Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r."

Transkrypt

1 Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj cej w zatrudnieniu jednorazow ych rodków Pa stw ow ego Funduszu R ehabilitacji O sób N iepełnospraw nych na podj cie działalno ci gospodarczej, rolniczej albo na w niesienie w kładu do spółdzielni socjalnej oraz refundacji kosztów w yposa enia stanow iska pracy osoby niepełnospraw nej obow i zuj cy w Pow iatow ym U rz dzie Pracy w M alborku

2 SPIS TRECI Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Warunki przyznawania rodków na podjcie działalnoci gospodarczej Rozdział III Warunki refundacji wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Rozdział IV Zabezpieczenie Rozdział V Postanowienia kocowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) Funduszu oznacza to Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2) PUP oznacza to Powiatowy Urzd Pracy w Malborku, 3) Starocie oznacza to Starost Powiatu Malborskiego, 4) Wnioskodawcy oznacza to pracodawc wnioskujcego o refundacj kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 5) osobie niepełnosprawnej oznacza to ubiegajc si o przyznanie dotacji osob niepełnosprawn zarejestrowan w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 6) refundacji oznacza to refundacj kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 7) dotacji oznacza to jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 8) przecitnym wynagrodzeniu oznacza to przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.).

4 2 Przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz refundacji kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej odbywa si na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U nr 123 poz.776 ze zm.), 2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U nr 94 poz.651), 3. Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz.U nr 173 poz. 1807), 4. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U nr 194 poz.1403), 5. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U nr 194 poz. 1404), 6. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z , str. 5), 7. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 06 padziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz.Urz. UE L 325 z , str. 4, z pón. zm.), 8. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z , str.6), 9. Kodeksu cywilnego, 10. niniejszego Regulaminu rodki mog by przyznawane jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5);

5 2) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 padziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z , str. 4, z pón. zm.) albo 3) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6). 2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa ust. 1 pkt 1, naley dołczy zawiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmujcym biecy rok podatkowy i poprzedzajce go dwa lata podatkowe oraz informacj o innej pomocy dotyczcej tych samych kosztów kwalifikowalnych. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa ust. 1 pkt 2 lub 3, naley dołczy zawiadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 4 Podmiot korzystajcy z pomocy na podstawie umowy zawartej ze Starost jest zobowizany do przechowywania dokumentacji pozwalajcej na sprawdzanie zgodnoci przyznanej pomocy z przepisami rozporzdze, o których mowa w 2 pkt 4 i 5 przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. 5 Podstaw do oceny i podjcia decyzji jest wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny wniosek, złoony na właciwym formularzu w siedzibie PUP. Druki wniosku s udostpnione w siedzibie PUP, pokój nr 10 lub na stronie internetowej w zakładce wnioski i formularze do pobrania Starosta sprawdza wniosek pod wzgldem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci we wniosku Starosta: 1) informuje osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc o nieprawidłowociach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

6 2) wzywa do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 podlega przedłueniu na wniosek osoby niepełnosprawnej albo Wnioskodawcy, jeeli usunicie nieprawidłowoci nie moe nastpi w terminie z przyczyn nie lecych po stronie osoby niepełnosprawnej albo Wnioskodawcy. 3. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub terminu okrelonego zgodnie z ust. 2 Starosta informuje osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Starosta powiadamia osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złoenia wniosku wraz z dokumentami niezbdnymi do jego rozpatrzenia, jednak nie wczeniej ni w dniu podjcia przez Rad Powiatu Malborskiego uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rozdział II Warunki przyznawania rodków na podjcie działalnoci gospodarczej 1 1. Starosta moe przyzna osobie niepełnosprawnej bezrobotnej albo poszukujcej pracy niepozostajcej w zatrudnieniu jednorazowe rodki Funduszu na: 1) podjcie po raz pierwszy działalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegajcej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez wzgldu na form prawn jej prowadzenia, 2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, 3) ponowne podjcie działalnoci gospodarczej, jeeli zgodnie z owiadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynło co najmniej 12 miesicy od zaprzestania prowadzenia tej działalnoci lub od ustania członkostwa spółdzielni socjalnej. 2. W/w pomoc realizowana jest przez Starost Powiatu Malborskiego. 3. Wysoko przyznanych rodków nie moe przekroczy wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Wysoko przecitnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzie zawarcia umowy. 2

7 1. Osoba niepełnosprawna ubiegajca si o przyznanie dotacji składa w PUP wniosek okrelajcy: 1) kwot wnioskowanych rodków, 2) rodzaj działalnoci gospodarczej, któr osoba niepełnosprawna zamierza podj, 3) wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty, 4) proponowan form zabezpieczenia zwrotu rodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w 7 i 8, 5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalnoci gospodarczej. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naley dołczy nastpujce załczniki: 1) kopi dokumentu potwierdzajcego niepełnosprawno w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, ze zm.), 2) pisemn informacj spółdzielni socjalnej o przyjciu osoby niepełnosprawnej do spółdzielni socjalnej jako członka. 3 Wniosek, o którym mowa w 2, moe by uwzgldniony po spełnieniu przez osob niepełnosprawn nastpujcych warunków: 1) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 2) nie korzystała ze rodków Funduszu lub z innych rodków publicznych na podjcie działalnoci gospodarczej albo rolniczej, 3) nie posiada zaległoci w zobowizaniach wobec Funduszu, 4) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków, 5) nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złoenia wniosku za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), 6) spełnia warunki okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U nr 194 poz.1403), 7) nie prowadziła działalnoci gospodarczej w okresie 12 miesicy przed dniem złoenia wniosku.

8 4 1. Starosta rozpatrujc wniosek bierze pod uwag: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsiwzicia, na które maj by przeznaczone rodki, 2) poda i popyt lokalnego rynku pracy na planowan działalno, 3) kalkulacj wydatków na uruchomienie działalnoci w ramach wnioskowanych rodków, 4) uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej, 5) ukoczenie szkolenia z zakresu przedsibiorczoci, 6) wysoko rodków własnych osoby niepełnosprawnej, 7) wysoko posiadanych rodków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku. 2. Starosta na wniosek osoby niepełnosprawnej moe wyrazi zgod na zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, osoby, która spełnia jeden z niej wymienionych warunków: 1) ukoczyła w/w szkolenie w okresie 3 lat poprzedzajcych złoenie wniosku, 2) prowadziła działalno gospodarcz przez okres co najmniej 12 miesicy w cigu 3 lat poprzedzajcych złoenie wniosku, 3) posiada wykształcenie wysze o kierunku: ekonomicznym, prawniczym lub zarzdzanie. 3. Starosta pisemnie informuje osob niepełnosprawn o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporzdza uzasadnienie. 5 rodki na podjcie działalnoci s przyznawane na koszty i wydatki w szczególnoci: 1) zwizane z podjciem działalnoci gospodarczej lub rolniczej albo wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, m. in. dotyczce pozyskania lokalu, uzyskania niezbdnych pozwole, odbycia szkole, które zostan poniesione do dnia poprzedzajcego dzie jej rozpoczcia, 2) przeznaczone na zakup rodków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłat wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej. 6 rodki na podjcie działalnoci nie s przyznawane na:

9 1) załoenie spółki handlowej bd cywilnej, 2) działalno sezonow (obowizek prowadzenia działalnoci przez 24 miesice), 3) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing i inne instrumenty finansowe, np. polisy, 4) handel obwony, handel na bazarach i targowiskach, 5) działalno gospodarcz prowadzon wyłcznie poza granicami kraju, 6) zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka, 7) zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji w wysokoci przekraczajcej 50% wnioskowanej kwoty rodków Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informuje pisemnie osob niepełnosprawn o rozpatrzeniu wniosku wzywajc go do negocjacji warunków umowy. 2. Negocjacje powinny zakoczy si w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania Umowa zawierana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakoczenia negocjacji. 2. Zawarcie umowy nastpuje w drodze zgodnego owiadczenia woli obu stron wyraone poprzez złoenie podpisów. Do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda współmałonka osoby niepełnosprawnej wyraona poprzez złoenie podpisu na umowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mog by dokonane tylko i wyłcznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 9 Umowa zawiera w szczególnoci: 1. zobowizanie Starosty do: 1) wypłaty rodków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, 2) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowoci realizacji warunków umowy przez osob niepełnosprawn, w czasie obowizywania umowy; 2. zobowizanie osoby niepełnosprawnej do: 1) przeznaczenia rodków na cel okrelony w umowie, 2) prowadzenia działalnoci gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej

10 przez okres co najmniej 24 miesicy, z uwzgldnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastpczej słuby wojskowej lub korzystania ze wiadczenia rehabilitacyjnego, 3) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, 4) umoliwienia wykonania przez Starost czynnoci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczcych realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystpienia tych zmian, 6) rozliczenia otrzymanych rodków w terminie okrelonym w umowie, 7) zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych w terminie 3 miesicy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, 8) zabezpieczenia zwrotu kwoty rodków w formie wybranej sporód form okrelonych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu Starosta przekazuje rodki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy po przedstawieniu przez osob niepełnosprawn odpowiednio: 1) zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej; 2) odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego; 3) kopii koncesji, zezwolenia lub zawiadczenia o wpisie do rejestru działalnoci regulowanej; 4) kopi decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników; 5) zobowizania spółdzielni do przyjcia wkładu w formie i wysokoci planowanej do wniesienia przez osob niepełnosprawn. 2. Przekazanie rodków moe nastpi przed dniem przedstawienia przez osob niepełnosprawn kopii koncesji lub zezwolenia, jeeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzalenione od posiadania przedmiotów lub urzdze niezbdnych do prowadzenia danego rodzaju działalnoci, a osoba niepełnosprawna zamierza dokona zakupu tych przedmiotów i urzdze w ramach przyznanych rodków. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba niepełnosprawna jest zobowizana do przedstawienia Starocie kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuszym ni 6 miesicy od dnia wypłacenia rodków pod rygorem zwrotu otrzymanych rodków. 4. Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesicy od dnia zawarcia umowy. Jeeli rodki zostały wypłacone, osoba

11 niepełnosprawna jest zobowizana do zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami, o których mowa w 9 ust. 2 pkt Rozliczenie wydatkowania otrzymanych rodków dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami, na podstawie których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: 1) faktury, 2) rachunki, 3) umowy kupna sprzeday (z wyranym oznaczeniem kupujcego i sprzedajcego: imi i nazwisko lub nazwa, adres, PESEL, nr dowodu osobistego) wraz z owiadczeniem sprzedawcy sprztu i potwierdzeniem zapłaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. 2. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument ksigowy (przelew, dowód KP) potwierdzajcy zapłat kwoty, na któr została wystawiona faktura (rachunek, umowa kupna sprzeday). Rozdział III Warunki refundacji wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1 1. Starosta moe zrefundowa Wnioskodawcy koszty wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu. Pomoc moe zosta przyznana Wnioskodawcy, który prowadzi działalno co najmniej 12 miesicy, jeeli zobowizał si do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesicy. W/w pomoc realizowana jest przez Starost Powiatu Malborskiego. 2. Wysoko przyznanych rodków nie moe przekroczy wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Wysoko przecitnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzie zawarcia umowy Wnioskodawca ubiegajcy si o refundacj składa w PUP wniosek okrelajcy:

12 1) dane ewidencyjne składajcego, 2) wnioskowan kwot refundacji, 3) proponowan form zabezpieczenia zwrotu rodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w 8 i 9, 4) analiz finansow składajcego za rok biecy, za ostatni rok obrotowy oraz za rok poprzedzajcy ostatni rok obrotowy, w tym wyszczególnienie aktywów trwałych i obrotowych oraz ródła finansowania aktywów trwałych i obrotowych, 5) dane dotyczce stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, w tym nazwa i lokalizacja stanowiska pracy, opis operacji i czynnoci wykonywanych na wyposaonym stanowisku pracy, wymagane kwalifikacje i umiejtnoci pracownika niepełnosprawnego, wymagania dotyczce sprawnoci ruchowej i predyspozycji psychicznych, rodzaj i stopie niepełnosprawnoci osób, które mog wykonywa prac na wyposaonym stanowisku, wyszczególnienie kosztów wyposaenia stanowiska pracy. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 naley dołczy nastpujce załczniki: 1) aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, umow spółki cywilnej, w szczególnych przypadkach niezbdn koncesj lub zezwolenie na prowadzenie działalnoci gospodarczej, o której mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (wane przez 6 miesicy od dnia wystawienia), 2) zawiadczenie o nadaniu numeru REGON, 3) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 4) odpowiednio: bilans zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe w przypadku podmiotów sporzdzajcych bilans, w pozostałych przypadkach roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem przyjcia przez urzd skarbowy lub powiadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzdu skarbowego, 5) aktualne zawiadczenie z banku o posiadanych rodkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolnoci kredytowej, ewentualnym zadłueniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, 7) dokumenty dotyczce formy zabezpieczenia wnioskowanej refundacji. 3 Refundacja moe by przyznana w przypadku spełnienia przez Wnioskodawc łcznie nastpujcych warunków: 1) prowadzi działalno gospodarcz przez okres co najmniej 12 miesicy przed dniem złoenia

13 wniosku; 2) nie posiada zaległoci w zobowizaniach wobec Funduszu; 3) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych; 4) nie znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczcych udzielania pomocy publicznej; kryteria te s okrelone w pkt 9 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z ); 5) nie toczy si w stosunku do Wnioskodawcy postpowanie upadłociowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidacj; 6) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złoenia wniosku za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz.553, ze zm.); 7) spełnia warunki okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U nr 194 poz.1404) Starosta rozpatrujc wniosek bierze pod uwag: 1) potrzeby lokalnego rynku pracy, 2) liczb osób niepełnosprawnych o okrelonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako bezrobotne albo poszukujce pracy niepozostajce w zatrudnieniu, 3) koszty wyposaenia stanowiska pracy, 4) wkład pracodawcy w wyposaenie stanowiska pracy, 5) wysoko posiadanych rodków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku. 2. Starosta pisemnie informuje Wnioskodawc o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporzdza uzasadnienie. 5 Kwota refundacji nie moe by przeznaczona na: 1) wniesienie udziałów do spółek z o.o., akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, np. polisy;

14 2) zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka; 3) koszty budowy, przebudowy lub zakupu lokalu; 4) płace, leasing, kaucje, koncesje, podatki, opłaty ZUS, inne koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci; 5)rodki obrotowe towar, surowce do produkcji; 6) handel obwony oraz handel na bazarach i targowiskach; 7) działalno sezonow (obowizek zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesicy) Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informuje pisemnie Wnioskodawc o rozpatrzeniu wniosku wzywajc go do negocjacji warunków umowy. 2. Negocjacje powinny zakoczy si w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania Umowa zawierana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakoczenia negocjacji. 2. Zawarcie umowy nastpuje w drodze zgodnego owiadczenia woli obu stron wyraone poprzez złoenie podpisów. Do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda współmałonka Wnioskodawcy wyraona poprzez złoenie podpisu na umowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mog by dokonane tylko i wyłcznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 8 Umowa zawiera w szczególnoci: 1. zobowizanie Starosty do: 1) wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, 2) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowoci realizacji warunków umowy przez Wnioskodawc w czasie obowizywania umowy; 2. zobowizanie Wnioskodawcy do: 1) poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której

15 dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesicy od dnia zawarcia umowy, 2) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, 3) umoliwienia wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczcych realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystpienia tych zmian, 5) rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie okrelonym w umowie, 6) zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych w terminie 3 miesicy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, 7) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie wybranej sporód form okrelonych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu. 9 Refundacja obejmuje poniesione po podpisaniu umowy udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposaenia stanowiska pracy, na którym bdzie wykonywa prac osoba niepełnosprawna Wnioskodawca zobowizany jest przedstawi Starocie kopi umowy o prac zawartej z osob zatrudnion na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzajce niepełnosprawno tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegajcych refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. 2. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych rodków dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami, na podstawie których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: faktury, rachunki oraz dowody zapłaty. 3. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument ksigowy (przelew, dowód KP) potwierdzajcy zapłat kwoty, na któr została wystawiona faktura lub rachunek. 4. Wytworzenie wyposaenia objtego refundacj dokumentuje si, przedstawiajc ocen techniczn rzeczoznawcy wraz z dokonan przez niego wycen zgodnie z przepisami o rachunkowoci. 5. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Wnioskodawca. 6. Umowa, o której mowa w 7 i 8, wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegajcych refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6

16 miesicy od dnia zawarcia umowy W terminie 7 dni od dnia dorczenia Starocie dokumentów, o których mowa w 10, Starosta wystpuje do Pastwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikajcych z niepełnosprawnoci osoby zatrudnionej na tym stanowisku. 2. Starosta przekazuje refundacj na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wnioskodawc pozytywnej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikajcych z niepełnosprawnoci osoby zatrudnionej na tym stanowisku. 3. Refundacja jest dokonywana jednorazowo w wysokoci ustalonej zgodnie z umow Jeeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej bdzie krótszy ni 36 miesicy, Wnioskodawca jest obowizany zwróci Funduszowi za porednictwem Starosty rodki w wysokoci równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za kady miesic brakujcy do upływu okresu 36 miesicy, jednak w wysokoci nie mniejszej ni 1/6 tej kwoty. Wnioskodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepełnosprawn. 2. Wnioskodawca nie zwraca przyznanej refundacji, jeeli zatrudni w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepełnosprawn inn osob niepełnosprawn, przy czym wynikajca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesicy. Rozdział IV Zabezpieczenie 1 Formami zabezpieczenia zwrotu przez Wnioskodawc refundacji oraz zwrotu przez osob niepełnosprawn rodków na podjcie działalnoci gospodarczej s: 1. Porczenie wg prawa cywilnego, które moe by udzielone przez co najmniej dwóch porczycieli, zatrudnionych na czas nieokrelony lub majcych zagwarantowane zatrudnienie

17 przez okres co najmniej 3 lat (liczc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie). Porczycielem moe by osoba fizyczna, osoba prawna, w tym spółdzielnia socjalna. Porczycielem moe by równie emeryt, rencista, osoba prowadzca działalno gospodarcz (pod warunkiem, e Urzd Skarbowy wystawi zawiadczenie o dochodach za poprzedni rok działalnoci gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sze miesicy). Ponadto osoba prowadzca dan działalno gospodarcz musi dostarczy aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i Zakładu Ubezpiecze Społecznych o niezaleganiu. Porczycielem nie moe by: osoba prowadzca działalno gospodarcz i rozliczajca si w formie ryczałtu oraz osoba, której Urzd Skarbowy nie wystawi zawiadczenia o dochodach. Dokumenty, które musz przedstawi porczyciele: zawiadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesice wystawione przez odpowiedni instytucj (np. Zakład Pracy, ZUS), a w przypadku osób prowadzcych działalno gospodarcz zawiadczenie z Urzdu Skarbowego za poprzedni rok, kserokopie dowodów osobistych porczycieli oraz współmałonków, w przypadku rolnika zawiadczenie z Urzdu Gminy o wysokoci dochodu w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Łczne dochody porczycieli musz stanowi co najmniej 25% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, przy czym wynagrodzenie brutto (rednia z 3 ostatnich miesicy) jednej osoby nie moe by nisza od kwoty 1.600,- zł brutto. 2. Weksel z porczeniem wekslowym (aval), gwarantowany przez co najmniej dwóch porczycieli zatrudnionych na czas nieokrelony lub majcych zagwarantowane zatrudnienie przez okres co najmniej 2 lat (liczc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie). Porczycielem moe by równie emeryt, rencista, osoba prowadzca działalno gospodarcz (pod warunkiem, e Urzd Skarbowy wystawi zawiadczenie o dochodach za poprzedni rok działalnoci gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sze miesicy). Ponadto osoba prowadzca dan działalno gospodarcz musi dostarczy aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i Zakładu Ubezpiecze Społecznych o niezaleganiu. Porczycielem nie moe by: osoba prowadzca działalno gospodarcz i rozliczajca si w formie ryczałtu oraz osoba, której Urzd Skarbowy nie wystawi zawiadczenia o dochodach. Dokumenty, które musz przedstawi porczyciele: zawiadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesice wystawione przez odpowiedni instytucj (np. Zakład Pracy, ZUS), a w przypadku osób prowadzcych działalno gospodarcz zawiadczenie z Urzdu Skarbowego za poprzedni rok,

18 kserokopie dowodów osobistych porczycieli oraz współmałonków, w przypadku rolnika zawiadczenie z Urzdu Gminy o wysokoci dochodu w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Łczne dochody porczycieli musz stanowi co najmniej 20% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, przy czym wynagrodzenie brutto (rednia z 3 ostatnich miesicy) jednej osoby nie moe by nisza od kwoty 1.400,- zł brutto. 3. Zastaw na prawach lub rzeczach do wysokoci 150% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, a w przypadku zastawu samochodu do wysokoci 250% tej kwoty. W przypadku zgody Starosty na zabezpieczenie w formie zastawu naley dołczy nastpujce dokumenty: aktualna wycena sporzdzona przez Rzeczoznawc (z danego roku), polisa ubezpieczeniowa ubezpieczenie mienia od kradziey, ognia i innych ywiołów. Zastaw na prawach lub rzeczach bdzie ustanowiony na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy z PUP. 4. Blokada rachunku bankowego w wysokoci 130% kwoty przyznanej dotacji albo refundacji. W celu ustanowienia blokady rachunku bankowego zarówno osoba bezrobotna jak i podmiot, któremu przyznano refundacj s zobowizani do dostarczenia dokumentu potwierdzonego przez bank o posiadanych rodkach i wpisaniem numeru konta bd numeru lokaty, które bd stanowiły zabezpieczenie. W/w dokument jest podstaw przygotowania dokumentów niezbdnych do przedłoenia w banku w celu zabezpieczenia przyznanych rodków. Blokada rachunku bankowego bdzie ustanowiona na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy. 5. Gwarancja bankowa w wysokoci 130% kwoty przyznanej dotacji albo refundacji. W celu ustanowienia gwarancji bankowej naley dołczy dokumenty potwierdzone przez bank o udzieleniu gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa bdzie ustanowiona na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy z PUP.

19 6. Akt notarialny o poddaniu si egzekucji przez dłunika. 2 (uchylony) 3 Ostateczn decyzj o wyborze formy zabezpieczenia podejmuje Starosta. 4 Starosta ma prawo da innych dokumentów niezbdnych do wyraenia zgody na zabezpieczenie proponowane zarówno przez osob niepełnosprawn jak i Wnioskodawc. 5 Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji o której mowa w 1 ponosi odpowiednia osoba niepełnosprawna i Wnioskodawca. 6 Zarówno osoba niepełnosprawna jak i Wnioskodawca, który udokumentuje wywizanie si z warunków zawartej umowy moe złoy do Starosty wniosek o zwrot weksla lub o wczeniejsze zniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w 1. Rozdział V Postanowienia kocowe 1 O zmianach postanowie niniejszego Regulaminu decyduje Starosta. 2

20 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy, o których mowa w rozdziale I niniejszego Regulaminu. 3 Regulamin wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo