Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk"

Transkrypt

1 Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk Rafał T. Kurek fot. GDDKiA

2 2 Metodyka ocen oddziaływania na środowisko (1) Metody wykorzystywane w ocenach oddziaływania na środowisko wynikają z: Przesłanek naukowych Unormowań prawnych Wpływów politycznych (Knospe F., Handbuch zur argumentativen Bewertung)

3 3 Metodyka ocen oddziaływania na środowisko (2) Metody opisowe Metody argumentatywne Metody matematyczne (Scholles F., Abschätzen, Einschätzen und Bewerten in der UVP)

4 4 Metodyka ocen oddziaływania na środowisko (3) Metody opisu stanu środowiska Metody służące do prognozowania wielkości oddziaływań Metody pomocnicze do identyfikacji i prezentacji informacji

5 5 Metody prognostyczne Prognozowanie przez analogię Modelowanie matematyczne (uogólnione sytuacyjne, niezmienne czasowo zmienne czasowo, jednorodne niejednorodne, deterministyczne stochastyczne) Modelowanie fizyczne (wizualne, laboratoryjne) Prognozowanie doświadczalne (wizualne, laboratoryjne) Prognozowanie szacunkowe (opis liczbowy, mieszany) Prognozowanie eksperckie Porównanie z normami Nakładanie map

6 6 Zakres merytoryczny OOS w odniesieniu do fauny (1) Gdzie obecnie znajdują się ważne i przestrzennie spójne obszary siedliskowe zwierząt? Które z obszarów siedliskowych pełnią kluczowe i szczególne funkcje dla fauny? Jak przebiegają utrwalone, stałe kierunki i szlaki przemieszczania się zwierząt w skali lokalnej? Jak przebiegają korytarze ekologiczne zwierząt o randze lokalnej, regionalnej, krajowej?

7 7 Zakres merytoryczny OOS w odniesieniu do fauny (2) Gdzie występują kolizje (konflikty) z przebiegiem szlaków i korytarzy ekologicznych zwierząt? Jakie gatunki zwierząt występują w zasięgu oddziaływania inwestycji i jakim oddziaływaniom będą podlegały? Jakie będą ekologiczne skutki drugorzędne i długofalowe negatywnych oddziaływań? Jakie działania organizacyjne, rozwiązania techniczne należy wprowadzić dla minimalizacji skutków ekologicznych i jaka będzie skuteczność tych działań?

8 8 Metoda argumentatywna Najczęściej stosowaną metodą analiz w procedurach OOS w starych państwach UE jest metoda argumentatywna. Polega ona na wytypowaniu szeregu argumentów (atrybutów) opisujących cechy analizowanych obszarów. Dla poszczególnych argumentów ustala się ich wartość z użyciem skali liczbowej lub opisowej.

9 9 Przebieg procedury OOS 1. Wyznaczenie obszaru analiz (najczęściej poligon 2 km) 2. Podział obszaru na powierzchnie (najczęściej na podstawie cech fizyczno-geograficznych i ekologicznych) 3. Waloryzacja powierzchni analiz (uwzględnienie kilku / kilkunastu wskaźników) 4. Identyfikacja potencjalnych oddziaływań (na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji) 5. Ocena wrażliwości przyrodniczej (podatność na degradację w wyniku potencjalnych oddziaływań) 6. Ocena ryzyka środowiskowego (iloczyn wrażliwości oraz siły oddziaływania wynikającej z położenia oraz sposobu kontaktu walorów przrod. z inwestycją) 7. Identyfikacja istotnych oddziaływań (na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji) Szacowanie poziomu konfliktu przyrodniczego (iloczyn stopnia ryzyka środowiskowego i wartości przyrodniczej biotopu) Minimalizacja i kompensacja przyrodnicza (propozycja działań ograniczających lub kompensujących skutki wpływu inwestycji)

10 10 Zakres analiz faunistycznych w procedurach OOS a) identyfikacja i charakterystyka oddziaływania na gatunki zwierząt b) identyfikacja i charakterystyka oddziaływania na obszary siedliskowe zwierząt c) identyfikacja i charakterystyka oddziaływania na korytarze ekologiczne zwierząt

11 11 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (1) Stopień wrażliwości obszaru stopień negatywnego oddziaływania = ryzyko środowiskowe dla obszarów siedliskowych Szacowanie stopnia wrażliwości obszarów siedliskowych na negatywne oddziaływanie dróg oszacowany jako suma dwóch wskaźników: Stabilność ekologiczna w oparciu o wielkość powierzchni siedlisk oraz ich kompleksów Stopień izolacji siedlisk

12 12 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (2) Stopień stabilności ekologicznej siedlisk w oparciu o wielkość powierzchni (wg Knospe 1998, zm. i uzup.) Typ siedliska Powierzchnia (ha) Stopień stabilności ekologicznej Lasy Torfowiska Łąki, pastwiska, murawy, wrzosowiska Zadrzewienia, zakrzaczenia Roślinność strefy brzegowej, trzcinowiska, okrajki 10 Niestabilne (3) Stabilne (2) > 40 Bardzo stabilne (1) 1 Niestabilne (3) 1 4 Stabilne (2) > 4 Bardzo stabilne (1) 2,5 Niestabilne (3) 2,5 10 Stabilne (2) > 10 Bardzo stabilne (1) 0,1 Niestabilne (3) 0,1 0,4 Stabilne (2) > 0,4 Bardzo stabilne (1) 0,5 Niestabilne (3) 0,5 2 Stabilne (2) > 2 Bardzo stabilne (1)

13 13 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (3) Stopień izolacji siedlisk w zależności od ich rozmieszczenia i obecności barier ekologicznych (wg Knospe 1998, zm. i uzup.) Odległość Odległość między podobnymi siedliskami < 200 m. Istnieje co najmniej jedno połączenie (funkcjonujący korytarz) między sąsiadującymi siedliskami. Brak barierowych oddziaływań ze strony dróg. Brak bezpośredniego sąsiedztwa obszarów o niekorzystnych cechach siedliskowych. Odległość między podobnymi siedliskami m. Istnieje co najmniej jedno połączenie (funkcjonujący korytarz) między sąsiadującymi siedliskami. Możliwe barierowe oddziaływanie ze strony dróg w części obszaru. Możliwe częściowe sąsiedztwo z obszarami o niekorzystnych cechach siedliskowych. Odległość między podobnymi siedliskami > 500 m. Istnieje co najmniej jedno połączenie (funkcjonujący korytarz) między sąsiadującymi siedliskami. Barierowe oddziaływanie ze strony dróg wokół obszaru siedliskowego. Sąsiedztwo z obszarami o niekorzystnych cechach siedliskowych w przeważającej części. Stopień izolacji siedliska Niski (1) Średni (2) Wysoki (3)

14 14 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (4) Stopień oddziaływania na obszary siedliskowe w zależności od formy kontaktu i odległości od drogi (wg Knospe 1998 zm. i uzup., Scholles 1997, zm. i uzup.) Forma kontaktu i odległość od drogi [m] Stopień negatywnego oddziaływania drogi (Os) > 200 Niski (1) Średni (2) 0 50 (w tym obszary siedliskowe przylegające do drogi) Wysoki (3)

15 15 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (5) Waloryzacja przyrodnicza obszarów siedliskowych oszacowana jako suma dwóch poniższych wskaźników: Aktualne i potencjalne znaczenie obszaru dla dzikiej fauny Występowanie gatunków prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem

16 16 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (6) Podział siedlisk przyrodniczych w kontekście znaczenia dla dzikiej fauny (wg Knospe 1998, zm. i uzup., Scholles 1997, zm. i uzup.) Typ siedliska Obszary zabudowy zwartej mieszkalnej i przemysłowej. Obszary intensywnej gospodarki rolnej grunty orne, użytki zielone wysokiej kultury. Winnice, uprawy warzyw i roślin okopowych. Obszary bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy infrastrukturalnej. Obszary zabudowy letniskowej, ogródków działkowych, cmentarzy etc. pozbawione starych zadrzewień. Tereny sportowo-rekreacyjne. Obszary roślinności ruderalnej. Obszary starych zadrzewień i rozległych zakrzaczeń na obrzeżach pól i zabudowy rozproszonej. Obszary monokultur leśnych. Obszary użytkowanych pastwisk. Zbiorniki i cieki wodne sztuczne oraz naturalne o silnie przekształconych i zabudowanych liniach brzegowych. Obszary leśne o cechach naturalnych. Obszary leśne pochodzenia antropogenicznego o złożonej strukturze gatunkowej i wiekowej. Obszary ekstensywnie użytkowanych łąk podmokłych i wilgotnych. Obszary ekstensywnie użytkowanych świeżych łąk z zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Zbiorniki i cieki wodne z naturalną linią brzegową i zachowaną roślinnością. Rozległe obszary roślinności ruderalnej, trwałe nieużytki rolne i leśne. Obszary podmokłe o zachowanych naturalnych stosunkach wodnych torfowiska, źródliska, mszary. Znaczenie dla fauny Niskie (1) Średnie (2) Wysokie (3)

17 17 Analiza oddziaływania na obszary siedliskowe (7) Wartość siedlisk fauny w zależności od występowania gatunków podlegających ochronie prawnej i zagrożonych wyginięciem (wg Knospe 1998, zm. i uzup.) Liczba gatunków Wartość siedliska Brak stałego i okresowego występowania gatunków podlegających ochronie prawnej. Występowanie pojedynczych gatunków pospolitych niepodlegających ochronie prawnej. Liczba oraz liczebność gatunków niepodlegających ochronie prawnej wyróżniająca się na tle obszarów sąsiadujących. Okresowe, pojedyncze obserwacje gatunków prawnie chronionych i zagrożonych. Niska (1) Średnia (2) Stałe i okresowe występowanie co najmniej jednego gatunku podlegającego ochronie prawnej lub uwzględnionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Liczba oraz liczebność gatunków niepodlegających ochronie prawnej wyraźnie przewyższająca obszary sąsiadujące. Wysoka (3)

18 18 Analiza oddziaływania na korytarze ekologiczne (1) Stopień wartości korytarza ekologicznego stopień barierowego oddziaływania drogi = poziom konfliktu ekologicznego dla korytarzy Stopien wartosci przyrodniczej korytarza ekologicznego Status (ranga) korytarza Stopień wartości przyrodniczej korytarza Wk Lokalny 1 Regionalny 2 Krajowy / kontynentalny 3

19 19 Analiza oddziaływania na korytarze ekologiczne (2) Stopień barierowego oddziaływania drogi dla oddziaływań kształtujących barierę fizyczną Stopień Bd bariera fizyczna Zmiany rzeźby terenu Drogi bez ogrodzeń ochronnych Drogi z ogrodzeniami ochronnymi dla płazów Drogi z ogrodzeniami ochronnymi dla ssaków Nasypy o wysokości < 1,0 m i nachyleniu skarp < 1:2 Wykopy o głębokości < 1,5 m i nachyleniu stoków skarp < 1:2 Nasypy o wysokości > 1,0 m i nachyleniu stoków skarp > 1:2 Wykopy o głębokości > 1,5 m i nachyleniu stoków skarp > 1:2 Nasypy o wysokości > 2,0 m i nachyleniu stoków skarp > 1:2 Wykopy o głębokości > 3,0 m i nachyleniu stoków skarp > 1:

20 20 Analiza oddziaływania na korytarze ekologiczne (3) Stopień barierowego oddziaływania drogi dla oddziaływań kształtujących barierę psychofizyczną oraz śmiertelność w wyniku kolizji / wypadków komunikacyjnych (na podstawie: Mueller & Berthoud 1994, Iuell i in. 2003) Natężenie ruchu pojazdów Stopień Bd bariera psychofizyczna / śmiertelność < 1000 P/d P/d P/d 3 > P/d 4

21 Przedstawienie wyników analiz oddziaływania na obszary siedliskowe zwierząt 21

22 Dziękujemy Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ul. Jasna Bystra tel/fax: o

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO Spawozdanie końcowe z tematu zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - nr BLP 341 Sękocin Stary 2009 INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia)

Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia) Załącznik Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce (wybrane zagadnienia) Krajowa strategia ochrony wilka warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce Henryk Okarma Instytut Ochrony Przyrody PAN Roman

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe?

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 11-29 Paweł Pawlaczyk WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? ABSTRAKT: Właściwy stan ochrony siedliska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwego stanu ochrony. Andrzej Langowski

Ocena właściwego stanu ochrony. Andrzej Langowski Ocena właściwego stanu ochrony Andrzej Langowski Właściwy Stan Ochrony Pierwszy krok przed chwilą zrobiliśmy: musi być wiadomo co chronimy na obszarze Natura 2000 A teraz drugi krok: jak oceniać jakość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo