SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzą równieŝ następujące Podmioty ZaleŜne: Trans Sp. z o.o., Optimal Sp. z o.o., Decora Nova s.r.o., Decora Vostok o.o.o., Decora Balt u.a.b., Decora Hungaria k.f.t., Decora Croatia d.o.o. oraz Decora Distribution s.r.l. Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Podstawowa działalność wg PKD: 25 24Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych Akcje Spółki Decora S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku. 1 / 21

2 2. Dane dotyczące jednostek zaleŝnych od Decora S.A. według stanu na roku Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji Trans Sp. z o.o. Optimal Sp. z o.o. Decora Nova s.r.o. Decora Vostok o.o.o. Decora Balt u.a.b. Kostrzyn nad Odrą, Al. Milenijna 21 Produkcja konstrukcji metalowych Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Lipki Wielkie, ul. Szosowa 111A SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Šenov, ul. Těšínská 288 (Republika Czeska) Kupno towaru w celu jego dalszej sprzedaŝy, z wyjątkiem towarów, na których sprzedaŝ wymagane jest odrębne zezwolenie Sąd Rejonowy w Ostrawie Moskwa ul. JuŜnobutowskaja 101 (Federacja Rosyjska) Działalność agentów w dziedzinie handlu hurtowego drewnem i materiałami budowlanymi Międzyrejonowy Urząd Federalnej SłuŜby Podatkowej Federacji Rosyjskiej nr 46 dla Moskwy 7746 ul. Kirkimu 47, Wilno (Litwa) Handel hurtowy Litewski Krajowy Rejestr Sądowy ( ) Decora Hungaria k.f.t. 7632, Pecs, Gyöngyös u. 6., 2. em. 9. (Węgry) Pozostała działalność w handlu hurtowym Baranya Megyei Birosag w Pecs (Cg ) Decora Distribution s.r.l. Str. Cornatel nr Bukareszt (Rumunia) SprzedaŜ hurtowa artykułów innych niŝ artykuły spoŝywcze Rejestr Handlowy przy Sądzie w Bukareszcie (J40/1948/1999) Decora Croatia d.o.o. Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64 (Chorwacja) Zakup i sprzedaŝ towarów, dokonywanie pośrednictwa handlowego na rynku krajowym i zagranicznym Trgovacki Sud w Zagrzebiu (MBS ) ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) 100% bezpośrednio 95% pośrednio 5% (poprzez osobę Prezesa Zarządu Decora S.A.) 100% 100% 100% 70% 100% Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) 100% bezpośrednio 95% pośrednio 5% (przez Prezesa Zarządu Decora S.A.) 100% 100% 100% 70% 100% 2 / 21

3 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Decora wraz z powiązaniami kapitałowymi Decora S.A. Środa Wielkopolska zakład produkcyjny i centrum logistyczne Trans Sp. z o.o. Kostrzyn n/odrą zakład produkcyjny 24% Optimal Sp. z o.o. Lipki Wielkie spółka dystrybucyjna 76% 100% 100% 100% Decora Vostok o.o.o. Moskwa, Rosja spółka dystrybucyjna Decora Balt u.a.b. Wilno, Litwa spółka dystrybucyjna 100% Decora Hungaria k.f.t. Pecs, Węgry spółka dystrybucyjna 100% Decora Croatia d.o.o. Sesvetski Kraljevec Chorwacja spółka dystrybucyjna 95% Decora Nova s.r.o. Šenov, Czechy spółka dystrybucyjna 70% Decora Distribution s.r.l. Bukareszt, Rumunia spółka dystrybucyjna 3 / 21

4 W marcu 2007 r. Addo Trgovina do.o. zmieniła nazwę na Decora Croatia d.o.o. i ta nowa nazwa spółki jest uŝywana w niniejszym raporcie. 3. Przedmiot działalności Decora S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Decora S.A. jest produkcja i dystrybucja artykułów przeznaczonych do wykończenia i dekoracji wnętrz. Strategia Decora opiera się na trzech podstawowych, wzajemnie ze sobą powiązanych załoŝeniach, dotyczących strategii produktu, dystrybucji oraz promocji. Strategia produktu Decora S.A. planuje rozwój dwóch głównych grup asortymentowych: - dekoracja okna i sufitu; - wykończenie podłogi. W 2006 roku miało miejsce istotne rozszerzenie oferty w obu wymienionych grupach powstały nowe kolekcje karniszy i rolet, wzbogacono ofertę listew przypodłogowych oraz podkładów podłogowych. Strategia dystrybucji W ujęciu geograficznym celem Decora S.A. jest konsekwentne wzmacnianie własnej pozycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki tego regionu cechują się bardzo duŝym potencjałem wzrostu, co umoŝliwia dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta. Kluczowym czynnikiem sukcesu realizowanej przez Decora S.A. strategii dystrybucji jest nawiązywanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami. W tym celu Spółka tworzy własne spółki dystrybucyjne, zlokalizowane bezpośrednio na największych rynkach i buduje za ich pomocą własne struktury handlowe. W zaleŝności od dojrzałości danego rynku strategia ta jest realizowana dwojako poprzez przejęcia istniejących lub powoływanie nowych spółek. Obecnie Decora S.A. posiada własne organizacje w takich krajach jak: Polska, Czechy, Rosja, Chorwacja, Litwa, Węgry i Rumunia. Decora rozwija sprzedaŝ na rynkach regionu poprzez dwa kanały dystrybucji: - kanał marketów budowlanych DIY (Do It Yourself) odbiorca masowy; - kanał szeroko rozumianych sklepów specjalistycznych. Strategia promocji Logicznym następstwem przyjętego sposobu dystrybucji było stworzenie czterech marek produktowych: - Vidella marka produktów do dekoracji okna i sufitu, przeznaczona dla masowego odbiorcy; - Carlo Conte marka premium, obejmująca produkty do dekoracji okna; - Arbiton - marka produktów do wykończenia podłogi, przeznaczona dla masowego odbiorcy; - Benefloor marka profesjonalnych produktów do wykończenia podłogi. 4 / 21

5 Dla kaŝdej z tych marek stworzona została zupełnie odrębna strategia, obejmująca pełen proces tworzenia wartości dodanej produktu poczynając od procesu produkcji, na strategii promocji kończąc. WdroŜenie takiego podejścia wymagało przeszkolenia i specjalizacji pracowników oraz rozbudowy poszczególnych działów firmy, w tym restrukturyzacji Działu Marketingu i Działu Handlowego. Do przyjętych w powyŝszej strategii kluczowych załoŝeń dopasowywane są dalsze, szczegółowe ustalenia dotyczące działań operacyjnych, takich jak sposoby produkcji, rozwiązania logistyczne czy techniki promocyjne. Konsekwentna realizacja strategii przekłada się na stały wzrost poziomu sprzedaŝy i osiąganych zysków. 4. Informacje o sprawozdaniu finansowym i audytorze Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd spółki. Prezentowane sprawozdanie zostało sporządzone na dzień roku i zawiera porównywalne za rok dane Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie (oraz przegląd śródroczny na dzień 30 czerwca 2006 roku) wykonała firma Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z 05 września 2006 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 37 tys. PLN + 22% VAT. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Decora S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Badanie (oraz przegląd śródroczny na dzień 30 czerwca 2005 roku) wykonała firma HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. na podstawie umowy z 29 czerwca 2005 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 38 tys. zł + 22% VAT. 5. Kapitał zakładowy Decora S.A. i jego struktura Kapitał zakładowy Decora S.A. wynosi 550 tys. zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł kaŝda akcja serii A i C. 5 / 21

6 Struktura akcjonariatu spółki na dzień r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Fundusze Inwestycyjne PKO/Credit Suisse akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,00 35, , ,00 23, , ,35 5,22 1 5,22 1 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia (czyli akcji). Struktura akcjonariatu spółki na dzień r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Fundusze Inwestycyjne PKO/Credit Suisse akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Zmiany udziału w kapitale/głosach w stosunku do ostatnio przekazanego raportu (%) ,00 35, ,04 1 0, ,00 22, ,75 1 0, ,35 5,12 1 5,12 1 0,00 1 NaleŜy tu wspomnieć, Ŝe począwszy od dnia r. osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym w jednostce dominującej objęły w drodze zapisów na rachunkach papierów wartościowych łącznie akcji serii B (akcje serii B, emitowane w ramach warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego, dopuszczone zostały do obrotu giełdowego z dniem r.). Na dzień opublikowania niniejszego raportu kapitał zakładowy Decora S.A. składa się w związku z powyŝszym z akcji i wynosi obecnie 560 tys. PLN. Tak więc wspomnianym w powyŝszej tabeli osobom i instytucjom, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów nieznacznie spadł. Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia (czyli akcji). Spółki zaleŝne nie posiadają akcji Emitenta. Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 6 / 21

7 W skład kapitału zakładowego Emitenta nie wchodzą papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. W zakresie przenoszenia praw własności papierów wartościowych i wykonywania prawa głosu nie występują Ŝadne ograniczenia na akcjach Emitenta. Ilość Warrantów Subskrypcyjnych przyznana Zarządowi Decora S.A. (stan na r.) Akcjonariusz Liczba akcji/opcji Udział w kapitale zakładowym (%) akcji zwykłych na okaziciela oraz maksymalnie Waldemar Osuch moŝliwych do uzyskania warrantów subskrypcyjnych (z czego objęto warrantów) Maksymalnie moŝliwych do uzyskania warrantów Artur Hibner subskrypcyjnych (z czego objęto warrantów) *pod warunkiem przyznania 100% przysługujących warrantów subskrypcyjnych. Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 2,09* 2,09* 0,45* 0,45* Ilość Warrantów Subskrypcyjnych przyznana Zarządowi Decora S.A. (stan na r.) Akcjonariusz Liczba akcji/opcji Udział w kapitale zakładowym (%) akcji zwykłych na okaziciela oraz maksymalnie Waldemar Osuch moŝliwych do uzyskania warrantów subskrypcyjnych serii B (Program Motywacyjny) akcji zwykłych na okaziciela oraz maksymalnie Artur Hibner moŝliwych do uzyskania warrantów subskrypcyjnych serii B (Program Motywacyjny) *pod warunkiem przyznania 100% przysługujących warrantów subskrypcyjnych. Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 2,05* 2,05* 0,44* 0,44* Waldemar Osuch Prezes Zarządu Decora S.A. ma prawo objęcia maksymalnie warrantów subskrypcyjnych zamiennych na taką samą liczbę akcji serii B w ramach realizacji programu motywacyjnego. Objęcie warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w regulaminie programu motywacyjnego (opisanym w prospekcie emisyjnym). Artur Hibner Członek Zarządu Decora S.A. ma prawo objęcia maksymalnie warrantów subskrypcyjnych zamiennych na taką samą liczbę akcji serii B Decora S.A. w ramach realizacji programu motywacyjnego. Objęcie warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w regulaminie programu motywacyjnego (opisanym w prospekcie emisyjnym). 7 / 21

8 Osoby zasiadające w Zarządzie Emitenta i posiadające akcje w spółkach zaleŝnych: Akcjonariusz Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Waldemar Osuch Decora Nova s.r.o. 5,00 5,00 Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Emitenta i posiadające akcje Decora S.A. według stanu na roku Akcjonariusz Heinz W. Dusar poprzez Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Liczba akcji/opcji akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 35, , , , Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia (czyli akcji). Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, nie dokonywał w ciągu 2006 roku Ŝadnych zmian w stanie ilościowym posiadanych akcji. Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki poprzez firmę Saniku S.A. nabył w 2006 roku akcji, a następnie zbył akcji. Jerzy Nadwórny były członek Rady Nadzorczej w kwietniu 2006 roku zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje ( akcji). 6. Skład i wynagrodzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Decora S.A. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej (według stanu na r.) Zarząd Zarząd Spółki Decora S.A. na dzień r. oraz na dzień publikacji r.: - Waldemar Osuch Prezes Zarządu - Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Zarząd jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Zarząd obowiązuje zakaz konkurencji. Kadencja Zarządu Decora S.A. jest wspólna, trwa 3 lata i upływa w 2007 roku. Rada Nadzorcza moŝe w kaŝdym czasie odwołać członków zarządu. Liczba przysługujących poszczególnym członkom zarządu akcji i warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego opisana jest powyŝej. 8 / 21

9 Uprawnienia osób zarządzających: zakres działań Zarządu reguluje k.s.h. oraz Statut Spółki i naleŝą do niego wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeŝone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej spółki na dzień r. oraz na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji r.: - Włodzimierz Lesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Heinz W. Dusar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Stephen Hempel - Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej - Othmar Hermann - Członek Rady Nadzorczej W kwietniu 2006 r. po rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jerzego Nadwórnego powołany został w jego miejsce Pan Andrzej Tomaszewski, natomiast we wrześniu 2006 r. został odwołany Pan Dietmar Menze, a na jego miejsce powołany nowy Członek Rady Nadzorczej Pan Othmar Hermann. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Zarządu naleŝne za 2006 (w przeliczeniu na kwotę brutto, wraz z premią za 2005 rok) wyniosło odpowiednio: - Waldemar Osuch 598 tys. zł - Artur Hibner 349 tys. zł Wynagrodzenie wypłacone (w przeliczeniu na kwotę brutto, wraz z premią za 2005 rok) w 2006 roku wyniosło: - Waldemar Osuch 598 tys. zł - Artur Hibner 349 tys. zł Dodatkowo pan Artur Hibner z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach podporządkowanych Trans Sp. z o.o. i Optimal Sp. z o.o. otrzymał wynagrodzenie w kaŝdej z tych spółek w wysokości 10 tys. PLN (przy czym wynagrodzenie naleŝne w kaŝdej z tych spółek wynosiło 11 tys. PLN). Dodatkowo Decora S.A. ponosi koszty ubezpieczenia OC członków Zarządu. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej naleŝne i wypłacone za 2006 rok wyniosło odpowiednio (w przeliczeniu na kwotę brutto): - Włodzimierz Lesiński 39 tys. zł naleŝne, 39 tys. zł wypłacone 9 / 21

10 - Heinz W. Dusar 39 tys. zł naleŝne, 39 tys. zł wypłacone - Jerzy Nadwórny 11 tys. zł naleŝne, 15 tys. zł wypłacone - Dietmar Menze 26 tys. zł naleŝne, 29 tys. zł wypłacone - Stephan Hempel 39 tys. zł naleŝne, 39 tys. zł wypłacone - Andrzej Tomaszewski - 27 tys. zł naleŝne, 24 tys. zł wypłacone - Othmar Hermann - 13 tys. zł naleŝne, 10 tys. zł wypłacone 7. Posiadane przez Decora S.A. udziały i akcje w podmiotach podporządkowanych Na dzień 31 grudnia 2006r. Decora S.A. posiadała udziały w następujących podmiotach podporządkowanych: Nazwa podmiotu Liczba posiadanych Udział w kapitale udziałów / akcji zakładowym / głosach Optimal Sp. z o.o % Trans Sp. z o.o. bezpośrednio bezpośrednio 76% pośrednio przez Optimal Sp. z o.o. 890 pośrednio przez Optimal Sp. z o.o. 24% Decora Nova s.r.o. 95% 95% Decora Vostok o.o.o 100% 100% Decora Balt u.a.b. 100% 100% Decora Hungaria k.f.t. 100% 100% Decora Croatia d.o.o. 100% 100% Decora Distribution s.r.l. 70% 70% 8. Zmiany w zasadach zarządzania W 2006 r. firma Decora S.A. zdecydowała się na przyjęcie filozofii Lean Manufacturing jako strategicznego podejścia do zarządzania oraz poprawy efektywności procesów. W drugim kwartale 2006 roku pracownicy produkcji oraz działów około produkcyjnych przeszli szereg szkoleń z zakresu Lean, powołana została komórka Lean Manufacturing, której zadaniem jest wsparcie dyrektorów poszczególnych obszarów w pracach związanych z wdraŝaniem Lean. Rozpoczęto pierwsze prace wdroŝeniowe, w ramach których silnie wzrastało zaangaŝowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, dzięki czemu znacznie wzrosła motywacja pracowników. Dzięki wykorzystaniu narzędzi Lean takich jak 5S, SMED, KAIZEN, Mapowanie Strumieni Wartości zidentyfikowano kluczowe obszary usprawnień i rodzaje marnotrawstwa. Główne cele koncepcji Lean Manufacturing, jakie zostały zdefiniowane dla Decora S.A., to poprawa elastyczności systemu produkcyjnego, bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej, poprawa ergonomii pracy, wzrost produktywności oraz podniesienie jakości produkowanych wyrobów. Koncepcji Lean towarzyszą zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, nowe podejście w prowadzeniu projektów oraz zwiększone zaangaŝowanie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie 10 / 21

11 usprawnianych prac. Koncepcja Lean w roku 2007 zostanie poszerzona o obszar magazynów, zarówno obsługę logistyczną produkcji opartą na systemie ssącym, jak i logistykę dystrybucji, gdzie kluczowym zadaniem jest obniŝenie poziomu reklamacji, poziomu zapasów oraz uzyskanie wyŝszego poziomu satysfakcji klienta. Strategia rozwoju firmy obejmuje dalsze działania związane z propagowaniem i wdraŝaniem koncepcji Lean Manufacturing, która przynosi firmie wymiernie korzyści i staje się podstawą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W 2006 roku podpisano umowę na wdroŝenie w spółce zintegrowanego systemu informatycznego ERP SAP Korzyściami płynącymi z wdroŝenia ERP SAP 2005 będą: -ujednolicenie procesów w obszarze finansów, controllingu, sprzedaŝy i logistyki, - zinformatyzowanie procesów magazynowych i idącej za tym poprawy jakości obsługi klientów oraz obniŝenie kosztów logistyki. 9. Informacje o znaczących umowach i wydarzeniach w 2006 roku a) Działalność handlowa 1) W okresie od maja 2005 do lutego 2006 Decora S.A. zawarła łączne transakcje na zakup mieszanki twardej na bazie polichlorku winylu na kwotę 7,7 mln PLN z zakładami azotowymi Anwil S.A. z Włocławka. 2) W okresie od stycznie do grudnia 2006 roku Decora S.A. zakupiła towary od swojej spółki zaleŝnej Trans Sp. z o.o. na łączną kwotę 25,6 mln PLN. b) Działalność finansowa 1) Podpisanie umowy kredytowej z Raiffaisen Bank na kredyt inwestycyjny w wysokości 2 mln EUR na zakup udziałów w spółkach zaleŝnych. 2) Podpisanie umowy kredytowej z Raiffaisen Bank na kredyt obrotowy w wysokości 1,5 mln EUR na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej. 3) Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK na kredyt obrotowy w wysokości 3,5 mln EUR na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej. 4) Przewalutowanie kredytów z EUR na PLN. 5) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z r. o wypłacie dywidendy za rok 2005 w kwocie 0,20 zł na jedną akcję (łącznie tys. PLN). Dywidendę wypłacono 1 sierpnia 2006 r. 6) Zabezpieczenie przez spółkę kursu walutowego poprzez zawarcie kontraktów typu forward na sprzedaŝ waluty. 11 / 21

12 c) WaŜniejsze wydarzenia w 2006 r., na które Decora S.A. pragnie zwrócić uwagę 1) ZałoŜenie nowej spółki na Litwie Decora Balt u.a.b. 2) Przejęcie węgierskiej firmy dystrybucyjnej Klimczuk es Tarsa k.f.t. obecnie Decora Hungaria k.f.t. 3) Przejęcie chorwackiej spółki dystrybucyjnej Addo Trgovina d.o.o. obecnie Decora Croatia d.o.o. 4) Zakup 70% udziałów w rumuńskiej spółce Decora Distribution s.r.l. 5) Rozbudowa oferty produktowej: - dekoracja okien o nową kolorystykę rolet, nowy system w szynach sufitowych oraz o kolekcję karniszy alumininiowych Image. - dekoracja podłogi o nowe listwy przypodłogowe z PCV, - dekoracja i wykończenie sufitu o nowe listwy sufitowe. 6) Udział w targach Domotex w Hanowerze jednym z najwaŝniejszych wydarzeń branŝy podłogowej na świecie. 7) Rozpoczęcie nowatorskiego programu edukacyjnego Tajemniczy Klient, skierowanego do klientów z tradycyjnego kanału sprzedaŝy. 8) Początek wewnętrznego programu Decormania Pomysłów aktywizującego pracowników do usprawnień procesów. 9) Rozpoczęcie dystrybucji w Izraelu, oraz rozwój dystrybucji w Skandynawii. 10) Rozpoczęcie prac nad wdroŝeniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP. 11) Otrzymanie wyróŝnienia Dobra Firma, przyznanego przez Rzeczpospolita. 12) Zmiana ubezpieczyciela majątku na zespół koasekuratorów w składzie: Ergo Hestia S.A. i Commercial Union Polska S.A. 13) Rozpoczęcie działalności operacyjnej Decora Vostok o.o.o. 10. Transakcje wzajemne z podmiotami powiązanymi Łączne transakcje netto z podmiotami powiązanymi za okres 12 miesięcy 2006 roku wyniosły tys. zł, a według kursu EUR z dnia r., który kształtował się na poziomie 3,8598 zł/eur wyniosły tys. EUR. W 2005 roku Spółka oraz jednostki od niej zaleŝne nie zawarły transakcji innych niŝ typowe i rutynowe, zawieranych na warunkach rynkowych, z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 tys. EUR. 11. Charakterystyka głównych rynków zbytu W 2006 roku Decora S.A. realizowała sprzedaŝ na rynku krajowym i zagranicznym. SprzedaŜ krajowa 12 / 21

13 stanowiła w 2006 roku 36% sprzedaŝy, natomiast eksport 64%. W stosunku do 2005 roku sprzedaŝ krajowa była wyŝsza o tys. zł, a eksportowa o tys. zł. Obroty z Ŝadnym z odbiorców spółki w 2006 r. nie przekroczyły 10% przychodów ogółem. Osiągnięty poziom sprzedaŝy w 2006 r. na tle wielkości za 2005 r Wyroby % % Usługi % % Towary % % Materiały % 186 0% Suma % % Przychody ze sprzedaŝy Decora S.A. w 2006 r. wyniosły tys. zł i były wyŝsze od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o tys. zł, tj. 34%. Podział wykazanych w rachunku zysków i strat przychodów ze sprzedaŝy według geograficznie określonych rynków Przychody ze sprzedaŝy Decora S.A. SprzedaŜ w SprzedaŜ według określonych geograficznie rynków kraju eksportowa Ogółem Przychody ze sprzedaŝy rok Przychody ze sprzedaŝy rok Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W marcu 2006 roku Decora S.A. zawarła umowę o kredyt inwestycyjny na zakup udziałów w spółkach zaleŝnych w kwocie tys. zł oraz kredyt w rachunku bieŝącym na finansowanie bieŝącej działalności. 13. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określeniem jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania W Decora S.A. nie występują powiązania organizacyjne. 13 / 21

14 14. Inwestycje W 2006 roku Decora S.A. nabyła udziały w trzech spółkach zaleŝnych: na Węgrzech (Decora Hungaria k.f.t.), w Chorwacji (Decora Croatia d.o.o.) oraz w Rumunii (Decora Distribution s.r.l.), a takŝe utworzono spółkę na Litwie (Decora Balt u.a.b.). Inwestycje te pochłonęły 6,6 mln zł. Na inwestycje w budowę i zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Decora S.A. przeznaczyła łączną kwotę 13,6 mln zł. Planowane nakłady w 2007 roku na rzeczowy majątek trwały to kwota około 10 mln zł. 15. Zatrudnienie Struktura zatrudnienia Przeciętne zatrudnienie w roku Zmiana (w %) Stanowiska robotnicze % Stanowiska nierobotnicze % Razem % II. Sytuacja ekonomiczno finansowa Decora S.A. 1. Analiza osiągniętych w 2006 roku wyników ekonomiczno finansowych Analiza rachunku wyników W 2006 roku Decora S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł. Przychody ze sprzedaŝy netto wyniosły tys. zł. Analiza rachunku wyników Pozycja z rachunku zysków i strat 2006r. 2005r. Zmiana (w %) Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy % Zysk/strata ze sprzedaŝy % Zysk/strata z działalności operacyjnej % Zysk/strata brutto % Zysk/strata netto % Wśród czynników, które ujemnie wpłynęły na wynik finansowy spółki w 2006 r. moŝna wymienić: 1) strata z tytułu likwidacji towarów oraz ich szkód i niedoborów w kwocie 1,7 mln PLN 2) odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 0,5 mln PLN. 14 / 21

15 3) spadek kursu EUR, co ma istotny wpływ na wynik (ok. 2,7 mln PLN) przy wzrastającej sprzedaŝy eksportowej Grupy. Wśród czynników, które dodatnio wpłynęły na wynik finansowy Decora S.A. w 2006 r. moŝna wymienić: 1) odwrócenie odpisów aktualizujących na zapasy i naleŝności w łącznej kwocie 1,9 mln PLN. 2) przychody finansowe z tytułu transakcji zawarcia kontraktów terminowych forward w Decora S.A. w wysokości 2,3 mln PLN. Decora S.A. nie opublikowała prognozy wyniku finansowego na 2007 rok. Analiza bilansu Aktywa Zmiana AKTYWA TRWAŁE % Wartości niematerialne % Rzeczowe aktywa trwałe % Długoterminowe aktywa finansowe % Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % AKTYWA OBROTOWE % Zapasy % NaleŜności z tytułu dostaw i usług % Pozostałe naleŝności krótkoterminowe % Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu % Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty % Rozliczenia międzyokresowe % AKTYWA RAZEM % Pasywa Zmiana KAPITAŁ WŁASNY % Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy % Kapitał z aktualizacji wyceny % Zysk z lat ubiegłych % Niepodzielony wynik finansowy % ZOBOWIĄZANIA % Zobowiązania długoterminowe % 15 / 21

16 Długoterminowe kredyty i poŝyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing % Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % Pozostałe rezerwy długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Krótkoterminowe kredyty i poŝyczki % Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe % Rezerwy krótkoterminowe % PASYWA RAZEM % Analiza przepływów pienięŝnych Środki pienięŝne Decora S.A. według stanu na r. osiągnęły poziom tys. zł i wzrosły o tys. zł w stosunku do stanu na r. Jest to wynikiem zwiększenia skali działalności. Przepływy środków pienięŝnych według stanu na dzień roku Wartość Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych netto / 21

17 Analiza wskaźnikowa Nazwa wskaźnika Algorytm liczenia I-XII.2006 r. I-XII.2005 r. Analiza wskaźnika EBITDA EBIT Wynik netto na działalności operacyjnej + amortyzacja zysk operacyjny (dochód przed odliczeniem odsetek i podatków) Dynamika rozwoju spółki tym razem nie znalazła odzwierciedlenia w osiąganym wyniku EBITDA. Intensywny rozwój spółki powoduje wzrost obrotów. Zysk netto Zysk netto Wskaźniki płynności finansowej BieŜącej płynności (bez uwzgl. kredytu inwestyc.) Majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe Szybki wskaźnik płynności (majątek obrotowy zapasy) / (bez uwzgl. kredytu inwestyc.) zobowiązania krótkoterminowe Cykl inkasa naleŝności NaleŜności ogółem * 360 dni / sprzedaŝ netto Cykl rotacji zapasów Wskaźniki zadłuŝenia Relacja zobowiązań do majątku ogółem Zapasy ogółem * 360 dni / sprzedaŝ netto Zobowiązania długo i krótkoterminowe/majątek ogółem Zobowiązania długo i krótkoterminowe/kapitał własny Zobowiązania krótkoterminowe * 360 dni / sprzedaŝ netto 1,29 (1,37) 1,02 (1,08) 2,07 (2,12) 1,41 (1,45) ,47 0,25 Relacja zobowiązań do kapitału własnego 0,88 0,33 Cykl płacenia zobow. bieŝ. (dni) (bez uwzgl. kredytu inwestyc.) (148) (69) Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów Zysk netto / aktywa * 100% 5,23 15,59 Rentowność kapitału własnego Zysk netto/kapitał własny*100% 9,83 20,78 Rentowność zysku ze sprzedaŝy Zysk ze sprzedaŝy brutto / sprzedaŝ netto * 100% 34,19 43,32 Rentowność sprzedaŝy netto Zysk netto/sprzedaŝ netto*100% 5,04 12,83 Wskaźniki płynności odnotowują spadek w stosunku do 2005 r., który to spowodowany jest zwiększeniem stanu zobowiązań krótkoterminowych. NiŜszy wskaźnik rotacji zapasów wskazuje na szybszy obrót zapasów niŝ w roku Natomiast wzrost wskaźnika inkasa naleŝności w dniach informuje o wydłuŝaniu okresów kredytów kupieckich udzielanych klientom. Wynika on takŝe z salda podatku VAT do zwrotu zawartego w pozycji naleŝności. Wskaźniki zadłuŝenia kształtują się na wyŝszym poziomie niŝ w roku porównywalnym. Zmiana ta wynika ze wzrostu poziomu finansowania się spółki ze źródeł zewnętrznych. Spadek rentowności spowodowany jest stratą z tytułu likwidacji towarów, szkód i niedoborów oraz spadkiem kursu EUR. 17 / 21

18 2. Informacja o kredytach, poŝyczkach, otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Według stanu na r. Decora S.A. posiadała następujące zobowiązania z tytułu kredytów: Nazwa banku udzielającego kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Rodzaj kredytu Termin spłaty Inwestycyjny Rewolwingowy Rewolwingowy Inwestycyjny RAZEM Zabezpieczenie hipoteka kaucyjna o wartości tys. PLN na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nettomin tys. PLN i na zapasach o wartości tys. PLN oraz cesja praw z praw polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o wartości tys. PLN oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach, o wartości nie mniejszej niŝ tys. EUR oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na środkach trwałych oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Według stanu na 31 grudnia 2006r. Decora S.A. posiadała następujące naleŝności z tytułu poŝyczek: Podmiot Termin spłaty Zabezpieczenie Decora Croatia d.o.o Decora Croatia d.o.o Pozostały podmiot RAZEM Informacje o udzielonych poŝyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a takŝe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanych emitenta. W okresie r. Decora S.A. udzieliła trzy poŝyczki, wszystkie do spółek zaleŝnych: 18 / 21

19 - Decora Balt u.a.b. w kwocie 47 tys. PLN, spłata tej poŝyczki nastąpiła w roku jej udzielenia. - Addo Trgovina d.o.o. (obecnie Decora Croatia d.o.o.) w kwocie 365 tys. PLN na okres roku tj. do r. - Addo Trgovina d.o.o. (obecnie Decora Croatia d.o.o.) w kwocie 161 tys. PLN na okres roku tj. do r. Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanym, jak równieŝ pozostałym. 4. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji W roku 2006 spółka nie emitowała papierów wartościowych. 5. Objaśnienie róŝnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Emitent nie publikował prognoz wyniku finansowego Decora S.A. 6. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŝeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom Spółka w 2006 roku prowadziła politykę zabezpieczania wpływów eksportowych przed zmianami kursowymi zawierając z bankami transakcje terminowe forward. Decora S.A. lokowała bieŝące nadwyŝki finansowe, korzystają z lokat O/N oraz depozytów terminowych (w walucie krajowej i zagranicznej). Spółka w 2006 roku na bieŝąco regulowała swoje zobowiązania (kredytowe oraz wobec dostawców) i nie widzi zagroŝeń w wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań w przyszłości. 7. Ocena moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŝliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności W 2006 roku spółka zaciągnęła kredyty bankowe w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych i planuje nadal w 2007 roku korzystać ze źródeł finansowania zewnętrznego oraz wewnętrznego z zysków zatrzymanych. 19 / 21

20 8. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Na wynik z działalności za 2006 rok wpływ miały takie jednorazowe czynniki jak: 1) zyski na transakcjach zabezpieczających w kwocie tys. PLN 9. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej W 2006 roku nie wystąpiły czynniki istotne dla rozwoju spółki. Decora S.A. w 2007 roku planuje kontynuować przyjętą strategię rozwoju, polegającą na rozwoju organicznym oraz poprzez przejęcia. 10. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę ma charakter umowy na czas nieokreślony. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Zarząd obowiązuje zakaz konkurencji. 11. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005 roku ustanowiony został w Spółce program motywacyjny skierowany do Zarządu i kluczowych dla Spółki osób. Na realizację uprawnień wynikających z programu motywacyjnego przeznaczona jest emisja Akcji serii B oraz warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 16 lutego 2005 roku Rada Nadzorcza Emitenta upowaŝniona jest do określenia listy osób uczestniczących w programie motywacyjnym spośród Zarządu Spółki wraz z określeniem liczby warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia uzyskały prawo poszczególne osoby w poszczególnych latach obowiązywania 20 / 21

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za IV. kwartał 2006 r. 1 / 47 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I. Charakterystyka działalności Spółki. 1. Podstawowe informacje Decora Spółka Akcyjna zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2005 ROKU I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa Decora S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-31.12.2007 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-31.12.2007 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-31.12.2007 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2008 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2008 roku I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010 Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q I/2010 Zgodnie z 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. za I kwartał 2006 r. 1 / 41 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2006 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2008 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 4/2000

Formularz SA-Q 4/2000 Strona 1 Formularz SA-Q 4/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo