Wrocław, Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA"

Transkrypt

1 Wrocław, Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA

2 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o grupie Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju grupy Czynniki ryzyka V. Przychody, koszty i wynik finansowy VI. VII. VIII. Analiza wskaźnikowa Rozwój grupy w 2013 roku Plan rozwoju 2

3 I. Wstęp Emitent w 2013 roku tworzył Grupę kapitałową wraz z 4 spółkami w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Następujące jednostki zależne zostały objęte konsolidacją po raz pierwszy w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r., w związku z objęciem kontroli przez jednostkę dominującą: Indata Software Division Sp. z o.o. 1 S.K.A. jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od r. do r., Web Development Solutions Polska Sp. z o.o. 2 S.K.A. (obecnie: Indata Software Division Sp. z o.o. 2 S.K.A.) jednostka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od r. do r. Jednostką dominującą jest INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, która pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie, prowadzi również działalność operacyjną w oparciu o własne linie biznesowe. Na ostatni dzień 2013 roku w skład grupy kapitałowej wchodziły 4 spółki: Domenomania.pl S.A., Apicus Investments Limited, INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka Komandytowo Akcyjna, INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka Komandytowo Akcyjna II. Podstawowe informacje o grupie a. INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Znaczący podmiot w grupie odpowiedzialny za Zysk Grupy kapitałowej INDATA Software SA) (jednostka konsolidowana) b. Web Development Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna (kontynuacja Spółki INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna) (jednostka konsolidowana) c. Domenomania.pl S.A. (Spółka istnieje na rynku od 2004 roku prowadząc działalność w zakresie hostingu, rejestracji domen oraz usług programistycznych i administracyjnych. Uzupełnieniem oferty Spółki są usługi agencyjne.) (jednostka konsolidowana) d. INDATA Software LTD ( Apicus Investments Limited) (INDATA Software LTD to Cypryjski oddział Grupy służący do utrzymywania aktywów w postaci akcji Domenomania SA oraz do rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi) Podstawowe informacje o aktualnych spółkach grupy kapitałowej na dzień publikacji raportu: 1. INDATA Software SA Nazwa: Forma prawna: INDATA Software Spółka Akcyjna 3

4 Siedziba: Wrocław, Polska Adres: ul. Strzegomska 138 REGON: NIP: KRS: Kapitał zakładowy: www: ,7 zł 2. Domenomania.pl SA Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Domenomania.pl Spółka Akcyjna Wrocław, Polska Adres: ul. Strzegomska 138 REGON: NIP: KRS: Kapitał zakładowy: www: zł 3. INDATA Software Limited (dawniej Apicus Investments) Nazwa: Forma prawna: INDATA Software LTD 4

5 Siedziba: Adres: www: Cypr, Nikozia Maria House, 1 Avlonos Street, P.X INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka Komandytowo Akcyjna Nazwa: Forma prawna: Siedziba: INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka Komandytowo Akcyjna Wrocław, Polska Adres: Strzegomska INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka Komandytowo Akcyjna Nazwa: Forma prawna: Siedziba: INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka Komandytowo Akcyjna Wrocław, Polska Adres: Strzegomska 138 III. Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju spółki W 2013 roku nastąpiło połączenie Spółki TRO MEDIA SA ze Spółką WDSP Holding SA poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING SA (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA SA jako Spółkę Przejmującą oraz zmiana nazwy firmy na INDATA Software SA. Rejestracja połączenia oraz zmiana nazwy Emitenta jest kolejnym krokiem potwierdzającym realizację założonej strategii oraz zbliżającym Spółkę do przejścia na rynek główny GPW. 5

6 Polityka rozwoju Grupy zmierza do wzmocnienia jej pozycji na rynku nowych technologii i multimediów, znaczącego wzrostu wartości Spółki poprzez rozwój organiczny oraz kolejne akwizycje. Emitent planuje rozbudować o kompetencje Java EE I NET,.NET, Java 6, C#, JavaScript, znacząco zwiększyć zatrudnienie oraz mocniej wejść w sektor publiczny (pierwszy krokiem było wygranie kontraktu z Ministerstwem Sprawiedliwości o czym informowaliśmy w raportach bieżących). Dodatkowo Grupa planuje w najbliższym czasie zwiększyć przychody z eksportu w tym celu założono nową Spółkę INDATA Software LTD (software house) z Siedzibą w UK oferującej Usługi IT oraz Outsourcing IT. IV. Czynniki ryzyka Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Ze względu na to, iż zdecydowana większość przychodów Grupy Emitenta pochodzi z działalności na rynku krajowym, wyniki finansowe Grupy uzależnione są przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej Polski, na którą wpływ ma z kolei kondycja rynków światowych. Bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Grupę Indata Software, a w szczególności rentowność prowadzonej działalności operacyjnej, mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, inflacja, unijne fundusze na inwestycje, siła nabywcza pieniądza, polityka monetarna i podatkowa państwa. Skutkiem niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej może być ograniczenie przez przedsiębiorstwa i urzędy administracji publicznej inwestycji w narzędzia i oprogramowania IT, zmniejszanie budżetów reklamowych czy trudności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na ww. działania, a w konsekwencji spadek wielkości portfela zamówień w Grupie Kapitałowej. Ryzyko związane z dostępnością finansowania projektów informatycznych Na działalność Grupy Kapitałowej wpływa dostępność finansowania, w tym finansowania unijnego, przeznaczonego na inwestycje w systemy lub nowoczesne technologie informatyczne. Polityka kredytowa banków, zdolność kredytowa kontrahentów Grupy jak i możliwość pozyskania środków unijnych na finansowanie projektów IT przekłada się na popyt na produkty Grupy Indata Software. Niekorzystna dla kredytobiorców polityka kredytowa banków bądź zachwianie zdolności kredytowej potencjalnych klientów oraz ograniczenie pomocy unijnej może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej i w konsekwencji na wyniki prowadzonej przez nią działalności. Ryzyko związane z konkurencją Rynek usług informatycznych oraz rynek reklamy charakteryzują się intensywną konkurencją ze strony podmiotów o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym. Mając na względzie relatywnie niskie bariery wejścia, możliwe jest znaczące nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze strony podmiotów posiadających lepszą pozycję 6

7 marketingową lub korzystających z dostępu do najnowszych technologii bądź źródeł efektywnego finansowania umożliwiających stosowanie agresywnej polityki cenowej. Ewentualne procesy konsolidacyjne w sektorze dostawców zaawansowanych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii w informatyce lub operatorów portali internetowych, z którymi Grupa Emitenta współpracuje w obszarze reklamy internetowej, mogą spowodować osłabienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej lub wpłynąć na zwiększenie presji na proponowane przez Grupę ceny i zmniejszenie stosowanych marż. Osłabienie pozycji konkurencyjnej Grupy Indata Software negatywnie wpłynie również na zdolność pozyskiwania nowych projektów. O ile na Datę Prospektu Grupa Kapitałowa posiada kontrakty zapewniające poziom przychodów umożliwiający jej dalszy rozwój, o tyle przy wzmożonej presji konkurencyjnej utrzymanie kontraktacji gwarantującej podobną lub większą przychodowość w latach przyszłych może stać się utrudnione. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży, rozwojem nowych produktów i trendów Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii a także nowych segmentów rynkowych, zaś reklama internetowa w znacznej mierze opiera się na trafionych w danym czasie kampaniach, w związku z czym cykl życia produktu czy usługi reklamowej jest na tych rynkach stosunkowo krótki. Dlatego też rozwój działalności Grupy jest związany w istotnej mierze ze śledzeniem nowych zjawisk rynkowych, aktualizowaniem posiadanej bazy technicznej i technologicznej, umiejętnością wykorzystania w oferowanych przez nią produktach i usługach najnowszych rozwiązań technologicznych oraz pojawiąjących się nowych trendów, prowadzeniem prac rozwojowych i inwestowaniem w nowe produkty. W przypadku nieprzyjęcia przez rynek proponowanych przez Grupę technologii lub usług, odzyskanie nakładów poniesionych na przygotowanie oraz komercjalizację nowych rozwiązań mogłoby okazać się niemożliwe. Niekorzystne zmiany trendów panujących wśród konsumentów na rynku IT lub pośród kontrahentów nabywających usługi z zakresu reklamy internetowej i zmniejszenie popytu na produkty i usługi Grupy mogą spowodować spadek poziomu sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, co z kolei może negatywnie wpłynąć na oczekiwane wyniki finansowe. Ponad to rynek usług informatycznych obejmuje różnego rodzaju rozwiązania a reklama w Internecie może przybierać różnego rodzaju formy. Nie można wykluczyć, że w przyszłości preferencje klientów w zakresie rozwiązań informatycznych i form reklamy mogą ulec zmianie, skutkiem czego może być przesunięcie popytu na produkty i usługi nie będące w ofercie Grupy Emitenta. Zaistnienie takiej sytuacji mogłoby spowodować ograniczenie perspektyw rozwojowych Grupy Indata Software, a tym samym negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową. Grupa Kapitałowa realizuje projekty głównie na zlecenie klientów, w tym dla części z nich w oparciu o wypracowaną własną technologię wykorzystującą możliwie najbardziej aktualne rozwiązania techniczne. W przeszłości popyt na rozwiązania oferowane przez Emitenta był zgodny z oczekiwaniami, niemniej nie można wykluczyć zmiany tego trendu, zwłaszcza w sytuacji uzyskania przez klientów Grupy nowszych technologii przy niższych kosztach. W konsekwencji wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy mogłyby zostać znacznie 7

8 ograniczone. Grupa dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej wdrażać pojawiające się innowacyjne rozwiązania, co wiąże się jednak z koniecznością zakupu nowych, często kosztownych technologii i co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie kosztów jej działalności. Ryzyko związane z rozwojem i funkcjonowaniem sieci Internet Działalność Grupy Emitenta jest uzależniona od rozwoju Internetu w Polsce, jego dostępności, a także od sprawnego działania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci Internet. Od kilku lat rynek internetowy w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, jednakże istnieją nadal bariery, które hamują jego rozwój. Należą do nich m.in.: niedostatecznie rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, wysokie koszty dostępu do sieci i zakupu sprzętu informatycznego, stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa. Zahamowanie postępu rozwoju Internetu może przyczynić się do zahamowania rozwoju działalności Grupy Emitenta związanej z prowadzeniem agencji interaktywnej. Należy zwrócić również uwagę na rosnącą popularność oprogramowania służącego do blokowania reklam w Internecie. Zwiększenie popularności tego typu oprogramowania może przyczynić się do zmniejszenia efektywności reklam w Internecie, co w konsekwencji doprowadzić może do obniżenia budżetów reklamowych z wykorzystaniem tego medium i w rezultacie wpłynąć negatywnie na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Istotne dla funkcjonowania Grupy Emitenta jest również zapewnienie okresowej modernizacji sieci oraz umożliwienie utrzymania rosnącego ruchu, a także jakości przesyłanego sygnału. Ewentualne zakłócenia w dostępie do sieci Internet mogą wpłynąć na zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby osób korzystających z sieci Internet i wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne i mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta, jej działalność oraz osiągane wyniki finansowe. Ryzyko stóp procentowych Grupa Emitenta jest stroną umów finansowych opartych na zmiennych stopach procentowych. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmiany ww. stóp zarówno w stosunku do posiadanego już zadłużenia, jak również nowo zaciąganych zobowiązań lub refinansowania posiadanego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów finansowych Grupy Emitenta i w związku z tym negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Grupy. Ryzyko niekorzystnych zmian kursu walutowego Podstawowym rynkiem zbytu Grupy Kapitałowej jest rynek krajowy. Jednakże zmiany kursu złotego względem innych walut mogą skutkować zmianami cen towarów nabywanych przez Grupę Kapitałową, co może negatywnie wpływać na poziom realizowanych marż oraz wyniki finansowe. Ponadto, ryzyko walutowe związane jest bezpośrednio z tym, iż część należności lub zobowiązań jest realizowana w walutach obcych a pośrednio także z faktem, iż Grupa Kapitałowa zawiera transakcje, które są 8

9 wyrażone w walucie obcej, ale ich płatność rozliczana jest w walucie krajowej według ustalonych przez strony zasad. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez Grupę Kapitałową przychodów, jak i ponoszonych kosztów. Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym Grupa Kapitałowa prowadzi działalność Regulacje prawa polskiego podlegają częstym zmianom, przede wszystkim w zakresie dostosowywania obowiązujących przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej, a także do zmieniających się warunków obrotu gospodarczego. Zmiany prawa, w tym w szczególności zmiany ustaw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku nowoczesnych technologii w informatyce lub świadczenie usług reklamowych ale także regulujących zagadnienia praw do własności intelektualnej mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez Grupę Emitenta, np. w zakresie w jakim spowodują zwiększenie kosztów działalności, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych, konieczności uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe wstrzymanie rozwoju działalności Grupy Kapitałowej lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań podjętych lub zaniechanych na podstawie przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji publicznej zinterpretowały w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy). Ryzyko braku stabilności polskiego systemu podatkowego Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem podatkowym, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe dokonywanych przez Grupę Kapitałową rozliczeń podatkowych, w związku z rozbieżnościami lub zmianami interpretacji bądź niejednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez różne organy administracji podatkowej może skutkować nałożeniem na Grupę Kapitałową stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. Biorąc pod uwagę stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oszacowanie ryzyka podatkowego jest szczególnie utrudnione, niemniej ziszczenie się rodzajów ryzyka opisanych powyżej może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy Emitenta. Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych Produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Emitenta w obszarze rozwiązań informatycznych powstają w wyniku ustalania potrzeb i uzgadniania możliwych rozwiązań pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej a 9

10 kontrahentami. W efekcie, projekty te charakteryzują się stosunkowo częstymi zmianami zakresu prac, lukami analitycznymi w specyfikacjach wymagań oraz koniecznością przeprowadzenia zmian funkcjonalnych lub pojawianiem się dodatkowych wymagań w trakcie realizacji. Powoduje to częste modyfikacje harmonogramów prac i może być przyczyną przesunięcia w czasie uznania przychodów, zwykle rozliczanych odpowiednio do zaawansowania prac, a w konsekwencji do zmiany rentowności kontraktu. Ponadto, w okresie wytwarzania produktu mogą ulec zmianie ceny środków produkcji. W związku z powyższym, nie można wykluczyć niewłaściwego oszacowania lub zmiany kosztów wytworzenia w trakcie procesu realizacji projektu, błędów w zarządzaniu projektem lub w zarządzaniu zmianami, zastosowania niewłaściwych rozwiązań technicznych i technologicznych, opóźnień w wytworzeniu produktu czy ryzyk montażowych. W rezultacie wystąpienie powyższych czynników może spowodować zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie możliwego do osiągnięcia wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. Ryzyko awarii sprzętu komputerowego, sieciowego, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych oraz włamań do tych systemów Efektywność Grupy Kapitałowej w znacznej mierze opiera się szybkim przepływie i przetwarzaniu danych. Jednym z kluczowych zasobów operacyjnych Grupy Emitenta są wysokiej jakości systemy informatyczne oparte o zaawansowane technologie, w tym także o oprogramowane typu open source. Z tego powodu istotne jest stałe doskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej wspomagających komunikację i zarządzanie. Grupa Kapitałowa systematycznie rozbudowuje i modernizuje swój sprzęt komputerowy i sieciowy oraz infrastrukturę informatyczną, jednakże niezależnie od zastosowania nowoczesnych technologii oraz dotychczasowej sprawności działania, nie można wykluczyć ryzyka awarii sprzętu i systemów informatycznych lub niebezpieczeństwa, że w przyszłości infrastruktura ta będzie działać w sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania lub innych czynników, w tym niezależnych od Grupy Kapitałowej. Jakiekolwiek obniżenie efektywności infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową oraz wyniki. Ponadto, pomimo stosowania wysokiej jakości systemów zabezpieczeń, zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz wdrażania i stosowania procedur bezpieczeństwa, nie można wykluczyć sytuacji, w której osoby trzecie złamią zabezpieczenia informatyczne Grupy Kapitałowej i uzyskają dostęp do jej systemów informatycznych, na skutek czego może dojść do ich uszkodzenia bądź utracenia danych przetwarzanych przez Grupę Emitenta. Wystąpienie wyżej opisanych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na wiarygodność Grupy Kapitałowej, jej działalność czy perspektywy rozwoju. Może również skutkować trudnymi do oszacowania stratami finansowymi. 10

11 Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi Grupa Kapitałowa ponosi odpowiedzialność za jakość i funkcjonowanie realizowanych projektów. Zgłaszanie przez klientów Grupy Kapitałowej roszczeń z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji i ich uwzględnianie w znacznej liczbie bądź w znacznej wysokości, zwłaszcza w przypadku dużych projektów informatycznych, może narażać Grupę Kapitałową na ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów bądź też nieotrzymania pełnej należności z tytułu zrealizowanych projektów. Nie można wykluczyć, iż klienci będą zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji w przyszłości. W konsekwencji może to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową. Ryzyko utraty zaufania odbiorców Działalność Grupy Kapitałowej opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu informatycznego, mającego znaczny wpływ na działalność gospodarczą kontrahenta, w większości przypadków pociąga za sobą podpisanie umowy z użytkownikami systemów. Od jakości dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do Grupy Kapitałowej. W przypadku złej jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania do Grupy Kapitałowej, co może wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek rynkowy. Zaufanie odbiorców jest również istotne przy pozyskiwaniu nowych kontraktów, gdyż istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od dotychczasowych klientów. Utrata zaufania odbiorców miałaby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi Emitent zawierał i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Emitenta umowy te zostały zawarte na warunkach rynkowych, jednakże Emitent nie może zapewnić, iż w razie ewentualnej kontroli organy skarbowe nie zakwestionują postanowień tych umów i ich rynkowego charakteru, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej. Ryzyko podatkowe związane z licencjami udzielanymi przez Grupę W zakresie prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa udziela licencji oraz sublicencji na oprogramowanie komputerowe. Do 1 stycznia 2014 roku, obowiązek podatkowy w ww. mierze był określany na zasadach szczególnych tj. powstawał z datą otrzymania od usługobiorcy całości lub części zapłaty z faktury VAT, najpóźniej z upływem terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie zawartej pomiędzy stronami, a zatem miał charakter elastyczny. W związku ze zmianą Ustawy o VAT, od 1 stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia licencji oraz sublicencji na oprogramowanie komputerowe powstaje zgodnie z zasadami ogólnymi tj. w momencie wykonania usługi. Spółka utraciła zatem w powyższym zakresie możliwość rozliczania się z podatku VAT na bardziej elastycznych zasadach. Ponadto, określenie momentu wykonania 11

12 usługi jako podstawy do określenia powstania obowiązku podatkowego nie jest w przypadku usługi udzielania licencji lub sublicencji jasne i przejrzyste. Brak ugruntowanego poglądu wyrażonego przez organy podatkowe w interpretacjach niesie za sobą ryzyko niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez takie organy a w konsekwencji ryzyko nałożenia na Grupę Kapitałową kar lub innych sankcji o znacznym rozmiarze, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń Zawierane przez spółki z Grupy Kapitałowej umowy realizacyjne przewidują obowiązek ustanowienia zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek, w postaci kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Umowy te przewidują również kary umowne z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania prac w nich określonych. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu zawartych umów, w szczególności w razie wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Grupy Kapitałowej, a także konieczności wykonania prac gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i usterek, kontrahent będzie uprawniony do wykorzystania opisanych powyżej zabezpieczeń bądź żądania zapłaty kar umownych. Dodatkowo, ewentualne spory dotyczące nienależytego lub nieterminowego wykonania ww. umów mogłyby wiązać się z brakiem zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń (np. kaucji) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Dotychczas w swojej działalności Emitent nie płacił kar z tytułu wykonywanych zleceń, niemniej nie można wykluczyć, iż powyższe zdarzenia wystąpią w przyszłości, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową Grupa Kapitałowa posiada standardowe polisy ubezpieczeniowe, w tym polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. Polisy te mogą jednak nie zapewniać ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do rozmiarów prowadzonej działalności i występujących w niej ryzyk, w szczególności na wypadek wystąpienia szkody po stronie kontrahentów Grupy Kapitałowej lub końcowych odbiorców ich usług wskutek zawinionych lub niezawinionych wad lub awarii produktów dostarczanych przez Grupę Kapitałową. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do tych umów zawieranych przez Spółki z Grupy Kapitałowej, które poza karami umownymi na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość takich kar. Dodatkowo, odbiorcy końcowi usług świadczonych przez kontrahentów Grupy Kapitałowej mogą dochodzić swoich roszczeń w oparciu o pozwy zbiorowe. W takich przypadkach, kontrahenci Grupy Kapitałowej mogliby być uprawnieni do dochodzenia roszczeń regresowych wobec Spółek z Grupy Kapitałowej. W dotychczasowej historii działalności Emitenta nie występowały sytuacje, w których kwota ubezpieczenia była niewystarczająca. Nie można jednak wykluczyć, iż w przyszłości zgłoszenie wobec Grupy Kapitałowej lub poszczególnych spółek wchodzących w jej skład roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwoty gwarancyjne przewidziane obecnie posiadanymi 12

13 polisami może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych Projekty informatyczne finansowane ze środków publicznych realizowane są przez podmioty wyłonione w procedurach przetargowych, opartych na szczegółowych kryteriach określanych przez zamawiającego, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych umożliwia podmiotom biorącym udział w przetargu składanie odwołania od niezgodnych z prawem działań zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia wydane przez organ rozpoznający odwołania wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co w konsekwencji może powodować znaczne wydłużenie terminu zawarcia umowy z inwestorem. Ponadto, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych podmioty, które wyrządziły szkodę nie wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie są wykluczone z ww. postępowań, o ile szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem danego postępowania wykonawców, lub z którymi dany zamawiający rozwiązał, wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W razie przewlekłości postępowań przetargowych Grupa Kapitałowa byłaby zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z postępowaniami odwoławczymi od decyzji zamawiającego lub ze wzrostem cen środków produkcji wykorzystywanych w działalności Grupy Kapitałowej. W przypadku wykluczenia spółek z Grupy Kapitałowej z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zmniejszyłaby się zdolność Grupy do pozyskiwania nowych kontraktów. Zdarzenia te mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz zyski Grupy Kapitałowej. Ryzyko zatorów płatniczych lub niewypłacalności odbiorców Pogorszenie warunków prowadzenia działalności klientów Grupy Kapitałowej oraz brak płatności od dłużników wskutek ich niewypłacalności lub istotnych opóźnień w zapłacie może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe. Taka sytuacja może stworzyć ryzyko powstania zatorów płatniczych oraz wzrost poziomu należności w Grupie Kapitałowej, co może wpłynąć na pogorszenie jakości należności wykazywanych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej oraz jej sytuacji finansowej. Ryzyko sezonowości 13

14 Przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową charakteryzują się, podobnie jak przychody wielu spółek z sektora IT i reklamy, sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym Grupa Kapitałowa zwykle w pierwszym półroczu generuje stratę na działalności operacyjnej zaś w drugim półroczu lub ostatnim kwartale uzyskuje wpływy. O ile strata jest przewidywalna i budżetowana i wynika ze sposobu planowania zamówień i wydatków na technologie informatyczne i reklamę, o tyle nie można wykluczyć sytuacji utrzymania się w danym roku trendu wstrzymywania otwarcia procedur zamówieniowych na usługi lub produkty Grupy Kapitałowej. Powyższe mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej. V. Przychody, koszty i wynik finansowy w tys. zł Wyszczególnienie dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,77 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 025, ,31 III. Zysk (strata) brutto 340, ,16 IV. Zysk (strata) netto 391, ,51 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 890, ,12 VI. Przepływy pienięże netto z działalności inwestycyjnej ,46-362,66 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31, ,06 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -220, ,5 IX. Aktywa razem , ,42 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 529, ,1 XI. Zobowiązania długoterminowe 3,18 0,00 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 930, ,48 XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 7 506, ,39 XIV. Kapitał zakładowy 1 365, ,837 14

15 VI. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki finansowe Rentowność Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11,08% 10,88% ROE 3,95% 5,3% Wskaźnik rotacji Szybkość obrotu należności z tyt. dostaw i usług 138,3 80,00 Płynność Wskaźnik płynności I 301,29% 220,29% Zadłużenie Wskaźnik zadłużenia ogólnego 13,58% 28,1% Definicje wskaźników: - Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów - (wynik brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży)*100 - Rentowność kapitału własnego (ROE) = Wynik finansowy netto / Kapitały własne - Szybkość obrotu należności z tyt. Dostaw i usług - średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni - Wskaźnik płynności finansowej I stopnia = (aktywa obrotowe /bieżące zobowiązania) - Wskaźnik zadłużenia ogólnego = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Pasywa ogółem Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy nastąpiło połączenie Spółki TRO MEDIA SA oraz WDSP Holding SA oraz dokonano zmiany nazwy Spółki na INDATA Software SA. Na skutek Połączenia, zgodnie z art k.s.h., TRO MEDIA SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka ta została rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby TRO MEDIA SA oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TRO MEDIA SA. Parytet Wymiany Akcji WDSP Holding SA na akcje TRO MEDIA SA zakładał, że za każde 10 (słownie: dziesięć) akcji WDSP Holding S.A. zostanie przyznane 11 (słownie: jedenaście) akcji połączeniowych TRO MEDIA SA W związku z połączeniem kapitał zakładowy TRO MEDIA SA został podwyższony do kwoty maksymalnej ,70 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 7/100) poprzez emisję akcji połączeniowych w ilości (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem), które zostały przyznane akcjonariuszom WDSP Holding SA zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji. W związku z połączeniem cała wartość Spółki WDSP Holding SA podlega odpisom amortyzacyjnym, które nie zostały uwzględnione w raporcie za IVQ. Prawidłowe odpisy pojawiają się w raporcie rocznym tym samym 15

16 pogarszając wynik netto. W ramach połączenia spółka WDSP Holding SA wygenerowała wartość firmy o wartości ,1 zł której amortyzacja ujęto w wyniku za 2013 r. w kwocie ,84 zł. Amortyzacja wartości firmy została przyjęta na okres 10 lat. Dokonane połączenie jednocześnie znacząco zwiększyło aktywa Spółki które w 2012 roku wyniosły zł a w zł VII. Rozwój Grupy w 2013 roku Dnia r. Zarząd TRO MEDIA SA przekazał do wiadomości publicznej Plan Połączenia ze spółką WDSP HOLDING SA, podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 marca 2013 r. Dnia r. Emitent podpisał list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki Internet Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie firmy INTERNET-INFO Sp. z o.o. w ramach grupy TRO MEDIA przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości i kompetencji spółki przejmującej. TRO MEDIA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Dnia r. Zarząd Spółki poinformował iż w dniu został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia firmy Link me up. Dnia r. Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przejęcia pakietu udziałów spółki KEN Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. EN Solutions sp. z o.o. jest producentem systemu sprzedawanego obecnie, poprzez powiązaną spółkę handlową Dreamtec sp. z o.o. który łączą w sobie: elektroniczny dziennik lekcyjny ("MobiReg"), aplikacje dostępowe na urządzenia mobilne Mobireg-Nauczyciel oraz Mobireg-Rodzic, system weryfikacji wiedzy Testico Spółka szacuje, że obecnie zajmuje 4 miejsce na polskim rynku e-dzienników pod względem ilości obsługiwanych szkół oraz 1 lub 2 miejsce pod względem technologicznym oferowanego rozwiązania (nowoczesności, elastyczność i skalowalność). W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym została podjęta decyzja o przyjęciu Plan Połączenia podpisanego przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 marca 2013 r. Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING S.A. (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA S.A. jako Spółkę Przejmującą. Parytet Wymiany Akcji WDSP Holding SA na akcje TRO MEDIA SA zakładał, że za każde 10 (słownie: dziesięć) akcji WDSP Holding S.A. zostało przyznane 11 (słownie: jedenaście) akcji połączeniowych TRO MEDIA SA. W związku z połączeniem kapitał zakładowy TRO MEDIA SA został podwyższony do kwoty maksymalnej ,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery) poprzez emisję akcji połączeniowych w ilości nie więcej niż (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści 16

17 tysięcy osiemset czterdzieści), które zostały przyznane akcjonariuszom WDSP Holding SA zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji. Jednocześnie walne zgromadzenie akcjonariuszy TRO MEDIA S.A. uchwaliło zmianę firmy Emitenta na "INDATA Software Spółka Akcyjna". Dnia r. Emitent poinformował o podpisaniu warunkowej umowy zakupu udziałów Spółki kapitałowej, pomiędzy Emitentem, a udziałowcami Spółki przejmowanej. Przejmowany podmiot jest właścicielem Spółek działających w branży informatycznej, realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz projekty dofinansowane ze środków UE. Emitent zidentyfikował mocne strony Celu Przejęcia (Agencja Positive Power wraz z podmiotami powiązanymi), do których należą: wysoka efektywność operacyjna, doświadczona i wykwalifikowana kadra zarządzająca, autorski efektywny system do prowadzenia kampanii , wysoka ocena wyników pracy działu technicznego, wysoka ocena merytoryczna części usług związanych z oprogramowaniem, znana, rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka na rynku lokalnym, budowa wizerunku za granicą, dążenie do specjalizacji na rynkach o mniejszej konkurencji. Do największych klientów należą: Mennica Polska S.A. (aplikacja stworzona na potrzeby kampanii promocyjnej sieci Empik; prezentacja monet i numizmatów; produkty podzielone na kategorie prezentowe); 8a.pl. jeden z największych sklepów outdoorowych w Polsce, klient od 2003 roku (aplikacja z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pełna integracja z bazą danych oraz systemem rozliczeń; wyróżnienie nowości, promocji i wyprzedaży; ponadto, integracja z pięcioma magazynami, z możliwością dodawania animacji 3D i filmów); Lotari, współpraca od 2009 roku (zintegrowana ze sklepem aplikacja do projektowania rolet; integracja z magazynami i programem sprzedażowym; integracja z pasażem handlowym); Raven Outdoor - przedstawiciel i wyłączny dystrybutor znanych marek sprzętu turystycznego i wspinaczkowego (integracja z systemami zewnętrznymi dostawców i odbiorców, integracje procesów z programem magazynowo-sprzedażowym CDN Optima); Snap Outdoor - dystrybutor wiodących marek outdoorowych w Polsce (integracja z programem magazynowosprzedażowym; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; tworzenie grup rabatowych i zindywidualizowane zarządzanie promocjami); Marrodent Sp. z o.o. - dystrybutor marek produkujących akcesoria do gabinetów dentystycznych i pracowni protetycznych (możliwość tworzenia w platformie grup rabatowych i indywidualnego zarządzanie promocjami; 17

18 integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; integracja z programem magazynowosprzedażowym); Pfleiderer S.A. - ceniony producent i dostawca materiałów dla branży meblarskiej (serwis w standardzie Responsive Web Design; responsywny moduł Relacji Inwestorskich); Libet S.A. - wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej (serwis z systemem zarządzania przewodnim bannerem i 7 mini bannerami, moduł "kalkulator kostek"; serwis relacji inwestorskich zgodny z wytycznymi GPW); Komandor S.A. - wiodący na rynku polskim producent garderób wnękowych i szaf z systemami drzwi przesuwnych (wdrożenie serwisu i rozwiązań marketingowych; panel administracyjny CMS z możliwością tworzenia podstron dla sieci autoryzowanych dealerów w 13 regionach Polski); w zakresie kampanii SEO: Mitsubishi Electric, Libet S.A., Oltre, Ursyn Car Sp. z o.o., Kogis.pl. Zatrudnienie w Grupie kapitałowej stanowi 50 specjalistów z dziedziny e-biznesu i e-marketingu. Celem przejęcia ww. podmiotu jest m.in. zwiększenie zasięgu geograficznego świadczonych przez grupę kapitałową Emitenta usług, rozszerzenie kompetencji o tworzenie stron internetowych dla branży e-commerce. Dnia Emitent poinformował o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta ze Spółką WDSP Holding SA oraz ozarejestrowaniu w dniu zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki oraz został rozszerzony przedmiot działalności, będący konsekwencją połączenia ze spółką WDSP Holding SA. Dnia Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką z branży IT (Cohesiva Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie omawianej spółki w ramach grupy INDATA Software przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości spółki przejmującej. INDATA Software SA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Przedmiotem rozmów jest wrocławski software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w 18

19 pełnowartościowy produkt informatyczny. Strategia spółki zakłada harmonijny rozwój poprze świadczenie usług outsourcingowych i tworzenie własnych innowacyjnych produktów. Do Klientów spółki należą m.in. duże polskie podmioty z branż public, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, a także zachodnie spółki związane z rozrywką on-line. Dnia r. Emitent poinformował o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego ze Spółką z branży IT (Look4App Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem rozmów jest wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Posiadamy szerokie kompetencje wytwarzaniu oprogramowania w językach JAVA, JAVA ENTERPRISE, PHP,.NET, C++, DELPHI, C#. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Eurotax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska,Tuwroclaw.com). Większość serwisów wytworzonych zostało w ramach umów na realizację backoffice. W naszej ofercie znajdują się usługi począwszy od prostych grafik i stron korporacyjnych, aż po realizacje konceptów wraz z pisaniem kodów źródłowych oraz zaawansowane analizy biznesowe. W portfelu Spółki znajdują się zamówienia na kwotę przekraczającą 750 tyś zł. Istotną część przychodów stanowią stałe umowy serwisowe. Dnia r. Spółka poinformowała o podpisanie listu intencyjnego ze spółką z branży IT dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT (InfoLan Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem rozmów jest Spółka będąca integratorem systemów informatycznych, specjalizującym się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Spółka posiada własne call center świadczące usługi wsparcia użytkownika w trybie 24/7. Klientami spółki są głównie Klienci sektora korporacyjnego oraz małych i średnich firm na terenie całej Polski. Spółka w latach notowała obroty rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Dnia r. Emitent poinformował o zakwalifikowaniu INDATA Software SA do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Kluczowym kryterium jest również płynność akcji w obrocie. 19

20 Dnia Emitent poinformował o odwołaniu prokury dla Pani Barbary Kubiak oraz podpisaniu 3 umów warunkowych zakupu udziałów ze Spółkami Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o., InfoLAN Spółka z o.o. Cohesiva Sp. z o.o. to software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Look4App Sp. z o.o. to wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Euro-tax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska, Tuwroclaw.com). InfoLAN Spółka z o.o. to integrator systemów informatycznych, specjalizujący się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Dnia r. Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zamiaru przejęcia pakietu udziałów w Spółce Eura7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dnia r.zarząd poinformował iż Spółka zależna Domenomania.pl SA zawarła umowę o wartości zł netto na realizację projektu informatycznego ze Spółką z branży IT. Projekt będzie dotyczyć realizacji zaawansowanego projektu klasy B2B. Dnia r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o spełnieniu warunków zawieszających i dojście do skutku umowy zakupu udziałów spółki Cohesiva Sp. z o.o. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Grupa nie prowadzi prac badawczo rozwojowych. VIII. Plan rozwoju W 2014 roku głównym celem działalności Spółki jest rozwój dotychczasowego biznesu oraz wprowadzenie akcji Grupy na rynek główny GPW. Strategia rozwoju spółki na najbliższe okresy opiera się na: 20

21 - rozwoju usług i produktów własnych: B2B Workflow CMS E-Commerce - akwizycji podmiotów zagranicznych oraz Polskich ze znaczącym wolumenem przychodów za granicą, - intensyfikacji usług Outsourcingu IT na rynkach Niemieckich, Skandynawskich i Wielkiej Brytanii, - tworzenie własnych produktów i optymalizację kosztów, wykorzystanie skali działania i zwiększenie siły przetargowej grupy, - zwiększeniu rentowności poprzez uzyskanie efektów synergii, - wzroście wartości Grupy, - kolejnych akwizycjach Spółek z branży IT, - nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi, - poszukiwaniu i poszerzaniu portfolio partnerów biznesowych, - rozbudowywanie najbardziej rentownych dla Spółki obszarów działalności. Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Wrocław, dnia r. 21

22 22

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE Z HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 1. Wprowadzenie W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 Verbicom Spółka Akcyjna Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zawartość Wybrane

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA Wrocław, 14.11.2013 Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. III. IV. Informacje ogólne Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Abak S.A. T +48 89 524 15 30 do 69 REGON 510537225 NIP 739-040-63-62 10-109 Olsztyn F +48 89 524 15 54 KRS 0000354495

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 31.08.2015 Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe.

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo