PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

2 SPIS TREŚCI 1.Wstęp Podłączenie Logowanie Moduł Phone Extensions (telefony) Moduł Phone Extensions -> General System Configuration (parametry główne) Moduł Phone Extensions -> Auto Provisioning (numeracja i detekcja telefonów) Moduł Phone Extensions -> Extensions Directory (status uŝytkowników) Moduł Phone Extensions (podsumowanie) Moduł Trunk/Phone list (wiązki) Moduł Trunk/Phone list -> Internal PSTN Trunk Line (parametry portu miejskiego) Moduł Trunk/Phone list -> Line Call Control (LCR) Moduł Trunk/Phone list -> Internal Phone/Fax Port (parametry portów wew.) Moduł Trunk/Phone list -> Configuring SIP Trunks (wiązki SIP owe) Moduł Trunk/Phone list -> External PSTN Trunk Line (wiązki zewnętrzne) Moduł Conference Bridge (konferencja) Moduł Hunt/Ring Groups (grupy) Moduł Auto-attendant (serwis głosowy) Moduł Call queues (kolejkowanie) Moduł Call queues ->Add In-Queue Announcement (zapowiedź) Moduł Call queues->add Agents (dodawanie konsultanta) Moduł Call queues->add call queues (parametry kolejkowania) Moduł System Configuration (ustawienia systemowe) Moduł System Configuration->Network settings (ustawienia sieciowe) Moduł System Configuration->System settings (ustawienia systemowe) Moduł System Configuration->Setting feature codes (kodeki dźwięku) Moduł System Configuration->Firmware upgrade (aktualizacja firmware u) Moduł System Configuration->Backig up & restoring configuration files Moduł System Configuration->Configuring syslog jogging (logi) Moduł System Configuration->System level restore (kopia zapasowa ustawień) Moduł Advanced options (opcje zaawansowane) Moduł Advanced options ->Peer Systems (prefiksy) Moduł Advanced options ->Tamplate upload (wgranie gotowych ustawień) Moduł Reset & rebooting Moduł Status Moduł Reports (raporty) Moduł Reports->System statistics (statystyka systemu) Moduł Reports->Call statistics (statystyka połączeń) Poczta głosowa Ochrona środowiska

3 1.Wstęp Dziękujemy za zakup centrali IP, bazującej na protokole inicjalizującym SIP. Wysoka jakość urządzenia powinna spełnić wymagania klientów indywidualnych jak i biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw. Seria GXE502X to urządzenia oparte na najnowszych osiągnięciach technologii VoIP, umoŝliwiające tworzenie sieci telefonicznej w oparciu o infrastrukturę IP. Wbudowane porty FXO i FXS pozwalają łatwo budować sieć wewnętrzna z dostępem do sieci miejskiej jak i integrować sieć cyfrową i analogową. Sieć IP pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rozmowami. Centrala GXE502X konfigurowana jest poprzez przyjazny i łatwy w opanowaniu interfejs wykorzystujący przeglądarkę stron www. Dzięki przełączaniu stron internetowych uŝytkownik bardzo łatwo skonfiguruje wszystkie niezbędne parametry. KaŜda strona składa się z dwóch ramek, lewa ramka zawiera wszystkie niezbędne moduły z parametrami do konfiguracji. Naciśnięcie kaŝdego z modułów rozwinie dodatkowe linki z funkcjami. Wszystkie parametry i funkcje wyświetlane będą w ramce po prawej stronie. Zawartość kompletu : - centrala GXE - zasilacz 12 V - kabel Ethernetowy Uwaga : Bramka prócz konfiguracji poprzez strony www moŝe być równieŝ aranŝowana poprzez aparat telefoniczny (podłączony do odpowiedniego portu wewnętrznego - FXS). Podręcznik uŝytkownika napisany jest w formie przewodnika po poszczególnych modułach zawartych w systemie zarządzającym centrali. Konfiguracja kaŝdego modułu według instrukcji doprowadzi uŝytkownika do uruchomienia sprawnie działającej sieci telefonicznej. 3

4 2.Podłączenie PoniŜsze zdjęcie przedstawia tył centrali IP wraz z opisem poszczególnych portów. Port LAN Port WAN Zasilanie Gniazda dźwiękowe wejście/wyjście Porty wewnętrzne (FXS) Port USB Porty wewnętrzne (FXO) W celu poprawnego podłączenia centrali naleŝy : - podłączyć kabel ehternetowy z wtykiem RJ-45 do portu LAN (podłączenie do sieci lokalnej), - podłączyć kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 do portu WAN (podłączenie do internetu), - podłączyć urządzenia/telefony do portów analogowych (FXS), - podłączyć linię miejską do portu miejskiego (FXO), - podłączyć kabel zasilacza do gniazda zasilającego. Po włączeniu centrali, zielona dioda powinna zapalić się oznacza to Ŝe system centrali załadował się poprawnie. UWAGA! Nie wolno podłączać Ŝadnych urządzeń ani telefonów SIP owych do przełącznika bądź koncentratora (HUB a) przed dokonaniem konfiguracji! NaleŜy podłączyć je późniejszym momencie podczas detekcji (uŝycia funkcji auto-provisoring ). 4

5 3.Logowanie Korzystając z przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) naleŝy wpisać adres Pojawi się okno logujące do systemu zarządzającego centralą. Standardowa nazwa uŝytkownika i hasło to admin naleŝy wpisać w polu Login i Password. JeŜeli konfiguracja centrali odbywa się pierwszy raz, istnieje moŝliwość skorzystania z ekspresowej konfiguracji, naleŝy zapoznać się z dodatkiem do podręcznika o nazwie szybka instalacja. 5

6 4.Moduł Phone Extensions (telefony) UŜytkownik moŝe wyznaczyć numerację dla telefonów/urządzeń i usług całej stworzonej siec oraz dokonać automatycznej detekcji wszelkich urządzeń SIP owych podłączonych do sieci lokalnej. 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration (parametry główne) Extension lenght ilość cyfr długość numeru wewnętrznego Extension digit prefix cyfra dodawana do numeru wewnętrznego (identyfikuje np. daną centralę) Identifier of this PBX numer identyfikacyjny centrali IP (związany z łączeniem kilku central w jedną sieć) Przycisk next słuŝy do zatwierdzenia zmian i przejścia do następnej strony. 4.2.Moduł Phone Extensions -> Auto Provisioning (numeracja i detekcja telefonów) Numeracja dla usług takich jak np. auto-attendant, faks, konferencja, operator itp. Extension Number for Phone/Fax ports numer faksu dla urządzenia podłączonego do portu wewnętrznego (FXS). For port 1 dla pierwszego portu FXS, For Port 2 dla drugiego portu FXS Extension Number for paging numer pagera dla wszystkich uŝytkowników Extension Number for Auto-Attendant numer rozbudowanego menu głosowego (tzw. auto-attendanta) Extension number for conference 1/2 numer pod którym tworzona jest konferencja (moŝliwe do zdefiniowania 2 numery dwie konferencje). JeŜeli uŝytkownik naciśnie przycisk Start Auto provisioning wszystkie podłączone urządzenia SIP/IP zostaną wykryte, centrala przydzieli numeracje automatycznie dzięki protokołowi DHCP. W celu rozpoczęcia operacji, naleŝy zdefiniować: 6

7 Starting Extension for Expres Provisioning numer od którego rozpocznie się automatyczne przydzielenie numerów. Ending Extension for Expres provisioning końcowa wartość numeracji przydzielanej automatycznie. Extension number for operator numer operatora Przycisk submint potwierdzi zmiany. JeŜeli uŝytkownik nie chce wprowadzać zmian, naleŝy uŝyć przycisku cancel. JeŜeli wprowadzono poprzednie parametry, następne okno dialogowe pokaŝe stan wszystkich widocznych uŝytkowników i numerów wewnętrznych. Tabela uwzględnia równieŝ aktualny status uŝytkowników czy są aktywni. 4.3.Moduł Phone Extensions -> Extensions Directory (status uŝytkowników) Extensions numery telefonów (stanowisk) w sieci wewnętrznej Name nazwa uŝytkownika Device Type typ uŝywanego telefonu/urządzenia (np. telefon Grandstream GXP2000) Departament moŝliwe jest zdefiniowanie i przydzielenie uŝytkowników do poszczególnych departamentów (np. dział sprzedaŝy, biuro obsługi klienta itp.). Status : Online uŝytkownik aktywny Offline uŝytkownik nieaktywny Privilege przywilej (waŝne przy ustawianiu dostępnej pamięci dyskowej dla poczty głosowej związanej z konkretnie uprzywilejowanymi uŝytkownikami) Przyciski : Delete kasuje daną pozycję lub daną ilość wpisów (w zaleŝności od ilości zaznaczonych pozycji w kolumnie all ) Add one extension dodanie nowego konta dla telefonu/urządzenia. Modify modyfikacja danego konta, podczas modyfikacji dostępna jest opcja przeładowania konta, tzw. zresetowania, opcja niezbędna jeŝeli np. telefon w formie aplikacji po stronie klienta zawiesi się będąc zalogowanym do systemu centrali (Reebot peer naleŝy wybrać - Yes). Po wprowadzeniu zmian naleŝy zatwierdzić przyciskiem submint. Przycisk cancel rezygnacja z wprowadzonych zmian. Batch add dodanie kilku stanowisk jednocześnie. Przycisk submint zatwierdza zmiany, cancel rezygnacja z wprowadzenia zmian. Uwaga : Centrala z serii GXE wysyła sygnał MWI do telefonów SIP owych formujący o przyjściu nowego połączenia, poczty głosowej czy zajętości linii. Jest to przydatna funkcja jednakŝe telefon/urządzenie musi obsługiwać tą funkcję. 7

8 4.4.Moduł Phone Extensions (podsumowanie) Jest to strona podsumowująca wcześniej wprowadzone ustawienia. Informacje dotyczą : Auto Provision zakres numeracji do wyświetlenia Device type typ urządzenia, uŝywającego danego konta Extension Provisioned przydzielony numer wewnętrzny MAC Adress fizyczny adres sieciowy urządzenie IP adress przydzielony adres IP Status informacja czy dane urządzenie jest aktywne (online) lub nieaktywne (offline) JeŜeli uŝytkownik zakończy wstępna konfigurację, moŝe dodać w późniejszym czasie nowe konta dla telefonów uŝywając opcji Auto provisoring (opcja od firmware u ). 8

9 5.Moduł Trunk/Phone list (wiązki) UŜytkownik moŝe skonfigurować wiązki SIP owe lub inne według uznania z dostępem do sieci miejskiej (PSTN) za pomocą portu miejskiego (FXO). Moduł Trunk/Phone List zawiera parametry dotyczące wiązek oraz parametry elektryczne portów wewnętrznych i miejskich (FXO i FXS). Po poprawnej konfiguracji, uŝytkownicy będą mogli dzwonić między sobą oraz do sieci miejskiej. Port miejski (FXO) wykorzystywany jest najczęściej do podłączenia linii miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej kompatybilności połączenia z linią miejska moŝliwe jest po ustawieniu odpowiednich wartości parametrów elektrycznych portu zawartych w omawianym module. 5.1.Moduł Trunk/Phone list -> Internal PSTN Trunk Line (parametry portu miejskiego) FXO Termination kryterium rozłączenia rozmowy Enable Current Disconnect włączenie kryterium rozłączenia rozmowy od strony miejskiej Current Disconnect Threshold czas stabilizacji linii wyraŝony w milisekundach Polarity reversal disconnect odwrócenie polaryzacji przy połączeniu/rozłączeniu AC Termination impedance impedancja linii miejskiej Call Progress tones dzwonki i sygnały Dial Tone sygnał wybierania (wartości częstotliwości) Ring Back Tone sygnał oddzwonienia Busy Tone sygnał zajętości 9

10 UWAGA! Parametrem sygnałów jest wartość częstotliwości, wartości te naleŝy zmieniać tylko w uzasadnionym przypadku. Wprowadzenie innych wartości częstotliwości moŝe doprowadzić do takiego stanu Ŝe np. urządzenia podłączone do danego portu nie będą rozłączały się na koniec rozmowy poniewaŝ nie dokonają poprawnej detekcji sygnału zajętości (emitowanego przez centralę po zakończeniu rozmowy). Line Dialing Settings parametry dotyczące wybierania tonowego DTMF DTMF Digit Lenght czas trwania sygnału DTMF w milisekundach DTMF Digit Volume głośność sygnału cyfry w DTMF (dbm) DTMF Dial Pause czas trwania pauzy w DTMF ie milisekundy Wait for Dial-Tone oczekiwanie na sygnał zgłoszenia (ciągły) Minimum delay Before Dial czas opóźnienia po wprowadzeniu cyfr Caller ID Scheme identyfikacja dzwoniącego (naleŝy ustawiać zgodnie z parametrami linii miejskiej PSTN). 5.2.Moduł Trunk/Phone list -> Line Call Control (LCR) Line Call Control tzw. LCR wybór najtańszej drogi połączenia lub kierowanie ruchu do odpowiednich wiązek. Line zakres linii/portów których ma dotyczyć dana reguła połączenia Dial prefix definiowanie prefiksu, którego rozpoznanie spowoduje skierowanie ruchu w daną wiązkę i usunięcie prefiksu. Enable password wiązka moŝe być chroniona hasłem np. nie kaŝdy uŝytkownik moŝe korzystać z połączeń do sieci miejskiej. Delete kasuje daną regułę połączenia Add dodanie nowej reguły połączenia Allow other peer systems use zaznaczenie czy inni uŝytkownicy mogą korzystać z reguł W celu dodania nowej drogi połączenia naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 10

11 5.3.Moduł Trunk/Phone list -> Internal Phone/Fax Port (parametry portów wew.) Moduł ten umoŝliwia konfigurację parametrów technicznych i elektrycznych dla portów wewnętrznych FXS (zlokalizowanych z tyłu urządzenia). Porty te słuŝą do podłączenia np. aparatów telefonicznych lub faksu. DTMF Transport Type typ wysyłanego DTMF u SLIC Setting - Caller ID Scheme - identyfikacja dzwoniącego (naleŝy ustawiać zgodnie z parametrami linii miejskiej PSTN). Polarity reversal odwrócenie polaryzacji przy nawiązaniu połączenia/rozłączeniu Current Disconnect - Current Disconnect Duration Hook flash Timing minimalny i maksymalny czas trwania sygnału FLASH 5.4.Moduł Trunk/Phone list -> Configuring SIP Trunks (wiązki SIP owe) UŜytkownik ma do dyspozycji listę zdefiniowanych wiązek SIP owych. W kaŝdej chwili moŝna dodać nową lub usunąć daną wiązkę. Name nazwa wiązki Active status wiązki (enable aktywna, disable nieaktywna) SIP Server URL adres serwera rejestrującego wiązkę Account ID identyfikator konta na serwerze SIP owym Max Concurrent calls maksymalna ilość prowadzonych jednocześnie połączeń Outbound prefix prefiks na podstawie, którego wybierana jest wiązka Status wiązka zarejestrowana/niezarejestrowana Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej wiązki, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. JeŜeli uŝytkownik chce dodać nową wiązkę, powinien uŝyć przycisku add. 11

12 Dodawanie nowej wiązki. Trunk name nazwa wiązki Trunk active włączenie/wyłączenie wiązki Enable password włączenie/wyłączenie hasła chroniącego wiązkę Password hasło SIP Server URL adres serwera SIP owego Account name nazwa konta Account ID identyfikator konta Authenticata ID identyfikator autoryzacji Password hasło dla konta Registartion Retry Interwal przerwa czasowa podczas kolejnych prób rejestracji na serwerze SIP owym (sekundy) Hart beat funkcją umoŝliwiająca detekcję central IP, musi być ustawiona po obu stronach Max Concurrent Calls Allowed ilość prowadzonych połączeń jednocześnie Dial prefix prefiks dzięki któremu połączenie kierowane jest w definiowaną wiązkę (po skierowaniu, prefiks jest usuwany) Prebend prefix prefiks dodawany do numeru po skierowaniu w daną wiązkę Inbound Call Answer kierowanie połączeń przychodzących w daną wiązkę z uŝyciem np. auto-attendanta Session keep alive czas trwania sesji (automatyczne, czasowe) Session expiration czas po którym sesja wygaśnie Min-SE minimalny czas dla wygaśnięcia sesji (dla portów głosowych RTP) 12

13 Use DNS srv informacja czy uŝyć serwera DNS (tak/nie) Unregister on reboot informacja czy wyrejestrować konto z serwera SIP owego przy ponownym uruchomieniu centrali Register active parametr czy rejestrować uŝytkownika na serwerze SIP owym gdy jest aktywny DID Swithch jeŝeli wartość zostanie ustawiona na yes naleŝy skorzystać z dodatkowego przycisku add by wpisać kod PAI dodatkowej identyfikacji. JeŜeli wiązka rejestrowana jest na serwerze wymagającym kodu PAI, naleŝy go uŝyć, inaczej połączenia wychodzące zostaną odrzucone. W celu dodania nowej wiązki naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 5.5.Moduł Trunk/Phone list -> External PSTN Trunk Line (wiązki zewnętrzne) UŜytkownik ma do dyspozycji listę zdefiniowanych wiązek do sieci miejskiej. W kaŝdej chwili moŝna dodać nową lub usunąć daną wiązkę. Dodawanie nowej lub edytowanie/usuwanie bieŝącej wiązki odbywa się analogicznie jak w przypadku wiązki SIP owej. RóŜnią się jedynie odpowiednimi parametrami. Trunk name nazwa wiązki Trunk active włączenie/wyłączenie wiązki Enable password włączenie/wyłączenie hasła chroniącego wiązkę Password hasło SIP Server URL adres serwera SIP owego 13

14 Hart beat funkcją umoŝliwiająca detekcję central IP, musi być ustawiona po obu stronach Max Concurrent Calls Allowed ilość prowadzonych połączeń jednocześnie Dial prefix prefiks dzięki któremu połączenie kierowane jest w definiowaną wiązkę (po skierowaniu, prefiks jest usuwany) Prebend prefix prefiks dodawany do numeru po skierowaniu w daną wiązkę Inbound Call Answer kierowanie połączeń przychodzących w daną wiązkę z uŝyciem np. auto-attendanta Session keep alive czas trwania sesji (automatyczne, czasowe) Session expiration czas po którym sesja wygaśnie Min-SE minimalny czas dla wygaśnięcia sesji Allow other IPPBX Use istnieje moŝliwość zezwolenia uŝytkownikom innej centrali lub sieci korzystanie ze zdefiniowanej wiązki. NaleŜy wybrać yes/no (tak/nie). Po dokonaniu zmian naleŝy uŝyć przycisku submint w celu potwierdzenia zmian, przycisk cancel umoŝliwia zaniechanie zmian. 14

15 6.Moduł Conference Bridge (konferencja) Centrala umoŝliwia aranŝację dwóch konferencji. KaŜdą konferencję moŝe tworzyć 10 uŝytkowników dla modelu GXE5028 lub 6 dla GXE5024. PoniŜsza strona przedstawia ilość uŝytkowników uczestniczących w konferencji, jej czas trwania oraz dostęp. Room 1 konferencja pierwsza Attendees ilość uŝytkowników Duration czas trwania w minutach Status - dostępność Dołączenie do konferencji musi być poprzedzone podaniem numeru (pole Extension pod którym trwa konferencja i hasła. Po wprowadzeniu numeru i hasła naleŝy zatwierdzić przyciskiem submint. Definiowanie numeru dla konferencji omówione było w module 1. 15

16 7.Moduł Hunt/Ring Groups (grupy) Centrala umoŝliwia tworzenie grup uŝytkowników, co jest bardzo pomocne przy połączeniach przychodzących, które mogą być kierowane bezpośrednio do danej grupy. KaŜda grupa moŝe posiadać swoją pocztę głosową. Extension numer uŝytkownika Group name nazwa grupy do której przynaleŝy uŝytkownik Members lista uŝytkowników przynaleŝnych do danej grupy Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej grupy, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. JeŜeli uŝytkownik chce dodać nową grupę, powinien uŝyć przycisku add. Extension numer który będzie przydzielony do danej grupy Group Name nazwa grupy Ring Mode rodzaj dzwonienia do grupy, moŝliwe są dwie opcje równoległą parallel połączenie przychodzące kierowane jest do wszystkich uŝytkowników danej grupy jednocześnie lub szeregowe serial połączenie kierowane jest po kolei do kaŝdego uŝytkownika według listy. Serial Ring Attemps Per Member jeŝeli wybrano opcję szeregowego kierowania połączeń przychodzących do grupy, naleŝy podać wartość dzwonków po których połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej. Serial Ring Interwal jeŝeli wybrano opcję szeregowego kierowania połączeń przychodzących do grupy, wartość określa po ilu dzwonkach połączenie zostanie przekazane do następnego uŝytkownika z grupy Waiting Tone dzwonek emitowany podczas oczekiwania na połączenie z uŝytkownikiem z grupy 16

17 Members lista uŝytkowników przydzielonych do danej grupy Round Robin of Serial Ring Starting Attempt jeŝeli wartość jest inna niŝ 1, zostaje uruchomiona opcja dzwonienia cyklicznego, kolejne połączenie będzie kierowane do następnego uŝytkownika z listy. Wartość określa ilość uŝytkowników zaczynając od początku listy. for Messege Delivery adres na który zostanie przesłana wiadomość z poczty głosowej grupy Password to Retrieve Voic hasło do odbierania wiadomości z poczty głosowej lub faksów drogą mailową. W celu dodania nowej grupy naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 17

18 8.Moduł Auto-attendant (serwis głosowy) UŜytkownik moŝe utworzyć własny serwis głosowy tzw. auto-attendant. Połączenia przychodzące mogą być kierowane to utworzonego serwisu, abonent dzięki uŝywaniu cyfr (od 1 do 9) moŝe zostać pokierowany lub przełączony do odpowiedniej usługi/uŝytkownika. Serwis głosowy moŝe funkcjonować zgodnie z danym dniem tygodnia lub porą dnia. Strona przedstawia utworzone dwa przykładowe serwisy głosowe : - after hours serwis działający po godzinach pracy - bussines hours serwis działający w czasie godzin pracy Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danego serwisu głosowego, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. W celu dodania nowego serwisu głosowego naleŝy skorzystać z przycisku add. Voice Menu Name nazwa dla serwisu głosowego Press X to Trigger wartość X oznacza cyfrę od 1-9 moŝna ustawić by po naciśnięciu przycisku cyfry 0 połączenie przychodzące było kierowane do uŝytkownika 6000 (jak na stronie przykładowej). Istnieje moŝliwość kierowania do danej grupy uŝytkowników, wedle uznania uŝytkownika 18

19 No Entry Time Out czas oczekiwania na wciśnięcie przez uŝytkownika cyfry, po jego upływie, wiadomość zostanie powtórzona Paly Warning And Repeat Voice Menu For Up To ustawienie czasu bezczynności po którym zostanie wyemitowana wiadomość o rozłączeniu połączenia (jeŝeli uŝytkownik nie wybierze Ŝadnej cyfry). Fax To moŝliwe skierowanie faksów pod odpowiedni numer Waitinig Tone dzwonek lub sygnał emitowany podczas oczekiwania na połączenie Voice Prompt File plik dźwiękowy emitowany podczas połączenia z serwisem głosowy, powinien zawierać wszystkie informacje gdzie zostanie połączony abonent po wciśnięciu odpowiedniej cyfry. Uwaga : Plik dźwiękowy powinien być formatu.wav oraz posiadać częstotliwość próbkowania 8kbit/s lub 16kbit/s dla jednego kanału. Wgranie pliku moŝliwe jest po uŝyciu przycisku browse, następnie zlokalizowaniu pliku dźwiękowego na dysku i uŝyciu przycisku upload w celu wgrania do centrali. JeŜeli uŝytkownik chce odsłuchać plik naleŝy uŝyć przycisku preview. W celu dodania nowego serwisu głosowego naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. Po dodaniu nowego serwisu głosowego pojawi się strona podsumowująca wszystkie wprowadzone parametry, naleŝy uŝyć przycisku next a następnie finish by zakończy wprowadzanie zmian. JeŜeli uŝytkownik dodał nowy serwis głosowy, naleŝy zdefiniować pory czasowe, w których dany serwis będzie dostępny. Voice menu nazwa serwisu głosowego Playing dates dni, w których serwis jest aktywny Playing day of week dni tygodnia, w których serwis jest aktywny Playing time strefa czasowa aktywności serwisu Przycisk modify umoŝliwia modyfikację danej pory czasowej serwisu głosowego, natomiast usunięcie następuje po uŝyciu przycisku delete. W celu dodania nowych pór czasowych serwisu głosowego naleŝy skorzystać z przycisku add. 19

20 Play Voice Menu naleŝy wybrać, który serwis głosowy ma być poddany modyfikacją czasowym Date naleŝy zdefiniować w jakim przedziale czasowym (dni) ma pracować serwis głosowy, np. od 5 do 10 dnia miesiąca naleŝy wpisać 5/10. MoŜna wprowadzić zakres kilku dat Day of Week moŝna zaznaczyć odpowiednie dni tygodnia, w których serwis będzie aktywny dostępne wszystkie 7 dni tygodnia począwszy od poniedziałku. Except on Date(s) jeŝeli serwis pracuje w oparciu o np. dni tygodnia, moŝna wpisać dni wolne od pracy, będą wyjątkiem w funkcjonowaniu serwisu Play time jeŝeli zdefiniowano dni w jakich ma działać serwis, naleŝy pozostawić puste pole. MoŜna zdefiniować przedział godzin, w których serwis ma być aktywny W celu dodania nowej strefy czasowej funkcjonowania serwisu naleŝy uŝyć przycisku submint przycisk cancel anuluje zmiany. 20

21 9.Moduł Call queues (kolejkowanie) UŜytkownik ma do dyspozycji moduł zawierający wszelkie niezbędne opcje by zorganizować kolejkowanie połączeń. MoŜliwe jest wgranie pliku dźwiękowego, który odtwarzany będzie podczas oczekiwania w kolejce na połączenie. 9.1.Moduł Call queues ->Add In-Queue Announcement (zapowiedź) Wgrywany plik dźwiękowy powinien być formatu.wav i posiadać częstotliwość próbkowania 8kbit/s lub 16kbit/s dla jednego kanału. In-Queue Announcement Name nazwa (do 20 znaków) dla odtwarzanego dźwięku In-Queue Announcement file plik dźwiękowy do wgrania. Lokalizacja pliku moŝliwa jest po uŝyciu przycisku browse. Wgranie pliku dźwiękowego nastąpi po uŝyciu przycisku upload. Przycisk cancel spowoduje zaniechanie zmian. 9.2.Moduł Call queues->add Agents (dodawanie konsultanta) Funkcja dodawania konsultantów w module jest istotna przy kolejkowaniu połączeń. Połączenie przychodzące będzie wpierw kierowane do osoby, która posiada najwyŝsze kwalifikacje. Jest to waŝna funkcja przy tworzeniu np. biura obsługi klienta. Name nazwa osoby Extension numer wewnętrzny Skill poziom kwalifikacji dla danej osoby SIP Password hasło osoby 21

22 9.3.Moduł Call queues->add call queues (parametry kolejkowania) UŜytkownik moŝe skonfigurować wszystkie niezbędne parametry związane z oczekiwaniem na połączenie. Name nazwa osoby Extension numer wewnętrzny Prioryty priorytet połączenia Queue Status Update Frequency przedział czasowy po jakim sygnał zapowiedzi o oczekiwaniu ma być odtwarzany Other announcements przedział czasowy po jakim inne sygnały dodane do oczekiwania będą odtwarzane Maximum Caller Wait time maksymalny czas oczekiwania na połączenie po którym połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej (wartość 0 nieskończenie długie oczekiwanie) Minimum Caller wait time minimalny czas oczekiwania na połączenie po którym połączenie zostanie przekierowane do poczty głosowej (wartość 0 nieskończoność) Maximum queued callers maksymalna liczba połączeń oczekujących w kolejce na połączenie Group adress for voic delivery adres owy, na który zostanie przesłana wiadomość głosowa Agent call wrap-up time przerwa czasowa pomiędzy pierwszą a następna rozmową kierowaną do agenta (moŝe posłuŝyć na np. sporządzenie dokumentacji po rozmowie). Listed agents for this queue lista konsultantów do których tworzone jest kolejkowanie połączeń Automatic skill distribution moŝliwe jest stworzenie routingu związanego z kwalifikacjami danego konsultanta. UŜytkownik moŝe wybrać pomiędzy opcjami : - no skill-based routing łączenie z konsultantami bez względu na kwalifikacje 22

23 - least-skilled fisrt łączenie wpierw z konsultantami o najniŝszych kwalifikacjach - most-skilled first łączenie wpierw z konsultantami o najwyŝszych kwalifikacjach Ring mode to agents of same skill level opcja bardzo podobna przy tworzeniu połączeń go grup osób. JeŜeli wszyscy konsultanci posiadają te same kwalifikacje moŝna ustawić tryb połączeń jako : - seriall dzwonienie do jednego dostępnych konsultantów - parallel dzwonienie do wszystkich konsultantów naraz, - circular kolejne połączenie kierowane jest do następnego konsultanta - least busy dzwonienie do konsultanta, który odbierał najmniej połączeń Call queue greeting message wiadomość odtwarzana podczas oczekiwania w kolejce na połączenie. NaleŜy wgrać plik formatu.wav o częstotliwości próbkowania 8kbit/s. 23

24 10.Moduł System Configuration (ustawienia systemowe) Jest to bardzo waŝny moduł związany z wszelkimi ustawieniami sieciowymi. NaleŜy zwrócić uwagę by wszystkie parametry były odpowiednio skonfigurowane, najmniejsza pomyłka przy wprowadzaniu adresu IP czy portu moŝe powodować konflikt w sieci lokalnej lub uniemoŝliwić poprawne funkcjonowanie centrali Moduł System Configuration->Network settings (ustawienia sieciowe) Ustawienia sieci lokalnej (LAN) oraz rozległej (WAN), dynamicznego przydzielania adresu (DHCP) oraz DNS. LAN base IP stały adres IP w sieci lokalnej (fabrycznie ) LAN Subnet Mask maska podsieci (fabrycznie ) Uwaga : JeŜeli dokonano wstępnej konfiguracji a co za tym idzie funkcji auto-provisoring przydzielającej automatycznie numeracje dla urządzeń i uŝytkowników wewnętrznych, zmienianie adresu IP po dokonaniu wstępnej konfiguracji nie jest wskazane. Zmiana spowoduje konflikt sieciowy lub brak komunikacji z wcześniej przydzielonymi urządzeniami. JeŜeli uŝytkownik chce by centrala miała inny stały adres IP naleŝy wpierw ustawić adres IP następnie cofnąć się do wstępnej konfiguracji i ponownie wykryć urządzenia/uŝytkowników i przydzielić im numerację wewnętrzną. DHCP jest to protokół automatycznego przydzielania adresu IP DHCP Enable włączenie/wyłączenie Start of DHCP IP Pool wartość od której zostanie przydzielany adres IP poszczególnym urządzeniom End of DHCP IP Pool wartość końcowa do której zostanie przydzielony adres IP DHCP IP Tease Time czas po którym wygaśnie przydzielony adres IP dla konkretnego urządzenia (adres IP przydzielany jest na podstawie adresu fizycznego urządzenia tzw. MAC adresu). Fabrycznie wartość ustawiona jest na 120 godzin 5 dni. Po 5 dniach dany adres IP moŝe zostać przydzielony innemu urządzeniu. 24

25 WAN Setting ustawienia portu WAN (sieci zewnętrznej Internet) Dunamically assigned via DHCP uzyskanie adresu zewnętrznego automatycznie poprzez DHCP USE PPPoE uŝycie protokołu połączeniowego (stosowanego np. w ADSL) PPPoE Account ID identyfikacja uŝytkownika dla połączenia PPPoE PPPoE Password hasło Preferred DNS Server adres serwera DNS Statically Configured konfiguracja ręczna IP Adress stały adres IP Subnet mask maska podsieci Default Router brama domyślna (adres routera) Primary DNS pierwszy adres serwera DNS Secondary DNS drugi adres serwera DNS UŜytkownik moŝe włączyć/wyłączyć dostęp przez www/telnet. UŜytkownik moŝe włączyć dynamiczne przydzielanie DNS, spowoduje to automatyczne uaktualniania adresu IP. KaŜda zmiana adresu IP zostanie zaktualizowana w ustawieniach DNS danej domeny. Domena będzie podąŝała za danym adresem IP. DDNS Isp Type nazwa domeny Site name adres strony DDSN account konto uŝytkownika DDNS password hasło 25

26 Port forwarding przekierowywanie portów. UŜytkownik moŝe konkretny port od strony WAN przekierować do konkretnego urządzenia w sieci LAN. NaleŜy zdefiniować port WAN a następnie adres IP i port LAN dla danego urządzenia. Centrala obsługuje protokół UDP i TCP. W celu zatwierdzenia zmian naleŝy uŝyć przycisku submint. JeŜeli uŝytkownik chce zrezygnować z wbudowanego routera w centrali IP moŝe uŝyć innego routera z sieci. NaleŜy uzupełnić pola : Destination IP adres routera Mask maska podsieci Gateway brama 10.2.Moduł System Configuration->System settings (ustawienia systemowe) Ustawienia systemowe dotyczące centrali IP takie jak zmiana hasła do systemu zarządzającego, portu SIP owego, serwera STUN, NAT oraz parametrów poczty głosowej. Login password nowe hasło uŝytkownika Informacje dotyczące osoby zarządzającej centralą Name imię i nazwisko osoby Contact Phone telefon stacjonarny Contact Mobile telefon komórkowy Contact adres System Name nazwa w sieci wewnętrznej 26

27 SIP port port SIP owy (standard europejski : 5060) Static Mapped WAN IP for SIP oraz Static Mapped WAN Port for SIP mapowanie adresu lub portu SIP owego z sieci WAN. Adres serwera STUN serwera dzięki, któremu urządzenia poza NAT em mogą komunikować się np. z operatorem VoIP. Jest to translacja adresów sieciowych na adresy zewnętrzne. UŜytkownicy mogą odbierać pocztę głosową jako wiadomość ową zawierającą plik dźwiękowy. SMTP Server serwer SMTP dla konta pocztowego Require Authentication informacja czy wymagana jest autoryzacja na serwerze SMTP Login name login Login password hasło adress adres UŜytkownik moŝe ustawić odpowiednią strefę czasową. MoŜe dokonać tego ręcznie lub podając adres serwera zewnętrznego, który dokona synchronizacji. Time Zone strefa czasowa Self Defined Time Zone strefa czasowa definiowana ręcznie NTP Server serwer czasowy System music jest to źródło dźwięku odtwarzanego podczas oczekiwania na połączenie (tzw. music on hold ). 27

28 UŜytkownik moŝe ustawić procentową wartość zajmowanego miejsca przez pliki poczty głosowej/wideo lub faksów. Wartości procentowe moŝna definiować dla kaŝdej grupy uŝytkowników, pozwala to odpowiednio wykorzystać zasoby systemowe. Przywileje : Super Privileged Regular Basic Restricaded Po zatwierdzeniu zmian naleŝy uŝyć przycisku done Moduł System Configuration->Setting feature codes (kodeki dźwięku) PoniŜej znajduje się tabela funkcji i usług jakie mogą zostać uŝyte przez kaŝdego uŝytkownika podczas rozmowy. Directory Assitance informacja o numerze wewnętrznym uŝytkownika Prompt Voice Assitance nagrywanie i odtwarzanie zapowiedzi głosowych. Odtwarzanie naleŝy wybrać sekwencję z tabeli oraz *0*(numer-zapowiedzi)*. Nagrywanie naleŝy wybrać sekwencję z tabeli oraz *1*(numer-zapowiedzi)*. Enable Call Forwading Unconditional bezwarunkowe przekierowanie połączeń naleŝy wybrać sekwencję + numer na który ma być przekierowanie 28

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

XRT-401D / 402D / 104D

XRT-401D / 402D / 104D Instrukcja obsługi. RUTER XRT-401D / 402D / 104D 2005.10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania.

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo