ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

2 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm. ), 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160), 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1), 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93, z późn. zm.), 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póź. zm). Słownik Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o: 1. Bezrobotnym do 30 roku życia oznacza to osobę zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotną, która do dnia wydania jej bonu stażowego nie ukończyła 30 roku życia. 2. Bonie stażowym lub bonie oznacza gwarancję skierowania do odbycia stażu - bezrobotnego do 30 roku życia u pracodawcy, (który spełnia wymogi określone prawem oraz niniejszymi zasadami) przez niego wskazanego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy za wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto. 3. Indywidualnym planie działania oznacza to plan działania obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Tworzony jest we współpracy osoby bezrobotnej z doradcą klienta i określa indywidualne predyspozycje oraz możliwości osoby bezrobotnej związane z podjęciem przez niego stażu / zatrudnienia. 4. Organizatorze należy przez to rozumieć uprawniony podmiot organizujący staż dla bezrobotnych (zarówno przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników, jak i pracodawcę, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika). 5. Profil pomocy I należy przez to rozumieć pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zmianami ). 2

3 6. Profil pomocy II należy przez to rozumieć usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zmianami). 7. Stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Organizatorem stażu. 8. Stypendium oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie odbywania stażu. 9. Urzędzie należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. 10. Ustawie oznacza to ustawę z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.). 11. Zatrudnieniu oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Warunki przyznawania bonu stażowego 1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która: 1) nie ukończyła 30 roku życia, 2) złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego, 3) znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy. 3. Przyznanie bonu stażowego następuje w oparciu o indywidualny plan działania osoby bezrobotnej, dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy. 4. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbył staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 3

4 Informacje dotyczące organizatora stażu 1. Organizatorem stażu może być: 1) pracodawca lub przedsiębiorca, 2) rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650). 2. U Organizatora stażu, który: 1) jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby zatrudnionych pracowników w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 2) nie jest pracodawcą staż może odbywać jeden bezrobotny. 3. O zorganizowanie stażu może ubiegać się Organizator, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu stażu w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli: 1) nie zalega z płatnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 2) nie zalega z płatnościami w Urzędzie Skarbowym, 3) prowadzona działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, 4) w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie obowiązków pracowniczych oraz nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, 5) w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wywiązał się z deklaracji zatrudnienia, wynikającej z zawartych umów o zorganizowanie stażu, chyba że niewywiązanie się nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uprawnienia dla osoby bezrobotnej z tytułu otrzymania bonu stażowego 1. W ramach bonu stażowego Urząd finansuje: 1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium; 2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. 2. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu osoba składa wraz z wnioskiem o przyznanie bonu stażowego osobie do 30 roku życia. 4

5 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu obliczana jest w cyklu miesięcznym 30 dniowym w przypadku zwolnienia lekarskiego, nieobecności nieusprawiedliwionej lub przerwaniu stażu zwrot zostanie pomniejszony o 1/30 za każdy dzień nieobecności. 4. Maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust. 1 pkt.1) podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 Ustawy. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, kwoty kosztów przejazdu po waloryzacji. Uprawnienia i obowiązki organizatora z tytułu organizacji stażu w ramach bonu stażowego 1. Organizator stażu dla osoby bezrobotnej, której Urząd przyznał bon stażowy zyskuje możliwość organizacji stażu na okres 6 miesięcy. 2. Organizator stażu zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres co najmniej 6 miesięcy. 3. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, Urząd wypłaci premię w wysokości 1 500zł. 4. Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 Ustawy. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, kwoty premii po waloryzacji. 5. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 6. Pracodawca zainteresowany otrzymaniem premii zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie w terminie 14 dni po upływie sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia, wniosku o przyznanie premii wraz z załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik do umowy o zorganizowanie stażu w miejscu pracy. 7. Premia przysługuje tylko takiemu pracodawcy, który zatrudniał przez 6 miesięcy tę samą osobę, która realizowała u niego w ramach bonu stażowego staż bezpośrednio przed zatrudnieniem. 8. Urząd wypłaca premię pracodawcy jednorazowo po 6 miesiącach zatrudnienia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli zatem pracodawca zwolni bezrobotnego przed upływem 6 miesięcy nie ma podstawy do wypłacenia pracodawcy premii. Premia nie jest wypłacana również w sytuacji gdy bezrobotny zrezygnuje z zatrudnienia u pracodawcy przed upływem 6 miesięcy. 9. Premia nie przysługuje w sytuacji zawarcia z osobą bezrobotną umowy cywilnoprawnej pracodawca nie ma prawa do otrzymania premii, ponieważ ta warunkowana jest zatrudnieniem, które w rozumieniu ustawy oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 10. Szczegółowe warunki wypłaty premii określa umowa zawierana z pracodawcą w sprawie organizacji stażu. 11. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu, kolejne wnioski o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego złożone w okresie 12 miesięcy od zakończenia umowy będą rozpatrzone negatywnie. 5

6 Procedura postępowania przy realizacji bonu stażowego 1. Druk wniosku o przyznanie bonu stażowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad i jest wydawany przez Doradcę Klienta, który opiniuje wniosek w zakresie zgodności wsparcia z ustaleniami założonymi w Indywidualnym Planie Działania osoby bezrobotnej. 2. Osoba bezrobotna składa kompletny wniosek o przyznanie bonu stażowego w Biurze Podawczym Urzędu. 3. Za kompletny wniosek uważa się wniosek wypełniony przez bezrobotnego w części I IV oraz w części V przez Doradcę Klienta. 4. Wniosek o przyznanie bonu stażowego, może być uwzględniony po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w niniejszych zasadach, gdy jest prawidłowo sporządzony oraz gdy Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku. 6. Wniosek pozytywnie rozpatrzony stanowi podstawę do wydania bonu stażowego. 7. Termin ważności bonu wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgodny przez Dyrektora termin ważności bonu może być wydłużony o kolejne 30 dni. 8. Wraz z bonem stażowym zostaje wydany Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia bon stażowy (załącznik nr 3 do niniejszych zasad) przeznaczony dla Organizatora stażu, który osoba bezrobotna przedkłada pracodawcy wraz z bonem do wypełnienia. 9. Wypełniony przez pracodawcę Bon stażowy osoba bezrobotna składa w Urzędzie w terminie jego ważności. 10. Skierowanie osoby bezrobotnej, której przyznano bon stażowy, do odbycia stażu następuje na podstawie złożonego przez organizatora wniosku wraz z kompletem załączników oraz po jego pozytywnym rozpatrzeniu. Wniosek powinien być złożony najpóźniej w ostatnim dniu ważności bonu. 11. W przypadku gdy bon stażowy zostanie wypełniony przez pracodawcę, z którym Urząd nie będzie mógł podpisać umowy o organizację stażu, zostaje on unieważniony i wydany bezrobotnemu kolejny bon. Zatem bezrobotny z powodu niewłaściwego wyboru pracodawcy nie traci gwarancji skierowania do odbycia stażu musi jednak poszukać innego organizatora. 12. Przed podjęciem przez bezrobotnego stażu Urząd kieruje go na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku objętym programem stażu. Koszty badań lekarskich są finansowane przez Urząd. Umowa o zorganizowanie stażu 1. Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy cywilno prawnej, zawartej pomiędzy Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora Urzędu działających z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca, a Organizatorem, według programu określonego w umowie. 6

7 2. Umowy o zorganizowanie stażu zawierane będą na okres 6-miesięcy ze zobowiązaniem do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres co najmniej 6 miesięcy. 3. Umowa zawiera zobowiązanie Organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem. 4. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) nierealizowania przez Organizatora programu stażu, b) niedotrzymywania warunków jego odbywania, c) rezygnacji przez bezrobotnego z odbywania stażu lub pozbawienia go możliwości kontynuowania stażu. d) zaistnienia w okresie odbywania stażu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego przez osobę odbywającą staż. W powyższych przypadkach Powiatowy Urząd Pracy zawiadamia Organizatora na piśmie. 5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez organizatora warunków umowy, Urząd zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. W przypadku gdy w ramach umowy staż odbywa jedna osoba, umowa ulega rozwiązaniu w sytuacji: a) nie podjęcia stażu przez skierowanego bezrobotnego, b) rezygnacji bezrobotnego z odbywania stażu, c) utraty przez bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej. Postanowienia końcowe 1. Nadzór nad odbywaniem stażu w miejscu pracy przez bezrobotnego sprawuje Dyrektor Urzędu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca. 2. Urząd zastrzega sobie prawo monitoringu w zakresie prawidłowości realizowania stażu w okresie trwania umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy aktów normatywnych wskazanych w niniejszych zasadach. 4. Wszelkie spory powstałe w czasie trwania umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Urzędu. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem r. Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Załącznik nr 2 Wzór Bonu stażowego Załącznik nr 3 Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia bon stażowy Załącznik nr 4 Umowa o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia dla bezrobotnego bon stażowy 7

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 24 lipca 2015 r. ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH 1 S t r

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013 Pieczęć i data wpływu wniosku WNIOSEK 1 KOREKTA 1 : dotyczy części, punktów:... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych oraz Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo