NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny."

Transkrypt

1 NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i surowce mineralne Polski. Ukształtowanie powierzchni Polski. Wymienisz cechy położenia Polski, zalety takiego położenia. Wymienisz nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej. Wymienisz nazwy województw oraz ich stolic i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej. Wymienisz nazwy skrajnych punktów Polski i wskażesz je na mapie fizycznej, zaznaczysz na mapie konturowej. Określisz współrzędne geograficzne skrajnych punktów. Potrafisz obliczyć rozciągłość południkową i równoleżnikową Polski i podać jej konsekwencje. Potrafisz obliczyć różnice czasu słonecznego między skrajnymi punktami Polski. Opiszesz przebieg granicy lądowej Polski na mapie fizycznej. Opiszesz granicę morską. Wskażesz korzyści i zagrożenia wynikające z położenia Polski w środkowej Europie. Wymienisz nazwy głównych jednostek tektonicznych Europy i Polski, wskażesz je na mapie. Scharakteryzujesz te jednostki. Opiszesz proces powstania węgla kamiennego. Opiszesz najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski. Wymienisz nazwy zlodowaceń i wskażesz ich zasięg na mapie fizycznej Polski, zaznaczysz na konturowej. Wymienisz nazwy form polodowcowych i wyjaśnisz ich genezę. Rozpoznasz formy polodowcowe na schematach i wskażesz na mapie Polski obszary ich występowania. Rozpoznasz na schematach górskie formy polodowcowe. Zanalizujesz i porównasz cechy krajobrazu staroglacjalnego i młodoglacjalnego. Wykażesz wpływ zlodowaceń na krajobraz górski. Wymienisz nazwy skał występujących w Polsce oraz w regionie w którym mieszkasz. Sklasyfikujesz surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie. Wskażesz na mapie fizycznej Polski oraz zaznaczysz na mapie konturowej obszary występowania surowców mineralnych. Sklasyfikujesz skały występujące w Polsce ze względu na ich pochodzenie. Wymienisz pasy ukształtowania powierzchni Polski, wskażesz je na mapie fizycznej, zaznaczysz na mapie konturowej. Wymienisz nazwy krain geograficznych w poszczególnych pasach ukształtowania Polski, wskażesz je na mapie fizycznej, zaznaczysz na mapie konturowej. Wymienisz cechy rzeźby Polski. Podasz nazwę i wskażesz na mapie najwyżej i najniżej położony punkt Polski. Potrafisz odczytać wysokości bezwzględne na podstawie mapy hipsometrycznej oraz obliczyć różnice wysokości bezwzględnej. Zanalizujesz krzywą hipsograficzną Polski. Wyjaśnisz wpływ przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni Polski, wpływ współczesnych procesów

2 geologicznych na ukształtowanie powierzchni Polski. Klimat Polski Wymienisz czynniki geograficzne wpływające na klimat Polski, nazwy mas powietrza napływających nad Polskę, termiczne pory roku, nazwy wiatrów lokalnych i miejsca ich występowania. Opiszesz cechy klimatu przejściowego, pogodę kształtowaną przez poszczególne masy powietrza napływające nad Polskę. Wyjaśnisz mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy, wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu Polski. Potrafisz odczytać na podstawie mapy długość okresu wegetacyjnego. Potrafisz odczytać na mapach klimatycznych Polski rozkład temperatury powierza i opadów atmosferycznych, informacje podane na klimatogramach. Potrafisz obliczyć średnią temperaturę i amplitudę temperatury. Potrafisz narysować klimatogramy na podstawie danych liczbowych. Wyjaśnisz przyczyny zróżnicowania przestrzennego temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych Zanalizujesz przebieg izoterm lipca i stycznia na mapach klimatycznych Polski. Potrafisz obliczyć spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Sklasyfikujesz wody występujące Wymienisz nazwy głównych rzek w Polsce oraz ich dopływów, wskażesz je na mapie fizycznej Polski i zaznaczysz na mapie konturowej. Opiszesz typ ujścia Wisły. Reżimy rzek Scharakteryzujesz Wisłę i Odrę. Uzasadnisz asymetrię dorzeczy i wyjaśnisz przyczyny jej powstawania. Wyjaśnisz genezę mis jeziornych występujących Wskażesz na mapie Polski obszary wykorzystania wód mineralnych. Wyjaśnisz genezę jezior Morze Bałtyckie. Wskażesz na mapie największe zatoki, wyspy, cieśniny głębie Morza Bałtyckiego. Omówisz znaczenie gospodarcze Bałtyku. Przedstawisz przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku. Wymienisz nazwy rodzajów wybrzeży i wskażesz na mapie miejsca ich występowania. Zaproponujesz sposoby ochrony Bałtyku. Wyjaśnisz genezę Mierzei Helskiej. Wyjaśnisz zróżnicowanie zasolenia i temperaturę wód Bałtyku. Przedstawisz właściwości fizyczne wód Bałtyku. Gleby Polski. Sklasyfikujesz gleby Rozróżnisz typy gleb ze względu na ich żyzność. Wymienisz czynniki glebotwórcze. Wyjaśnisz znaczenie gospodarcze gleb. Wymienisz przyczyny erozji gleb i sposoby jej zapobiegania. Zanalizujesz profile glebowe. Wymienisz nazwy gleb występujących w regionie. Opiszesz za pomocą mapy rozmieszczenie głównych

3 Świat roślin i zwierząt Ochrona przyrody. Liczba ludności i jej zmiany Struktura płci i wieku ludności Rozmieszczenie ludności i migracje. Struktura zatrudnienia. genetycznych typów gleb Wymienisz nazwy parków narodowych w Polsce i wskażesz je na mapie. Opiszesz rozmieszczenie kompleksów leśnych na podstawie mapy Polski. Opiszesz funkcje lasów, gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych. Wyjaśnisz znaczenie współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody. Wskażesz czynniki wpływające na zmiany liczby ludności w Polsce. Opiszesz na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności Polski po 1946r.Wymienisz czynniki wpływające na niską wartość przyrostu naturalnego Wymienisz nazwy rejonów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym. Wyjaśnisz znaczenie terminów: demografia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty. Omówisz przyczyny i skutki spadku przyrostu naturalnego w ostatnich latach. Zanalizujesz okresy wyżu i niżu demograficznego. Obliczysz współczynnik przyrostu naturalnego Podasz liczbę ludności Polski. Opiszesz na podstawie danych statystycznych strukturę płci i wieku ludności Wyjaśnisz znaczenie terminu: struktura wiekowa społeczeństwa. Zanalizujesz piramidę płci i wieku ludności Polski. Wyjaśnisz przyczyny i skutki starzenia się polskiego społeczeństwa. Zanalizujesz strukturę wiekową polskiego społeczeństwa i porównasz ją ze strukturą wiekową innych krajów. Wyjaśnisz znaczenie terminu gęstość zaludnienia. Wymienisz obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej. Opiszesz czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności Polski. Wyjaśnisz przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Wyjaśnisz znaczenie terminu migracja. Omówisz przyczyny ujemnego salda migracji ze wsi do miast Omówisz kierunki migracji wewnętrznych w Polsce dawniej i współcześnie. Wyjaśnisz przyczyny migracji wewnętrznych Wymienisz nazwy krajów do których migrują Polacy i wskażesz je na mapie fizycznej i politycznej. Obliczysz przyrost rzeczywisty ludności Polski i wyjaśnisz jego przyczyny w ostatnich latach. Omówisz przyczyny ujemnego salda migracji Opiszesz główne skupiska Polonii na świecie. Obliczysz saldo migracji Porównasz strukturę zatrudnienia ludności w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo ze strukturą

4 Problemy rynku pracy. Struktura narodowościowa. Społeczności etniczne. Wymienisz przyczyny i skutki bezrobocia Wyjaśnisz znaczenie terminu stopa bezrobocia. Opiszesz na podstawie danych statystycznych zmiany struktury zatrudnienia ludności w Polsce w latach Wyjaśnisz przyczyny zmiany struktury zatrudnienia ludności Porównasz zatrudnienie według sektorów gospodarki Zanalizujesz stopę bezrobocia w wybranych województwach i sformułujesz wnioski. Obliczysz stopę bezrobocia w Polsce. Wymienisz nazwy regionów zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe i wskażesz je na mapie Polski. Wymienisz nazwy mniejszości etnicznych i opiszesz ich rozmieszczenie. Opiszesz strukturę narodowościową Polski. Porównasz liczebność mniejszości narodowych w Polsce przed II wojną światową i obecnie oraz wyjaśnisz przyczyny tych zmian. Opiszesz zróżnicowanie narodowościowe i etniczne wybranych regionów Polski. Wyjaśnisz znaczenie terminów: państwo wielonarodowościowe, państwo jednolite narodowościowo, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna. Urbanizacja Wymienisz cechy miast polskich. Wymienisz czynniki mające wpływ na intensywność urbanizacji Porównasz rozmieszczenie i wielkość miast Rozróżnisz typy aglomeracji Wymienisz nazwy aglomeracji miejskich, wskażesz je na mapie Polski. Opiszesz aglomeracje policentryczne i monocentryczne na podstawie danych statycznych i map tematycznych. Opiszesz funkcje miast na wybranych przykładach. Obliczysz wskaźnik urbanizacji w wybranych obszarach Polski i zinterpretujesz go. Wymienisz nazwy obszarów najbardziej zurbanizowanych w Polsce i wskażesz obszary na mapie. Wyjaśnisz znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, wieś, miasto, aglomeracja. Ocenisz wpływ migracji ludności ze wsi do miast na proces urbanizacji. Zanalizujesz rozmieszczenie wielkich miast Porównasz wskaźnik urbanizacji w Polsce oraz w innych krajach i wymienisz przyczyny jego zróżnicowania. Rolnictwo i przemysł Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. Produkcja roślinna i zwierzęca Wyjaśnisz znaczenie pojęć: struktura użytkowania ziemi, użytki rolne, grunty orne, struktura upraw, plony, zbiory, hodowla zwierząt, pogłowie,. Wyjaśnisz funkcje rolnictwa. Opiszesz na podstawie map warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa. Wymienisz na podstawie map obszary o najkorzystniejszych warunkach rozwoju rolnictwa. Wymienisz nazwy głównych roślin uprawnych Wymienisz czynniki warunkujące rozwój rolnictwa

5 Zmiany w polskim przemyśle. Górnictwo i energetyka w Polsce. Usługi. Podział usług Wyjaśnisz wpływ polityki rolnej państwa na poziom rolnictwa w Polsce. Opiszesz poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w Polsce i porównasz go z innymi krajami. Wyjaśnisz związek między żyznością gleb a rodzajem upraw. Opiszesz główne kierunki produkcji zwierzęcej Omówisz cele hodowli zwierząt. Opiszesz pogłowie bydła i trzody chlewnej w wybranych latach. Wskażesz przyczyny spadku ilości pogłowia zwierząt hodowanych Wymienisz nazwy obszarów hodowli zwierząt i wskażesz je na mapie. Ocenisz warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w rozwoju rolnictwa Wyjaśnisz przyczyny przestrzennego zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych. Zanalizujesz skutki rozdrobnienia gospodarstw. Wyjaśnisz znaczenie produkcji zwierzęcej w wyżywieniu ludności kraju. Uzasadnisz potrzebę rozwoju gospodarstw ekologicznych Na podstawie analiz danych statystycznych wyjaśnisz znaczenie produkcji zwierzęcej w wyżywieniu kraju. Wyjaśnisz znaczenie pojęć: restrukturyzacja przemysłu, okręg przemysłowy, infrastruktura przemysłowa. Podzielisz przemysł na sekcje i działy. Opiszesz czynniki lokalizacji przemysłu. Wyjaśnisz przyczyny zmian zachodzących w przemyśle Opiszesz proces restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu. Wymienisz nazwy okręgów przemysłowych i wskażesz je na mapie Polski. Opiszesz czynniki lokalizacji okręgów przemysłowych Sklasyfikujesz surowce mineralne. Wymienisz nazwy obszarów mineralnych i wskażesz je na mapie. Określisz przyczyny importu niektórych surowców mineralnych. Wymienisz nazwy źródeł energii. Wymienisz nazwy wybranych elektrowni cieplnych i wodnych i wskażesz je na mapie. Opiszesz czynniki lokalizacji wybranych elektrowni. Odczytasz z danych statystycznych i diagramów wielkość produkcji energii elektrycznej Wyjaśnisz związki między lokalizacją przemysłu a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim. Ocenisz korzyści i negatywne skutki koncentracji przemysłu. Ocenisz zasoby surowców mineralnych na podstawie danych statystycznych. Zanalizujesz diagramy ilustrujące wielkość wydobycia wybranych surowców mineralnych Wykażesz korzyści z wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Sklasyfikujesz usługi. Wyjaśnisz znaczenie terminu usługi. Wyjaśnisz przyczyny rozwoju usług

6 Turystyka w Polsce Przegląd regionów geograficznych Pobrzeża Opiszesz znaczenie usług we współczesnej gospodarce Polski. Wykażesz znaczenie usług w tworzeniu PKB. Wymienisz przykłady działów usług rozwijających się oraz zanikających. Wymienisz rodzaje usług świadczących przez komunikację. Wyjaśnisz znaczenie łączności i telekomunikacji. Rozróżnisz rodzaje transportu. Opiszesz znaczenie poszczególnych działów transportu lądowego w gospodarce kraju i życiu codziennym. Wskażesz na mapie Polski główne szlaki transportu lądowego. Wskażesz wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu lądowego. Wyjaśnisz znaczenie terminu: transport. Wymienisz cechy transportu morskiego. Wyjaśnisz znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego Omówisz znaczenie kanałów śródlądowych Wymienisz nazwy miast w Polsce mających swoje lotniska i wskażesz je mapie. Wymienisz wady i zalety transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego. Omówisz bilans handlu zagranicznego Wymienisz nazwy głównych partnerów handlowych Polski. Wymienisz nazwy towarów eksportowanych z Polski i importowanych do kraju. Ocenisz znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju innych dziedzin gospodarki. Wyjaśnisz znaczenie pojęć: handel, handel zagraniczny, import, eksport, saldo bilansu handlu zagranicznego. Dokonasz klasyfikacji turystyki ze względu na cel wyjazdu. Wykażesz na przykładach walory turystyczne Polski. Wymienisz nazwy regionów oraz ośrodków turystycznych o wysokich walorach turystycznych i wskażesz je na mapie fizycznej Polski. Opiszesz polski obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wyjaśnisz znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna. Ocenisz walory turystyczne Polski z punktu widzenia zagranicznego turysty. Ocenisz walory turystyczne wybranych regionów Polski. Wykażesz znaczenie rozbudowy infrastruktury turystycznej dla rozwoju turystyki Wymienisz nazwy krain geograficznych pobrzeży i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej Polski. Opiszesz środowisko przyrodnicze pobrzeży. Opiszesz najważniejsze cechy gospodarki. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne pobrzeży. Scharakteryzujesz wybrane miasta pobrzeży. Wyjaśnisz genezę Żuław Wiślanych, mierzei. Wykażesz wpływ zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni pobrzeży. Wykażesz związki między cechami gospodarki pobrzeży

7 a warunkami przyrodniczymi. Podasz genezę wybrzeża klifowego i płaskiego. Pojezierza Wymienisz nazwy krain geograficznych pojezierzy i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej Polski. Opiszesz środowisko przyrodnicze pojezierzy. Opiszesz najważniejsze cechy gospodarki. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne pojezierzy. Scharakteryzujesz wybrane miasta pojezierzy. Wymienisz cechy rzeźby młodoglacjalnej. Podasz genezę form polodowcowych. Wymienisz nazwy jezior polodowcowych i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej. Wymienisz surowce mineralne pojezierzy. Wymienisz nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych w pasie pojezierzy oraz wskażesz je na mapie Polski. Wyjaśnisz genezę rzeźby pojezierzy. Wykażesz wpływ rzeźby terenu na zróżnicowanie opadów atmosferycznych w pasie pojezierzy. Ocenisz walory krajobrazowe i przyrodnicze pojezierzy. Wyjaśnisz różnice między krajobrazem młodoglacjalnym Niziny Środkowopolskie a staroglacjalnym. Wymienisz nazwy krain geograficznych nizin i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej Polski. Opiszesz środowisko przyrodnicze nizin. Opiszesz najważniejsze cechy gospodarki. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne nizin. Scharakteryzujesz wybrane miasta nizin. Opiszesz układ sieci rzecznej w Kotlinie Warszawskiej. Wymienisz nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych nizin i wskażesz je na mapie Polski. Wymienisz nazwy obszarów bagiennych nizin i wskażesz je na mapie Polski. Opiszesz rozmieszczenie surowców mineralnych i okręgów przemysłowych. Opiszesz czynniki rzeźbotwórcze Nizin Środkowopolskich. Opiszesz warszawską nieckę artezyjską. Ocenisz warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Niziny Śląskiej. Wyżyny Wymienisz nazwy krain geograficznych wyżyn i wskażesz je na mapie fizycznej i konturowej Polski. Opiszesz środowisko przyrodnicze wyżyn. Opiszesz najważniejsze cechy gospodarki. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne wyżyn. Scharakteryzujesz wybrane miasta wyżyn. Opiszesz proces powstawania gołoborzy. Wyjaśnisz znaczenie pojęcia: kras. Rozpoznasz formy krasowe. Wymienisz nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych wyżyn i wskażesz je na mapie Polski. Opiszesz rozmieszczenie surowców mineralnych. Omówisz związki między wydobyciem surowców mineralnych a lokalizacją przemysłu na wyżynach. Omówisz warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej.

8 Kotliny Podkarpackie Opiszesz czynniki rzeźbotwórcze wyżyn. Wyjaśnisz genezę rzeźby krasowej. Wykażesz związki miedzy cechami gospodarki wyżyn a warunkami przyrodniczymi. Opiszesz wpływ działalności gospodarczej człowieka na krajobraz Wyżyny Śląskiej. Wykażesz negatywny wpływ koncentracji ludności i przemysłu na środowisko przyrodnicze. Podasz sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych na skutek działalności gospodarczej człowieka. Wyjaśnisz genezę wąwozów i parowów. Ocenisz warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Wyżyny Lubelskiej. Wymienisz nazwy krain geograficznych Kotlin Podkarpackich i wskażesz je mapie fizycznej i konturowej Polski. Opiszesz cechy krajobrazu. Wymienisz nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych kotlin i wskażesz je na mapie Polski. Opiszesz rozmieszczenie surowców mineralnych i wskażesz na mapie rejony występowania. Opiszesz cechy środowiska przyrodniczego. Opiszesz cechy gospodarki. Omówisz warunki rozwoju rolnictwa w Kotlinie Sandomierskiej. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne kotlin. Scharakteryzujesz wybrane miasta kotlin. Wyjaśnisz genezę Kotlin Podkarpackich. Opiszesz uwarunkowania powstania złóż surowców mineralnych. Wyjaśnisz rolę rzek w kształtowaniu krajobrazu. Ocenisz możliwości rozwoju gospodarczego. Wykażesz związki między cechami gospodarki a warunkami przyrodniczymi. Karpaty Wyróżnisz Karpaty Zewnętrzne i Wewnętrzne i wskażesz je na mapie. Omówisz położenie Pogórza Karpackiego oraz Beskidów. Omówisz krajobraz i cechy klimatu Karpat. Opiszesz atrakcje turystyczne Karpat Zewnętrznych i Wewnętrznych. Wskażesz na mapie i opiszesz parki narodowe Karpat Zewnętrznych i Wewnętrznych. Opiszesz cechy gospodarki Karpat Zewnętrznych. Wymienisz nazwy miast Karpat Zewnętrznych i Wewnętrznych i wskażesz je na mapie. Opiszesz położenie Karpat Wewnętrznych. Wymienisz nazwy i opiszesz skały występujące w Karpatach wewnętrznych. Opiszesz cechy polodowcowej rzeźby wysokogórskiej Tatr. Opiszesz piętra klimatyczno roślinne Tatr. Opiszesz formy rzeźby krasowej Tatr Zachodnich, Pienin. Opiszesz specyfikę folkloru Tatr i Obniżenia Orawsko Podhalańskiego. Wykażesz zależności miedzy przeszłością geologiczną, budową geologiczną a cechami rzeźby Karpat zewnętrznych i

9 Wewnętrznych. Wykażesz zróżnicowanie klimatyczne i roślinne Pogórza Karpackiego i Beskidów. Uzasadnisz konieczność budowy sztucznych zbiorników na rzekach karpackich. Wykażesz zależność między budowa geologiczną a cechami rzeźby Tatr. Porównasz budowę geologiczną, krajobraz Tatr Wysokich i Zachodnich. Wyjaśnisz budowę fliszowa Pogórza Karpackiego i Beskidów. Sudet Opiszesz położenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Opiszesz cechy krajobrazu i klimatu. Wskażesz na mapie rejony eksploatacji surowców mineralnych Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Opiszesz cechy gospodarki Sudetów. Opiszesz warunki rozwoju rolnictwa Przedgórza Sudeckiego. Opiszesz zagrożenia środowiska przyrodniczego powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Wymienisz, opiszesz i ocenisz atrakcje turystyczne Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Scharakteryzujesz wybrane miasta Sudetów i wskażesz je na mapie. Omówisz przeszłość geologiczną Sudetów. Wyjaśnisz zróżnicowanie budowy geologicznej Sudetów. Wyjaśnisz genezę rzeźby zrębowej Sudetów. Przedstawisz cechy rzeźby Gór Stołowych i Karkonoszy. Wykażesz zróżnicowanie klimatyczno roślinne Sudetów. Zaproponujesz trasę wycieczki w góry i uzasadnisz swój wybór. Mój region Opiszesz położenie własnego regionu Opiszesz środowisko przyrodnicze, atrakcje turystyczne, gospodarkę, tradycje własnego regionu. Ocenisz warunki i możliwości produkcji rolnej i przemysłowej w regionie zamieszkania. Sporządzisz folder informacyjny o regionie. Zaprojektujesz wycieczkę po własnym regionie uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe.

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Środowisko przyrodnicze Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 klasa trzecia Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii kl. 3 Rozdział Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

- opisuje na podstawie

- opisuje na podstawie Rozdział środowi sko GEOGRAFIA KLASA III I PÓŁROCZE Lp. Temat 1. Zlodowacenia na obszarze 2. Skały i surowce mineralne 3. Ukształtowanie powierzchni Dopuszczający (2) zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 3 GIMNAZJUM GEOGRAFIA PULS Ziemi Nowa Era NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które

Bardziej szczegółowo

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia

w Polsce omawia przyczyny zewnętrznych Polaków skupiska Polonii na poszczególnych grup świecie Polski wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Rozdział x Środowisko przyrodnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA III Poziom wymagań Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (POLSKA) Gimnazjum klasa II - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Polska położenie

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Środowisko przyrodnicze Geografia klasa III gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział konieczny (ocena dopuszczająca) wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum

Plan wynikowy z geografii dla klasy III gimnazjum Nr lekcji Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: 1. Położenie, obszar, granice i naród położenie w Europie i na świecie położenie

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie

podstawie mapy wymienia nazwy wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ogólnogeograficznej Polski na mapie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Geografia Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Wymagania edukacyjne na ocenę; dopuszczającą dostateczną dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III

Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne z geografii do klasy III Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Uczeń: wymienia cechy położenia

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Uczeń: wymienia cechy położenia Polski podziału wymienia zalety położenia Polski Rozdział Środowisko przyrodnicze ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE IIIa, IIIb w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. ŚRODOWISKO POLSKI Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy

charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie wymienia nazwy Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań Konieczny-2 Podstawowy-3

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 Rozdział Temat Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny. Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej

Uczeń: podstawie mapy południkową Polski. ogólnogeograficznej Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 dla uczniów klasy trzeciej Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM I. Środowisko przyrodnicze wymienia cechy położenia wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość Polski Roz-dział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1 Położenie, granice i obszar. 2 Dzieje geologiczne obszaru przed czwartorzędem. 3 Czwartorzęd w. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, obszar i granice. państw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa)

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Roz-dział Lp. Temat 1 Położenie, granice i obszar. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej i trzeciej (nowa podstawa programowa) Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Wymagania edukacyjne z geografii dla klas III gimnazjum Planeta Nowa 3 Nauczyciele uczący Mariola Oleś, Agata Michałek Telega Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY III Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom wymagań dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa

Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Z GEOGRAFII W KLASIE III gimnazjum do programu nauczania Planeta Nowa Rozdział Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdział ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp. Temat 92. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny Wymagania edukacyjne do geografii dla II i III gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne dla kl. III Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: położenie wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy w Europie i na 10 charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna - Zapoznanie się z zakresem materiału, PSO i wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie III. 2. Położenie, granice i obszar. Podział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnic ze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej

opisuje podział administracyjny Polski wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział programu Lp. Temat lekcji Ocena dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze L p Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 klasa 3 Temat lekcji 2 Położenie i granice Oceny szkolne dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń poprawnie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z geografii Wymagania edukacyjne z geografii Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Uczeń poprawnie: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Środowisko przyrodnicze 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W GIMNAZJUM GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA III Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra

Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby. Lp. rozszerzający ocena dobra Rozmieszczenie ludności Ludność i urbanizacja Struktura płci i wieku ludności Liczba ludności i jej zmiany Roz-dział Lp. 1. 2. 3. Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum w klasie III Planeta Nowa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Puls Ziemi 3

Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na mapie granice

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III gimnazjum Dział Lp. Temat lekcji Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel. Wymagania ponadpodstawowe. Dział programu. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Elżbieta Zdybel Dział programu I. Zróżnicowanie przyrodniczego Materiał nauczania Położenie w Europie i na świecie Korzyści wynikające z położenia Sąsiedzi Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C

Wymagania ponadpodstawowe (ocena bardzo dobra, celująca) uczeń poprawnie: Kat. Kat. C C C C Plan wynikowy Puls Ziemi 3 Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe (oc. dopuszczająca, dostateczna, dobra) uczeń poprawnie: I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze Kat. Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń poprawnie: map położenie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - Gimnazjum klasa II Dział Położenie i środowisko przyrodnicze Polski wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo na mapie administracyjnej; nazwać i określić

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Dział program u Lp. Temat lekcji 1 Gleby w,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisk o przyrodni cze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 3 PULS ZIEMI Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na mapie Europy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie wymienia cechy położenia wymienia zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Dział program u Położenie oraz środowis ko przyrodn icze Lp. Wymagania edukacyjne geografia kl. III gimnazjum Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze

Bardziej szczegółowo

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny

ujemnego salda migracji ze wsi do miast w Polsce omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w Polsce wyjaśnia przyczyny Rozdział Ludność i urbanizacja Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Zagadnienia Migracje Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA III GIMNAZJUM PULS ZIEMI 3 Dział progra mu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji Koniecznydopuszczający 1. Położenie i granice

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne - geografia klasa III Podręcznik : PULS ZIEMI 3 Wydawnictwo: Nowa Era Dział: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski. -uczeń wymienia i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Dział

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2017/18 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Nr Lek 70/13 2 Temat Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyj ny Treści z podstawy programowej I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 1.7 Położenie Polski w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie:

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Poziom wymagań konieczny(dop) podstawowy(dst) rozszerzający(db) dopełniający(bdb) wykraczający(cel) Uczeń poprawnie: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Temat lekcji Położenie i granice Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz:

Poziom wymagań Rozszerzający (ocena dobry) na poziom konieczny i podstawowy oraz: Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicze Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę na ogólnogeograficznej mapie Europy wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice 2. Budowa geologiczna 3. Zlodowacenia na obszarze Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III

Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne z geografii kl. III Temat lekcji 2. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 3 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. PołoŜenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru

Bardziej szczegółowo

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy

Uczeń: charakteryzuje na podstawie mapy położenie Polski na świecie i w Europie. wymienia nazwy Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne na daną ocenę geografia kl. III G Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru Poziom

Bardziej szczegółowo

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego

opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne na terenie Polski opisuje proces powstania węgla kamiennego Dział program u ołożenie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Temat lekcji. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń poprawnie: wskazuje Polskę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA III PULS ZIEMI Konieczne Ocena dopuszczająca wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy - wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki Dział programu Położenie oraz środowisko przyrodnicz e L p. Temat lekcji 1. Położenie i granice DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

Bardziej szczegółowo