Dostpno transportowa Portu Szczecin. dla ładunków skonteneryzowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostpno transportowa Portu Szczecin. dla ładunków skonteneryzowanych"

Transkrypt

1 Praca wyróniona w Ogólnopolskim r. Konkursie Piórem Logistyka organizowanym przez portal Dostpno transportowa Portu Szczecin dla ładunków skonteneryzowanych Czym jest dostpno transportowa? Porty morskie wchodz w skład przestrzennego układu sieci komunikacyjnej danego kraju, obok dróg i innych wzłów transportowych. Sam port jest wzłem transportowym, w którym zbiegaj si linie gałzi transportu morskiego, ldowego, rzecznego oraz przesyłowego. Czasem zaliczany jest równie transport lotniczy. Najwaniejsz funkcj, jak spełniaj porty, jest funkcja transportowa składajca si z dwóch czynnoci: przemieszczania ładunku oraz jego przeładunku (załadunek, wyładunek, składowanie i ułoenie, np. w magazynie czy rodku transportu). Wielko i znaczenie funkcji transportowej s zalene od liczby zbiegajcych si w porcie szlaków komunikacyjnych oraz poziomu technicznego i sposobu wykorzystania rodków transportu. Przemieszczanie ładunków dotyczy zmiany miejsca ładunku za pomoc rodków tzw. transportu bliskiego, urzdze przeładunkowych oraz sprztu zmechanizowanego. Jednym z głównych aspektów wpływajcym na konkurencyjno portów morskich jest dostpno transportowa. Pod pojciem tym rozumiemy zespół czynników wpływajcych na konkurencyjno portów oraz na efekty ich pracy. Do czynników tych zaliczy mona czynniki: geograficzne, historyczne, polityczne, ekonomiczne itd. Zespół tych czynników determinuje podział masy ładunkowej cicej do okrelonego portu. Dostpno transportowa polskich portów morskich moemy podzieli na dostpno technologiczn i dostpno ekonomiczn. O transportowej dostpnoci technologicznej mówimy, gdy port morski jest w stanie, z punktu widzenia jego zdolnoci technicznej i technologicznej, przeładowa kady rodzaj i kad wielko masy ładunkowej oraz obsłuy kady rodek transportu. Okrelaj j m.in.: parametry toru podejciowego, informacje o obrotnicach, głboko basenów i kanałów portowych, rodzaje i wyposaenie techniczne nabrzey, liczba i str. 1/10

2 powierzchnia placów składowych, dostp do szlaków transportowych itp. Dostpno ekonomiczna oznacza natomiast istnienie takiego poziomu kształtowania si kosztów transportowych (szeroko rozumianych, jako wszystkie koszty zwizane z przemieszczaniem si ładunku od miejsca nadania do miejsca odbioru), jak równie takiego poziomu kształtowania si czasu obsługi, który mog znie ładunki i rodki transportu. Dostpno ekonomiczna portu objawia si poprzez czynn działalno inwestycyjn portu oraz dogodne stawki taryfowe dotyczce zarówno obsługi portowej, jak i ldowej. W skład tych taryf wchodz koszty jak: koszty cumownicze, postojowe, pilotaowe, holowanie, bunkierowe, pobór wody, uycie sprztu przeładunkowego, rodka przewoonego ładunku i inne. Z punktu widzenia dzisiejszych tendencji do przewozu ładunków za pomoc kontenerów, istotn rol odgrywa dostpno transportowa dla ładunków skonteneryzowanch. Do mniejszych portów o znaczeniu regionalnym kontenery s dostarczane za pomoc mniejszych statków, które podejmuj kontenery z duych komorowców w duych portach przystosowanych do przyjcia i obsługi takich jednostek. Dostpno technologiczna to take drogi ldowe, którymi transportowane s kontenery w imporcie lub eksporcie. Std te wiele portów wci unowoczenia i poprawia swoja suprastruktur, tworzc lepszy dojazd do swoich terminali kontenerowych zarówno dla drogowego transportu, jak i kolejowego. W przypadku wielu portów dostpno transportow okrela równie egluga ródldowa, która równie powinna by przystosowana z punku technologicznego do transportu kontenerów z zaplecza portu. Kontenery s ładunkiem, którego przeładunek w zalenoci od stopnia zaawansowanie technologicznego nabrzey portowych, odbywa si bardzo szybko przy uyciu niewielkich nakładów, wic i opłaty taryfowe nie s tu zbyt wielkie. Wan rol odgrywa tu take sprawna odprawa celna kontenerów przechodzcych tranzytem, która odbywa si w głbi kraju. Przeładunek kontenerów w porcie szczeciskim Przeładunek kontenerów w porcie w Szczecinie odbywa si na terenie Tymczasowej Bazy Kontenerowej, znajdujcej si na nabrzeu czeskim i słowackim na półwyspie Ewa, wzdłu zachodniego brzegu Kanału Dbickiego. Terminal ten dysponuje dwoma magazynami o powierzchni 14,700 tys. m 2. Powierzchnia Tymczasowej Bazy Kontenerowej wynosi ok. 2,5 ha, natomiast powierzchnia składowania 2000 TEU jednorazowa na powierzchni do 2,1 ha. Powierzchnia ta wyposaona jest w 72 punkty podłczenia kontenerów chłodniczych. str. 2/10

3 Długo nabrzea do przeładunku w relacji lo-lo (load-on, load-off) wynosi 360 m, maksymalne zanurzenie statku wynosi 9,15 m i jest równe dopuszczalnemu zanurzeniu w porcie w Szczecinie. Nabrzee to wyposaone jest równie w ramp ro-ro (roll-on, roll-off). Najwiksze przeładunki (w TEU) w Tymczasowej Bazie Kontenerowej odnotowano w 2000 roku, kiedy to przeładowano blisko 22 tys. TEU o łcznej masie 192 tys. ton. Moliwoci przeładunkowe Tymczasowej Bazy Kontenerowej szacuje si na ok tys. ton TEU rocznie, co stanowi rednio 500 TEU na dob (bez niedziel). Obecn baz w przyszłoci ma zastpi nowoczesny terminal kontenerowy, który powstanie po drugiej stronie kanału Dbickiego. Jego moliwoci przeładunkowe planuje si na ok. 50 tys. TEU. Przeładowywane pojemniki w TBK to pojemniki 10, 20, 25 i 40. Od 1991 do 2003 roku znakomit wikszo stanowiły kontenery sztuk, co stanowi blisko 48,88% wszystkich obsłuonych kontenerów. Na drugiej pozycji s kontenery sztuk (ok. 40,98%), kontenery sztuk (9,61%) i kontenery 25, których było najmniej 738 sztuk (0,53%). Udział procentowy poszczególnych grup kontenerów w przeładunkach TBK został ukazany graficznie na wykresie Import [t] Eksport [t] Wykres 1. Przeładunek kontenerów w porcie w Szczecinie w latach według relacji przewozowych ródło: opracowanie własne na podstawie wewntrznych danych Zarzdów Morskich Portów Szczecin i winoujcie str. 3/10

4 Na podstawie opisanych na wykresie wielkoci przeładunków w badanym okresie mona wyróni nastpujce tendencje: w latach wystpiła tendencja silnie spadkowa, w okresie tym wielko przeładunku kontenerów wyraona w TEU spadła a o 9637 jednostek. Najwikszy spadek wielkoci przeładunku nastpił pomidzy rokiem 1996 a 1997 i wyniósł 7422 TEU. w drugim okresie, to jest w latach , wystpiła tendencja rosnca. W okresie tym odnotowano wzrost wielkoci a o TEU. Najwiksza warto przeładunku została odnotowana w 2000 roku, kiedy to przeładowano TEU. ostatni okres, czyli lata , to okres w którym przeładunek odbywał si na stałym poziomie z niewielkim wzrostem w latach Ostatni rok został zakoczony przeładunkiem TEU. Analiza opisowa i porównawcza dostpnoci transportowej portu szczeciskiego dla ładunków skonteneryzowanych W analizie dostpnoci transportowej portu szczeciskiego na tle wybranych portów bałtyckich scharakteryzowane zostan porty o najwikszym udziale w bałtyckim przedpolu Szczecina, takie jak Lubeka, Kłajpeda czy Sankt Petersburg. S to porty z którymi zarzd portów Szczecina i winoujcia nawizał współprac we wspólnych przewozach ładunków. Analizie zostanie poddany równie port w Gdyni jako port konkurencyjny pod wzgldem pozyskiwania zaplecza oraz port, który posiada rozbudowan i liczc si baz kontenerow. Port Lubeka (Niemcy) Port w Lubece jest najwikszym portem kontenerowym na Bałtyku. Posiada on cztery terminale przystosowane do przeładunku ładunków skonteneryzowanych. W 2003 roku otwarto nowy terminal, na którym ruszyła nowa linia eglugowa midzy Lubek a Kaliningradem i Petersburgiem. Nowy terminal stanowi cz Baltic Bridge - przedsiwzicia transportowego, na które składaj si jeszcze autostrada i wahadłowe połczenia kolejowe miedzy Hamburgiem a Lubek. Inicjatorzy tego projektu zamierzaj doprowadzi do tego, aby mostem przechodziło docelowo, midzy Hamburgiem a portami Morza Bałtyckiego ok do 800 tys. TEU rocznie. Przeładunki w porcie odbywa si bd bezporednio, w relacji wagony statek, z pominiciem placów składowych. Główn czci składow systemu jest pocig kontenerowy, który kursuje kilka razy dziennie midzy Hamburgiem a str. 4/10

5 Lubek. Terminal posiada nabrzee długoci 320 m, do którego prowadzi 16 torów kolejowych, dwa tory pod d wigi rozstawione w szerokoci 80 m. Przeładunek kontenerów z pocigu na statek jest sterowany komputerowo. Port w Lubece posiada połczenia z autostradami A-1/A-20, na których przewozi si około 350 kontenerów dziennie, terminal kolejowy przystosowany do transportu kombinowanego, a take dostp do europejskich wód ródldowych poprzez kanał Elba-Lubeka. Lubeka posiada take port lotniczy, dla którego alternatyw jest oddalony o godzin jazdy port w Hamburgu. Na dzie dzisiejszy transport drogowy Lubeki to blisko 82% całego transportu, na kolejnym miejscy jest transport kolejowy 14% i transport ródldowy 4%. Port w Lubece jest najdalej wysunitym portem na południowy zachód na Bałtyku, stanowi najszybsze połczenie tego akwenu z Niemcami oraz Europ Zachodni. Port ten posiada 130 regularnych połcze w tygodniu z pastwami takimi jak: Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa i Rosja. Port Kłajpeda (Litwa) Port w Kłajpedzie jest portem łczcym transport korytarzami w relacji wschód zachód i jest najdalej na północ wysunitym portem nie zamarzajcym nawet przy -25ºC. rednie zanurzenie w porcie to 14,5m. Obrót kontenerowy w ty porcie w ostatnich latach sigał TEU w roku 2002 i a TEU w 2003 roku. Transport drogowy, który ułatwia powizanie portu i innymi regionami wyznaczaj drogi takie jak: 1. Midzynarodowa droga nr 1 północ - południe nazywana równie Via Baltica oraz droga kolejowa Talin - Ryga - Kaunas Warszawa. Via Baltica to midzynarodowa droga przechodzca przez: Litw, Łotw, Estoni oraz Polsk, gdzie bdzie połczona z europejskim systemem dróg. Droga ta ma obsługiwa midzy innymi takie linie jak: Talin Helsinki i Talin Sztokholm. 2. Korytarz nr 9 wschód zachód, w którego skład wchodzi droga kołowa i kolej. Korytarz ten składa si z czci 9B: Moskwa Misk Wilno Kaunas Kłajpeda, oraz 9D: Kaunas Kaliningrad. str. 5/10

6 Transport kolejowy na Litwie osiga blisko 15 milionów ton rocznie, do czego w znacznym stopniu przyczynia si obrót towarowy w porcie Kłajpeda. Skład tej sieci to przede wszystkim korytarze 1 i 9 przecinajce cał Litw, która jest pastwem tranzytowym. W 2002 roku Litwa, Białoru i Ukraina podpisały umow o nowym projekcie nazwanym Viking dotyczcym transportu kombinowanego. Projekt ten dotyczy przewozu kolejowego kontenerów uniwersalnych 20 i 40, a take kontenerów chłodni, które nastpnie bd przeładowywane na pojazdy drogowe. Trasa projektu to Odessa - Berezhest - Slovechno - Gudagoy - Kena Klaipeda. Pocig taki kursuje raz w tygodniu. Port St. Petersburg (Rosja) Port St. Petersburg usytuowany jest we wschodniej czci Morza Bałtyckiego i jest najwikszym wzłem transportowym w północno-wschodniej Rosji. Ley on w ujciu rzeki Newy, połczony jest z morzem kanałem o długoci 27 mil morskich. Wielko portu pozwala wej statkom o długoci do 260 m i zanurzeniu do 11 m. W czasie zimy do portu wchodzi mog statki posiadajce klas lodow. Port St. Petersburg posiada terminal kontenerowy o nazwie Pierwszy Terminal Kontenerowy SA, który mieci blisko 16 tys. TEU i 1500 kontenerów chłodniczych z moliwoci podłczenia kolejnych 250. Terminal chłodniczy w St. Petersburgu jest trzecim terminalem w Europie i pitym w wicie pod wzgldem wielkoci i moliwoci przeładunkowych. Powierzchnia placów składowych liczy ok. 31 hektarów, a magazynów 10 tys. m 2. Przeładunki kontenerów w porcie St. Petersburg kształtuj si nastpujco: Tab.1. Przeładunki kontenerów w Pierwszej Bazie Kontenerowej w St. Petersburgu w latach Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 (w TEU) (w TEU) (w TEU) (w TEU) Eksport Import Razem str. 6/10

7 ródło: opracowanie własne na podstawie danych Port St. Petersburg dy do osignicia przepustowoci blisko TEU do 2028 roku, a take reorganizacji składowania kontenerów. Port Gdynia Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT Baltic Container Terminal) jest portowym terminalem przeładunku kontenerów w rónych relacjach transportowych. Powierzchnia całego terminalu wynosi ok. 60 h, a w jego skład wchodz dwa nabrzea o łcznej długoci 980 m. Pierwszym z nich jest Nabrzee Helskie I majce ok. 798 m, kolejne to Nabrzee Helskie II 178 m. Na nabrzeu znajduj si magazyny o powierzchni m 2 i place zajmujce powierzchni m 2. Bałtycki Terminal Kontenerowy jest czci Centrum Kontenerowego, w którego skład wchodz: stacja paliw; parkingi zewntrzne dla pojazdów obsługiwanych w BCT; centrum kontroli pojazdów Baltic Auto Center Sp. z o.o.; Depot Terminal gdzie składowane i naprawiane s puste kontenery; sie kolejowa i drogowa włczona w krajowe i midzynarodowe systemy komunikacyjne w tym Transeuropejska Autostrada Północ Południe. Terminal kontenerowy w Gdyni połczony jest z reszt kraju sieci dróg kołowych i kolejowych. Łczy si on z drogami krajowymi poprzez Tras im. E. Kwiatkowskiego. Na całej swojej długoci trasa ma dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w kadym kierunku. Od strony wschodniej port gdyski ma powizania drogowe z Gdaskiem i jego drogami pozamiejskimi. Rozwizanie to tworzy dwujezdniowa droga Gdask Gdynia, która wybiega ze ródmiecia Gdaska i wpada do ródmiecia Gdyni. Jednak ze wzgldu na due przecienie tej drogi zwłaszcza w okresie letnim, ogromne znaczenie ma Obwodnica Trójmiejska, która odgałzia si od drogi krajowej Nr 1 na odcinku Tczew Gdask i biegnie dalej w kierunku Gdyni, omijajc Gdask, Sopot i centrum Gdyni. Swój bieg rozpoczyna w rejonie Pruszcza Gdaskiego, przechodzi przez wie Juszkowo, w której planowana jest budowa wielkiego wzła drogowego przyszłej autostrady Północ Południe. str. 7/10

8 Autostrada ta zwana jest Transeuropejsk Autostrad Północ Południe (TAPP) i kady kraj odpowiedzialny jest za budow odcinka przechodzcego przez jego terytorium. W Polsce autostrada ta znana jest pod nazw A-1. TAPP na północy wybiega bdzie z Gdaska w układzie południkowym i prowadzi na południe przez cał Polsk, Czechy, Słowacj, Wgry, kraje byłej Jugosławii, Bułgari, Turcj, Iran, Irak do Zatoki Perskiej. Analiza porównawcza dostpnoci transportowej portów bałtyckich Tab. 2. Analiza porównawcza przeładunków kontenerów w latach (w TEU) Rok Lubeka Kłajpeda St. Petersburg Gdynia Szczecin ródło: opracowanie własne Analiza porównawcza przeładunków kontenerów wskazuje na niewielkie znaczenie, jakie odgrywa Tymczasowa Baza Kontenerowa w Szczecinie. Tabela 1 pokazuje, jak due znaczenie w przeładunkach kontenerowych posiada Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni i jak trafion była ta inwestycja. Na uwag zasługuje tu Pierwszy Terminal Kontenerowy w St. Petersburgu, którego obroty przewyszaj najwikszy terminal kontenerowy na Bałtyku, jakim jest Lubeka. Wynika to ze wzrostu obrotów towarowych midzy wschodem a zachodem w poprzednich latach. Analiza porównawcza dróg dojazdowych terminali kontenerowych Tab.3. Analiza porównawcza dróg dojazdowych terminali kontenerowych Lubeka Kłajpeda St. Petersburg - A-1/A-20 - droga nr 1 - drogi krajowe - terminal - korytarz nr 9 E-19, E-20 kolejowy - sie kolejowa - terminal korytarzami 1 i 9 kolejowy ródło: opracowanie własne Gdynia - 4 magistrale kolejowe - połczenie z drogami krajowymi Tras im. E. Kwiatkowskiego Szczecin - przeprawa przez Regalic - przeprawa przez Parnic - autostrada A6 str. 8/10

9 Liczba oraz stan dróg dojazdowych do portu najpełniej okrela jego dostpno transportow. Na uwag zasługuj nie tylko drogi kołowe i kolejowe, lecz take ródldowe i morskie. W przypadku portu w Szczecinie dokonane inwestycje drogowe znacznie poprawiły dostp do portu, a tym samym terminalu kontenerowego. Oczekuje si równie na kolejne inwestycje, z których najwaniejsz jest budowa autostrady A-3. Naley te zwróci uwag na moliwo transportu kontenerów drogami ródldowymi, gdy Odra jest jedyn rzek w Polsce przystosowan do tego typu eglugi na tak długim odcinku. Problem stanowi jednak przewity pod mostami, które mog stanowi barier nie do przezwycienia. Przeprowadzone analizy wykazuj, jak wielkie znaczenie dla poprawnej pracy terminalu kontenerowego ma jego dostpno transportowa i jak wielk uwag naley na ni zwróci nie tylko w czasie eksploatacji terminalu, ale take przy projektowaniu, jak to ma miejsce w przypadku Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który nabiera coraz wikszego znaczenia na Bałtyku. Analizy te potwierdzaj, e dostpno transportowa ma due znaczenie dla iloci przeładowywanych kontenerów. Ustawa o portach i przystaniach morskich stworzyła warunki budowy nowego systemu zarzdzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla sformułowania długofalowych załoe rozwoju portów oraz kontynuowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury portowej, zgodnie z przyjtymi systemami finansowania oraz poprawie wykorzystania portów na potrzeby społecznoci lokalnych. Od wielu lat dominujcymi ładunkami w porcie Szczecin s towary masowe: zboe, wgiel, ruda i koks. Taka jest specyfika portu ustalona przez wiele lat jego obsługi. Jednak w ostatnich latach ładunki drobnicowe stały si dominujcymi w porcie. Stanowi to zasadniczy bodziec do realizacji programu inwestycyjnego dla władz portu. Port szczeciski nie ma wystarczajcej infrastruktury i suprastruktury dostosowanej do przeładunków zjednostkowanych towarów drobnicowych, a w szczególnoci kontenerowych. Warunki nawigacyjne przy nabrzeach czeskim i słowackim, gdzie dokonuje si obsługi kontenerów, stanowi ograniczenia całkowitej długoci i zanurzenia dla zawijajcych statków, odpowiednio do 160 m i 9,15 m. Powierzchnia składowa dla kontenerów jest równie bardzo nieregularna, z szynami i torami urawi, które czyni j niezdatn do operowania kontenerami przy pomocy cikich urzdze. Istniejce urzdzenia przeładunkowe zainstalowane na nabrzeach nie s w stanie sprosta warunkom stawianym str. 9/10

10 przez nowoczesne i dobrze wyposaone terminale kontenerowe, przez co pod tym wzgldem port szczeciski nie moe z nimi konkurowa. Dostosowanie zdolnoci przeładunkowo-składowych Portu Szczecin do zwikszonych zada i zmieniajcych si warunków gospodarki przestrzennej miasta wymaga terenów składowych z odpowiedni rezerw potencjału w zakresie nabrzey i urzdze przeładunkowych. Dla zwikszenia przeładunków drobnicy, a w szczególnoci kontenerów, konieczne bd tereny, które mona uzyska przez przystosowanie terenów Ostrowa Grabowskiego do obsługi prognozowanych iloci towarów, poniewa istniejce zdolnoci nie pokrywaj tych potrzeb. Bibliografia 1. Białas A., Tarchalski M., Kontenery w przeładunkach portów morskich, Spedycja i Transport, nr 6/7, Christowa Cz., Koncepcja formy organizacyjno-prawnej. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne Port Szczecin, Spedycja i Transport, nr 9, Kotowska J., Europejskie terminale kontenerowe a ich otoczenie, Midzynarodowa konferencja Naukowa PORTY MORSKIE 2001, Uniwersytet Szczeciski WNEiZ, Szczecin kwietnia Nowakowski L., Dynamiczny wzrost przeładunku kontenerów w portach wiata, Namiary na Morze i Handel, nr 21, Szyszko M., Analiza obrotów tranzytu kontenerowego na tle zdolnoci przeładunkowej portu szczeciskiego w latach , Zeszyty naukowe WSM, nr 58, Szczecin Materiały wewntrzne Zarzdu Morskich Portów Szczecin i winoujcie Marcin Oziembłowski str. 10/10

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich

Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich mgr inŝ. Lyudmyla Filina mgr inŝ. Maja Chmielewska-Przybysz Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich Streszczenie W związku

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds.

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds. DCT GDANSK Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich KONFERENCJA: JAK UTRZYMAĆ POZYCJĘ POLSKIEGO TRANSPORTU DROGOWEGO? 1 MARCA, 2013 Dominik Landa Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI

CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI prof. zw. dr hab. MACIEJ KRZYŻANOWSKI Instytut Morski, Gdańsk CENTRUM LOGISTYCZNE JAKO SZANSA DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU TRANZYTOWEGO POŁOŻENIA POLSKI Budowa w Polsce sieci centrów logistycznych

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA O FIRMIE Pięć spółek z pięcioma centrami logistycznymi na terenie Europy, Magazyny logistyczne o łącznej powierzchni 21.500 m 2, Magazyny

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ETAP 1; REZULTAT 4

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ETAP 1; REZULTAT 4 OPRACOWANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I BADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY KONKURENCJI DLA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W RAMACH PROJEKTU 2004/016-829.02.03 OCHRONA KONKURENCJI Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Centrum transportu towarów Frankfurt

Centrum transportu towarów Frankfurt Centrum transportu towarów Frankfurt nad Odrą Lokalizacja kolejowa Growth needs Logistics. Czerwiec 2012 Centralne usytuowanie w Europie dające wielorakie możliwości > przy głównym korytarzu komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost

Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Atuty i Potencjał Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost Maciej K. Król Prezes Zarządu spółki Lotnisko Zielona Góra / Babimost Spółka z o.o. 1. Port Lotniczy Zielona Góra Atuty Lokalizacja Geograficzna

Bardziej szczegółowo

Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego. Igor Arefyev

Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego. Igor Arefyev Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego Igor Arefyev Szczecin, 2010 1 Igor B. Arefyev PRZYKŁADY I ROZWIĄZANIA ZADAŃ W ELEMENTACH MULTIMODALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej DECYZJA NR 1692/96 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczcych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Informacja ofertowa *

Informacja ofertowa * Zarzd Morskich Portów Szczecin i winoujcie S.A Informacja ofertowa * dotyczca długoterminowej dzierawy terenu inwestycyjnego z przeznaczeniem pod budow Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego * Niniejsza

Bardziej szczegółowo

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Ra: polskie y morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Gdynia, wrzesień 2014 Wyniki działalności ów morskich w u, Gdyni oraz

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA O FIRMIE Pięć spółek z pięcioma centrami logistycznymi na terenie Europy, Magazyny logistyczne o łącznej powierzchni 21.500 m 2, Magazyny

Bardziej szczegółowo

6.1 Wprowadzenie... 2 6.2 Linie wysokiego napicia... 3... 3... 3 6.3 Stacje GPZ... 4 6.4 System dystrybucji energii... 8... 8... 9 !" #$#$...

6.1 Wprowadzenie... 2 6.2 Linie wysokiego napicia... 3... 3... 3 6.3 Stacje GPZ... 4 6.4 System dystrybucji energii... 8... 8... 9 ! #$#$... ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.06 1 Spis treci 6.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT KONTENEROWY NA ODRZAŃSKIEJ DRODZE WODNEJ

TRANSPORT KONTENEROWY NA ODRZAŃSKIEJ DRODZE WODNEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 73 Transport 2010 Jan Kulczyk, Emilia Skupień Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków Śródlądowych, Politechnika Wrocławska TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl e-mail: info@maxlogistics.pl Spis treści: 1. O FIRMIE 3 2. SPEDYCJA LĄDOWA 4 3. SPEDYCJA MORSKA 6 4. SPEDYCJA LOTNICZA 7 5. NADGABARYTY 8 6. USŁUGI MAGAZYNOWE 9 7. LOKALIZACJA 10 8. INFORMACJE KOŃCOWE

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓTOWY OPIS AKTUALNEGO STANU ORAZ PLANÓW NA NAJBLIŻSZY OKRES W OBSZARZE INWESTYCJI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE

SKRÓTOWY OPIS AKTUALNEGO STANU ORAZ PLANÓW NA NAJBLIŻSZY OKRES W OBSZARZE INWESTYCJI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE SKRÓTOWY OPIS AKTUALNEGO STANU ORAZ PLANÓW NA NAJBLIŻSZY OKRES W OBSZARZE INWESTYCJI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE Katowice, styczeń 2008r. Dnia 14 stycznia 2008r. miało

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 Podsumowanie W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 (+2,2%). Wzrost zanotowano

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

FRACHT DROGOWY FRACHT DROGOWY. www.goeast.eu TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE FRACHT DROGOWY - OSOBA KONTAKTOWA

FRACHT DROGOWY FRACHT DROGOWY. www.goeast.eu TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE FRACHT DROGOWY - OSOBA KONTAKTOWA FRACHT DROGOWY TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY FRACHT DROGOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE Transport FTL: FTL Standard FTL Reloaded, pakiet wraz z usługami dodanymi FTL Express Obsługa celna: Odprawa eksportowa we

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Biura grupy AsstrA Niemcy Magdeburg Włochy Bergamo Litwa Wilno Szwajcaria Firma została załoŝona w 1993 r. w Zurychu. Chiny Shenzhen Polska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 Sporządziła: mgr inż. Justyna Bogdzia Szczecin, dn. 13.10.2015

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych prowadzący: dr Adam Salomon stan programu na: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych

Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Koszalin, 9 grudnia 2011 r. Zachodniopomorskie doskonałe miejsce dla inwestorów zagranicznych Położenie Tahoma bliskość Skandynawii bliskość Europy Zachodniej bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego położenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym Andrzej Montwiłł Szczecin, 2010 1 Dr inż. Andrzej Montwiłł Zakład Organizacji i Zarządzania Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów

UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów UWAGA od 1 czerwca 2009 roku zmiana cen biletów Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku informuje, e Rada Miasta Gdaska na sesji w dniu 23.04.2009 r. uchwaliła nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych,

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych

Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL Konferencja prasowa, Warszawa 28.01.2010 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo