WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW"

Transkrypt

1 TEMAT 6 WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW Na podstawie danych uzyskanych z obliczenia i wyrównania przybliŝonego ciągu zamkniętego (dane współrzędne punktów 1, 2, 3, 4, 5) oraz wyników pomiaru punktów 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (rys. 1): ϕ = [g] n* α 12 β n*0.01 α = [g] β = [g] + n*50[cc] Rys. 1. Oblicz współrzędne pozostałych punktów załamania granicy obrębu Zabierzów, czyli punktów 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (rys. 1). Obliczenia wykonaj w programie WinKalk. W tym celu zakładamy obiekt Mapa ewidencyjna a następnie tworzymy bazę punktów danych 1, 2, 3, 4, 5 wykorzystując z menu programu Punkty opcję Wpis, gdzie wpisujemy numer punktu i współrzędne X i Y (z dokładnością do mm)

2 oraz kod 202, który oznacza punkt graniczny stabilizowany trwale. Następnie aby obliczyć współrzędne punktów 11-17, wybieramy z menu Pomiary opcje: - Domiary (dla punktów13, 14, 15 i 11-domiar równy 0.00), - Tachimetria (dla punku 17-wysokości przyjąć 0.00), - Wcięcia Liniowe (dla punktu 16) Kątowe (dla punktu 12) Po obliczeniu współrzędnych X, Y punktów 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 w programie WinKalk zapisz bazę obliczonych punktów całego obrębu, czyli punktów 1-5 i W tym celu z menu Punkty wybieramy opcję Edycja. Otrzymamy na ekranie wykaz współrzędnych wszystkich punktów w bazie (1-5, 11-17). Zapisujemy je w raporcie (pierwsza ikona od lewej) w formacie RTF pliku pod nazwą współrzędne obrębu.rtf ). 2. Teraz rozpoczynamy pracę w programie Mikromap. W pierwszej kolejności naleŝy ustawić skalę wykonywanej mapy 1:2000. W tym celu z menu wybieramy Mapa Skala i wybieramy z listy skalę 1:2000. Następnie naleŝy wczytać współrzędne wszystkich punktów obrębu (obliczonych w WinKalk) do programu Mikromap. W tym celu wybieramy z menu programu Mikromap Punkty Import WinKalk a następnie z wyświetlonej listy obiektów wybieramy nasz załoŝony obiekt w WinKalku, czyli Mapa ewidencyjna. Wyświetli się tabela (tab. 1) Tabela 1. NaleŜy wybrać opcję Punkty na mapę a następnie z wyświetlonej tabeli 2a przenieść wszystkie punkty obrębu z okna Punkty w tabeli do okna Punkty na mapie (tab. 2b). a) b) Tabela 2.

3 JeŜeli rysunek wszystkich punktów obrębu nie pokaŝe się na ekranie, naleŝy wybrać ikonę ZbliŜenie a następnie z jej rozwinięcia ikonę ZbliŜenie wszystkich obiektów. Po wyświetleniu punktów obrębu łączymy je linią czarną zgodnie z następującą numeracją: (rys. 2). Rys. 2.

4 Kolejną czynnością jest zaprojektowanie 8 działek (w tym jedna działka to droga). Zaczynamy od określenia punktów załamania granicy drogi. Przykładowy (zbliŝony do wymaganego szkicu od studentów) szkic projektu wszystkich działek przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Aby wykreślić drogę obieramy punkty końcowe jednego z boków tej działki, jako punkty obrębu 2 i 15. Łączymy te punkty linią łamaną w punkcie 103. PołoŜenie punktu 103 określamy w przybliŝeniu (aby zachować geometrię działek przedstawioną na rys. 3) czytając jego współrzędne z mapy (kursor myszki naprowadzamy na przybliŝone połoŝenie punktu 103 i odczytujemy współrzędne w dolnej części ekranu). Aby wstawić ten punkt na mapę wybieramy z menu Punkty Wstawianie ręczne a następnie w wyświetlonej tabeli (tab. 3) wpisujemy nr punktu 103 i odczytane współrzędne X, Y oraz wpisujemy kod 202.

5 Tab. 3. W dalszej kolejności projektujemy drogę o szerokości 6 metrów. W związku z tym musimy wyznaczyć połoŝenie punktów 105, 106, 109 załamania granicy drogi. Jedną z moŝliwości wyznaczenia linii oddalonej o 6m względem linii jest wyznaczenie punktów pomocniczych. W tym celu z menu Obliczenia wybieramy Pomiary terenowe a dalej Domiary. Następnie wybieramy początek i koniec linii pomiarowej, czyli Po zdefiniowaniu tej linii wyświetli się okno (tab. 4), w którym wpisujemy miarę bieŝącą 0.00 oraz domiar równy szerokości drogi, czyli 6m (domiar po lewej stronie linii pomiarowej ze znakiem ujemny). Wyznaczymy w ten sposób punkt pomocniczy np. X oddalony od punktu 2 o 6m w linii prostopadłej do prostej Dalej w tej samej tabeli naleŝy wpisać miarę bieŝącą równą odległości (odległość naleŝy wcześniej zmierzyć na mapie) i domiar równieŝ 6m. Wyznaczymy sobie drugi punkt pomocniczy np. Y, który łącząc z punktem X tworzy linię równoległą do prostej Tak samo postępujemy dla prostej , wyznaczając 2 punkty pomocnicze X i Y. Tab. 4. Aby wyznaczyć teraz ostateczne punkty załamania granicy działki drogi, 105, 106, 109, naleŝy wyznaczyć połoŝenie punktów przecięcia się odpowiednich linii: - dla punktu 106 przecięcie się linii X -Y z linią X -Y, - dla punktu 105 przecięcie się linii X -Y z linią 2-17, - dla punktu 109 przecięcie się linii X -Y z linią Po wyznaczeniu tych punktów łączymy je linią tworząc w ten sposób działkę drogę o szerokości 6m. Punkty pomocnicze kasujemy. Następnie projektujemy w przybliŝeniu pozostałe działki w sposób przedstawiony na rys. 3. Aby połączyć dokładnie rysowaną linię z punktem naleŝy w programie Mikromap włączyć ikonę przyciąganie do punktu. Aby wpasować dokładnie rysowaną linię na inną linię naleŝy w programie Mikromap włączyć ikonę przyciąganie do linii. Powstałe w ten sposób nowe punkty załamania granic działek, oraz numery samych działek, numerujemy zgodnie z numeracją przedstawioną na rys. 3. Aby wpisać numer np. 101 punktu załamania granicy działki wybieramy z menu Obliczenia,

6 dalej Pomiary na mapie i Współrzędne i wskazujemy (przy włączonym przyciąganiu do punktu) nasz punkt 101. Wyświetli się okno dialogowe ze współrzędnymi wskazanego punktu (tab. 5), w którym wpisujemy nr 101 i kod 202 i wskazujemy na mapę. Tab. 5. Aby wpisać numer działki wybieramy z menu Rysuj a następnie Tekst. Pismo powinno być pochyłe czcionką ARIAL CE. Wszystkie działki (linie graniczne, punkty z numerami) wykonujemy w kolorze czerwonym. W dalszej kolejności naleŝy sprawdzić czy punktu 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109 leŝą faktycznie dokładnie na odpowiednich prostych. W tym celu z menu wybieramy Obliczenia, dalej Pomiary na mapie i Rzutowanie na linię. Dla kaŝdego sprawdzanego punktu wskazujemy początek i koniec linii pomiarowej, na której się znajduje a następnie wskazujemy sam punkt rzutowany. Wynikiem tego wskazania będzie domiar równy Świadczy to o tym, Ŝe punkt znajduje się dokładnie na linii. NaleŜy pamiętać, Ŝe wskazując punkty konieczne jest włączenie ikony przyciąganie do punktu. Kolejną czynnością jest wkreślenie granicy uŝytków gruntowych (linia ciągła na zielono) punkty Linię tą wkreślamy w przybliŝeniu jak na rys. 4. Punkty granicy uŝytku gruntowego (210, 209, 208) powstałe w wyniku przecięcia granicy uŝytku z granicami działek wyznaczamy w taki sam sposób jak punkty graniczne działek. Kreślimy równieŝ na takich samych zasadach kontur klasyfikacyjny (linia przerywana na zielono) między punktami 5 a 13. Wyznaczy nam on po drodze punkty 205, 206, 200, 201, 207, 202, 203, 204. Wszystkie klasouŝytki (linie graniczne, punkty z numerami) wykonujemy w kolorze zielonym. Sprawdzenie połoŝenia tych wszystkich punktów (czy znajdują się na prostej) dokonujemy w znany nam juŝ sposób (rzutowanie punktów na linię).

7 Rys. 4. Opisujemy rodzaje uŝytków gruntowych i klas jak na rys. 4. Opis na zielono w sposób podobny jak przy numeracji działek. Na końcu naleŝy wstawić siatkę kwadratów a takŝe opisać współrzędne X i Y lewego dolnego wolnego krzyŝa siatki. Mapę wykonujemy w skali 1:2000. Opis pozaramkowy mapy wygląda następująco: - MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW (pismo pochyłe ARIAL CE o wysokości 10mm), - Skala 1 : 2000 (pismo pochyłe ARIAL CE o wysokości 7mm), - Obręb: Zabierzów (pismo pochyłe ARIAL CE o wysokości 7mm), - Imię i nazwisko, nr grupy lab. i Nr przypisany w grupie (pismo pochyłe ARIAL CE o wysokości 5mm), Opis pozaramkowy naleŝy umieścić w dolnej części mapy pod rysunkiem a sam rysunek w środkowej części arkusza mapy. Teraz przystępujemy do obliczania pola powierzchni. Wykonujemy to zgodnie z zasadą obliczeń w geodezji, czyli od ogółu do szczegółu. W pierwszej kolejności liczymy pole

8 powierzchni obrębu, następnie pole powierzchni kaŝdej działki a na końcu pola powierzchni wszystkich klasouŝytków w poszczególnych działkach. Aby obliczyć pole powierzchni obrębu z menu wybieramy Obliczenia, dalej Pomiary na mapie i Pole wewnątrz linii. Wskazujemy kolejno punkty załamania granicy obrębu, czyli Po wskazaniu ostatniego punktu, nr 5, na dole ekranu pojawi się wynik obliczenia pola powierzchni. Wynik ten jest w metrach kwadratowych z dokładnością do 0.01m 2. Taki wynik naleŝy zanotować dla późniejszej kontroli, natomiast w wykazie pól powierzchni wynik zaokrąglamy do m 2. Tak postępujemy równieŝ przy liczeniu pól powierzchni działek 1-8. Mając wyliczone pola powierzchni działek naleŝy sprawdzić, czy suma pól powierzchni wszystkich działek 1-8 zgadza się z polem powierzchni obrębu. Sumujemy pola działek policzone z dokładnością do 0.01m 2 a na końcu sprawdzamy wynik z polem powierzchni obrębu z dokładnością do m 2. Wyniki te muszą być zgodne. Dalej postępujemy podobnie wykonując obliczenia pól powierzchni klasouŝytków w poszczególnych działkach. Mając wyliczone pola powierzchni klasouŝytków danej działki naleŝy sprawdzić, czy suma pól powierzchni wszystkich tych klasouŝytków zgadza się z polem powierzchni działki. Sumujemy pola klasouŝytków policzone z dokładnością do 0.01m 2 a na końcu sprawdzamy wynik z polem powierzchni działki z dokładnością do m 2. Wykonujemy takie obliczenia niezaleŝnie dla kaŝdej działki. Wyniki te muszą być zgodne. W ten sposób wykonaliśmy obliczenia pola powierzchni obrębu, działek zwartych w obrębie i klasouŝytków zawartych w poszczególnych działkach. Efekt końcowy pracy W wyniku obliczeń całego tematu naleŝy sporządzić: 1. Sprawozdanie (krótki ale treściwy opis tego co zostało wykonane w temacie) 2. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy obrębu (raport RTF z WinKalka) 3. Wykaz współrzędnych punktów załamania granic działek (w formie tabelarycznej, zestawienie: nr punktu, X, Y) 4. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy uŝytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego (w formie tabelarycznej, zestawienie: nr punktu, X, Y) 5. Obliczenie pola powierzchni obrębu, działek i klasouŝytków (w formie tabelarycznej z dokładnością do m 2, wraz z kontrolą sum krzyŝowych)

9 Nr działki Powierzchni Powierzchnie uŝytków ogółem [ha] R II R III a Ł II Ł III a Suma 6. Rysunek mapy w formie wydruku na formacie A-3 z zachowaniem kolorów oraz na dyskietce.

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn. 29.06.2012 r. cgeozasiewy 2.6.2.8 Softline Plus ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław tel: 71-7889287 www.softline.xgeo.pl, e-mail: softline@xgeo.pl

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wersja 3.0 Polska Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii TPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Copyright (Prawa autorskie): SmallGIS Antoni Łabaj, Obrońców Helu 21, 30-395 Krakow, Poland www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i funkcjonalność systemu

Charakterystyka i funkcjonalność systemu Charakterystyka i funkcjonalność systemu GEOLISP Katowice, styczeń 2012 autor: Marian Poniewiera Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Politechniki Śląskiej www.geolisp.pl geolisp@geolisp.pl Krótki

Bardziej szczegółowo