PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście (lista gości w załączeniu do protokołu). Na podstawie listy obecności Starosta Adam Krzysztoń stwierdził, że Zarząd Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, po czym przedstawił porządek posiedzenia. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z filią w Rakszawie. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Powiatu Łańcuckiego. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Łańcucki. 4. Organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego na rok szkolny 2017/ Wniosek Firmy,,Geodezja Tadeusz Nadowski o przedłużenie umowy lub zawarcie nowej dot. udostępnienia powierzchni w celu lokalizacji stacji referencyjnej. 6. Zapoznanie się z wnioskami Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego. 7. Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dot. współpracy przy organizacji IV Mistrzostw Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej,,KONWÓJ-CUP Pismo podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dot. współpracy przy XV Gali Piłkarskiej Podkarpacka Nika. 9. Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca,,ŁAŃCUT o nieodpłatne użyczenie sceny oraz wsparcie finansowe VIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego,,Garniec Pisma kierowników jednostek dot. zmiany planu dochodów i wydatków oraz zawiadomienia Wojewody. 11. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu oraz WPF. 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia. W punkcie pierwszym posiedzenia Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie Marek Kilian przedstawił przygotowany projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu organizacyjnego jednostki - Środowiskowego Domu Samopomocy

2 - 2 - w Łańcucie z filią w Rakszawie. Następnie poinformował, że zmiany dotyczą dwóch punktów. Pierwszy z nich dotyczy zmiany liczby statutowej uczestników ŚDS w Łańcucie z 38 na 40 uczestników oraz ŚDS w Rakszawie z 27 na 29 uczestników natomiast zmiana druga dotyczy zaprzestania działalności klubu samopomocy, który działał przy ŚDS w Łańcucie. Kolejno Zarząd Powiatu łańcuckiego jednogłośnie podjął uchwałę Nr 246/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie (uchwała w załączeniu do protokołu). W punkcie drugim posiedzenia w związku ze zbliżającą się reformą edukacji Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krystyna Gruca przedstawiła przygotowany projekt sieci szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Naczelnik zaznaczyła, iż nowa reforma zakłada zmiany w kształceniu zawodowym polegające na zmianie nazewnictwa gdzie zamiast zasadniczych szkół zawodowych, które działały do tej pory utworzone zostaną szkoły branżowe. Naczelnik nadmieniła również, że przedłożony projekt w/w uchwały dotyczy kształtu ustroju szkolnego w dwóch okresach: r r., podczas którego utworzone zostaną branżowe szkoły I stopnia w miejsce ZSZ r. rozpoczną funkcjonowanie ponadpodstawowe czteroletnie licea i pięcioletnie technika. Kolejno Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Powiatu Łańcuckiego (projekt w załączeniu do protokołu). W punkcie trzecim członkowie zarządu zapoznali się z projektem uchwały dotyczącym trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Łańcucki. Następnie Naczelnik K. Gruca dodała, iż przygotowany projekt uchwały podyktowany jest koniecznością dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa oświatowego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gdzie przed wszystkim podane zostały nowe przepisy, które definiują szereg istotnych pojęć min. najbliższy powiat, podstawowa kwota dotacji czy statystyczna liczba uczniów. Pani K. Gruca poinformowała również, iż w konsekwencji zmian traci moc uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego po omówieniu tematu jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Łańcuckiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Łańcucki (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

3 - 3 - W punkcie czwartym w temacie organizacji kształcenia ogólnego i zawodowego na rok szkolny 2017/2018 Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krystyna Gruca odnosząc się do arkuszy organizacyjnych organizacji roku szkolnego 2017/2018 zasygnalizowała, że ze względu na spadek liczby uczniów związany z niżem demograficznym należy przyjąć minimalną liczbę oddziałów dla poszczególnych szkół. Poinformowała również, że w roku szkolnym 2017/2018 powiaty zostały zobligowane do przekazywania arkuszy bezpośrednio do kuratorium w związku z powyższym nie ma możliwości manewru. Kolejno Naczelnik przedstawiła przedłożoną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zaplanowaną liczbę oddziałów (pisma w załączeniu do protokołu). Po przedstawieniu tematu Zarząd Powiatu Łańcuckiego wyraził zgodę na utworzenie klas wielozawodowych oraz określił występną liczbę oddziałów do projektu arkusza na rok szkolny 2017/2018 jak poniżej; wstępna organizacja roku szkolnego 2017/2018 szkoła liceum technikum szkoła branżowa I stopnia I LO w Łańcucie 4 oddziały ZS Nr 1 w Łańcucie 4 oddziały 1 oddział dla dorosłych (semestr I oraz III) ZS Nr 2 w Łańcucie 1 oddział 1 oddział 1 oddział ZS Nr 3 w Łańcucie 2 oddziały 1 oddział ZST w Łańcucie 2 oddziały 1 oddział Naczelnik K. Gruca poinformowała również członków zarządu o planach utworzeniu klasy sportowej w ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie. Jednocześnie Naczelnik zaznaczyła, iż z uwagi, że utworzenie oddziału sportowego wymaga spełnienia określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. poz. 1129) o szczegółach Zarząd Powiatu Łańcuckiego zostanie poinformowany w późniejszym terminie. Kolejno Naczelnik K. Gruca przedstawiła prośbę Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie Roberta Szury dotyczącą wyrażenie zgody na sfinansowanie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczyciela liceum (I LO w Łańcucie). Naczelnik wyjaśniła, iż prośba Dyrektora podyktowana jest faktem coraz większej liczby uczniów wymagających wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne (uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami). Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie wraził zgody na sfinansowanie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczyciela I LO w Łańcucie w ramach przyznanych szkole środków na dokształcenie zawodowe.

4 - 4 - W punkcie piątym Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z wnioskiem Firmy,,Geodezja Tadeusz Nadowski (wniosek w załączeniu do protokołu) wyraził zgodę na przedłużenie umowy dot. udostępnienia powierzchni w celu lokalizacji stacji referencyjnej umożliwiającej korzystanie z techniki pomiarów satelitarnych przez geodetów z terenu powiatu łańcuckiego. W punkcie szóstym posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z wnioskami Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego (wnioski w załączeniu do protokołu). Zarząd Powiatu realizując wnioski Komisji postanowił rozpoznać temat zawarty w pkt 2 dotyczący podjęcia negocjacji pomiędzy zarządcami drogi powiatowej relacji Łańcut Białobrzegi i wojewódzkiej Naklik Leżajsk w Łańcucie (Podzwierzyniec) w celu rozwiązania komunikacyjnego. Po rozeznaniu temat zostanie przedstawiony na posiedzeniu zarządu. W punkcie siódmym Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z pismem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dotyczącym współpracy przy organizacji IV Mistrzostw Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej,,KONWÓJ-CUP 2017 w Łańcucie (pismo w załączeniu do protokołu) postanowił dofinansować zakup nagród w kwocie do 250 zł oraz przekazać upominki dla uczestników turnieju w formie płyt CD, na której umieszczone zostały: film promujący Powiat Łańcucki,,Tradycja i Nowoczesność oraz film z uroczystości Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w roku Punkt ósmy został ściągnięty z porządku posiedzenia. W punkcie dziewiątym Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca,,ŁAŃCUT dotyczącym wsparcia finansowego VIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego,, Granice (pismo w załączeniu do protokołu) postanowił przekazać na w/w cel kwotę w wysokości 300 zł. W punkcie dziesiątym pisma kierowników jednostek dot. zmiany planu dochodów i wydatków oraz zawiadomienia Wojewody (pisma w załączeniu do protokołu) przedstawił Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Stanisław Barnat. Następnie Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie podjął uchwałę Nr 247/2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 (uchwała w załączeniu do protokołu). W punkcie jedenastym Skarbnik S. Barnat przedstawił proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu wprowadzone na podstawie pism Ministra

5 - 5 - Rozwoju i Finansów, pism dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych oraz analiz realizacji planu dochodów za styczeń i luty 2017 r. Skarbnik poinformował również, że w przedstawionym projekcie uchwały ogółem zmniejszono dochody o kwotę ,19 zł, wydatki zwiększono ogółem o kwotę ,76 zł, przychody na pokrycie powstałego deficytu zwiększono o kwotę ,95zł. Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej powiatu łańcuckiego (projekty uchwał w załączenie do protokołu). W punkcie dwunastym w sprawach różnych i wolnych wnioskach radny Jan Kilian zwrócił się o interwencję w sprawie wycieku wody na drogę wojewódzką na pograniczu Gminy Markowa a Gminy Łańcut. Następnie radna Halina Golec zwróciła uwagę na duże kolejki w Wydziale Komunikacji. Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus wyjaśniła, że Wydział Komunikacji w grudniu ubiegłego roku pozyskał jeden dodatkowy etat, który po części ma usprawnić pracę wydziału natomiast w sytuacji gdy podjęte kroki nie będą wystarczające Wicestarosta zapewniła, że zostaną podjęte kolejne decyzję w sprawie wydziału. Radny Tadeusz Gwizdak zwrócił się o uzupełnienie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie zestawień dotyczących nad finansowania ze strony powiatu łańcuckiego w 2015 rok zadań Gminy Łańcut. Jednocześnie prosząc o zobowiązanie Dyrektora ZDP w Łańcucie do przedstawienia propozycji uzgodnień pomiędzy Powiatem a Gminą Łańcut w sprawie udzielonej nadpłaty w 2015 roku. Starosta poinformował również członków zarządu o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych powiatu łańcuckiego gdzie w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez UE rozstrzygnięto przetarg na budowę szkolnej hali sportowej przy ZST w Łańcucie oraz na remont budynku PCPR w Łańcucie. Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu A. Krzysztoń zamknął 64 posiedzenie zarządu. Na tym protokół zakończono Posiedzenie trwało od 9 00 do Protokołowała: Justyna Haduch

6 - 6 - Podpisy Członków Zarządu Powiatu: Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń -... Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus -... Członek Zarządu Halina Golec -... Członek Zarządu Tadeusz Gwizdak -... Członek Zarządu Jan Kilian -... Inne osoby, które zapoznały się protokołem: Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat -... Sekretarz Robert Kochman -...

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. 93 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. 77 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r.

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r.

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. 84 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. 91 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r.

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. 104 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. 94 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r.

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.5.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

- inspektor w Biurze Rady protokolantka

- inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 199 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 marca 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.40.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. 96 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Br Protokół Nr 136/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 21 marca 2018 roku

Br Protokół Nr 136/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 21 marca 2018 roku Br. 0022.8.2018 Protokół Nr 136/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego w dniu 21 marca 2018 roku 1. Otwarcie posiedzenia. Pan Włodzimierz Wojnarowski - Przewodniczący Zarządu otworzył sto trzydzieste

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r.

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 01 marca 2018 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 120/2017

PROTOKÓŁ NR 120/2017 OR.IV.0022.1.10.2017 PROTOKÓŁ NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2017 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 32/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 października 2017 r. w godz. 13 00 15 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. XXIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Stanisława

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 160/2014

PROTOKÓŁ NR 160/2014 OR.II.0022.1.15.2014 PROTOKÓŁ NR 160/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.13.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Protokół nr 0022.73.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r.

PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r. PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu,

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, PROTOKÓŁ NR 189 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli: Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady-protokolantka. Porządek obrad Zarządu Powiatu:

W posiedzeniu uczestniczyli: Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady-protokolantka. Porządek obrad Zarządu Powiatu: PROTOKÓŁ NR 230 / 2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 2018 roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.04.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r. UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.05.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski Protokół Nr 94/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 5 maja 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 11 00-11 35. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku. Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 11-tej. W Sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU. W okresie od 19 stycznia 2017r. do 2 lutego 2017r. odbyły się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu 20.03.2013r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.03.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r.

PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r. PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 182 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 grudnia 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 35/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 listopada 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 35/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 listopada 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 35/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 listopada 2018 r. w godz. 9 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r.

PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r. PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 60/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 stycznia 2017 r. godz. 14:00

PROTOKÓŁ Nr 60/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 stycznia 2017 r. godz. 14:00 PROTOKÓŁ Nr 60/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 stycznia 2017 r. godz. 14:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r.

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 czerwca 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 180 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.40. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 354/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 354/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR 354/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo