Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: i NIP , kapitał zakładowy zł, opłacony w całości, zwanym dalej Biurem Maklerskim, reprezentowanym przez: a Imiona i nazwisko:... Imiona i nazwisko współmałżonków:... Adres zamieszkania:... zwanym/-i dalej Klientem, Zważywszy, że: 1. Deutsche Bank Polska S.A. (dalej Bank ) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w Biurze Maklerskim, udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bank jest agentem domu maklerskiego DB Securities S.A. (dalej DB Securities S.A. lub Dom Maklerski ), 2. Klient zamierza korzystać z usług Biura Maklerskiego, Strony postanowiły co następuje: Zakres świadczonych usług 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy (dalej: Umowa ) oraz na warunkach w niej określonych Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług: 1) przyjmowania Zleceń Do Dyspozycji Maklera nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych i przekazywania ich do DB Securities S.A. w celu wykonania, oraz przyjmowania zapisów w ramach oferowania Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, 2) sporządzania analiz oraz rekomendacji w zakresie Instrumentów Finansowych, 3) udzielania Porad Inwestycyjnych o charakterze ogólnym w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe, 4) przyjmowania innych Dyspozycji Klienta związanych z przyjmowaniem Zleceń i zapisów, o których mowa pkt. 1), oraz prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego na rzecz Klienta, w tym w szczególności Dyspozycji przelewu środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku aktywacji przez Klienta dostępu do Serwisu Internetowego, przelewy środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego na podstawie złożonych przez Klienta dyspozycji, będą realizowane wyłącznie na jeden rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 6) poniżej, 5) udostępniania Klientowi, wybranych przez Biuro Maklerskie danych giełdowych i innych serwisów informacyjnych, 6) przyjmowania od Klienta dyspozycji dotyczących dokonywania przelewów środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta prowadzonego przez Deutsche Bank Polska S.A., wskazanego przez Klienta w Karcie Klienta, jako rachunku przeznaczonego do przelewów internetowych ( Dyspozycja pobrania środków ). Przelewy o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane wyłącznie w złotych polskich i wyłącznie, o ile rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prowadzony jest w złotych polskich, 7) przekazywania do Banku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego Biuru Maklerskiemu przez DB Securities S.A., żądania obciążenia rachunku bankowego Klienta oraz realizacji przelewu na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z Dyspozycją pobrania środków. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 1, na rzecz Klienta, określone są odpowiednio w Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (dalej Regulamin Przyjmowania Zleceń ) oraz Regulaminie sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A., (dalej Regulamin Sporządzania Analiz ). 3. Biuro Maklerskie niniejszym klasyfikuje Klienta do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.) w odniesieniu do wszystkich usług, świadczonych na podstawie niniejszej Umowy. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP /4

2 4. Znaczenie wyrażeń pisanych z wielkiej litery, których definicji nie zawiera niniejsza Umowa określone jest w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. W razie kolizji definicji rozstrzygające jest znaczenie nadane niniejszą Umową. 2 Klient jest zobowiązany do podania w Karcie Klienta Adresu Poczty Elektronicznej służącego w szczególności do nieodpłatnego otrzymywania potwierdzeń realizacji transakcji. W przypadku braku Adresu Poczty Elektronicznej potwierdzenia zawarcia transakcji będą wysyłane do Klienta listem zwykłym. Za wysłanie potwierdzenia transakcji listem zwykłym pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat. Przyjmowanie Zleceń i innych Dyspozycji 3 1. Klient może składać Zlecenia i inne Dyspozycje pisemnie, za pośrednictwem telefonu, telefaxu lub z wykorzystaniem Serwisu Internetowego. Warunkiem składania zleceń z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, jest aktywacja tej usługi zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Zleceń. 2. W celu identyfikacji osoby składającej Zlecenie lub inną Dyspozycję za pośrednictwem telefonu, lub telefaxu strony ustalają hasło w brzmieniu określonym w Karcie Klienta. Identyfikacja Klienta może być również dokonywana w oparciu o kod dostępu ustalony przez Klienta samodzielnie z wykorzystaniem serwisu automatycznego (IVR) w trakcie aktywacji dostępu do usług bankowości elektronicznej, oferowanych przez Bank. Sposób dostępu do Serwisu Internetowego określa Regulamin Przyjmowania Zleceń. 3. Strony zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła przez Klienta osobom nieupoważnionym w sposób świadomy lub nieświadomy, do momentu powiadomienia Banku przez Klienta o fakcie ujawnienia hasła, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 4. Brak podania przez Klienta hasła w Karcie Klienta oraz brak kodu dostępu, o którym mowa w ust. 2, wyklucza możliwość składania przez niego Zleceń i innych Dyspozycji za pośrednictwem telefonu oraz telefaxu. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego 4 1. Klient korzystający z Serwisu Internetowego: a) zobowiązuje się do używania Serwisu Internetowego wyłącznie w celach, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Przyjmowania Zleceń, komunikatach i instrukcjach przekazywanych przez Biuro Maklerskie, lub Upoważnionych Przedstawicieli Banku oraz zgodnie z instrukcjami dostępnymi w ramach pomocy technicznej, b) zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu Internetowego do Biura Maklerskiego, ani nie przechowywać w ramach Serwisu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, c) przyjmuje do wiadomości, iż sposób wykorzystania przez Klienta danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, może podlegać kontroli (także w okresie 3 lat po rozwiązaniu Umowy) przez Biuro Maklerskie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dystrybutorów danych, z którymi Biuro Maklerskie zawarło umowę, w tym Polską Agencję Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie, a także przez dostawców oprogramowania związanego z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym spółkę Statica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, d) niniejszym upoważnia Biuro Maklerskie oraz wyraża zgodę na udostępnianie podmiotom, o których mowa w lit. c) powyżej, danych osobowych Klienta, niniejszej Umowy oraz wszelkich innych dokumentów i danych związanych z udostępnieniem Klientowi Serwisu Internetowego, jakie okażą się niezbędne w celu sprawowania kontroli, o której mowa w lit. c), w tym na przekazywanie przez Biuro Maklerskie tym podmiotom informacji o stwierdzonych przypadkach naruszeń przez Klienta zobowiązań określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Przyjmowania Zleceń, a także w celu dostarczania tym podmiotom przez Biuro Maklerskie sprawozdań i informacji związanych z wykonywaniem Umowy (w tym naliczaniem opłat, liczbą logowań), e) zobowiązuje się korzystać z danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, wyłącznie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. W ramach Serwisu Internetowego, Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi nieodpłatnie dostęp do informacji na temat notowań giełdowych w zakresie najlepszej oferty kupna oraz najlepszej oferty sprzedaży. Zakres prezentowanych notowań giełdowych może zostać rozszerzony na wniosek Klienta. Za udostępnianie danych giełdowych w rozszerzonym zakresie Biuro Maklerskie będzie pobierało opłatę, w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 3. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego w przypadkach określonych w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. Przekazanie Zleceń lub innych Dyspozycji do wykonania 5 1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje do wykonania do Domu Maklerskiego, lub Uprawnionego Podmiotu, Zlecenia lub inne Dyspozycje Klienta, działając w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, zgodnie z jego instrukcjami oraz dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków wykonania Zleceń w danej sytuacji rynkowej. 2. Wszystkie Zlecenia złożone przez Klienta będą traktowane jako Zlecenia Do Dyspozycji Maklera (DDM), z zastrzeżeniem, że Zlecenia Internetowe, będą zawsze przekazywane do realizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/4

3 S.A. automatycznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego lub innego Uprawionego Podmiotu, zgodnie z treścią Zlecenia wprowadzoną przez Klienta w Serwisie Internetowym. 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia są Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, przekazanie do wykonania Zlecenia poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu, w tym poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z Domem Maklerskim, wymaga uprzedniej zgody Klienta. 4. W przypadku, gdy Zlecenie nie może być przekazane przez Biuro Maklerskie do wykonania, lub gdy przekazane Zlecenie nie zostało wykonane w całości w okresie jego ważności, Biuro Maklerskie niezwłocznie informuje o tym Klienta telefonicznie, lub za pośrednictwem faksu lub przesyłając wiadomość na Adres Poczty Elektronicznej, lub w przypadku Klientów korzystających z Serwisu Internetowego za pośrednictwem tego serwisu. 5. W przypadku pośrednictwa przez Biuro Maklerskie w oferowaniu wartościowych instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej Biuro Maklerskie przyjmuje zapisy na Instrumenty Finansowe zgodnie z warunkami oferty. Potwierdzenia zawarcia transakcji 6 1. Biuro Maklerskie, dostarczy Klientowi otrzymane od Domu Maklerskiego potwierdzenia zawarcia transakcji najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym Biuro Maklerskie otrzyma je od Domu Maklerskiego. W przypadku niemożności dostarczenia ww. potwierdzeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Biuro Maklerskie informuje Klienta o tym fakcie i przekazuje potwierdzenia w najbliższym możliwym terminie. 2. Klient, który podał w Karcie Klienta Adres Poczty Elektronicznej, będzie otrzymywał potwierdzenia zawarcia transakcji w formie elektronicznej, na podany Adres Poczty Elektronicznej. Klient, który nie podał Adresu Poczty Elektronicznej na Karcie Klienta, będzie otrzymywał potwierdzenie zawarcia transakcji listem zwykłym na podany w Karcie Klienta adres korespondencyjny. Klient, który aktywował usługę korzystania z Serwisu Internetowego, będzie otrzymywał potwierdzenia transakcji za pośrednictwem Adresu Poczty Elektronicznej oraz dodatkowo za pośrednictwem tego Serwisu Internetowego. 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wysyłaniem potwierdzenia zawarcia transakcji za pośrednictwem faksu, Serwisu Internetowego, lub poczty elektronicznej, jak również w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń oraz rozbieżności, co do treści potwierdzenia zawarcia transakcji, strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich nieprawidłowości. Pełnomocnictwo 7 1. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego oraz pracowników Banku zatrudnionych w Punktach Przyjmowania Zleceń, do wystawiania w jego imieniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w tym zapisów na zakup Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, oraz realizacji Dyspozycji przelewów środków pieniężnych na Rachunek Bankowy wskazany w Karcie Klienta, jak również do wykonywania innych zleconych przez Klienta czynności związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego, na podstawie otrzymanych od Klienta Dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu, faksu lub Serwisu Internetowego. 2. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego lub Banku, do obciążenia rachunku bankowego Klienta zgodnie z Dyspozycjami pobrania środków oraz upoważnia Bank do realizacji przelewów na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z tymi dyspozycjami. Odpowiedzialność 8 1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego, umożliwiającego poufność przekazywanych przez Klienta informacji, w tym w szczególności składanych Zleceń i innych Dyspozycji. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta wskutek składania przez Klienta Zleceń lub innych Dyspozycji, o których mowa w 3 ust. 1, w sposób, który naraża dane będące przedmiotem Zlecenia lub innej Dyspozycji na ich ujawnienie, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność, dochowały należytej staranności. 9 Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. Postanowienia końcowe Zmiany bądź uzupełnienia Umowy lub załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 10 ust. 5. 3/4

4 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zamieszczonych w Karcie Klienta, zmiana danych Biura Maklerskiego, a także zmiana wzoru podpisu Klienta. 4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana przez Klienta zakresu danych, które mają być Klientowi udostępniane w Serwisie Internetowym, o których mowa w 4 Umowy, w szczególności analiz, rekomendacji oraz notowań giełdowych, w ramach każdoczesnej oferty Biura Maklerskiego. 5. Poza podstawami zamian przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Opłat, mających zastosowanie do Klienta, Biuro Maklerskie jest uprawnione do jednostronnej zmiany nie wynegocjowanych indywidulanie postanowień Umowy, postanowień Regulaminu oraz Tabeli Opłat w przypadkach oraz w trybie wskazanym w Regulaminie. 6. Zmiana danych objętych Kartą Klienta następuje wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia Klienta i jest skuteczna wobec Biura Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu złożenia zaktualizowanej Karty Klienta w Oddziale Banku lub Punkcie Przyjmowania Zleceń Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Maklerskie o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Umowy. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę oraz inne ujemne następstwa, powstałe w wyniku nie odbierania przez Klienta korespondencji dostarczanej zgodnie ze wskazaniem Klienta, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 3. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku braku niezwłocznego powiadomienia Biura Maklerskiego przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w ust. 1, chyba że odpowiedzialność Biura Maklerskiego w tym zakresie wynikała ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Warunki i tryb wypowiedzenia Umowy określa Regulamin. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 4. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez Strony i w tej dacie wchodzi w życie, z zastrzeżeniem, że w przypadku korespondencyjnego trybu zawarcia Umowy, za moment zawarcia Umowy uznaje się datę przesłania Klientowi przez Biuro Maklerskie lub Bank, informacji potwierdzającej fakt otwarcia Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez DB Securities S.A. 5. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny. 6. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy, jak również stosunków prawnych wynikających z jego nieważności, bezskuteczności oraz zakończenia na jakiejkolwiek podstawie, jest prawo polskie. 7. Karta Klienta stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. 8. Oświadczenia Klienta, składane w związku z zawarciem Umowy, stanowią załącznik numer 2 do niniejszej Umowy. 9. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy oraz uzgodnienia zawarte pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem w zakresie objętym niniejszą Umową. PODPISY Pieczęć Banku Imiona i nazwiska reprezentantów Podpis Klienta Podpis za Bank Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank 4/4

5 Deutsche Bank Załącznik nr 2 do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Oświadczenia Klienta Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani 1. Imię i nazwisko, nr PESEL 2. Imię i nazwisko, nr PESEL działający w imieniu i na rzecz: (imię i nazwisko/nazwa firmy) zwany/zwani dalej Klientem, w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich z Biurem Maklerskim Deutsche Banku Polska S.A. niniejszym oświadczam(y), co następuje: Oświadczenie o otrzymaniu regulacji i wymaganych informacji 1) przed podpisaniem Umowy otrzymałem/otrzymaliśmy nie otrzymałem/nie otrzymaliśmy* następujące dokumenty zapoznałem/zapoznaliśmy się z ich treścią i akceptuję/akceptujemy wszystkie ich postanowienia, w tym warunki składania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych: a. Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. b. Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. c. Broszurę MiFID, zawierającą informacje m.in. o stosowanej w Biurze Maklerskim Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Polityce przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów, oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe. 2) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, że Biuro Maklerskie może udostępnić Polityki, o których mowa w pkt. 1) c. powyżej, na życzenie Klienta, 3) przed podpisaniem Umowy zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/nie zapoznaliśmy się* z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub przekazanymi Klientowi na trwałym nośniku informacji przez Biuro Maklerskie szczegółowymi informacjami dotyczącymi Biura Maklerskiego oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy, Zgoda na udostępnianie informacji w ramach Grupy Deutsche Bank 4) wyrażam(y) zgodę* na przekazywanie przez Biuro Maklerskie do DB Securities S.A., w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w Umowie, danych osobowych Klienta, numerów posiadanego przez Klienta Rachunku Bankowego oraz informacji o złożonych przez Klienta Zleceniach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i innych Dyspozycjach, oraz upoważniam(y) DB Securities S.A. do otrzymywania tych informacji, 5) wyrażam(y) zgodę* na otrzymywanie od DB Securities S.A. przez Biuro Maklerskie oraz przez Upoważnionych Pracowników Banku wykonujących czynności w związku z pełnieniem przez Bank funkcji agenta DB Securities S.A., informacji o numerze posiadanego przez Klienta w DB Securities S.A. Rachunku Inwestycyjnego, o transakcjach zawartych przez DB Securities S.A. na podstawie złożonych przez Klienta zleceń, o stanie tego Rachunku Inwestycyjnego oraz na przetwarzanie tych informacji w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych Instrumentów Finansowych, ich wartości oraz stanu środków pieniężnych, oraz upoważniam(y) Bank i Biuro Maklerskie do otrzymywania tych informacji, 1/3

6 6) w celu zapewnienia Klientowi właściwej obsługi w Oddziałach Banku wyrażam(y) zgodę i upoważniam(y)* nie wyrażam(y) zgody i nie upoważniam(y)* Biuro Maklerskie do przekazywania do Banku danych dotyczących stanów posiadania, obrotów, stanów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, treści Zleceń lub innych Dyspozycji, zawartych transakcji, zakresu świadczonych usług, oraz upoważniamy Bank do otrzymywania tych informacji, 7) wyrażam(y) zgodę* na ujawnianie informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy podmiotom krajowym lub zagranicznym, powiązanym z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) w celu: a) przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami, b) realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank, c) realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Grupy Deutsche Bank w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych 8) wyrażam(y) zgodę* na nagrywanie przez Biuro Maklerskie rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy oraz na przechowywanie zapisu dźwięku na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych nośnikach informacji. Klasyfikacja klienta i ocena profilu inwestycyjnego Klienta 9) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/ nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, o zaklasyfikowaniu Klienta przez Bank, ze skutkiem dla Biura Maklerskiego, do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.), 10) przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwróciło się* nie zwróciło się* do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji w Instrumenty Finansowe (ocena profilu inwestycyjnego Klienta), 11) przedstawiłem/przedstawiliśmy Biuru Maklerskiemu wszystkie informacje potrzebne do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe*, złożyłem/złożyliśmy w formie pisemnej oświadczenie o odmowie udzielenia informacji potrzebnych do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe*, 12) zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/zapoznaliśmy się* z wynikiem oceny, o której mowa w pkt. 11) powyżej, przeprowadzonej przez Biuro Maklerskie w odniesieniu do przekazanych przez Klienta informacji, oraz przyjmuję do wiadomości, że dokonana ocena jest wykorzystywana w zakresie czynności objętych Umową, Informacja o ryzykach 13) jestem świadomy/jesteśmy świadomi nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe oraz związaną z nim możliwością poniesienia straty, 14) jestem świadomy/jesteśmy świadomi*, nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* że żadne informacje uzyskane od Biura Maklerskiego, w tym przekazywane Klientowi analizy i rekomendacje oraz udzielana Porada Inwestycyjna o charakterze ogólnym, nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji, Zgoda na zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym 15) wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody* na przyjęcie przez Biuro Maklerskie i przekazanie do wykonania składanych przez Klienta Zleceń w zakresie Instrumentów Finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu w szczególności poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z DB Securities S.A. 2/3

7 Sposób przekazywania informacji lub składania oświadczeń 16) jeżeli zgodnie z wymogami prawa Biuro Maklerskie ma przekazać Klientowi informacje przy użyciu trwałego nośnika informacji, wówczas Klient wybiera ich przekaz: w formie papierowej*, lub na trwałym nośniku informacji innym niż papier*, 17) wyrażam(y) zgodę nie wyrażam(y)* zgody na przekazanie Klientowi przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem Strony Internetowej informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, 18) wyrażam(y) zgodę* na składanie Klientowi oświadczeń (woli lub wiedzy) oraz wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w postaci elektronicznej, 19) zawierając Umowę z Biurem Maklerskim działam(y) w imieniu własnym na rachunek własny, beneficjentem rzeczywistym 1) Umowy zawartej z Biurem Maklerskim jest DANE BENEFICJENTÓW Imię i nazwisko Adres beneficjenta rzeczywistego Imię i nazwisko Adres beneficjenta rzeczywistego PODPISY Data: - - Miejscowość: Podpis Klienta Podpis Klienta Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank 1) Beneficjent rzeczywisty to: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, z wyjątkami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawuje kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wyłączonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi 2. *) - zaznaczyć właściwy kwadrat, 3/3

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne......

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne...... Warszawa dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich z Formularz informacji - GIIF. Pesel:... numer

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

... Osoba fizyczna Dnia:...

... Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy: Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo