WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia"

Transkrypt

1 WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia

2 Zielona Linia to: oferty pracy i szkoleń; informacje o formach wsparcia z urzędu pracy; baza kandydatów do pracy; informacje dla osób powracających z zagranicy; pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych usługa Fabryka CV; tłumaczenia CV na język angielski; terminarz wydarzeń w danym regionie. 2 Więcej informacji na stronie

3 Spis treści POŚREDNICTWO PRACY PRACE INTERWENCYJNE REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY STAŻ BON STAŻOWY BON ZATRUDNIENIOWY BON NA ZASIEDLENIE BON SZKOLENIOWY SZKOLENIA INDYWIDUALNE REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSOBY DO 30. ROKU ŻYCIA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50. ROK ŻYCIA GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE PROGRAMY SPECJALNE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH I USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA KATALOG FORM POMOCY Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILI POMOCY Realizacja omówionych form wsparcia, będzie uzależniona od posiadania przez Urząd środków finansowych! Więcej informacji na stronie 3

4 Pośrednictwo pracy POŚREDNICTWO PRACY Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Urząd udziela informacji pracodawcom o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy oraz inicjuje i organizuje kontakty między nimi. PRACODAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ PRACY POWINIEN JĄ DOKŁADNIE OPISAĆ, PODAJĄC M.IN. NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: miejsce wykonywanej pracy i stanowisko pracy, czynności, jakie wykonywał będzie przyszły pracownik, wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata. Oferta zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej: w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia Centralna Baza Ofert Pracy w lokalnej prasie na życzenie pracodawców. Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji doradcom klienta, którzy informują osoby, najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa wymaganiom zawartym w ofercie zatrudnienia, na dane stanowisko. Osobom zarejestrowanym wydawane są skierowania do pracodawcy i wyznaczony jest termin stawiennictwa w Urzędzie, w celu zwrotu tego skierowania oraz poinformowania o ustalonym terminie podjęcia pracy lub innych efektach spotkania z pracodawcą. 4 Więcej informacji na stronie

5 Pośrednictwo pracy Ofertę pracy można zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy: osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Pracodawców lub w pokoju nr 120, pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, ul. K. Pułaskiego 19/21, Siedlce, telefonicznie pod numerami telefonów: , faksem pod numerem: , em pod adresem: jako załącznik należy dołączyć zgłoszenie krajowej oferty pracy, za pomocą e-zgłoszenia elektroniczny formularz dostępny na stronie www Urzędu w zakładce Dla Pracodawców, elektronicznie poprzez stronę Publicznych Służb Zatrudnienia bezpośrednio u doradcy klienta, podczas jego wizyty w Państwa Firmie. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach dysponuje salą konferencyjną na 45 osób, którą nieodpłatnie możecie Państwo wykorzystać (po wcześniejszej rezerwacji) na spotkania rekrutacyjne, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Więcej informacji na stronie 5

6 Prace interwencyjne PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne to refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS, przyznawana na wniosek pracodawcy, za skierowaną przez Urząd i zatrudnioną osobę bezrobotną. W 2014 r. wysokość refundacji wynosiła łącznie ok. 880 zł brutto miesięcznie za każdego zatrudnionego. WAŻNE! Wysokość refundacji na dany rok kalendarzowy dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-prace interwencyjne. Prace interwencyjne mogą trwać do 6, do 12 lub do 24 miesięcy. Odpowiednio do zawartej umowy, pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres: 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy), 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 12 miesięcy), 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 24 miesięcy) dotyczy osób do 50. roku życia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego (np. porozumienie stron na wniosek pracownika, wypowiedzenie ze strony pracownika), bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia (3 lub 6 miesięcy), Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 6 Więcej informacji na stronie

7 Doposażenie REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Refundacja kosztów to pomoc finansowa, udzielana przez powiatowy urząd pracy na wniosek pracodawcy, w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. WAŻNE: Wysokość refundacji na dany rok kalendarzowy dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. O refundację mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni, którzy prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) i w tym okresie nie zmniejszali wymiaru czasu pracy pracownikom oraz nie rozwiązali stosunku pracy z pracownikami w drodze wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. WAŻNE: Refundacja nie może być przeznaczona na: a) budowę lub remont pomieszczeń, b) dokonywanie opłat administracyjnych, szkolenia, c) zakup towaru, d) zakup samochodu, samochodów specjalistycznych, przyczepki, lawety, przyczepy gastronomicznej. W związku z otrzymaną refundacją, następuje zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego, w związku z przyznaną refundacją. Więcej informacji na stronie 7

8 Staż / Bon stażowy STAŻ Staż, organizowany na wniosek pracodawcy/przedsiębiorcy, to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą/przedsiębiorcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Umowy dotyczące organizacji staży, mogą być zawierane z pracodawcami/przedsiębiorcami na okres do 6 miesięcy. Przed przyjęciem osoby na staż, pracodawca/przedsiębiorca kieruje i finansuje koszty badań lekarskich kandydata. BON STAŻOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon stażowy, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy lub przedsiębiorcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca/przedsiębiorca zobowiąże się do zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Urząd wypłaci premię pracodawcy/przedsiębiorcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres (wysokość premii dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-bony dla osób do 30 roku życia Bon stażowy). W ramach bonu stażowego Urząd finansuje: koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. Osobom, odbywającym staż oraz staż w ramach bonu, przysługuje: stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku (na dzień r. 997,40 zł brutto kwota zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, aktualne dane na stronie www Urzędu); 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (z zachowaniem prawa do stypendium); ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. 8 Więcej informacji na stronie

9 Bon zatrudnieniowy BON ZATRUDNIENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy (jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizycznej, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika*) gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. * nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika umowa zlecenie nie jest zatrudnieniem Urząd pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku (na dzień r. 831,10 zł brutto kwota zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, aktualne dane na stronie www Urzędu). Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. W ramach bonu zatrudnieniowego, pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego łącznie przez okres 18 miesięcy. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, kwota otrzymanej refundacji podlega zwrotowi, wraz z odsetkami. Jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek bezrobotnego, wygasł stosunek pracy lub rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) pracodawca nie zwraca otrzymanej refundacji. Nie ma możliwości uzupełnienia zatrudnienia inną osobą. Więcej informacji na stronie 9

10 Bon na zasiedlenie BON NA ZASIEDLENIE Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowa agencyjna, zlecenie) lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli: miejscowość, w której zamieszka osoba ubiegająca się o bon, jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania, środkami transportu zbiorowego, przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; praca lub działalność gospodarcza wykonywana będzie przez okres co najmniej 6. miesięcy u jednego lub kilku pracodawców (w przypadku wystąpienia przerw, łączny ich okres nie może przekroczyć 2 miesięcy); wynagrodzenie lub przychód z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie wynosiło co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę brutto miesięcznie (od r zł brutto), oraz osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym. Wysokość środków, przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie, wynosi nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu przyznania bonu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie: 1) do 30 dni, od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, dostarczyć do Urzędu dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszkał, od miejscowości dotychczasowego zamieszkania; 10 Więcej informacji na stronie

11 Bon zatrudnieniowy / Bon szkoleniowy 2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszka od miejscowości dotychczasowego zamieszkania; 3) do 8 miesięcy, od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi. BON SZKOLENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania na wskazane przez niego szkolenie. Przyznanie i realizacja bonu następuje, m.in. po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. W ramach bonu Urząd finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty jednego lub kilku szkoleń, niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne oraz koszty przejazdu na szkolenie i zakwaterowania. Przeprowadzenie szkolenia zleca się wyłącznie instytucjom szkoleniowym, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Więcej informacji na stronie 11

12 Szkolenia indywidualne SZKOLENIA INDYWIDUALNE Na wniosek osoby uprawnionej, Urząd może skierować na szkolenie indywidualne osobę uprawnioną, jeżeli uzasadni ona jego celowość. O skierowanie na szkolenie można się ubiegać, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach kieruje na szkolenie indywidualne osobę, która: jest zarejestrowana w Urzędzie, spełnia wymogi kwalifikacyjne, określone w programie wskazanego szkolenia, spełnia wymogi określone w zasadach organizacji i finansowania szkoleń w danym roku. Szkolenie odbywa się w formie kursu, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jednocześnie koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę, w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Bezrobotnym, w okresie szkolenia, przysługuje stypendium w wysokość 120% zasiłku miesięcznie, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego, miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (jednak nie mniej niż 20 % zasiłku). Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Osobom bezrobotnym, które w okresie szkolenia podjęły zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, do momentu jego zakończenia. Poszukującemu pracy stypendium szkoleniowe nie przysługuje. 12 Więcej informacji na stronie

13 Refundacja składek REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSOBY DO 30. ROKU ŻYCIA Pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika), zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30. roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy. Przyznanie wsparcia następuje na wniosek pracodawcy. Refundacja kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (od r zł brutto). Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Niedotrzymanie warunków, w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej, w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy, skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy (przypadających po zakończeniu refundacji), powiatowy urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Więcej informacji na stronie 13

14 Dofinansowanie wynagrodzenia DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50. ROK ŻYCIA Ze środków Funduszu Pracy może być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia. Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. Dofinansowanie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (od r. do 875 zł brutto). Pracodawca/przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, przez okres 6 miesięcy (gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy) lub 12 miesięcy (w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące). W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego, przez łączny okres 18 miesięcy lub 36 miesięcy, pracodawca zwraca kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 14 Więcej informacji na stronie

15 Grant GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY Środki Funduszu Pracy mogą być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, dla skierowanego bezrobotnego: rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny, zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z powodu wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Wsparcie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. WAŻNE! Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego: małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy; rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy; rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy; dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy. Grant przysługuje w kwocie nie przekraczającej maksymalnie 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy (od r zł brutto), za każdego skierowanego bezrobotnego i zostanie wypłacony pracodawcy z góry, celem utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy. Pracodawca lub przedsiębiorca, są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres: 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Niewywiązanie się z warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie, powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi. Więcej informacji na stronie 15

16 Świadczenia aktywizacyjne ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną. Wsparcie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego mogą być osoby bezrobotne: powracające na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, lub osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną, - które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne, zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy, wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji, wynosi 6 miesięcy. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną z ww. grupy na 18 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie, w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy, wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 9 miesięcy. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia, pracodawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia albo przed upływem okresu 6 lub 9 miesięcy (okresu zatrudnienia po ustaniu prawa do świadczenia) Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 16 Więcej informacji na stronie

17 Programy specjalne PROGRAMY SPECJALNE Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, inicjuje i realizuje programy specjalne. Programy adresowane są do osób, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, zagrożone są długotrwałym bezrobociem. Cechą charakterystyczną programów specjalnych jest możliwość łączenia różnych programów rynku pracy. Celem programów jest: inspirowanie zatrudnienia uczestników programu, wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami, aktywizacja zawodowa uczestników programu. Programami specjalnymi mogą być objęci: bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poszukujący pracy otrzymujący świadczenia socjalne lub zasiłek socjalny. W ramach umowy, pomiędzy powiatowym urzędem pracy oraz pracodawcą, mogą być finansowane m.in. następujące przedsięwzięcia: refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, refundowanie pracodawcy części kosztów dowozu do pracy osób zatrudnionych, Więcej informacji na stronie 17

18 Programy specjalne refundowanie, osobie objętej programem specjalnym, części kosztów dojazdu do pracy, refundowanie, osobie objętej programem, części kosztów zakwaterowania, refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych osób, refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia, organizowanie staży. Program specjalny, w swej specyfice, różni się od pozostałych sfer działalności Urzędu. Po pierwsze dlatego, że podstawą realizacji programu są porozumienia zawarte pomiędzy PUP a pracodawcami. Na mocy tych porozumień realizowane są ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie, w porozumieniach tych, pracodawcy zobowiązani są np. do zatrudnienia stażystów po zakończeniu realizacji wsparcia finansowego. Po drugie, w ramach programu specjalnego, przewidziano elementy specyficzne wspierające zatrudnienie, które nie występują w innych projektach/programach realizowanych przez Urząd. Mają one, przede wszystkim, na celu zlikwidowanie barier zatrudnieniowych, a także powinny umożliwić podjęcie czy też utrzymanie zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w zainicjowanym i zrealizowanym programie specjalnym. Przykłady specyficznych elementów wspierających zatrudnienie: jednorazowe wsparcie pomostowe, nagroda motywacyjna, bonus komunikacyjny, dodatek motywacyjny, bonus aktywizacyjny. 18 Więcej informacji na stronie

19 Krajowy Fundusz Szkoleniowy KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy (jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika, umowa zlecenie nie jest zatrudnieniem). Na wniosek pracodawcy, Urząd może przyznać środki z KFS na sfinansowanie nw. kosztów: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się i sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe, realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej, po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z podjętym kształceniem. W ramach funduszu możliwe jest sfinansowanie: do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, do 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia mniej niż 10 pracowników), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Więcej informacji na stronie 19

20 Fundusz Pracy ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY Zwolnienie przysługuje pracodawcom i innym jednostkom organizacyjnym za zatrudnianych pracowników, którzy: powracają z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego - w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z wyżej wyszczególnionej nieobecności, ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy, ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), zostali skierowani do pracy przez powiatowy urząd pracy i nie ukończyli 30. roku życia przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. 20 Więcej informacji na stronie

21 Profilowanie IPD PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH I USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego, zakres form pomocy określonych w ustawie. Informacje, niezbędne do określenie profilu pomocy, Urząd uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz z wywiadu, który przeprowadzany jest przez doradcę klienta. Pozyskane informacje są przetwarzane przy wykorzystaniu narzędzi do profilowania pomocy dla bezrobotnych. Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy: profil pomocy I, profil pomocy II, profil pomocy III. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania (IPD) będzie określał m.in.: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie; działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy. Więcej informacji na stronie 21

22 Katalog form pomocy KATALOG FORM POMOCY Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILI POMOCY Lp. Forma pomocy Profil pomocy I Profil pomocy II Profil pomocy III 1. pośrednictwo pracy * 2. Uwagi * tylko w ramach programu specjalnego albo zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub w spółdzielni socjalnej osób prawnych refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy * * tylko w ramach programu specjalnego 3. prace interwencyjne * * tylko w ramach programu specjalnego 4. staż * * tylko w ramach programu specjalnego 5. szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (indywidualne) 6. grant na telepracę * * tylko w ramach programu specjalnego świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną * refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach * tylko w ramach programu specjalnego 9. dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ * * tylko w ramach programu specjalnego 10. bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30. roku życia w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 11. bon stażowy dla bezrobotnego do 30. roku życia 12. bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30. roku życia 13. bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30. roku życia w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 22 Więcej informacji na stronie

23 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt,,doświadczenie gwarancją jakości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jest on kontynuacją projektu,,krok do jakości realizowanego od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz klientów oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: kontynuację zatrudnienia 5 pośredników pracy; kontynuację zatrudnienia 4 doradców zawodowych. Więcej informacji na stronie 23

24 URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014)

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) Toruń, dnia 10 czerwca 2014 roku 1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014 CENTR UM A KTYWIZ AC JI ZA WODOWE J POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH UL. OSIŃSKA 48, 44-240 ŻORY www.pup.zory.pl TEL. 32 4342 790, EMAIL; kazo@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo