RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku"

Transkrypt

1 RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu. Komisja Budżetu pracuje w niezmienionym pięcioosobowym składzie: Przewodniczący Komisji - Radny Andrzej Wróbel Wiceprzewodniczący Komisji - Radny Sławomir Górka Członkowie : - Radny Jan Kuć - Radny Bartłomiej Kurkus - Radny Marek Plichta Zgodnie z planem pracy Komisji Budżetu przyjętym do realizacji Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok zaplanowano 6 posiedzeń Komisji. W zaplanowanym okresie odbyło się 14 protokołowanych posiedzeń. Plan został zrealizowany w całości. W pracach Komisji oprócz członków Komisji udział brali: Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki, Pan Michał Okniński Wicestarosta Siedlecki, Pan Zygmunt Wielogórski Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu, oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w zależności od potrzeb. Podczas posiedzeń Komisja wydała 17 pozytywnych opinii dotyczących rozpatrywanych sprawozdań i informacji, 51 pozytywnych opinii dotyczących projektów uchwał, przyjęła 2 sprawozdania i 3 informacje na różne tematy. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 12 lutego 2016 roku. /Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 12 lutego 2016 roku/ Podczas posiedzenia zaopiniowano pozytywnie: 1

2 1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki z zaproponowanymi zmianami. 2. Projekt Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 roku. 3. Projekt Uchwały w sprawie powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach. 4. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Komisja przyjęła: 1. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok. 2. Informację dotyczącą działań na rzecz wprowadzenia zmian zasad finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 30 marca 2016 roku. /Protokół Nr 14/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 30 marca 2016 roku/ Było to posiedzenie poza planem Pracy Komisji. Podczas posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016 roku. /Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 14 kwietnia 2016 roku/ 2

3 1. Sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach w 2015 roku. 2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2015 roku. 3. Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2015 roku. 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 roku. 5. Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim w 2015 roku. 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2015 roku. 8. Projekt Uchwały w sprawie Statutu 9. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 10. Projekt Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. 11. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 12. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 3 czerwca 2016 roku. /Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 3 czerwca 2016 roku/ Było to posiedzenie poza planem Pracy. 3

4 1. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 2. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Piąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 roku. /Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 10 czerwca 2016 roku/ 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. 2. Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok. 3. Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok. 4. Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2015 rok. 5. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata za 2015 rok. 6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok. 7. Projekt Uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki. 8. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 9. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 10. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. 11. Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. 12. Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. 13. Projekt Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 4

5 Ponadto członkowie Komisji przyjęli: 1. Informację Starosty na temat prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu. 2. Informację Starosty w sprawie finansowania oświaty. Szóste posiedzenie odbyło się w dniu 12 sierpnia 2016 roku. /Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 12 sierpnia 2016 roku/ Było to wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Podczas posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 1. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 2. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 3. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 4. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego. 5. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości. 6. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Siódme posiedzenie odbyło się w dniu 13 września 2016 roku. 5

6 /Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 13 września 2016 roku/ Było to wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisją Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Podczas posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 1. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. 2. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr W i W na odcinku droga krajowa nr 2 Stary Krzesk Krzesk Majątek Krzesk Królowa Niwa w partnerstwie z Gminą Zbuczyn. 3. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń. 4. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 5. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Ósme posiedzenie odbyło się w dniu 16 września 2016 roku. /Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 16 września 2016 roku/ 1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach za I półrocze 2016 roku. 2. Informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2016 roku. 3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata za I półrocze 2016 roku. 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2016 roku. 6

7 5. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku z uwzględnieniem wprowadzonej poprawki, polegającej na zmianie w 6 brzmienia wiersza 2 z Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2017 r. na Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 6. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Dziewiąte posiedzenie odbyło się w dniu 30 września 2016 roku. /Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 30 września 2016 roku/ Było to wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Podczas posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 1. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 2. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Dziesiąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 13 października 2016 roku. /Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 13 października 2016 roku/ 1. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym, pod warunkiem obniżenia w 8 pkt 2 kwoty górnej granicy umorzenia należności ze zł na kwotę zł. 3. Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia. 7

8 Jedenaste posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28 października 2016 roku. /Protokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 28 października 2016 roku/ 1. Projekt Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 2. Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym. 3. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Dwunaste posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14 listopada 2016 roku. /Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 14 listopada 2016 roku/ 1. Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku. 2. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Trzynaste posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 roku. /Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 8 grudnia 2016 roku/ 1. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX 8

9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 3. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 4. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku. 5. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok 7. Projekt Planu Pracy Rady Powiatu na 2017 rok. Członkowie Komisji przyjęli Plan Pracy Komisji na 2017 rok. Czternaste posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 roku. /Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji z dnia 21 grudnia 2016 roku/ Było to wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Podczas posiedzenia członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 1. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 2. Projekt Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 3. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku. Komisja zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w Planie Pracy Komisji na 2016 rok. Przewodniczący 9

10 Komisji Budżetu /-/ Andrzej Wróbel Lp Nazwisko i imię Członka Komisji Data posiedzenia 2016 rok Nieobecności Łączna liczba nieob. W załączeniu: Wykaz obecności Członków Komisji Budżetu na posiedzeniach Komisji w 2016 roku. WYKAZ OBECNOŚCI Załącznik 10

11 1. Andrzej Wróbel 0 2. Sławomir Górka U 1 3. Jan Kuć U U 2 4. Bartłomiej Kurkus U U 2 5. Marek Plichta U 1 CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETU na posiedzeniach Komisji w 2016 roku U nieobecność usprawiedliwiona N nieobecność nieusprawiedliwiona Przewodniczący Komisji Budżetu /-/ Andrzej Wróbel 11

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.13.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.3.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU W 2016 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE POSIEDZENIE ODBYŁO SIĘ W DNIU 12 LUTEGO (OD POCZĄTKU KADENCJI POSIEDZENIE DZIESIĄTE)

PIERWSZE POSIEDZENIE ODBYŁO SIĘ W DNIU 12 LUTEGO (OD POCZĄTKU KADENCJI POSIEDZENIE DZIESIĄTE) RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU W 2016 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.4.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.1.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ za 2014 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/7/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.14.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 9 lutego (od początku kadencji posiedzenie dwudzieste drugie)

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 9 lutego (od początku kadencji posiedzenie dwudzieste drugie) RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.3.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2017 ROKU W 2017 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.4.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU W 2015 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 stycznia

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 stycznia RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.5.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2015 ROKU W 2015 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2016 roku.

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2016 roku. RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.6.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2016 roku. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA Rady Powiatu Siedleckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/ 146/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXV/ 146/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXV/ 146/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU W 2017 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r.

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. Uchwała Nr XLI/243/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/73/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2004 r.

Uchwała Nr XIV/73/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2004 r. w' Uchwała Nr XIV/73/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r. Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok Na podstawie 14 ust. 1 i 4 oraz 44 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Powiatu ego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. Na podstawie art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku. SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku. Skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/9/10

Bardziej szczegółowo

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku 3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Siedlcach i planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2006 rok. Na podstawie 14 ust. 1-4

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2015 roku.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2015 roku. RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.3.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2015 roku. Skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Siedleckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014 roku Uchwała Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w Siedlcach BR

RADA POWIATU w Siedlcach BR RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.1.2018 PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018 z XXXVII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, I RYNKU PRACY W ROKU 2014 W 2014 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy ogółem odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 14 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 14 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2017 r. Poz. 2405 UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 14 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 14 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXIII/136/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 14 00

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 14 00 BR.0002.5.2018 PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Z XLI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 24 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 Przewodniczący Rady Zygmunt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2016

PROTOKÓŁ NR XXIV/2016 RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0002.11.2016 PROTOKÓŁ NR XXIV/2016 z XXIV Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach odbytej w dniu 21 grudnia 2016 roku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Spraw Społeczno Obywatelskich Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2016 rok. Komisja Spraw Społeczno Obywatelskich w roku 2016 realizowała plan pracy przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/181/2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR XXX/181/2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r. UCHWAŁA NR XXX/181/2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.2.2017 PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 z XXVI Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 11 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 11 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/148/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 lutego 2017 roku

UCHWAŁA NR XXV/148/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 lutego 2017 roku UCHWAŁA NR XXV/148/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXV/180/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2017r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 23 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 23 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 23 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 Na podstawie art. 231

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.6.2016 Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2018 ROKU Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł Stan realizacji (w sprawie) 1 XXXVII/340/2018 23.01.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2018r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wynik głosowania (imienne)

Wynik głosowania (imienne) Godzina 9:11:1 Głosowanie nr 1 typ:wko - o zdjęcie z porządku obrad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny lokalu mieszkalnego Nr 24 położonego w Siedlcach przy ulicy Mieszka I. 8 Piotr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/2017

PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.1.2017 PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 z XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2016r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 czerwca 2015 r.

Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 czerwca 2015 r. Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2015 r.

Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2015 r. Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2015 r. Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok UCHWAŁA Nr.. RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/141/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIV/141/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 grudnia 2016 roku UCHWAŁA NR XXIV/141/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 120/2017

PROTOKÓŁ NR 120/2017 OR.IV.0022.1.10.2017 PROTOKÓŁ NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 2017 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR IX/58/99. RADY POWIATU w SIEDLCACH. z dnia 24 września 1999 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

UCHWALA NR IX/58/99. RADY POWIATU w SIEDLCACH. z dnia 24 września 1999 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu. vt> UCHWALA NR IX/58/99 RADY POWIATU w SIEDLCACH z dnia 24 września 1999 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/189//2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 26 października 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXII/189//2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 26 października 2006 r. UCHWAŁA NR XXXII/189//2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 26 października 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na rok 2019 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Powiat Golubsko-Dobrzyński Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % wyk. wykonania Dochody ogółem- z tego: 45.883.363,25 46.275.335,20 100 100,85 1. - dochody własne 10.783.411,00 11.114.757,73 24,02 103,07 2. -dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.6.2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z XXXIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 26 września 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/17/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19.04.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 ROKU INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2016-2019 ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 ROKU MARZEC 2017 R. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.9.2017 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Z XXXIII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 29 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/106/2004 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 października 2004 r.

UCHWAŁA NR XIX/106/2004 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 października 2004 r. UCHWAŁA NR XIX/106/2004 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym powiatu na 2004 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIII/671/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 22 marca r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 160/12 ZARZADU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 12 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 160/12 ZARZADU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 12 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 160/12 projekt ZARZADU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 33 i art. 33a oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr. /.. /.. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 z zakresu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR LV/243/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na rok 2018 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009roku

Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009roku Uchwała Nr XXXV/247/2009 Siedlce z dnia 28 września 2009roku w sprawie wyraŝenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce Korczew długości 10 100 mb na odcinkach:

Bardziej szczegółowo