Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Dualband WLAN-forstærker Dwupasmowy wzmacniacz WLAN MEDION LIFE P85016 (MD 86833) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi

2 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Sikkerhedsanvisninger Strømforsyning Meddelelse om overensstemmelse Før ibrugtagning Kontroller pakkens indhold Systemkrav Oversigt over enheden Oversigt over LED-indikatorerne Ibrugtagning Indstilling af funktionstilstanden Funktionsmåde Eksempel på anvendelsen Repeatertilstand Konfiguration af WLAN-repeateren i repeatertilstand inden installationen Installation som repeater via WPS-knappen Manuel installation af repeateren via webbrugergrænsefladen Efter konfigurationen Klienttilstand Konfiguration af WLAN-repeateren i klienttilstand inden installationen af 172 DK

3 8.2. Installation som klient via WPS-knappen Manuel installation som klient via webbrugergrænsefladen AP-tilstand (adgangspunkt) Installation som adgangspunkt Logon på repeaterens adgangspunkt via WPS-knappen Webbrugergrænsefladen Åbning af webbrugergrænsefladen via administrations-ip-adressen Logon til webbrugergrænsefladen Startsiden Quick Setup WPS Settings Advanced Settings Manuel nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne Medion Finder Tool Har du brug for yderligere hjælp? Rengøring Bortskaffelse Tekniske data Ordliste af 172

4 1. Om denne brugsanvisning Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger enheden eller forærer den væk, er det vigtigt, at denne brugsanvisning og garantibeviset også følger med. DK 3 af 172

5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning: FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden. 4 af 172

6 BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres DK 1.1. Korrekt anvendelse Denne enhed bruges til at forstærke signalet på et WLAN-netværk. Desuden kan enheden bruges som adgangspunkt (Access Point) for enheder, der kommunikerer trådløst, eller tilsluttes som klient til enheder, der ikke har deres egen WLAN-adapter. Brug ikke enheden til andre formål. Brug kun enheden indendørs. Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. 5 af 172

7 2. Sikkerhedsanvisninger Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Sørg for altid at have denne brugsanvisning inden for rækkevidde i nærheden af enheden, og opbevar den godt, så du kan give den videre, hvis du overdrager enheden til en ny ejer. Du bør kun henvende dig til en af vores autoriserede servicepartnere, hvis du har problemer med enheden. Driftssikkerhed Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan enheden skal 6 af 172

8 bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Følg også anvisningerne for brugen af de enheder, som du tilslutter WLAN-repeateren. Stil ikke væskefyldte beholdere som f.eks. vaser på enheden eller i umiddelbar nærhed af den. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Hold enheden på afstand af fugt, vanddryp og vandstænk. Undgå rystelser, støv, varme og direkte sollys for at forhindre driftsforstyrrelser. Driftstemperaturen er 5 til 35 C. Åbn aldrig kabinettet. Dette vil ophæve garantien og kan ødelægge enheden. Efter transport af enheden skal du vente med at tage den i brug, til den har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes fugt som følge af kondensering, hvilket kan medføre en 7 af 172 DK

9 elektrisk kortslutning. Enheden er beregnet til tilslutning til computere med tilslutningssikring (Limited Power Source i henhold til EN60950). Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. For at forhindre statisk elektricitet bør enheden ikke anvendes under meget tørre forhold. Brug ikke enheden i tordenvejr. Der er fare for skader på grund af lynnedslag! Afbryd enhedens forbindelse til lysnettet fuldstændig i tordenvejr. Under forhold med statisk elektricitet kan der forekomme fejlfunktioner på enheden. I så fald skal enheden nulstilles til fabriksindstillingerne. 8 af 172

10 Sikkerhedskopiering af data Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes. Inden en opdatering bør du sikkerhedskopiere dine data på eksterne lagringsmedier (f.eks. CD-R). DK 2.1. Strømforsyning Selvom QP1QHH-knappen er i positionen QHH, kan dele af enheden være strømførende. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til enheden eller gøre enheden helt fri for spænding, skal du koble enheden helt fra lysnettet. Tilslut kun WLAN-forstærkeren til en let tilgængelig og jordet stikkontakt. 9 af 172

11 2.2. Meddelelse om overensstemmelse Enheden opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE MEDION AG erklærer hermed, at disse enheder er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF samt direktiv 2006/95/EF og 2011/65/EF. Denne enhed opfylder de grundlæggende krav og relevante bestemmelser i EU-direktivet for miljøvenligt design 2009/125/ EF (forordning 1275/2008). Imidlertid er denne enhed på grund af dens funktionsmåde (permanent WLAN-signal) ikke designet til at minimere forbruget i overensstemmelse med direktivet for miljøvenligt design. 10 af 172

12 For at minimere strømforbruget kan du slukke enheden med QP1QHH-knappen eller koble enheden fra lysnettet, når der ikke er brug for den. Den komplette overensstemmelseserklæring kan findes på DK 11 af 172

13 3. Før ibrugtagning 3.1. Kontroller pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Kontroller efter udpakningen, at følgende dele er blevet leveret: WLAN-forstærker LAN-kabel Cd med software Brugsanvisning og garantidokumenter FARE! Opbevar emballagefilm utilgængeligt for børn. Kvælningsfare! 3.2. Systemkrav LAN-stik eller WLAN-kort, der understøtter WLAN-standarden a/b/g/n Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7 eller Windows MB ledig plads på harddisken 12 af 172

14 4. Oversigt over enheden DK 1 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND WPS ON / OFF Access Point Repeater/Verstärker Client 8 1) LAN-stik 2) 406I"UKIPCN-LED 3) 7I"UKIPCN-LED 4) RQYGT1YRU-LED 5) YNCP-LED 6) NCP-LED 7) YRU-knap/PWNUVKN-knap 8) Tilstandsvalgknap (CFICPIURWPMV; TG/ RGCVGT1HQTUV±TMGT; MNKGPV) 9) QP1QHH-knap 13 af 172

15 406I" UKIPCN/ NGF 7I" UKIPCN/ NGF" YNCP 4.1. Oversigt over LEDindikatorerne Orange Grøn Blinker LED Farve Status Beskrivelse Lyser God modtagelse konstant (signalstyrke %) Slukket Blinker Slukket Normal modtagelse: Blinker langsomt (50-25 %) Svag modtagelse: Blinker hurtigt (< 25 %) Ingen modtagelse, eller der er valgt tilstanden LED Off En forbindelse til en trådløs router eller et adgangspunkt (Access Point) er aktiv (der overføres data) Det trådløse netværk er deaktiveret, eller tilstanden LED Off er valgt 14 af 172

16 LED Farve Status Beskrivelse RQYGT1 YRU Grøn Lyser konstant Blinker langsomt Blinker 3 gange efter hinanden Slukket Repeateren er tændt. I tilstanden LED Off er alle LED'er undtagen POWER-LED'en slukket. Via webbrugergrænsefladen kan tilstanden LED Off også indstilles sådan, at POWER- LED'en også slukkes. Enheden kan nu nulstilles til fabriksindstillingerne. Der oprettes en WPSforbindelse, eller der ventes på en anden enheds WPS-signal. WPS-LED'en blinker i 2 minutter, mens forbindelsen oprettes Repeateren er slukket. DK 15 af 172

17 LED Farve Status Beskrivelse Lyser Der er oprettet forbindelse via LAN-stikket konstant En forbindelse via LANstikket er aktiv (der Blinker Grøn overføres data) NCP Slukket Der er ikke nogen aktiv forbindelse på LANstikket, eller der er valgt tilstanden LED Off. 16 af 172

18 5. Ibrugtagning 5.1. Indstilling af funktionstilstanden Indstil ved hjælp af tilstandsknappen på WLAN-repeateren den funktionstilstand, som du vil bruge WLAN-repeateren i. Anvendelsesmulighederne beskrives i de følgende kapitler. DK 6. Funktionsmåde WLAN-repeateren arbejder i Dual-Band-tilstand. Det betyder, at der sendes og modtages både 2.4G- og 5G-WLAN-signaler. For hver af disse WLAN-standarder udsender repeateren alt afhængigt af funktionstilstanden et separat WLAN-netværk med eget SSID (netværks-id). Terminalenheder som f.eks. computere, routere eller netværksprintere, som kun understøtter 2.4G-WLAN-standarden, kan ikke registrere 5G-WLAN-signalerne. Derfor forbliver et 5G-WLAN-netværk usynligt for disse enheder. WLAN-repeateren kan videresende en WLANrouters netværk forstærket både som 2.4G- og som 5G-WLAN-netværk. Det er i den forbindelse uden betydning, hvilken WLAN-standard WLAN-routeren anvender. 17 af 172

19 6.1. Eksempel på anvendelsen Anvendelse som repeater 5G 2.4G 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND WPS 5G/2.4G WPS WLAN-router udsender et 2.4G- eller 5G-WLAN-netværk. WLAN-repeateren forstærker dette netværkssignal og stiller det til rådighed både som 2.4G-WLAN-netværk og som 5G-WLAN-netværk. 18 af 172

20 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN WPS WPS Anvendelse som klient 5G/2.4G DK DUAL BAND En terminalenhed (her en bærbar pc), som ikke selv har et trådløst netværkskort, er tilsluttet WLAN-repeateren via LAN-kablet. WLAN-repeateren opretter trådløst forbindelse til et 2.4G- eller 5G-WLAN-adgangspunkt. Anvendelse som adgangspunkt 5G 2.4G 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND WPS Et adgangspunkt på et netværk (her en router), som ikke selv har et trådløst netværkskort, er tilsluttet WLAN-repeateren via LAN-kablet. WLAN-repeateren står nu til rådighed som trådløst 2.4G- eller 5G-WLAN-adgangspunkt på dette netværk. 19 af 172

21 7. Repeatertilstand Brug repeatertilstanden, hvis du vil bruge WLAN-repeateren til at udvide dit trådløse netværks rækkevidde. Dette halverer det trådløse netværks dataoverførselshastighed, fordi repeateren både kommunikerer med klienterne og med det trådløse adgangspunkt. Sæt tilstandsvælgerknappen til AP TGRGCVGT1 Repeater Client HQTUV±TMGT. Tilslut repeateren til en let tilgængelig stikkontakt. Tænd repeateren med QP1QHH-knappen. RQYGT/NGF)GP lyser. DUAL 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN WPS BAND 20 af 172

22 BEMÆRK! Ved den første ibrugtagning som repeater skal du placere repeateren så tæt adgangspunktet som muligt på det adgangspunkt, som repeateren skal forbindes med. Når installationen er gennemført, kan du placere repeateren der, hvor signalet skal forstærkes. DK 21 af 172

23 7.1. Konfiguration af WLAN-repeateren i repeatertilstand inden installationen Inden WLAN-repeateren konfigureres via webinterfacet, er DHCP aktiveret for WLAN og LAN. SSID'et er repeater (for 2.4G-WLAN-signalet), og der er ikke indstillet nogen kryptering. For 5G-netværket overtages kanalindstillingen fra 5G-WLAN-routeren. Hvis der ikke findes en 5G-WLAN-router, anvendes kanalerne 36, 40, 44 og 48. Når WLAN-repeateren er indstillet via Quick Setup-menuen og tilsluttet hjemmerouteren, genstarter WLAN-repeateren. Efter genstarten er DHCP deaktiveret på WLAN-repeateren. WLAN-repeateren modtager nu IP-adresserne fra routeren og giver dem vider til de enheder, som er logget på WLAN-repeateren. 22 af 172

24 7.2. Installation som repeater via WPS-knappen Den hurtigste, enkleste og sikreste metode til at oprette en trådløs forbindelse mellem repeateren og WLAN-routeren er at bruge YRU-knappen. BEMÆRK! Denne forbindelsesmetode kræver, at begge enheder har en WPSknap. Ved leveringen er WLAN-repeaterens WPS-knap indstillet til 2.4G trådløs tilstand. Hvis du vil bruge WPS-knappen til at logge på en Dualband-router, hvis WPS-funktion er aktiveret i 5G trådløst tilstand, skal du først indstille WLAN-repeaterens WPS-knap til 5G trådløs tilstand via webinterfacet (se WPS Settings på side 61). DK 23 af 172

25 WPS WPS 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND Tryk kort på YRU-knappen på repeateren. Efter ca. 5 sekunder blinker RQYGT1YRU- LED'en 3 gange i træk. WPS-funktionen er nu aktiv og venter på en WPS-forbindelse. Tryk nu på YRU-knappen på den enhed, som du vil forbinde repeateren med. Dette trin skal udføres inden for to minutter. Forbindelsen oprettes, og netværksoplysningerne udveksles. Når forbindelsen er oprettet, lyser RQYGT1 YRU-LED'en konstant. Hvis RQYGT1YRU-LED'en blinker, er der opstået en fejl ved oprettelsen af forbindelsen. Vent to minutter, til LED'en slukkes, og forsøg igen at oprette en forbindelse. 24 af 172

26 Når forbindelsen er færdigkonfigureret, viser 7I- og 406I-signal-LED'erne forbindelsens kvalitet. Hvis du vil åbne de avancerede indstillinger, efter at WPS-forbindelsen er oprettet, eller hvis du vil oprette forbindelsen manuelt, fordi det ikke er lykkedes at oprette WPS-forbindelsen, skal du bruge webbrugergrænsefladen (se 52). Når repeateren er genstartet, kan du logge på adgangspunkterne med computeren via repeateren. Device SSID (netværks-id'et) er i den forbindelse det samme som adgangspunktets SSID (med tilføjelsen _RE2.4G hhv. _RE5G). Netværksnøglen og krypteringen overtages fra routeren. DK 25 af 172

27 7.3. Manuel installation af repeateren via webbrugergrænsefladen Forbind computerens LAN-stik med LAN-stikket på repeateren ved hjælp af det medfølgende LAN-kabel. ELLER brug din computers WLAN-brugergrænseflade. Søg blandt de tilgængelige trådløse netværk efter netværket repeater, og klik på Opret forbindelse. Spring over Windows forslag om at konfigurere netværket via Windows Setup, og vælg Opret forbindelse til netværket uden at konfigurere det. 26 af 172

28 Åbn derefter en webbrowser, og indtast IP-adressen eller repeater.setup/. DK Repeaterens logonvindue vises. Indtast standardbrugernavnet admin og standardadgangskoden Klik på QM. Quick Setup-menuen vises i browseren. Alle tilgængelige trådløse 2.4G- og 5G-adgangspunkter vises. 27 af 172

29 Vælg det adgangspunkt, som repeateren skal forbindes med, og klik på Next BEMÆRK! Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises, skal du kontrollere, at det er aktivt, og placere repeateren tættere på adgangspunktet. Klik derefter på Refresh for at opdatere listen med tilgængelige trådløse adgangspunkter. Logonvinduet for det valgte adgangspunkt vises. 28 af 172

30 Indtast netværksnøglen, og klik på Next. DK Netværksnøglen kontrollers. Denne proces kan tage ca. 20 sekunder. Når netværksnøglen er blevet bekræftet, vises der en meddelelse om dette. Klik på Next for at fortsætte med konfigurationsguiden. Repeateren viser nu forbindelsesoplysningerne. 29 af 172

31 Hvis du nu vil afslutte Quick-Setup og begynde at bruge repeateren på netværket, skal du vælge Apply. BEMÆRK! SSID er repeaterens netværks-id og er som standard det samme som SSID'et for det adgangspunkt, som repeateren er forbundet med (med tilføjelsen _RE2.4G hhv. _ RE5G). Her kan du imidlertid også angive et andet SSID. Vent et par sekunder, mens repeateren genstarter. 30 af 172

32 Når genstarten er gennemført, kan du med computeren logge på adgangspunktgerne [Netværksnavn]_RE2.4G hhv. [Netværksnavn]_RE5G via repeateren Efter konfigurationen BEMÆRK! Efter konfigurationen deaktiveres repeaterens DHCP-server, og i stedet anvendes DHCP-serveren for det adgangspunkt, hvis signal WLAN-repeateren forstærker. Du kan nu fjerne WLAN-repeaterens LAN-kabel, hvis du har foretaget installationen via LAN-forbindelsen. BEMÆRK! Du kan tilslutte et LAN-kabel til WLAN-repeaterens LAN-stik, så du kan oprette forbindelse til det adgangspunkt, hvis signal WLAN-repeateren forstærker. DK 31 af 172

33 Placer nu repeateren et sted inden for adgangspunktets (hjemmerouterens) rækkevidde. Læg i den forbindelse mærke til YNCP-LED'en (lyser ved god modtagelse, blinker ved svag modtagelse). Klienter (andre computere eller enheder, der understøtter WLAN), som befinder sig inden for repeaterens rækkevidde, kan du logge på med netværksnøglen eller ved at trykke på YRU-knappen på WLAN-repeateren. BEMÆRK! Du kan til enhver tid åbne Quick Setup-menuen ved at åbne adressen Hvis WLAN-repeateren ikke kan kontaktes via browser, kan du bruge Finder-værktøjet, som findes på den medfølgende software-cd ( 12. Medion Finder Tool på side 69). 32 af 172

34 8. Klienttilstand Brug klienttilstanden, hvis du vil bruge WLAN-repeateren som WLAN-adapter. Enheder, der kun har et LAN-stik, men ikke et trådløst netværkskort (f.eks. set-topbokse, printere...), kan på den måde logge på netværket via WLAN. Sæt tilstandsvælgerknappen på ENKGPV. AP Repeater Client DK Tilslut repeateren til en let tilgængelig stikkontakt. Tænd repeateren med QP1QHH-knappen. RQYGT1YRU-LED'en lyser. DUAL 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN WPS BAND 33 af 172

35 8.1. Konfiguration af WLANrepeateren i klienttilstand inden installationen Inden WLAN-repeateren konfigureres via webinterfacet, er DHCP aktiveret for LAN og WLAN. Når WLAN-repeateren er indstillet via Quick Setup-menuen og tilsluttet hjemmerouteren, genstarter WLAN-repeateren. Efter genstarten er DHCP deaktiveret for LAN og WLAN på WLAN-repeateren. WLAN-repeateren modtager IP-adresserne fra routeren. 34 af 172

36 8.2. Installation som klient via WPS-knappen Den hurtigste, enkleste og sikreste metode til at oprette en trådløs forbindelse mellem repeateren, der er tilsluttet som klient, og en router, er at bruge YRU-knappen. BEMÆRK! Denne forbindelsesmetode kræver, at begge enheder har en WPSknap. Ved leveringen er WLAN-repeaterens WPS-knap indstillet til 2.4G trådløs tilstand. Hvis du vil bruge WPS-knappen til at logge på en Dualband-router, hvis WPS-funktion er aktiveret i 5G trådløst tilstand, skal du først indstille WLAN-repeaterens WPS-knap til 5G trådløs tilstand via webinterfacet (se WPS Settings på side 61). DK 35 af 172

37 WPS WPS 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND Tryk kort på YRU-knappen på repeateren. Efter ca. 5 sekunder blinker RQYGT1YRU- LED'en 3 gange i træk. WPS-funktionen er nu aktiv og venter på en WPS-forbindelse. Tryk nu på YRU-knappen på den router, som du vil forbinde repeateren med. Dette trin skal udføres inden for to minutter. Forbindelsen oprettes, og netværksoplysningerne udveksles. Når forbindelsen er oprettet, lyser RQYGT1 YRU-LED'en konstant. Hvis RQYGT1YRU-LED'en blinker, er der opstået en fejl ved oprettelsen af forbindelsen. Vent to minutter, til LED'en slukkes, og forsøg igen at oprette en forbindelse. 36 af 172

38 Når forbindelsen er færdigkonfigureret, viser 7I- og 406I-signal-LED'erne forbindelsens kvalitet. Hvis du vil åbne de avancerede indstillinger, efter at WPS-forbindelsen er oprettet, eller hvis du vil oprette forbindelsen manuelt, fordi det ikke er lykkedes at oprette WPS-forbindelsen, skal du bruge webbrugergrænsefladen (se 52). Når du har konfigureret repeateren via YRU-knappen, kan du via LAN-kablet tilslutte repeateren med LAN-stikket på den enhed, som skal oprette forbindelse til netværket via WLAN. Vær i den forbindelse opmærksom på adgangspunktets (hjemmerouterens) rækkevidde. YNCP-LED'en lyser ved god modtagelse, blinker ved svag modtagelse. DK 37 af 172

39 8.3. Manuel installation som klient via webbrugergrænsefladen Forbind computerens LAN-stik med LAN-stikket på repeateren ved hjælp af det medfølgende LAN-kabel. BEMÆRK! Din computers LAN-netværksforbindelse skal være sat til indstillingen Hent automatisk en IP-adresse via DHCP. Åbn en webbrowser, og indtast IP-adressen eller 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND WPS Repeaterens logonvindue vises. 38 af 172

40 Indtast standardbrugernavnet admin og standardadgangskoden Klik på QM. DK Quick Setup-menuen vises. Alle tilgængelige trådløse adgangspunkter vises. Vælg det adgangspunkt, som repeateren skal forbindes med, og klik på Next. 39 af 172

41 BEMÆRK! Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises, skal du kontrollere, at det er aktivt, og placere repeateren tættere på adgangspunktet. Klik derefter på Refresh for at opdatere listen med tilgængelige trådløse adgangspunkter. Logonvinduet for det valgte adgangspunkt vises. Indtast netværksnøglen, og klik på Next. Netværksnøglen kontrollers. Denne proces kan tage ca. 20 sekunder. 40 af 172

42 Når netværksnøglen er blevet bekræftet, vises der en meddelelse om dette. Klik på Next for at fortsætte med konfigurationsguiden. Repeateren viser nu forbindelsesoplysningerne. Når alle forbindelsesdata er korrekte, skal du klikke på Apply. DK 41 af 172

43 Vent et par sekunder, mens repeateren genstarter. Når genstarten er gennemført, kan du med computeren logge på et trådløst netværk på listen med tilgængelige netværk via repeateren. BEMÆRK! Du kan til enhver tid åbne Quick Setup-menuen ved at åbne adressen Hvis WLAN-repeateren ikke kan kontaktes via browser, kan du bruge Finder-værktøjet, som findes på den medfølgende software-cd ( 12. Medion Finder Tool på side 69). 42 af 172

44 9. AP-tilstand (adgangspunkt) Brug AP-tilstanden, hvis du vil bruge repeateren som trådløst adgangspunkt. I denne funktionstilstand er repeateren et interface på netværket for trådløse kommunikationsenheder. På den måde kan du for eksempel tilslutte repeateren til en netværksrouter, som ikke har et WLAN-interface, så enhederne nu kan få adgang til netværksrouteren via repeateren. I AP-tilstand anvender WLAN-repeateren i 5 GHz-området kanalerne 36, 40, 44 og 48. DK 43 af 172

45 Sæt tilstandsvælgerknappen på CR. AP Repeater Client Tilslut repeateren til en let tilgængelig stikkontakt. Tænd repeateren med QP1QHH-knappen. RQYGT1YRU- LED'en lyser. DUAL 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN WPS BAND 44 af 172

46 9.1. Installation som adgangspunkt Forbind computerens LAN-stik med LAN-stikket på repeateren ved hjælp af det medfølgende LAN-kabel. ELLER brug din computers WLAN-brugergrænseflade. Søg blandt de tilgængelige trådløse netværk efter netværket repeater, og klik på Opret forbindelse. Spring over Windows forslag om at konfigurere netværket via Windows Setup, og vælg Opret forbindelse til netværket uden at konfigurere det. DK 45 af 172

47 Åbn en webbrowser, og indtast IP-adressen eller Repeaterens logonvindue vises. Indtast standardbrugernavnet admin og standardadgangskoden Klik på QM. Quick Setup-menuen vises. Indtast et SSID (netværks-id), som skal identificere repeateren som adgangspunkt på netværket. Klik på Next. 46 af 172

48 Standard-SSID'et er for 2.4G-netværket repeater og for 5G-netværket repeater5g. DK Indstillingerne af netværkssikkerheden for 2.4G- og 5G-netværket vises efter hinanden: Indstil en netværkskryptering. Mulige krypteringer: WEP og WPA pre-shared key. Hvis du under Hidden SSID vælger Yes, er netværks-id'et usynligt, og det er kun muligt at logge på adgangspunktets netværk, hvis man kender SSID'et på forhånd. 47 af 172

49 Når alle forbindelsesdata er korrekte, skal du klikke på Apply. Vent et par sekunder, mens repeateren genstarter. Når genstarten er gennemført, er repeateren tilgængelig som trådløst adgangspunkt. Forbind nu ved hjælp af det medfølgende LAN-kabel WLAN-repeaterens LAN-stik med LAN-stikket på hjemmerouteren eller med et netværksstik på dit hjemmenetværk. Klienter (andre computere eller enheder, der understøtter WLAN), som befinder sig inden for repeaterens rækkevidde, kan du logge på med repeaterens på forhånd indstillede netværksnøgle eller ved at trykke på YRU-knappen på WLAN-repeateren. 48 af 172

50 9.2. Logon på repeaterens adgangspunkt via WPSknappen Den hurtigste, enkleste og sikreste metode til at oprette en trådløs forbindelse mellem repeateren og den enhed, som skal logges på adgangspunktet, er at bruge YRU-knappen. BEMÆRK! Denne forbindelsesmetode kræver, at begge enheder har en WPSknap. Ved leveringen er WLAN-repeaterens WPS-knap indstillet til 2.4G trådløs tilstand. Hvis du vil bruge WPS-knappen til at logge på en Dualband-router, hvis WPS-funktion er aktiveret i 5G trådløst tilstand, skal du først indstille WLAN-repeaterens WPS-knap til 5G trådløs tilstand via webinterfacet (se WPS Settings på side 61). DK 49 af 172

51 2.4G Signal 5G Signal Power/WPS WLAN LAN DUAL BAND WPS Hvis du vil logge på AP'et via YRU-knappen, skal du gøre som følger: Tryk 2 gange på YRU-knappen på repeateren. RQYGT1YRU-LED'en begynder at blinke. 5G 2.4G 2x 2.4G 5G Tryk nu på WPS-knappen på den enhed, som du vil forbinde med repeaterens AP. Dette trin skal udføres inden for to minutter. Forbindelsen oprettes, og netværksoplysningerne udveksles. Når forbindelsen er oprettet, lyser RQYGT1 YRU-LED'en konstant. 50 af 172

52 Hvis RQYGT1YRU-LED'en blinker, er der opstået en fejl ved oprettelsen af forbindelsen. Vent to minutter, til LED'en slukkes, og forsøg igen at oprette en forbindelse. Hvis du vil åbne de avancerede indstillinger, efter at WPS-forbindelsen er oprettet, eller hvis du vil oprette forbindelsen manuelt, fordi det ikke er lykkedes at oprette WPS-forbindelsen, skal du bruge webbrugergrænsefladen (se 52). DK 51 af 172

53 10. Webbrugergrænsefladen Via webbrugergrænsefladen kan du konfigurere repeateren og på den måde f.eks. konfigurere WPS-forbindelsen, hvis det ikke har været muligt at oprette den. Alt afhængigt af den valgte tilstand ændres webbrugergrænsefladen, så de valgmuligheder, der er af betydning for den valgte funktionsmåde, vises, mens andre valgmuligheder skjules Åbning af webbrugergrænsefladen via administrations-ip-adressen Alt afhængigt af funktionstilstanden er der forskel på, hvordan webbrugergrænsefladen åbnes via administrations-ip-adressen i repeaterens ukonfigurerede tilstand: Adgangspunkt: Repeater/forstærker: Klient: af 172

54 BEMÆRK! Du kan til enhver tid åbne Quick Setup-menuen ved at åbne adressen Hvis WLAN-repeateren ikke kan kontaktes via browser, kan du bruge Finder-værktøjet, som findes på den medfølgende software-cd ( 12. Medion Finder Tool på side 69). DK 53 af 172

55 10.2. Logon til webbrugergrænsefladen Indtast i browseren administrations-ip-adressen for den funktionstilstand, der er valgt. Repeaterens logonvindue vises. Indtast standardbrugernavnet admin og standardadgangskoden Klik på OK. 54 af 172

56 Startsiden i WLAN-repeaterens konfigurationsmenu vises. DK 55 af 172

57 I venstre side vises fire menupunkter, som bruges til at konfigurere repeateren. Menuens indhold varierer alt afhængigt af, hvilken tilstand der er indstillet på repeateren Startsiden På startsiden finder du alle oplysninger om repeateren og dens indstillinger. System Uptime Her vises driftstiden, siden enheden sidst blev tændt. Hardware Version Her vises enhedsversionen. Runtime Code Version Her vises firmwareversionen. Mode På linjen OQFG vises den tilstand, der er valgt for enheden: Universal Repeater, AP (Access Point) eller Client. De viste oplysninger er identiske i alle tre funktionstilstande. 56 af 172

58 2.4G/5G Configuration ESSID Her vises det SSID, som WLAN-repeateren har overtaget fra WLAN-netværket. Channel Number Her vises den kanal, som WLAN-repeateren bruger. Security Her vises, hvilken kryptering der er indstillet for WLAN-repeateren. Hvis der ikke er indstillet nogen kryptering, vises Deaktiviert. BSSID(MAC) Her vises MAC-adressen for repeaterens WLANkort. Associated Clients I klienttilstand vises linjen Show Active Clients ikke, og linjen State, som angiver repeaterens forbindelsesstatus, vises. Hvis du vil have vist alle tilsluttede enheder på en liste, skal du klikke på knappen Show Active Clients. Der vises så en tabel med alle aktive klienter i et nyt vindue. DK 57 af 172

59 BEMÆRK! Hvis du har aktiveret pop op-blokering, skal du deaktivere den, da vinduet ellers ikke kan vises korrekt. State Her vises, om det trådløse 2.4G- eller 5G-kort er tilsluttet netværket. LAN Configuration IP Address Her vises WLAN-repeaterens IP-adresse. Subnet Mask Her vises den undernetmaske, som WLAN-repeateren er indstillet til. Default Gateway Her vises den standardgateway, som WLAN-repeateren er indstillet til. MAC Address Her vises MAC-adressen for repeaterens LAN-kort. 58 af 172

60 10.4. Quick Setup DK Repeater- og klienttilstand Vælg på det næste trin det adgangspunkt, som repeateren skal oprette forbindelse til. Indtast på det næste trin netværksnøglen for det valgte adgangspunkt. I det næste vindue vises repeaterens forbindelsesdata. I repeatertilstand kan du i det næste vindue angive SSID'et. Adgangspunktets SSID vises automatisk. Klik på knappen Apply for at afslutte processen. Dataene gemmes, og repeateren genstartes. Når genstarten af repeateren er gennemført, vises webbrugergrænsefladens startside igen. Du kan nu lukke browseren. 59 af 172

61 Adgangspunkttilstand Vælg på det første trin et SSID for 2.4G- hhv. 5G-adgangspunktet. Angiv på det næste trin sikkerhedsindstillingerne for 2.4G- hhv. 5G-adgangspunktet. Vælg under "Encryption" den ønskede metode. Afhængigt af den valgte krypteringsmetode vises yderligere indtastnings- og valgfelter. Luk indstillingerne ved at klikke på knappen "Continue". Kontroller de valgte indstillinger endnu en gang, og klik på knappen "Apply" for at færdiggøre processen. Dataene gemmes, og repeateren genstartes. Når genstarten af repeateren er gennemført, vises webbrugergrænsefladens startside igen. Du kan nu lukke browseren. 60 af 172

62 10.5. WPS Settings I menuen WPS-Einstellungen kan du konfigurere repeaterens WPS-funktion til 2.4G- hhv. 5G-tilstand. WPS-funktionaliteten er ved leveringen indstillet til 2.4 GHz-tilstand. Hvis du vil deaktivere denne funktion for et netværk, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Enable 2.4G/5G WPS. 2.4G/5G Wi-Fi Protected Setup Information Under overskriften 2.4G/5G Wi-Fi Protected Setup Information finder du en oversigt over WPS-indstillingerne: WPS Status: Viser status for sikkerhedsindstillingerne. Så længe du endnu ikke har foretaget nogen indstillinger i Quick Setup-menuen, vises her meddelelsen unconfigured. Self PinCode: Viser WPS Self-Pin-Code. Denne kode bruges ved WPS-parringstilstanden som PIN-kode, og den trådløse klient skal kende den. SSID: Her vises WLAN-repeaterens netværks-id. Authentication Mode: Her vises den valgte krypteringsmetode. DK 61 af 172

63 Passphrase Key: Her kan du se, om der anvendes en netværksnøgle. Hvis der er indstillet en netværksnøgle, vises her stjerner for nøgler (*****). Device Configure Under overskriften Device Configure har du mulighed for at konfigurere WPS-indstillingerne: Config Mode: Her kan du indstille WLAN-repeateren som Enrolle eller Registrar i forbindelse med WPS-godkendelser. Configure via Push Button: Her kan du udføre WPS-funktionen via softwaren. Denne knap svarer til YRU-knappen på enheden. Input client PIN code: Denne kode bruges ved WPS-parringstilstanden som PIN-kode. Hvis du vil tilslutte en enhed, som er beskyttet med WPS/PIN-kode, skal du her angive enhedens PIN-kode. 62 af 172

64 10.6. Advanced Settings DK OBS! De avancerede indstillinger henvender sig til erfarne brugere med tilstrækkelig viden om netværk. Du bør kun ændre disse indstillinger, hvis du ved, hvilken virkning det vil have på routeren. Her er en oversigt over menupunkterne og deres betydning: Menupunkt Betydning Fragment Threshold (fragmenteringsgrænseværdi) RTS Threshold (RTS-grænseværdi) Beacon Interval Indstillingen Fragmentation Threshold (fragmenteringsgrænseværdi) bruges i forbindelse med overførsel af fragmenterede pakker. Standardværdien er 2346 Indstillingen bruges til at angive RTS-værdien. Standardværdien er 2347 Indstillingen fastsætter intervallet for udsendelse af en beacon. Standardværdien er af 172

65 Menupunkt DTIM Period Data Rate N Data Rate Channel Width Preamble Type Broadcast ESSID CTS Protect TX Power Betydning Indstillingen fastsætter intervallet for udsendelse DTIM-signalet. Standardværdien er 3. Indstillingen fastsætter dataoverførslens hastighed. Indstillingen fastsætter dataoverførslens hastighed. Indstilling af kanalbredden Indstillingen fastsætter præambelsignalets type Indstillingen fastsætter, om ES- SID'et udsendes. Indstillingen fastsætter CTS-signalets type. Indstillingen fastsætter en værdi for justering af trådløse systemers sendeeffekt. Enable LED OFF mode Du kan deaktivere LED'erne på enheden ved at markere afkrydsningsfeltet LED aus Modus. Med de to valgmuligheder Turn off all LED og Turn off all LED except POWER LED kan du angive, hvilke LED'er der skal slås fra. 64 af 172

66 WLAN 2.4G/5G Settings Wireless Radio Her aktiverer/deaktiverer du det trådløse netværkskort for 2.4G- hhv. 5G-netværket. Device SSID Her kan du ændre SSID'et på et senere tidspunkt. Encryption Vælg WEP eller WPA pre-shared key for at indstille en kryptering for netværket. Channel Her kan du indstillet en anden kanal, som WLAN-signal skal sendes på. DK 65 af 172

67 MAC Filtering Du kan begrænse adgangen til adgangspunktet til kendte klienters MAC-adresse. Aktiver feltet Enable Wireless Access Control. Indtast MAC-adressen for en enhed (klient), som skal have adgang til WLAN-netværket, og klik på Add. Tilføj på denne måde yderligere enheder til listen. Klik derefter på Apply for at aktivere filtrering af MAC-adresser. Admin Utility Under dette menupunkt kan du fastsætte adgangskoden for webbrugergrænsefladen, konfigurere IP-adresseringen og konfigurere en DHCP-server. Configuration Configuration Tool Med Backup Settings kan du gemme den aktuelle konfiguration i en fil, så de er til rådighed igen efter en genstart af enheden. Brug Restore Settings for at indlæse en gemt konfiguration. Med Reset to Factory Default kan du nulstille enheden til fabriksindstillingerne. 66 af 172

68 BEMÆRK! Ved en nulstilling til fabriksindstillingerne slettes alle indstillinger og netværksnøgler! WEB Upgrade Hvis du har modtaget en firmwareopdatering, kan du her angive filstien til et datamedie, så du kan installere den aktuelle Firmware derfra. Reset Her kan du genstarte WLAN-repeateren. DK 67 af 172

69 11. Manuel nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne Hold YRU-knappen nede i ca. 20 sekunder, indstil RQYGT1YRU-LED'en blinker hurtigt. Repeateren er nu nulstillet til fabriksindstillingerne, og du kan foretage installationen igen, når repeateren er genstartet. BEMÆRK! Ved en nulstilling til fabriksindstillingerne slettes alle indstillinger og netværksnøgler! 68 af 172

70 12. Medion Finder Tool På den medfølgende cd-rom finder du et Finder-værktøj, som gør det nemmere at få adgang til webbrugergrænsefladen. Dobbeltklik på filen Medion-Finder.exe for at starte Finder-værktøjet. DK Hvis du ikke vil bruge Finder-værktøjet, skal du åbne en webbrowser og indtaste eller den tilsvarende administrations-ip-adresse for den valgte tilstand (se Åbning af webbrugergrænsefladen via administrations-ip-adressen på side 52). 69 af 172

71 13. Har du brug for yderligere hjælp? Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed: Hvilke eksterne enheder er tilsluttet? Ved hvilket betjeningstrin er problemet opstået? Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet? Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det. 70 af 172

72 14. Rengøring Du kan forlænge enhedens levetid ved hjælp af følgende forholdsregler: Fjern altid lysnetadapteren og alle forbindelseskabler før rengøring. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler. Rengør enheden med en blød, fnugfri klud. Gem emballagen, og brug kun denne emballage ved transport af enheden. DK FORSIGTIG! Enheden indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse eller rengøring. 71 af 172

73 15. Bortskaffelse Emballage Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. Enheden Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald! Forhør dig hos de lokale myndigheder om, hvordan du kan bortskaffe enheden på en miljømæssigt korrekt måde. 72 af 172

74 16. Tekniske data Input: AC V ~ 50/60 Hz, 0,16 A maks. WLAN-standard: a/b/g/n Mål se illustrationen 47 mm 78 mm DK Signal WLAN Power WPS LAN DUAL WPS BAND 76 mm Access Point Repeater/Verstärker Client 41 mm Samlet vægt (ca.) 86 g Driftstemperatur 5 C til 35 C Luftfugtighed ved drift 5 % til 65 % 73 af 172

75 Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl af 172

76 17. Ordliste DK Adgangspunkt (AP), trådløst AP Kaldes også for en basestation. En elektronisk enhed, der fungerer som interface for trådløse kommunikationsenheder. Terminalenheder opretter via et trådløst netværkskort en trådløs forbindelse til det trådløse adgangspunkt, som så kan tilsluttes et fast installeret kommunikationsnet via et kabel. Operativsystem Software, som gør brugeren og den software, der er installeret på systemet, i stand til at kommunikere med computerhardware som f.eks. en harddisk. BSSID (MAC) Basic Service Set Identification (BSSID) svarer til det trådløse adgangspunkts MAC-adresse. Client-Mode Client Mode er en funktionstilstand, som et trådløst adgangspunkt (her: WLAN-repeateren) kan anvendes i. Det trådløse adgangspunkt fungerer så som et trådløst netværkskort i forhold til det overordnede AP. Med et AP i Client Mode kan individuelle computere, som ikke selv har et trådløst netværkskort, tilsluttes til overordnede netværk. 75 af 172

77 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol En protokol, der bruges til at tildele enheder på netværk en IP-adresse. Med dynamiske adresser kan en enhed have forskellige IP-adresser, hver gang den har forbindelse til et netværk. I mange systemer ændrer IP-adressen sig også, mens enheden har forbindelse til netværket. DHCP understøtter også en kombination af statiske og dynamiske IP-adresser. Se også protokol. DNS Domain Name Service Et system, som gør en netværksnavneserver i stand til at oversætte tekstværtsnavne til numeriske IP-adresser og på den måde entydigt identificere en enhed, der er tilsluttet internettet. Enrollee Den enhed, som ønsker at logge på et netværk via WPS-funktionen. En enrollee søger altid efter en registrar. Ethernet En standardmetode, der bruges til at tilslutte computere til et lokalnetværk (LAN). 76 af 172

78 ESSID Ved at tildele forskellige netværks-id'er kan man have forskellige trådløse LAN'er kørende på samme sted. SSID'et indstilles på basestationen. Hvis flere basestationer skal forbindes til ét netværk, indstiller man det samme SSID på dem, og det omtales så som et ESSID (Extended SSID) Gateway Standardgatewayen angiver den computer/router på netværket, hvortil alle forespørgsler, hvis destination ikke findes på det lokale netværk (internetforespørgsler), sendes. Den sender så disse forespørgsler videre til en computer/router, som muligvis kan svare på forespørgslerne. Som regel skal du som standardgateway angive din hjemmerouters (DSL-routers) IP-adresse. IP-adresse Et binært 32-bit tal, som entydigt identificerer enhver computer, der er forbundet med internettet. LAN Local Area Network (lokalnetværk) Et system, som forbinder computerbrugerne inden for en virksomhed eller organisation med hinanden og ofte også med centrale datasamlinger på LAN-servere. 77 af 172 DK

79 MAC Adresse MAC-adressen (Media Access Control-adressen) er hardwareadressen for et individuelt netværkskort, som bruges til entydigt at identificere enheden på et computernetværk. Passphrase Key Den netværksnøgle, der bruges til godkendelsen på et WEP/WPA2-krypteret netværk. Registrar Den enhed, som inden for et netværk tildeler og tilbagekalder WPS-rettigheder. En registrar kan være integreret i et trådløst adgangspunkt, eller den kan være separat i forhold til adgangspunktet. Self Pin Code Den PIN-kode, som registraren stiller til rådighed, og som bruges til at oprette en forbindelse via WPS-funktionen. SSID Ved at tildele forskellige netværks-id'er kan man have forskellige trådløse LAN'er kørende på samme sted. SSID'et indstilles på basestationen. Hvis flere basestationer skal forbindelse til ét netværk, indstiller man det samme SSID på dem, og 78 af 172

80 det omtales så som et ESSID (Extended SSID). Undernetmaske Et undernet er et delnetværk inden for et netværk. Det samler flere på hinanden følgende IP-adresser ved hjælp af en undernetmaske. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (overførselsstyringsprotokol/internetprotokol). En række protokoller til kommunikation via netværk, der er forbundet med hinanden. Standarden for dataoverførsel via netværk. Se også protokol. WPS Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard, som gør det nemt at tilføje enheder til et eksisterende netværk uden den ofte omstændelige konfiguration af en tilstrækkelig kryptering. Din enhed understøtter følgende WPS-metoder: PIN-indtastning: Enheden har en mærkat eller en angivelse af en PIN-kode, som ved integrationen i et netværk skal oplyses til registraren (f.eks. adgangspunktet). DK 79 af 172

81 Push Button Configuration (PBC, engelsk "Konfiguration med et tryk på en knap"): Adgangspunktet og de enheder, der skal tilsluttes, har en fysisk knap eller en softwareimplementeret knap, som bruges til at oprette forbindelsen. Når der trykkes på den, starter en fase på to minutter, hvor enheder kan logge på netværket.nh 80 af 172

82 Spis treści PL 1. Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie Zasady bezpieczeństwa Zasilanie Informacje dotyczące zgodności Przed pierwszym użyciem Kontrola zawartości opakowania Wymagania systemowe Widok urządzenia Przegląd wskaźników diodowych Rozpoczynanie użytkowania Ustawianie trybu pracy Sposób działania Przykłady zastosowań Tryb wzmacniacza sygnału Konfiguracja wzmacniacza sygnału WLAN w trybie wzmacniacza sygnału przed instalacją Instalacja jako wzmacniacz za pośrednictwem przycisku WPS Manualna instalacja jako wzmacniacz sygnału za pośrednictwem interfejsu sieciowego (WEB) Po zakończeniu konfiguracji z 172

83 8. Tryb Client Konfiguracja wzmacniacza sygnału WLAN w trybie Client przed instalacją Instalacja jako Client za pośrednictwem przycisku WPS Manualna instalacja jako Client za pośrednictwem interfejsu sieciowego (WEB) Tryb AP (Access Point) Instalacja jako punkt dostępowy Logowanie w punkcie dostępowym wzmacniacza sygnału przy użyciu przycisku WPS Interfejs sieciowy Otwieranie interfejsu sieciowego przy użyciu adresu Management IP Logowanie w interfejsie sieciowym Ekran początkowy Szybka konfiguracja (Quick Setup) Ustawienia WPS Ustawienia zaawansowane Manualne przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia Medion Finder Tool Nadal potrzebujesz pomocy? Czyszczenie z 172

84 15. Recykling i utylizacja Dane techniczne Słownik pojęć PL 83 z 172

85 1. Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi Przed uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się do ostrzeżeń na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie bądź przekazując je innej osobie zawsze przekazuj razem z nim tę instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. 84 z 172

86 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! PL OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód materialnych! 85 z 172

87 WSKAZÓWKA! Dodatkowe informacje na temat używania urządzenia. WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem elektrycznym! Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi Instrukcja postępowania 1.1. Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie To urządzenie służy do wzmacniania sygnału w sieciach WLAN. Poza tym urządzenie można wykorzystywać jako punkt dostępowy (Access Point) sieci bezprzewodowej albo podłączać jako urządzenie 86 z 172

88 typu Client do innych urządzeń nieposiadających własnego adaptera WLAN. Nie używaj tego urządzenia do żadnych innych celów. Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach wewnętrznych. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania w celach zarobkowych. PL 2. Zasady bezpieczeństwa Uważnie przeczytaj ten rozdział oraz całą instrukcję i stosuj się do wszystkich zawartych w niej wskazówek. Zapewnisz w ten sposób niezawodne i długotrwałe działanie urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi przechowuj w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia tak, aby w przypadku zbycia urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi. W razie wystąpienia problemów z urządzeniem zwróć się do jednego z naszych do autoryzowanych partnerów serwisowych. 87 z 172

89 Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że przebywają one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem. Przestrzegaj też instrukcji obsługi urządzeń, które łączysz ze wzmacniaczem sygnału WLAN. Na urządzeniu ani obok urządzenia nie wolno stawiać żadnych napełnionych cieczami przedmiotów, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a rozlana ciecz może spowodować zagrożenie elektryczne. 88 z 172

90 Chroń urządzenie przed wilgocią oraz przed kapiącą i pryskającą wodą. Unikaj wstrząsów, uderzeń, pyłu, kurzu, wysokich temperatur i bezpośredniego napromieniowania słonecznego, aby zapobiec zakłóceniom. Zakres temperatur roboczych wynosi od 5 do 35 C. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Spowoduje to utratę gwarancji i być może zniszczenie urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia po przetransportowaniu go w inne miejsce zaczekaj, aż urządzenie przyjmie temperaturę nowego otoczenia. Przy większych różnicach temperatury lub wilgotności może dojść do skroplenia pary wodnej, co może spowodować zwarcie elektryczne. Urządzenie jest przeznaczone do podłączania do komputerów o zabezpieczonym złączu elektrycznym (Limited Power Source w znaczeniu normy EN60950). 89 z 172 PL

91 Układaj kable tak, żeby nikt nie mógł na nie wejść ani potknąć się o nie. Nie kładź i nie stawiaj na kablach żadnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie. Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, nie używaj urządzenia w ekstremalnie suchym otoczeniu. Nie używaj urządzenia na dworze. Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić urządzenie! W czasie burzy całkowicie odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej. W otoczeniu sprzyjającym wyładowaniom elektrostatycznym może dojść do wadliwego działania urządzenia. W takiej sytuacji konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. 90 z 172

92 Zabezpieczanie danych Roszczenia odszkodowawcze w przypadku utraty danych i powstałych w jej wyniku szkód są wykluczone. Przed każdą aktualizacją należy utworzyć kopie bezpieczeństwa na zewnętrznych nośnikach danych (np. na płycie CD-R) Zasilanie Nawet przy włączniku-wyłączniku QP1 QHH ustawionym w pozycji QHH części urządzenia mogą się znajdować pod napięciem. Aby całkowicie przerwać dopływ prądu do urządzenia, czyli całkowicie pozbawić go napięcia, należy odłączyć wszystkie jego części od sieci. Podłączaj wzmacniacz sygnału WLAN tylko do łatwo dostępnych i uziemionych gniazd elektrycznych. PL 91 z 172

93 2.2. Informacje dotyczące zgodności Urządzenie spełnia wymogi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego: Informacja o zgodności według dyrektywy R&TTE Firma MEDION AG oświadcza, że niniejsze urządzenia spełniają podstawowe wymagania oraz inne obowiązujące przepisy dyrektywy 1999/5/WE oraz dyrektyw 2006/95/WE i 2011/65/WE. To urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz inne obowiązujące przepisy dyrektywy europejskiej 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu (rozporządzenie 1275/2008). Ze względu na sposób działania (ciągłe udostępnianie sygnału WLAN) w przypadku tego urządzenia nie przewiduje się minimalizacji zużycia zgodnie z dyrektywą dotyczącą ekoprojektu. 92 z 172

94 W celu minimalizacji zużycia prądu należy wyłączać urządzenie włącznikiem-wyłącznikiem QP1QHH albo odłączać nieużywane urządzenie od sieci elektrycznej. Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie PL 93 z 172

Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB

Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB Mini-DVB-T-USB-stick Mini-pendrive DVB-T USB MEDION P89055 (MD 86351) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indhold Om denne vejledning... 3 Symboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde Stereofoniczne radio do zabudowy kuchennej MEDION LIFE E66261 (MD 84495) Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja

Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso Handycamkäsikirja 3-210-379-61(2) Digital HD Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi DK FI PL HDR-SR5E/SR7E/SR8E Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du "Handycam Håndbog"

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

TP7001. Podręcznik użytkownika Brugervejledning Gebruikershandleiding. Danfoss Heating

TP7001. Podręcznik użytkownika Brugervejledning Gebruikershandleiding. Danfoss Heating TP7001 Elektroniczny programowalny termostat pokojowy Elektronisk kloktermostat 7-døgns programmering Elektronische programmeerbare 7-dagen kamerthermostaat Danfoss Heating Podręcznik użytkownika Brugervejledning

Bardziej szczegółowo

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E

DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 3-098-549-63(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi DK FI PL DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E Yderligere oplysninger

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for UMOWA O PRACĘ DLA medarbejdere inden for PRACOWNIKÓW Fødevareforbundet NNF s område SEKTORA OBJĘTEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ZZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO For

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

LEICA D-LUX 4. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar

LEICA D-LUX 4. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar LEICA D-LUX 4 Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar Dansk 5 Português 63 Polski 121 Türkçe 179 LEICA D-LUX 4 Kære kunde DK Vi vil gerne takke dig for dit køb af dette LEICA D-LUX 4. Læs

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

CNP-WF518. Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

CNP-WF518. Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI CNP-WF518 Bezprzewodowa karta USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis Treści WPROWADZENIE...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...4 WYGLĄD URZĄDZENIA...4 ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA...5 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

LEICA C-LUX 3. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar

LEICA C-LUX 3. Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar LEICA C-LUX 3 Vejledning Instruções Instrukcja Obsługi Talimatlar Dansk 5 Português 51 Polski 97 Türkçe 143 LEICA C-LUX 3 DK Vi vil gerne takke dig for dit køb af dette LEICA C-LUX 3. Læs vejledningen

Bardziej szczegółowo

CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI

CNP-WF511. Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI CNP-WF511 Bezprzewodowa karta PCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis Treści WPROWADZENIE...3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...4 WYGLĄD URZĄDZENIA...4 ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA...4 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Opis produktu

Dane techniczne. Opis produktu 11868379 Repeater WLAN i Access Point do 300 Mb na sekundę Drodzy Klienci, Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup Repeatera WLAN. Dzięki temu praktycznemu wzmacniaczowi WLAN pokryjcie dziury w waszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Medion Repeater skrócona instrukcja obsługi

Medion Repeater skrócona instrukcja obsługi Urządzenie to może nam służyć jako trzy różne urządzenia. Zastępuje ono Access Point, bezprzewodową kartę sieciową, a może być repeterem, który pozwoli na zwiększenie zasięgu sieci Wi-Fi w twoim domu.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia duński-polski Życzenia : Ślub Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Stereoradio til undermontering Stereofoniczne radio do zabudowy

Stereoradio til undermontering Stereofoniczne radio do zabudowy Stereoradio til undermontering Stereofoniczne radio do zabudowy MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Instukcja obsługi Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157

SPIS TREŒCI WSTĘP 4 TABELA CZASY 147 ODPOWIEDZI 149 SŁOWNICZEK DUŃSKO-POLSKI 157 SPIS TREŒCI DUŃSKI nie gryzie! WSTĘP 4 1. Alfabet i wymowa 5 2. Pierwsze kontakty 15 3. Liczby i czas 25 4. Człowiek i rodzina 35 5. Dom i czynności codzienne 47 6. Jedzenie 57 7. Sport i czas wolny 69

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

On Optymalna jakość sygnału(100% power ~ 50%).

On Optymalna jakość sygnału(100% power ~ 50%). Index 1 Zawartość opakowania... 1 2 Opis produktu... 1 3 Instalacja... 2 3.1 Instalacja via WPS... 2 3.2 Instalacja via WEB interface... 3 4 Connect to Wi-lly Dual band... 4 5 Użytkowanie Willy Dual band...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Karta USB sieci bezprzewodowej b/g/n/a/ac Instrukcja użytkowania

Karta USB sieci bezprzewodowej b/g/n/a/ac Instrukcja użytkowania Karta USB sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n/a/ac Instrukcja użytkowania DN-70566 1/26 ROZDZIAŁ 1. Wstęp Dziękujemy za zakupienie karty USB sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n/a/ac! Jest to niewielkich rozmiarów

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wireless-N Mini Router

Konfiguracja Wireless-N Mini Router Konfiguracja Wireless-N Mini Router Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić IP komputera w sieci wewnętrznej. W systemie Windows należy kliknąć w menu Start następnie Uruchom, pokaże się

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Oversigt over apparatet DK Forside LED-Leuchte Blitz Objektiv Mikrofon Bagside Drifts-LED Zoomknap LCD-display Afspilningskna Tilstandsknap 4-vejsnavigationsk Menuknap 1 Top Tænd/sluk-knap Bund Optagelsesknap

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6 Redakcja 1.0 Spis treści 1. Przeznaczenie i budowa... 2 2. Instalacja i podłączenie... 2 3. Konfiguracja modułu... 4 4. Opis złącza interfejsu... 6 5. Specyfikacja techniczna... 7 1 1. Przeznaczenie i

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi CONCEPTRONIC Bezprzewodowa karta sieciowa USB C150RU/C150NANO/C150UAN/C150UAND/C300RU Instrukcja Instalacji i Obsługi Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272 Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa WPS 1 FRITZ!Box 3272 1 zasilacz Info Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 1 skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Router WLAN z modemem ADSL Webr@cer 8012. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Router WLAN z modemem ADSL Webr@cer 8012. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Router WLAN z modemem A Webr@cer 8012 Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Router WLAN z modemem A Webr@cer 8012 POWER ETHERNET WIRLESS INTERNET Instrukcja obsługi 1. Modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Indholdsfortegnelse. Dansk DK - 1

Indholdsfortegnelse. Dansk DK - 1 Lysvækkeur med behagelig vækkeatmosfære Elektroniczny radiobudzik œwietlny MEDION LIFE E66089 (MD 82668) Betjeningsvejledning Instrukcja obslugi Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem.

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem. LW300/LW300UK Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi.

Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi. Wer. 20090316 Str. 1 Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi. Bezprzewodowe sieci LAN z użyciem technologii Wi-Fi stały się powszechnie stosowanym i wygodnym sposobem podłączenia komputerów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja obsługi

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja obsługi IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

2 Umieścić dysk CD-ROM w stacji dysków CD-ROM.

2 Umieścić dysk CD-ROM w stacji dysków CD-ROM. Informacje na temat produktu A: Kontrolka zasilania/połączenia (Połączenie: kontrolka świeci/miga) B: Złącze USB.0 C: Osłona Instalacja Włączyć Uruchomić komputer. Poniższe instrukcje opisują instalację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Kan du hjælpe mig, tak? Proszenie o pomoc Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Snakker du engelsk? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim snakker du _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Repeater Wi-Fi Allnet ALL0237R, 2,4 GHz, 300 Mb/s, 1 x RJ45 (LAN)

Repeater Wi-Fi Allnet ALL0237R, 2,4 GHz, 300 Mb/s, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Repeater Wi-Fi Allnet ALL0237R, 2,4 GHz, 300 Mb/s, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 409402 Strona 1 z 23 O urządzeniu ALLNET ALL0237R jest kompaktowym wzmacniaczem sygnału WiFi o prędkości

Bardziej szczegółowo