NAVODILA ZA UPORABO 76

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAVODILA ZA UPORABO 76"

Transkrypt

1 SCT51800S0 DA KØLE- / FRYSESKABSKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM NAVODILA ZA UPORABO 76

2 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer... Besøg webbutikken på

3 Indhold 3 INDHOLD 4 Om sikkerhed 6 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 8 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 14 Hvis noget går galt 16 Tekniske data 16 Installation 23 Støj 25 Skån miljøet Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning: Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du undgår skader på apparatet. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

4 4 Om sikkerhed OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Kølekredsløbet må ikke beskadiges. Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder

5 Om sikkerhed 5 Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer 2) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. 1) Hvis skabet er forsynet med lampedæksel 2) Hvis pæren er aktuel. 3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.

6 6 Betjeningspanel Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 4) Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. BETJENINGSPANEL ) Hvis beregnet til tilslutning til vand.

7 Betjeningspanel 7 1. Kontrollampe 2. Termostatknap 3. FROSTMATIC-lampe 4. FROSTMATIC-knap 5. DYNAMICAIR -lampe 6. DYNAMICAIR-knap Sådan tændes der Sæt stikket i stikkontakten. Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling. Kontrollampen tændes. Sådan slukkes der Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Kontrollampen slukkes. Temperaturindstilling Temperaturen reguleres automatisk. Apparatet betjenes på følgende måde: Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling. I reglen er en mellemindstilling mest passende. Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: Rumtemperaturen Hvor tit døren åbnes Mængden af mad Skabets placering. FROSTMATIC-funktion FROSTMATIC-funktionen slås til ved at trykke på FROSTMATIC-knappen. FROSTMATIC-lampen tændes. Funktionen standser automatisk efter 52 timer. Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på FROSTMATIC-knappen Lampen FROSTMATIC slukkes. DYNAMICAIR-funktion DYNAMICAIR -funktionen slås til ved at trykke på DYNAMICAIR -knappen. DYNAMICAIR -lampen tændes. Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på DYNAMICAIR -knappen Lampen DY- NAMICAIR slukkes.

8 8 Ibrugtagning Hvis funktionen aktiveres automatisk, vises DYNAMICAIR-kontrollampen ikke (se "Daglig brug"). Aktiveringen af DYNAMICAIR-funktionen øger energiforbruget. IBRUGTAGNING Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. DAGLIG BRUG Indfrysning af friske madvarer Fryserafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid. Inden indfrysning af friske madvarer startes FROSTMATIC-funktionen mindst 24 timer før madvarerne lægges i fryseren. Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den nederste afdeling. Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet. Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal nedfryses. Opbevaring af frosne madvarer Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer og kurve ud, og maden lægges på hylderne. ADVARSEL Sørg for ikke at overskride den maks. frysekapacitet, der er angivet på siden af øverste afdeling (hvis relevant). Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling). Dybfrostkalender Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.

9 Daglig brug 9 Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder. Optøning Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. Isterningbakker Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt dem i frostafdelingen. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. Fryseelementer Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt. dette apparat sælges i Frankrig. I henhold til gældende lov i dette land skal køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen), der viser den koldeste zone i denne.

10 10 Daglig brug Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. Isætning af hylder i dør Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse. Placering af skydeboksen Skydeboksen kan sættes i forskellig højde. Den flyttes på følgende måde: 1. Løft op i hylden med skydeboksen, indtil den er fri af holderne i døren 2. Tag holdebeslaget ud af styret under hylden 3. Gentag ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge for at indsætte skydeboksen i en anden højde.

11 Nyttige oplysninger og råd 11 DYNAMICAIR Køleskabet er udstyret med en funktion, der afkøler maden hurtigt og giver mere ensartet temperatur i skabet. Funktionen aktiveres automatisk efter behov, f.eks. for hurtigt at opnå den ønskede temperatur, efter at døren er blevet åbnet, eller hvis omgivelsestemperaturen er høj. Du kan slå funktionen til manuelt efter behov (se under "DYNAMICAIR -funktionen"). DYNAMICAIR slås fra, når døren er åben, og slås automatisk til igen, når døren lukkes. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD Energisparetips Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. Råd om køling af friske madvarer Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den Råd om køling Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.

12 12 Vedligeholdelse og rengøring Råd om frysning Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden. Tips om opbevaring af frostvarer For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du: Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen; Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren; Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen. Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

13 Vedligeholdelse og rengøring 13 Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Pas på ikke at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. Afrimning af køleskabet Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen. Afrimning af fryseren Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne. Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet. Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim 5) og rengør apparatet inkl. alt tilbehør Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. 5) Hvis nødvendigt.

14 14 Hvis noget går galt HVIS NOGET GÅR GALT ADVARSEL Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand. Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet virker ikke. Pæren Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet. lyser ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten. Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret installatør. Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn døren. Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af pæren". Kompressoren kører hele Temperaturen er ikke indstillet Vælg en højere temperatur. tiden. korrekt. Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren". Døren er blevet åbnet for tit. Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet. Der løber vand ind i køleskabet. Der løber vand ud af skabet. Temperaturen i skabet er for lav. Madvarernes temperatur er for høj. Der er for høj rumtemperatur. Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces. Vandafløbet er tilstoppet. Madvarerne forhindrer vandet i at løbe ned i vandudløbet. Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Sænk rumtemperaturen. Det er korrekt. Rens vandafløbet. Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen. Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken. Vælg en højere temperatur.

15 Hvis noget går galt 15 Fejl Mulig årsag Løsning Temperaturen i skabet er Temperaturen er ikke indstillet Vælg en lavere temperatur. for høj. korrekt. Døren er ikke lukket rigtigt. Se under "Lukning af døren". Temperaturen i køleafdelingen er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Madvarernes temperatur er for høj. Der er lagt for store mængder mad i på samme tid. Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Udskiftning af pære 1. Sluk for apparatet. 2. Tryk på den bageste krog, og skub samtidig lampedækslet i pilens retning. 3. Udskift lampen med en, der har samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampedækslet). 4. Monter lampedækslet ved at skubbe det på plads. 5. Tænd for apparatet. 6. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser. Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret. Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Læg mindre mad i ad gangen. Kontroller, at der cirkulerer kold luft i apparatet. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere.

16 16 Tekniske data TEKNISKE DATA Nichemål Højde Bredde Dybde Temperaturstigningstid 21 t 1780 mm 560 mm 550 mm Spænding V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. Opstilling Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. Vending af dør Apparatets dør åbner mod højre. Hvis den skal åbne mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:

17 Installation Løsn øverste drejetap, og tag afstandsstykket ud. 2. Fjern øverste drejetap og øverste dør. 3. Skru tappene (B) og afstandsstykkerne (C) af. 4. Tag den underste dør af. C B C 5. Løsn nederste drejetap. I den modsatte side: 1. Sæt nederste drejetap på. 2. Sæt den nederste dør på. 3. Monter tappene (B) og afstandsstykkerne (C) på hængslet i den modsatte side. 4. Sæt øverste dør på. 5. Skru afstandsstykket fast, og skru øverste drejetap fast.

18 18 Installation Krav til lufttilførsel Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. 50 mm min. 200 cm 2 min. 200 cm 2 Installation af køleskabet BEMÆRK Sørg for, at elkablet kan bevæges frit. Udfør disse trin. 1. Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det på apparatet, som vist på tegningen. x x 2. Bor hul i hængseldækslet A, som vist på figuren. Sæt dækslerne A og A1 (i posen med tilbehør) på det midterste hængsel. A A1

19 Installation Installér køleskabet i nichen. Skub apparatet i retning af pilen (1), til den øverste dækliste støder mod køkkenskabet. Skub apparatet i retning af pilen (2), op mod skabet modsat hængselsiden Justere køleskabet i nichen. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er 44 mm. Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden mellem køleskabet og køkkenskabet er korrekt. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabet er 4 mm. Åbn lugen. Sæt det underste hængsels afdækning på plads. 4mm 44mm 5. Skru apparatet fast i nichen med 4 skruer. I I

20 20 Installation 6. Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre del på det højre hængsel og den venstre del på det venstre hængsel. 7. Sæt dækslerne (C, D) på øjerne og hængselhullerne. Montér udluftningsristen (B). Sæt hængselafdækningerne (E) på hængslet. D C E E B 8. Hvis køleskabet skal flugte med køkkenskabets dør: a) Løsn skruerne i monteringsbeslagene (H). b) Flyt beslagene (H). c) Stram skruerne. H H

21 Installation Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd). 10. Montér del (Ha) på indersiden af køkkenskabet ca. 50 mm mm 90 ca. 50 mm 21 mm 11. Tryk del (Hc) fast på del (Ha). Ha Hc

22 22 Installation 12. Sæt apparatets dør og skabslågen i en vinkel på 90. Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha). Sæt køleskabets dør sammen med køkkenskabets låge og afmærk hullerne. 8 mm Ha Hb 13. Fjern beslagene, og sæt et mærke 8 mm fra dørens yderkant, hvor skruen (K) skal sidde. 8 mm K Ha 14. Sæt den lille firkantede plade tilbage på skinnen, og skru den fast med de medfølgende skruer. Sørg for at skabslågen og apparatets dør flugter ved at justere delen Hb. Hb

23 Støj Tryk del (Hd) fast på del (Hb). Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: Alle skruer er strammet. Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet. Døren åbner og lukker rigtigt. Hb Hd STØJ Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK!

24 24 Støj BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR!

25 Skån miljøet 25 CRACK! CRACK! SKÅN MILJØET Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

26 26 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche... Besuchen Sie den Webshop unter

27 Inhalt 27 INHALT 28 Sicherheitshinweise 31 Bedienfeld 32 Erste Inbetriebnahme 32 Täglicher Gebrauch 35 Praktische Tipps und Hinweise 37 Reinigung und Pflege 38 Was tun, wenn 41 Technische Daten 41 Montage 48 Geräusche 50 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten

28 28 Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können. Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr! Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können. Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird. Allgemeine Sicherheitshinweise WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind. Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind. Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO-

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ EJ1800AOW NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- EJ1800AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 23 CONGÉLATEUR PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 49 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc-Players. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten BD-D6900

Blu-ray Disc-Players. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten BD-D6900 BD-D6900 Blu-ray Disc-Players Bedienungsanleitung erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc Player. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten. www.samsung.com/register BD-D7000

Blu-ray Disc Player. Bedienungsanleitung. erleben sie die möglichkeiten. www.samsung.com/register BD-D7000 BD-D7000 Blu-ray Disc Player Bedienungsanleitung erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE User Guide Danfoss Air Units www.heating.danfoss.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions.

Bardziej szczegółowo

DVD Player Bedienungsanleitung

DVD Player Bedienungsanleitung DVD-C510 DVD-C550 DVD-C550K DVD Player Bedienungsanleitung Erleben Sie die Möglichkeiten Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Um unseren umfassenden Service nutzen

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog

TVAC15000B. User manual Brugerhåndbog TVAC15000B User manual Brugerhåndbog E Instrukcja obsługi Manual del usuario You can find important information and FAQs about this and other products on the website www.abus.com/plug-and-play Version

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36

English... 2. Dansk... 19. Polski... 36 English... 2 Dansk... 19 Polski... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite: www.lidl-service.com

Bardziej szczegółowo

SuperMaster 400-10-60 W

SuperMaster 400-10-60 W SuperMaster 400-10-60 W A 666 001 Original-Bedienungsanleitung Kompressor 06 18 Manual de instrucciones original del compresor 19 32 Kompressorin alkuperäiskäyttöohjeet 33 45 Oryginalna instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

Thoraxkompressions-System DE Bedienungsanleitung. Paineluelvytysjärjestelmä FI Käyttöohjeet. System do zewnętrznego masażu serca

Thoraxkompressions-System DE Bedienungsanleitung. Paineluelvytysjärjestelmä FI Käyttöohjeet. System do zewnętrznego masażu serca Thoraxkompressions-System DE Bedienungsanleitung Paineluelvytysjärjestelmä FI Käyttöohjeet System do zewnętrznego masażu serca PL Instrukcja użytkowania 100359-51 B, VALID FROM CO J2236 LUCAS Chest Compression

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

Manual de instrucciones... página 2 Por favor guarde estas instrucciones! Betjeningsvejledning... side 34 Opbevar venligst denne vejledning!

Manual de instrucciones... página 2 Por favor guarde estas instrucciones! Betjeningsvejledning... side 34 Opbevar venligst denne vejledning! ES DK PL CZ i-r Multi Send ES DK PL CZ Manual de instrucciones......... página 2 Por favor guarde estas instrucciones! Betjeningsvejledning............. side 34 Opbevar venligst denne vejledning! Instrukcja

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Mandantenbrief Polen / biuletyn

Mandantenbrief Polen / biuletyn Mandantenbrief Polen / biuletyn Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii Februar 2011 / luty 2011 www.roedl.pl Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12590 16. Wahlperiode 08. 04. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 16. September 2004 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bardziej szczegółowo

Passive volume controller for audio monitoring User manual. Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika

Passive volume controller for audio monitoring User manual. Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika Passive volume controller for audio monitoring User manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika User manual 4 Bedienungsanleitung 8 Mode d emploi 13 Instrucciones

Bardziej szczegółowo

Partnerschaft Związki partnerskie

Partnerschaft Związki partnerskie Institut für Soziologie Tel: () Prof. Dr. Jürgen Gerhards Fax: () David Glowsky Garystr. Berlin Partnerschaft Związki partnerskie Eine Befragung von Ehepaaren Badanie związków małżeńskich Fragebogen für

Bardziej szczegółowo

Parerga. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 4: 2011 MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE

Parerga. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 4: 2011 MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Parerga MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 4: 2011 Warszawa 2011 międzynarodowe studia filozoficzne Rada Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787. Gesetzentwurf. der Bundesregierung

Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787. Gesetzentwurf. der Bundesregierung Deutscher Bundestag Drucksache 18/3787 18. Wahlperiode 20.01.2015 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. Dezember 2014 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Nowak-Daniel

Małgorzata Nowak-Daniel Małgorzata Nowak-Daniel 2 II. Testy do podręcznika Fantastisch! 2 przykłady Wykaz piktogramów Słuchaj! Czytaj! Napisz! Przy tym zadaniu bądź twórczy! Słownictwo Gramatyka UWAGA! Klucz do drugiej części

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

Ein Tag ist zu wenig!

Ein Tag ist zu wenig! Ein Tag ist zu wenig! Reisefürer Inhalt 4 Wie komme ich an? 5 Glanz der Vergangenheit 7 Die Burg 9 Burg und Stadtführer 10 Gemauerte Verzauberung 14 Stadtherz 16 Denkmal für König Kasimir den Jagiellonen

Bardziej szczegółowo