NAVODILA ZA UPORABO 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAVODILA ZA UPORABO 76"

Transkrypt

1 SCT51800S0 DA KØLE- / FRYSESKABSKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM NAVODILA ZA UPORABO 76

2 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer... Besøg webbutikken på

3 Indhold 3 INDHOLD 4 Om sikkerhed 6 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 8 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 14 Hvis noget går galt 16 Tekniske data 16 Installation 23 Støj 25 Skån miljøet Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning: Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du undgår skader på apparatet. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

4 4 Om sikkerhed OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Kølekredsløbet må ikke beskadiges. Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder

5 Om sikkerhed 5 Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer 2) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. 1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel 2) Hvis pæren er aktuel. 3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.

6 6 Betjeningspanel Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 4) Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. BETJENINGSPANEL ) Hvis beregnet til tilslutning til vand.

7 Betjeningspanel 7 1. Kontrollampe 2. Termostatknap 3. FROSTMATIC-lampe 4. FROSTMATIC-knap 5. DYNAMICAIR -lampe 6. DYNAMICAIR-knap Sådan tændes der Sæt stikket i stikkontakten. Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling. Kontrollampen tændes. Sådan slukkes der Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Kontrollampen slukkes. Temperaturindstilling Temperaturen reguleres automatisk. Apparatet betjenes på følgende måde: Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling. I reglen er en mellemindstilling mest passende. Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: Rumtemperaturen Hvor tit døren åbnes Mængden af mad Skabets placering. FROSTMATIC-funktion FROSTMATIC-funktionen slås til ved at trykke på FROSTMATIC-knappen. FROSTMATIC-lampen tændes. Funktionen standser automatisk efter 52 timer. Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på FROSTMATIC-knappen Lampen FROSTMATIC slukkes. DYNAMICAIR-funktion DYNAMICAIR -funktionen slås til ved at trykke på DYNAMICAIR -knappen. DYNAMICAIR -lampen tændes. Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på DYNAMICAIR -knappen Lampen DY- NAMICAIR slukkes.

8 8 Ibrugtagning Hvis funktionen aktiveres automatisk, vises DYNAMICAIR-kontrollampen ikke (se "Daglig brug"). Aktiveringen af DYNAMICAIR-funktionen øger energiforbruget. IBRUGTAGNING Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. DAGLIG BRUG Indfrysning af friske madvarer Fryserafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid. Inden indfrysning af friske madvarer startes FROSTMATIC-funktionen mindst 24 timer før madvarerne lægges i fryseren. Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den nederste afdeling. Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet. Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal nedfryses. Opbevaring af frosne madvarer Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer og kurve ud, og maden lægges på hylderne. ADVARSEL Sørg for ikke at overskride den maks. frysekapacitet, der er angivet på siden af øverste afdeling (hvis relevant). Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling). Dybfrostkalender Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.

9 Daglig brug 9 Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder. Optøning Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. Isterningbakker Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt dem i frostafdelingen. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. Fryseelementer Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt. dette apparat sælges i Frankrig. I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.

10 10 Daglig brug Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. Isætning af hylder i dør Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse. Placering af skydeboksen Skydeboksen kan sættes i forskellig højde. Den flyttes på følgende måde: 1. Løft op i hylden med skydeboksen, indtil den er fri af holderne i døren 2. Tag holdebeslaget ud af styret under hylden 3. Gentag ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge for at indsætte skydeboksen i en anden højde.

11 Nyttige oplysninger og råd 11 DYNAMICAIR Køleskabet er udstyret med en funktion, der afkøler maden hurtigt og giver mere ensartet temperatur i skabet. Funktionen aktiveres automatisk efter behov, f.eks. for hurtigt at opnå den ønskede temperatur, efter at døren er blevet åbnet, eller hvis omgivelsestemperaturen er høj. Du kan slå funktionen til manuelt efter behov (se under "DYNAMICAIR -funktionen"). DYNAMICAIR slås fra, når døren er åben, og slås automatisk til igen, når døren lukkes. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD Energisparetips Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. Råd om køling af friske madvarer Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den Råd om køling Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.

12 12 Vedligeholdelse og rengøring Råd om frysning Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden. Tips om opbevaring af frostvarer For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du: Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen; Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren; Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen. Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

13 Vedligeholdelse og rengøring 13 Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Pas på ikke at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. Afrimning af køleskabet Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen. Afrimning af fryseren Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne. Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet. Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim 5) og rengør apparatet inkl. alt tilbehør Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. 5) Hvis nødvendigt.

14 14 Hvis noget går galt HVIS NOGET GÅR GALT ADVARSEL Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand. Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet virker ikke. Pæren Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet. lyser ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten. Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret installatør. Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn døren. Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæren". Kompressoren kører hele Temperaturen er ikke indstillet Vælg en højere temperatur. tiden. korrekt. Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren". Døren er blevet åbnet for tit. Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet. Der løber vand ind i køleskabet. Der løber vand ud af skabet. Temperaturen i skabet er for lav. Madvarernes temperatur er for høj. Der er for høj rumtemperatur. Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces. Vandafløbet er tilstoppet. Madvarerne forhindrer vandet i at løbe ned i vandudløbet. Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Sænk rumtemperaturen. Det er korrekt. Rens vandafløbet. Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen. Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken. Vælg en højere temperatur.

15 Hvis noget går galt 15 Fejl Mulig årsag Løsning Temperaturen i skabet er Temperaturen er ikke indstillet Vælg en lavere temperatur. for høj. korrekt. Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren". Temperaturen i køleafdelingen er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Madvarernes temperatur er for høj. Der er lagt for store mængder mad i på samme tid. Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Udskiftning af pære 1. Sluk for apparatet. 2. Tryk på den bageste krog, og skub samtidig lampedækslet i pilens retning. 3. Udskift lampen med en, der har samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampedækslet). 4. Monter lampedækslet ved at skubbe det på plads. 5. Tænd for apparatet. 6. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser. Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Læg mindre mad i ad gangen. Kontroller, at der cirkulerer kold luft i apparatet. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere.

16 16 Tekniske data TEKNISKE DATA Nichemål Højde Bredde Dybde Temperaturstigningstid 21 t 1780 mm 560 mm 550 mm Spænding V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. Opstilling Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. Vending af dør Apparatets dør åbner mod højre. Hvis den skal åbne mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:

17 Installation Løsn øverste drejetap, og tag afstandsstykket ud. 2. Fjern øverste drejetap og øverste dør. 3. Skru tappene (B) og afstandsstykkerne (C) af. 4. Tag den underste dør af. C B C 5. Løsn nederste drejetap. I den modsatte side: 1. Sæt nederste drejetap på. 2. Sæt den nederste dør på. 3. Monter tappene (B) og afstandsstykkerne (C) på hængslet i den modsatte side. 4. Sæt øverste dør på. 5. Skru afstandsstykket fast, og skru øverste drejetap fast.

18 18 Installation Krav til lufttilførsel Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. 50 mm min. 200 cm 2 min. 200 cm 2 Installation af køleskabet BEMÆRK Sørg for, at elkablet kan bevæges frit. Udfør disse trin. 1. Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det på apparatet, som vist på tegningen. x x 2. Bor hul i hængseldækslet A, som vist på figuren. Sæt dækslerne A og A1 (i posen med tilbehør) på det midterste hængsel. A A1

19 Installation Installér køleskabet i nichen. Skub apparatet i retning af pilen (1), til den øverste dækliste støder mod køkkenskabet. Skub apparatet i retning af pilen (2), op mod skabet modsat hængselsiden Justere køleskabet i nichen. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er 44 mm. Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden mellem køleskabet og køkkenskabet er korrekt. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabet er 4 mm. Åbn lugen. Sæt det underste hængsels afdækning på plads. 4mm 44mm 5. Skru apparatet fast i nichen med 4 skruer. I I

20 20 Installation 6. Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre del på det højre hængsel og den venstre del på det venstre hængsel. 7. Sæt dækslerne (C, D) på øjerne og hængselhullerne. Montér udluftningsristen (B). Sæt hængselafdækningerne (E) på hængslet. D C E E B 8. Hvis køleskabet skal flugte med køkkenskabets dør: a) Løsn skruerne i monteringsbeslagene (H). b) Flyt beslagene (H). c) Stram skruerne. H H

21 Installation Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd). 10. Montér del (Ha) på indersiden af køkkenskabet ca. 50 mm mm 90 ca. 50 mm 21 mm 11. Tryk del (Hc) fast på del (Ha). Ha Hc

22 22 Installation 12. Sæt apparatets dør og skabslågen i en vinkel på 90. Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha). Sæt køleskabets dør sammen med køkkenskabets låge og afmærk hullerne. 8 mm Ha Hb 13. Fjern beslagene, og sæt et mærke 8 mm fra dørens yderkant, hvor skruen (K) skal sidde. 8 mm K Ha 14. Sæt den lille firkantede plade tilbage på skinnen, og skru den fast med de medfølgende skruer. Sørg for at skabslågen og apparatets dør flugter ved at justere delen Hb. Hb

23 Støj Tryk del (Hd) fast på del (Hb). Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: Alle skruer er strammet. Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet. Døren åbner og lukker rigtigt. Hb Hd STØJ Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK!

24 24 Støj BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR!

25 Skån miljøet 25 CRACK! CRACK! SKÅN MILJØET Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

26 26 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche... Besuchen Sie den Webshop unter

27 Inhalt 27 INHALT 28 Sicherheitshinweise 31 Bedienfeld 32 Erste Inbetriebnahme 32 Täglicher Gebrauch 35 Praktische Tipps und Hinweise 37 Reinigung und Pflege 38 Was tun, wenn 41 Technische Daten 41 Montage 48 Geräusche 50 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten

28 28 Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können. Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr! Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können. Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird. Allgemeine Sicherheitshinweise WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind. Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind. Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS KCINSTRUKCJA 022 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE NAUTILUS TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY NAUTILUS. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze ComfoCool Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Jednostka chłodząca ComfoCool zaprojektowana w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania

Bardziej szczegółowo

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja 3-210-379-61(2) Digital HD Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi DK FI PL HDR-SR5E/SR7E/SR8E Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du "Handycam Håndbog"

Bardziej szczegółowo

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO-

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- EJ1800AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 49 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Bardziej szczegółowo

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB

Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB MEDION P89055 (MD 86351) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indhold Om denne vejledning... 3 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung. Inhaltsverzeichnis FTCD 87B WÄSCHETROCKNER

Bedienungsanleitung. Inhaltsverzeichnis FTCD 87B WÄSCHETROCKNER Bedienungsanleitung D PL CZ Inhaltsverzeichnis D Deutsch, 1 SK 55 Polski, 19 HU Magyar, 73 37 Installierung, 2 Aufstellung Ihres Wäschetrockners Belüftung Wasserabfluss Stromanschluss Vor der Inbetriebsetzung

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Dualband WLAN-forstærker Dwupasmowy wzmacniacz WLAN MEDION LIFE P85016 (MD 86833) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Korrekt anvendelse...5

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for UMOWA O PRACĘ DLA medarbejdere inden for PRACOWNIKÓW Fødevareforbundet NNF s område SEKTORA OBJĘTEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ZZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO For

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

User manual 3800/3880 250ml

User manual 3800/3880 250ml User manual 3800/3880 250ml How to install the original chip into the refillable cartridge for the Epson Stylus Pro 3800/3880 and refill the cartridge. What you need: 1. Refillable cartridge 2. Syringe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU RADIOWEGO GALILEO / NAUTILUS 03A C110 C130R BETRIEBSANLEITUNG RADIOSATZ-FUNK GALILEO / NAUTILUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU RADIOWEGO GALILEO / NAUTILUS 03A C110 C130R BETRIEBSANLEITUNG RADIOSATZ-FUNK GALILEO / NAUTILUS INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU RADIOWEGO GALILEO / NAUTILUS 03A C110 C130R BETRIEBSANLEITUNG RADIOSATZ-FUNK GALILEO / NAUTILUS Wprowadzenie / Opis właściwości Gratulujemy zakupu ZESTAWU RADIOWEGO BEZPRZEWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Tiefkühlschränke für 2/1 GN Roste Seite 3 bis 20. Congélateurs pour 2/1 GN grilles de page 39 à page 56

Bedienungsanleitung Tiefkühlschränke für 2/1 GN Roste Seite 3 bis 20. Congélateurs pour 2/1 GN grilles de page 39 à page 56 700.475 700.495 Bedienungsanleitung Tiefkühlschränke für 2/1 GN Roste Seite 3 bis 20 Instruction manual Deep freezers for 2/1 GN grids from page 21 to 38 Mode d emploi Congélateurs pour 2/1 GN grilles

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 3-098-549-63(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi DK FI PL DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E Yderligere oplysninger

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor. 5x50 digital. Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi. Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS

Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor. 5x50 digital. Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi. Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS Nachtsichtgerät Natkikkert Noktowizor 5x50 digital DE DK PL Bedienungsanleitung Instruktionsbog Instrukcja obsługi Art. No. 96-77300 ANL9677300MSP0713OPTUS Die Funktion: Automatische Abschaltung steht

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

BAS 505 Precision. Original brugsvejledning... 3 Original instruksjonsbok... 15 Original bruksanvisning... 26 Oryginalna instrukcja obsługi...

BAS 505 Precision. Original brugsvejledning... 3 Original instruksjonsbok... 15 Original bruksanvisning... 26 Oryginalna instrukcja obsługi... A0309_51_2v3IVZ.fm BAS 505 Precision 115 174 5438 / 0115-5.1 Original brugsvejledning......................................... 3 Original instruksjonsbok......................................... 15 Original

Bardziej szczegółowo

USER GUIDE. PLATINUM SERIES Sound Processor. German, Dutch, Polish, Turkish. By Advanced Bionics

USER GUIDE. PLATINUM SERIES Sound Processor. German, Dutch, Polish, Turkish. By Advanced Bionics USER GUIDE German, Dutch, Polish, Turkish PLATINUM SERIES Sound Processor By Advanced Bionics HERZLICH WILLKOMMEN! Wir freuen uns, dass Sie sich für den Platinum Series Soundprozessor entschieden haben.

Bardziej szczegółowo

LEICA D-LUX 4. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar

LEICA D-LUX 4. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar LEICA D-LUX 4 Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar Dansk 5 Português 63 Polski 121 Türkçe 179 LEICA D-LUX 4 Kære kunde DK Vi vil gerne takke dig for dit køb af dette LEICA D-LUX 4. Læs

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc-Players. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten BD-D6900

Blu-ray Disc-Players. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten BD-D6900 BD-D6900 Blu-ray Disc-Players Bedienungsanleitung erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem

Bardziej szczegółowo

DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive Überdruckbeatmung (CPAP) DeVilbiss SleepCube hulpmiddel voor positieve luchtwegdruk

DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive Überdruckbeatmung (CPAP) DeVilbiss SleepCube hulpmiddel voor positieve luchtwegdruk DV53 Standard Plus cpap series 0044 DE DeVilbiss SleepCube Gerät für kontinuierliche positive Überdruckbeatmung (CPAP) ACHTUNG Nach US-Bundesgesetzen darf dieses Gerät nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung

Bardziej szczegółowo

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN BASISDATEN Status: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [Studierende studenci; Graduierte absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat, inynier, magister); Doktoranden doktoranci;

Bardziej szczegółowo

USER GUIDE. HARMONY HiResolution Bionic Ear System. German, Dutch, Polish, Turkish. By Advanced Bionics

USER GUIDE. HARMONY HiResolution Bionic Ear System. German, Dutch, Polish, Turkish. By Advanced Bionics USER GUIDE German, Dutch, Polish, Turkish HARMONY HiResolution Bionic Ear System By Advanced Bionics HERZLICH WILLKOMMEN! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Harmony HiResolution Bionic Ear System entschieden

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

MULTI CLEAN X10 Parquet MULTI CLEAN X8 Parquet MULTI CLEAN X7 PET & FAMILY AQUA + D GEBRAUCHSANLEITUNG PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTI CLEAN X10 Parquet MULTI CLEAN X8 Parquet MULTI CLEAN X7 PET & FAMILY AQUA + D GEBRAUCHSANLEITUNG PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTI CLEAN X10 Parquet MULTI CLEAN X8 Parquet MULTI CLEAN X7 PET & FAMILY AQUA + D GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUKCJA OBSŁUGI Inhaltsverzeichnis Spis treści Wir gratulieren Ihnen...2 Bestimmungsgemäße Verwendung...3

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski Życzenia : Ślub Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157 SPIS TREŒCI DUŃSKI nie gryzie! WSTĘP 4 1. Alfabet i wymowa 5 2. Pierwsze kontakty 15 3. Liczby i czas 25 4. Człowiek i rodzina 35 5. Dom i czynności codzienne 47 6. Jedzenie 57 7. Sport i czas wolny 69

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010

Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010 100% PROFESJONLIZMU KTLOG Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010 Edycja NR 1/2009 SZNOWNI KLIENCI! DOR METL wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność

Bardziej szczegółowo

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Doradca Podatkowy Steuerberater Albert Kokoszka ul. Srebrna Góra 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 068 383 8967 Podstawowe obowiązki Grundlegende Pflichten

Bardziej szczegółowo

Fig.1. * Fig.2. Fig.3. Fig.5. Fig.7. Fig.8 FIG. 3/4 FIG. 1 FIG. 2 2,9 X 6,5. a Fig.6 3,9 X 13 *

Fig.1. * Fig.2. Fig.3. Fig.5. Fig.7. Fig.8 FIG. 3/4 FIG. 1 FIG. 2 2,9 X 6,5. a Fig.6 3,9 X 13 * Istruzioni ed avvertenze per l installazione e l uso Instructions and warnings for installation and use Instructions et avertissements pour l installation et l usage Instrucciones y advertencias para su

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH www.bjerg.pl Wprowadzenie do budownictwa pasywnego Budynki energooszczędne - klasyfikacja i ich certyfikacja BRIAM LEED PASSIVE HOUSE Anglia USA Niemcy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

TP7001. Podręcznik użytkownika Brugervejledning Gebruikershandleiding. Danfoss Heating

TP7001. Podręcznik użytkownika Brugervejledning Gebruikershandleiding. Danfoss Heating TP7001 Elektroniczny programowalny termostat pokojowy Elektronisk kloktermostat 7-døgns programmering Elektronische programmeerbare 7-dagen kamerthermostaat Danfoss Heating Podręcznik użytkownika Brugervejledning

Bardziej szczegółowo

Haus Werraquelle, Siegmundsburg; Haus Am Hochwald, Scheibe Alsbach; Alstadtstraße 51, Eisenach

Haus Werraquelle, Siegmundsburg; Haus Am Hochwald, Scheibe Alsbach; Alstadtstraße 51, Eisenach Zur Erleichterung der Vorbereitung und des Aufenthaltes bei uns und unseren Partnern übergeben wir hier das - Aby ułatwić przygotowanie do praktyki oraz pobyt u nas i naszych partnerów oddajemy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

LEICA C-LUX 3. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar

LEICA C-LUX 3. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar LEICA C-LUX 3 Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar Dansk 5 Português 51 Polski 97 Türkçe 143 LEICA C-LUX 3 DK Vi vil gerne takke dig for dit køb af dette LEICA C-LUX 3. Læs vejledningen

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 23 2 25 1 Art. 23 2. Art. 24. 2. Przepisy art. 9 1 1 4 stosuje się odpowiednio. Dział drugi. Stosunek pracy Współdziałanie z zakładową organizacją związkową Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees

Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees D/A GB PL Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees Wir freuen uns, dass Sie sich für Cafissimo entschieden haben. Cafissimo bietet Ihnen zusammen mit Saeco ab sofort die höchste Kaffeequalität

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego One-man-tube level Art.No. M420 Manual Page 2, 3 Ein-Mann-Schlauchwaage Art.Nr. M420 Bedienungsanleitung Seite 4-6 Poziomnica dla jednego Nr-Art. M420 Instrukcja obsługi Strony 7-9 INTRODUCTION Thank you

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne cele kursu:

1. Ogólne cele kursu: Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Ramowy program nauczania języka niemieckiego na poziomie C1 (Kurs specjalistyczny / modułowy Deutsch für Jurastudierende 240/60 godz.) Założenia programu Proponowany program

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia rodzinnego (Fragebogen für die Aufnahme in die Familienversicherung)

Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia rodzinnego (Fragebogen für die Aufnahme in die Familienversicherung) Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia go (Fragebogen für die Aufnahme in die ) Imię członka Vorname des Mitglieds Nazwisko członka Name des Mitglieds Numer ubezpieczenia zdrowotnego KV-Nummer 1.

Bardziej szczegółowo

105.839. Bedienungsanleitung. Induktions-Servierwagen IKTS 35 Seite 1 bis 19. Induction serving trolley IKTS 35 from page 21 to 39

105.839. Bedienungsanleitung. Induktions-Servierwagen IKTS 35 Seite 1 bis 19. Induction serving trolley IKTS 35 from page 21 to 39 105.839 Bedienungsanleitung Induktions-Servierwagen IKTS 35 Seite 1 bis 19 Instruction manual Induction serving trolley IKTS 35 from page 21 to 39 Mode d emploi Chariot de service à induction IKTS 35 de

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Rohr- und Schachthandlingssysteme Systemy transportu rur i kręgów REKERS. Maschinen- u. Anlagenbau

Rohr- und Schachthandlingssysteme Systemy transportu rur i kręgów REKERS. Maschinen- u. Anlagenbau Rohr- und Schachthandlingssysteme Systemy transportu rur i kręgów REKERS Rohr-Handling Transport rur betonowych Rohr-Handling Manipulatoren für entschalte Rohre aus der Fertigungsmaschine zum Transport

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 7. Sicherheit geht vor 1. Na stadionie doszło do sprzeczki między kibicami. Porównaj opisy osób, które otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Kort og godt om din pension

Kort og godt om din pension Kort og godt om din pension A brief look at your pension Ihre Rente in Kürze O emeryturze krótko i na temat www.pension.dk Kære medlem Velkommen Din pensionsordning er en arbejdsmarkedspension. Den er

Bardziej szczegółowo

HSA24530 D PL CZ. Gebrauchsanweisung. Instrukcja obsługi. Návod k použití

HSA24530 D PL CZ. Gebrauchsanweisung. Instrukcja obsługi. Návod k použití HSA24530 D PL CZ Gebrauchsanweisung Instrukcja obsługi Návod k použití WARNUNG! Ihr Gerät verwendet ein umweltverträgliches Kältemittel, R600a (nur unter bestimmten Umständen brennbar). Um einen einwandfreien

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc Player. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten. www.samsung.com/register BD-ES7000

Blu-ray Disc Player. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten. www.samsung.com/register BD-ES7000 BD-ES7000 Blu-ray Disc Player Bedienungsanleitung erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg

bezpieczeństwo Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg bezpieczeństwo Spielplatz: Helm ab! Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg Allgemeine Produktinformationen / General product information Alter Gewicht Montage Altersgruppe,

Bardziej szczegółowo

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe... 2 1.1. Wykonanie [art. 18]... 2 1.2. Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2]... 2 2. Odpowiedzialne organy

Bardziej szczegółowo

Sound Bar. Bedienungsanleitung. Instrukcja obsługi. Istruzioni per l uso

Sound Bar. Bedienungsanleitung. Instrukcja obsługi. Istruzioni per l uso Die Software dieses Systems könnte künftig aktualisiert werden. Für weitere Details zu allen erhältlichen Aktualisierungen besuchen Sie bitte die folgende URL. www.sony.eu/support Oprogramowanie tego systemu

Bardziej szczegółowo

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36 English... 2 Dansk... 19 Polski... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite: www.lidl-service.com

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NIEMCY

ZWROT PODATKU - NIEMCY ZWROT PODATKU - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG wszystkie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG za dany rok podatkowy lub OSTATNI

Bardziej szczegółowo

610.181. Bedienungsanleitung Mikrowellengerät Seite 3 bis 22. Instruction manual Microwave oven from page 23 to 42

610.181. Bedienungsanleitung Mikrowellengerät Seite 3 bis 22. Instruction manual Microwave oven from page 23 to 42 610.181 V3/0112 Bedienungsanleitung Mikrowellengerät Seite 3 bis 22 Instruction manual Microwave oven from page 23 to 42 Mode d emploi Four à micro-ondes de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing Magnetron

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Container & Compactor Components Übersicht Overview Orientacja Schritt

Bardziej szczegółowo

Schuljahr. Herkunftssprache Polnisch

Schuljahr. Herkunftssprache Polnisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Bardziej szczegółowo

AC 433V0 106.888 AC 364V0 106.889 AC 464V0 106.793

AC 433V0 106.888 AC 364V0 106.889 AC 464V0 106.793 AC 433V0 106.888 AC 364V0 106.889 AC 464V0 106.793 Bedienungsanleitung BETA-Heißluftofen Seite 1 bis 22 Instruction manual BETA Convection oven from page 23 to 44 Mode d emploi Four à convection BETA de

Bardziej szczegółowo

CTV 4807 Farb-TV/DVD-Kombination

CTV 4807 Farb-TV/DVD-Kombination CTV 4807 Farb-TV/DVD-Kombination Bedienungsanleitung/Garantie Seite 2 Instruction Manual/Guarantee Page 20 Instrukcja obs#ugi/gwarancja Strona 38 Version 1, Stand 29.03.2005 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bardziej szczegółowo

IW 35 105.980. Bedienungsanleitung Induktionstischwok Seite 1 bis 16. Instruction manual Table top induction wok from page 17 to 32.

IW 35 105.980. Bedienungsanleitung Induktionstischwok Seite 1 bis 16. Instruction manual Table top induction wok from page 17 to 32. IW 35 105.980 Bedienungsanleitung Induktionstischwok Seite 1 bis 16 Instruction manual Table top induction wok from page 17 to 32 Mode d emploi Wok à induction de page 33 à page 48 Bedieningshandleiding

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de 1 Logowanie do Portalu Strona Główna Tutaj znajdą Państwo Instrukcję

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu. SiPlan 4. produkcja 2015-04. IBJ Softwareentwicklung Jürgens e.k. Dr.-Ing. Reinhard Jürgens

Instrukcja do programu. SiPlan 4. produkcja 2015-04. IBJ Softwareentwicklung Jürgens e.k. Dr.-Ing. Reinhard Jürgens Instrukcja do programu SiPlan 4 produkcja 2015-04 IBJ Softwareentwicklung Jürgens e.k. Dr.-Ing. Reinhard Jürgens zawartość 1 powitanie 2 Wsparcie techniczne 3 system 4 Informacje o licencji 5 instalacja

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten

Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten BD-D5100 Blu-ray Disc Player Bedienungsanleitung erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem

Bardziej szczegółowo

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh

Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh Pokażcie wasze stopy, pokażcie wasze buty Fußpilz erkennen Fußpilz loswerden 1 Fußpilz erkennen Fußpilz loswerden Rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC

Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Montage- und Betriebsanleitung Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC Instrukcja montażu i obsługi siłownik łańcuchowy KM35D EN, KM35D-S EN 24 V DC D PL KM35D EN KM35D-S EN KM35D EN VH KM35D-S EN

Bardziej szczegółowo

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Jarosławiec jest osadą rybacką o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławieckim.

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo