Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą niż dopuszczającą, uczeń musi spełnić wymagania na daną ocenę i na oceny niższe. I. Środowisko geograficzne Polski. Podać powierzchnię Polski. Odczytać na mapie politycznej nazwy państw graniczących z Polską. Wymienić składniki krajobrazu. Podzielić pasy ukształtowania powierzchni na krainy geograficzne. Podzielić surowce mineralne ze względu na ich wykorzystanie Podać przykłady gospodarczego wykorzystania skał występujących w Polsce. Zdefiniować terminy: pogoda, klimat. Podać przyrządy służące do pomiaru składników pogody i jednostki pomiarowe. Wymienić czynniki kształtujące typy klimatu w Polsce. Odczytać diagramy klimatyczne. Podać przykłady zasobów naturalnych występujących w Polsce. Wskazać na mapie największe rzeki i jeziora w Polsce. Wymienić gleby występujące w Polsce. Wykazać konieczność ochrony zasobów wodnych Polski. Określić położenie geograficzne Morza Bałtyckiego. Określić typ Morza Bałtyckiego. Wymienić funkcje lasu. Wykazać konieczność ochrony lasów. Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Wykorzystać mapę polityczną Europy i określić polityczne położenie Polski w Europie. Odczytać na mapie współrzędne geograficzne krańcowych punktów Polski. Porównać powierzchnię Polski z powierzchnią państw w Europie. Wskazać na mapie hipsometrycznej granice pasów ukształtowania powierzchni. Odczytać na mapie hipsometrycznej wysokości bezwzględne w wybranych pasach rzeźby. Wymienić nazwy er geologicznych. Opisać rozmieszczenie surowców mineralnych korzystając z mapy gospodarczej. Opisać cechy klimatu przejściowego. Odczytać na mapach klimatycznych, rozkład składników pogody. Wykonać na podstawie danych diagramy klimatyczne. Wyjaśnić mechanizm powstawania wiatru halnego. Wyjaśnić mechanizm powstawania bryzy morskiej. Wskazać obszary nadwyżek i niedoborów wody w Polsce. Przedstawić gospodarcze korzyści płynące z dostępu do Morza Bałtyckiego. Wykazać konieczność ochrony wód Morza Bałtyckiego. Wymienić czynniki degradujące gleby. Odróżnić typy lasów w Polsce. Wskazać na mapie tematycznej główne obszary leśne w Polsce.

2 Wykorzystać mapę hipsometryczną Europy i określić geograficzne położenie Polski w Europie. Podać konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski. Podać nazwy er geologicznych, w których wystąpiły ruchy górotwórcze na obszarze Polski. Wyjaśnić zmiany rzeźby powierzchni Polski spowodowane przez zlodowacenie. Rozpoznać główne rodzaje skał występujących w Polsce. Wyjaśnić związek między czynnikami klimatotwórczymi a elementami klimatu w Polsce. Wykazać zróżnicowanie klimatyczne Polski. Wyjaśnić związki między siecią hydrograficzną a rzeźbą terenu i typem klimatu. Wydzielić na mapie konturowej dorzecza głównych rzek w Polsce. Wskazać na mapie hipsometrycznej ważniejsze kanały śródlądowe w Polsce. Wskazać na mapie wielkie zbiorniki retencyjne w Polsce. Wykazać współzależności między naturalnymi składnikami krajobrazu. Wyjaśnić przyczyny wpływające na fizyczne cechy wód Morza Bałtyckiego (zasolenie, długość trwania pokrywy lodowej). Wyjaśnić przyczyny silnego skażenia wód Bałtyku. Przedstawić następstwa zanieczyszczenia wód Bałtyku. Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Wymienić ważniejsze mniejszości narodowe w Polsce. Wyjaśnić przyczyny zmian granic Polski w XX wieku. Przedstawić konsekwencje polityczne położenia Polski. Wykazać na przykładach zależności między współczesną rzeźbą Polski a czynnikami, które doprowadziły do jej powstania. Opisać, jak i kiedy powstały góry na obszarze Polski. Opisać wydarzenia geologiczne związane z zalewami mórz na obszarze Polski. Wykazać zróżnicowanie typów gleb w Polsce. Rozpoznać na profilu typowe gleby występujące w Polsce. Wymienić genetyczne typy jezior występujących w Polsce i ich przykłady. Porównać krajobrazy w wybranych krainach Polski. II. Przegląd regionalny Wskazać na mapie hipsometrycznej regiony geograficzne Polski. Wymienić formy młodej rzeźby polodowcowej. Wskazać na mapie wybrane obiekty w pasie pojezierzy (wielkie jeziora, moreny czołowe, parki narodowe). Odróżnić krajobraz młodoglacjalny od staroglacjalnego. Rozpoznać na rycinie formy rzeźby krasowej. Wymienić najważniejsze surowce mineralne eksploatowane w pasie wyżyn. Wymienić najważniejsze zabytki Krakowa. Wymienić obiekty w pasie kotlin wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Porównać rzeźbę Sudetów i Tatr. Uzasadnić konieczność ochrony przyrody w Karpatach i Sudetach. Wskazać i odczytać na mapie nazwy największych miast w poszczególnych pasach. Przedstawić ważniejsze walory turystyczne w pasach.

3 Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Rozpoznać na rycinach typowe krajobrazy Polski i umiejscowić je w pasach rzeźby powierzchni. Wymienić nazwy typów krajobrazu naturalnego w pasie pobrzeży. Wykazać na przykładach związki między działalnością człowieka a warunkami naturalnymi w pasie pobrzeży. Rozpoznać na rycinach formy młodej rzeźby polodowcowej. Przedstawić możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów pasa pojezierzy. Wyjaśnić przyczyny wytworzenia się w pasie nizin krajobrazu staroglacjalnego. Przedstawić, korzystając z map tematycznych, gospodarcze wykorzystanie zasobów w pasie Nizin Środkowopolskich. Podać przykłady form rzeźby krasowej w pasie wyżyn. Wyjaśnić procesy rozwoju rzeźby krasowej. Wskazać na mapie tematycznej obszary krajobrazu przemysłowego i rolniczego w pasie wyżyn. Wskazać na mapie tematycznej ośrodki przemysłu wydobywczego i przetwórczego w Kotlinach Podkarpackich. Opisać na rycinie cechy krajobrazu wysokogórskiego Tatr. Porównać cechy klimatu górskiego z cechami klimatu na niżu polskim. Wyjaśnić konieczność dostosowania gospodarczej działalności do warunków występujących w Karpatach. Wyjaśnić piętrowy charakter stref klimatycznych i roślinnych w Karpatach. Uzasadnić, że Karpaty są obszarem zasobnym w wody. Opisać, korzystając z ryciny, cechy rzeźby Sudetów. Wymienić ośrodki i gałęzie przemysłu rozwinięte w Sudeckim Okręgu Przemysłowym. Odczytać i wskazać na mapie nazwy miast powyżej 100 tys. Wskazać okręgi przemysłowe w pasach. Odczytać na mapie główne gałęzie przemysłu rozwinięte w okręgach przemysłowych. Odróżniać aglomerację od konurbacji. Wymienić rodzaje składników środowiska przyrodniczego w następstwie działalności przemysłowej. Odczytać na mapie nazwy ośrodków przemysłowych w poszczególnych pasach. Ocenić zasoby naturalne i walory turystyczne poszczególnych regionów geogr. Wskazać na mapie gosp. obszary występowania i ośrodki wydobycia surowców mineralnych w poszczególnych pasach. Wskazać na mapie i odczytać nazwy kompleksów leśnych w poszczególnych pasach. Porównać krajobrazy w wybranych regionach Polski. Wyjaśnić genezę wybranych form rzeźby w pasie pobrzeży i pojezierzy. Scharakteryzować, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze Nizin Środkowopolskich. Przedstawić etapy rozwoju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawić cechy krajobrazu Gór Świętokrzyskich. Wykazać zróżnicowanie krajobrazów w polskich Karpatach. Wykazać związki między bazą surowcową a rodzajem działalności gospodarczej w Sudetach. Określić funkcje większych miast. Wykazać zróżnicowanie warunków naturalnych w pasie wyżyn, dla potrzeb rolnictwa. Porównać krajobrazy Tatr, Beskidów i Pienin. Odróżniać góry zrębowe od gór fałdowych.

4 Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Wyjaśnić przyczyny zróżnicowania typów krajobrazu naturalnego na obszarze Polski. Wykazać związki między budową geologiczną a rzeźbą terenu w pasie wyżyn. Wyjaśnić rolę rzek w kształtowaniu rzeźby Kotlin Podkarpackich. Opisać czynniki, które przyczyniły się do wytworzenia współczesnej rzeźby Tatr i Sudetów podać przykłady form rzeźby. Ocenić środowisko geograficzne pasa Pobrzeży, Pojezierzy i Nizin Środkowopolskich dla gospodarki narodowej. Wykazać zróżnicowanie klimatu w pasie nizin. Wykazać związki między budową geologiczną a rzeźbą terenu w pasie wyżyn. Przedstawić problemy przemysłu na Górnym Śląsku. Wyjaśnić genezę zapadliska przedkarpackiego. Wykazać wpływ budowy geologicznej na rzeźbę obszaru Karpat. Przedstawić gospodarcze wykorzystanie Tatr i Podhala. Wykazać zróżnicowanie budowy geologicznej Sudetów. III. Gospodarka Polski. Wymienić jednostki podziału administracyjnego w Polsce. Porównać dane liczbowe odnoszące się do jednostek podziału administracyjnego. Porównać liczbę ludności Polski z liczbą ludności w innych państwach Europy. Odczytać dane statystyczne przedstawione na piramidzie płci i wieku ludności. Porównać średnią długość życia w Polsce z długością życia w innych państwach. Obliczyć gęstość zaludnienia na 1 km 2. Określić funkcje miast. Podać prawne kryterium odróżniające wieś od miasta. Umiejscowić na mapie konturowej ważniejsze miasta. Wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rolnictwo. Wymienić główne rośliny żywieniowe uprawiane w Polsce. Odczytać na diagramie i przedstawić strukturę użytkowania ziemi w Polsce. Wymienić główne zwierzęta hodowlane w Polsce. Wymienić produkty chowu dla dalszego przetwarzania przemysłowego. Wymienić funkcje przemysłu. Rozróżnić rodzaje usług. Wymienić rodzaje transportu najlepiej rozwinięte w Polsce. Wymienić rodzaje walorów turystycznych. Wskazać, na mapie tematycznej, walory turystyczne o najwyższej randze. Wymienić formy prawnej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce. Podać przykłady prawnej ochrony środowiska. Wskazać na mapie gospodarczej, główne okręgi przemysłowe w Polsce. Wymienić funkcje lasów. Odczytać na mapie nazwy parków narodowych w pasach ukształtowania powierzchni. Wymienić korzyści z dostępu do Morza Bałtyckiego. Przedstawić działy gospodarki morskiej. Wskazać główne porty handlowe Polski. Wskazać na mapie najważniejsze węzły transportu kolejowego i drogowego. Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Korzystając z diagramu, przedstawić najważniejsze formy gospodarczego użytkowania

5 terytorium Polski. Odczytać na wykresie zmiany w ruchu naturalnym ludności w Polsce. Odróżnić przyrost naturalny od przyrostu rzeczywistego ludności. Przestawić, korzystając z map tematycznych, rozmieszczenie ludności w Polsce. Przedstawić, na podstawie danych, strukturę zatrudnienia ludności w Polsce. Podać przykłady procesów urbanizacji. Porównać średnią długość życia ludzi w Polsce z długością życia w innych krajach. Wykonać wykresy i diagramy ilustrujące procesy demograficzne. Wykazać wpływ warunków naturalnych na rozwój rolnictwa Polsce. Wyjaśnić zmiany zachodzące w strukturze upraw, wielkości i własności gospodarstw. Przedstawić strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce. Porównać, na podstawie danych liczbowych, gęstość sieci transportu w Polsce i w innych krajach. Opisać, korzystając z różnych źródeł informacji, walory znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Wyjaśnić konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wskazać działania mające chronić zasoby przyrody w swoim regionie. Przedstawić na mapie gospodarczej rozmieszczenie surowców mineralnych i naturalnych. Przedstawić funkcje przemysłu. Podać przykłady związków między przemysłem a pozostałymi działami gospodarki. Przedstawić czynniki lokalizacji elektrowni cieplnych i wodnych. Przedstawić strukturę użytków rolnych w Polsce. Odróżniać typy lasów. Wskazać i nazwać na mapie ważniejsze kompleksy leśne w Polsce. Przedstawić działy gospodarki użytkującej i wykorzystującej zasoby wodne. Przedstawić znaczenie mórz i oceanów jako zasobów naturalnych. Wskazać porty rybackie i ośrodki przetwórstwa ryb. Określić funkcje transportu w gospodarce narodowej. Opisać zalety i wady środków transportu wykorzystywanych w Polsce. Wskazać, na mapie walory krajoznawcze o najwyższej randze. Opisać, korzystając z różnych źródeł informacji, wybrane walory krajoznawcze Polski. Wykazać potrzebę ochrony walorów turystycznych. Wyjaśnić zróżnicowane rozmieszczenie ludności w Polsce. Wyjaśnić przyczyny migracji ludności Polski oraz wskazać jej kierunki. Wymienić przyczyny zmian w zatrudnieniu według sektorów gospodarki oraz przyczyny bezrobocia. Wyjaśnić przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. Obliczyć na podstawie danych wielkość przyrostu naturalnego. Ocenić społeczne skutki ujemnego przyrostu naturalnego. Wyjaśnić przyczyny przewagi liczbowej kobiet nad mężczyznami w ogólnej liczbie ludności Polski. Przedstawić strukturę zatrudnienia według działów gospodarki narodowej. Podać przykłady procesów urbanizacji. Podać przyczyny wzrostu liczby ludności miejskiej. Przedstawić na mapie rozmieszczenie miast w Polsce. Ocenić wpływ działalności rolniczej na składniki środowiska geograficznego. Ocenić uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Wyjaśnić przyczyny zmian w strukturze upraw w Polsce.

6 Przedstawić czynniki lokalizacji przemysłu spożywczego. Wykazać wpływ przemysłu elektroenergetycznego na składniki środowiska przyrodniczego. Wskazać na mapie gospodarczej, wielkie elektrownie cieplne i wodne. Wymienić najlepiej obecnie rozwijające się gałęzie produkcji przemysłowej w Polsce. Wyjaśnić szybki rozwój usług w Polsce. Wyjaśnić znaczenie transportu w gospodarce narodowej. Wykazać znaczenie lasów dla gospodarki narodowej. Określić cechy położenia Polski w Europie dla rozwoju sieci transportu. Określić wykorzystanie głównych rodzajów transportu na podstawie danych statystycznych. Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Wykazać wpływ wydarzeń społeczno-historycznych na zmiany liczby ludności w Polsce. Ocenić społeczne następstwa przemian na rynku pracy. Przedstawić zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z koncentracji ludności. Prognozować, na podstawie danych, zmiany liczby ludności w Polsce w najbliższych latach. Wyjaśnić przyczyny zmian w strukturze przemysłu w Polsce. Ocenić wielkość zasobów surowców mineralnych. Wyjaśnić rolę przemysłu elektroenergetycznego w gospodarce kraju. Scharakteryzować na podstawie map wybrany okręg przemysłowy. Przedstawić główne problemy przemysłu w okresie przemian. Przedstawić czynniki społeczne warunkujące rozwój rolnictwa. Wykazać, na przykładach, regionalne zróżnicowanie warunków naturalnych dla rozwoju rolnictwa. Wykazać współzależności między sposobem gospodarowania, uzyskiwanymi zbiorami, wielkością plonów a produkcją zwierzęcą. Ocenić wpływ działalności rolniczej na środowisko przyr. Wymienić rodzaje zagrożeń lasów w Polsce. Przedstawić na przykładach związki między gosp..morską a innymi działami gospodarki narodowej Wyjaśnić przyczyny specjalizacji portów w Polsce. Wyjaśnić przyczyny zróżnicowania gęstości sieci transportowych w Polsce. Ocenić atrakcyjność pasów dla turystyki wypoczynkowej. IV. Mój region Określić położenie regionu i swojej miejscowości na tle podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne. Podać przykłady zmian środowiska przyrodniczego w regionie. Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Opisać cechy środowiska przyrodniczego regionu. Podać podstawowe źródła informacji o swoim regionie i swojej miejscowości. Podać przykłady zwyczajów i obrzędów związanych z regionami. Przedstawić walory turystyczne regionu i swojej miejscowości. Wymienić zasoby naturalne i bogactwa mineralne w regionie. Zaprojektować i przedstawić krótki przewodnik po regionie z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Wymienić wybitne postacie związane z historią miejscowości i regionu.

7 Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Przedstawić wizję rozwoju swojej miejscowości i swego regionu. V. Sąsiedzi Polski. Procesy integracji w Europie. Podać przykłady procesów integracji gospodarczej w Europie. Wskazać na mapie i nazwać euroregiony na obszarach przygranicznych. Wskazać na mapie państwa-sąsiadów Polski. Kojarzyć wybrane obiekty geograficzne z państwami sąsiadującymi. Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Wymienić ugrupowania gospodarcze i polityczne, do których należy Polska. Przedstawić główne cele polityczne, gosp. i społeczne, do których dążą państwa Unii. Określić cele utworzenia euroregionów. Przedstawić historyczne i kulturowe związki Polski z innymi państwami europejskimi Podać przykłady współpracy między Polską a Niemcami. Przedstawić, na podstawie źródeł informacji geograficznej, cechy środowiska przyrodniczego Federacji Rosyjskiej. Wykazać, na podstawie danych statystycznych, zróżnicowanie narodowości Federacji Rosyjskiej. Wykazać, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie gospodarcze Federacji Rosyjskiej. Przedstawić historyczne i kulturowe związki Polski z pozostałymi państwami europejskimi. Porównać dane państw-sąsiadów Polski a dotyczące ich powierzchni i liczby ludności z liczbą ludności i wielkością powierzchni Polski. Scharakteryzować, na podstawie różnych źródeł, środowisko przyrodnicze państw-sąsiadów Polski. Przedstawić współczesne przemiany społeczne i gospodarcze na Ukrainie. Określić znaczenie gospodarcze Federacji Rosyjskiej na świecie. Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Wyjaśnić warunki stowarzyszenia Polski z Unią Określić rolę i znaczenie Polski w ugrupowaniach gospodarczych i politycznych. Wykazać, na podstawie różnych źródeł, zróżnicowanie gospodarcze państw-sąsiadów Polski. Wyjaśnić przyczyny gospodarczego rozwoju Niemiec. Ocenić zmiany zachodzące w gospodarce Federacji Rosyjskiej. Mapa umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. (cały rok) Dobrać odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych. Odczytywać treść dowolnej mapy tematycznej. Określić położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie. Wskazać na mapie i podać nazwy własne ważniejszych obiektów związanych z linią brzegową, ukształtowaniem terenu, siecią wodną, gospodarką i ludnością omawianych regionów Polski oraz jej sąsiadów.

8 Ocena dostateczna - uczeń potrafi: Zanalizować treść map ogólnogeograficznych. Określić położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie. Zlokalizować na mapach konturowych najważniejsze obiekty geograficzne poznane na lekcjach.. Zanalizować i zinterpretować treść map ogólnogeograficznych i tematycznych. Ocena bardzo dobra - uczeń potrafi: Porównywać treść różnych map dla wykazania związków i zależności pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego a działalnością gospodarczą człowieka. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w klasie II W okresie I przewiduje się do realizacji dział: I i II. W okresie II przewiduje się do realizacji dział: III, IV i V. Zakres wymagań w danym okresie może ulec zmianie ze względu na tempo realizacji materiału programowego. O zmianie zakresu wymagań uczniowie będą informowani na bieżąco. 1. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii opierają się na założeniach Statutu Gimnazjum. 2. W toku nauczania geografii ocenie podlegają kluczowe kompetencje, za które uznaje się: Czytanie map różnej treści, Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych, geograficznych, społecznych i gospodarczych, Umiejętność posługiwania się przyrządami oraz modelami geograficznymi, Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji, Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji geograficznej (dane statystyczne, wykresy, diagramy, ryciny, itp.), Umiejętność dokonywania obliczeń (np. odległości, różnica wysokości, średnie temperatur, amplitudy, spadek temperatury z wysokością, wysokość słońca w różnych szerokościach geograficznych, różnice czasowe), Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną w mowie żywej i pisanej, Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. 3.Każdy uczeń powinien posiadać i przynosić na lekcje podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. 4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: sprawdziany (testy) całogodzinne lub krótsze (2 razy w ciągu okresu ). Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności ucznia z przyczyn losowych na sprawdzianie pisze on pracę na najbliższej lekcji geografii. kartkówki z wiadomości z bieżącego materiału (z jednej do trzech ostatnich lekcji), z zadania domowego nie muszą być zapowiadane oraz zapowiadane z opanowania określonych umiejętności (np. wykonywania obliczeń) 3-5 razy w ciągu okresu). Uczeń nieobecny pisze kartkówkę na następnej lekcji, na której się pojawi.

9 prace wykonywane na mapach konturowych (2 3 razy w ciągu okresu). Odpowiedź ustna: 1 2 razy w ciągu okresu, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - całego rozdziału. Referaty lub prezentacje multimedialne na dany temat. (1 2 razy w ciągu okresu) Praca domowa (w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń) (1 2 razy w ciągu okresu) Zeszyt sprawdzany raz w roku. Udział w konkursach przedmiotowych. Sukcesy w konkursach traktowane są jako wykazanie się zakresem wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową i nagradzane będą bieżącą oceną celującą o wadze przypisanej do rodzaju konkursu. Na lekcjach uczniowie mogą oprócz ocen otrzymywać plusy i minusy. Za 4 kolejne zgromadzone znaki ( + lub - ) uczeń otrzymuje ocenę. Są one przeliczane na oceny wg następujących zasad: = 5, = 4, =3, = 2, = W przypadku prac pisemnych stosowane są kryteria punktowe według skali: 0-29% - ocena niedostateczna 30 49% - ocena dopuszczająca 50 69% - ocena dostateczna 70-89% - ocena dobra % - ocena bardzo dobra % + zadanie dodatkowe - ocena celująca (tylko w przypadku, gdy w treści poleceń zaplanowane są do wykonania dodatkowe zadania o dużym stopniu trudności, a obowiązkowe zadania wykonane zostały prawidłowo. 6. Wszelkie prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji. Prace te przechowywane są przez nauczyciela i mogą być udostępnione rodzicom na ich życzenie. 7. Uczeń może przed lekcją zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (bez podania przyczyny), ale nie częściej niż dwa razy w ciągu okresu. Na lekcji powtórzeniowej nie można zgłosić nieprzygotowania. 8. Uczeń może zgłosić 2 razy brak zeszytu ćwiczeń lub brak zadania w okresie oraz jeden raz brak zeszytu. 9. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach jest zobowiązany w ciągu tygodnia uzupełnić braki (notatki, zadania i zrealizowany materiał). 10. Uczeń ma prawo do poprawy (tylko jeden raz), niezadowalającej go oceny cząstkowej w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej wystawienia. 11.Uczeń, który nie zgadza się z proponowaną roczną oceną klasyfikacyjną, w tym oceną niedostateczną, może ją poprawić w formie pisemnej podczas lekcji po uprzednim złożeniu w terminie 3 dni od uzyskania informacji o takiej ocenie ustnej prośby odnotowanej w Rejestrze uczniowskich wniosków w sekretariacie szkoły. Prawo zgłaszania przysługuje także rodzicowi.

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Sabina Nowakowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII w Gimnazjum klasa,,druga 1.Tytuł i numer dopuszczenia programu:120/2/2010 Michał Dudek- Geografia. Program nauczania geografii w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Na każdej lekcji uczeo powinien posiadad: - atlas - zeszyt i dwiczenia - podręcznik - zielony długopis i ołówek 2. Każdy uczeo ma możliwośd

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Nauczanie geografii jest zgodne z programem nauczania przedmiotu geografia. PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania. Klasa I 1 godzina

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Szczególowe wymagania programowe w klasie I

Szczególowe wymagania programowe w klasie I Szczególowe wymagania programowe w klasie I MAPA - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Ocena Dopuszczająca Wymagania Uczeń potrafi : Obliczyć odległość w terenie, posługując się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3

Poziom wymagań klasa III gimnazjum Szczegółowy plan wynikowy ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3 Konieczne Ocena dopuszczająca Polskę na Europy. położenie matematyczne skrajnych punktów podać najważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach naszego terytorium. położenie głównych pasów ukształtowania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) I. POŁOZENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI podać wielkość powierzchni pokazać na mapie odcinki granicy Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program rozszerzony: - nr. dopuszczenia DKOS-4015-77/02 Podręcznik: Polska J. Wójcik, H. Staniów, P. Staniów; wyd. PPWK [Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra Rozmieszczenie ludności Ludność i urbanizacja Struktura płci i wieku ludności Liczba ludności i jej zmiany Roz-dział Lp. 1. 2. 3. Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum w klasie III Planeta Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania geografii w klasach I III gimnazjum. Autor Edward Dudek nr DKW-4014-282/99 Numer w szkolnym zestawie programów nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia

Zagadnienia do poprawy pierwszego semestru. Przedmiot geografia Klasa 1 gimnazjum 1. Definicja geografii 2. Zamiana skali liczbowej na mianowaną i liniową 3. Przeliczanie skali mapy- rozwiązywanie zadań 4. Kierunki świata na mapie 5. Czytanie mapy poziomicowej 6. Podział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 IM. SIMONY KOSSAK W BIAŁYMSTOKU ROK SZKOLNY 2017/2018 W TOKU NAUCZANIA GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ OCENIE PODLEGAJĄ KLUCZOWE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Sabina Nowakowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII w Gimnazjum klasa,,trzecia 1.Tytuł i numer dopuszczenia programu:120/2/2010 Michał Dudek- Geografia. Program nauczania geografii w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Wymagania edukacyjne z geografii Bliżej geografii - klasa II Tematy lekcji 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii Kl. I Wymagania konieczne ( na ocenę dopuszczającą)

Wymagania programowe z geografii Kl. I Wymagania konieczne ( na ocenę dopuszczającą) Wymagania programowe z geografii Kl. I Wymagania konieczne ( na ocenę dopuszczającą) 1. Przedstawić argumenty i dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi. 2. Podać długość równika i południka. 3. Wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasy: I, II, III PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania geografii w klasach I III gimnazjum. Autor Edward Dudek nr DKW-4014-282/99 Numer w szkolnym zestawie programów nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE Przedmiotowe zasady oceniania z geografii są zgodne z obowiązującym WZO w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 Kraków, ul. Kapucyńska 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Klasa: pierwsza Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Opracowanie: mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. III. IV. Identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o :

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1.Nową podstawę programową. 2.WSO. 3.Program nauczania geografii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z Wymagania edukacyjne z geografii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Ucząca: Mirosława Nowak I. Podstawy prawne i merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Dorota Witanek - Wach ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA III I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA przedmiot: geografia, rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA przedmiot: geografia, rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA przedmiot: geografia, rok szkolny 2017/2018 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania ogólne i szczegółowe zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM I. Środowisko przyrodnicze wymienia cechy położenia wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo