WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) I. POŁOZENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI podać wielkość powierzchni pokazać na mapie odcinki granicy Polski z poszczególnymi sąsiadami oraz granicę morską, wymienić nazwy państw sąsiadujących z Polską i ich stolice. określić współrzędne geograficzne porównać na podstawie diagramów powierzchnię terytorium Polski z innymi państwami Europy. obliczyć różnicę czasu słonecznego miejscowego wskazanych miejsc w Polsce, wymienić zalety położenia i kształtu terytorium Polski. porównać granicę i terytorium współczesnej Polski z granicą i terytorium Polski przed II wojną światową. podać wartości średniej temperatury powietrza w lipcu i w styczniu oraz sumę rocznych opadów w Polsce, wymienić klimatyczne (termiczne) pory roku, opisać typy pogody i ich zmienność w ciągu roku, wymienić wybrane cechy klimatu przejściowego. analizować wykres przebiegu temperatury powietrza i opadów w ciągu roku dla wybranej stacji meteorologicznej w Polsce, na podstawie diagramów oraz map klimatycznych opisać cechy klimatu wybranych regionów Polski (w tym regionu zamieszkania). przedstawić związek rocznego przebiegu temperatury powietrza z położeniem Polski w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych N, na podstawie map klimatycznych przedstawić regionalne zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów w Polsce w półroczu letnim i zimowym. wyjaśnić przyczyny zróżnicowania klimatu w różnych częściach wyjaśnić wpływ mas powietrza napływających nad Polskę na kształtowanie się typów pogody w różnych porach roku, wyjaśnić przyczyny wzrostu kontynentalizmu klimatu Polski z zachodu na wschód. wskazać na mapie główne rzeki: Wisłę, Odrę oraz wybrane rzeki przymorza, zaznaczyć na mapie konturowej wskazane dorzecze oraz dział wodny, wyjaśnić przyczyny asymetrii dorzecza Wisły i Odry, wskazać związki między stosunkami wodnymi na danym terenie a klimatem oraz rzeźbą terenu, wskazać na mapie wybrane prawe i lewe dopływy Wisły oraz Odry, wskazać na mapie największe jeziora w Polsce, wymienić cieki i zbiorniki wodne w swojej miejscowości oraz opisać stan ich czystości. na podstawie mapy opisać położenie Bałtyku, wymienić sposoby ochrony przeciwpowodziowej, podać przykłady jezior o różnej genezie (w tym jeziora zaporowe), wskazać na mapie Polski tereny, na których występują wody mineralne i cieplice. wskazać na mapie obszar Polski należący do zlewiska Morza Bałtyckiego, Północnego oraz Czarnego, przedstawić przyczyny zmienności przepływów rzek w ciągu roku, wskazać na mapie Polski tereny największego niedoboru wody. omówić znaczenie wód mineralnych i cieplic dla życia oraz działalności człowieka. 1

2 wymienić przyczyny zanieczyszczeń wód Bałtyku, korzystając z mapy, opisać linię brzegową polskiego wybrzeża. korzystając z mapy, opisać wybrane cechy fizyczne i chemiczne wód Bałtyku: temperaturę wody, zlodzenie, zasolenie, podać przykłady działań zmierzających do ochrony wód Bałtyku w ramach międzynarodowej współpracy państw nadbałtyckich. porównać warunki przyrodnicze Bałtyku z innymi morzami śródziemnymi Europy, podać przykłady wpływu Bałtyku na środowisko przyrodnicze: kształtowanie linii brzegowej i klimat. wykazać związek cech fizycznych i chemicznych wód Bałtyku z położeniem geograficznym i śródziemnym typem morza. wskazać na mapie tektonicznej główne jednostki strukturalne Europy występujące na obszarze wskazać na mapie geologicznej zasięgi zlodowaceń czwartorzędowych na obszarze wymienić przykłady form terenu powstałych w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodu. na podstawie mapy geologicznej Polski wskazać rejony występowania różnych rodzajów skał (wyróżnionych ze względu na genezę), wskazać na mapie Polski górotwory hercyńskie i alpejskie, wskazać na mapie przykłady form polodowcowych. wykazać na przykładach związek występowania skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, przedstawić genezę wybranych form polodowcowych, wskazać na mapie wybrane pradoliny i omówić ich genezę. czytać mapę stratygraficzną Polski (opisać rozmieszczenie skał z różnych okresów geologicznych), wymienić przykłady wpływu lodowców górskich na rzeźbę terenu Tatr i Karkonoszy. II. KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI nazwać i wskazać na mapie poszczególne pasy ukształtowania powierzchni na podstawie mapy hipsometrycznej odczytać skrajne wysokości bezwzględne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni Polski. opisać udział terenów nizinnych, wyżynnych oraz górskich w ogólnej powierzchni uzasadnić, dlaczego Polskę nazywamy krajem nizinnym, umiejscowić własny region (miejscowość) w odpowiednim pasie ukształtowania powierzchni Polski. przedstawić zróżnicowanie wysokości bezwzględnych na terytorium Polski. podać kryterium wyróżniania krain geograficznych Polski. wskazać na mapie i omówić położenie Pobrzeży Południowobałtyckich, na podstawie mapy wymienić krainy fizyczno-geograficzne pasa pobrzeży, wskazać na mapie wybrane elementy linii brzegowej. na podstawie map klimatycznych opisać klimat pobrzeży, wymienić krainy o najbardziej urodzajnych glebach, wskazać na mapie miejsca występowania surowców mineralnych. opisać powstawanie wybrzeża mierzejowo-zalewowego oraz jezior przybrzeżnych, uzasadnić konieczność ochrony wybrzeża Bałtyku. zaplanować wycieczkę krajoznawczą w wybraną część Pobrzeża Bałtyku, ocenić możliwości rozwoju rolnictwa, przemysłu i turystyki w pasie pobrzeży. 2

3 korzystając z mapy, opisać położenie oraz podział fizyczno-geograficzny pasa pojezierzy, wskazać na mapie zasięg zlodowacenia bałtyckiego, korzystając z mapy, scharakteryzować klimat pojezierzy uwzględniając temperaturę powietrza i opady, wymienić rodzaje osadów oraz form polodowcowych i wodnolodowcowych, wyjaśnić termin: rzeźba młodoglacjalna, nazwać i wskazać na mapie przebieg głównych pradolin, uzasadnić konieczność ochrony terenów leśnych i bagiennych, korzystając z map, wykazać związek między budową geologiczną, glebami, klimatem i roślinnością pojezierzy, zaplanować wycieczkę krajoznawczą w wybraną część pojezierzy uwzględ opisać krajobraz o rzeźbie młodoglacjalnej. nazwać i wskazać na mapie największe jeziora oraz wzgórza morenowe. ocenić możliwości rozwoju rolnictwa, przemysłu i turystyki. niając walory turystyczne danego re-gionu. opisać, korzystając z mapy, położenie oraz podział fizyczno-geograficzny pasa Nizin Środkowopolskich, odczytać wysokość bezwzględną wskazanych miejsc. opisać, korzystając z map klimatycznych, zróżnicowanie temperatury i opadów w poszczególnych krainach geograficznych, wskazać na mapie i omówić przebieg głównych pradolin, ocenić możliwości rozwoju rolnictwa. wyjaśnić termin: rzeźba staroglacjalna, opisać etapy tworzenia się staroglacjalnej rzeźby terenu, określić genezę jezior na Polesiu Lubelskim, podać przykłady przyrodniczych walorów turystycznych w pasie nizin. wyjaśnić przyczyny małej rocznej sumy opadów i wzrostu kontynentalizmu klimatu z zachodu na wschód wykazać, korzystając z map, związki między glebami, roślinnością i klimatem na przykładzie Nizin Środkowopolskich. nazwać wyżyny Polski i, korzystając z mapy, opisać ich położenie, odczytać wysokości bezwzględne najwyższych wzniesień na Wyżynach Polskich i w Górach Świętokrzyskich. wymienić przykłady form krasowych w Dolinie Prądnika i w okolicy Chęcin, wymienić bogactwa mineralne (w tym surowce skalne) występujące na wyżynach Polski. wykazać związek rzeźby terenu poszczególnych wyżyn z występującymi tam skałami, ocenić możliwości rozwoju rolnictwa na wyżynach, podać przykłady przyrodniczych walorów turystycznych na wyżynach. przedstawić przeszłość geologiczną wyżyn, wyjaśnić pochodzenie lessu na wyżynach oraz gołoborzy w Górach Świętokrzyskich. nazwać i wskazać na mapie Kotliny Podkarpackie. opisać, korzystając z mapy, układ sieci rzecznej, wskazać na mapie miejsca występowania surowców mineralnych. ocenić możliwości rozwoju rolnictwa, zaplanować wycieczkę po Krakowie. opisać, korzystając z map, warunki klimatyczne, zróżnicowanie gleb oraz szatę roślinną. 3

4 wskazać na mapie położenie Karpat, wskazać na mapie Tatry, Pieniny, Podhale, Beskidy (w tym Bieszczady), Pogórze Karpackie, odczytać, korzystając z mapy, wysokość bezwzględną wybranych szczytów Karpat, wymienić elementy rzeźby wysokogórskiej, uzasadnić konieczność ochrony przyrody Tatr. wymienić rodzaje skał występujące w Tatrach, Pieninach i Beskidach, opisać cechy rzeźby Tatr, Pienin i Beskidów, ocenić walory turystyczne Karpat i możliwości rozwoju turystyki, podać przykłady działalności gospodarczej w Karpatach. wyjaśnić terminy: flisz, płaszczowina, połonina, opisać piętra roślinne w Karpatach, wykazać związek między piętrami klimatycznymi i roślinnymi w Karpatach, wykazać związek między rzeźbą terenu a skałami występującymi w poszczególnych pasmach. zaprojektować trasę wycieczki w wybrany region Karpat, przedstawić wpływ alpejskich ruchów górotwórczych na układ warstw skalnych w Karpatach, przedstawić genezę elementów rzeźby wysokogórskiej Tatr. omówić, korzystając z mapy, położenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, wskazać na mapie pasma górskie Sudetów, odczytać, korzystając z mapy, wysokości bezwzględne wybranych szczytów w Sudetach. wymienić główne rodzaje skał występujących w Sudetach, wymienić główne bogactwa mineralne Sudetów, podać przykłady miast pełniących funkcję uzdrowisk, ocenić stan środowiska przyrodniczego Sudetów. podać przykłady rzeźby zrębowej, przedstawić różnice w rzeźbie terenu Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, ocenić walory turystyczne Sudetów. na podstawie profilu geologicznego omówić wpływ alpejskich ruchów górotwórczych na współczesną rzeźbę terenu Sudetów, uzasadnić konieczność ochrony środowiska przyrodniczego w Sudetach. III. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I LUDNOŚĆ POLSKI wymienić nazwy województw oraz wskazać na mapie województwa i ich stolice, wymienić jednostki podziału administracyjnego określić przynależność własnej miejscowości do poszczególnych jednostek administracyjnych: gminy, powiatu, województwa, podać liczbę ludności opisać rynek pracy w swojej miejscowości i gminie, opisać, korzystając z danych statystycznych, zmiany liczby ludności Polski po 1945 roku, podać aktualną wartość wskaźnika przyrostu naturalnego w Polsce, opisać, korzystając z wykresu, zmiany wskaźnika przyrostu naturalnego w Polsce na tle innych krajów, wymienić główne rodzaje migracji zewnętrznych ludności Polski w czasie i po II wojnie światowej, wyjaśnić terminy: stolica, powiat grodzki, powiat ziemski, wymienić przykłady zadań poszczególnych szczebli samorządowych, ocenić, na podstawie danych statystycznych, wpływ przyrostu naturalnego na liczbę ludności Polski w wybranych latach, ocenić rolę aktualnego podziału administracyjnego w sprawnym funkcjonowaniu państwa, wyjaśnić przyczyny zmian modelu rodziny, ocenić skutki małego lub ujemnego przyrostu naturalnego dla przyszłości kraju i jego obywateli, zinterpretować piramidę wieku i płci ludności 4

5 wymienić kilka mniejszości narodowych zamieszkujących nasz kraj, podać przykłady grup etnograficznych w Polsce, uzasadnić, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do ludzi o innej narodowości, wyznaniu czy kulturze, wskazać na mapie Polski tereny o dużej i małej gęstości zaludnienia, wskazać na mapie położenie wybranych miast opisać funkcje pełnione przez własną miejscowość. wyjaśnić przyczyny i kierunki ruchów migracyjnych ludności po zakończeniu II wojny światowej i obecnie, ocenić, na podstawie danych statystycznych, wpływ salda migracji na przyrost rzeczywisty ludności Polski w wybranych latach, omówić, na podstawie wykresów, strukturę zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Europy, omówić, na podstawie wykresu, strukturę mniejszości narodowych w Polsce, wskazać na mapie tereny, na których występują największe skupiska mniejszości narodowych w Polsce, opisać, na podstawie mapy, rozmieszczenie ludności podać przykłady funkcji, które pełnią wybrane miasta ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu, opisać pozytywne i negatywne skutki urbanizacji. porównać, korzystając z danych statystycznych, wielkość emigracji i imigracji ludności polskiej w wybranych latach, wyjaśnić przyczyny migracji ludności Polski ze wsi do miast po II wojnie światowej, ocenić społeczne skutki emigracji, uzasadnić, dlaczego Polska powinna utrzymywać kontakty z Polonią, przedstawić, na podstawie wykresów, tendencje zmiany struktury zatrudnienia w Polsce w wybranych latach, wymienić sposoby przeciwdziałania bezrobociu, podać udział mniejszości narodowych w ogólnej liczbie mieszkańców wymienić atrakcje i bariery osadnicze występujące na terytorium porównać, na podstawie danych statystycznych, gęstość zaludnienia swojego województwa z gęstością zaludnienia w innych województwach, podać odsetek ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce oraz opisać jego przestrzenne zróżnicowanie, dostrzec związek między gęstością zaludnienia a stopniem urbanizacji danego obszaru. dokonać analizy przyczyn zmian struktury zatrudnienia ludności w Polsce w okresie od zakończenia II wojny światowej do dziś, opisać zróżnicowanie stopy bezrobocia w różnych częściach Polski i wyjaśnić przyczyny tego zjawiska, wyjaśnić terminy: naród, mniejszość narodowa, obywatel kraju, wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski (w tym migracje wewnętrzne), omówić związek gęstości zaludnienia z warunkami przyrodniczymi i rodzajem działalności gospodarczej człowieka na danym terenie, opisać zmiany urbanistyczne polskich wsi, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu, wyjaśnić, na czym polega proces urbanizacji; ocenić wskaźnik urbanizacji w Polsce na tle innych krajów. 5

6 IV. ROLNICTWO I LASY W POLSCE wymienić uprawy w najbliższej okolicy: wsi, w gminie (w przypadku uczniów mieszkających na wsi), strefie podmiejskiej (w przypadku uczniów mieszkających w mieście), przedstawić rozmieszczenie upraw wybranych roślin i chowu wybranych zwierząt gospodarskich, scharakteryzować strukturę użytkowania gruntów w Polsce, wskazać na mapie Polski występowanie wybranych kompleksów leśnych, nazwać i wskazać na mapie kilka parków narodowych w Polsce, nazwać rezerwaty przyrody położone najbliżej miejsca zamieszkania ucznia. opisać, korzystając z map, zróżnicowanie przyrodniczych warunków produkcji rolnej: wysokości n.p.m., rzeźby terenu, długości okresu wegetacyjnego, rocznej sumy opadów, żyzności gleb, opisać warunki przyrodnicze produkcji rolnej własnego regionu, omówić, na podstawie danych statystycznych, strukturę wielkości gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych państw, uzasadnić konieczność racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi, wyjaśnić przyczyny degradacji polskich lasów. ocenić wpływ rozdrobnienia gospodarstw i rozproszenia gruntów na poziom produkcji rolnej, ocenić, na podstawie danych statystycznych, stopień mechanizacji i chemizacji rolnictwa na tle innych państw, ocenić poziom polskiego rolnictwa na tle innych państw, wymienić przyczyny konkurencyjności rolniczych produktów państw UE w stosunku do produktów polskich, przedstawić zróżnicowanie lesistości Polski i jego przyczyny. wyjaśnić przyczyny niekorzystnej struktury agrarnej na polskiej wsi, przedstawić symptomy opóźnienia polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa państw UE, wymienić przyczyny trudności w polskim rolnictwie w okresie przemian, omówić kierunki koniecznych przemian w polskim rolnictwie prowadzące do wzrostu towarowości, uzasadnić prawną ochronę pomników przyrody. V. POZAROLNICZE DZIAŁY GOSPODARKI wskazać na mapie Polski miejsca wydobycia wybranych surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, wymienić zakłady przemysłowe w okolicy swojego miejsca zamieszkania i przedstawić ich profil produkcji, wymienić najważniejsze czynniki lokalizacji, które zdecydowały o powstaniu wybranego, znanego uczniowi zakładu produkcyjnego, podać przykłady zagrożeń dla środowi- porównać, korzystając z danych statystycznych, wielkość wydobycia w Polsce wybranych surowców mineralnych z wydobyciem w innych krajach, na podstawie mapy wskazać rozmieszczenie największych zakładów przemysłowych oraz wymienić czynniki, które zdecydowały o ich lokalizacji, wskazać na mapie lokalizację największych elektrowni wodnych i cieplnych, wskazać na mapie wybrane okręgi przemysłowe wymienić surowce eksportowane i importowane, uzasadnić konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami surowców mineralnych, podać przykłady gałęzi przemysłu których znaczenie maleje oraz tych, które zyskują na znaczeniu, przedstawić wpływ czynników lokalizacji przemysłu (głównie bazy surowcowej) na powstanie i rozwój wybranych okręgów przemysłowych, wyjaśnić pojęcia: inwestycje zagraniczne, gospodarka wolnorynkowa, restrukturyzacja przemysłu, analizować, na podstawie danych statystycznych, zmiany w wydobyciu wybranych surowców mineralnych, wymienić najważniejsze przyczyny kryzysu polskiego przemysłu w latach osiemdziesiątych, podać przykłady przemian w polskim przemyśle w latach dziewięćdziesiątych: prywatyzacja przedsiębiorstw, 6

7 ska geograficznego wynikające z nadmiernej koncentracji przemysłu. wymienić i wskazać na mapie Polski obszary szczególnie zagrożone oraz obszary klęski ekologicznej, uzasadnić konieczność nakładów finansowych na ochronę środowiska. wymienić najważniejsze ośrodki przemysłowe wybranych okręgów, na podstawie map przedstawić profil produkcji wybranych okręgów przemysłowych, porównać wybrane cechy polskiego przemysłu z przemysłem krajów Unii Europejskiej, wskazać najważniejsze przyczyny zamykania zakładów przemysłowych w Polsce. upadek przedsiębiorstw nierentownych, powstanie spółek z udziałem obcego kapitału, podać przykłady największych inwestorów zagranicznych w Polsce w ostatnim okresie. wymienić rodzaje transportu, na podstawie mapy opisać przebieg głównych szlaków transportowych (kolejowych, samochodowych, przesyłowych), wymienić nazwy i wskazać na mapie największe polskie porty morskie, podać przykłady zakładów i instytucji usługowych, na podstawie zebranych informacji omówić możliwość rozwoju usług w miejscu zamieszkania, wymienić przykłady towarów i usług, które są przedmiotem handlu zagranicznego Polski (eksportu i importu). przedstawić rolę usług w gospodarce kraju i życiu człowieka, przedstawić walory turystyczne wybranych regionów uzasadnić konieczność ochrony przyrody i dbania o zabytki jako jeden z warunków rozwoju turystyki, korzystać z przewodników turystycznych oraz mapy samochodowej, omówić strukturę eksportu i importu Polski. omówić, na podstawie wykresów, udział poszczególnych rodzajów transportu w przewozie ładunków i pasażerów, wymienić obiekty przyrody i zabytki kultury materialnej Polski uznane przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury, zaplanować wycieczkę, wymienić kraje, z którymi Polska ma największe obroty handlowe, określić udział Polski w handlu światowym. przedstawić współczesne problemy polskiego transportu, przedstawić poziom łączności w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy, przedstawić rolę mediów w życiu i gospodarce społeczeństwa, zanalizować bilans handlu zagranicznego Polski. przedstawić przykłady współpracy gospodarczej i kulturalnej Polski z sąsiadami. podać przykłady towarów i usług, które są przedmiotem handlu pomiędzy Pol- wyjaśnić pojęcie: euroregion, przedstawić pozycję Polski w świecie wymienić przykłady korzyści dla terenów przygranicznych wynikające ze współpracy transgranicznej. ską a najbliższymi sąsiadami, wymienić państwa, z którymi Polska podjęła współpracę w ramach euroregionów. i w Europie w wybranych dziedzinach, podać przykłady współpracy Polski z sąsiadami w strefach przygranicznych w ramach euroregionów 7

8 VII. REGION, W KTÓRYM MIESZKAM na podstawie mapy określić położenie własnej miejscowości oraz jej przynależność do gminy, powiatu i województwa, wymienić nazwy sąsiednich miejscowości, podać nazwę krainy geograficznej, w której leży miejsce zamieszkania ucznia, podać przykłady wykorzystania skał oraz surowców mineralnych występujących w regionie, podać nazwę najbliższej rzeki, jeziora, przedstawić występowanie lasów w regionie, opisać inne, poza lasami, naturalne formacje roślinne regionu (głównie najbliższej okolicy), wymienić główne uprawy i kierunki hodowli, podać przykłady największych inwestycji w regionie, nazwać i wskazać na mapie największe miasta regionu, wymienić i opisać walory środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy i regionu, na podstawie mapy przedstawić położenie własnej miejscowości na tle szlaków transportowych, nazwać i rozpoznać skały występujące w najbliższej okolicy, wymienić surowce mineralne występujące w regionie oraz miejsca ich eksploatacji, ocenić zagrożenie powodziami w regionie, na podstawie dostępnych źródeł informacji ocenić stan czystości wód powierzchniowych w najbliższej okolicy i w regionie, wymienić największe zakłady produkcyjne w regionie oraz profil ich produkcji, opisać funkcje, które pełnią największe miasta regionu, ocenić możliwość obsługi turystów w regionie, podać przykład zakładu przemysłowego w regionie o wyjątkowej uciążliwości dla człowieka i środowiska przyrodniczego, ocenić sposób składowania odpadów, śmieci i ścieków we własnej miejscowości, wyjaśnić pojęcie: region, określić kryteria wydzielania regionu, wymienić nazwy sąsiednich gmin, przedstawić formy gospodarczego wykorzystania wód w regionie, podać gatunki roślin i zwierząt żyjących w regionie, które są objęte ochroną, wymienić i opisać zabytki kultury materialnej najbliższej okolicy i regionu, na podstawie różnych źródeł informacji ocenić warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa w regionie, opisać formy użytkowania ziemi, zaplanować wycieczkę po regionie, ocenić stan środowiska przyrodniczego we własnej miejscowości, podać przykłady działań zmierzających do ochrony przyrody w najbliższej okolicy, podać przykłady działań rekultywacji terenów zdegradowanych, porównać wybrane cechy demograficzne ludności województwa, w którym mieszka uczeń z cechami ludności Polski (przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, strukturę zatrudnienia, bezrobocie), wymienić nazwy sąsiednich powiatów, przedstawić związek rodzaju i ułożenia skał z przeszłością geologiczną regionu, ocenić poziom rolnictwa w regionie na tle innych rejonów kraju, ocenić wykorzystywanie w gospodarce bazy surowców skalnych i mineralnych, opracować przewodnik turystyczny po okolicy miejsca zamieszkania, opracować charakterystykę ludności województwa, w którym mieszka uczeń, uwzględniającą wybrane cechy demograficzne: liczbę ludności, ruch naturalny ludności, strukturę zatrudnienia, migracje zewnętrzne (kierunki i przyczyny). 8

9 zaplanować wycieczkę po własnej miejscowości, podać przykłady wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze (negatywne i pozytywne), wymienić pomniki przyrody występujące w najbliższej okolicy, przedstawić cechy wyróżniające ludność regionu na tle ludności kraju (np. gwara, stroje regionalne, budownictwo, zdobnictwo), przedstawić przykłady zwyczajów i obyczajów regionalnych, przedstawić przykłady zwyczajów regionalnych podtrzymywanych przez własną rodzinę. podać nazwy i wskazać na mapie parki narodowe i krajobrazowe, które znajdują się w regionie, opisać położenie swojej miejscowości na tle jednostek terytorialnych kraju, opracować charakterystykę ludności swojej miejscowości uwzględniając: liczbę ludności, pochodzenie ludności, zajęcia ludności, problemy młodzieży, opisać wybrane budowle związane z historią miejscowości. wymienić wybitne postaci, które zasłużyły się dla miejscowości, regionu (kraju) w przeszłości oraz współcześnie. OCENA CELUJĄCA Uczeń ponadto: aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, jest inicjatorem rozwiązania zadań, problemów w pracy poza lekcyjnej, potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę, potrafi samodzielnie uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać, potrafi na forum klasy przedstawić wyniki swoich prac pozalekcyjnych, zna i rozumie pojęcia geograficzne, wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną interpretacją, uczestniczy w konkursach geograficznych na poziomie gimnazjum 9

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA V G.LIBUSZ Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE II KLASA Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA II b Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wskazuje na mapie Europę, elementy linii brzegowej Europy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM 2 godziny tygodniowo Hasło w podstawie Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia programowej. Wymagania Temat lekcji wiedza merytoryczna umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz wybrane rzeki, wybrane

Bardziej szczegółowo

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program rozszerzony: - nr. dopuszczenia DKOS-4015-77/02 Podręcznik: Polska J. Wójcik, H. Staniów, P. Staniów; wyd. PPWK [Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI

GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI GEOGRAFIA POLSKI DZIAŁ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI oblicza różnicę czasu słonecznego między skrajnymi punktami podaje nazwę strefy czasowej, której czas obowiązuje latem, i tej, której czas obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania Kryteria oceniania z geografii w Gimnazjum Podstawowe zasady oceniania 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III Dział: PołoŜenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i - wskazuje Europę na mapie świata

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3

Wynikowy plan nauczania do podręcznika Puls Ziemi 3 Wynikowy plan do podręcznika Puls Ziemi 3 1 Granice Europy i echy położenia Powierzchnia udowa geologiczna na tle Europy Najważniejsze wydarzenia geologiczne na obszarze Zlodowacenia i formy polodowcowe

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. PołoŜenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 2

Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 2 Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 2 Polskie naj... Zamiast wstępu odczytać na mapie położenie wybranych punków i obiektów; wyszukać informacje w różnych źródłach wiedzy na temat wybranych obiektów geograficznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Dorota Witanek - Wach ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA III I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Rozkład materiału Gimnazjum II. Temat. 1. Podział świata na kontynenty

Uczeń potrafi. Rozkład materiału Gimnazjum II. Temat. 1. Podział świata na kontynenty Rozkład materiału Gimnazjum II ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 2 Temat Uczeń potrafi 1. Podział świata na kontynenty wskazać kontynenty na mapie świata, określić położenie punktów wykorzystując współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii klasa III

Plan wynikowy z geografii klasa III Literka.pl Plan wynikowy z geografii klasa III Data dodania: 2006-06-05 07:30:00 Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA LEKCJACH GEOGRAFII W KL III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowano na podstawie materiałów zaczerpniętych ze strony www.nowaera.

PLAN PRACY NA LEKCJACH GEOGRAFII W KL III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowano na podstawie materiałów zaczerpniętych ze strony www.nowaera. PLAN PRACY NA LEKCJACH GEOGRAFII W KL III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowano na podstawie materiałów zaczerpniętych ze strony www.nowaera.pl Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 "Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: klasa 3, zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: klasa 3, zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne: klasa 3, zakres rozszerzony Nr Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Ι. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII 1. System nauk o Ziemi 15 2. Zagadnienia kartograficzne 18 2.1. Odwzorowania kartograficzne 18 2.2. Mapy 22 2.3. Metody przedstawiania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH TECHNIKUM: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH TECHNIKUM: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH TECHNIKUM: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Rok szkolny 2015/2016 Imię i nazwisko nauczyciela mgr Łukasz Drewienkiewicz Zajęcia edukacyjne Geografia

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje i podaje zalety i wady alternatywnych źródeł energii uzasadnia konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii

charakteryzuje i podaje zalety i wady alternatywnych źródeł energii uzasadnia konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii 34. Energetyka alternatywna 35. Czynniki kształtujące rozmieszczenie i rozwój wybranych gałęzi przemysłu 36. Zróżnicowanie produkcji przemysłowej na świecie GROGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA, GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Na każdej lekcji uczeo powinien posiadad: - atlas - zeszyt i dwiczenia - podręcznik - zielony długopis i ołówek 2. Każdy uczeo ma możliwośd

Bardziej szczegółowo

Kategorie i waga ocen na lekcjach geografii:

Kategorie i waga ocen na lekcjach geografii: Kategorie i waga ocen na lekcjach geografii: Rodzaj oceny Waga oceny Ocena końcowa klasa 1 (w II sem) 10 Ocena końcowa klasa 2 (w II sem) 10 Sprawdzian wiadomości 4 Poprawa sprawdzianu wiadomości 6 Kartkówka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony. I. Środowisko przyrodnicze Polski. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Plan wynikowy Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony. I. Środowisko przyrodnicze Polski. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Plan wynikowy Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Poziom wymagań Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat. I. Środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POLSKI. Tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania. Klasa II liceum ogólnokształcącego

GEOGRAFIA POLSKI. Tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania. Klasa II liceum ogólnokształcącego GEOGRAFIA POLSKI Tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania Klasa II liceum ogólnokształcącego Warszawa 2009 Program uzupełniający edukacji geograficznej w liceum ogólnokształcącym zakłada nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Uczeń: wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Wariant C 6 godzin w cyklu kształcenia Dział Tematy Cele kształcenia I. Procesy demograficzne na świecie. 1. Rozwój ludnościowy świata eksplozja demograficzna. 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET OTWARTY

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET OTWARTY PROGRAM KURSU DO MATURY GEOGRAFIA ROZSZERZONA Powstanie Wszechświata, budowa Wszechświata. Budowa Układu Słonecznego. Ogólna charakterystyka ciał Układu Słonecznego - charakterystyka planet. Ruch obiegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III w roku szk. 2015/2016 Rozdział Ludność i urbanizacja Temat Liczba ludności i jej zmiany Struktura płci i wieku ludności Rozmieszczenie ludności Migracje Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33.

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33. Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania I. Środowisko przyrodnicze 32/ 33. Położenie i granice położenie polityczne, matematyczne

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

I PÓŁROCZE Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Wymagania edukacyjne z geografii w kl. IIIA gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą I PÓŁROCZE Ocena Uczeń: wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony

Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji I. Środowisko przyrodnicze 1. Lekcja organizacyjna 2. Położenie i granice 3. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014. Wymagania w zakresie wiadomości

XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014. Wymagania w zakresie wiadomości XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania w zakresie wiadomości Etap I szkolny: Sfery Ziemi i powiązania między nimi 1. Mapa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I, II, III w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Nauczyciel : mgr Ewa Guarino 1 1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Geografia wymagania edukacyjne klasa II. Polska położenie i terytorium Wymagania programowe

Geografia wymagania edukacyjne klasa II. Polska położenie i terytorium Wymagania programowe Geografia wymagania edukacyjne klasa II Uwagi wstępne 1. W kolumnie zatytułowanej drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do uzyskania oceny dostatecznej. Drukiem normalnym te elementy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DKW 4014 305/99 WYMAGANIA OGÓLNE OCENA CELUJĄCA - wiedza na poziomie znacznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: GEOGRAFIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA kl. I gimnazjum specjalnego

KRYTERIA OCENIANIA kl. I gimnazjum specjalnego KRYTERIA OCENIANIA kl. I gimnazjum specjalnego działy 6 5 4 3 2 1 Mapa Wybrane zagadnienia z geografii fizyczne korzysta z legendy, wszystkich rodzajów skal, oblicza odległość na mapie wg podziałki, określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 2, zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 2, zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 2, zakres rozszerzony Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji Konieczny (2) Podstawowy (3) Rozszerzający (4) Dopełniający (5) Wykraczający (6) I. ROLNICTWO 1. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Klasa 3 LOD (stacjonarne i zaoczne)

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Klasa 3 LOD (stacjonarne i zaoczne) Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Klasa 3 LOD (stacjonarne i zaoczne) Nr Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Położenie

Bardziej szczegółowo