Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń analizuje, jaki plan tworzy Bóg względem Uczeń wylicza przymioty Boga; człowieka Uczeń charakteryzuje, czym jest wspólnota. Uczeń wyjaśnia uwarunkowania wspólnoty; Uczeń troszczy się o wypełnianie słowa Bożego we Uczeń troszczy się o własną przyjaźń z Bogiem i własnym życiu. ludźmi. Uczeń rozpoznaje znaki sakramentalne Uczeń wyjaśnia, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga. Uczeń opisuje, jaki jest największy znak przyjaźni Boga Uczeń tłumaczy, dlaczego Jezus jest największym znakiem przyjaźni Boga. Uczeń potrafi rozpoznać wartość wspólnoty, szczęścia, Uczeń okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim; przyjaźni. II. Bóg objawia swoją tajemnicę Uczeń dowodzi, że za pośrednictwem stworzenia możemy poznawać Boga Uczeń wylicza, co jest potrzebne, by człowiek nawiązał więź z Bogiem Uczeń interpretuje opowiadanie o spotkaniu Boga z Eliaszem; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu powstała Biblia; zna podział Pisma Świętego i liczbę ksiąg Biblii. Uczeń potrafi odszukać w Biblii dowolny fragment. Uczeń na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia wielkość Boga Uczeń wymienia podstawowe miejsca spotkań Boga z ludźmi w ST Uczeń opowiada, w jaki sposób Bóg okazał swą życzliwość wobec Eliasza; Uczeń analizuje, dlaczego autorów Biblii nazywamy natchnionymi. Uczeń wyjaśnia, czym są sigla biblijne doskonali umiejętność posługiwania się Pismem Świętym. III. Kim Ty jesteś, Panie Boże? Uczeń opowiada, kto jest Bogiem jedynym; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu Bóg przekazuje obietnice ludziom. Uczeń wyjaśnia znaczenie przyjścia Mesjasza; Uczeń wyjaśnia, w jakim celu Bóg posyła Jezusa. Uczeń tłumaczy, dlaczego Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy Uczeń wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien odpowiadać Bogu Uczeń tłumaczy, w jakim celu powstawały Psalmy Uczeń charakteryzuje podstawowe treści chrześcijańskiego Adwentu. Uczeń opowiada, w jakim celu Bóg wybrał naród izraelski; Uczeń wymienia przykłady obietnic Boga; Uczeń wyjaśnia termin historia zbawienia; Uczeń wyjaśnia, jaka nadzieja powstaje wraz z narodzeniem Jezusa; Uczeń uzasadnia potrzebę uczestniczenia w ofierze eucharystycznej Uczeń wyjaśnia, na jakiej podstawie uznajemy Maryję za wzór zaufania Bogu. Uczeń wyjaśnia termin psalm; Uczeń charakteryzuje podział Psalmów. Uczeń przekonuje, w jaki sposób chrześcijanin powinien przeżywać Adwent. IV. Bóg naszym Stworzycielem

2 Uczeń opowiada, co oznacza słowo stworzyć; Uczeń dowodzi, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Uczeń opowiada biblijny fragment o stworzeniu człowieka. Uczeń wyjaśnia, dlaczego człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym; Uczeń streszcza, na czym polegało zawarcie przymierza Boga z ludźmi Uczeń opowiada o grzechu pierwszych rodziców Uczeń wyjaśnia sens tekstu o posągu cielca ulanym przez Izraelitów. Uczeń tłumaczy, co oznacza, że wszystko, co stworzył Bóg jest dobre; Uczeń podaje, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym. Uczeń analizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat; Uczeń wyjaśnia, jaki związek posiada rozwijanie talentów stworzeniem; Uczeń definiuje termin przymierze Uczeń charakteryzuje, na czym polega wspólnota Bogiem i ludźmi. Uczeń wyjaśnia, dlaczego grzech jest rezygnacją z udziału w dziele stwórczym. V. Dlaczego zło, smutek i cierpienie? S E M E S T R II Uczeń przedstawia opowiadanie o Abrahamie Uczeń wyjaśnia, czego uczy nas swoją postawą Abraham. Uczeń wyjaśnia, czym jest grzech pierworodny Uczeń wyjaśnia, kim byli Kain i Abel; Uczeń wyjaśnia sens tekstu o wieży Babel. Uczeń wskazuje, czego symbolem jest wieża Babel. Uczeń wylicza skutki grzechu Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem Uczeń wymienia miejsca i wydarzenia związane z Abrahamem Uczeń wykazuje świadomość konieczności dbania o rozwój wiary. Uczeń uświadamia sobie własną skłonność do grzechu Uczeń rozumie wartość sakramentu pokuty i pojednania Uczeń wylicza skutki pychy; Uczeń tłumaczy, dlaczego człowiek nie jest w stanie sensownie działać bez Boga Uczeń przekonuje o możliwości wzmocnienia się darami sakramentalnymi VI. Bóg pragnie naszego szczęścia Uczeń określa, kiedy rozpoczyna się historia zbawienia; Uczeń interpretuje opowiadanie o potopie. Uczeń wylicza biblijnych bohaterów, których uznajemy za ludzi Bożej nadziei Uczeń wyjaśnia, dlaczego każda Eucharystia jest ofiarowaniem się Jezusa Uczeń określa, czym jest sakrament pokuty i pojednania; Uczeń wyjaśnia, na czym polega spotkanie z Bogiem przebaczającym. Uczeń wylicza dobre uczynki; Uczeń tłumaczy, dlaczego Bóg oczekuje zaufania. Uczeń wyjaśnia tekst protoewanglii Uczeń określa, czego uczy nas postawa Noego; Uczeń uzasadnia, w jaki sposób osobiście może być świadkiem chrześcijańskiej nadzie Uczeń opowiada tekst biblijny zapowiadający ofiarę Jezusa. Uczeń wyjaśnia potrzebę systematycznego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania Uczeń analizuje praktykę czynów pokutnych w swoim życiu. VII. Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu Uczeń wyjaśnia, kim był Abraham; Uczeń tłumaczy, w jaki sposób Bóg opiekuje się Abrahamem Uczeń przedstawia, kim byli Jakub i Józef Uczeń opowiada historię Józefa. Uczeń opowiada historię Mojżesza; Uczeń określa, czego uczy nas Bóg w postawie Uczeń wyjaśnia, dlaczego Bóg zażądał syna Abrahama; Uczeń wyjaśnia, na czym polega zaufanie Bogu; Uczeń wyjaśnia, czego Bóg domaga się od swego ludu; Uczeń analizuje relację Bóg Mojżesz Izraelici

3 Mojżesza. Uczeń wyjaśnia sens I, II, III Przykazania Bożego; Uczeń tłumaczy na czym polega posłuszeństwo Bogu. Uczeń wyjaśnia, do czego wzywa nas Bóg w poszczególnych przykazaniach; Uczeń wylicza przykazania miłości bliźniego Uczeń określa, na jakiej podstawie Izrael nazywamy jest ludem Bożym Uczeń opisuje, na czym polega wypełnianie przymierza zawartego z Bogiem VIII. Jezusowe znaki wierności Uczeń opowiada o zmartwychwstaniu Chrystus Uczeń tłumaczy, co symbolizuje pusty grób. Uczeń wyjaśnia, dlaczego krzyż jest najważniejszym znakiem odkupienia Uczeń wyjaśnia, czym była Uczta paschalna; Uczeń tłumaczy, na czym polega znaczenie Ostatniej Wieczerzy Uczeń wyjaśnia, czym jest Eucharystia Uczeń wyjaśnia, czym jest świętość Uczeń wymienia imiona znanych świętych. Uczeń wyjaśnia, kiedy najdoskonalej może spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem; Uczeń wyjaśnia, dlaczego wszyscy są wezwani do niesienia swego krzyża. Uczeń analizuje treść aklamacji po przeistoczeniu. Uczeń wylicza warunki przyjęcia Eucharystii Uczeń uzasadnia, dlaczego świętość jest dochowaniem wierności przymierzu z Bogiem IX. Wybrani przez Boga Uczeń wyjaśnia, kim był Dawid Uczeń opowiada o walce Dawida z Goliatem Uczeń wyjaśnia, czego symbolem jest walka Dawida z Goliatem. Uczeń opowiada, jakie zadania realizuje Mesjasz Uczeń wyjaśnia relację Dawid Mesjasz Uczeń opowiada wydarzenie darowania winy łotrowi Uczeń tłumaczy, czym jest Boże miłosierdzie. Uczeń wymienia współpracowników Chrystusa. Uczeń wyjaśnia, co wyrażają gesty religijne. Uczeń wymienia zadania, jakie Bóg określa każdemu ochrzczonemu Uczeń przedstawia historię Dawida Uczeń wskazuje, co jest źródłem wiedzy w rozpoznawaniu dobra i zła; Uczeń wskazuje, na czym polegało darowanie winy Dawidowi Uczeń określa, jakie warunki należy wypełnić, by uzyskać przebaczenie Boże Uczeń wylicza elementy Liturgii Słowa; Uczeń ukazuje powiązanie występujące między wiarą a gestami religijnymi. Wymagania programowe z zakresu programu V klasy szkoły podstawowej Wymagania podstawowe I. Źródła Dobrej Nowiny - uczeń rozwija umiejętności posługiwania się Biblią - zna podział Biblii. Wymagania rozszerzone - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - uczeń zna podział Biblii. - wie, kim byli Ewangeliści i kiedy napisali Ewangelię. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej II. Tajemnica miłości Boga do ludzi

4 - poznał mesjański program Jezusa - potrafi tłumaczyć termin Mesjasz. - wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga. - opowiada o chrzcie Jezusa; - kto nazwał Jezusa Barankiem Bożym. - wyjaśnia, kim jest Jezus; - jakie zagrożenie sprowadził biblijny Adam. - określa, jakie są możliwości nawrócenia - jakie elementy składają się na zaufanie Bogu; - w jaki sposób możemy wyrażać wdzięczność Jezusowi za Jego przyjście i ofiarę. - wie, na czym polega odpowiedzialność za dar wiary; - dostrzega oddziaływanie pokus w swoim życiu. - wskazuje, co to jest posłannictwo Jezusa - wymienia, czym Jezus pragnie obdarować ludzi - uzasadnia, dlaczego powinniśmy troszczyć się o Królestwo Boże; - zna znaczenie Królestwa Bożego. - tłumaczy, sens przypowieści i w czym możemy rozpoznać obecność Królestwa Bożego. - wie, dlaczego Jezus przyszedł na świat; - zna termin protoewangelia. III. Jezus odpowiada na ludzkie tęsknoty - tłumaczy proroctwo Izajasza - rozumie konieczność nawrócenia. - rozumie i tłumaczy wypełnianie uczynków miłosiernych względem ciała i duszy; - dostrzega wartość nawracania się. - podaje przykłady wiernych kobiet Starego Testamentu. - opowiada tekst o nawiedzeniu Świętej Elżbiety; - wie, do czego wzywa Kościół ludzi wierzących. - zna perykopę biblijna o zwiastowaniu. - dlaczego Maryja nazywana jest nowa Ewą. - zna pojecie Adwent, Paruzja; - stara się podjąć trud przemiany wewnętrznej podczas adwentowego oczekiwania. IV. Jezus przychodzi - zna perykopy o narodzeniu Jezusa. - wie, jakie wartości powinny zajmować pierwsze miejsca w życiu ochrzczonych. - wie, na czym polega wiara w Jezusa i oddawanie czci Bogu. - wyjaśnia sens zwyczajów Bożego Narodzenia i na czym polega świętowanie Bożego Narodzenia. V. Jezusowe posłannictwo

5 - charakteryzuje czyny Jezusa w sakramentach. - tłumaczy znaczenie czynów Jezusa. - wyjaśnia znaczenie sakramentu pojednania i pokuty. - zna naukę Kościoła na temat wskrzeszania do życia. - zna jakie obowiązki spływają na ochrzczonych. - rozpoznaje dary sakramentalnego pojednania. - opisuje na czym polega troska o życie doczesne. - doskonali osobisty udział w jezusowym posłannictwie. VI. Z Jezusem Chrystusem przeżywamy cierpienie i śmierć - tłumaczy prawdę podczas przemienienia Jezusa. - analizuje znaczenie przemienienia. - wyjaśnia okoliczności wjazdu do Jerozolimy. - wyjaśnia znaczenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. - przedstawia czym jest Eucharystia; - rozumie integralność Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. - podaje szczegóły męki Chrystusa. - charakteryzuje czym jest miłość Boga do ludzi. - uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wartością; - wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa. - opisuje wydarzenia związane z drogą do Emaus. - tłumaczy w jaki sposób stajemy się uczestnikami życia Bożego. - wyjaśnia kiedy należy przyjąć namaszczenie chorych; - uzasadnia konieczność akceptacji śmierci. - tłumaczy sens krzyża i cierpienia. - wie, czego doświadczamy w życiu razem z Chrystusem - zna cel namaszczenia chorych; - pamięta o zmarłych. - wyjaśnia jaką rolę pełni Kościół. - wymienia dary, którymi Bóg obdarza ludzi - wie jaki jest cel nawrócenia. - podejmuje działania nawracania się. VII. Aby życie Jezusa Chrystusa objawiło się w nas - wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga; - wie, czym jest powtórne narodzenie, tłumaczy, kto może ujrzeć Królestwo Boże. - ma świadomość co stanie się w sytuacji odrzucenia Bożego zaproszenia na ucztę. - wyjaśnia na czym polega rozwój życia z Bogiem. - wylicza warunki uczestnictwa w uczcie Chrystusa. - wymienia warunki współpracy z Jezusem. - wyjaśnia co znaczy być w szkole Jezusa. - tłumaczy jakie zadania do spełnienia posiada każdy człowiek wobec własnych uzdolnień - rozwija swoje uzdolnienia zgodnie z nauka Jezusa; - odkrywa swoje uzdolnienia - tłumaczy na czym polega kształtowanie - troszczy się o własne sumienie zgodnie z

6 sumienia. nauką Jezusa. VIII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga i ludzi - rozumie, że wyznawcom innych religii należy się szacunek. - wie, czym jest przyjaźń; - wyjaśnia sens codziennej modlitwy i uzasadnia wartość ufnej i wytrwałej modlitwy. - opisuje w jaki sposób można dziękować za zbawienie i prosić o życie wieczny. - czuje się odpowiedzialny za własną modlitwę. - opisuje cechy modlitwy chrześcijańskiej i postawy zgody z wolą Ojca. - wie, dlaczego modlitwa świadczy o naszym związku z Bogiem. - dostrzega wartość trwania na modlitwie. - zna rolę Ducha Świętego podczas modlitwy. - wylicza część różańca; - zna i rozumie sens tajemnic różańca. - wie, że przez modlitwę różańcową możemy towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze. - wymienia prośby w modlitwie Ojcze Nasz. - tłumaczy, czego uczy nas Modlitwa Pańska i dlaczego nazywana jest streszczeniem Ewangelii. Wymagania programowe z zakresu programu VI klasy szkoły podstawowej Wymagania podstawowe potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. I. Świadkowie Chrystusa Wymagania rozszerzone uzasadnia, dlaczego wiara jest zasadniczą cechą relacji pomiędzy uczniami Jezusa. wie, jakie jest pragnienie Jezusa. odkrywa pragnienia Jezusa i porównuje ze swoimi. wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej. określa, jaką postawę wobec zagrożeń proponuje człowiekowi Jezus. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. II Duch Święty daje nowe życie charakteryzuje wydarzenie Zesłania Ducha Świętego. ma świadomość odpowiedzialności za miłość Boga wyrażona w darze Ducha Świętego. wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu. wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu. określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci. wykazuje, że Duch Święty jest twórcą Kościoła. objaśnia, ze Kościół jest darem Ducha Świętego. objaśnia, na czym polega trwanie w nauce apostołów i we wspólnocie. wykazuje, że Duch Święty uczy nas, jak dostrzegać Jezusa w naszym codziennym życiu. charakteryzuje postać Świętego Piotra; opisuje zadania Świętego Piotra i jego

7 określa rolę jaka odegrało w życiu Piotra spotkanie z Jezusem opisuje, jaka role odegrało w życiu Świętego Pawła spotkanie z Jezusem. tłumaczy, dlaczego Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania. wylicza części Mszy Świętej i przedstawia ich zasadnicze treści. III. Źródło nowego życia następców w Kościele. określa, czego uczy nas Duch Święty w świadectwie wiary Świętego Piotra i jego następców w Kościele. przytacza działania Ducha Świętego w życiu Maryi. uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wyrazem wiary uczniów Jezusa w obecność i działanie pośród nich Ducha Świętego. wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym otrzymujemy nowe życie. uzasadnia, dlaczego chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie. wyjaśnia, co to znaczy być włączonym we wspólnotę Kościoła. dowodzi konieczności podjęcia odpowiedzialności wynikającej z chrztu. wylicza, jakie są zadania rodziny chrześcijańskiej względem ochrzczonych dzieci. uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie. uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serc. czuję się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu. wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie; uczestniczy w życiu Kościoła. definiuje, co jest treścią wiary Kościoła. uczestniczy w dzieleniu się Dobrą Nowiną. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. wskazuje, co znaczy wierzyć w zbawczą moc Ducha Świętego. IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo uzasadnia, dlaczego poznanie wiary jest możliwe w Duchu Świętym. opisuje, jak religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się na cały świat. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł. wyjaśnia, co było powodem początków piśmiennictwa chrześcijańskiego; przedstawia świadectwa kultury chrześcijańskiej. dostrzega wartości religijne w sztuce chrześcijańskiej; uzasadnia konieczność odpowiedzialności za naród polski. ukazuje udział polskiego Kościoła w dziedzinie szkolnictwa; rozumie, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo dla kształtowania kultury w Polsce; zna świadectwa życia wybranych męczenników. tłumaczy, dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę. opisuje, w jaki sposób może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. tłumaczy, na czym polega odpowiedzialność za przekaz wiary. objaśnia, w jaki sposób może stawać się misjonarzem; tłumaczy, dlaczego obchodzimy Tydzień odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła;

8 Misyjny. wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi; wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. V. Mocni w wierze Kościoła podaje motywy oddawania czci Maryi; tłumaczy, dlaczego wierzący Polacy czcza Maryję jako swą Królową. uzasadnia, dlaczego jedność w Kościele nie eliminuje jego różnorodności; uczestniczy w zadaniach Kościoła. opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele. wymienia cechy wspólnoty Kościoła; wykazuje, w jaki sposób trzeba korzystać z nauki Jezusa w budowaniu wspólnoty. uzasadnia konieczność istnienia zasad porządkujących relacje pomiędzy ludźmi. wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół - Ciało Chrystusa. określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich darów. czuje się współodpowiedzialny za wspólnotę Kościoła. wyjaśnia treść przykazań kościelnych; podaje motywy do przestrzegania przykazań kościelnych. wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej. wskazuje sposoby troski o bliźnich; uzasadnia, dlaczego ludzie wierzący podejmują działalność charytatywną. charakteryzuje swoją diecezją; tłumaczy, dlaczego podczas Eucharystii modlimy się za biskupów. wyjaśnia, co to znaczy, że parafia jest wspólnotą. wyjaśnia znaczenie kościoła parafialnego w życiu wierzących; poczuwa się do odpowiedzialności za poszanowanie budowli sakralnych. VI. Zjednoczeni w Duchu opisuje strukturę Kościoła. charakteryzuje grupy działające przy parafii; uczestniczy w życiu swojej parafii. wie, dlaczego chrześcijanie dbają o swoje kościoły; interpretuje teksty liturgiczne z rocznicy poświęcenia własnego kościoła. dowodzi, że modlitwa jest jedną z form troski o jedność. wylicza, jakie trzeba spełnić warunki, aby liczyć na pomoc Ducha Świętego w jednoczeniu ludzi. interpretuje tezę, że dialog z Bogiem jest to rozmowa Boga z człowiekiem rozpoczęta w Bożym Objawieniu. dowodzi, że powodzeniem dialogu jest otwarcie się wszystkich stron dialogu na działanie Ducha Świętego analizuje postawę Jezusa i pierwszych chrześcijan wobec prześladowców. w oparciu o naukę zawartą w Biblii omawia sposoby reagowania na doznane krzywdy; troszczy się o to, by zło dobrem zwyciężać. określa, z czego według nauczania Jezusa, powinna wynikać ludzka solidarność. tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym bohaterstwie; włącza się w rozwój braterstwa i solidarności międzyludzkiej. objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma dostrzega zasadność chrześcijańskiej przyjaźni;

9 okazywać przyjaźń; tłumaczy, na czym polega prawdziwa przyjaźń z Jezusem. tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia; interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej; opisuje postawę Jezusa wobec przebaczenia. VII. Kościół, który się modli określa, czym jest Eucharystia. wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia składanej Bogu przez Chrystusa. tłumaczy, dlaczego zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami; wyjaśnia treść zawartą w pozdrowieniu liturgicznym Pan z wami. wyjaśnia, dlaczego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy. wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę Bogu. tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego. wyjaśnia określenie Liturgia Słowa. wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu; zachęca do pozdrowień chrześcijańskich. wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii. wyjaśnia, co rozumie przez określenie chwała Bogu. tłumaczy, dlaczego Kościół w czasie każdej Mszy świętej rozważa Słowo Boże. wyjaśnia, co wyrażamy we Mszy świętej prze słowa Ciebie prosimy. wymienia, co zawiera każda prefacja; opisuje, w jaki sposób wierzący wyrażają Bogu wdzięczność za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi; wyjaśnia, dlaczego częste przyjmowanie Komunii Świętej jest tak ważne dla uczniów Jezusa. wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma uroczystość Bożego Ciała. VIII. Posłani do świata wylicza cechy charakterystyczne modlitwy wiernych; uzasadnia potrzebę zwracania się do Boga w modlitwie błagalnej. streszcza motywy dziękczynienia zawarte w prefacji; charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. tłumaczy, dlaczego uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególnego świadectwa wiary. wyjaśnia fakt istnienia cierpienia i bólu w świecie; wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka. określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi. wyjaśnia, na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego. określa, czego dotyczy działanie Ducha Świętego. wie, co wyjaśnia Dekalog. analizuje treść Dekalogu; odkrywa związki pomiędzy dwoma tablicami

10 przykazań. określa relację Jezusa do świata; wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. współpracuje z Bogiem w przemianie świata. podaje rozumienie wyznawanej w Credo wiary; wyznaje swoją wiarę. wykazuje, dlaczego Credo jest syntezą wiary; rozróżnia Symbol Apostolski od Symbolu nicejskokonstantynopolitańskiego.