Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r."

Transkrypt

1 Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj cej w zatrudnieniu jednorazow ych rodków Pa stw ow ego Funduszu R ehabilitacji O sób N iepełnospraw nych na podj cie działalno ci gospodarczej, rolniczej albo na w niesienie w kładu do spółdzielni socjalnej oraz refundacji kosztów w yposa enia stanow iska pracy osoby niepełnospraw nej obow i zuj cy w Pow iatow ym U rz dzie Pracy w M alborku

2 SPIS TRECI Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Warunki przyznawania rodków na podjcie działalnoci gospodarczej Rozdział III Warunki refundacji wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Rozdział IV Zabezpieczenie Rozdział V Postanowienia kocowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) Funduszu oznacza to Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2) PUP oznacza to Powiatowy Urzd Pracy w Malborku, 3) Starocie oznacza to Starost Powiatu Malborskiego, 4) Wnioskodawcy oznacza to pracodawc wnioskujcego o refundacj kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 5) osobie niepełnosprawnej oznacza to ubiegajc si o przyznanie dotacji osob niepełnosprawn zarejestrowan w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 6) refundacji oznacza to refundacj kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 7) dotacji oznacza to jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 8) przecitnym wynagrodzeniu oznacza to przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzdu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.).

4 2 Przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz refundacji kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej odbywa si na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U nr 123 poz.776 ze zm.), 2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U nr 94 poz.651), 3. Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz.U nr 173 poz. 1807), 4. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U nr 194 poz.1403), 5. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U nr 194 poz. 1404), 6. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z , str. 5), 7. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 06 padziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz.Urz. UE L 325 z , str. 4, z pón. zm.), 8. Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z , str.6), 9. Kodeksu cywilnego, 10. niniejszego Regulaminu rodki mog by przyznawane jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5);

5 2) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 padziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z , str. 4, z pón. zm.) albo 3) rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6). 2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa ust. 1 pkt 1, naley dołczy zawiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmujcym biecy rok podatkowy i poprzedzajce go dwa lata podatkowe oraz informacj o innej pomocy dotyczcej tych samych kosztów kwalifikowalnych. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa ust. 1 pkt 2 lub 3, naley dołczy zawiadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 4 Podmiot korzystajcy z pomocy na podstawie umowy zawartej ze Starost jest zobowizany do przechowywania dokumentacji pozwalajcej na sprawdzanie zgodnoci przyznanej pomocy z przepisami rozporzdze, o których mowa w 2 pkt 4 i 5 przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. 5 Podstaw do oceny i podjcia decyzji jest wypełniony w sposób czytelny i jednoznaczny wniosek, złoony na właciwym formularzu w siedzibie PUP. Druki wniosku s udostpnione w siedzibie PUP, pokój nr 10 lub na stronie internetowej w zakładce wnioski i formularze do pobrania Starosta sprawdza wniosek pod wzgldem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci we wniosku Starosta: 1) informuje osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc o nieprawidłowociach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

6 2) wzywa do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 podlega przedłueniu na wniosek osoby niepełnosprawnej albo Wnioskodawcy, jeeli usunicie nieprawidłowoci nie moe nastpi w terminie z przyczyn nie lecych po stronie osoby niepełnosprawnej albo Wnioskodawcy. 3. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub terminu okrelonego zgodnie z ust. 2 Starosta informuje osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Starosta powiadamia osob niepełnosprawn albo Wnioskodawc w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złoenia wniosku wraz z dokumentami niezbdnymi do jego rozpatrzenia, jednak nie wczeniej ni w dniu podjcia przez Rad Powiatu Malborskiego uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rozdział II Warunki przyznawania rodków na podjcie działalnoci gospodarczej 1 1. Starosta moe przyzna osobie niepełnosprawnej bezrobotnej albo poszukujcej pracy niepozostajcej w zatrudnieniu jednorazowe rodki Funduszu na: 1) podjcie po raz pierwszy działalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegajcej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez wzgldu na form prawn jej prowadzenia, 2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, 3) ponowne podjcie działalnoci gospodarczej, jeeli zgodnie z owiadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynło co najmniej 12 miesicy od zaprzestania prowadzenia tej działalnoci lub od ustania członkostwa spółdzielni socjalnej. 2. W/w pomoc realizowana jest przez Starost Powiatu Malborskiego. 3. Wysoko przyznanych rodków nie moe przekroczy wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Wysoko przecitnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzie zawarcia umowy. 2

7 1. Osoba niepełnosprawna ubiegajca si o przyznanie dotacji składa w PUP wniosek okrelajcy: 1) kwot wnioskowanych rodków, 2) rodzaj działalnoci gospodarczej, któr osoba niepełnosprawna zamierza podj, 3) wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty, 4) proponowan form zabezpieczenia zwrotu rodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w 7 i 8, 5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalnoci gospodarczej. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naley dołczy nastpujce załczniki: 1) kopi dokumentu potwierdzajcego niepełnosprawno w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, ze zm.), 2) pisemn informacj spółdzielni socjalnej o przyjciu osoby niepełnosprawnej do spółdzielni socjalnej jako członka. 3 Wniosek, o którym mowa w 2, moe by uwzgldniony po spełnieniu przez osob niepełnosprawn nastpujcych warunków: 1) jest zarejestrowana w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu, 2) nie korzystała ze rodków Funduszu lub z innych rodków publicznych na podjcie działalnoci gospodarczej albo rolniczej, 3) nie posiada zaległoci w zobowizaniach wobec Funduszu, 4) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków, 5) nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złoenia wniosku za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), 6) spełnia warunki okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej rodków na podjcie działalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U nr 194 poz.1403), 7) nie prowadziła działalnoci gospodarczej w okresie 12 miesicy przed dniem złoenia wniosku.

8 4 1. Starosta rozpatrujc wniosek bierze pod uwag: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsiwzicia, na które maj by przeznaczone rodki, 2) poda i popyt lokalnego rynku pracy na planowan działalno, 3) kalkulacj wydatków na uruchomienie działalnoci w ramach wnioskowanych rodków, 4) uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej, 5) ukoczenie szkolenia z zakresu przedsibiorczoci, 6) wysoko rodków własnych osoby niepełnosprawnej, 7) wysoko posiadanych rodków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku. 2. Starosta na wniosek osoby niepełnosprawnej moe wyrazi zgod na zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, osoby, która spełnia jeden z niej wymienionych warunków: 1) ukoczyła w/w szkolenie w okresie 3 lat poprzedzajcych złoenie wniosku, 2) prowadziła działalno gospodarcz przez okres co najmniej 12 miesicy w cigu 3 lat poprzedzajcych złoenie wniosku, 3) posiada wykształcenie wysze o kierunku: ekonomicznym, prawniczym lub zarzdzanie. 3. Starosta pisemnie informuje osob niepełnosprawn o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporzdza uzasadnienie. 5 rodki na podjcie działalnoci s przyznawane na koszty i wydatki w szczególnoci: 1) zwizane z podjciem działalnoci gospodarczej lub rolniczej albo wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, m. in. dotyczce pozyskania lokalu, uzyskania niezbdnych pozwole, odbycia szkole, które zostan poniesione do dnia poprzedzajcego dzie jej rozpoczcia, 2) przeznaczone na zakup rodków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłat wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej. 6 rodki na podjcie działalnoci nie s przyznawane na:

9 1) załoenie spółki handlowej bd cywilnej, 2) działalno sezonow (obowizek prowadzenia działalnoci przez 24 miesice), 3) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing i inne instrumenty finansowe, np. polisy, 4) handel obwony, handel na bazarach i targowiskach, 5) działalno gospodarcz prowadzon wyłcznie poza granicami kraju, 6) zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka, 7) zakup materiałów, towarów, surowców do produkcji w wysokoci przekraczajcej 50% wnioskowanej kwoty rodków Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informuje pisemnie osob niepełnosprawn o rozpatrzeniu wniosku wzywajc go do negocjacji warunków umowy. 2. Negocjacje powinny zakoczy si w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania Umowa zawierana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakoczenia negocjacji. 2. Zawarcie umowy nastpuje w drodze zgodnego owiadczenia woli obu stron wyraone poprzez złoenie podpisów. Do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda współmałonka osoby niepełnosprawnej wyraona poprzez złoenie podpisu na umowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mog by dokonane tylko i wyłcznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 9 Umowa zawiera w szczególnoci: 1. zobowizanie Starosty do: 1) wypłaty rodków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, 2) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowoci realizacji warunków umowy przez osob niepełnosprawn, w czasie obowizywania umowy; 2. zobowizanie osoby niepełnosprawnej do: 1) przeznaczenia rodków na cel okrelony w umowie, 2) prowadzenia działalnoci gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej

10 przez okres co najmniej 24 miesicy, z uwzgldnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastpczej słuby wojskowej lub korzystania ze wiadczenia rehabilitacyjnego, 3) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, 4) umoliwienia wykonania przez Starost czynnoci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczcych realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystpienia tych zmian, 6) rozliczenia otrzymanych rodków w terminie okrelonym w umowie, 7) zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych w terminie 3 miesicy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, 8) zabezpieczenia zwrotu kwoty rodków w formie wybranej sporód form okrelonych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu Starosta przekazuje rodki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy po przedstawieniu przez osob niepełnosprawn odpowiednio: 1) zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej; 2) odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego; 3) kopii koncesji, zezwolenia lub zawiadczenia o wpisie do rejestru działalnoci regulowanej; 4) kopi decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników; 5) zobowizania spółdzielni do przyjcia wkładu w formie i wysokoci planowanej do wniesienia przez osob niepełnosprawn. 2. Przekazanie rodków moe nastpi przed dniem przedstawienia przez osob niepełnosprawn kopii koncesji lub zezwolenia, jeeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzalenione od posiadania przedmiotów lub urzdze niezbdnych do prowadzenia danego rodzaju działalnoci, a osoba niepełnosprawna zamierza dokona zakupu tych przedmiotów i urzdze w ramach przyznanych rodków. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba niepełnosprawna jest zobowizana do przedstawienia Starocie kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuszym ni 6 miesicy od dnia wypłacenia rodków pod rygorem zwrotu otrzymanych rodków. 4. Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 6 miesicy od dnia zawarcia umowy. Jeeli rodki zostały wypłacone, osoba

11 niepełnosprawna jest zobowizana do zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami, o których mowa w 9 ust. 2 pkt Rozliczenie wydatkowania otrzymanych rodków dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami, na podstawie których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: 1) faktury, 2) rachunki, 3) umowy kupna sprzeday (z wyranym oznaczeniem kupujcego i sprzedajcego: imi i nazwisko lub nazwa, adres, PESEL, nr dowodu osobistego) wraz z owiadczeniem sprzedawcy sprztu i potwierdzeniem zapłaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. 2. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument ksigowy (przelew, dowód KP) potwierdzajcy zapłat kwoty, na któr została wystawiona faktura (rachunek, umowa kupna sprzeday). Rozdział III Warunki refundacji wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1 1. Starosta moe zrefundowa Wnioskodawcy koszty wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu. Pomoc moe zosta przyznana Wnioskodawcy, który prowadzi działalno co najmniej 12 miesicy, jeeli zobowizał si do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 36 miesicy. W/w pomoc realizowana jest przez Starost Powiatu Malborskiego. 2. Wysoko przyznanych rodków nie moe przekroczy wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Wysoko przecitnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzie zawarcia umowy Wnioskodawca ubiegajcy si o refundacj składa w PUP wniosek okrelajcy:

12 1) dane ewidencyjne składajcego, 2) wnioskowan kwot refundacji, 3) proponowan form zabezpieczenia zwrotu rodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w 8 i 9, 4) analiz finansow składajcego za rok biecy, za ostatni rok obrotowy oraz za rok poprzedzajcy ostatni rok obrotowy, w tym wyszczególnienie aktywów trwałych i obrotowych oraz ródła finansowania aktywów trwałych i obrotowych, 5) dane dotyczce stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, w tym nazwa i lokalizacja stanowiska pracy, opis operacji i czynnoci wykonywanych na wyposaonym stanowisku pracy, wymagane kwalifikacje i umiejtnoci pracownika niepełnosprawnego, wymagania dotyczce sprawnoci ruchowej i predyspozycji psychicznych, rodzaj i stopie niepełnosprawnoci osób, które mog wykonywa prac na wyposaonym stanowisku, wyszczególnienie kosztów wyposaenia stanowiska pracy. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 naley dołczy nastpujce załczniki: 1) aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, umow spółki cywilnej, w szczególnych przypadkach niezbdn koncesj lub zezwolenie na prowadzenie działalnoci gospodarczej, o której mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (wane przez 6 miesicy od dnia wystawienia), 2) zawiadczenie o nadaniu numeru REGON, 3) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 4) odpowiednio: bilans zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe w przypadku podmiotów sporzdzajcych bilans, w pozostałych przypadkach roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem przyjcia przez urzd skarbowy lub powiadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzdu skarbowego, 5) aktualne zawiadczenie z banku o posiadanych rodkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolnoci kredytowej, ewentualnym zadłueniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych, 7) dokumenty dotyczce formy zabezpieczenia wnioskowanej refundacji. 3 Refundacja moe by przyznana w przypadku spełnienia przez Wnioskodawc łcznie nastpujcych warunków: 1) prowadzi działalno gospodarcz przez okres co najmniej 12 miesicy przed dniem złoenia

13 wniosku; 2) nie posiada zaległoci w zobowizaniach wobec Funduszu; 3) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych; 4) nie znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczcych udzielania pomocy publicznej; kryteria te s okrelone w pkt 9 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z ); 5) nie toczy si w stosunku do Wnioskodawcy postpowanie upadłociowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidacj; 6) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złoenia wniosku za przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz.553, ze zm.); 7) spełnia warunki okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U nr 194 poz.1404) Starosta rozpatrujc wniosek bierze pod uwag: 1) potrzeby lokalnego rynku pracy, 2) liczb osób niepełnosprawnych o okrelonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Malborku jako bezrobotne albo poszukujce pracy niepozostajce w zatrudnieniu, 3) koszty wyposaenia stanowiska pracy, 4) wkład pracodawcy w wyposaenie stanowiska pracy, 5) wysoko posiadanych rodków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku. 2. Starosta pisemnie informuje Wnioskodawc o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporzdza uzasadnienie. 5 Kwota refundacji nie moe by przeznaczona na: 1) wniesienie udziałów do spółek z o.o., akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, np. polisy;

14 2) zakup ruchomoci i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałonka; 3) koszty budowy, przebudowy lub zakupu lokalu; 4) płace, leasing, kaucje, koncesje, podatki, opłaty ZUS, inne koszty zwizane z prowadzeniem działalnoci; 5)rodki obrotowe towar, surowce do produkcji; 6) handel obwony oraz handel na bazarach i targowiskach; 7) działalno sezonow (obowizek zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesicy) Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informuje pisemnie Wnioskodawc o rozpatrzeniu wniosku wzywajc go do negocjacji warunków umowy. 2. Negocjacje powinny zakoczy si w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania Umowa zawierana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakoczenia negocjacji. 2. Zawarcie umowy nastpuje w drodze zgodnego owiadczenia woli obu stron wyraone poprzez złoenie podpisów. Do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda współmałonka Wnioskodawcy wyraona poprzez złoenie podpisu na umowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mog by dokonane tylko i wyłcznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 8 Umowa zawiera w szczególnoci: 1. zobowizanie Starosty do: 1) wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, 2) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowoci realizacji warunków umowy przez Wnioskodawc w czasie obowizywania umowy; 2. zobowizanie Wnioskodawcy do: 1) poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której

15 dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesicy od dnia zawarcia umowy, 2) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, 3) umoliwienia wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczcych realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystpienia tych zmian, 5) rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie okrelonym w umowie, 6) zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych w terminie 3 miesicy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, 7) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie wybranej sporód form okrelonych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu. 9 Refundacja obejmuje poniesione po podpisaniu umowy udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposaenia stanowiska pracy, na którym bdzie wykonywa prac osoba niepełnosprawna Wnioskodawca zobowizany jest przedstawi Starocie kopi umowy o prac zawartej z osob zatrudnion na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzajce niepełnosprawno tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegajcych refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. 2. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych rodków dokonywane jest w kwocie brutto. Dopuszczalnymi dokumentami, na podstawie których nastpuje rozliczenie otrzymanych rodków s: faktury, rachunki oraz dowody zapłaty. 3. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument ksigowy (przelew, dowód KP) potwierdzajcy zapłat kwoty, na któr została wystawiona faktura lub rachunek. 4. Wytworzenie wyposaenia objtego refundacj dokumentuje si, przedstawiajc ocen techniczn rzeczoznawcy wraz z dokonan przez niego wycen zgodnie z przepisami o rachunkowoci. 5. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Wnioskodawca. 6. Umowa, o której mowa w 7 i 8, wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegajcych refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6

16 miesicy od dnia zawarcia umowy W terminie 7 dni od dnia dorczenia Starocie dokumentów, o których mowa w 10, Starosta wystpuje do Pastwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikajcych z niepełnosprawnoci osoby zatrudnionej na tym stanowisku. 2. Starosta przekazuje refundacj na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wnioskodawc pozytywnej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikajcych z niepełnosprawnoci osoby zatrudnionej na tym stanowisku. 3. Refundacja jest dokonywana jednorazowo w wysokoci ustalonej zgodnie z umow Jeeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej bdzie krótszy ni 36 miesicy, Wnioskodawca jest obowizany zwróci Funduszowi za porednictwem Starosty rodki w wysokoci równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za kady miesic brakujcy do upływu okresu 36 miesicy, jednak w wysokoci nie mniejszej ni 1/6 tej kwoty. Wnioskodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepełnosprawn. 2. Wnioskodawca nie zwraca przyznanej refundacji, jeeli zatrudni w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepełnosprawn inn osob niepełnosprawn, przy czym wynikajca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesicy. Rozdział IV Zabezpieczenie 1 Formami zabezpieczenia zwrotu przez Wnioskodawc refundacji oraz zwrotu przez osob niepełnosprawn rodków na podjcie działalnoci gospodarczej s: 1. Porczenie wg prawa cywilnego, które moe by udzielone przez co najmniej dwóch porczycieli, zatrudnionych na czas nieokrelony lub majcych zagwarantowane zatrudnienie

17 przez okres co najmniej 3 lat (liczc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie). Porczycielem moe by osoba fizyczna, osoba prawna, w tym spółdzielnia socjalna. Porczycielem moe by równie emeryt, rencista, osoba prowadzca działalno gospodarcz (pod warunkiem, e Urzd Skarbowy wystawi zawiadczenie o dochodach za poprzedni rok działalnoci gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sze miesicy). Ponadto osoba prowadzca dan działalno gospodarcz musi dostarczy aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i Zakładu Ubezpiecze Społecznych o niezaleganiu. Porczycielem nie moe by: osoba prowadzca działalno gospodarcz i rozliczajca si w formie ryczałtu oraz osoba, której Urzd Skarbowy nie wystawi zawiadczenia o dochodach. Dokumenty, które musz przedstawi porczyciele: zawiadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesice wystawione przez odpowiedni instytucj (np. Zakład Pracy, ZUS), a w przypadku osób prowadzcych działalno gospodarcz zawiadczenie z Urzdu Skarbowego za poprzedni rok, kserokopie dowodów osobistych porczycieli oraz współmałonków, w przypadku rolnika zawiadczenie z Urzdu Gminy o wysokoci dochodu w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Łczne dochody porczycieli musz stanowi co najmniej 25% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, przy czym wynagrodzenie brutto (rednia z 3 ostatnich miesicy) jednej osoby nie moe by nisza od kwoty 1.600,- zł brutto. 2. Weksel z porczeniem wekslowym (aval), gwarantowany przez co najmniej dwóch porczycieli zatrudnionych na czas nieokrelony lub majcych zagwarantowane zatrudnienie przez okres co najmniej 2 lat (liczc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie). Porczycielem moe by równie emeryt, rencista, osoba prowadzca działalno gospodarcz (pod warunkiem, e Urzd Skarbowy wystawi zawiadczenie o dochodach za poprzedni rok działalnoci gospodarczej, która funkcjonuje na rynku minimum sze miesicy). Ponadto osoba prowadzca dan działalno gospodarcz musi dostarczy aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sdowego, zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i Zakładu Ubezpiecze Społecznych o niezaleganiu. Porczycielem nie moe by: osoba prowadzca działalno gospodarcz i rozliczajca si w formie ryczałtu oraz osoba, której Urzd Skarbowy nie wystawi zawiadczenia o dochodach. Dokumenty, które musz przedstawi porczyciele: zawiadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesice wystawione przez odpowiedni instytucj (np. Zakład Pracy, ZUS), a w przypadku osób prowadzcych działalno gospodarcz zawiadczenie z Urzdu Skarbowego za poprzedni rok,

18 kserokopie dowodów osobistych porczycieli oraz współmałonków, w przypadku rolnika zawiadczenie z Urzdu Gminy o wysokoci dochodu w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe. Łczne dochody porczycieli musz stanowi co najmniej 20% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, przy czym wynagrodzenie brutto (rednia z 3 ostatnich miesicy) jednej osoby nie moe by nisza od kwoty 1.400,- zł brutto. 3. Zastaw na prawach lub rzeczach do wysokoci 150% kwoty rodków przyznanych na dotacj albo refundacj, a w przypadku zastawu samochodu do wysokoci 250% tej kwoty. W przypadku zgody Starosty na zabezpieczenie w formie zastawu naley dołczy nastpujce dokumenty: aktualna wycena sporzdzona przez Rzeczoznawc (z danego roku), polisa ubezpieczeniowa ubezpieczenie mienia od kradziey, ognia i innych ywiołów. Zastaw na prawach lub rzeczach bdzie ustanowiony na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy z PUP. 4. Blokada rachunku bankowego w wysokoci 130% kwoty przyznanej dotacji albo refundacji. W celu ustanowienia blokady rachunku bankowego zarówno osoba bezrobotna jak i podmiot, któremu przyznano refundacj s zobowizani do dostarczenia dokumentu potwierdzonego przez bank o posiadanych rodkach i wpisaniem numeru konta bd numeru lokaty, które bd stanowiły zabezpieczenie. W/w dokument jest podstaw przygotowania dokumentów niezbdnych do przedłoenia w banku w celu zabezpieczenia przyznanych rodków. Blokada rachunku bankowego bdzie ustanowiona na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy. 5. Gwarancja bankowa w wysokoci 130% kwoty przyznanej dotacji albo refundacji. W celu ustanowienia gwarancji bankowej naley dołczy dokumenty potwierdzone przez bank o udzieleniu gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa bdzie ustanowiona na okres: w przypadku osoby bezrobotnej, której przyznano jednorazowe dofinansowanie na okres 3 lat liczc od dnia zawarcia umowy o przyznanie rodków, w przypadku podmiotów, którym przyznano refundacj na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy z PUP.

19 6. Akt notarialny o poddaniu si egzekucji przez dłunika. 2 (uchylony) 3 Ostateczn decyzj o wyborze formy zabezpieczenia podejmuje Starosta. 4 Starosta ma prawo da innych dokumentów niezbdnych do wyraenia zgody na zabezpieczenie proponowane zarówno przez osob niepełnosprawn jak i Wnioskodawc. 5 Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji o której mowa w 1 ponosi odpowiednia osoba niepełnosprawna i Wnioskodawca. 6 Zarówno osoba niepełnosprawna jak i Wnioskodawca, który udokumentuje wywizanie si z warunków zawartej umowy moe złoy do Starosty wniosek o zwrot weksla lub o wczeniejsze zniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w 1. Rozdział V Postanowienia kocowe 1 O zmianach postanowie niniejszego Regulaminu decyduje Starosta. 2

20 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy, o których mowa w rozdziale I niniejszego Regulaminu. 3 Regulamin wchodzi w ycie z dniem podpisania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z dnia 11 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 317) tj. z dnia 12 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną I. Podstawa prawna 1) ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa Rehabilitacja zawodowa Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środki na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy i refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz na podjęcie

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu obejmuje w

1. Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu obejmuje w REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy i refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz na podjęcie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku

REGULAMIN. obowiązujący. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Zarządzenie Nr 7 /2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do protokołu Nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. Regulamin w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z dnia 28.01.2013 roku R E G U L A M I N przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie:

REGULAMIN. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej odbywa się na podstawie: REGULAMIN PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 93 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 93 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r. Poz. 93 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl REGULAMIN Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/2014 Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI I TRYB DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH sporządzony na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. ZASADY UDZIELANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓLDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELICZCE

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 14 maja 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne ZASADY przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kryteria ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kryteria sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 02.01.2015r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 /2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 2 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 3 /2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 2 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 3 /2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny - luty 2016r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 ZASADY W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / PFRON Obszar G/2013 dot. refundacji ze rodków PFRON kosztów wyposa

Umowa Nr / PFRON Obszar G/2013 dot. refundacji ze rodków PFRON kosztów wyposa Umowa Nr / PFRON Obszar G/2013 dot. refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON. I.

REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON. I. Załącznik nr 1do Zarządzenia 11/12 z dnia 8 czerwca 2012r. REGULAMIN KONKURSU w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON I. Podstawa prawna 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 23/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN w sprawie przyznawania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

jest przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności.

jest przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności. Powiatowy Urząd Pracy Załącznik nr 1 w Tarnowskich Górach do Zarządzenia nr 5/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 25.03.2008 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy prawne Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j u l. O le k s i a k a W ich u r y 3, 0 8-3 0 0 S o k o ł ó w P o d l a s k i t e l. : 0 25 787 22 04, 0

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej rodków na podj cie działalno

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej rodków na podj cie działalno Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE

Podstawa prawna: I. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 12.03.2013r Kryteria przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ...... 2013 r. (pieczęć firmowa wnioskodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK O REFUNDACJĘ Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej. I. Podstawa prawna

REGULAMIN KONKURSU. przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej. I. Podstawa prawna Załącznik nr 1do Zarządzenia 10/12 z dnia 08 czerwca 2012r. I. Podstawa prawna REGULAMIN KONKURSU przyznawania środków PFRON osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej 1) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo