SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZA ROK 28 Rzeszów, czerwiec 29r.

2 SPIS TREŚCI: 1. Informacje wstępne Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 183/ Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania Krajowa rezerwa wykonania pomocy Postęp wdrażania programu wg priorytetów Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Programy współfinansowane z EFS spójność i koncentracja wsparcia EFRR/FS Duże projekty Pomoc techniczna Promocja i informacja Wnioski i rekomendacje

3 1. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel KONWERGENCJA Kwalifikowany obszar WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okres programowania Numer programu (CCI) CCI 27 PL 16 1 PO 13 Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Rok sprawozdawczy 28 Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący 15 czerwca 29 r. 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1 136,3 mln euro. Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 3 grudnia 28r. (1 euro = 4,1465 PLN) jest to równowartość 4 711,7 mln PLN. środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WP wynosi 6,86% całkowitej alokacji tego funduszu przeznaczonej na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP ogłoszono 1 konkursów w 5 osiach priorytetowych, w których złożono 1179 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną przeszło 41 wniosków, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła do realizacji 62 wnioski. Ponadto podpisano 5 umów i wydano 13 decyzji o dofinansowanie projektów na łączną wartość wsparcia z EFRR w wysokości ,62 euro ( ,2 PLN). Pierwsze płatności zrealizowano w ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Zgodnie z Krajowym Systemem Informatycznym SIMIK 7-13 (KSI SIMIK 7-13) wyniosły one ,11 euro ( ,18 PLN), co stanowi 4,73% zobowiązań Unii Europejskiej (UE) na lata w ww. osi. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP z dnia 3 grudnia 28r. (Harmonogram naboru wniosków) w następnym okresie sprawozdawczym planowano ogłoszenie 14 naborów. Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu (wg stanu na dzień 31 grudnia 28r.) wygenerowano z KSI SIMIK 7-13 w dniu 2 marca 29r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem EBC z 3 grudnia 28r., tj. 1 euro = 4,1465 PLN. Sprawozdanie zostało opracowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego na podstawie danych sprawozdawczych z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP. 3

4 Ze względu na procedury wprowadzania danych do KSI SIMIK 7-13, poszczególne informacje zawarte w sprawozdaniu mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu realizacji RPO WP. W związku z powyższym do sprawozdania załączono także informacje nt. rzeczywistego stanu realizacji RPO WP w 28r., wynikające z decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego (załącznik nr 3) Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Wskaźniki Jedn. Rok Ogółem Realizacja Utworzone miejsca pracy (brutto) Szt z tego dla mężczyzn Szt. Realizacja Realizacja z tego dla kobiet Szt Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB w województwie podkarpackim Liczba utworzonych miejsc pracy (netto) % Szt. Realizacja * Realizacja, , , ,7-2,6 2, * *wskaźniki kontekstowe dla celów RPO WP znajdują się w załączniku nr 1. 4

5 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Informacje finansowe Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne EFRR Okres sprawozdawczy r r. Dane narastająco od uruchomienia programu

6 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy r r. Dane narastająco od uruchomienia programu W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR

7 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy r r. Dane narastająco od uruchomienia programu Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 Spójność wewnątrzregionalna EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS , , ,11 4, , , ,11 4,

8 Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ Odpowiadający wkład publiczny ogółem Wydatki prywatne 1) Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) 2) Procentowy poziom wykorzystania alokacji Łączne płatności otrzymane od Komisji Okres sprawozdawczy r r. Dane narastająco od uruchomienia programu W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , ,11 4, , , ,11 4,73 - OGÓŁEM , , ,11, , , ,11,13 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3) Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny - - jest współfinansowany przez EFS 3) 1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. 2) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. 3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. Płatności zaliczkowe otrzymane od KE w okresie sprawozdawczym wyniosły ,69 euro, natomiast od uruchomienia programu wyniosły ,15 euro. 8

9 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod Kod Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Obszar Rodzaj realizacji działalności gospodarczej Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja PL 32 Podkarpackie PL 32 Podkarpackie PL 32 Podkarpackie PL 32 Podkarpackie PL 32 Podkarpackie PL 32 Podkarpackie (euro) , , , , , ,

10 Ogółem ,62 W dniu 23 grudnia 28r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 159/2951/8 w sprawie realokacji środków w ramach RPO WP. Zgodnie z ww. uchwałą dokonano przesunięcia kwoty 5 mln euro z kategorii interwencji 25 Transport miejski do kategorii interwencji 23 Drogi regionalne/lokalne. Po zmianie w kategorii interwencji 25 pozostała kwota euro, natomiast kategoria interwencji 23 wzrosła do wysokości euro. Przesunięcie środków miało na celu dofinansowanie większej liczby projektów w ramach konkursu w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat B Drogi powiatowe. Zmiana ta nie wpłynęła na ogólną wartość alokacji w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna. 1

11 Pomoc w podziale na grupy docelowe Konkursy ogłoszone w 28r. obejmowały pomoc w obszarach dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców, infrastruktury drogowej, infrastruktury kanalizacyjnej, infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury oświatowej. 1) Wsparcie dla przedsiębiorców W 28r. w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka przeprowadzono dwa konkursy wniosków, w których złożono łącznie 733 wnioski na kwotę dofinansowania z EFRR ,1 euro ( ,7 PLN). W ramach konkursów przewidziano do rozdysponowania kwotę z EFRR w wysokości ,48 euro ( ,66 PLN), co stanowi 13,9 % zobowiązań UE na lata w ww. osi. W okresie od 3 września 28r. do 7 listopada 28r. w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (schemat B) przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, w którym zostało złożonych 73 wniosków. W wyniku przeprowadzonego naboru mikroprzedsiębiorcy złożyli 388 wniosków, mali przedsiębiorcy - 237, natomiast średni przedsiębiorcy - 1 wniosków. 5 wniosków nie posiada pełnych danych, co nie pozwoliło na zaklasyfikowanie ich do odpowiedniej grupy beneficjentów. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę w wysokości ,35 euro ( PLN), w tym ,13 euro ( ,34 PLN) współfinansowania z budżetu państwa. Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup beneficjentów w ogłoszonym konkursie w dla I osi priorytetowej, działanie 1.1 Schemat B Tabela: Informacja nt. projektów złożonych w ramach I osi priorytetowej, działanie Schemat B Typ beneficjenta Całkowita wartość projektów (euro) wnioskowanego dofinansowania (euro) Kwota przeznaczona na dofinansowanie złożonych projektów (euro) Mikroprzedsiębiorstwa , , ,94 Małe przedsiębiorstwa , , ,94 Średnie przedsiębiorstwa , , ,47 Wnioski z niepełnymi danymi , ,22 nie dotyczy Razem , , ,35 11

12 Zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą: w przypadku mikroprzedsiebiorstw wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 359% środków dostępnych w ramach konkursu, w przypadku małych przedsiębiorstw wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 4% środków dostępnych w ramach konkursu, w przypadku średnich przedsiębiorstw wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 412% środków dostępnych w ramach konkursu, W 29r. sukcesywnie zawierane będą umowy o dofinansowanie projektów z ww. naboru. 2) Infrastruktura drogowa W 28r. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna przeprowadzono dwa konkursy wniosków. W okresie od 31 marca 28r. do 29 maja 28r. w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Drogi powiatowe (schemat B) przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, w którym zostało złożonych 52 wnioski. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,87 euro ( ,36 PLN), co stanowi 196% środków dostępnych w ramach konkursu. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 5 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ,37 euro. Podczas oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 39 projektów. Do dofinansowania Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał wszystkie pozytywnie ocenione projekty. W okresie 31 marca 28r. do 29 maja 28r. w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Drogi gminne (schemat C) przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, w którym złożono 111 wniosków. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,56 euro ( ,7 PLN), co stanowi 376% środków dostępnych w ramach konkursu. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 11 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ,64 euro. Podczas oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 45 projektów. Do dofinansowania Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał 44 projekty. W wyniku realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ww. naborach wybudowanych zostanie ok. 25 km dróg gminnych oraz zmodernizowanych lub wyremontowanych ok. 48 km dróg gminnych i powiatowych. 3) Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa W 28r. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom przeprowadzono trzy konkursy wniosków. W okresie od 31 marca 28r. do 3 maja 28r. w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Infrastruktura oczyszczania ścieków (schemat A) przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, w którym złożono 69 wniosków. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,28 euro ( ,47 PLN), co stanowi 46% środków dostępnych w ramach konkursu. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 63 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ,13 euro. Podczas oceny merytorycznej pozytywnie ocenionych zostało 5 projektów. Do dofinansowania Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał 22 projekty. W okresie od 31 marca 28r. do 3 maja 28r. w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Zaopatrzenie w wodę (schemat B) przeprowadzono nabór wniosków 12

13 o dofinansowanie, w którym złożono 26 wniosków. Szacunkowa kwota z EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła ,99 euro, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,91 euro ( ,96 PLN), co stanowi 158% środków dostępnych w ramach konkursu. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 19 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ,81 euro. Podczas oceny merytorycznej pozytywnie ocenionych zostało 16 projektów. Zgodnie z KSI SIMIK 7-13 w działaniu 4.1 do 31 grudnia 28r. zatwierdzono do realizacji 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,9 euro ( ,35 PLN) oraz zostały podpisane 2 umowy o dofinansowanie projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR ,64 euro ( ,67 PLN). W okresie od 31 marca 28r. do 28 maja 28r. w ramach Działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, w którym złożono 19 wniosków. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,45 euro ( ,26 PLN), co stanowi 125% środków dostępnych w ramach konkursu. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 17 na łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ,77 euro ( ,76 PLN). Do realizacji zatwierdzono 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,37 euro ( ,48 PLN). Natomiast w grudniu 28r. została podpisana 1 umowa i 2 porozumienia z państwową jednostką budżetową o dofinansowanie projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR ,48 euro ( ,88 PLN). W wyniku realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ww. naborach wybudowanych zostanie ok. 8 km sieci kanalizacyjnej i ok. 23 km sieci wodociągowej, przyłączonych do sieci kanalizacyjnej zostanie ok. 41 osób, a do sieci wodociągowej ok. 6 8 osób. Ponadto wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ok. 3 km wałów przeciwpowodziowych, a 13 km cieków wodnych poddanych zostanie regulacjom lub innym pracom melioracyjnym, dzięki czemu obszar o powierzchni ok ha będzie chroniony przed powodzią, a liczba osób zabezpieczonych przed powodzią wyniesie ok Opracowane zostaną również analizy dotyczące oceny zagrożenia powodziowego terenów położonych na obszarze zlewni dużych rzek województwa podkarpackiego: Wisłoka i Wisłoki. 4) Infrastruktura oświatowa W działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna System oświaty (schemat B) w okresie od 29 sierpnia 28r. do 17 października 28r. w ramach konkursu złożono 146 wniosków. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wyniosła ,77 euro ( ,35 PLN), co stanowi 429% szacunkowej kwoty środków EFRR udostępnionych w konkursie. Liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 136 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania ,97 euro ( ,73 PLN). 13

14 Wykres 2. Szacunkowy rozkład dofinansowania z EFRR projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach I, II, IV i V osi priorytetowej podział wg obszarów realizacji projektów (źródło: KSI SIMIK 7-13). W załączniku nr 3 przedstawiono mapę obrazującą rozmieszczenie projektów zatwierdzonych do realizacji w podziale na gminy opracowaną na podstawie dezyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana W 28r. podczas realizacji RPO WP nie zaistniała konieczność wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, zgodnie z art. 57 i 98 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26r. Analiza jakościowa W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 konkursów wniosków w ramach 5 osi priorytetowych RPO WP tj.: osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna oraz osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Ze względu na stan realizacji RPO WP w 28r. w ramach osi priorytetowych I - VII nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W związku z tym nie odnotowano postępu w osiągnięciu wskaźników rzeczowych i finansowych realizacji RPO WP w ramach ww. osi priorytetowych. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego w realizacji RPO WP w ramach powyższych osi będą dostępne w sprawozdaniu rocznym za 29r., po złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność. W 28r. nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego dotyczącego systemu wskaźników RPO WP. Ocena efektów naborów zrealizowanych w 28r. (w tym stopnia osiągnięcia wskaźników RPO WP) nastąpi w ramach badań pn. Ocena naborów przeprowadzonych w 28 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP oraz Ocena realizacji celów RPO WP w roku 28 za pomocą modelu HERMIN zaplanowanych w Okresowym planie ewaluacji RPO WP na rok 29. Opóźnienia w osiąganiu postępu rzeczowego i finansowego są spowodowane problemami wnioskodawców i beneficjentów z dostosowaniem projektów do wymagań środowiskowych. Wnioskodawcy w konkursach ogłoszonych w 28r. w ramach osi priorytetowych I-VII zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie. Proces ten przebiega powoli, co w przypadku dużej części projektów powoduje przesunięcie terminu zakontraktowania środków. Większość umów o dofinansowanie ww. projektów zostanie podpisana w II i III kwartalne 29r. 14

15 Ponadto występują trudności z poprawnym przygotowaniem wniosków, w tym zwłaszcza w kwestii analizy finansowej. Jednocześnie ze względu na przedłużającą się procedurę notyfikacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej części programów pomocy publicznej zaistniała konieczność odsunięcia w czasie niektórych naborów wniosków. Instytucja Zarządzająca RPO WP realizując projekty w ramach VIII osi priorytetowej poniosła wydatki kwalifikowane w wysokości ,11 euro ( ,18 PLN). W okresie sprawozdawczym postęp rzeczowy dotyczył VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna. Dane wskazują, iż założone cele dotyczące wskaźników rzeczowych zostały w dużej mierze osiągnięte. W przypadku wskaźnika Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej założony cel został przekroczony (szczegółowe informacje w punkcie 3.8.1). W celu zwiększenia absorpcji środków wspólnotowych Instytucja Zarządzająca RPO WP podjęła decyzję o zwiększeniu łącznej puli środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w pierwszych konkursach. Dzięki temu wzrośnie liczba projektów, które będą realizowane w latach Ponadto, w celu przyspieszenia procedur oceny i poprawy jakości wniosków planuje się kolejne szkolenia dla wnioskodawców, a także nałożenie w nadchodzących naborach ograniczeń w kwotach dotacji i dopuszczalnej liczbie składanych wniosków. Aby ułatwić beneficjentom realizację projektów i w pewnym stopniu przyspieszyć wypłaty środków podjęto decyzję o zniesieniu obowiązku składania zabezpieczeń do umów przez beneficjentów należących do sektora finansów publicznych oraz o zaliczkowaniu projektów. W 28r. Instytucja Zarządzająca RPO WP przygotowała następujące dokumenty dotyczące systemu realizacji RPO WP: a. Projekt Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WP, przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (ZWP) uchwałą nr 8/132/7 w dniu 11 grudnia 27r., został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WP uchwałą nr 3/I/28 w dniu 3 stycznia 28r. W dniu 18 czerwca 28r. i 18 września 28r. Komitet Monitorujący RPO WP uchwałą nr 6/II/8 oraz uchwałą nr 11/III/8 zatwierdził zmiany do ww. kryteriów. b. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata został przyjęty uchwałą nr 89/1461/8 w dniu 22 stycznia 28r., natomiast w dniu 26 marca 28r. uchwałą nr 12/1724/8 ZWP przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WP. Dodatkowo w dniu 29 lipca 28r. ZWP podjął uchwałę nr 123/2196/8 w sprawie przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP, natomiast w dniu 2 września 28r. uchwałą nr 131/2349/8 ZWP przyjął zaktualizowany dokument. c. Projekt Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata został przyjęty uchwałą nr 92/156/8 ZWP w dniu 4 lutego 28r. Natomiast w dniu 23 grudnia 28r. uchwałą nr 159/2917/8 przyjęto Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WP. d. Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 28, został przyjęty uchwałą nr 96/1549/8 ZWP w dniu 19 lutego 28r. Ponadto w dniu 16 grudnia 28r. został przyjęty Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na rok 29 (uchwała ZWP nr 157/2875/8). 15

16 e. W dniu 6 maja 28r. ZWP przyjął uchwałę nr 18/1871/8 w sprawie aktualizacji Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata przyjętego w dniu 5 grudnia 27r. f. Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na rok 28 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 114/215/8 w dniu 1 czerwca 28r. Ponadto w dniu 12 listopada 28r. został przyjęty Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 29 (uchwała ZWP nr 148/2679/8). g. W dniu 1 czerwca 28r. ZWP podjął uchwałę nr 114/213/8 w sprawie Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. h. Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata został przyjęty uchwałą ZWP nr 116/24/8 w dniu 18 czerwca 28r. Natomiast zaktualizowany Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata został przyjęty uchwałą nr 136/2444/8 ZWP w dniu 23 września 28r. i. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WP został przyjęty w dniu 31 lipca 28r. uchwałą nr 124/2227/8 oraz w dniu 9 września 28r. uchwałą nr 132/2377/8. Dokumenty opracowane przez IZ RPO WP dla beneficjentów: wzory wniosków o dofinansowanie, umów i wniosków o płatność wraz z załącznikami i instrukcjami wypełniania, regulaminy konkursowe, wzór Biznes Planu, wytyczne do opracowania Studiów Wykonalności, wytyczne w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP, wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP z dnia 23 września 28 roku w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach RPO WP wraz z załącznikiem, wytyczne w zakresie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych - obowiązujące od 31 marca 28r., zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP. Projekty kluczowe w ramach RPO WP Instytucja Zarządzająca RPO WP w dniu 26 lutego 28r. uchwałą nr 98/1594/8 przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata , który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 18 z dnia 7 marca 28r. W związku z koniecznością zmiany niektórych kryteriów i uwarunkowań wyboru projektów do Planu Inwestycyjnego dla RPO WP, ZWP podczas posiedzenia w dniu 19 marca 28r., zdecydował o uchyleniu następujących kryteriów i uwarunkowań wyboru projektów kluczowych: minimalnej wartości projektu 3 mln euro, konieczności zagwarantowania odpowiednich środków w poszczególnych działaniach RPO WP na przeprowadzenie konkursów dla innych wnioskodawców, dlatego globalna wartość dofinansowania z EFRR projektów wybranych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego nie może przekroczyć 3% limitu środków, określonego dla danego działania w RPO, 16

17 maksymalnej liczby projektów uwzględnionej w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym, która nie mogła przekroczyć 2, i uznał je za nieobowiązujące. Mając na uwadze, że większość projektów drogowych zawartych w ww. wykazie stanowiła zgrupowane zadania inwestycyjne, które powinny być traktowane jako odrębne projekty kluczowe, zakres dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również różny stan zaawansowania prac nad dokumentacją poszczególnych projektów oraz zmianę kosztów całkowitych projektów drogowych i maksymalnego poziomu dofinansowania środkami z UE, konieczna była kolejna zmiana Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata , którą uwzględniono w podjętej 13 maja 28r. przez ZWP uchwale nr 19/1883/8. W związku z rezygnacją Uniwersytetu Rzeszowskiego z realizacji projektu pn. Budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego dla potrzeb nauk humanistycznych, ZWP uchwałą nr 111/1934/8 z dnia 2 maja 28r. podjął decyzję o usunięciu tego projektu z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata Jednocześnie Zarząd Województwa zdecydował o umieszczeniu w Wykazie projektów Uniwersytetu Rzeszowskiego (Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie (Budowa Instytutu Teologiczno- Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara przy Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie). Ponadto 4 czerwca 28r. Zarząd Województwa Podkarpackiego (uchwała nr 113/1973/8) zdecydował o umieszczeniu w Wykazie projektów Powiatu Strzyżowskiego (projekt pn. Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania) oraz Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie (projekt pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijnokulturowym). Ww. projekty zostały od 13 czerwca 28r. poddane procesowi konsultacji społecznych. W związku z brakiem uwag ZWP uchwałą nr 121/2169/8 z dnia 22 lipca 28r. przyjął Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata Kolejna zmiana w Wykazie dotyczyła zwiększenia dofinansowania dla projektów pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania oraz Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej (uchwała ZWP nr 123/2198/8 z dnia 29 lipca 28r.). Po przyjęciu przez ZWP w dniu 7 sierpnia 28r. wzorów dokumentów niezbędnych do zawarcia pre-umów z beneficjentami, których projekty zostały zamieszczone w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata , do instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów przesłano pisma z prośbą o wypełnienie załączników do pre-umowy (zakresu rzeczowego oraz harmonogramu przygotowania projektu). W wyniku oceny załączników do pre-umowy otrzymanych końcem sierpnia 28r. okazało się, że wszystkie wymagają uzupełnienia ze strony beneficjentów. Na mocy uchwały Nr XXVIII/498/8, z dnia 1 grudnia 28r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o finansowaniu w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 6 projektów drogowych znajdujących się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata Przedmiotowe projekty zostaną usunięte z Wykazu przy jego aktualizacji. W związku z powyższym ZWP 23 grudnia 28r. podjął decyzję o realokacji uwolnionych środków z EFRR w wysokości euro ( ,95 PLN). Zostały one przeznaczone na procedurę konkursową w działaniu 2.1 (Schemat B Drogi powiatowe, Schemat C Drogi gminne). 17

18 W grudniu 28r. ZWP powierzył Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowanie do realizacji 1 inwestycji drogowych wpisanych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata l.p. Nr uchwały ZWP /2817/ /2818/8 Nazwa projektu Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk w miejscowości Mielec Przebudowa wiaduktu w Salowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów Tarnobrzeg Grębów Stalowa Wola Całkowity koszt projektu (w euro) Kwota dofinansowania z EFRR (w euro) , , , , /2819/ /2876/ /2877/8 Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów Tarnobrzeg Grębów Stalowa Wola Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Leżajsk Łańcut Dylągówka Szklary odcinek Granica Województwa - Leżajsk Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 88 Jarosław - Pruchnik , , , , , , /2878/8 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Oblęcin Zaklików Stalowa Wola odcinek Granica Województwa Stalowa Wola , , /2879/ /288/ /2881/ /2882/8 Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec Kolbuszowa Sokołów Małopolski - Leżajsk , ,76 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze Biłgoraj Zwierzyniec Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze Granica , ,51 Województwa Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów Lubaczów , ,13 Krowica Hołodowska Granica Państwa na odcinku Lubaczów - Budomierz Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa Komańcza Radoszyce , ,37 Cisna Ustrzyki Górne Wołosate Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce Razem , ,87 W odniesieniu do pozostałych projektów zamieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata , trwała weryfikacja i ocena przesłanych przez beneficjentów dokumentów. 18

19 Kontrakt Wojewódzki W dniu 6 lutego 28r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego został podpisany Kontrakt Wojewódzki dla województwa podkarpackiego przez Elżbietę Bieńkowską - Minister Rozwoju Regionalnego, Zygmunta Cholewińskiego - Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Bogdana Rzońcę - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem Kontraktu jest określenie zasad i warunków dofinansowania RPO WP środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych. W ramach podpisanego kontraktu wojewódzkiego Minister zobowiązała się do przekazania na realizację RPO WP środków z budżetu państwa pochodzących z EFRR, a także innych środków z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną. ZWP został zobowiązany do zapewnienia części kwoty wkładu krajowego na realizację RPO WP, na który składają się środki instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz innych beneficjentów programu. Środki na realizację RPO WP Instytucja Zarządzająca otrzymuje w formie dotacji rozwojowej. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej Procentowy udział wydatków przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej w ogólnej alokacji EFRR na RPO WP zapisano na poziomie: 42,13%. Łączny wkład wspólnotowy wg kategorii interwencji przeznaczony na earmarking wynosi euro ( ,69 PLN). W roku 28 nie ponoszono wydatków w ramach kategorii lizbońskich. Natomiast projekty zatwierdzone do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów w 28r. mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację Strategii Lizbońskiej (szczegółowe informacje w punktach Analiza jakościowa). Działania realizowane w ramach RPO WP wpisują się w obszary Krajowego Programu Reform, w tym przede wszystkim: mikroekonomiczny oraz polityki rynku pracy i edukacji. Wkład RPO WP w promowanie równości płci i opis uzgodnień partnerskich W okresie sprawozdawczym zasada równości szans była przestrzegana na każdym etapie realizacji RPO WP. Działania prowadzone prze Instytucję Zarządzającą miały na celu niwelowanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada partnerstwa miała zastosowanie poprzez udział mieszkańców regionu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz podmiotów stanowiących potencjalnych beneficjentów w procesie realizacji Programu. Stosując powyższą zasadę IZ RPO WP stworzyła warunki dla zawiązywania partnerstwa publicznoprywatnego i publiczno-społecznego, co zwiększa szanse na skuteczne i efektywne wydatkowanie środków w ramach RPO WP. Istotnym elementem stosowania zasady partnerstwa w okresie sprawozdawczym był udział partnerów gospodarczych i społecznych w Komitecie Monitorującym RPO WP. W okresie sprawozdawczym zasada partnerstwa realizowana była także poprzez współpracę Instytucji Zarządzającej RPO WP z Podkarpacką Radą Innowacyjności (PRI). Jest to organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego, któremu przedkładane są wnioski o dofinansowanie związane z innowacyjnością celem zaopiniowania. W skład PRI wchodzą przedstawiciele gospodarki, wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, regionalnych władz samorządowych i rządowych, samorządów terytorialnych oraz osoby zajmujące się problematyką wprowadzania innowacji w regionie. 19

20 Zasada partnerstwa miała również zastosowanie przy opracowywaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP wytycznych w zakresie przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji, które były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Zasada równości szans i partnerstwa była realizowana m.in. poprzez zapewnienie równego dostępu do informacji nt. RPO WP na stronie internetowej RPO WP Dodatkowe informacje nt. promowania równości płci oraz uzgodnień partnerskich w ramach RPO WP zawarto w punkcie 2.2. Audyt zgodności w ramach RPO WP Art. 71 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 z dnia 11 lipca 26r. oraz art. 25 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/26 z dnia 8 grudnia 26r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 nakładają na państwo członkowskie obowiązek prowadzenia badania audytowego w celu uzyskania zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych są ustanowione zgodnie z wymogami art Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/26. Czynności audytowe w Instytucji Zarządzającej RPO WP realizowane były w dniach 11 lutego - 26 września 28r. przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. W trakcie audytu zgodności badano m.in. czy ustanowiony system zarządzania i kontroli RPO WP zapewnia: określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału funkcji w obrębie każdego podmiotu, zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie, procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach RPO WP, skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej, ustalenia dot. audytu funkcjonowania systemów, procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych. W lipcu 28r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przeprowadzał postępowanie sprawdzające stan wdrożenia rekomendacji przekazanych w Sprawozdaniu z audytu zgodności Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego z 3 czerwca 28r. Instytucja Zarządzająca 8 sierpnia 28r. została poinformowana, przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pismem znak: UKS.1891/W1E/42/2/8/6/699, iż rekomendacje przekazane w ww. Sprawozdaniu zostały uznane za wdrożone. Następnie w dniu 29 września 28r. Instytucja Audytowa wydała opinię w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli z art Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 oraz zatwierdziła sprawozdanie z audytu zgodności RPO WP. W dniu 1 października 28r. Instytucja Zarządzająca RPO WP przekazała za pomocą systemu zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach (SFC 27), Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , sprawozdanie z audytu zgodności oraz ww. opinię do Komisji Europejskiej. Uwagi Komisji Europejskiej do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata zostały przekazane w dniu 24 października 28r. Komisja Europejska zwróciła się z prośbą 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

U C H WA Ł A N R... R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... r.

U C H WA Ł A N R... R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... r. U C H WA Ł A N R... projekt z dnia. 2014 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Instytucja Koordynująca RPO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja inaugurująca realizację

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel: KONWERGENCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego 1. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel Konwergencja Kwalifikowany obszar Województwo Świętokrzyskie Okres programowania 2007-2013 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 24-26 LUTY 2016 Łączna długość dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego: 1653,00

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Akceptuję: Warszawa, listopad 2009 r. Stanisław Gawłowski

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne Systemy informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Zielona Góra, 11.09.2015 r. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

L= A U PLN + RN + KS

L= A U PLN + RN + KS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/838/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2015 r. Algorytm przeliczania środków EFS L= A U PLN + RN + KS w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA LATA Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA

SPRAWOZDANIE ZA LATA Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA SPRAWOZDANIE ZA LATA 2014 2015 Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 MINISTERSTWO ROZWOJU Departament Rozwoju Cyfrowego SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 4 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo