PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:"

Transkrypt

1

2

3 PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: usługi i instrumenty rynku pracy działania aktywizacyjne zlecone zewnętrznemu podmiotowi Profil pomocy dla bezrobotnych oddalonych od rynku pracy: Program Aktywizacja i Integracja działania aktywizacyjne zlecone zewnętrznemu podmiotowi programy specjalne w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe

4 termin i warunki zakończenia IPD pomoc określona wustawie IPD samodzielne poszukiwanie pracy Doradca klienta Indywidualny plan działania IPD Bezrobotny terminy kontaktów z pup terminy realizacji działań PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA

5

6 Bezrobotny Składa wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego Uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy Przyznaje bon szkoleniowy Wartość bonu - 100% przeciętnego wynagrodzenia obecnie 3.612,51 zł Określa termin jego ważności tj. okres, w którym bezrobotny musi wybrać rodzaj szkolenia i instytucję szkoleniową Bezrobotny, który posiada bon szkoleniowy Wybiera rodzaj szkolenia i instytucję szkoleniową Ma gwarancję sfinansowania w ramach bonu kosztów: - szkolenia, - stypendium, -badań, -przejazdów, - zakwaterowania. Instytucja szkoleniowa Realizuje szkolenia, w tym: -kwalifikacyjne kursy zawodowe, - kursy nadające uprawnienia zawodowe

7 Bezrobotny Składa wniosek o przyznanie bonu stażowego Powiatowy Urząd Pracy Przyznaje bon stażowy i określa termin jego ważności. Bon gwarantuje bezrobotnemu sfinansowanie niezbędnych badań oraz przyznanie: -stypendium stażowego 988,40 zł/miesięcznie - ryczałtu na dojazdy 100 zł/miesięcznie Bezrobotny, który posiada bon stażowy Wskazujepup pracodawcę, który jest gotowy przyjąć bezrobotnego na 6 miesięczny staż, a po zakończeniu stażu zatrudnić na kolejne 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy Zawiera umowę z pracodawcą. Wypłaci pracodawcy premięw wysokości 1500 zł za utrzymanie osoby w zatrudnieniu przez 6 miesięcy po zakończeniu stażu.

8 6 miesięcy stażu 6 miesięcy zatrudnienia 12 miesięcy zdobytego doświadczenia

9 Bezrobotny absolwent szkoły wyższej Składa wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego Powiatowy Urząd Pracy Przyznaje bon zatrudnieniowyi określa termin jego ważności. Bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne do kwoty zasiłku. Bezrobotny, który posiada bon zatrudnieniowy Wskazujepup pracodawcę, który jest gotowy zatrudnić posiadacza bonu na 18 miesięcy w zamian za 12 miesięcy okres refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Powiatowy Urząd Pracy Zawiera umowę z pracodawcą

10 12 miesięcy zatrudnienia subsydiowanego 6 miesięcy zatrudnienia niesubsydiowanego 18 miesięcy zatrudnienia i zdobytego doświadczenia

11 Bezrobotny Składa wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Powiatowy Urząd Pracy Przyznaje bezrobotnemu na podstawie zawartej z nim umowybon na zasiedlenie Wartość bonu 200% przeciętnego wynagrodzenia obecnie 7.225,02 zł. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie Przeznacza otrzymane środki na pokrycie kosztów zamieszkania. Potwierdza w terminie 30 dni podjęciewybranej formy zatrudnienia.

12 Podejmowana forma zatrudnienia musi podlegać ubezpieczeniom społecznym. Wysokośćosiąganego miesięcznie wynagrodzenia brutto lub przychodu nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odległośćod miejsca obecnego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Warunki otrzymania bonu na zasiedlenie Obowiązekpozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.

13

14 Dla kogo? Kwota pożyczki Bezrobotnych, Poszukujących pracy absolwentówszkół i uczelni, w okresie 48 miesięcyod dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, Studentów ostatniego roku studiów. Wysokość pożyczki może stanowić 100% kosztów przedsięwzięcia Nie więcej jednak niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia

15 Jak otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej? U pośrednika finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK ) należy złożyć wniosek, zgodny ze wzorem opracowanym przez BGK oraz opis i kosztorys planowanej działalności gospodarczej. Pośrednikiem finansowym jest bank lub instytucja finansowa. Kto i na jakich zasadach udziela pożyczki? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej udzielana będzie na podstawie umowyzawartej z pośrednikiem finansowym. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat. Możliwość skorzystania z karencjiw spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Środki finansowe wypłacane będą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. na podstawie harmonogramu,

16 Pojawiają się problemy, pytania, wątpliwości!!!!! Jaką formę opodatkowania wybrać? Jaką księgowość prowadzić? Osoba, która ubiega się pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej można skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych: Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości, obejmują w szczególności problematykę: zakładania działalności gospodarczej; sporządzania biznesplanu; wyboru form opodatkowania; prowadzenia księgowości. Do zapewnienia tych usług zobowiązani są pośrednicy finansowi. Pośrednicy finansowi pokryją wartość tych usług do wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia.

17 Kto może otrzymać grant na telepracę? Grant na utworzenie stanowiska pracy wformie telepracy, w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, będzie mógł otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca, który stworzy miejsce pracydla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Czym jest telepraca? Stosunek pracy w formie telepracy charakteryzuje się trzema cechami: jest wykonywana poza zakładem pracy (w innym miejscu niż siedziba pracodawcy), jest wykonywana w sposób regularny, jest wykonywana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jak skorzysta na tym bezrobotny? Osoba, dla której tworzone będzie stanowisko telepracy będzie miała zagwarantowane utrzymanie zatrudnienia przez: 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu.

18 Kto otrzyma wsparcie? Okres i wysokość wsparcia? Pracodawca, który zatrudni bezrobotnych w wieku do 30. roku życia, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, Pracodawca otrzyma przez 6 miesięcy refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie nie wyższej niż kwota połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca zobowiązany będzie do dalszego zatrudniania osoby przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Jak skorzysta na tym bezrobotny? 6 miesięcy zatrudnienia subsydiowanego 6 miesięcy zatrudnienia niesubsydiowanego 12 miesięcy zatrudnienia i zdobytego doświadczenia

19 Kto otrzyma świadczenia aktywizacyjne? Pracodawca, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną powracającego na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki. Wartość świadczenia? Świadczenia aktywizacyjne w wysokości: -1/2 minimalnego wynagrodzenia, przez okres 12 miesięcy pod warunkiem utrzymania zatrudnienia przez kolejne 6 miesięcy lub -1/3 minimalnego wynagrodzenia, przez okres 18 miesięcy pod warunkiem utrzymania zatrudnienia przez kolejne 9 miesięcy Od 12 do 18 miesięcy zatrudnienia subsydiowanego Od 6 do 9 miesięcy zatrudnienia niesubsydiowanego Jak skorzysta na tym bezrobotny? Od 18 do 27 miesięcy zatrudnienia i zdobytego doświadczenia

20

21

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo