WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia"

Transkrypt

1 WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia

2 Zielona Linia to: oferty pracy i szkoleń; informacje o formach wsparcia z urzędu pracy; baza kandydatów do pracy; informacje dla osób powracających z zagranicy; pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych usługa Fabryka CV; tłumaczenia CV na język angielski; terminarz wydarzeń w danym regionie. 2 Więcej informacji na stronie

3 Spis treści POŚREDNICTWO PRACY PRACE INTERWENCYJNE REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY STAŻ BON STAŻOWY BON ZATRUDNIENIOWY BON NA ZASIEDLENIE BON SZKOLENIOWY SZKOLENIA INDYWIDUALNE REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSOBY DO 30. ROKU ŻYCIA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50. ROK ŻYCIA GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE PROGRAMY SPECJALNE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH I USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA KATALOG FORM POMOCY Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILI POMOCY Realizacja omówionych form wsparcia, będzie uzależniona od posiadania przez Urząd środków finansowych! Więcej informacji na stronie 3

4 Pośrednictwo pracy POŚREDNICTWO PRACY Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Urząd udziela informacji pracodawcom o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy oraz inicjuje i organizuje kontakty między nimi. PRACODAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ PRACY POWINIEN JĄ DOKŁADNIE OPISAĆ, PODAJĄC M.IN. NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: miejsce wykonywanej pracy i stanowisko pracy, czynności, jakie wykonywał będzie przyszły pracownik, wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata. Oferta zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej: w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia Centralna Baza Ofert Pracy w lokalnej prasie na życzenie pracodawców. Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji doradcom klienta, którzy informują osoby, najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa wymaganiom zawartym w ofercie zatrudnienia, na dane stanowisko. Osobom zarejestrowanym wydawane są skierowania do pracodawcy i wyznaczony jest termin stawiennictwa w Urzędzie, w celu zwrotu tego skierowania oraz poinformowania o ustalonym terminie podjęcia pracy lub innych efektach spotkania z pracodawcą. 4 Więcej informacji na stronie

5 Pośrednictwo pracy Ofertę pracy można zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy: osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Pracodawców lub w pokoju nr 120, pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, ul. K. Pułaskiego 19/21, Siedlce, telefonicznie pod numerami telefonów: , faksem pod numerem: , em pod adresem: jako załącznik należy dołączyć zgłoszenie krajowej oferty pracy, za pomocą e-zgłoszenia elektroniczny formularz dostępny na stronie www Urzędu w zakładce Dla Pracodawców, elektronicznie poprzez stronę Publicznych Służb Zatrudnienia bezpośrednio u doradcy klienta, podczas jego wizyty w Państwa Firmie. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach dysponuje salą konferencyjną na 45 osób, którą nieodpłatnie możecie Państwo wykorzystać (po wcześniejszej rezerwacji) na spotkania rekrutacyjne, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Więcej informacji na stronie 5

6 Prace interwencyjne PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne to refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS, przyznawana na wniosek pracodawcy, za skierowaną przez Urząd i zatrudnioną osobę bezrobotną. W 2014 r. wysokość refundacji wynosiła łącznie ok. 880 zł brutto miesięcznie za każdego zatrudnionego. WAŻNE! Wysokość refundacji na dany rok kalendarzowy dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-prace interwencyjne. Prace interwencyjne mogą trwać do 6, do 12 lub do 24 miesięcy. Odpowiednio do zawartej umowy, pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres: 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy), 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 12 miesięcy), 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 24 miesięcy) dotyczy osób do 50. roku życia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego (np. porozumienie stron na wniosek pracownika, wypowiedzenie ze strony pracownika), bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia (3 lub 6 miesięcy), Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 6 Więcej informacji na stronie

7 Doposażenie REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Refundacja kosztów to pomoc finansowa, udzielana przez powiatowy urząd pracy na wniosek pracodawcy, w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. WAŻNE: Wysokość refundacji na dany rok kalendarzowy dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. O refundację mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni, którzy prowadzą działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) i w tym okresie nie zmniejszali wymiaru czasu pracy pracownikom oraz nie rozwiązali stosunku pracy z pracownikami w drodze wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. WAŻNE: Refundacja nie może być przeznaczona na: a) budowę lub remont pomieszczeń, b) dokonywanie opłat administracyjnych, szkolenia, c) zakup towaru, d) zakup samochodu, samochodów specjalistycznych, przyczepki, lawety, przyczepy gastronomicznej. W związku z otrzymaną refundacją, następuje zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego, w związku z przyznaną refundacją. Więcej informacji na stronie 7

8 Staż / Bon stażowy STAŻ Staż, organizowany na wniosek pracodawcy/przedsiębiorcy, to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą/przedsiębiorcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Umowy dotyczące organizacji staży, mogą być zawierane z pracodawcami/przedsiębiorcami na okres do 6 miesięcy. Przed przyjęciem osoby na staż, pracodawca/przedsiębiorca kieruje i finansuje koszty badań lekarskich kandydata. BON STAŻOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon stażowy, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy lub przedsiębiorcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca/przedsiębiorca zobowiąże się do zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Urząd wypłaci premię pracodawcy/przedsiębiorcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres (wysokość premii dostępna jest na stronie w zakładce Dla Pracodawców-Formy wsparcia-bony dla osób do 30 roku życia Bon stażowy). W ramach bonu stażowego Urząd finansuje: koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. Osobom, odbywającym staż oraz staż w ramach bonu, przysługuje: stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku (na dzień r. 997,40 zł brutto kwota zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, aktualne dane na stronie www Urzędu); 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (z zachowaniem prawa do stypendium); ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. 8 Więcej informacji na stronie

9 Bon zatrudnieniowy BON ZATRUDNIENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy (jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizycznej, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika*) gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. * nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika umowa zlecenie nie jest zatrudnieniem Urząd pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku (na dzień r. 831,10 zł brutto kwota zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, aktualne dane na stronie www Urzędu). Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. W ramach bonu zatrudnieniowego, pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego łącznie przez okres 18 miesięcy. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, kwota otrzymanej refundacji podlega zwrotowi, wraz z odsetkami. Jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek bezrobotnego, wygasł stosunek pracy lub rozwiązanie umowy nastąpiło na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) pracodawca nie zwraca otrzymanej refundacji. Nie ma możliwości uzupełnienia zatrudnienia inną osobą. Więcej informacji na stronie 9

10 Bon na zasiedlenie BON NA ZASIEDLENIE Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowa agencyjna, zlecenie) lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli: miejscowość, w której zamieszka osoba ubiegająca się o bon, jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania, środkami transportu zbiorowego, przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; praca lub działalność gospodarcza wykonywana będzie przez okres co najmniej 6. miesięcy u jednego lub kilku pracodawców (w przypadku wystąpienia przerw, łączny ich okres nie może przekroczyć 2 miesięcy); wynagrodzenie lub przychód z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie wynosiło co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę brutto miesięcznie (od r zł brutto), oraz osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym. Wysokość środków, przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie, wynosi nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu przyznania bonu. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie: 1) do 30 dni, od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, dostarczyć do Urzędu dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszkał, od miejscowości dotychczasowego zamieszkania; 10 Więcej informacji na stronie

11 Bon zatrudnieniowy / Bon szkoleniowy 2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego oddalenia miejscowości, w której zamieszka od miejscowości dotychczasowego zamieszkania; 3) do 8 miesięcy, od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie, udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi. BON SZKOLENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, powiatowy urząd pracy może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania na wskazane przez niego szkolenie. Przyznanie i realizacja bonu następuje, m.in. po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. W ramach bonu Urząd finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty jednego lub kilku szkoleń, niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne oraz koszty przejazdu na szkolenie i zakwaterowania. Przeprowadzenie szkolenia zleca się wyłącznie instytucjom szkoleniowym, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Więcej informacji na stronie 11

12 Szkolenia indywidualne SZKOLENIA INDYWIDUALNE Na wniosek osoby uprawnionej, Urząd może skierować na szkolenie indywidualne osobę uprawnioną, jeżeli uzasadni ona jego celowość. O skierowanie na szkolenie można się ubiegać, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach kieruje na szkolenie indywidualne osobę, która: jest zarejestrowana w Urzędzie, spełnia wymogi kwalifikacyjne, określone w programie wskazanego szkolenia, spełnia wymogi określone w zasadach organizacji i finansowania szkoleń w danym roku. Szkolenie odbywa się w formie kursu, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jednocześnie koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę, w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Bezrobotnym, w okresie szkolenia, przysługuje stypendium w wysokość 120% zasiłku miesięcznie, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego, miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie (jednak nie mniej niż 20 % zasiłku). Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Osobom bezrobotnym, które w okresie szkolenia podjęły zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, do momentu jego zakończenia. Poszukującemu pracy stypendium szkoleniowe nie przysługuje. 12 Więcej informacji na stronie

13 Refundacja składek REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSOBY DO 30. ROKU ŻYCIA Pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika), zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30. roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne, należne od pracodawcy. Przyznanie wsparcia następuje na wniosek pracodawcy. Refundacja kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (od r zł brutto). Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Niedotrzymanie warunków, w zakresie obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej, w trakcie przysługiwania refundacji oraz zatrudniania przez okres dalszych 6 miesięcy, skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy (przypadających po zakończeniu refundacji), powiatowy urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Więcej informacji na stronie 13

14 Dofinansowanie wynagrodzenia DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50. ROK ŻYCIA Ze środków Funduszu Pracy może być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia. Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. Dofinansowanie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego (od r. do 875 zł brutto). Pracodawca/przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, przez okres 6 miesięcy (gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy) lub 12 miesięcy (w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące). W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego, przez łączny okres 18 miesięcy lub 36 miesięcy, pracodawca zwraca kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 14 Więcej informacji na stronie

15 Grant GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY Środki Funduszu Pracy mogą być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, dla skierowanego bezrobotnego: rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny, zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z powodu wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Wsparcie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. WAŻNE! Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego: małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy; rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy; rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy; dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy. Grant przysługuje w kwocie nie przekraczającej maksymalnie 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy (od r zł brutto), za każdego skierowanego bezrobotnego i zostanie wypłacony pracodawcy z góry, celem utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy. Pracodawca lub przedsiębiorca, są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres: 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Niewywiązanie się z warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie, powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi. Więcej informacji na stronie 15

16 Świadczenia aktywizacyjne ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną. Wsparcie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy. Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego mogą być osoby bezrobotne: powracające na rynek pracy, po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, lub osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną, - które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne, zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy, wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji, wynosi 6 miesięcy. Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez Urząd osobę bezrobotną z ww. grupy na 18 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie, w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowy, wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 9 miesięcy. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia, pracodawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia albo przed upływem okresu 6 lub 9 miesięcy (okresu zatrudnienia po ustaniu prawa do świadczenia) Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 16 Więcej informacji na stronie

17 Programy specjalne PROGRAMY SPECJALNE Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, inicjuje i realizuje programy specjalne. Programy adresowane są do osób, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, zagrożone są długotrwałym bezrobociem. Cechą charakterystyczną programów specjalnych jest możliwość łączenia różnych programów rynku pracy. Celem programów jest: inspirowanie zatrudnienia uczestników programu, wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami, aktywizacja zawodowa uczestników programu. Programami specjalnymi mogą być objęci: bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poszukujący pracy otrzymujący świadczenia socjalne lub zasiłek socjalny. W ramach umowy, pomiędzy powiatowym urzędem pracy oraz pracodawcą, mogą być finansowane m.in. następujące przedsięwzięcia: refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, refundowanie pracodawcy części kosztów dowozu do pracy osób zatrudnionych, Więcej informacji na stronie 17

18 Programy specjalne refundowanie, osobie objętej programem specjalnym, części kosztów dojazdu do pracy, refundowanie, osobie objętej programem, części kosztów zakwaterowania, refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych osób, refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia, organizowanie staży. Program specjalny, w swej specyfice, różni się od pozostałych sfer działalności Urzędu. Po pierwsze dlatego, że podstawą realizacji programu są porozumienia zawarte pomiędzy PUP a pracodawcami. Na mocy tych porozumień realizowane są ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie, w porozumieniach tych, pracodawcy zobowiązani są np. do zatrudnienia stażystów po zakończeniu realizacji wsparcia finansowego. Po drugie, w ramach programu specjalnego, przewidziano elementy specyficzne wspierające zatrudnienie, które nie występują w innych projektach/programach realizowanych przez Urząd. Mają one, przede wszystkim, na celu zlikwidowanie barier zatrudnieniowych, a także powinny umożliwić podjęcie czy też utrzymanie zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w zainicjowanym i zrealizowanym programie specjalnym. Przykłady specyficznych elementów wspierających zatrudnienie: jednorazowe wsparcie pomostowe, nagroda motywacyjna, bonus komunikacyjny, dodatek motywacyjny, bonus aktywizacyjny. 18 Więcej informacji na stronie

19 Krajowy Fundusz Szkoleniowy KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy (jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika, umowa zlecenie nie jest zatrudnieniem). Na wniosek pracodawcy, Urząd może przyznać środki z KFS na sfinansowanie nw. kosztów: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, w związku z ubieganiem się i sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe, realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej, po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z podjętym kształceniem. W ramach funduszu możliwe jest sfinansowanie: do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, do 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia mniej niż 10 pracowników), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Więcej informacji na stronie 19

20 Fundusz Pracy ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY Zwolnienie przysługuje pracodawcom i innym jednostkom organizacyjnym za zatrudnianych pracowników, którzy: powracają z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego - w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z wyżej wyszczególnionej nieobecności, ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy, ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), zostali skierowani do pracy przez powiatowy urząd pracy i nie ukończyli 30. roku życia przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. 20 Więcej informacji na stronie

21 Profilowanie IPD PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH I USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego, zakres form pomocy określonych w ustawie. Informacje, niezbędne do określenie profilu pomocy, Urząd uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz z wywiadu, który przeprowadzany jest przez doradcę klienta. Pozyskane informacje są przetwarzane przy wykorzystaniu narzędzi do profilowania pomocy dla bezrobotnych. Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy: profil pomocy I, profil pomocy II, profil pomocy III. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania (IPD) będzie określał m.in.: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie; działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy. Więcej informacji na stronie 21

22 Katalog form pomocy KATALOG FORM POMOCY Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILI POMOCY Lp. Forma pomocy Profil pomocy I Profil pomocy II Profil pomocy III 1. pośrednictwo pracy * 2. Uwagi * tylko w ramach programu specjalnego albo zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub w spółdzielni socjalnej osób prawnych refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy * * tylko w ramach programu specjalnego 3. prace interwencyjne * * tylko w ramach programu specjalnego 4. staż * * tylko w ramach programu specjalnego 5. szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (indywidualne) 6. grant na telepracę * * tylko w ramach programu specjalnego świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną * refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach * tylko w ramach programu specjalnego 9. dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+ * * tylko w ramach programu specjalnego 10. bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30. roku życia w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 11. bon stażowy dla bezrobotnego do 30. roku życia 12. bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30. roku życia 13. bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30. roku życia w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 22 Więcej informacji na stronie

23 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt,,doświadczenie gwarancją jakości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jest on kontynuacją projektu,,krok do jakości realizowanego od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz klientów oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: kontynuację zatrudnienia 5 pośredników pracy; kontynuację zatrudnienia 4 doradców zawodowych. Więcej informacji na stronie 23

24 URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH 1 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA MŁODYCH OSÓB

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA MŁODYCH OSÓB DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA MŁODYCH OSÓB STAŻE Nabywanie przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności w zawodzie bez ponoszenia kosztów ze strony pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację:

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację: Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna Tel. (81) 752 11 58, Fax. (81) 752 10 31 NIP 713-214-98-95, REGON 431202490 e-mail: lule@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH Art.150 f i art.150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Bon stażowy- art. 66 l; Bon zatrudnieniowy

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą

Bardziej szczegółowo

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Konferencja: Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców z organizowana z okazji E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Formy wsparcia realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim - skierowane

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI Grodzisk Mazowiecki, maj 2016 r. PLAN PREZENTACJI Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY 1 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który działają Powiatowe Urzędy Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: Art. 66n ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r.,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI Na

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy kierowana do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla pracodawców

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla pracodawców Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Usługi i instrumenty dla pracodawców 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... 5 Doradztwo zawodowe...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Prawa i formy pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy określone w ustawie

Prawa i formy pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy określone w ustawie 2016-03-25 12:51:26 Prawa i formy pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy Prawa i formy pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy określone w ustawie 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty Wykaz aktywnych form wsparcia przewidzianych do realizacji w 2015 r. tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce podjętych Uchwałami Powiatowej Rady Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla pracodawców

Pomoc dla pracodawców Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015 ZATRUDNIENIE WYPŁATA/ REFUNDACJA UMOWA WNIOSEK Trójstronne umowy szkoleniowe Starosta Pracodawca tzn. że zatrudnia co najmniej jednego pracownika Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+

WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH PO PRZERWIE I/LUB W WIEKU 50+ BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PR.6360..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU 1 Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych 2 Spis treści Usługi i instrumenty adresowane do osób

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy:

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: - staże u pracodawców - prace interwencyjne - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - szkolenia w trybie indywidualnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN l KRYTERIA OKREŚLAJĄCE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONÓW SZKOLENIOWYCH, STAŻOWYCH, ZATRUDNIENIOWYCH l NA ZASIEDLENIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN l KRYTERIA OKREŚLAJĄCE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONÓW SZKOLENIOWYCH, STAŻOWYCH, ZATRUDNIENIOWYCH l NA ZASIEDLENIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN l KRYTERIA OKREŚLAJĄCE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONÓW SZKOLENIOWYCH, STAŻOWYCH, ZATRUDNIENIOWYCH l NA ZASIEDLENIE 1 Postanowienia ogólne Bony stanowią gwarancję wsparcia osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna 62-400 Słupca, ul. Piastów 2 tel./fax (063) 275-14 - 44 www.pup-slupca.pl e-mail pup@pup-slupca.pl www.slupca.praca.gov.pl Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Przyznawanie bonów stażowych odbywa się na podstawie: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w gorzowie wielkopolskim INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW PROFESJONALNE POŚREDNICTWO PRACY autobus nr 124 Pośrednictwo pracy polega na bezpłatnym udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Finansowe formy wsparcia (staże, bony) POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH GDAŃSK r.

Finansowe formy wsparcia (staże, bony) POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH GDAŃSK r. Finansowe formy wsparcia (staże, bony) POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH GDAŃSK 11.04.2016 r. STAŻ Staż umożliwia bezrobotnemu nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Mława, dnia 5 grudnia 2013 roku

Mława, dnia 5 grudnia 2013 roku Seminarium dotyczące pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(projekt ustawy z

Bardziej szczegółowo

93-121 tel. sekretariat 42 253-15

93-121 tel. sekretariat 42 253-15 93-121 121Łódź,, ul. Częstochowska 40/52 tel. sekretariat 42 253-15 15-00, fax 42 676-29 29-45, www.puplodz.pl Jednorazowe środki na podjęcie działalno alności gospodarczej Powiatowy urząd pracy może przyznać

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 7/2017 Z DN. 16 STYCZNIA 2017 ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bon stażowy przyznawany jest na podstawie art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo