Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: i NIP , kapitał zakładowy zł, opłacony w całości, zwanym dalej Biurem Maklerskim, reprezentowanym przez: a Imiona i nazwisko:... Imiona i nazwisko współmałżonków:... Adres zamieszkania:... zwanym/-i dalej Klientem, Zważywszy, że: 1. Deutsche Bank Polska S.A. (dalej Bank ) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w Biurze Maklerskim, udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bank jest agentem domu maklerskiego DB Securities S.A. (dalej DB Securities S.A. lub Dom Maklerski ), 2. Klient zamierza korzystać z usług Biura Maklerskiego, Strony postanowiły co następuje: Zakres świadczonych usług 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy (dalej: Umowa ) oraz na warunkach w niej określonych Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług: 1) przyjmowania Zleceń Do Dyspozycji Maklera nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych i przekazywania ich do DB Securities S.A. w celu wykonania, oraz przyjmowania zapisów w ramach oferowania Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, 2) sporządzania analiz oraz rekomendacji w zakresie Instrumentów Finansowych, 3) udzielania Porad Inwestycyjnych o charakterze ogólnym w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe, 4) przyjmowania innych Dyspozycji Klienta związanych z przyjmowaniem Zleceń i zapisów, o których mowa pkt. 1), oraz prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego na rzecz Klienta, w tym w szczególności Dyspozycji przelewu środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku aktywacji przez Klienta dostępu do Serwisu Internetowego, przelewy środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego na podstawie złożonych przez Klienta dyspozycji, będą realizowane wyłącznie na jeden rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 6) poniżej, 5) udostępniania Klientowi, wybranych przez Biuro Maklerskie danych giełdowych i innych serwisów informacyjnych, 6) przyjmowania od Klienta dyspozycji dotyczących dokonywania przelewów środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta prowadzonego przez Deutsche Bank Polska S.A., wskazanego przez Klienta w Karcie Klienta, jako rachunku przeznaczonego do przelewów internetowych ( Dyspozycja pobrania środków ). Przelewy o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane wyłącznie w złotych polskich i wyłącznie, o ile rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prowadzony jest w złotych polskich, 7) przekazywania do Banku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego Biuru Maklerskiemu przez DB Securities S.A., żądania obciążenia rachunku bankowego Klienta oraz realizacji przelewu na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z Dyspozycją pobrania środków. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 1, na rzecz Klienta, określone są odpowiednio w Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (dalej Regulamin Przyjmowania Zleceń ) oraz Regulaminie sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A., (dalej Regulamin Sporządzania Analiz ). 3. Biuro Maklerskie niniejszym klasyfikuje Klienta do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.) w odniesieniu do wszystkich usług, świadczonych na podstawie niniejszej Umowy. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP /4

2 4. Znaczenie wyrażeń pisanych z wielkiej litery, których definicji nie zawiera niniejsza Umowa określone jest w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. W razie kolizji definicji rozstrzygające jest znaczenie nadane niniejszą Umową. 2 Klient jest zobowiązany do podania w Karcie Klienta Adresu Poczty Elektronicznej służącego w szczególności do nieodpłatnego otrzymywania potwierdzeń realizacji transakcji. W przypadku braku Adresu Poczty Elektronicznej potwierdzenia zawarcia transakcji będą wysyłane do Klienta listem zwykłym. Za wysłanie potwierdzenia transakcji listem zwykłym pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat. Przyjmowanie Zleceń i innych Dyspozycji 3 1. Klient może składać Zlecenia i inne Dyspozycje pisemnie, za pośrednictwem telefonu, telefaxu lub z wykorzystaniem Serwisu Internetowego. Warunkiem składania zleceń z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, jest aktywacja tej usługi zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Zleceń. 2. W celu identyfikacji osoby składającej Zlecenie lub inną Dyspozycję za pośrednictwem telefonu, lub telefaxu strony ustalają hasło w brzmieniu określonym w Karcie Klienta. Identyfikacja Klienta może być również dokonywana w oparciu o kod dostępu ustalony przez Klienta samodzielnie z wykorzystaniem serwisu automatycznego (IVR) w trakcie aktywacji dostępu do usług bankowości elektronicznej, oferowanych przez Bank. Sposób dostępu do Serwisu Internetowego określa Regulamin Przyjmowania Zleceń. 3. Strony zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła przez Klienta osobom nieupoważnionym w sposób świadomy lub nieświadomy, do momentu powiadomienia Banku przez Klienta o fakcie ujawnienia hasła, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 4. Brak podania przez Klienta hasła w Karcie Klienta oraz brak kodu dostępu, o którym mowa w ust. 2, wyklucza możliwość składania przez niego Zleceń i innych Dyspozycji za pośrednictwem telefonu oraz telefaxu. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego 4 1. Klient korzystający z Serwisu Internetowego: a) zobowiązuje się do używania Serwisu Internetowego wyłącznie w celach, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Przyjmowania Zleceń, komunikatach i instrukcjach przekazywanych przez Biuro Maklerskie, lub Upoważnionych Przedstawicieli Banku oraz zgodnie z instrukcjami dostępnymi w ramach pomocy technicznej, b) zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu Internetowego do Biura Maklerskiego, ani nie przechowywać w ramach Serwisu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, c) przyjmuje do wiadomości, iż sposób wykorzystania przez Klienta danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, może podlegać kontroli (także w okresie 3 lat po rozwiązaniu Umowy) przez Biuro Maklerskie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dystrybutorów danych, z którymi Biuro Maklerskie zawarło umowę, w tym Polską Agencję Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie, a także przez dostawców oprogramowania związanego z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym spółkę Statica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, d) niniejszym upoważnia Biuro Maklerskie oraz wyraża zgodę na udostępnianie podmiotom, o których mowa w lit. c) powyżej, danych osobowych Klienta, niniejszej Umowy oraz wszelkich innych dokumentów i danych związanych z udostępnieniem Klientowi Serwisu Internetowego, jakie okażą się niezbędne w celu sprawowania kontroli, o której mowa w lit. c), w tym na przekazywanie przez Biuro Maklerskie tym podmiotom informacji o stwierdzonych przypadkach naruszeń przez Klienta zobowiązań określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Przyjmowania Zleceń, a także w celu dostarczania tym podmiotom przez Biuro Maklerskie sprawozdań i informacji związanych z wykonywaniem Umowy (w tym naliczaniem opłat, liczbą logowań), e) zobowiązuje się korzystać z danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, wyłącznie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. W ramach Serwisu Internetowego, Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi nieodpłatnie dostęp do informacji na temat notowań giełdowych w zakresie najlepszej oferty kupna oraz najlepszej oferty sprzedaży. Zakres prezentowanych notowań giełdowych może zostać rozszerzony na wniosek Klienta. Za udostępnianie danych giełdowych w rozszerzonym zakresie Biuro Maklerskie będzie pobierało opłatę, w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 3. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego w przypadkach określonych w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. Przekazanie Zleceń lub innych Dyspozycji do wykonania 5 1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje do wykonania do Domu Maklerskiego, lub Uprawnionego Podmiotu, Zlecenia lub inne Dyspozycje Klienta, działając w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, zgodnie z jego instrukcjami oraz dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków wykonania Zleceń w danej sytuacji rynkowej. 2. Wszystkie Zlecenia złożone przez Klienta będą traktowane jako Zlecenia Do Dyspozycji Maklera (DDM), z zastrzeżeniem, że Zlecenia Internetowe, będą zawsze przekazywane do realizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2/4

3 S.A. automatycznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego lub innego Uprawionego Podmiotu, zgodnie z treścią Zlecenia wprowadzoną przez Klienta w Serwisie Internetowym. 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia są Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, przekazanie do wykonania Zlecenia poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu, w tym poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z Domem Maklerskim, wymaga uprzedniej zgody Klienta. 4. W przypadku, gdy Zlecenie nie może być przekazane przez Biuro Maklerskie do wykonania, lub gdy przekazane Zlecenie nie zostało wykonane w całości w okresie jego ważności, Biuro Maklerskie niezwłocznie informuje o tym Klienta telefonicznie, lub za pośrednictwem faksu lub przesyłając wiadomość na Adres Poczty Elektronicznej, lub w przypadku Klientów korzystających z Serwisu Internetowego za pośrednictwem tego serwisu. 5. W przypadku pośrednictwa przez Biuro Maklerskie w oferowaniu wartościowych instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej Biuro Maklerskie przyjmuje zapisy na Instrumenty Finansowe zgodnie z warunkami oferty. Potwierdzenia zawarcia transakcji 6 1. Biuro Maklerskie, dostarczy Klientowi otrzymane od Domu Maklerskiego potwierdzenia zawarcia transakcji najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym Biuro Maklerskie otrzyma je od Domu Maklerskiego. W przypadku niemożności dostarczenia ww. potwierdzeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Biuro Maklerskie informuje Klienta o tym fakcie i przekazuje potwierdzenia w najbliższym możliwym terminie. 2. Klient, który podał w Karcie Klienta Adres Poczty Elektronicznej, będzie otrzymywał potwierdzenia zawarcia transakcji w formie elektronicznej, na podany Adres Poczty Elektronicznej. Klient, który nie podał Adresu Poczty Elektronicznej na Karcie Klienta, będzie otrzymywał potwierdzenie zawarcia transakcji listem zwykłym na podany w Karcie Klienta adres korespondencyjny. Klient, który aktywował usługę korzystania z Serwisu Internetowego, będzie otrzymywał potwierdzenia transakcji za pośrednictwem Adresu Poczty Elektronicznej oraz dodatkowo za pośrednictwem tego Serwisu Internetowego. 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wysyłaniem potwierdzenia zawarcia transakcji za pośrednictwem faksu, Serwisu Internetowego, lub poczty elektronicznej, jak również w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń oraz rozbieżności, co do treści potwierdzenia zawarcia transakcji, strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich nieprawidłowości. Pełnomocnictwo 7 1. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego oraz pracowników Banku zatrudnionych w Punktach Przyjmowania Zleceń, do wystawiania w jego imieniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w tym zapisów na zakup Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, oraz realizacji Dyspozycji przelewów środków pieniężnych na Rachunek Bankowy wskazany w Karcie Klienta, jak również do wykonywania innych zleconych przez Klienta czynności związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego, na podstawie otrzymanych od Klienta Dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu, faksu lub Serwisu Internetowego. 2. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego lub Banku, do obciążenia rachunku bankowego Klienta zgodnie z Dyspozycjami pobrania środków oraz upoważnia Bank do realizacji przelewów na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z tymi dyspozycjami. Odpowiedzialność 8 1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego, umożliwiającego poufność przekazywanych przez Klienta informacji, w tym w szczególności składanych Zleceń i innych Dyspozycji. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta wskutek składania przez Klienta Zleceń lub innych Dyspozycji, o których mowa w 3 ust. 1, w sposób, który naraża dane będące przedmiotem Zlecenia lub innej Dyspozycji na ich ujawnienie, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność, dochowały należytej staranności. 9 Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. Postanowienia końcowe Zmiany bądź uzupełnienia Umowy lub załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 10 ust. 5. 3/4

4 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zamieszczonych w Karcie Klienta, zmiana danych Biura Maklerskiego, a także zmiana wzoru podpisu Klienta. 4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana przez Klienta zakresu danych, które mają być Klientowi udostępniane w Serwisie Internetowym, o których mowa w 4 Umowy, w szczególności analiz, rekomendacji oraz notowań giełdowych, w ramach każdoczesnej oferty Biura Maklerskiego. 5. Poza podstawami zamian przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Opłat, mających zastosowanie do Klienta, Biuro Maklerskie jest uprawnione do jednostronnej zmiany nie wynegocjowanych indywidulanie postanowień Umowy, postanowień Regulaminu oraz Tabeli Opłat w przypadkach oraz w trybie wskazanym w Regulaminie. 6. Zmiana danych objętych Kartą Klienta następuje wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia Klienta i jest skuteczna wobec Biura Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu złożenia zaktualizowanej Karty Klienta w Oddziale Banku lub Punkcie Przyjmowania Zleceń Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Maklerskie o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Umowy. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę oraz inne ujemne następstwa, powstałe w wyniku nie odbierania przez Klienta korespondencji dostarczanej zgodnie ze wskazaniem Klienta, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 3. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku braku niezwłocznego powiadomienia Biura Maklerskiego przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w ust. 1, chyba że odpowiedzialność Biura Maklerskiego w tym zakresie wynikała ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Warunki i tryb wypowiedzenia Umowy określa Regulamin. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 4. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez Strony i w tej dacie wchodzi w życie, z zastrzeżeniem, że w przypadku korespondencyjnego trybu zawarcia Umowy, za moment zawarcia Umowy uznaje się datę przesłania Klientowi przez Biuro Maklerskie lub Bank, informacji potwierdzającej fakt otwarcia Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez DB Securities S.A. 5. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny. 6. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy, jak również stosunków prawnych wynikających z jego nieważności, bezskuteczności oraz zakończenia na jakiejkolwiek podstawie, jest prawo polskie. 7. Karta Klienta stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. 8. Oświadczenia Klienta, składane w związku z zawarciem Umowy, stanowią załącznik numer 2 do niniejszej Umowy. 9. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy oraz uzgodnienia zawarte pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem w zakresie objętym niniejszą Umową. PODPISY Pieczęć Banku Imiona i nazwiska reprezentantów Podpis Klienta Podpis za Bank Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank 4/4

5 Deutsche Bank Załącznik nr 2 do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Oświadczenia Klienta Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani 1. Imię i nazwisko, nr PESEL 2. Imię i nazwisko, nr PESEL działający w imieniu i na rzecz: (imię i nazwisko/nazwa firmy) zwany/zwani dalej Klientem, w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich z Biurem Maklerskim Deutsche Banku Polska S.A. niniejszym oświadczam(y), co następuje: Oświadczenie o otrzymaniu regulacji i wymaganych informacji 1) przed podpisaniem Umowy otrzymałem/otrzymaliśmy nie otrzymałem/nie otrzymaliśmy* następujące dokumenty zapoznałem/zapoznaliśmy się z ich treścią i akceptuję/akceptujemy wszystkie ich postanowienia, w tym warunki składania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych: a. Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. b. Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. c. Broszurę MiFID, zawierającą informacje m.in. o stosowanej w Biurze Maklerskim Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Polityce przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów, oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe. 2) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, że Biuro Maklerskie może udostępnić Polityki, o których mowa w pkt. 1) c. powyżej, na życzenie Klienta, 3) przed podpisaniem Umowy zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/nie zapoznaliśmy się* z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub przekazanymi Klientowi na trwałym nośniku informacji przez Biuro Maklerskie szczegółowymi informacjami dotyczącymi Biura Maklerskiego oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy, Zgoda na udostępnianie informacji w ramach Grupy Deutsche Bank 4) wyrażam(y) zgodę* na przekazywanie przez Biuro Maklerskie do DB Securities S.A., w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w Umowie, danych osobowych Klienta, numerów posiadanego przez Klienta Rachunku Bankowego oraz informacji o złożonych przez Klienta Zleceniach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i innych Dyspozycjach, oraz upoważniam(y) DB Securities S.A. do otrzymywania tych informacji, 5) wyrażam(y) zgodę* na otrzymywanie od DB Securities S.A. przez Biuro Maklerskie oraz przez Upoważnionych Pracowników Banku wykonujących czynności w związku z pełnieniem przez Bank funkcji agenta DB Securities S.A., informacji o numerze posiadanego przez Klienta w DB Securities S.A. Rachunku Inwestycyjnego, o transakcjach zawartych przez DB Securities S.A. na podstawie złożonych przez Klienta zleceń, o stanie tego Rachunku Inwestycyjnego oraz na przetwarzanie tych informacji w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych Instrumentów Finansowych, ich wartości oraz stanu środków pieniężnych, oraz upoważniam(y) Bank i Biuro Maklerskie do otrzymywania tych informacji, 1/3

6 6) w celu zapewnienia Klientowi właściwej obsługi w Oddziałach Banku wyrażam(y) zgodę i upoważniam(y)* nie wyrażam(y) zgody i nie upoważniam(y)* Biuro Maklerskie do przekazywania do Banku danych dotyczących stanów posiadania, obrotów, stanów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, treści Zleceń lub innych Dyspozycji, zawartych transakcji, zakresu świadczonych usług, oraz upoważniamy Bank do otrzymywania tych informacji, 7) wyrażam(y) zgodę* na ujawnianie informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy podmiotom krajowym lub zagranicznym, powiązanym z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) w celu: a) przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami, b) realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank, c) realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Grupy Deutsche Bank w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych 8) wyrażam(y) zgodę* na nagrywanie przez Biuro Maklerskie rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy oraz na przechowywanie zapisu dźwięku na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych nośnikach informacji. Klasyfikacja klienta i ocena profilu inwestycyjnego Klienta 9) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/ nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, o zaklasyfikowaniu Klienta przez Bank, ze skutkiem dla Biura Maklerskiego, do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.), 10) przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwróciło się* nie zwróciło się* do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji w Instrumenty Finansowe (ocena profilu inwestycyjnego Klienta), 11) przedstawiłem/przedstawiliśmy Biuru Maklerskiemu wszystkie informacje potrzebne do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe*, złożyłem/złożyliśmy w formie pisemnej oświadczenie o odmowie udzielenia informacji potrzebnych do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe*, 12) zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/zapoznaliśmy się* z wynikiem oceny, o której mowa w pkt. 11) powyżej, przeprowadzonej przez Biuro Maklerskie w odniesieniu do przekazanych przez Klienta informacji, oraz przyjmuję do wiadomości, że dokonana ocena jest wykorzystywana w zakresie czynności objętych Umową, Informacja o ryzykach 13) jestem świadomy/jesteśmy świadomi nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe oraz związaną z nim możliwością poniesienia straty, 14) jestem świadomy/jesteśmy świadomi*, nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* że żadne informacje uzyskane od Biura Maklerskiego, w tym przekazywane Klientowi analizy i rekomendacje oraz udzielana Porada Inwestycyjna o charakterze ogólnym, nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji, Zgoda na zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym 15) wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody* na przyjęcie przez Biuro Maklerskie i przekazanie do wykonania składanych przez Klienta Zleceń w zakresie Instrumentów Finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu w szczególności poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z DB Securities S.A. 2/3

7 Sposób przekazywania informacji lub składania oświadczeń 16) jeżeli zgodnie z wymogami prawa Biuro Maklerskie ma przekazać Klientowi informacje przy użyciu trwałego nośnika informacji, wówczas Klient wybiera ich przekaz: w formie papierowej*, lub na trwałym nośniku informacji innym niż papier*, 17) wyrażam(y) zgodę nie wyrażam(y)* zgody na przekazanie Klientowi przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem Strony Internetowej informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, 18) wyrażam(y) zgodę* na składanie Klientowi oświadczeń (woli lub wiedzy) oraz wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w postaci elektronicznej, 19) zawierając Umowę z Biurem Maklerskim działam(y) w imieniu własnym na rachunek własny, beneficjentem rzeczywistym 1) Umowy zawartej z Biurem Maklerskim jest DANE BENEFICJENTÓW Imię i nazwisko Adres beneficjenta rzeczywistego Imię i nazwisko Adres beneficjenta rzeczywistego PODPISY Data: - - Miejscowość: Podpis Klienta Podpis Klienta Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank 1) Beneficjent rzeczywisty to: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, z wyjątkami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawuje kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wyłączonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi 2. *) - zaznaczyć właściwy kwadrat, 3/3

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo