NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE"

Transkrypt

1 NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

2 Podstawowe informacje

3 Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez Bank. Nowe Konto Oszczędnościowe: zysk jak na lokacie wygoda jak na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

4 adresat produktu Konto może być prowadzone dla jednej osoby pełnoletniej jako konto indywidualne, z tym zastrzeżeniem, że osoba ta może posiadać tylko jedno indywidualne konto oszczędnościowe w Banku (nie można posiadać dwóch takich samych produktów w Banku). Posiadaczem konta indywidualnego może być rezydent lub nierezydent, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania poza granicami Polski

5 adresat produktu Konto może być prowadzony dla dwu osób jako konto wspólne, z tym zastrzeżeniem, że osoby te mogą posiadać razem tylko jedno konto wspólne w Banku. Posiadaczem konta wspólnego mogą być: dwie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące rezydentami lub nierezydentami (mający ten sam status dewizowy), osoby małoletnie powyżej 13 roku życia razem ze swoim przedstawicielem ustawowym, osoby częściowo ubezwłasnowolnione razem ze swoim kuratorem.

6 dokumenty Dokumenty niezbędne do założenia Nowego Konta Oszczędnościowego to: dla osoby pełnoletniej - ważny dowód osobisty lub ważny paszport, dla osoby małoletniej - ważny paszport lub tymczasowy dowód osobisty, dla nierezydentów ważny paszport zagraniczny oraz dodatkowo złożenie Oświadczenia dla Nierezydentów.

7 prowadzony w złotych polskich, kapitalizowany miesięcznie (raz na miesiąc dopisywane są odsetki), oprocentowany stawką zmienną (oprocentowanie może ulec zmianie), nie ma wyznaczonego minimum wpływu oraz obrotu, możliwość współposiadania (ROR prowadzony maksymalnie dla dwóch współwłaścicieli), brak możliwości cesji (środki zgromadzone na rachunku nie mogą być zabezpieczeniem-gwarancją umów zawieranych przez właściciela rachunku). Nowe Konto Oszczędnościowe - cechy rachunku

8 - produkty towarzyszące lokaty w rachunku, usługi bankowości elektronicznej: Pocztowy24, Pocztowy SMS

9 - funkcjonalność rachunku Funkcje finansowe: wpłaty i wypłaty gotówkowe wypłaty w miejscu pobytu (cykliczne i epizodyczne) przelew standardowy (złożony bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym, korespondencyjny, telefoniczny, Pocztowy24) przelew na dowolny rachunek w walucie obcej polecenie zapłaty przelew w formie zlecenia stałego zlecenie zablokowania środków na lokatę

10 - funkcjonalność rachunku Funkcje niefinansowe: zastrzeżenie dotychczasowego i zamówienie nowego hasła do telefonicznej obsługi ustanowienie współwłasności rachunku ustanowienie pełnomocnika do rachunku uzyskanie informacji o saldzie i operacjach na rachunku (telefonicznie, w UP, przez Pocztowy24, przez PocztowySMS) zgłaszanie zmiany danych (tryb uzależniony od wagi danych) składanie reklamacji

11 - pytanie o saldo Bank nie wysyła do Klientów wyciągów w formie papierowej. Informacja o saldzie jest dostępna: za pośrednictwem bankowości elektronicznej (Pocztowy24 i PocztowySMS), telefonicznie (usługa Telekonto), w oddziałach Banku, w Urzędach Pocztowych ze Stanowiskiem Finansowym.

12 - oprocentowanie Oprocentowanie środków na Koncie liczone jest od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego dokonanie wypłaty włącznie. Odsetki dopisywane są do środków zgromadzonych na Koncie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego (kapitalizacja ( czna miesięczna Konto jest oprocentowane już od pierwszej złotówki!!! Oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne.

13 opłaty prowadzenie Konta 0 zł : 1 przelew zewnętrzny w miesiącu 0 zł, 1 przelew wewnętrzny w miesiącu 0 zł, 1 wypłata gotówki w miesiącu 0 zł, 20 darmowych SMS zapytania o saldo (limit obejmuje również zapytania o saldo na innych rachunkach Klienta objętych usługą PocztowySMS).

14 Taryfa opłat i prowizji wybrane pozycje: Otwarcie i prowadzenie Udostępnienie i korzystanie z usługi Pocztowy24/PocztowySMS Wpłata gotówkowa/bezgotówkowa Wypłata gotówkowa dokonywana w siedzibie oddziału/ placówki pocztowej (. S.A Przelew wewnętrzny (z Konta na rachunek w BP Przelew na rachunek w innym banku (za wyjątkiem przelewu ( US do ZUS lub Zapytanie o saldo przez PocztowySMS Zapytanie o saldo za pośrednictwem Konsultanta Stałe zlecenie płatnicze/polecenie zapłaty Zlecenie wypłaty Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa Przelew do ZUS lub US 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 wypłata w m-cu 0,00 zł, każda kolejna 5,00 zł 1 przelew w m-cu 0,00 zł, każdy kolejny 5,00 zł 1 przelew w m-cu 0,00 zł, każdy kolejny 5,00 zł 20 zapytań w m-cu 0,00 zł, każde następne 0,50 zł 0,50 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł