Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A."

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: i NIP , kapitał zakładowy złotych, opłacony w całości, zwanym dalej Biurem Maklerskim, reprezentowanym przez: a Imię i Nazwisko/Imiona i nazwisko współmałżonków zamieszkałym/-i w miejscowość, ulica, numer domu, mieszkania Zwanym/-i dalej Klientem, Zważywszy, że: 1. Deutsche Bank PBC S.A. (dalej Bank ) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w Biurze Maklerskim, udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bank jest agentem domu maklerskiego DB Securities S.A. (dalej DB Securities S.A. lub Dom Maklerski ), 2. Klient zamierza korzystać z usług Biura Maklerskiego, Strony postanowiły co następuje: Zakres świadczonych usług 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy (dalej: Umowa ) oraz na warunkach w niej określonych Biuro Maklerskie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług: 1) przyjmowania Zleceń Do Dyspozycji Maklera nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych i przekazywania ich do DB Securities S.A. w celu wykonania, oraz przyjmowania zapisów w ramach oferowania Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, 2) sporządzania analiz oraz rekomendacji w zakresie Instrumentów Finansowych, 3) udzielania Porad Inwestycyjnych o charakterze ogólnym w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe, 4) przyjmowania innych Dyspozycji Klienta związanych z przyjmowaniem Zleceń i zapisów, o których mowa pkt. 1), oraz prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego na rzecz Klienta, w tym w szczególności Dyspozycji przelewu środków pieniężnych, z 1

2 zastrzeżeniem, że w przypadku aktywacji przez Klienta dostępu do Serwisu Internetowego, przelewy środków pieniężnych z Rachunku Inwestycyjnego na podstawie złożonych przez Klienta dyspozycji, będą realizowane wyłącznie na jeden rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 6) poniżej, 5) udostępniania Klientowi, wybranych przez Biuro Maklerskie danych giełdowych i innych serwisów informacyjnych, 6) przyjmowania od Klienta dyspozycji dotyczących dokonywania przelewów środków pieniężnych z rachunku bankowego Klienta prowadzonego przez Deutsche Bank PBC S.A., wskazanego przez Klienta w Karcie Klienta, jako rachunku przeznaczonego do przelewów internetowych ( Dyspozycja pobrania środków ). Przelewy o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane wyłącznie w złotych polskich i wyłącznie, o ile rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, prowadzony jest w złotych polskich, 7) przekazywania do Banku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego Biuru Maklerskiemu przez DB Securities S.A., żądania obciążenia rachunku bankowego Klienta oraz realizacji przelewu na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z Dyspozycją pobrania środków. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich, o których mowa w ust. 1, na rzecz Klienta, określone są odpowiednio w Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (dalej Regulamin Przyjmowania Zleceń ) oraz Regulaminie sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku PBC S.A., (dalej Regulamin Sporządzania Analiz ). 3. Biuro Maklerskie niniejszym klasyfikuje Klienta do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.) w odniesieniu do wszystkich usług, świadczonych na podstawie niniejszej Umowy. 4. Znaczenie wyrażeń pisanych z wielkiej litery, których definicji nie zawiera niniejsza Umowa określone jest w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. W razie kolizji definicji rozstrzygające jest znaczenie nadane niniejszą Umową. 2 Klient jest zobowiązany do podania w Karcie Klienta Adresu Poczty Elektronicznej służącego w szczególności do nieodpłatnego otrzymywania potwierdzeń realizacji transakcji. W przypadku braku Adresu Poczty Elektronicznej potwierdzenia zawarcia transakcji będą wysyłane do Klienta listem zwykłym. Za wysłanie potwierdzenia transakcji listem zwykłym pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat. 2

3 Przyjmowanie Zleceń i innych Dyspozycji 3 1. Klient może składać Zlecenia i inne Dyspozycje pisemnie, za pośrednictwem telefonu, telefaxu lub z wykorzystaniem Serwisu Internetowego. Warunkiem składania zleceń z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, jest aktywacja tej usługi zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Zleceń. 2. W celu identyfikacji osoby składającej Zlecenie lub inną Dyspozycję za pośrednictwem telefonu, lub telefaxu strony ustalają hasło w brzmieniu określonym w Karcie Klienta. Identyfikacja Klienta może być również dokonywana w oparciu o kod dostępu ustalony przez Klienta samodzielnie z wykorzystaniem serwisu automatycznego (IVR) w trakcie aktywacji dostępu do usług bankowości elektronicznej, oferowanych przez Bank. Sposób dostępu do Serwisu Internetowego określa Regulamin Przyjmowania Zleceń. 3. Strony zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła przez Klienta osobom nieupoważnionym w sposób świadomy lub nieświadomy, do momentu powiadomienia Banku przez Klienta o fakcie ujawnienia hasła, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 4. Brak podania przez Klienta hasła w Karcie Klienta oraz brak kodu dostępu, o którym mowa w ust. 2, wyklucza możliwość składania przez niego Zleceń i innych Dyspozycji za pośrednictwem telefonu oraz telefaxu. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego 4 1. Klient korzystający z Serwisu Internetowego: a) zobowiązuje się do używania Serwisu Internetowego wyłącznie w celach, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Przyjmowania Zleceń, komunikatach i instrukcjach przekazywanych przez Biuro Maklerskie, lub Upoważnionych Przedstawicieli Banku oraz zgodnie z instrukcjami dostępnymi w ramach pomocy technicznej, b) zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu Internetowego do Biura Maklerskiego, ani nie przechowywać w ramach Serwisu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, c) przyjmuje do wiadomości, iż sposób wykorzystania przez Klienta danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, może podlegać kontroli (także w okresie 3 lat po rozwiązaniu Umowy) przez Biuro Maklerskie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dystrybutorów danych, z którymi Biuro Maklerskie zawarło umowę, w tym Polską Agencję Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie, a także przez dostawców oprogramowania związanego z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym spółkę Statica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, d) niniejszym upoważnia Biuro Maklerskie oraz wyraża zgodę na udostępnianie podmiotom, o których mowa w lit. c) powyżej, danych osobowych Klienta, niniejszej Umowy oraz wszelkich innych dokumentów i danych związanych z udostępnieniem Klientowi Serwisu Internetowego, jakie okażą się niezbędne w celu sprawowania kontroli, o której mowa w lit. c), w tym na przekazywanie przez Biuro Maklerskie tym podmiotom informacji o stwierdzonych przypadkach naruszeń przez Klienta 3

4 zobowiązań określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Przyjmowania Zleceń, a także w celu dostarczania tym podmiotom przez Biuro Maklerskie sprawozdań i informacji związanych z wykonywaniem Umowy (w tym naliczaniem opłat, liczbą logowań), e) zobowiązuje się korzystać z danych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności notowań giełdowych, wyłącznie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. W ramach Serwisu Internetowego, Biuro Maklerskie zapewnia Klientowi nieodpłatnie dostęp do informacji na temat notowań giełdowych w zakresie najlepszej oferty kupna oraz najlepszej oferty sprzedaży. Zakres prezentowanych notowań giełdowych może zostać rozszerzony na wniosek Klienta. Za udostępnianie danych giełdowych w rozszerzonym zakresie Biuro Maklerskie będzie pobierało opłatę, w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 3. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego w przypadkach określonych w Regulaminie Przyjmowania Zleceń. Przekazanie Zleceń lub innych Dyspozycji do wykonania 5 1. Biuro Maklerskie przyjmuje i przekazuje do wykonania do Domu Maklerskiego, lub Uprawnionego Podmiotu, Zlecenia lub inne Dyspozycje Klienta, działając w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, zgodnie z jego instrukcjami oraz dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków wykonania Zleceń w danej sytuacji rynkowej. 2. Wszystkie Zlecenia złożone przez Klienta będą traktowane jako Zlecenia Do Dyspozycji Maklera (DDM), z zastrzeżeniem, że Zlecenia Internetowe, będą zawsze przekazywane do realizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. automatycznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego lub innego Uprawionego Podmiotu, zgodnie z treścią Zlecenia wprowadzoną przez Klienta w Serwisie Internetowym. 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia są Instrumenty Finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, przekazanie do wykonania Zlecenia poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu, w tym poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z Domem Maklerskim, wymaga uprzedniej zgody Klienta. 4. W przypadku, gdy Zlecenie nie może być przekazane przez Biuro Maklerskie do wykonania, lub gdy przekazane Zlecenie nie zostało wykonane w całości w okresie jego ważności, Biuro Maklerskie niezwłocznie informuje o tym Klienta telefonicznie, lub za pośrednictwem faksu lub przesyłając wiadomość na Adres Poczty Elektronicznej, lub w przypadku Klientów korzystających z Serwisu Internetowego za pośrednictwem tego serwisu. 5. W przypadku pośrednictwa przez Biuro Maklerskie w oferowaniu wartościowych instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej Biuro Maklerskie przyjmuje zapisy na Instrumenty Finansowe zgodnie z warunkami oferty. 4

5 Potwierdzenia zawarcia transakcji 6 1. Biuro Maklerskie, dostarczy Klientowi otrzymane od Domu Maklerskiego potwierdzenia zawarcia transakcji najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym Biuro Maklerskie otrzyma je od Domu Maklerskiego. W przypadku niemożności dostarczenia ww. potwierdzeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Biuro Maklerskie informuje Klienta o tym fakcie i przekazuje potwierdzenia w najbliższym możliwym terminie. 2. Klient, który podał w Karcie Klienta Adres Poczty Elektronicznej, będzie otrzymywał potwierdzenia zawarcia transakcji w formie elektronicznej, na podany Adres Poczty Elektronicznej. Klient, który nie podał Adresu Poczty Elektronicznej na Karcie Klienta, będzie otrzymywał potwierdzenie zawarcia transakcji listem zwykłym na podany w Karcie Klienta adres korespondencyjny. Klient, który aktywował usługę korzystania z Serwisu Internetowego, będzie otrzymywał potwierdzenia transakcji za pośrednictwem Adresu Poczty Elektronicznej oraz dodatkowo za pośrednictwem tego Serwisu Internetowego. 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wysyłaniem potwierdzenia zawarcia transakcji za pośrednictwem faksu, Serwisu Internetowego, lub poczty elektronicznej, jak również w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń oraz rozbieżności, co do treści potwierdzenia zawarcia transakcji, strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich nieprawidłowości. Pełnomocnictwo 7 1. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego oraz pracowników Banku zatrudnionych w Punktach Przyjmowania Zleceń, do wystawiania w jego imieniu Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, w tym zapisów na zakup Instrumentów Finansowych w obrocie pierwotnym, oraz realizacji Dyspozycji przelewów środków pieniężnych na Rachunek Bankowy wskazany w Karcie Klienta, jak również do wykonywania innych zleconych przez Klienta czynności związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego, na podstawie otrzymanych od Klienta Dyspozycji złożonych za pośrednictwem telefonu, faksu lub Serwisu Internetowego. 2. Klient niniejszym udziela Bankowi pełnomocnictwa, z prawem substytucji dla pracowników Biura Maklerskiego lub Banku, do obciążenia rachunku bankowego Klienta zgodnie z Dyspozycjami pobrania środków oraz upoważnia Bank do realizacji przelewów na Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzony przez DB Securities S.A., zgodnie z tymi dyspozycjami. 5

6 Odpowiedzialność 8 1. Biuro Maklerskie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego, umożliwiającego poufność przekazywanych przez Klienta informacji, w tym w szczególności składanych Zleceń i innych Dyspozycji. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta wskutek składania przez Klienta Zleceń lub innych Dyspozycji, o których mowa w 3 ust. 1, w sposób, który naraża dane będące przedmiotem Zlecenia lub innej Dyspozycji na ich ujawnienie, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność, dochowały należytej staranności. 9 Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. Postanowienia końcowe Zmiany bądź uzupełnienia Umowy lub załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 10 ust Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zamieszczonych w Karcie Klienta, zmiana danych Biura Maklerskiego, a także zmiana wzoru podpisu Klienta. 4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana przez Klienta zakresu danych, które mają być Klientowi udostępniane w Serwisie Internetowym, o których mowa w 4 Umowy, w szczególności analiz, rekomendacji oraz notowań giełdowych, w ramach każdoczesnej oferty Biura Maklerskiego. 5. Poza podstawami zamian przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Opłat, mających zastosowanie do Klienta, Biuro Maklerskie jest uprawnione do jednostronnej zmiany nie wynegocjowanych indywidulanie postanowień Umowy, postanowień Regulaminu oraz Tabeli Opłat w przypadkach oraz w trybie wskazanym w Regulaminie. 6. Zmiana danych objętych Kartą Klienta następuje wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia Klienta i jest skuteczna wobec Biura Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu złożenia zaktualizowanej Karty Klienta w Oddziale Banku lub Punkcie Przyjmowania Zleceń Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Maklerskie o każdej zmianie swoich danych osobowych, adresu korespondencyjnego, siedziby lub innych danych wymaganych przy zawieraniu Umowy. 2. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkodę oraz inne ujemne następstwa, powstałe w wyniku nie odbierania przez Klienta korespondencji dostarczanej zgodnie ze wskazaniem Klienta, o ile Biuro Maklerskie i podmioty, za które ponosi ono odpowiedzialność dochowały należytej staranności. 6

7 3. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku braku niezwłocznego powiadomienia Biura Maklerskiego przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w ust. 1, chyba że odpowiedzialność Biura Maklerskiego w tym zakresie wynikała ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Warunki i tryb wypowiedzenia Umowy określa Regulamin. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 4. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez Strony i w tej dacie wchodzi w życie, z zastrzeżeniem, że w przypadku korespondencyjnego trybu zawarcia Umowy, za moment zawarcia Umowy uznaje się datę przesłania Klientowi przez Biuro Maklerskie lub Bank, informacji potwierdzającej fakt otwarcia Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez DB Securities S.A. 5. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje właściwy sąd powszechny. 6. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy, jak również stosunków prawnych wynikających z jego nieważności, bezskuteczności oraz zakończenia na jakiejkolwiek podstawie, jest prawo polskie. 7. Karta Klienta stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. 8. Oświadczenia Klienta, składane w związku z zawarciem Umowy, stanowią załącznik numer 2 do niniejszej Umowy. 9. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy oraz uzgodnienia zawarte pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem w zakresie objętym niniejszą Umową. <pieczęć Banku> <imiona i nazwiska reprezentantów> Za Klienta Za Bank Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank 7

8 Załącznik nr 2 do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku PBC S.A. Oświadczenia Klienta Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani 1. imię i nazwisko, nr PESEL 2. imię i nazwisko, nr PESEL działający w imieniu i na rzecz: zwany/zwani dalej Klientem (imię i nazwisko/nazwa firmy) w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich z Biurem Maklerskim Deutsche Banku PBC S.A. niniejszym oświadczam(y), co następuje: Oświadczenie o otrzymaniu regulacji i wymaganych informacji 1) przed podpisaniem Umowy otrzymałem/otrzymaliśmy nie otrzymałem/nie otrzymaliśmy* następujące dokumenty zapoznałem/zapoznaliśmy się z ich treścią i akceptuję/akceptujemy wszystkie ich postanowienia, w tym warunki składania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych: a. Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. b. Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku PBC S.A. c. Broszurę MiFID, zawierającą informacje m.in. o stosowanej w Biurze Maklerskim Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Polityce przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów, oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe. 2) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, że Biuro Maklerskie może udostępnić Polityki, o których mowa w pkt. 1) c. powyżej, na życzenie Klienta, 8

9 3) przed podpisaniem Umowy zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/nie zapoznaliśmy się* z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub przekazanymi Klientowi na trwałym nośniku informacji przez Biuro Maklerskie szczegółowymi informacjami dotyczącymi Biura Maklerskiego oraz usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy, Zgoda na udostępnianie informacji w ramach Grupy Deutsche Bank 4) wyrażam(y) zgodę* nie wyrażam(y) zgody* na przekazywanie przez Biuro Maklerskie do DB Securities S.A., w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w Umowie, danych osobowych Klienta, numerów posiadanego przez Klienta Rachunku Bankowego oraz informacji o złożonych przez Klienta Zleceniach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i innych Dyspozycjach, oraz upoważniam(y) DB Securities S.A. do otrzymywania tych informacji, 5) wyrażam(y) zgodę* nie wyrażam(y) zgody* na otrzymywanie od DB Securities S.A. przez Biuro Maklerskie oraz przez Upoważnionych Pracowników Banku wykonujących czynności w związku z pełnieniem przez Bank funkcji agenta DB Securities S.A., informacji o numerze posiadanego przez Klienta w DB Securities S.A. Rachunku Inwestycyjnego, o transakcjach zawartych przez DB Securities S.A. na podstawie złożonych przez Klienta zleceń, o stanie tego Rachunku Inwestycyjnego oraz na przetwarzanie tych informacji w szczególności w celu umożliwienia Klientowi sprawdzenia aktualnego stanu posiadanych Instrumentów Finansowych, ich wartości oraz stanu środków pieniężnych, oraz upoważniam(y) Bank i Biuro Maklerskie do otrzymywania tych informacji, 6) w celu zapewnienia Klientowi właściwej obsługi w Oddziałach Banku wyrażam(y) zgodę i upoważniam(y)* nie wyrażam(y) zgody i nie upoważniam(y)* Biuro Maklerskie do przekazywania do Banku danych dotyczących stanów posiadania, obrotów, stanów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, treści Zleceń lub innych Dyspozycji, zawartych transakcji, zakresu świadczonych usług, oraz upoważniamy Bank do otrzymywania tych informacji, 7) wyrażam(y) zgodę* nie wyrażam(y) zgody* na ujawnianie informacji związanych z zawarciem i realizacją Umowy podmiotom krajowym lub zagranicznym, powiązanym z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) w celu: a) przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, lub innymi przestępstwami, b) realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank, c) realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Grupy Deutsche Bank w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych 8) wyrażam(y) zgodę* nie wyrażam(y) zgody* na nagrywanie przez Biuro Maklerskie rozmów telefonicznych w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy oraz na przechowywanie zapisu dźwięku na magnetycznych, optycznych, 9

10 magnetooptycznych lub innych nośnikach informacji. Klasyfikacja klienta i ocena profilu inwestycyjnego Klienta 9) zostałem/zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, nie zostałem/ nie zostaliśmy poinformowany/poinformowani*, o zaklasyfikowaniu Klienta przez Bank, ze skutkiem dla Biura Maklerskiego, do kategorii klientów detalicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. nr 183, poz z późn. zm.), 10) przed zawarciem Umowy Biuro Maklerskie zwróciło się* nie zwróciło się* do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestycji w Instrumenty Finansowe (ocena profilu inwestycyjnego Klienta), 11) przedstawiłem/przedstawiliśmy Biuru Maklerskiemu wszystkie informacje potrzebne do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe*, złożyłem/złożyliśmy w formie pisemnej oświadczenie o odmowie udzielenia informacji potrzebnych do dokonania przez Biuro Maklerskie oceny poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w Instrumenty Finansowe *, 12) zapoznałem/zapoznaliśmy się* nie zapoznałem/zapoznaliśmy się* z wynikiem oceny, o której mowa w pkt. 11) powyżej, przeprowadzonej przez Biuro Maklerskie w odniesieniu do przekazanych przez Klienta informacji, oraz przyjmuję do wiadomości, że dokonana ocena jest wykorzystywana w zakresie czynności objętych Umową, Informacja o ryzykach 13) jestem świadomy/jesteśmy świadomi nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe oraz związaną z nim możliwością poniesienia straty, 14) jestem świadomy/jesteśmy świadomi*, nie jestem świadomy/nie jesteśmy świadomi* że żadne informacje uzyskane od Biura Maklerskiego, w tym przekazywane Klientowi analizy i rekomendacje oraz udzielana Porada Inwestycyjna o charakterze ogólnym, nie mogą być traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji, Zgoda na zawieranie transakcji poza rynkiem regulowanym 15) wyrażam zgodę* nie wyrażam zgody* na przyjęcie przez Biuro Maklerskie i przekazanie do wykonania składanych przez Klienta Zleceń w zakresie Instrumentów Finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poza rynkiem regulowanym lub poza alternatywnym systemem obrotu w szczególności poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z DB Securities S.A. Sposób przekazywania informacji lub składania oświadczeń 16) jeżeli zgodnie z wymogami prawa Biuro Maklerskie ma przekazać Klientowi informacje przy użyciu trwałego nośnika informacji, wówczas Klient wybiera ich przekaz: 10

11 w formie papierowej*, lub na trwałym nośniku informacji innym niż papier*, 17) wyrażam(y) zgodę nie wyrażam(y)* zgody na przekazanie Klientowi przez Biuro Maklerskie za pośrednictwem Strony Internetowej informacji, które nie są adresowane indywidualnie do Klienta, 18) wyrażam(y) zgodę* nie wyrażam(y) zgody* na składanie Klientowi oświadczeń (woli lub wiedzy) oraz wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji w postaci elektronicznej, 19) zawierając Umowę z Biurem Maklerskim działam(y) w imieniu własnym na rachunek własny, beneficjentem rzeczywistym 1) Umowy zawartej z Biurem Maklerskim jest (imię i nazwisko, adres beneficjenta rzeczywistego) (imię i nazwisko, adres beneficjenta rzeczywistego) (data i miejsce) (podpis Klienta) Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika podmiotu z Grupy Deutsche Bank (podpis Klienta) 1) Beneficjent rzeczywisty to: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, z wyjątkami określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawuje kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wyłączonych przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi2. *) - zaznaczyć właściwy kwadrat, 11

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia.... w. pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w nazwa miejscowości zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD,

1 Przedmiot Umowy. 3.1. prowadzony w PLN, 3.2. prowadzony w EUR, 3.3. prowadzony w USD, Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników):

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników): UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zawarta w dniu, w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych

1. Imię i Nazwisko. a Nazwa (Firma) Klienta. Adres siedziby właściwy dla rozliczeń podatkowych ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00 Umowa o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Zwana dalej Umową zawarta w dniu / / pomiędzy UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYJMOWANIA PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAPISÓW W OFERTACH PUBLICZNYCH, ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO eipo.bmbgż SPIS TREŚCI: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A

UMOWA O PROWADZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A UMOWA O PROWADZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH I BROKERSKICH NR IKZE- (UMOWA O PROWADZENIE IKZE) zawarta w dniu w pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Załącznik nr 4 do procedury produktowej Rachunek Inwestycyjny OTC /klient / (uprawniony kontrahent,) Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 7 do OPZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (ADMINISTRATOREM DANYCH) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo