Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)"

Transkrypt

1 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa VI: Przemienieni przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-23-01/1-1 Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Sułkowicach KATECHEZA ROK SZKOLNY 2008/2009 Jan Płoszczyca Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak Chrystus). 2. Poznawanie uwarunkowań działania na wzór Jezusa. (Działamy jak Chrystus). 3. Kształtowanie postawy ufności na wzór Jezusa. (Ufamy jak Chrystus) 4. Motywowanie do powierzenia siebie Bogu. (Chrystusowi powierzamy siebie) 5. Poznawanie darów Pięćdziesiątnicy. (Dar Zmartwychwstałego). 6. Wspieranie współdziałania z Duchem Świętym. (Dawca nowego życia). definiuje, czym jest lęk; opowiada tekst Dz 1, 8-11; wyjaśnia pojęcie nadziei ; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa; wydarzenie Zesłania objaśnia pojęcie daru; I. Świadkowie Chrystusa potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa; wie, czego Jezus pragnienie od swoich uczniów; sposoby życia nadzieją; przygotowuje osobiste ofiarowanie się Bogu; II. Duch Święty daje nowe życie wyznaje wiarę w Boga; ma świadomość odpowiedzialności za miłość Boga wyrażoną w darze wiara jest zasadniczą cechą relacji pomiędzy uczniami Jezusa; odkrywa pragnienia Jezusa i porównuje je ze swoimi; określa, jaką postawę wobec zagrożeń proponuje człowiekowi Jezus; wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu; wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu; określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci; wyjaśnia, jakie wskazania Jezusa powinniśmy realizować, by nasze relacje były wolne od lęków. stara się o łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa. tłumaczy, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. dowodzi, że posłuszeństwo Bogu wyraża się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Jezus. dowodzi, że w naszym życiu nieustannie dokonuje się Pięćdziesiątnica. tłumaczy, co jest powodem Zesłania

2 2 7. Wspomaganie współpracy z Duchem Świętym w Kościele. (Twórca Kościoła). 8. Ukazanie Ducha Świętego jako Nauczyciela Kościoła. (Nauczyciel Kościoła). 9. Poznawanie życia i działalności świętego Piotra. (Święty Piotr umocniony Duchem Świętym) 10. Zapoznanie z życiem i działalnością świętego Pawła. (Święty Paweł oświecony przez Ducha Świętego) 11. Ukazanie jedności z Duchem Świętym na przykładzie Maryi. (Maryja - napełniona duchem Świętym). 12. Rozeznawanie działania Ducha Świętego w Eucharystii. (Działający w Eucharystii). 13. Duch Święty daje nowe życie powtórzenie i utrwalenie materiału z II grupy tematycznej 14. Sprawdzian 15. Formowanie świadomości chrzcielnej (Jestem dzieckiem Bożym) wie, dlaczego Bóg zbawia nas za pośrednictwem wylicza znaki obecności i działania postać świętego Piotra; wyjaśnia, co zmieniło życie świętego Pawła; przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają Maryję czcią; wylicza części Mszy Świętej i przedstawia ich zasadnicze treści. wykazuje, że Duch Święty jest twórcą objaśnia, na czym polega trwanie w nauce apostołów i we wspólnocie; określa rolę, jaką odegrało w życiu świętego Piotra spotkanie z Jezusem; opisuje, jaką rolę odegrało życiu św. Pawła spotkanie z Jezusem; Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania; opowiada, co dzieje się podczas Eucharystii. objaśnia, co to znaczy, że Kościół jest darem Ducha Świętego; opisuje działalność Ducha Świętego podczas łamania chleba i modlitwy; wyjaśnia, jak przykład świętego Piotra pomaga nam odczytywać nasze mocne strony; określa, czego Duch Święty uczy nas w świadectwie wiary świętego Pawła; Maryja jest Matką Eucharystia jest wyrazem wiary uczniów Jezusa Chrystusa w obecność i działanie pośród nich Ducha Świętego. wierzymy w Kościół. wykazuje, że Duch Święty uczy nas, jak dostrzegać Jezusa w naszym codziennym życiu. opisuje zadania świętego Piotra i jego następców w Kościele. ukazuje rolę Ducha Świętego i pomoc ze strony uczniów Chrystusa w życiu świętego Pawła. przytacza przykłady działania Ducha Świętego w życiu Maryi. prowadzi refleksję nad osobistym uczestnictwem we Mszy Świętej. jw. kat jw. kat jw. kat jw. kat wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu; III. Źródło nowego życia wyjaśnia, co to znaczy, że w chrzcie świętym otrzymujemy nowe życie; ukazuje związek sakramentu chrztu z sakramentem pokuty; chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie.

3 3 16. Umacnianie świadomej przynależności do Kościoła. (Włączony we wspólnotę Kościoła). 17. Dostrzeganie wagi przekazu wiary w rodzinie. (W rodzinie wzrastam w wierze) 18. Motywowanie do realizacji zadań wynikających z chrztu świętego. (Postępuję jak chrześcijanin). 19. Wspomaganie osobistego uczestnictwa w życiu Kościoła. (Uczestniczę w życiu Kościoła). 20. Rozwijanie pragnienia dzielenia się Dobrą Nowiną. (Dzielę się Dobrą Nowiną) 21. Wspomaganie rozumienia, czym jest chrzest w Duchu Świętym. (Ochrzczeni w Duchu Świętym). 22. Sprawdzian znajomości lektury księgi Pisma Świętego 23. Śledzenie rozwoju chrześcijaństwa. (Rozwój chrześcijaństwa) 24. Poznawanie świadectw kultury. (Świadectwa kultury ). wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu świętego; określa znaczenie rodziny w życiu dziecka; określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin na chrzcie świętym; wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie; przedstawia, na czym polega dzielenie się darem otrzymanym na chrzcie świętym; wskazuje, co znaczy wierzyć w zbawczą moc Ducha Świętego. opisuje, jak religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się w świecie; wyjaśnia, co było powodem początków piśmiennictwa chrześcijańskiego; tłumaczy, co to znaczy być włączonym we wspólnotę wylicza, jakie są zadania rodziny względem ochrzczonych dzieci; chrzest domaga się nieustannej przemiany serca; życiu dzieleniu się Dobrą Nowiną; jest wdzięczny za chrzest święty. IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo opisuje, jak może głosić Ewangelię dzisiejszemu światu; przedstawia świadectwa kultury ; prawa wynikające z chrztu; objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dla innych nauczycielami wiary; dowodzi, że ochrzczony jest zobowiązany do udzielania pomocy innym w uwierzeniu w Jezusa; wyjaśnia, co jest treścią wiary wymienia zadania chrześcijan wynikające z chrztu świętego; poznanie wiary jest możliwe w Duchu Świętym. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł; dostrzega wartości religijne w sztuce ; dowodzi konieczności podjęcia odpowiedzialności wynikającej z chrztu. pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie. czuje się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu. opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. przyjmuje odpowiedzialność za chrzest w Duchu Świętym. głoszeniu Ewangelii. uzasadnia, że dzieła kultury pomagają człowiekowi być blisko Pana Boga.

4 4 25. Wskazanie źródeł chrześcijaństwa w Polsce. (Chrześcijaństwo w Polsce). 26. Wzmacnianie szacunku dla kultury w Polsce. (Kultura chrześcijańska w Polsce). 27. Przybliżenie motywów męczeńskiego świadectwa wiary. (Męczennicy). 28. Dostrzeganie roli przodków wiary. (Przodkowie wiary). 29. Wzmacnianie świadomości misyjnej.(kościół misyjny). 30. Dostrzeganie roli Maryi w Kościele polskim. (Maryja w dziejach Kościoła w Polsce). 31. Zachęcanie do kultu Matki Bożej Królowej Polski. (Królowa Polski). 32.Jesteśmy włączeni w dziedzictwo powtórzenie i utrwalenie materiału z IV grupy tematycznej 33. Sprawdzian 34. Postrzeganie Kościoła jako Ciała Chrystusa. (Kościół Ciałem Chrystusa). podaje okoliczności, które towarzyszyły przyjęciu chrztu przez Polskę; ukazuje wkład polskiego Kościoła w dziedzinie szkolnictwa; wyjaśnia etymologię słowa męczennik ; opowiada, jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary; objaśnia, w jaki sposób sam może stawać się misjonarzem; wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi; rozumie wartość Apelu Jasnogórskiego; opowiada, czym dla Polski był chrzest; analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym; świadectwa życia wybranych męczenników; opisuje, w jaki sposób może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom; obchodzimy Tydzień Misyjny; zna dzieła sztuki poświęcone Matce Bożej; wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski; wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę; rozumie, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo dla kształtowania kultury w Polsce; wskazuje możliwości dawania świadectwa o Jezusie; tłumaczy, jaką rolę odgrywają w naszym życiu przodkowie wiary; odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie podaje motywy oddawania czci Maryi; wyjaśnia, jak doszło do nadania Maryi tytułu Królowej Polski; uzasadnia konieczność odpowiedzialności za naród polski. utożsamia się z kulturą chrześcijańską. chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę. tłumaczy, na czym polega odpowiedzialność za przekaz wiary. uzasadnia, że wszyscy mamy udział w działalności misyjnej Kościoła. wierzący w Polsce darzą Maryję tak wielką czcią. wierzący Polacy czczą Maryję jako swą Królową. jw. kat jw. kat jw. kat jw. kat jedność w Kościele nie eliminuje jego różnorodności; V. Mocni w wierze Kościoła zadaniach wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół Ciało Chrystusa; wyjaśnia, co wyraża porównanie Kościoła do ciała.

5 5 35. Postrzeganie Kościoła jako wspólnoty Ducha Świętego. (Wspólnota Ducha Świętego). 36. Motywowanie współtworzenia wspólnoty żywej wiary. (Wspólnota żywej wiary). 37. Wspomaganie rozumienia i realizacji przykazań kościelnych. (Zasady życia Kościoła) 38. Wspieranie zaangażowania na rzecz ubogich. (Wspólnota miłości miłosiernej). 39. Ukazanie roli i zadań biskupa diecezjalnego. (Wspólnota diecezjalna) 40. Rozwijanie zaangażowania w życie swojej parafii. (Wspólnota parafialna). 41. Formowanie szacunku wobec miejsc kultu religijnego. (Nasz dom modlitwy). 42. Mocni w wierze Kościoła powtórzenie i utrwalenie materiału z V grupy tematycznej 43. Sprawdzian opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele; wymienia cechy wspólnoty uzasadnia konieczność istnienia zasad porządkujących relacje pomiędzy ludźmi; wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej; swoją diecezję; wyjaśnia, co to znaczy, że parafia jest wspólnotą; rozumie znaczenie kościoła parafialnego w życiu wierzących; wyjaśnia, kto otrzymuje dary wykazuje, w jaki sposób trzeba korzystać z nauki Jezusa w budowaniu wspólnoty; wymienia, jakie zasady ustalił Kościół, by porządkować życie tej wspólnoty; podaje religijne motywy działalności charytatywnej; podczas Eucharystii modlimy się za biskupów; wskazuje, jak może czynnie włączyć się we wspólnotę swojej parafii; poczuwa się do odpowiedzialność za poszanowanie budowli sakralnych; określa, w jakim celu Duch Święty udziela chrześcijanom swoich darów; czuje się współodpowiedzialny za wspólnotę wyjaśnia treść przykazań kościelnych; wskazuje sposoby troski o bliźnich; określa, co należy do zadań tych, którym została powierzona opieka pasterska nad poszczególnymi wspólnotami grupy działające przy parafii; wie, dlaczego chrześcijanie dbają o swoje kościoły. otrzymywane dary mają służyć innym. wyjaśnia, czym wspólnota Kościoła różni się od innych wspólnot. podaje motywy do przestrzegania przykazań kościelnych. ludzie wierzący podejmują działalność charytatywną. opisuje strukturę Kościoła. życiu swojej parafii. interpretuje teksty liturgiczne z rocznicy poświęcenia własnego kościoła. jw. kat jw. kat jw. kat jw. kat VI. Zjednoczeni w Duchu

6 6 44. Rozwijanie troski o jedność. (Zatroskani o jedność) 45. Doskonalenie umiejętności dialogu z Bogiem i ludźmi. (Prowadzą dialog). 46. Realizowanie zasady zło dobrem zwyciężaj. (Kochają do końca). 47. Motywowanie solidarności z potrzebującymi. (Solidarni). 48. Nawiązywanie przyjaźni z Jezusem. (W przyjaźni z Jezusem). 49. Dążenie do pojednania z Bogiem i ze sobą. (Pojednani z Bogiem i ze sobą). 50. Zjednoczeni w Duchu powtórzenie i utrwalenie materiału z VI grupy tematycznej 51. Sprawdzian 52. Pogłębianie rozumienia istoty Mszy Świętej. (Modlitwa Kościoła). wie, kto jest największym dobrem udzielonym ludziom przez Boga; wie, jaki jest cel nawracania się; tłumaczy, kto może ujrzeć królestwo Boże; wylicza znane formy solidaryzowania się z innymi; wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem; wie, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia; dowodzi, że modlitwa jest jedną z form troski o jedność; interpretuje tezę, że dialog z Bogiem jest to rozmowa Boga z człowiekiem rozpoczęta w Bożym Objawieniu; analizuje postawę Jezusa i pierwszych chrześcijan wobec prześladowców; określa, z czego, według nauczania Jezusa, powinna wynikać ludzka solidarność; objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma okazywać przyjaźń; chrześcijanin ma być człowiekiem przebaczenia; wylicza warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc liczyć na pomoc Ducha Świętego w jednoczeniu ludzi; przedstawia, jakie podejmuje działania, aby wśród niego panowała jedność i zgoda. zachęca do dialogu; dowodzi, że powodzeniem dialogu jest otwarcie się wszystkich stron dialogu na działanie Ducha Świętego. w oparciu o naukę zawartą w Biblii omawia sposoby reagowania na doznane krzywdy; włącza się w rozwój braterstwa i solidarności międzyludzkiej; dostrzega zasadność przyjaźni; wie, jaka jest podstawowa zasada kształtowania sumienia; interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy Świętej; troszczy się o to, by zło dobrem zwyciężać. tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym braterstwie. tłumaczy, na czym polega prawdziwa przyjaźń z Jezusem. opisuje postawę Jezusa wobec przebaczenia. jw. kat jw. kat jw. kat jw. kat określa, czym jest Eucharystia; VII. Kościół, który się modli chrześcijanie uważają Eucharystię za szczyt i źródło modlitwy udział w Eucharystii powinien wiązać się z przemianą serca; wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia składanej Bogu przez Chrystusa.

7 7 53. Przypomnienie o obecności Jezusa w pozdrowieniach liturgicznych. (Pan z wami). 54. Rozwijanie relacji z Bogiem w akcie pokuty. (Spowiadam się...) 55. Wspomaganie oddawania chwały Bogu. (Chwała na wysokości...). 56. Doskonalenie umiejętności słuchania Słowa Bożego. (Oto Słowo Boże). 57. Wprowadzanie w rzeczywistość modlitwy błagalnej. (Ciebie prosimy). 58. Formowanie postawy wdzięczności wobec Boga. (Dzięki składamy...). 59. Pogłębianie świadomości eucharystycznej. (Bierzcie i jedzcie...). 60. Kształtowanie postawy uwielbienia Jezusa w Eucharystii. (Wielbię Ciebie...). 61. Rozpoznawanie zamiarów Boga wobec świata i ludzi. (Świat Boga). 62. Rozwijanie współpracy z Duchem Świętym.(Świat Ducha Ożywiciela). zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami; na początku Mszy Świętej przepraszamy Boga za grzechy; wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę Bogu; tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza słowa Bożego; wyjaśnia, co wyrażamy we Mszy Świętej przez słowa Ciebie prosimy... ;, w jaki sposób wierzący wyrażają Bogu wdzięczność za otrzymane dary; częste przyjmowanie Komunii Świętej jest tak ważne dla uczniów Jezusa; projektuje rysunek przedstawiający ołtarz na Uroczystość Bożego Ciała; wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka; opowiada, jak Bóg nieustannie troszczy się o świat; wyjaśnia treść zawartą w pozdrowieniu liturgicznym Pan z wami ; określa, czym jest akt pokuty czyniony podczas Eucharystii; łumaczy, co wierzący wyrażają słowami hymnu Chwała... ; wyjaśnia określenie Liturgia Słowa ; wie, czego uczy nas Jezus poprzez swoją modlitwę; wymienia, co zawiera każda prefacja; interpretuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki; wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma Uroczystość Bożego Ciała; VIII. Posłani do świata wyjaśnia fakt istnienia cierpienia i bólu w świecie; tłumaczy, na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego; wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu; wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii; analizuje treść hymnu Chwała na wysokości Bogu... ; tłumaczy, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka; wylicza charakterystyczne cechy modlitwy wiernych; podaje motywy dziękczynienia zawarte w prefacji; wyjaśnia, czym jest Eucharystia; opowiada, w jaki sposób w Boże Ciało oddajemy cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii; określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi; określa, czego dotyczy działanie zachęca do pozdrowień chrześcijańskich. uzasadnia, dlaczego potrzebne jest człowiekowi zapewnienie o przebaczeniu. wyjaśnia, co rozumie przez określenie Chwała Boga. podaje, dlaczego Kościół w czasie każdej Mszy Świętej rozważa słowo Boże. uzasadnia potrzebę zwracania się do Boga w modlitwie błagalnej. podczas Eucharystii Kościół dziękuje Bogu za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi. dowodzi, że Uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególnego świadectwa wiary. uzasadnia, że naśladując Jezusa rozwijamy dobro. odkrywa znaki działania Ducha Świętego we wspólnocie wierzących.

8 8 63. Odkrywanie treści Dekalogu w naszym życiu. (Nasz świat). 64.Wzmacnianie chrześcijańskiego stylu życia uczniów Chrystusa. (Świat uczniów Chrystusa). 65.Wspomaganie świadomego wyznania wiary. (Świat naszej wiary). 66.Podsumowanie katechizacji w klasie VI. wie, co wyjaśnia Dekalog; wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata; wyznaniu wiary. przekroczenie jednego przykazania jest jednocześnie przekroczeniem innych; wyjaśnia relację Jezusa do świata; podaje rozumienie wyznawanej w Credo wiary. odkrywa związki pomiędzy dwiema tablicami przykazań; współpracuje z Bogiem w przemianie świata; rozróżnia Symbol Apostolski od Symbolu Nicejsko Konstantynopolitańs kiego. analizuje treść Dekalogu. wyjaśnia, czym powinien charakteryzować się świat, w którym żyją uczniowie Jezusa Chrystusa; wykazuje, dlaczego Credo jest syntezą wiary.

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Nauczyciel: mgr Maciej Matoga Temat dopuszczająca dostateczna dobra Lekcja organizacyjna - - - - Myślimy jak Chrystus -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. -opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Ocena niedostateczna - wykazuje rażący

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa.

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. I. Świadkowie hrystusa 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak hrystus). 2. Poznawanie uwarunkowań działania na wzór Jezusa. (ziałamy jak hrystus). 3. Kształtowanie postawy ufności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis PLN WYNIKOWY Rok szkolny : 2008/2009 Przedmiot : religia Etap: drugi Klasa: szósta Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: Z-2-01/1 udżet godzin: 76 godz. I Semestr: 19 tygodni x 2 godz.= 38 godz.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: s. EWA SZCZUTKOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

4. Wymagania rozszerzone obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, bezpośrednio

4. Wymagania rozszerzone obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, bezpośrednio PLNY WYNIKOWE W ZKRESIE VI KLSY SZKOŁY POSTWOWEJ OPROWNE N POSTWIE MTERIŁÓW KTEHETYZNYH: Przemienieni przez oga Z SERII ROGI PRZYMIERZ Plany wynikowe zostały skonstruowane z uwzględnieniem zakresu programowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKAJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLCH ŚRODROCZCH I ROCZCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI ROZDZIAŁ CELUJĄ DOSTATECZ DOPUSZCZAJĄ I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP-Z-11/12 Lp 1. Dział programu I. Uczeń Jezusa Chrystusa Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą KRYTERIA OCENIANIA W III KLASIE GIMNAZJUM opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W drodze do Emaus; podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOSTATECZNA

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOSTATECZNA Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV DZIAŁ 1: POSZUKIWANIE PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA - odkrywanie zbawczego planu Boga - Boży plan zbawienia człowieka, - Życie we wspólnocie z Panem Jezusem. - Pan Jezus najlepszym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Rozdział I CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM? - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu; - scharakteryzować znaki liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych 1 Kryteria oceniania w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-2/12 do nauczania

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VI Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 1 Omówienie PSO, zasad BHP. Konieczne (dopuszczają cy) PODSTAWOWE Podstawowe (dostateczny) Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców I. Kocham Pana Boga i rodziców prawd wiary: przyroda, człowiek, rodzina są dziełem i darem kochającego nas Boga; w sakramencie chrztu Bóg okazał nam swoją miłość. Wskazanie dzieciom potrzeby okazywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Nikt nie jest samotną wyspą - wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka; - wyjaśnia, do czego dążą wspólnoty religijne; - podaje definicję

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określam indywidualnie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: I TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Jestem chrześcijaninem Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca Ocena niedostateczna

Ocena celująca Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne dla kl. VI z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Kościół Ocena celująca Katechizowany: spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo