Dostpno transportowa Portu Szczecin. dla ładunków skonteneryzowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostpno transportowa Portu Szczecin. dla ładunków skonteneryzowanych"

Transkrypt

1 Praca wyróniona w Ogólnopolskim r. Konkursie Piórem Logistyka organizowanym przez portal Dostpno transportowa Portu Szczecin dla ładunków skonteneryzowanych Czym jest dostpno transportowa? Porty morskie wchodz w skład przestrzennego układu sieci komunikacyjnej danego kraju, obok dróg i innych wzłów transportowych. Sam port jest wzłem transportowym, w którym zbiegaj si linie gałzi transportu morskiego, ldowego, rzecznego oraz przesyłowego. Czasem zaliczany jest równie transport lotniczy. Najwaniejsz funkcj, jak spełniaj porty, jest funkcja transportowa składajca si z dwóch czynnoci: przemieszczania ładunku oraz jego przeładunku (załadunek, wyładunek, składowanie i ułoenie, np. w magazynie czy rodku transportu). Wielko i znaczenie funkcji transportowej s zalene od liczby zbiegajcych si w porcie szlaków komunikacyjnych oraz poziomu technicznego i sposobu wykorzystania rodków transportu. Przemieszczanie ładunków dotyczy zmiany miejsca ładunku za pomoc rodków tzw. transportu bliskiego, urzdze przeładunkowych oraz sprztu zmechanizowanego. Jednym z głównych aspektów wpływajcym na konkurencyjno portów morskich jest dostpno transportowa. Pod pojciem tym rozumiemy zespół czynników wpływajcych na konkurencyjno portów oraz na efekty ich pracy. Do czynników tych zaliczy mona czynniki: geograficzne, historyczne, polityczne, ekonomiczne itd. Zespół tych czynników determinuje podział masy ładunkowej cicej do okrelonego portu. Dostpno transportowa polskich portów morskich moemy podzieli na dostpno technologiczn i dostpno ekonomiczn. O transportowej dostpnoci technologicznej mówimy, gdy port morski jest w stanie, z punktu widzenia jego zdolnoci technicznej i technologicznej, przeładowa kady rodzaj i kad wielko masy ładunkowej oraz obsłuy kady rodek transportu. Okrelaj j m.in.: parametry toru podejciowego, informacje o obrotnicach, głboko basenów i kanałów portowych, rodzaje i wyposaenie techniczne nabrzey, liczba i str. 1/10

2 powierzchnia placów składowych, dostp do szlaków transportowych itp. Dostpno ekonomiczna oznacza natomiast istnienie takiego poziomu kształtowania si kosztów transportowych (szeroko rozumianych, jako wszystkie koszty zwizane z przemieszczaniem si ładunku od miejsca nadania do miejsca odbioru), jak równie takiego poziomu kształtowania si czasu obsługi, który mog znie ładunki i rodki transportu. Dostpno ekonomiczna portu objawia si poprzez czynn działalno inwestycyjn portu oraz dogodne stawki taryfowe dotyczce zarówno obsługi portowej, jak i ldowej. W skład tych taryf wchodz koszty jak: koszty cumownicze, postojowe, pilotaowe, holowanie, bunkierowe, pobór wody, uycie sprztu przeładunkowego, rodka przewoonego ładunku i inne. Z punktu widzenia dzisiejszych tendencji do przewozu ładunków za pomoc kontenerów, istotn rol odgrywa dostpno transportowa dla ładunków skonteneryzowanch. Do mniejszych portów o znaczeniu regionalnym kontenery s dostarczane za pomoc mniejszych statków, które podejmuj kontenery z duych komorowców w duych portach przystosowanych do przyjcia i obsługi takich jednostek. Dostpno technologiczna to take drogi ldowe, którymi transportowane s kontenery w imporcie lub eksporcie. Std te wiele portów wci unowoczenia i poprawia swoja suprastruktur, tworzc lepszy dojazd do swoich terminali kontenerowych zarówno dla drogowego transportu, jak i kolejowego. W przypadku wielu portów dostpno transportow okrela równie egluga ródldowa, która równie powinna by przystosowana z punku technologicznego do transportu kontenerów z zaplecza portu. Kontenery s ładunkiem, którego przeładunek w zalenoci od stopnia zaawansowanie technologicznego nabrzey portowych, odbywa si bardzo szybko przy uyciu niewielkich nakładów, wic i opłaty taryfowe nie s tu zbyt wielkie. Wan rol odgrywa tu take sprawna odprawa celna kontenerów przechodzcych tranzytem, która odbywa si w głbi kraju. Przeładunek kontenerów w porcie szczeciskim Przeładunek kontenerów w porcie w Szczecinie odbywa si na terenie Tymczasowej Bazy Kontenerowej, znajdujcej si na nabrzeu czeskim i słowackim na półwyspie Ewa, wzdłu zachodniego brzegu Kanału Dbickiego. Terminal ten dysponuje dwoma magazynami o powierzchni 14,700 tys. m 2. Powierzchnia Tymczasowej Bazy Kontenerowej wynosi ok. 2,5 ha, natomiast powierzchnia składowania 2000 TEU jednorazowa na powierzchni do 2,1 ha. Powierzchnia ta wyposaona jest w 72 punkty podłczenia kontenerów chłodniczych. str. 2/10

3 Długo nabrzea do przeładunku w relacji lo-lo (load-on, load-off) wynosi 360 m, maksymalne zanurzenie statku wynosi 9,15 m i jest równe dopuszczalnemu zanurzeniu w porcie w Szczecinie. Nabrzee to wyposaone jest równie w ramp ro-ro (roll-on, roll-off). Najwiksze przeładunki (w TEU) w Tymczasowej Bazie Kontenerowej odnotowano w 2000 roku, kiedy to przeładowano blisko 22 tys. TEU o łcznej masie 192 tys. ton. Moliwoci przeładunkowe Tymczasowej Bazy Kontenerowej szacuje si na ok tys. ton TEU rocznie, co stanowi rednio 500 TEU na dob (bez niedziel). Obecn baz w przyszłoci ma zastpi nowoczesny terminal kontenerowy, który powstanie po drugiej stronie kanału Dbickiego. Jego moliwoci przeładunkowe planuje si na ok. 50 tys. TEU. Przeładowywane pojemniki w TBK to pojemniki 10, 20, 25 i 40. Od 1991 do 2003 roku znakomit wikszo stanowiły kontenery sztuk, co stanowi blisko 48,88% wszystkich obsłuonych kontenerów. Na drugiej pozycji s kontenery sztuk (ok. 40,98%), kontenery sztuk (9,61%) i kontenery 25, których było najmniej 738 sztuk (0,53%). Udział procentowy poszczególnych grup kontenerów w przeładunkach TBK został ukazany graficznie na wykresie Import [t] Eksport [t] Wykres 1. Przeładunek kontenerów w porcie w Szczecinie w latach według relacji przewozowych ródło: opracowanie własne na podstawie wewntrznych danych Zarzdów Morskich Portów Szczecin i winoujcie str. 3/10

4 Na podstawie opisanych na wykresie wielkoci przeładunków w badanym okresie mona wyróni nastpujce tendencje: w latach wystpiła tendencja silnie spadkowa, w okresie tym wielko przeładunku kontenerów wyraona w TEU spadła a o 9637 jednostek. Najwikszy spadek wielkoci przeładunku nastpił pomidzy rokiem 1996 a 1997 i wyniósł 7422 TEU. w drugim okresie, to jest w latach , wystpiła tendencja rosnca. W okresie tym odnotowano wzrost wielkoci a o TEU. Najwiksza warto przeładunku została odnotowana w 2000 roku, kiedy to przeładowano TEU. ostatni okres, czyli lata , to okres w którym przeładunek odbywał si na stałym poziomie z niewielkim wzrostem w latach Ostatni rok został zakoczony przeładunkiem TEU. Analiza opisowa i porównawcza dostpnoci transportowej portu szczeciskiego dla ładunków skonteneryzowanych W analizie dostpnoci transportowej portu szczeciskiego na tle wybranych portów bałtyckich scharakteryzowane zostan porty o najwikszym udziale w bałtyckim przedpolu Szczecina, takie jak Lubeka, Kłajpeda czy Sankt Petersburg. S to porty z którymi zarzd portów Szczecina i winoujcia nawizał współprac we wspólnych przewozach ładunków. Analizie zostanie poddany równie port w Gdyni jako port konkurencyjny pod wzgldem pozyskiwania zaplecza oraz port, który posiada rozbudowan i liczc si baz kontenerow. Port Lubeka (Niemcy) Port w Lubece jest najwikszym portem kontenerowym na Bałtyku. Posiada on cztery terminale przystosowane do przeładunku ładunków skonteneryzowanych. W 2003 roku otwarto nowy terminal, na którym ruszyła nowa linia eglugowa midzy Lubek a Kaliningradem i Petersburgiem. Nowy terminal stanowi cz Baltic Bridge - przedsiwzicia transportowego, na które składaj si jeszcze autostrada i wahadłowe połczenia kolejowe miedzy Hamburgiem a Lubek. Inicjatorzy tego projektu zamierzaj doprowadzi do tego, aby mostem przechodziło docelowo, midzy Hamburgiem a portami Morza Bałtyckiego ok do 800 tys. TEU rocznie. Przeładunki w porcie odbywa si bd bezporednio, w relacji wagony statek, z pominiciem placów składowych. Główn czci składow systemu jest pocig kontenerowy, który kursuje kilka razy dziennie midzy Hamburgiem a str. 4/10

5 Lubek. Terminal posiada nabrzee długoci 320 m, do którego prowadzi 16 torów kolejowych, dwa tory pod d wigi rozstawione w szerokoci 80 m. Przeładunek kontenerów z pocigu na statek jest sterowany komputerowo. Port w Lubece posiada połczenia z autostradami A-1/A-20, na których przewozi si około 350 kontenerów dziennie, terminal kolejowy przystosowany do transportu kombinowanego, a take dostp do europejskich wód ródldowych poprzez kanał Elba-Lubeka. Lubeka posiada take port lotniczy, dla którego alternatyw jest oddalony o godzin jazdy port w Hamburgu. Na dzie dzisiejszy transport drogowy Lubeki to blisko 82% całego transportu, na kolejnym miejscy jest transport kolejowy 14% i transport ródldowy 4%. Port w Lubece jest najdalej wysunitym portem na południowy zachód na Bałtyku, stanowi najszybsze połczenie tego akwenu z Niemcami oraz Europ Zachodni. Port ten posiada 130 regularnych połcze w tygodniu z pastwami takimi jak: Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa i Rosja. Port Kłajpeda (Litwa) Port w Kłajpedzie jest portem łczcym transport korytarzami w relacji wschód zachód i jest najdalej na północ wysunitym portem nie zamarzajcym nawet przy -25ºC. rednie zanurzenie w porcie to 14,5m. Obrót kontenerowy w ty porcie w ostatnich latach sigał TEU w roku 2002 i a TEU w 2003 roku. Transport drogowy, który ułatwia powizanie portu i innymi regionami wyznaczaj drogi takie jak: 1. Midzynarodowa droga nr 1 północ - południe nazywana równie Via Baltica oraz droga kolejowa Talin - Ryga - Kaunas Warszawa. Via Baltica to midzynarodowa droga przechodzca przez: Litw, Łotw, Estoni oraz Polsk, gdzie bdzie połczona z europejskim systemem dróg. Droga ta ma obsługiwa midzy innymi takie linie jak: Talin Helsinki i Talin Sztokholm. 2. Korytarz nr 9 wschód zachód, w którego skład wchodzi droga kołowa i kolej. Korytarz ten składa si z czci 9B: Moskwa Misk Wilno Kaunas Kłajpeda, oraz 9D: Kaunas Kaliningrad. str. 5/10

6 Transport kolejowy na Litwie osiga blisko 15 milionów ton rocznie, do czego w znacznym stopniu przyczynia si obrót towarowy w porcie Kłajpeda. Skład tej sieci to przede wszystkim korytarze 1 i 9 przecinajce cał Litw, która jest pastwem tranzytowym. W 2002 roku Litwa, Białoru i Ukraina podpisały umow o nowym projekcie nazwanym Viking dotyczcym transportu kombinowanego. Projekt ten dotyczy przewozu kolejowego kontenerów uniwersalnych 20 i 40, a take kontenerów chłodni, które nastpnie bd przeładowywane na pojazdy drogowe. Trasa projektu to Odessa - Berezhest - Slovechno - Gudagoy - Kena Klaipeda. Pocig taki kursuje raz w tygodniu. Port St. Petersburg (Rosja) Port St. Petersburg usytuowany jest we wschodniej czci Morza Bałtyckiego i jest najwikszym wzłem transportowym w północno-wschodniej Rosji. Ley on w ujciu rzeki Newy, połczony jest z morzem kanałem o długoci 27 mil morskich. Wielko portu pozwala wej statkom o długoci do 260 m i zanurzeniu do 11 m. W czasie zimy do portu wchodzi mog statki posiadajce klas lodow. Port St. Petersburg posiada terminal kontenerowy o nazwie Pierwszy Terminal Kontenerowy SA, który mieci blisko 16 tys. TEU i 1500 kontenerów chłodniczych z moliwoci podłczenia kolejnych 250. Terminal chłodniczy w St. Petersburgu jest trzecim terminalem w Europie i pitym w wicie pod wzgldem wielkoci i moliwoci przeładunkowych. Powierzchnia placów składowych liczy ok. 31 hektarów, a magazynów 10 tys. m 2. Przeładunki kontenerów w porcie St. Petersburg kształtuj si nastpujco: Tab.1. Przeładunki kontenerów w Pierwszej Bazie Kontenerowej w St. Petersburgu w latach Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 (w TEU) (w TEU) (w TEU) (w TEU) Eksport Import Razem str. 6/10

7 ródło: opracowanie własne na podstawie danych Port St. Petersburg dy do osignicia przepustowoci blisko TEU do 2028 roku, a take reorganizacji składowania kontenerów. Port Gdynia Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT Baltic Container Terminal) jest portowym terminalem przeładunku kontenerów w rónych relacjach transportowych. Powierzchnia całego terminalu wynosi ok. 60 h, a w jego skład wchodz dwa nabrzea o łcznej długoci 980 m. Pierwszym z nich jest Nabrzee Helskie I majce ok. 798 m, kolejne to Nabrzee Helskie II 178 m. Na nabrzeu znajduj si magazyny o powierzchni m 2 i place zajmujce powierzchni m 2. Bałtycki Terminal Kontenerowy jest czci Centrum Kontenerowego, w którego skład wchodz: stacja paliw; parkingi zewntrzne dla pojazdów obsługiwanych w BCT; centrum kontroli pojazdów Baltic Auto Center Sp. z o.o.; Depot Terminal gdzie składowane i naprawiane s puste kontenery; sie kolejowa i drogowa włczona w krajowe i midzynarodowe systemy komunikacyjne w tym Transeuropejska Autostrada Północ Południe. Terminal kontenerowy w Gdyni połczony jest z reszt kraju sieci dróg kołowych i kolejowych. Łczy si on z drogami krajowymi poprzez Tras im. E. Kwiatkowskiego. Na całej swojej długoci trasa ma dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w kadym kierunku. Od strony wschodniej port gdyski ma powizania drogowe z Gdaskiem i jego drogami pozamiejskimi. Rozwizanie to tworzy dwujezdniowa droga Gdask Gdynia, która wybiega ze ródmiecia Gdaska i wpada do ródmiecia Gdyni. Jednak ze wzgldu na due przecienie tej drogi zwłaszcza w okresie letnim, ogromne znaczenie ma Obwodnica Trójmiejska, która odgałzia si od drogi krajowej Nr 1 na odcinku Tczew Gdask i biegnie dalej w kierunku Gdyni, omijajc Gdask, Sopot i centrum Gdyni. Swój bieg rozpoczyna w rejonie Pruszcza Gdaskiego, przechodzi przez wie Juszkowo, w której planowana jest budowa wielkiego wzła drogowego przyszłej autostrady Północ Południe. str. 7/10

8 Autostrada ta zwana jest Transeuropejsk Autostrad Północ Południe (TAPP) i kady kraj odpowiedzialny jest za budow odcinka przechodzcego przez jego terytorium. W Polsce autostrada ta znana jest pod nazw A-1. TAPP na północy wybiega bdzie z Gdaska w układzie południkowym i prowadzi na południe przez cał Polsk, Czechy, Słowacj, Wgry, kraje byłej Jugosławii, Bułgari, Turcj, Iran, Irak do Zatoki Perskiej. Analiza porównawcza dostpnoci transportowej portów bałtyckich Tab. 2. Analiza porównawcza przeładunków kontenerów w latach (w TEU) Rok Lubeka Kłajpeda St. Petersburg Gdynia Szczecin ródło: opracowanie własne Analiza porównawcza przeładunków kontenerów wskazuje na niewielkie znaczenie, jakie odgrywa Tymczasowa Baza Kontenerowa w Szczecinie. Tabela 1 pokazuje, jak due znaczenie w przeładunkach kontenerowych posiada Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni i jak trafion była ta inwestycja. Na uwag zasługuje tu Pierwszy Terminal Kontenerowy w St. Petersburgu, którego obroty przewyszaj najwikszy terminal kontenerowy na Bałtyku, jakim jest Lubeka. Wynika to ze wzrostu obrotów towarowych midzy wschodem a zachodem w poprzednich latach. Analiza porównawcza dróg dojazdowych terminali kontenerowych Tab.3. Analiza porównawcza dróg dojazdowych terminali kontenerowych Lubeka Kłajpeda St. Petersburg - A-1/A-20 - droga nr 1 - drogi krajowe - terminal - korytarz nr 9 E-19, E-20 kolejowy - sie kolejowa - terminal korytarzami 1 i 9 kolejowy ródło: opracowanie własne Gdynia - 4 magistrale kolejowe - połczenie z drogami krajowymi Tras im. E. Kwiatkowskiego Szczecin - przeprawa przez Regalic - przeprawa przez Parnic - autostrada A6 str. 8/10

9 Liczba oraz stan dróg dojazdowych do portu najpełniej okrela jego dostpno transportow. Na uwag zasługuj nie tylko drogi kołowe i kolejowe, lecz take ródldowe i morskie. W przypadku portu w Szczecinie dokonane inwestycje drogowe znacznie poprawiły dostp do portu, a tym samym terminalu kontenerowego. Oczekuje si równie na kolejne inwestycje, z których najwaniejsz jest budowa autostrady A-3. Naley te zwróci uwag na moliwo transportu kontenerów drogami ródldowymi, gdy Odra jest jedyn rzek w Polsce przystosowan do tego typu eglugi na tak długim odcinku. Problem stanowi jednak przewity pod mostami, które mog stanowi barier nie do przezwycienia. Przeprowadzone analizy wykazuj, jak wielkie znaczenie dla poprawnej pracy terminalu kontenerowego ma jego dostpno transportowa i jak wielk uwag naley na ni zwróci nie tylko w czasie eksploatacji terminalu, ale take przy projektowaniu, jak to ma miejsce w przypadku Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który nabiera coraz wikszego znaczenia na Bałtyku. Analizy te potwierdzaj, e dostpno transportowa ma due znaczenie dla iloci przeładowywanych kontenerów. Ustawa o portach i przystaniach morskich stworzyła warunki budowy nowego systemu zarzdzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla sformułowania długofalowych załoe rozwoju portów oraz kontynuowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury portowej, zgodnie z przyjtymi systemami finansowania oraz poprawie wykorzystania portów na potrzeby społecznoci lokalnych. Od wielu lat dominujcymi ładunkami w porcie Szczecin s towary masowe: zboe, wgiel, ruda i koks. Taka jest specyfika portu ustalona przez wiele lat jego obsługi. Jednak w ostatnich latach ładunki drobnicowe stały si dominujcymi w porcie. Stanowi to zasadniczy bodziec do realizacji programu inwestycyjnego dla władz portu. Port szczeciski nie ma wystarczajcej infrastruktury i suprastruktury dostosowanej do przeładunków zjednostkowanych towarów drobnicowych, a w szczególnoci kontenerowych. Warunki nawigacyjne przy nabrzeach czeskim i słowackim, gdzie dokonuje si obsługi kontenerów, stanowi ograniczenia całkowitej długoci i zanurzenia dla zawijajcych statków, odpowiednio do 160 m i 9,15 m. Powierzchnia składowa dla kontenerów jest równie bardzo nieregularna, z szynami i torami urawi, które czyni j niezdatn do operowania kontenerami przy pomocy cikich urzdze. Istniejce urzdzenia przeładunkowe zainstalowane na nabrzeach nie s w stanie sprosta warunkom stawianym str. 9/10

10 przez nowoczesne i dobrze wyposaone terminale kontenerowe, przez co pod tym wzgldem port szczeciski nie moe z nimi konkurowa. Dostosowanie zdolnoci przeładunkowo-składowych Portu Szczecin do zwikszonych zada i zmieniajcych si warunków gospodarki przestrzennej miasta wymaga terenów składowych z odpowiedni rezerw potencjału w zakresie nabrzey i urzdze przeładunkowych. Dla zwikszenia przeładunków drobnicy, a w szczególnoci kontenerów, konieczne bd tereny, które mona uzyska przez przystosowanie terenów Ostrowa Grabowskiego do obsługi prognozowanych iloci towarów, poniewa istniejce zdolnoci nie pokrywaj tych potrzeb. Bibliografia 1. Białas A., Tarchalski M., Kontenery w przeładunkach portów morskich, Spedycja i Transport, nr 6/7, Christowa Cz., Koncepcja formy organizacyjno-prawnej. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne Port Szczecin, Spedycja i Transport, nr 9, Kotowska J., Europejskie terminale kontenerowe a ich otoczenie, Midzynarodowa konferencja Naukowa PORTY MORSKIE 2001, Uniwersytet Szczeciski WNEiZ, Szczecin kwietnia Nowakowski L., Dynamiczny wzrost przeładunku kontenerów w portach wiata, Namiary na Morze i Handel, nr 21, Szyszko M., Analiza obrotów tranzytu kontenerowego na tle zdolnoci przeładunkowej portu szczeciskiego w latach , Zeszyty naukowe WSM, nr 58, Szczecin Materiały wewntrzne Zarzdu Morskich Portów Szczecin i winoujcie Marcin Oziembłowski str. 10/10

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Marek Trojnar Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Strategia

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia, 2009 Skutki kryzysu gospodarczego dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PREZENTACJA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds.

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds. DCT GDANSK Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich KONFERENCJA: JAK UTRZYMAĆ POZYCJĘ POLSKIEGO TRANSPORTU DROGOWEGO? 1 MARCA, 2013 Dominik Landa Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich

Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich mgr inŝ. Lyudmyla Filina mgr inŝ. Maja Chmielewska-Przybysz Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich Streszczenie W związku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA O FIRMIE Pięć spółek z pięcioma centrami logistycznymi na terenie Europy, Magazyny logistyczne o łącznej powierzchni 21.500 m 2, Magazyny

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI prof. zw. dr hab. MACIEJ KRZYŻANOWSKI Instytut Morski, Gdańsk CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI Budowa w Polsce sieci centrów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Załącznik do uchwały nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Warszawa, listopad 2007 Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. Logistyki (WN AM w Gdyni) 2 program

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012

PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 1 PKP CARGO S.A. prowadzi krajowy i międzynarodowy przewóz towarów koleją świadczy kompleksowe usługi logistyczne w zakresie kolejowych przewozów towarów jest drugim

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich. Jan Lewko

Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich. Jan Lewko Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich Jan Lewko Straszyn 010 Port Gdynia Port gdyński jest jednym z wiodących portów w rejonie Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w obsłudze ładunków

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe Biuletyn Porty morskie, uważane często za barometr rozwoju gospodarczego kraju, w ostatniej dekadzie przeszły radykalną transformację odnosząc niewątpliwy sukces. W efekcie notowane są kolejne, rekordowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ETAP 1; REZULTAT 4

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ETAP 1; REZULTAT 4 OPRACOWANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I BADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY KONKURENCJI DLA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU 2004/016-829.02.03 OCHRONA KONKURENCJI Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo