POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, Jarocin Tel Fax INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH

2

3 W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U ). Zmieniony akt prawny rozszerza listę aktywnych form wsparcia skierowanych do pracodawców i bezrobotnych. OBOWIĄZUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH realizowane przez PUP w Jarocinie DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA Szkolenia Staże dla bezrobotnych NOWE FORMY WSPARCIA Grant na telepracę Świadczenie aktywizacyjne Dotacje na rozpoczęcie działalności Refundacja składek na ZUS dla bezrobotnych do gospodarczej 30 r. ż. podejmujących pierwszą pracę Refundacja kosztów wyposażenia lub Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego 50 plus Prace interwencyjne Bon szkoleniowy dla bezrobotnych do 30 r. ż. Roboty publiczne Bon stażowy dla bezrobotnych do 30 r. ż. Zwrot kosztów dojazdu do pracy Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnych do 30 r. ż. Bon na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 r. ż. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka na utworzenie miejsc pracy wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Krajowy Fundusz Szkoleniowy

4 NOWE FORMY POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB BEZROBOTNYCH SKIEROWANE DO PRACODAWCY: POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY - to pomoc finansowa, udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej. O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się: podmiot prowadzący działalność gospodarczą; niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); żłobek lub klub pracy tworzony lub prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

5 Pomoc tę podmiot ubiegający się może otrzymać, gdy spełnia łącznie następujące warunki: nie zalega ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy; nie zalega z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych; nie był karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać przyznana w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Podmiot, który pożyczkę otrzymał, zobowiązany jest spłacać ją w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki. Podmiot ubiegający się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki. Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Jeżeli podmiot zatrudniał na utworzonym stanowisku bezrobotnego, krócej niż 12 miesięcy lub naruszył inne warunki umowy, zobowiązany będzie dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

6 wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu. Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki. Podstawa prawna - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 61e)

7 FORMY WSPARCIA PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB DO 30. ROKU ŻYCIA

8 BON STAŻOWY - pracodawca, który na okres 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni ją na okres kolejnych 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię w wysokości 1500 zł. Staż organizowany w ramach przyznanego bonu realizowany jest na tych samych zasadach, co zwykły staż. BON ZATRUDNIENIOWY - realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której: pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy; starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku; pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, zwraca on: kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

9 W sytuacji, gdy umowa ze skierowanym bezrobotnym zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia z jego winy lub stosunek pracy wygaśnie, pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia bezrobotnego. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66l, 66m) REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKÓW DO 30. ROKU ŻYCIA - to instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy. Jeśli pracodawca zatrudni skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzyma przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany w umowie, objęty refundacją kosztów oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 6 miesięcy. Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania refundacji oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania

10 zatrudnienia po upływie prawa do refundacji, zobowiązany będzie do zwrotu 50 proc. kwoty, o której mowa. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją bądź przed upływem wskazanego okresu, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Podstawa prawna - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a)

11 FORMY WSPARCIA PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

12 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA 50 PLUS - to świadczenie, które urząd pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy. Jeśli pracodawca lub przedsiębiorca zatrudni skierowaną osobę bezrobotną, otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia przez okres: 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60; 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracodawcy lub przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz są zobowiązani do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu, odpowiednio przez: 6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 12 miesięcy, 12 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 24 miesięcy. Jeśli pracodawca lub przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

13 W przypadku, gdy utrzyma zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, zobowiązany będzie do zwrotu 50 proc. kwoty, o której mowa. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60d)

14 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY(KFS) Środki FP w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowe Urzędy Pracy mogą przeznaczać środki na: 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu szkolenia, 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjęciem kształcenia. Ponadto na: 1. określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, 2. badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS, 3. promocję KFS, 4. Konsultacje i poradnictwo dla pracodawców. Starosta może przeznaczyć środki KFS w wysokości 80 % kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, Środki z KFS przyznawane na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Pracodawca zawiera umowę z pracownikiem, Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów (pracodawca zwraca wówczas te środki staroście). Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 69a i 69b)

15 FORMY WSPARCIA PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB POWRACAJACYCH NA RYNEK PRACY

16 GRANT NA TELEPRACĘ to świadczenie, które urząd pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Urząd pracy może przyznać grant na telepracę: skierowanemu, bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu: małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy, dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu. Stosownie do zawartej umowy z urzędem pracy, pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. W ramach grantu pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia, wykorzysta grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzysta, zobowiązany będzie do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi

17 od dnia otrzymania grantu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu pracy. Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60a) ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE - to świadczenie, które urząd pracy możne, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej. Urząd pracy może przyznać świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Jeśli pracodawca zatrudni jedną z wyżej wymienionych osób będzie otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez okres: 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Skierowaną osobę bezrobotną pracodawca powinien zatrudnić na okres pobierania świadczenia aktywizacyjnego, czyli na 12 lub 18 miesięcy, a dodatkowo po upłynięciu okresu pobierania świadczenia zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy, w przypadku gdy świadczenie otrzymywał przez 12 miesięcy i 9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

18 Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia zobowiązany będzie do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu pracy. W przypadku, gdy utrzyma zatrudnienie przez okres otrzymywania świadczenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, zobowiązany będzie do zwrotu 50 proc. kwoty o której mowa. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 60b)

19 DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW PRACE INTERWENCYJNE Zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miejscu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art.72 ust.1 pkt 1 obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez 6/12 miesięcy, Obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 3/6 miesięcy po zakończeniu refundacji, Nie wywiązanie się z umowy zwrot uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, Kierowanie innej osoby bezrobotnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę z wcześniej skierowanym bezrobotnym w trakcie trwania umowy, Odmowa przyjęcia kolejnej osoby bezrobotnej zwrot uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, Brak możliwości skierowania przez urząd pracy bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 51, 56) STAŻE Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność

20 w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Bezrobotni - na okres nieprzekraczający 6 miesięcy Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia (II profil pomocy) na okres do 12 miesięcy Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.53) REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Starosta z Funduszu Pracy może: 1) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 1a) zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. 10) ) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,

21 z późn. zm. 11) ) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. 12) ), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym"; Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46 ust.1 pkt 1, 1a)

22 NOWE FORMY WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH: BON SZKOLENIOWY Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która: nie ukończyła 30 roku życia, złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy. Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania. W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty: jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego; niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych; przejazdu na szkolenia w wysokości: - do 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, - od 150 zł 200 zł w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin; zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:

23 - do 550 zł w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, - powyżej 550 zł do zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, - powyżej zł do zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.) BON STAŻOWY Bon stażowy zgodnie z art. 66l ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która: nie ukończyła 30 roku życia, złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego, wskazała pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Bezrobotnemu odbywającemu staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy.

24 Zgodnie z art. 66l ust 4. ustawy starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.) BON ZATRUDNIENIOWY Bon zatrudnieniowy, stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego na podstawie indywidualnego planu działania. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której: pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy; starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.) BON NA ZASIEDLENIE Bon na zasiedlenie będzie mogła otrzymać osoba bezrobotna do 30. roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym niezbędne jest spełnienie warunku dotyczącego miejscowości, w której

25 zamieszka bezrobotny w związku z podjęciem nowej pracy lub działalności gospodarczej. Bon na zasiedlenie może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia na podstawie umowy pomiędzy starostą a bezrobotnym w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wysokość środków przyznanych w ramach bonu nie może być wyższa niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Bezrobotny, który otrzymał bon, jest zobowiązany w terminie : do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;

26 do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy; do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.) POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA: bezrobotnych, poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentów ostatniego roku studiów. Usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość pożyczki na działalność gospodarczą max 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, Pożyczka może stanowić 100% kosztów jej podjęcia,

27 Okres spłaty pożyczki nie dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki. Pożyczkobiorcy mogą korzystać z usług doradczych i szkoleniowych w szczególności w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej prowadzenia księgowości. Usługi doradcze i szkoleniowe mogą być finansowane pożyczkobiorcom do wysokości 30 % przeciętnego wynagrodzenia na jedną uprawnioną osobę. Do zadań Starosty należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami, polegająca w szczególności na: wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 11b)

28 DOTYCHCZASOWE FORMY WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH SZKOLENIA Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: 1) braku kwalifikacji zawodowych; 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. 3a. Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. Podstawa prawna- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40 ust. 1, 3,3a) Starosta może zorganizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, W trójstronnej umowie szkoleniowej określa się w szczególności zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo