodzajów retro, Wzorce dokumentów magazynowych, Materiałów opakowań, Umowy handlowe, Zamówienia działań promocyjnych, Cech towaru, Wzorce dokumentów logistycznych, Klucz inwentaryzacyjny, Koszt km transportu własnego, Kolorów towaru, Rozmiarów towaru, Sposobów odbioru towaru, Upust/narzut w zal. od term. Płatności, Zadań automatycznych, Rodzajów notatek, Programy obce, Systemów zewnętrznych, Targety, Wartości progowe, Opisów płatności. Inne : Moduł wymiany informacji (komunikator) pomiędzy użytkownikami systemu Obsługa dokumentów handlowych : Moduł Handel Faktury VAT sprzedaż, Faktury detaliczne sprzedaż, Paragony, Sprzedaż faktura vat exportowa podmioty krajowe, Zestawienie Zbiorcze Sprzedaży Detalicznej, Faktura PRO-Forma, Faktura wewnętrzna krajowa, Sprzedaż Faktura VAT exportowa podmioty zagraniczne, Sprzedaż faktura obca zwrot, Sprzedaż faktura obca, Sprzedaż faktura obca dostawa, Sprzedaż faktura VAT marża, Dokument controllingowy, Faktura PRO-Forma dewizowa, Korekta sprzedaży faktury VAT, Korekta sprzedaży faktury detaliczna, Korekta paragonu, Korekta faktury sprzedaży dewizowej krajowej, Korekta Zestawienia Zbiorczego Sprzedaży Detalicznej, Korekta sprzedaży poprzednich okresów, Korekta faktury wewnętrznej krajowej, Korekta faktury sprzedaży dewizowej zagranicznej, Zbiorcza Korekta Sprzedaży, Faktury VAT zakup, Rachunki zakup, Zakup Rachunki pracownicze, Zakup dewizowy Import, Dokument celny SAD, Nota Vat, Wewnątrzwspólnotowe nabycie, Zakup faktura VAT RR, Zakup krajowy na fakturę VAT dewizowy, Zakup rachunek pracowniczy dewizowy, Korekta zakupu faktury VAT, Korekta zakupu dewizowego, Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia, Korekta zakupu dewizowego, Korekta zakupu poprzednich okresów, Dowody wydania, Nota Korygująca Sprzedaż, Nota Korygująca Zakup, Dowód wydania detaliczny, Reklamacja, Zmiana cen retro, Zmiana cen, Umowa handlowa, Zamówienie działań promocyjnych, Promocja gazetka, Promocja koszyk,

14 Promocja od ręki, Promocja zakupowa, Promocja specjalna, Promocja nowej generacji, Promocja bonus nowej generacji, Promocja towary dla wybranych odbiorców, Umowa retro, Promocja Upust opakowanie zbiorcze Raporty i zestawienia modułu handlowego: Koszt własny Sprzedaży, Rejestr vat zakupu - poziom, Rejestr vat zakupu, Analiza sprzedaży asortymentu na wybranym rabacie, Magazynowy rejestr korekt zakupu, Rejestr vat sprzedaży poziom, Rejestr vat Sprzedaży, Analiza sprzedaży dla wybranego kontrahenta, Dzienne rozliczenie opakowań, Kartoteka magazynowa z podz. na dostawy, Rejestr zakupu VAT - grid,nalepki, Rejestr dokumentów handlowych w cenach ewidencyjnych, Rejestr Zakupu oczekujący, Historia Opakowań Wybranego Kontrahenta, Kartoteka magazynowa za wybrany okres czasu, Marża na opakowaniach KAUC., Rejestr dokumentów RW, Rejestr Sprzedaży oczekujący, Magazynowy rejestr przychodów i rozchodów, Opakowania przypisane towarom, Raport lojalnościowy, Rejestr dokumentów PW, Rejestr zakupu vat oczekujący, Porównanie cen ewidencyjnych z dokumentami, Raport pełny wybranego kontrahenta, Zapas magazynowy dla grup, Porównanie PZ z fakturami ilościowe, Rejestr sprzedaży vat oczekujący, Porównanie netto na zakupie i zapasu KAUC., Rozliczenie opakowań VAT wybranego kontrahenta - z dok. Magazynowych, Zapas magazynowy dostawami, Porównanie faktur z PZ ilościowe, porównanie faktur z PZ ilościowe, Rejestr VAT zakupu dniami, Rejestr opakowań dla kierowcy, Rozliczenie opakowań wybranego kontrahenta, Zapas magazynowy z podziałem na ceny zakupu z rezerwacjami, Rejestr VAT sprzedaży dniami, Rozbieżnosci w opakowaniach dniami, Rozliczenie opakowań wybranego kontrahenta - z dok. Magazynowymi, Rejestr vat wewnątrzwspólnotowych nabyć, Rozliczenie Faktur do VAT, Rozliczenie opakowań KAUC. dla dokumentu, Zapas magazynowy z podziałem na towary z rezerwacjami, Rotacja grup, Rotacja, Rejestr zwrotów detalicznych, RejestrZakupuVAT podsumowanie, Rozliczenie Dostaw, Saldo opakowań dla kontrahentów, Rejestr dokumentów SAD, RejestrSprzedażyVAT podsumowanie, Rotacja uproszczona handlowe, Saldo opakowań KAUC., Zestawienie faktur anulowanych, Saldo pojedynczego opakowania KAUC., Porównanie ZFV z PZ, Stan ilościowy opakowań, Porównanie WZ i SFV, Zapas magazynowy dla opakowań KAUC., Rozliczenie zakupu - PZ z fakturami MS, Rozliczenie zakupu - PZ z fakturami, Rozliczenie zakupu - faktury z PZ MS, Rozliczenie zakupu - faktury z PZ, Rozliczenie zakupu, Nieprawidłowe grupy księgowe w dokumentach, Rotacja uwzględniająca dni obrotu grupy, Rotacja uwzględniająca dni obrotu, Rotacja uwzględniająca dni obrotu grupy, Pozycje bez szablonu dekretacji, Rejestr vat zakupu - pion podsumowanie, Dokumenty Niezaksięgowane, Rejestr vat sprzedaży - pion podsumowanie, Porównanie KZFV z ZWKOR, Porównanie ZWKOR z KZFV, Rotacja porównawcza, Różne daty na dokumentach, Analiza ABCD natychmiastowa, Analiza ABCD opóźniona, Analiza producentów, Analiza promocji test, Analiza promocji, Analiza sprzedaży promocje, Analiza sprzedaży - promocje wszystkie, Analiza sprzedaży dla gr tow z DSW, Analiza sprzedaży dla grup kontrahentów, Analiza sprzedaży dla grup towarów, Analiza sprzedaży grup towarów wg cen z faktur, Analiza sprzedaży wg grup, Analiza sprzedaży z uwzględnieniem strat, Analiza sprzedaży z wyróżnikami, Analiza VAT, Dokumenty, Dokumenty z pozycjami, Faktury poniżej cen zakupu, Kontrahenci nieaktywni, Marże dla towarów, Nowa analiza promocji, Oferta Handlowa Grid, Oferta Handlowa Klienta, Oferta Handlowa QR, Połączenia faktur z WZ i RW, Połączenia WZ z SFV, Pozycje promocji gazetowych, PWZD Zestawienie Zwrotów Detalicznych, Raport pełny dla kontrahentów, Raport pełny MM, Raport rozliczenia kierowców/pomocników, Rejestr dla intrastatu, Rejestr Sprzedaży VAT Transp., RodzajeDok, Rotacja uproszczona magazynowa, Rozliczone faktury sprzeda y, Sprzedaż okresowa, Sprzedaż rodzajami pozycji asort., Sprzedaż tow. koncesjonowanych kontr. bez koncesji, Towary nie wykazujące ruchu w okresie, Wartości dokumentów w grupach księgowych, Wartości upustów, Wielowymiarowa analiza sprzedazy, Zakup okresowy, Zestawienie DW zamieninych na SFV, Zestawienie faktur korygowanych, Zestawienie faktur korygowanych MS, Zestawienie faktur z wyróżnikami, Zestawienie HDI, Zestawienie ilościowo-wartościowe, Zestawienie kontrahentów, Zestawienie marż dla kontrahentów, Zestawienie promocji, Zestawienie reklamacji, ZZSD Zbiorówka Paragonów Inne : Obsługa promocji, gazetek i bonusów Ustalanie cen Sprzedaży, umowy handlowe Moduł Magazyn

15 Obsługa dokumentów magazynowych: Rozliczenie opakowań, Zakup PZ, Dokument MZC, PZ depozytowy, Przychód wewnętrzny inny, Zwrot do korekty, Przesunięcie MM, Rozchód wewnętrzny - uszkodzenie towaru, Rozchód wewnętrzny - reprezentacja i reklama, Przychód wewnętrzny produkcyjny, Rozchód wewnętrzny inny, Kompensata towarowa, Korekta RW, Korekta PW, RW produkcyjny, Rozchód wewnętrzny międzywydziałowy, Przychód wewnętrzny międzywydziałowy, Odchylenie inwentaryzacyjne, Przychód wewnętrzny depozytowy, Przychód wewnętrzny pozostały, Rozchód wewnętrzny pozostały, Rozchód wewnętrzny koszty, Dokument WZ, Zwrot do WZ, Ustalanie cen ewidencyjnych, Dostawa sklep własny, Zwrot ze sklepu własnego, Korekta zapotrzebowania, WZ depozytowy, Rezerwacja towaru, Tworzenie zestawu Raporty i zestawienia modułu magazynowego: Kartoteka dla wszystkich towarów, Lista inwentaryzacji zakończonych, Kartoteka ilościowa za okres, Kartoteka magazynowa z podz. na dostawy, Zapas magazynowy z podziałem na towary z rezerwacjami, Kartoteka Magazynowa za wybrany okres czasu, Zapas magazynowy z podziałem na ceny zakupu z rezerwacjami, Zapas magazynowy dostawcami, Zapas magazynowy brutto zakup, Ceny ewidencyjne na dzień, Daty zamknięcia magazynów, Historia operacji na lokalizacjach, Historia partii towaru, Księgowanie kosztu z faktur, Księgowanie kosztu z WZ, Lista towarów bez lokalizacji, Lokalizacje zablokowane, Lustrzany MM, Ostateczny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Pozycje niezatwierdzone, Próbny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Próbny wydruk różnic inwentaryzacyjnych, Przekroczone stany min max, Przeterminowane stany towarów na magazynie, Raport pełny dla kontrahentów, Raport pełny uproszczony, Rejestr przesunięć G/D, Rozbieżności w spisie, Rozbieżności pomiędzy PWMO i RWMO, Różnice FK, Ruch asortymentu, Stany na lokalizacjach, Towar na arkuszach, Vat różnice remanentowe, Wydajność Magazynierów, Zestawienie dokumentów MOM, Zestawienie łączne magazynów, Zestawienie przychodów rozchodów, Zestawienie towarów przeterminowanych Obsługa dokumentów logistycznych : Moduł Logistyka Zamówienia odbiorców, Zamówienia dostawców, Zamówienia odbiorców dewizowych, Zamówienia dostawców dewizowych, Zamówienia odbiorców z realizacją, Zamówienia z internetu, Zamówienia targowe Raporty i zestawienia modułu logistycznego: Analiza dokumentu, Bilans odbiorców niezrealizowane, Kody kreskowe palet, Bilans odbiorców wszystkie, Bilans towarowy, Diagram czasowy zamówień, Dokumenty z zamówień, Faktury z zamówień, Pozycje błędnie wydane, Pozycje niewydane, Pozycje niezarezerwowane, Przygotowanie zamówienia, Stan zamówień ilościowo, Stan zamówień kupców, Stopień realizacji zamówień, Stopień realizacji zamówień dla grup, Towary z Mini Targów, Zamiana zam. dew. na fakturę, Zamiana zam. na fakturę, Zamówienia bez wyróżników, Zamówienia nierealizowane (9,92), Zestawienie zamówień z wyróżnikami, Pozycje niewydane gratisów, Czas dostawy, Palety podczas wyjazdu, Raport realizacji dostaw, Rozliczanie Magazynierów, Zestawienie listów wywozowych Inne : Zaawansowana obsługa planu zamówień ( z prognozowaniem rotacyjnym) Plan dostaw Raport realizacji dostaw do oceny współpracy z producentem Tworzenie i realizacja list pobrań Przydział list pobrań do samochodów

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 05 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje pracowników

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/SUM/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zamawiający: Katowice, dnia 28 maj 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna Stanisława Augusta 75/45-47 03-846 Warszawa tel.:(22) 487 53 26 fax: (22) 300 12 50 Warszawa, 18 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 19.05.2015 FORMULARZ OFERTY Na usługi transportowe jednodniowa wycieczka-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 22.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Techniki sprzedaży dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 27.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Empowerement - zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia Pobiedziska, dnia 22 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Oprogramowanie do zarządzania firmą Urbaniak Leszek DORTECH ul. Nowa 3 62-010 Pobiedziska NIP 7821012284 REGON 630328359 Adres do doręczeń: Urbaniak

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych

POKL /13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Łódź, 11.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. prowadzenie szkoleń komputerowych 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

POKL.09.06.02-10-068/13-00 ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań Łódź, 22.07.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia egzaminów certyfikujące uczestników kursów ECDL CAD 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu Prasa - zaciskarka kołków, trzpieni

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu Prasa - zaciskarka kołków, trzpieni ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu Prasa - zaciskarka kołków, trzpieni Popowo, dnia 16 wrzesień 2016 Dotyczy projektu: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop W związku z realizacją projektu Studia informatyczne w PJWSTK krok ku gospodarce opartej o wiedzę współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zgrzewarki

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zgrzewarki Popowo, dnia 16 wrzesień 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zgrzewarki Dotyczy projektu: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych gazowych płyt ceramicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk www.efs.pl Gdańsk, dn.17.10.2014. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I W związku z realizacją projektu Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1 2) Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/VIII/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/VIII/2014 Poznań, 12 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/VIII/2014 4ELT Anna Gębka-Suska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Trzemeszeńskiej 16 (61-038 Poznań), realizuje projekt pod tytułem 4ELT Innowacyjny zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy Krosno, dnia 29.07.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania do przygotowania obróbki i procesu cięcia arkuszy blachy Dotyczy projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego wycinania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z zasadą konkurencyjności)

(zgodnie z zasadą konkurencyjności) Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 27 październik 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo