PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście (lista gości w załączeniu do protokołu). Na podstawie listy obecności Starosta Adam Krzysztoń stwierdził, że Zarząd Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, po czym wniósł do porządku obrad punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia; 1. Prośba dyrektora ZS Nr 3 w Łańcucie o utworzenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 2. Podjęcie decyzji o utworzeniu klasy sportowej w liceum ogólnokształcącym. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przetargu na sprzedaż działek gruntowych położonych w Albigowej i oznaczonych w ewidencji gruntów, jako nr: 86/93, 86/ Zapoznanie się z wnioskami Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego. 5. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok Wniosek ks. Rafała Borcz opiekuna projektu Liturgiczna Służba Ołtarza Fara Łańcut o wsparcie finansowe Ogólnodiecezjalnych Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej. 7. Wniosek Dyrektora I LO w Łańcucie o wsparcie finansowe XIV Powiatowego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego. 8. Wniosek Dyrektora I LO w Łańcucie dot. objęcia honorowym patronatem oraz dofinansowanie konkursu historycznego,, Co było kiedy nas nie było. 9. Pisma kierowników jednostek dot. zmiany planu dochodów i wydatków oraz zawiadomienia Wojewody. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. 11. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

2 - 2 - W punkcie pierwszym posiedzenia Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krystyna Gruca przedstawiła prośbę Dyrektora ZS Nr 3 w Łańcucie o utworzenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (wniosek w załączeniu do protokołu). Kolejno Naczelnik wyjaśniła, że wprowadzając klasę wielozawodową w ZS Nr 3 w Łańcucie w której kształceni są pracownicy młodociani, młodzież odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy na podstawie umów, zajęcia teoretyczne ogólnokształcące w szkole natomiast kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie turnusów czterotygodniowych. Do tej pory ZS Nr 3 w Łańcucie nie mógł przeprowadzać nauki teoretycznej zawodu z uwagi na zapisy w rozporządzeniu, które jasno określają zasady takiego kształcenia. W związku z powyższym młodzież wysyłana była do ośrodków z poza powiatu, co wiązało się z tym, że szkoła obciążona była kosztami uczestnictwa w zajęciach (oprócz zakwaterowania i wyżywienia, które pokrywali rodzice). Naczelnik poinformowała również, że przy koncepcji tworzenia ośrodka kształcenia rozważana była możliwość utworzenia go miedzy innymi w centrum kształcenia praktycznego, ale z uwagi na zapisy prawa oświatowego najprostszym rozwiązanie okazało się utworzenie takiego ośrodka w szkole gdzie jest tradycja kształcenia wielozawodowego. Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w ZS Nr 3 w Łańcucie. W punkcie drugim Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krystyna Gruca zwróciła się do członków zarządu o podjęcie decyzji o utworzeniu klasy sportowej w liceum ogólnokształcącym. Naczelnik poinformowała, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego określa zasady tworzenia tego typu klas. Kolejno poinformowała o warunkach, które należy spełnić; Oddział sportowy liczy minimum 24 uczniów Szkolenie sportowe prowadzone jest w dwóch dyscyplinach; siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopcy Nauczyciel-trenerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz opracowują dla danego typu sportu program szkolenia sportowego W związku z brakiem szkolnej bazy sportowej należy przedstawić pisemną informację, co do możliwości korzystania z obiektów sportowych innych jednostek W ramach programu szkolenia sportowego należy zaplanować jeden obóz szkoleniowy Wymiar obowiązkowych zajęć sportowych wynosi, co najmniej 10 godzin. Zarząd Powiatu Łańcuckiego wyraził wstępną zgodę na prowadzenie rekrutacji dla klasy sportowej w ramach czterech planowanych oddziałów klas pierwszych w ZS Nr 1 w Łańcucie. Jednocześnie zaznaczając, iż ostateczna decyzja o utworzeniu klasy sportowej zostanie podjęta po uzyskaniu deklaracji rodziców o podjęciu nauki przez uczniów w liceum. W punkcie trzecim posiedzenia Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie podjął uchwałę Nr 249/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż działek gruntowych położonych

3 - 3 - w Albigowej i oznaczonych w ewidencji gruntów, jako nr: 86/93, 86/97 (uchwała w załączeniu do protokołu). W punkcie czwartym członkowie zarządu zapoznali się z wnioskami Komisji; Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji (wnioski w załączeniu do protokołu). W punkcie piątym Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2017 (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). W punkcie szóstym obrad Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z pismem Liturgicznej Służby Ołtarza Fara Łańcut dotyczącym wsparcia Ogólnodiecezjalnych Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej (pismo w załączeniu do protokołu) postanowił wesprzeć zawody przekazując na zakup nagród kwotę w wysokości 150 zł. W punkcie siódmym Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora I LO w Łańcucie (wniosek w załączeniu do protokołu) postanowił udzielić wsparcia finansowego w wysokości zł z przeznaczeniem na organizację XIV Powiatowego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego. W punkcie ósmym Zarząd Powiatu Łańcuckiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora I LO w Łańcucie dotyczącym dofinansowania konkursu historycznego;,,co było kiedy nas nie było - edycja I, (Mieszczanie łańcuccy na przełomie XIX i XX) (pismo w załączeniu do protokołu) nie wyraził zgody na dofinansowanie przez powiat w/w konkursu. W punkcie dziewiątym Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Stanisław Barnat przedstawił zmiany planu dochodów i wydatków oparte na przesłanych pismach przez naczelników, kierowników jednostek oraz wojewodę (pisma w załączeniu do protokołu). Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie podjął uchwałę Nr 250/2017 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 (uchwała w załączeniu do protokołu). W punkcie dziesiątym Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat odnosząc się do 66 posiedzenia Zarządu Powiatu Łańcuckiego w dniu r., na którym zaopiniowany został projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. poinformował, iż powyższy projekt uchwały z uwagi na wniesione

4 - 4 - przez Centrum Medyczne Sp. z o.o. pismo (pismo w załączeniu do protokołu) został zmieniony. Skarbnik dodał, iż zmiany projektu uchwały dotyczą okresu finansowania przez powiat gdzie w pierwszej wersji uchwały koniec finansowania przewidziany był na rok 2044 natomiast po zmianie termin finansowania przewidziany jest na rok Skarbnik zaznaczył również, że w następstwie podjęcia przez Radę Powiatu Łańcuckiego powyższej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o będzie potrzeba zamiany uchwały WPF, w której należy wykreślić trzy lata finansowania (2042,2043,2044 rok). Radny Tadeusz Gwizdak odnosząc się do pkt 3 projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o zaznaczył, iż zapis powinien precyzować dokładny cel, na jaki mają trafić pieniądze. Radna Halina Golec również zapytała czy tylko i wyłącznie na ten cel zostaną przekazane środki? Wicestarosta odpowiedziała, iż w projekcie uchwały cel jest jasno określny. Poinformowała również, iż sama nazwa inwestycji budziła wątpliwości natomiast została ona jak gdyby wymuszona przez dokumenty, które należało złożyć żeby pozyskać dofinansowanie z RPO. W uchwale zapisane zostało to co jest w potocznej opinii obiegowej, czyli pawilon diagnostyczno zabiegowy natomiast realizacja inwestycji będzie pod nazwą,, Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów. Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasz Wais wyjaśnił, że nazwa zamierzenia inwestycyjnego pn.; Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów wzięła się z stąd, że w celowości inwestycji główną podstawą jest utworzenie OIT-u w Łańcucie, którego nie ma do dnia dzisiejszego w szpitalu. Skarbnik S. Barnat wyjaśnił również, iż w związku z podjętą w dniu roku decyzją o dofinansowaniu przez Powiat Łańcucki Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. celem realizacji inwestycji związanej z przebudową szpitala podjęte zostały uchwały w związku, z którymi corocznie od 2015 roku zwiększane są udziały dla CM w Łańcucie. Obecnie Centrum Medyczne zamierza kontynuować realizację inwestycji związanej z przebudową szpitala, co sfinansowane ma zostać w głównej części z kredytu zaciągniętego przez Spółkę. Powiat Łańcucki, jako 100% udziałowiec Spółki zgodne z podjętą w 2014 roku decyzją o dofinansowaniu Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. w związku z już realizowaną inwestycją przebudowy szpitala, zamierza wyasygnować z budżetu powiatu środki w wysokości niezbędnej do starania się przez CM o kredyt. Stąd należy dokonać zmiany uchwały Nr XLVI/303/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. aby w roku 2017 dokapitalizować Centrum Medyczne dodatkowo o kwotę zł w roku 2018 i 2019 o kwotę zł, zaś w latach o kwotę rocznie zł.

5 - 5 - W 2017 roku zwiększenie udziałów zł planuje się sfinansować wolnymi środkami nagromadzonymi w latach poprzednich, wynikającymi z rozliczeń kolejnych budżetów. Wolne środki są wynikiem oszczędności, jakie czynione były w celu zabezpieczania na lata kolejne, w sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba natychmiastowego uruchomienia kwoty niezbędnej do dofinansowania inwestycji realizowanej prze Centrum Medyczne w związku z podjętymi wcześniej uchwałami, w których powiat zobowiązał się do takiej pomocy. Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,,centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). Kolejno Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. Łukasz Wais poinformował członków zarządu o zatwierdzonym przez narzędzie oceny inwestycji w sektorze zdrowia, pn. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) wniosku o dofinansowanie zadań służby zdrowia w Centrum Medycznym w Łańcucie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Prezes poinformował również o zakwalifikowaniu się Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. do współpracy transgranicznej między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowanej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Dzięki programowi Centrum Medyczne w Łańcucie ma szansę na pozyskanie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt medyczny swoich obiektów. Następnie Starosta zwrócił się z zapytaniem do Prezesa odnośnie sprawy pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowania na termomodernizację obiektów szpitalnych gdzie w związku z możliwością pozyskania środków doprojektowane zostały w projekcie Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Prezes wyjaśnił, iż wniosek nie został jeszcze złożony natomiast termin składnia wniosków o dofinansowanie jest do końca roku. Następnie poinformował, iż planowane prace termomodernizacyjne przewidziane zostały na budynku chorób zakaźnych gdzie mają być usytuowane soalry na ciepłą wodę, na budynku nr 4 gdzie zaplanowana została fotowoltaika natomiast wymiennikownie ciepła ma się znaleźć pod budynkiem administracyjnym. Prezes poinformował również, że przewidziany koszt inwestycji wynosi około 1,5 mln zł z kolei planowane dofinansowanie z NFOŚ przewidziane jest na 90-95% w formie pożyczki na 1%. Starosta poprosił o jak najszybsze zgłoszenie prac oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

6 - 6 - W dalszej części posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z pismem radnej Agnieszki Rzepki odnośnie finansowania CM w Łańcucie (pismo w załączeniu do protokołu). Na pytania radnej Agnieszki Rzepki zawarte w przesłanym do Zarządu Powiatu piśmie odnośnie przyszłości szpitala oraz związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. odpowiedział Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat. Radna poprosiła o wyjaśnienie czy został zaciągnięty kredyt przez CM w kwocie zł i czy został on poręczony przez powiat oraz jeżeli poręcznie zostało udzielone przez powiat to, w jakiej formie? Skarbnik S. Barnat wyjaśnił, iż do tej pory Centrum Medycznie nie zaciągnęło kredytu na kwotę zł dodał również, że jeśli nie ma kredytu nie ma poręczenia. Jeżeli natomiast dojdzie do takiej sytuacji poręczenie będzie na zasadzie umowy poręczenia. Radna; Jeżeli Centrum Medyczne nie korzysta z poręczenia kredytu to, dlaczego obecnie jest proponowana zmiana budżetu na rok 2017 i wprowadza się propozycję; zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu wypłaty poręczeń? Skarbnik wyjaśnił, iż kwota zł nie była ujęte w budżecie, jako wydatek bieżący natomiast została ona zabezpieczona w WPF. Radny Tadeusz Gwizdak nawiązując do pytania Radnej poprosił o wyjaśnienie, kiedy będzie zaciągnięty kredyt i kiedy będzie funkcjonowało poręczenie? Prezes odnosząc się do zadanego pytania odpowiedział, iż poręczenie w wysokości zł (jednorazowo) dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, czyli kredytu rocznego na kwotę 5 mln zł. Radny T. Gwizdak podsumował, iż w tym montażu finansowym, który został przedstawiony kredyt 12 mln zł nie jest brany pod uwagę natomiast zwrócił się o wyjaśnienie niejasności zapisów dotyczących zabezpieczenia kredytu w kwocie zł na okres jednego roku czy też do roku 2020/2030? Skarbnik wyjaśnił, iż zapisy w uchwale zostaną uchylone, ale jeszcze nie teraz, lecz po wyjaśnieniu sprawy miedzy bankami. Jeżeli wyjaśni się sprawa miedzy bankami zostaje jedynie poręczenie zł w roku 2017 dla Polskiego Banku Spółdzielczego. Jeżeli CM dostanie duży kredyt to trzeba będzie poręczenie przenieść na udziały i wydłużyć do 2041 roku. Radna; Jeśli zamiarem Zarządu jest udzielenie poręczenia kredytu tylko i wyłącznie w 2017 r. to należy zmienić uchwałę rady nr XLVI/304/2014 z dnia 30 października 2014 r. i ograniczyć okres poręczenia tylko do 2017 r. Skarbnik poinformował, iż trzeba będzie zmienić w/w uchwałę, lecz dopiero po wyjaśnieniu sprawy dużego kredytu. Radna: W uzasadnieniu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału radni są informowani, że uchwała w sprawie poręczenia ma zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w 2017 r. jako poręczenie jednoroczne a nie wieloletnie. To uzasadnienie sugeruje o poręczeniu w tym roku bliżej nieokreślonego kredytu dla CM. Proszę o szerszą

7 - 7 - informację o tym kredycie. Dodatkowo proszę o informację, w jaki sposób Zarząd zamierza zabezpieczyć deklarację:,,poręczenie ma zostać zrealizowane tylko i wyłącznie w 2017 r. Skarbnik wyjaśnił, że w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu jest zapis gdzie zł dotyczy tylko budżetu Natomiast w uchwale WPF wykazane jest finansowanie wieloletnie. Skarbnik wyjaśnił, iż zapis w ustawie o finansach jasno określa gdzie prognoza WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej dochody bieżące jak i wydatki bieżące w tym na obsługę długu gwarancję i poręczenia. Chodzi o to żeby to wszystko ująć w WPF, aby mieć realność wskaźników zadłużenia. Z drugiej strony musimy wiedzieć jak będzie się to kształtować przyszły budżet. Radna: W projekcie uchwały nr XXVI/2017 Rady Powiatu łańcuckiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany WPF Powiatu Łańcuckiego wraz z tabelarycznym załącznikiem przedstawiono obciążenie z tytułu poręczenia kredytu w kwocie zł w latach 2017 do 2033 i kwocie zł w roku Jest to sprzeczne z deklaracją:,,uchwała w sprawie poręczenia ma zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w 2017 r. jako poręczenie jednoroczne a nie wieloletnie. Skarbnik wyjaśnił, iż poręczenie wykorzystuje się tylko przez jeden rok. Radna: Proszę o przedstawienie prognozy dodatkowych przychodów z uszczegółowienie tytułu (kredyt, sprzedaż nieruchomości-których?), które będą finansować kwoty wydatków na podniesienie kapitału CM w poszczególnych latach, Skarbnik wyjaśnił, iż cała prognoza dochodów jest zawarta w uchwale WPF. Dodał również, ze nie ma możliwości dzień dzisiejszy ich zmiany gdyż są one przyjęte przez RIO jak również są przyjęte, jako realne. Radna: Proszę o przedstawienie analizy wskaźnikowej zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach w okresie 2017 r. do 2044 r. Skarbnik poinformował, iż wszystkie wskaźniki zadłużenia są również zapisane i wyliczone w WPF. Natomiast w WPF cały czas po stronie wydatkowej jest zapisane 3,5 mln zł, jako wydatek inwestycyjny w którym znajduje się 1,5 mln na udziały na Centrum Medyczne. Skarbnik S. Barnat zaznaczył również, iż podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału dla CM do kwoty zł w dużej mierze ogranicza większe inwestycje powiatu. Radna: W projekcie uchwały z zmianie budżetu 2017r. podano kwotę zł, o którą zwiększa się przychody budżetu -, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy rok Proszę o poszerzenie informacji nt. tej nadwyżki z lat ubiegłych. Z jakich zadań (tytułów) pozostała niewykorzystana kwota proszę o uszczegółowienie. Skarbnik wyjaśnił, iż zwiększonymi przychodami budżetu z tytułu wolnych środków nagromadzonych w latach poprzednich, wynikających z rozliczeń kolejnych budżetów planuje się sfinansować zwiększenie udziałów Centrum Medycznego

8 - 8 - o zł. Wolne środki są wynikiem oszczędności, jakie czynione były w celu zabezpieczania na lata kolejne, w sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba natychmiastowego uruchomienia kwoty niezbędnej do dofinansowania inwestycji realizowanej przez Centrum Medyczne w związku z podjętymi wcześniej uchwałami, w których powiat zobowiązał się do takiej pomocy. Przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału dla Centrum Medycznego w takich kwotach, jakie zostały w niej zawarte powoduje, że w projekcie uchwały w sprawie WPF trzeba będzie wykreślić trzy lata finansowania tj. 2044, 2043, W punkcie jedenastym Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w ślad za proponowaną zmianą uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. opracowana została uchwała w sprawie zmiany budżetu zabezpieczając prawidłowość realizacji zadań w roku bieżącym. Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady powiatu łańcuckiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). W punkcie dwunastym Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w ślad za proponowaną zmianą uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. opracowana została uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczając prawidłowość realizacji zadań. Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łańcuckiego (projekt uchwały w załączeniu do protokołu). W punkcie trzynastym w sprawach różnych i wolnych wnioskach członkowie zarządu zostali poinformowani o wynikach konkursu na dyrektorów placówek; Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie, który odbył się w dniu Na Dyrektorów Placówek zostali powołani bez żadnych wątpliwości Pani Elżbieta Dolata - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie oraz Pan Józef Skomra - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Kolejne konkursy na dyrektorów szkół odbędą się; w dniu dla szkół zawodowych ZS Nr 2 oraz ZS Nr 3 w Łańcucie w dniu r. dla ZS Nr 1 w Łańcucie. Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząc y Zarządu A. Krzysztoń zamknął 67 posiedzenie zarządu. Na tym protokół zakończono Posiedzenie trwało od 9 00 do Protokołowała: Justyna Haduch Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

9 - 9 - Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń -... Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus -... Członek Zarządu Halina Golec -... Członek Zarządu Tadeusz Gwizdak -... Członek Zarządu Jan Kilian -... Inne osoby, które zapoznały się protokołem: Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat -... Sekretarz Robert Kochman -...

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. 93 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. 77 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r.

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r.

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r.

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. 84 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. 91 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r.

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. 104 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. 94 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. XXIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Stanisława

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku

Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. w sprawie przekazania dla Spółki kwoty zł.

5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. w sprawie przekazania dla Spółki kwoty zł. Protokół Nr 122/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 31 lipca 2017 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 31 lipca 2017 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r.

Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r. Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 lipca 2016 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r. r( Protokół nr 0022.107.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 stycznia 2017 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10 00. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 160/2014

PROTOKÓŁ NR 160/2014 OR.II.0022.1.15.2014 PROTOKÓŁ NR 160/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r.

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 01 marca 2018 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 36/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 36/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz. 10 00 12 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 3/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9 00 12 35 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia roku.

Uchwała Nr 80/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia roku. Uchwała Nr 80/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8.10.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Skład Orzekający

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.5.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 101/2013

PROTOKÓŁ NR 101/2013 OR.II.0022.1.3.2013 PROTOKÓŁ NR 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r.

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia. roku.

UCHWAŁA Nr. RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia. roku. UCHWAŁA Nr. RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia. roku. projekt w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 7/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 7 marca 2016 r., w godz. 12 00 13 25 w dniu 14 marca 2016 r., w godz. 11 00 14 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 43/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r. OR.II.0022.1.41.2015 PROTOKÓŁ NR 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/XXI/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 20 grudnia 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2012 2016 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 55/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 grudnia 2015 r., w godz. 9 00 11 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

dochodów bieżących o kwotę ,22 zł z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektów:

dochodów bieżących o kwotę ,22 zł z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektów: Protokół z LXIV (64) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 5 gmdnia 2016 roku w godz. 12 0-12 48 Ad.1 Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 4 Członków Zarządu!lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 24.11.2015 roku ( w godz. 14:30-16: 15 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/349/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku W posiedzeniach udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz. 9 00 10 40 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku Protokół Nr 162/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 45/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 20 grudnia 2016 r. w godz. 8 30 11 30 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 143/2013

PROTOKÓŁ NR 143/2013 OR.II.0022.1.45.2013 PROTOKÓŁ NR 143/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 grudnia 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ

Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Obecni, jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Or.VI /10 Kłobuck, dnia r. PROTOKÓŁ Nr 138/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 15 kwietnia 2010 roku

Or.VI /10 Kłobuck, dnia r. PROTOKÓŁ Nr 138/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 15 kwietnia 2010 roku Or.VI.0062-138/10 Kłobuck, dnia 19.04.2010 r. PROTOKÓŁ Nr 138/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 15 kwietnia 2010 roku W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli: Garncarek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 W posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 1. Leszek Margas - Wicestarosta Radomski 2. Marek Jarosz - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 180/2014

PROTOKÓŁ NR 180/2014 OR.II.0022.1.35.2014 PROTOKÓŁ NR 180/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 2014 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 14/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 14/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 15. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo