Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:"

Transkrypt

1 Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania Tworzyć i konfigurować segmenty wycofania Uzyskiwać ze słownika danych informacje o segmentach wycofania

2 Przegląd metod zarządzania segmentami wycofania Dostępne są dwie metody zarządzania segmentami wycofania Zarządzanie automatyczne Zarządzanie Z d i ręczne Wykład omawia zarządzanie automatyczne Termin undo zastępuje w Oracle10g/11g termin rollback z poprzednich wersji

3 Segment wycofania Stary obraz danych Tabela Nowy obraz Segment wycofania Modyfikacja danych

4 Segmenty wycofania: zastosowania Wycofanie transakcji Odtwarzanie transakcji? Spójność odczytu Segment Odtwarzanie bloków wycofania danych przez powtarzanie zmian i wycofanie transakcji po otwarciu bazy

5 Spójność odczytu Tabela SELECT * FROM table Nowy obraz danych Obraz z czasu uruchamiania polecenia SELECT

6 Typy segmentów wycofania SYSTEM: wykorzystywany przez obiekty z przestrzeni tabel SYSTEM (zawsze w przestrzeni SYSTEM) Niesystemowe: wykorzystywane przez obiekty z innych przestrzeni tabel: Tryb Auto: wymaga przestrzeni tabel wycofania Tryb ręczny (segmenty są tworzone przez administratora): Prywatne: pobierane przez pojedynczą instancję Publiczne: pobierane przez wiele instancji Opóźnione: tworzone automatycznie podczas wyłączania przestrzeni eni tabel w trybach immediate, temporary lub for recovery

7 Koncepcja automatycznego zarządzania segmentami wycofania Dane wycofania są umieszczane w przestrzeni tabel wycofania (undo tablespace). Pojedyncza instancja może się posługiwać jedną przestrzenią wycofania o rozmiarze dostosowanym do obciążenia systemu. Serwer Oracle automatycznie zarządza danymi wycofania umieszczonymi w przestrzeni wycofania (undo tablespace).

8 Konfiguracja automatycznego zarządzania segmentami wycofania Automatyczne zarządzanie segmentami wycofania konfigurujemy poprzez parametry inicjalizacyjne: UNDO_MANAGEMENT UNDO_TABLESPACE UNDO_RETENTION Należy utworzyć przynajmniej jedną przestrzeń wycofania. undo1db01.dbf Plik parametrów inicjlizacyjnych Przestrzeń wycofania

9 Parametry automatycznego zarządzania segmentami wycofania UNDO_MANAGEMENT: Określa, czy system ma pracować w trybie AUTO czy MANUAL. UNDO_TABLESPACE: Określa aktywną dla instancji przestrzeń wycofania. UNDO_MANAGEMENT=AUTO UNDO_TABLESPACE=UNDOTBS UNDO_RETENTION Pozwala na kontrolę danych wycofania wykorzystywanych dla uzyskania spójności odczytu UNDO_SUPPRESS_ERRORS Ustawiony na wartość TRUE, umożliwia uniknięcie ę błędów ę wykonania poleceń SQL charakterystycznych dla ręcznego zarządzania segmentami wycofania.

10 Modyfikowanie przestrzeni wycofania Zmiany w przestrzeni wycofania można realizować przy pomocy polecenia ALTER TABLESPACE. Przykład: Dodanie nowego pliku danych do przestrzeni wycofania UNDOTBS: ALTER TABLESPACE undotbs ADD DATAFILE 'undotbs2.dbf' SIZE 30M AUTOEXTEND ON;

11 Zmiana aktywnej przestrzeni wycofania Można zmienić aktywną przestrzeń wycofania dla instancji. Tylko jedna przestrzeń wycofania jest w danej chwili aktywna dla danej instancji. Można utworzyć więcej niż jedną przestrzeń wycofania, ale tylko jedna może być przestrzenią aktywną. By dynamicznie zmienić aktywną przestrzeń wycofania należy wykonać polecenie ALTER SYSTEM: ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE=UNDOTBS2; UNDOTBS2

12 Usuwanie przestrzeni wycofania Przestrzeń wycofania usuwamy przy pomocy polecenia DROP TABLESPACE. DROP TABLESPACE UNDOTBS2; Przestrzeń wycofania może zostać usunięta, jeżeli nie jest wykorzystywana przez instancję. Aby usunąć aktywną przestrzeń wycofania należy: Przełączyć instancję na inną przestrzeń wycofania Po zakończeniu wszystkich transakcji piszących do danej przestrzeni tabel można ją wyłączyć lub usunąć

13 Statystyki danych wycofania SELECT end_time,begin_time,undoblks FROM v$undostat; END_TIME BEGIN_TIME UNDO JAN-01 13:44:18 22-JAN-01 13:43: JAN-01 13:43:04 22-JAN-01 13:33: JAN-01 13:33:04 22-JAN-01 13:23: JAN-01 13:23:04 22-JAN-01 13:13: JAN-01 13:13:04 22-JAN-01 13:03: JAN-01 13:03:04 22-JAN-01 12:53: JAN-01 12:53:04 22-JAN-01 12:43: JAN-01 12:43:04 22-JAN-01 12:33: JAN-01 12:33:04 22-JAN-01 12:23:

14 Tworzenie przestrzeni wycofania Przestrzeń wycofania można utworzyć podczas tworzenia bazy danych przez zastosowanie odpowiedniej d i klauzuli li polecenia CREATE DATABASE CREATE DATABASE db01... UNDO TABLESPACE undo1 DATAFILE 'undo1db01.dbf' SIZE 20M AUTOEXTEND ON Można też utworzyć ją później przy pomocy polecenia CREATE UNDO TABLESPACE CREATE UNDO TABLESPACE undo1 DATAFILE 'undo1db01.dbf' SIZE 20M;

15 Ustalanie rozmiaru przestrzeni wycofania Wyznaczenie rozmiaru przestrzeni wycofania wymaga następujących informacji (UR) UNDO_RETENTION w sekundach (UPS) Liczby bloków wycofania generowanych na sekundę (DBS) Rozmiar bloku danych wycofania Narzutu zależnego od rozmiarów ekstentów i plików danych UndoSpace = [UR * (UPS * DBS)] + (DBS * 24)

16 Kwoty wycofania Długie i źle zaimplementowane transakcje mogą konsumować znaczną ilość zasobów systemowych Gdy korzystamy y z kwot wycofania Resource Managera, użytkownicy mogą zostać przypisani do grup dla których określamy maksymalną ilość jednocześnie utrzymywanych danych wycofania Dyrektywa UNDO_POOL Resource Managera pozwala na zdefiniowanie maksymalnej ilości miejsca, którą mogą zajmować dane wycofania danej grupy konsumentów zasobów. Po przekroczeniu ograniczenia nie można w danej grupie uruchamiać nowych transakcji do momentu zredukowania ilości danych wycofania poniżej przyznanej kwoty.

17 Informacje o segmentach wycofania Perspektywy słownika danych DBA_ROLLBACK_SEGS Dynamiczne perspektywy wydajności V$ROLLNAME V$ROLLSTAT V$UNDOSTAT$ V$SESSION V$TRANSACTION

18 Podsumowanie Zostały omówione następujące zagadnienia: Konfigurowanie automatycznego zarządzania segmentami wycofania Tworzenie przestrzeni wycofania Ustalanie odpowiedniego rozmiaru przestrzeni wycofania

19 Obsługa segmentów tabel i indeksów Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Wymienić różne metody składowania danych Opisać typy danych Oracle Znać różnice pomiędzy rozszerzonym i ograniczonym ROWID Opisać strukturę wiersza Tworzyć tabele Zarządzać przestrzenią tabeli Reorganizować, ć obcinać ć i usuwać ć tabele Usuwać z tabeli niepotrzebne kolumny

20 Składowanie danych użytkowników Zwykła tabela Tabela partycjonowana Tabela indeksowa Klaster

21 Typy danych Oracle Typy danych Zdefiniowane Wbudowane Skalarne CHAR(N), NCHAR(N) VARCHAR2(N), NVARCHAR2(N) NUMBER(P,S) DATE TIMESTAMP RAW(N) BLOB, CLOB, NCLOB, BFILE LONG, LONG RAW ROWID, UROWID Kolekcje VARRAY TABLE Powiązania REF

22 Tabele SQL> CREATE TABLE orders ( 2 orderid NUMBER(3)NOT NULL, 3 orderdate DATE, 4 shipdate DATE, 5 client VARCHAR2(3)NOT NULL, 6 amount_due NUMBER(10,2), 7 amount_paid NUMBER(10,2)) 8 PCTFREE 5 PCTUSED 65 9 STORAGE ( 10 INITIAL 5M 11 NEXT 5M 12 PCTINCREASE 0 13 MINEXTENTS 2 14 MAXEXTENTS 50) 15 TABLESPACE users; Table created.

23 Struktura wiersza Blok danych Oracle Nagłówek wiersza Długość kolumny Wartość kolumny

24 Tabele struktura bloku Nagłówek Bloku Nagłówek wiersza Długość kolumny 1 Dane kolumny 1 Długość kolumny 2 Dane kolumny 2 Dane kolumny 2 Długość kolumny 3 Dane kolumny 3 Długość kolumny 4-NULL Długość kolumny 5 Dane kolumny 5 Dane kolumny 6 Długość kolumny 6 Dane kolumny 6 Wskaźnik do Reszty Wiersza Wiersz w łańcuchu Dane kolumny 6 Nagłówek Bloku Łańcucha Dane kolumny 7 ciąg dalszy

25 Struktura bloku tabeli Blok Nagłówek PCTFREE Rośnie od góry do dołu Rośnie od dołu do góry DANE PCTUSED

26 Struktura nagłówka bloku Wskaźnik wiersza Wskaźnik wiersza Wskaźnik wiersza Wskaźnik wiersza Wskaźnik wiersza Wkź Wskaźnik wiersza Wkź Wskaźnik wiersza Zapis transakcji Zapis transakcji Zapis transakcji Zapis transakcji

27 Format ROWID Format rozszerzonego ROWID OOOOOO FFF BBBBBB RRR Numer obiektu danych Względny nr pliku Numer bloku Numer wiersza Format ograniczonego ROWID BBBBBBBB. RRRR. FFFF Numer bloku Numer wiersza Numer pliku

28 Tworzenie tabel CREATE TABLE schema. table, ( ) column datatype table_constraint DEFAULT expr column_constraint PCTFREE integer PCTUSED integer INITRANS integer MAXTRANS integer TABLESPACE name STORAGE storage_clause LOGING NOLOGING, CLUSTER cluster ( column ) PARALLEL parallel_clause ENABLE enable_clause DISABLE disable_clause AS subquery CACHE NOCACHE

29 Tworzenie tabel STORAGE ( INITIAL integer ) K M NEXT integer K M MINEXTENTS integer MAXEXTENTS integer PCTINCREASE integer FREELISTS integer FREELISTS GROUPS integer

30 Tworzenie tabeli CREATE TABLE hr.employees( employee_id NUMBER(6), first_name VARCHAR2(20), last_name VARCHAR2(25) VARCHAR2(25) phone_number VARCHAR2(20) hire_date DATE DEFAULT SYSDATE job_id VARCHAR2(10) salary NUMBER(8,2) commission_pct NUMBER (2,2) manager_id NUMBER(6) department_id NUMBER(4) );

31 Tworzenie tabel SQL> CREATE TABLE dept 2 (deptno NUMBER (7), 3 name 4 location NUMBER (3)) 5 PCTFREE 20 PCTUSED 75 VARCHAR2(30) PRIMARY KEY, 6 STORAGE (PCTINCREASE 0 7 MAXEXTENTS 99)) 8 TABLESPACE Table created. users;

32 Tworzenie tabel: wskazówki Umieszczaj tabele w osobnych przestrzeniach tabel. W celu uniknięcia fragmentacji stosuj lokalnie zarządzane przestrzenie tabel. W celu uniknięcia fragmentacji stosuj kilka standardowych rozmiarów ekstentów.

33 Modyfikacja tabel (1) ALTER TABLE schema. table, ADD ( column datatype ) table_constraint DEFAULT expr, column_constraint MODIFY ( column datatype DEFAULT expr column_constraint ) PCTFREE integer PCTUSED integer INITRANS integer MAXTRANS integer STORAGE storage_clause DROP drop_clause

34 Modyfikacja tabel (2) ENABLE enable_clause TABLE LOCK DISABLE disable_clause TABLE LOCK PARALLEL parallel_clause NOCACHE CACHE

35 Modyfikacja tabel - alokacja extentów (przestrzenie zarządzane ą przez słownik danych) ALLOCATE EXTENT ( SIZE integer K ) M DATAFILE filename INSTANCE integer DEALLOCATE UNUSED KEEP integer K M SQL> ALTER TABLE reserve 2 STORAGE (MAXEXTENTS PCTINCREASE 100); Table altered. SQL> ALTER TABLE too_small 2 ALLOCATE EXTENT ( SIZE 800K 3 DATAFILE /u02/oracle/test/user01.dbf ); /O 0 Table altered.

36 Reorganizacja tabel niepartycjonowanych ALTER TABLE hr.employees MOVE TABLESPACE data1; Powyższe polecenie przenosi dane tabeli do nowego segmentu wraz z indeksami, więzami integralności, przywilejami itp. Jest ono stosowane do przenoszenia tabeli do innej przestrzeni tabel lub reorganizacji ekstentów

37 Zmiana parametrów składowania (dotyczy przestrzeni zarządzanych przez słownik danych) ALTER TABLE hr.employees PCTFREE 30 PCTUSED 50 STORAGE(NEXT 500K MINEXTENTS 2 MAXEXTENTS 100);

38 Obcięcie tabeli TRUNCATE TABLE hr.employees; Obcięcie tabeli powoduje usunięcie z niej wszystkich danych i zwolnienie i zajętej j przestrzeni. Indeksy obcinanej tabeli są również obcinane.

39 Usuwanie kolumny Aby usunąć ć kolumnę z tabeli należy ż wykonać ć następujące polecenie: ALTER TABLE hr.employees DROP COLUMN comments CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT 1000; Usunięcie kolumny wraz z danymi powoduje zwolnienie miejsca w blokach danych Usuwanie kolumny z dużej tabeli może zająć znaczącą ą ą ilość czasu

40 Stosowanie opcji UNUSED Zaznaczenie kolumny jako nieużywanej ALTER TABLE hr.employees SET UNUSED COLUMN comments CASCADE CONSTRAINTS; Usunięcie nieużywanych kolumn ALTER TABLE hr.employees DROP UNUSED COLUMNS CHECKPOINT 1000; Kontynuacja operacji usuwania kolumn ALTER TABLE hr.employees DROP COLUMNS CONTINUE CHECKPOINT 1000;

41 Usuwanie tabel DROP TABLE schema. table CASCADE CONSTRAINTS Przykład: DROP TABLE hr.department CASCADE CONSTRAINTS;

42 Uzyskiwanie informacji o tabelach Informacje o tabelach w bazie danych można uzyskać z perspektyw słownika danych: DBA_TABLES DBA_OBJECTS DBA_SEGMENTS

43 Podsumowanie W lekcji tej omówiono następujące zagadnienia: Różnice pomiędzy rozszerzonym i ograniczonym ROWID Struktura wiersza Tworzenie tabel Zarządzanie strukturami składowania wewnątrz tabeli Reorganizacja, obcięcie i i usunięcie i tabeli Usuwanie kolumny z tabeli

44 Zarządzanie indeksami Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Wymienić różne typy indeksów i ich zastosowania Tworzyć indeksy różnych typów Reorganizować indeksy Usuwać indeksy Uzyskiwać ze słownika danych informacje o indeksach Uzyskiwać ze słownika danych informacje o indeksach Monitorować wykorzystanie indeksów

45 Klasyfikacja indeksów Logiczna Oparte o pojedynczą kolumnę lub skonkatenowane Unikalne lub nieunikalne ik Wyrażeniowe(oparte na wyrażeniach) Domenowe (np. w opcji SPATIAL) Fizyczna Partycjonowane lub niepartycjonowane B-drzewowe Zwykłe lub z kluczem odwróconym Bitmapowe

46 Indeks b-drzewowy Zapis indeksowy w bloku liścia Korzeń Węzeł Liść Nagłówek zapisu Długość kolumny klucza Wartość kolumny klucza ROWID

47 Przykład B*- drzewa (B*-Tree) SEGMENT INDEKSU Blok korzenia indeksu JONES Bloki pośrednie ALLEN FORD JONES MARTIN SMITH WARD Bloki- liście ADAMS ALLEN BLAKE-rowid CLARK-rowid FORD-rowid JAMES JONES KING MARTIN MILLER SCOTT SMITH TURNER WARD Wskaźniki następny/poprzedni liść Wyszukiwanie po ROWID SEGMENT DANYCH 7782 CLARK 7698 BLAKE 7902 FORD

48 Indeksy bitmapowe Alternatywa dla normalnych indeksów typu B*-Tree w sytuacjach gdy: Tabele są bardzo duże (miliony wierszy). Tabele mają kolumny z niską kardynalnością - kolumny, w których liczba różnych wartości jest mała (np. płeć, wiek, stan cywilny, kod pocztowy). Zapytania mają indeksy bitmapowe na wszystkich kolumnach zwykle używanych w klauzulach WHERE. Zapytania mają klauzule WHERE z warunkami spełnianymi przez tysiące wierszy.

49 Koncepcja indeksów bitmapowych Mapa bitowa dla każdej wartości, zapis dla każdego wiersza. Efektywna kombinacja bitmap korzystająca z operacji logicznych (AND, OR,...). Znaczna redukcja zużycia przestrzeni w porównaniu z innymi metodami indeksowania. y Duża poprawa wydajności dla niektórych zapytań.

50 Indeksy bitmapowe : Kiedy z nich korzystać? Zapytania zawierające: Kolumny o niskiej kardynalności Kombinację wielu warunków WHERE Każdy predykat daje dużą liczbę wierszy Alternatywa dla indeksów skonkatenowanych dająca: Dużo lepsze wykorzystanie y przestrzeni Niezależna od kolejności kolumn Jeśli działania polegają głównie na odczycie danych, a mało jest modyfikacji Indeksy bitmapowe są kosztowne przy modyfikacjach

51 Indeks bitmapowy Tabela Plik 3 Blok 10 Blok 11 Indeks Blok 12 klucz Pocz. ROWID Koń. ROWID mapa botowa <Blue, , , > <Green, , , > <Red, , , > <Yellow, , , >

52 Porównanie indeksów b-drzewowych z bitmapowymi B-drzewowe Dobre dla kolumn o wysokiej kardynalności Modyfikacje klucza względnie tanie Nieefektywne dla zapytań z OR-ami Użyteczne w OLTP Bitmapowe Dobre dla kolumn o niskiej kardynalności Modyfikacje klucza bardzo kosztowne Efektywne dla zapytań z OR-ami Użyteczne w DSS

53 Tworzenie indeksu b-drzewowego CREATE INDEX hr.employees_last_name_idx ON hr.employees(last_name) PCTFREE 30 TABLESPACE indx; Tworzenie indeksów bitmapowych Aby określić ilośc pamięci przeznaczoną do tworzenia indeksów bitmapowych należy ustawić parametr CREATE_BITMAP_AREA_SIZE. CREATE BITMAP INDEX orders_region_id_idxregion id idx ON orders(region_id) PCTFREE 30 TABLESPACE indx;

54 Tworzenie indeksów: wskazówki Porównaj wymagania zapytań i operacji DML Umieść indeksy w innej przestrzeni tabel niż tabele Stosuj standardowe rozmiary ekstentów: klauzule MINIMUM EXTENT lub UNIFORM SIZE dla przestrzeni tabel Rozważ stosowanie opcji NOLOGGING dla dużych indeksów INITRANS powinien być zwykle ustawiany w indeksach na wartość większą niż w tabelach.

55 Indeksy unikatowe Indeks na EMP (EMPNO) KLUCZ ROWID EMPNO (BLOCK# ROW# FILE#) F F F F F F F Tabela EMP EMPNO ENAME JOB ALLEN 7369 SMITH 7521 WARD 7566 JONES SALESMAN CLERK SALESMAN MANAGER 7654 MARTIN SALESMAN 7698 BLAKE 7782 CLARK MANAGER MANAGER

56 Indeksy nieunikatowe Indeks na EMP (ENAME) KLUCZ ROWID ENAME (BLOCK# ROW# FILE#) ALLEN BLAKE CLARK JONES JONES F F F F F MARTIN F SMITH F SMITH SMITH F F WARD F Tabela EMP ENAME JOB SAL DEPNO SMITH ALLEN WARD JONES JONES CLERK SALESMAN SALESMAN MANAGER CLERK MARTIN SALESMAN BLAKE CLARK SMITH MANAGER MANAGER MANAGER SMITH MANAGER

57 Indeksy skonkatenowane Indeks na EMP (DEPTNO, ENAME) KLUCZ ROWID Tabela EMP DEPTNO ENAME (BLOCK# ROW# FILE#) ADAMS F CLARK 10 FORD 10 KING 10 MILLER 20 JONES F F F F F ENAME JOB SAL DEPNO SMITH ALLEN WARD JONES MARTIN BLAKE... CLARK CLERK SALESMAN SALESMAN MANAGER SALESMAN MANAGER MANAGER

58 CREATE ON Tworzenie indeksu INDEX UNIQUE schema. BITMAP index table ( column ) schema. ASC DESC CLUSTER cluster schema., INITRANS integer MAXTRANS integer TABLESPACE name STORAGE storage_clause PCTFREE integer NOSORT LOGING NOLOGING PARALLEL parallel_clause STORAGE ( INITIAL integer ) K NEXT integer MINEXTENTS integer MAXEXTENTS integer PCTINCREASE integer FREELISTS integer K FREELISTS GROUPS integer M M

59 Tworzenie indeksu SQL> CREATE INDEX ind_emp_empno ON EMP(EMPNO); SQL> CREATE INDEX ind_emp_empno empno ON EMP(EMPNO) 2 TABLESPACE users 3 STORAGE (INITIAL 500K NEXT 500K PCTINCREASE 75); SQL> CREATE INDEX ind_parts ON PARTS(set_no, part_no) 2 TABLESPACE tbs_ind 3 STORAGE (INITIAL 1M NEXT 1M PCTINCREASE 0) PCTFREE 0;

60 Obsługa indeksów Przy korzystaniu z indeksów wyważamy wydajność pomiędzy Prędkością pobierania danych z tabeli. Prędkością modyfikowania tabeli. Parametry storage dla indeksów INITRANS MAXTRANS PCTFREE INITIAL NEXT MAXEXTENTS MINEXTENTS PCTINCREASE (PCTUSED nie może zostać podany dla indeksu)

61 Baza danych klienta USER DISK 1 SYSTEM DISK USER DISK 3 USER DISK 2 TABLESPACE SYSTEM TABLESPACE TBS_DATA TABLESPACE TBS_INDEX

62 Obsługa indeksów Wartość PCTFREE Powinna być duża jeśli do poindeksowanej tabeli będzie wstawiane dużo wierszy. Powinna być mała, jeśli do poindeksowanej tabeli wiersze nie będą wstawiane w ogóle lub będzie ich wstawianych niewiele. Wartości INITRANS i MAXTRANS mogą być niskie jeśli: Wartości INITRANS i MAXTRANS mogą być niskie jeśli: Pozycje indeksu są duże (np. klucz złożony, długie kolumny klucza). Niewielu użytkowników równocześnie odwołuje się do poindeksowanej tabeli, a więc i do indeksu.

63 Sprawdzenie poprawności indeksów ANALYZE INDEX orders_ region _ id_ idx VALIDATE STRUCTURE; INDEX_STATS

64 Monitorowanie indeksów SQL> SELECT btree_space, used_space, pct_used 2 FROM index_stats 3 WHERE name = TAB TAB_INDEX INDEX ; BTREE_ SPACE USED_ SPACE PCT_ USED

65 Modyfikacja indeksów ALTER INDEX schema. index PCTFREE integer INITRANS integer MAXTRANS integer STORAGE storage_clause ALLOCATE EXTENT ( SIZE integer ) K M DATAFILE `filename` INSTANCE integer DEALLOCATE UNUSED KEEP integer K M REBUILD PARALLEL integer NOPARALLEL LOGING NOLOGING TABLESPACE tablespace ONLINE

66 Ręczna alokacja i dealokacja ekstentów w indeksach (przestrzenie zarządzane przez słownik danych) ALTER INDEX orders_region_id_idx ALLOCATE EXTENT (SIZE 200K DATAFILE /DISK6/indx01.dbf ); ALTER INDEX orders_id_idx DEALLOCATE UNUSED;

67 Przebudowa indeksów Polecenia ALTER INDEX należy użyć w celu: przeniesienia indeksu do innej przestrzeni tabel zwiększenia stopnia utylizacji przestrzeni poprzez skasowanie usuniętych wpisów indeksowych przebudowania indeksu z kluczem odwrotnym na zwykły indeks b-drzewowy i odwrotnie zebrania nowych statystyk Bez klauzuli li online wydaje żądania d i w trybie no wait ALTER INDEX orders_region_id_idx REBUILD TABLESPACE indx02;

68 Przebudowa indeksów Online Przebudowa indeksów ONLINE wymaga założenia jedynie minimalnych, dzielonych blokad na tabeli ALTER INDEX orders_id_idx REBUILD ONLINE; Wydawane są żądania w trybie wait wait pozwalające na oczekiwanie na zwolnienie blokad Pewne ograniczenia nadal istnieją

69 Scalanie indeksów Przed scaleniem Po scaleniu ALTER INDEX orders_id_idx COALESCE;

70 Usuwanie indeksów Usuń indeks przed masowym załadunkiem danych. Usuwaj indeksy, które nie są zbyt często potrzebne, twórz je kiedy zajdzie potrzeba ich wykorzystania. Usuwaj i ponownie twórz indeksy uszkodzone. DROP INDEX schema. index DROP INDEX hr.deptartments_name_idx;

71 Identyfikacja nieużywanych indeksów Aby uruchomić obserwację stosowania indeksu: ALTER INDEX summit.orders_id_idx id id MONITORING USAGE Aby zatrzymać ć obserwację stosowania indeksu: ALTER INDEX summit.orders_ id_ idx NOMONITORING USAGE Perspektywa V$OBJECT_USAGE zawiera informację o wykorzystaniu indeksów w okresie monitorowania

72 Uzyskiwanie informacji o indeksach Informacje o indeksach mogą zostać uzyskane przy pomocy słownika danych. DBA_INDEXES: zawiera informacje o indeksach DBA_ IND_ COLUMNS: zawiera informacje o kolumnach kluczy indeksowych DBA_IND_EXPRESSIONS: _ zawiera informacje o indeksach opartych na wyrażeniach. V$OBJECT_USAGE: zawiera informacje o stosowaniu indeksów

73 Podsumowanie W lekcji tej omówiono następujące zagadnienia: Tworzenie indeksów różnych typów Reorganizacja indeksów Usuwanie indeksów Uzyskiwanie ze słownika danych informacji o indeksach Monitorowanie stosowania indeksów

74 Zarządzanie alternatywnymi segmentami danych (klastry) Zakres wykładu Opisanie zalet i wad stosowania klastrów. Tworzenie klastra. Opisanie metody haszowania. Tworzenie klastra haszującego.

75 Przegląd Typ Segmentu Danych Klaster indeksowy Klaster haszujący Funkcja Zawiera wiersze jednej lub wielu tabel pogrupowane fizycznie na podstawie wartości pewnej kolumny tabeli. Zawiera wiersze pewnej tabeli pogrupowane fizycznie przez zastosowanie algorytmu haszowania.

76 Klastry Indeksowe Klaster Klucz klastra (DEPTNO) 10 DNAME LOC SALES BOSTON EMPNO ENAME 1000 SMITH 1321 JONES 1841 WARD 20 DNAME LOC ADMIN NEW YORK EMPNO ENAME 932 KEHR 1139 WILSON 1277 NORMAN Tabela EMP EMPNO ENAME DEPTNO KEHR SMITH WILSON NORMAN JONES WARD 10 DEPTNO DNAME LOC SALES BOSTON 20 ADMIN NEW YORK Sklastrowane tabele Samodzielne tabele

77 Zarządzanie ą klastrami Tabele Kandydujące do Klastra Najczęściej przeszukiwane, rzadko aktualizowane. Zawierające powtarzające się wartości w kolumnach klucza obcego. Tabele często ę łączone. Indeks Klastra Używany do szybkiego znalezienia wartości klucza klastra (wiersze o danej wartości klucza). Wskazuje blok danych zawierający wartość klucza klastra (wiersze o danej wartości klucza). Pozwala na dostęp do wiersza w minimum dwóch operacjach I/O.

78 Baza danych EMP_DEPT _CLU DYSK SYSTEMOWY DYSK UŻYTKOWNIKA 1 EMP_DEPT _CLU_IND DYSK UŻYTKOWNIKA 2 SYSTEM TBS_DATA TBS_INDEX

79 Zarządzanie klastrami Parametr SIZE Argument opcjonalny. Określa przybliżoną liczbę bajtów potrzebną na przechowywanie przeciętnego klucza klastra i wszystkich związanych z nim wierszy. Wyznacza liczbę kluczy klastra przechowywanych w pojedynczym bloku. Domyślnie serwer Oracle przechowuje jeden klucz klastra i związane z nim wiersze w jednym bloku danych.

80 Tworzenie klastra, CREATE CLUSTER schemat. klaster ( kolumna typ ) PCTFREE numer PCTUSED numer INITRANS numer MAXTRANS numer SIZE numer K M TABLESPACE przestrzeń_tabel STORAGE klauzula_przestrzeni INDEX PARALLEL ( DEGREE numer ) DEFAULT CACHE NOCACHE INSTANCES numer DEFAULT NOPARALLEL

81 Tworzenie indeksu klastra CREATE INDEX schemat. indeks ON CLUSTER schemat. klaster INITRANS numer MAXTRANS numer TABLESPACE przestrzeń_tabel STORAGE klauzula_przestrzeni PCTFREE numer NOSORT LOGING NOLOGING PARALLEL klauzula_równoległości

82 Tworzenie klastra SQL> CREATE CLUSTER cluster_t1_t2 T2 (dept NUMBER(3)) 2 SIZE TABLESPACE tbs_data 4 STORAGE ( INITIAL 30K ); Cluster created. SQL> CREATE INDEX i_clu_t1_t2 T2 2 ON CLUSTER cluster_t1_t2 3 TABLESPACE tbs_index; Index created. SQL> CREATE TABLE T1 (name VARCHAR2(20), hire_date DATE, 2 deptno NUMBER(3)) 3 CLUSTER cluster_t1_t2 (deptno); Table created. SQL> CREATE TABLE T2 (deptno NUMBER(3), deptname VARCHAR2 (15)) 2 CLUSTER cluster_t1_t2 ( deptno ); Table created.

83 Modyfikowanie klastra W klastrze można zmodyfikować: Parametry zarządzania ą pamięcią. ę ą Parametry wykorzystania przestrzeni bloku danych (PCTFREE i PCTUSED). Średni rozmiar klucza klastra (SIZE). Ustawienia zapisów transakcji (INITRANS i MAXTRANS).

84 Modyfikowanie klastra ALTER CLUSTER schemat. klaster PCTFREE numer PCTUSED numer SIZE numer INITRANS numer MAXTRANS numer K M STORAGE klauzula_przestrzeni ALLOCATE EXTENT ( SIZE numer K ) M DATAFILE nazwapliku INSTANCE numer

85 Modyfikowanie klastra SQL> ALTER CLUSTER clu1 2 STORAGE (NEXT 200K PCTINCREASE 33); Cluster altered. SQL> ALTER CLUSTER clu2 2 SIZE 512; Cluster altered. SQL> ALTER CLUSTER clu3 2 PCTFREE 40 PCTUSED 10; Cluster altered.

86 Usuwanie klastra DROP CLUSTER schemat. klaster INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS SQL> DROP CLUSTER clu1 2 INCLUDING TABLES; SQL> DROP TABLE t1; SQL> DROP TABLE t2; SQL> DROP CLUSTER t1 _ t2;

87 Zalety i wady klastrów indeksowych Klastry indeksowe umożliwiają szybszy y dostęp do wielu rekordów o tej samej wartości klucza klastra. Szybsze są operacje wybierania, aktualizacji i usuwania. Pojedyncza operacja wstawiania jest nieco wolniejsza niż w przypadku tabeli samodzielnej. Ładowanie danych do tabeli jest znacznie wolniejsze. Dla każdego rekordu musi być odczytywany indeks klastra w celu odszukania bloku w którym powinien wstawiony być wiersz. Ładowanie danych do tabel w klastrze wymaga wcześniejszego utworzenia indeksu.

88 Zalety i wady klastrów indeksowych Indeks klastra musi być częściej modyfikowany, więc generowanych jest więcej informacji wycofania i dziennika powtórzeń. Bloki mogą nie mieścić ś ić się w SGA i wtedy muszą być ć odczytywane wielokrotnie. Klastry indeksowe będą potencjalnie potrzebowały więcej przestrzeni niż zwykła tabela. Klastry indeksowe potencjalnie oszczędzają przestrzeń na indeksy i kolumny klucza. Ładowanie bezpośrednie nie jest możliwe.

89 Klaster haszujący zawierający tabelę ę TRIAL Z klastrem haszującym zwykle pojedyncza operacja I/O Klucz Klastra SELECT...FROM trial WHERE trialno = TRIALNO Kolumny Funkcja haszująca X 11103

90 Funkcja haszująca Funkcja haszująca Może być stosowana do jednej j kolumny lub klucza złożonego. Powinna powodować optymalne rozłożenie wierszy na wartości haszujące. Próbuje zminimalizować liczbę niepożądanych kolizji. Może być zdefiniowana przez użytkownika.

91 Tworzenie klastra haszującego, CREATE CLUSTER schemat. klaster ( kolumna typ ) PCTFREE liczba PCTUSED liczba INITRANS liczba MAXTRANS liczba SIZE liczba TABLESPACE przestrzeń_tabel STORAGE klauzula_przestrzeni INDEX K M HASHKEYS liczba HASH IS wyraż. CACHE PARALLEL ( DEGREE liczba ) NOCACHE DEFAULT INSTANCES liczba DEFAULT NOPARALLEL

92 Tworzenie klastra haszującego Blok dla kluczy haszujących 0, 1, 2 Nagłówek Wiersze, klucz haszujący = 1 Blok dla kluczy 3, 4, 5 Nagłówek Wiersze, klucz = 5 Wiersze, klucz = 4... Blok dla kluczy 39, 40 Blok nadmiarowy Nagłówek Wiersze, klucz = 3 Wiersze, klucz = 40 Nagłówek Wiersze, klucz = 39 Wiersze, klucz = 40

93 Tworzenie klastra haszującego SQL> CREATE CLUSTER emp_h_clu (JOB VARCHAR2(9)) 2 TABLESPACE ts_users 3 SIZE HASHKEYS 40; Cluster created.

94 Klauzula HASH IS (opcjonalna) Określa funkcję haszującą definiowaną przez użytkownika - jedyną kolumną klucza klastra. Klucz klastra składa się z pojedynczej kolumny typu NUMBER, która zawiera tylko liczby naturalne. Jeśli te warunki nie są spełnione, używana jest wewnętrzna ę funkcja haszująca.

95 SQL> Klauzula HASH IS CREATE CLUSTER emp_raise (employee_number NUMBER(4)) 2 TABLESPACE ts_user 3 HASHKEYS HASH IS employee_number 5 SIZE 55; Cluster created. SQL> CREATE TABLE compensation 2 (empno 3 ename NUMBER(4), VARCHAR2(10), 4 sal NUMBER(10, 2), 5 com NUMBER(9, 0)) 6 CLUSTER emp_raise(empno); Table created.

96 Funkcja haszująca definiowana przez użytkownika HASH IS MOD((home _ area _ code + home_prefix + home_suffix), 101)

97 Modyfikacja klastra haszującego ALTER CLUSTER schemat. klaster PCTFREE numer PCTUSED numer INITRANS numer MAXTRANS numer STORAGE klauzula_przestrzeni ALLOCATE EXTENT ( SIZE liczba K ) M DATAFILE nazwapliku INSTANCE liczba SQL> ALTER CLUSTER emp_raise 2 STORAGE (NEXT 400K PCTINCREASE 0 MAXEXTENTS 5); Cluster altered.

98 Usuwanie klastra haszującego DROP CLUSTER schemat. klaster INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS SQL> DROP CLUSTER emp_raise 2 INCLUDING TABLES; Cluster dropped.

99 Zalety i wady klastrów haszujących Klastry haszujące to bardzo szybka metoda dostępu do pojedynczego rekordu. Klastry haszujące to bardzo szybka metoda dostępu do wielu rekordów o tej samej wartości klucza. Szybsze są ą operacje wybierania, aktualizacji i wyszukiwania, a pojedyncze wstawianie nie jest wolniejsze niż w przypadku zwykłej tabeli. Ładowanie danych do tabeli jest nieco wolniejsze. Cała przestrzeń musi być od razu rezerwowana, co sprawia, że klastry haszujące mają zastosowanie tylko gdy liczba rekordów szybko nie wzrasta.

100 Zalety i wady klastrów haszujących Pełny przegląd tabeli wymaga przejrzenia wszystkich przydzielonych y bloków, nawet jeśli nie zawierają wierszy. Klastry haszujące są używane tylko dla kryteriów przeszukiwań z równością. Istnieje ryzyko przepełnienia jeśli funkcja haszująca nie rozkłada równomiernie i danych. Klastry haszujące wymagają zwykle więcej przestrzeni niż zwykła tabela gdy liczba i/lub rozmiar rekordów z tym samym kluczem klastra jest zmienna. Klastry haszujące potencjalnie oszczędzają miejsce na indeks. Niemożliwe jest bezpośrednie ładowanie do tabeli w klastrze.

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo