Wrocław, Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138"

Transkrypt

1 Wrocław, Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

2 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju spółki Czynniki ryzyka V. Przychody, koszty i wynik finansowy VI. VII. Analiza wskaźnikowa Plan rozwoju 2

3 I. Wstęp INDATA Software SA jest wyspecjalizowanym holdingiem spółek informatycznych o zasięgu międzynarodowym. To ponad 180 doświadczonych profesjonalistów branży IT. Notowana na GPW, w rynku NewConnect, INDATA Software SA posiada cztery oddziały we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie i Gliwicach. Zespoły INDATA Software SA koncentrują się na dostarczaniu zaawansowanego technologicznie oprogramowania oraz efektywnych rozwiązań skutecznie podnoszących sprzedaż i usprawniających funkcjonowanie biznesu klienta. W swoim portfolio grupa prezentuje ponad 500 z sukcesem zakończonych projektów IT dla największych marek z kraju i świata. INDATA Software SA łącząc kompetencje software house i agencji interaktywnej świadczy usługi z zakresu: budowy dedykowanych rozwiązań informatycznych w obszarze mobile i e-commerce, wdrażania złożonych systemów klasy B2B i B2C, zaawansowanych integracji, outsourcingu zespołów programistycznych, web developmentu, hostingu i domen, cloud computingu, consultingu informatycznego, e-marketingu. INDATA Software SA łączy: wiedzę, doświadczenie i zaawansowane kompetencje projektowe, dzięki którym dostarcza klientom najwyższej skalowalności, dedykowany software. II. Podstawowe informacje o spółce Dane teleadresowe: Firma: INDATA Software SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław* 3

4 Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,70 zł wpłacony w całości* * dane na Powstanie spółki INDATA Software Spółka Akcyjna (dawniej TRO MEDIA SA ) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, Wrocław powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą na mocy aktu notarialnego Repetytorium A nr 173/2010 roku. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 09 lipca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS. Połączenie, przekształcenie: Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art pkt 1 ksh poprzez Przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (WDSP Holding SA) na TRO Media SA jako spółkę przejmującą. Na skutek połączenia zgodnie z art k.s.h., na TRO Media SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Przejmowanej, a spółka ta zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania Postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru Właściwego według siedziby TRO Media SA oraz rejestracji podwyższenia Kapitału zakładowego TRO Media SA Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy TRO Media SA w sprawie połączenia z dnia 28 czerwca 2013 r. Akt notarialny Sporządzony przez notariusza Roberta Bronsztejna z kancelarii notarialnej Rynek 7 we Wrocławiu, repertorium a nr 13505/

5 2. Kapitał zakładowy Na dzień bilansowy spółka posiadała kapitał zakładowy w kwocie ,70 zł, który dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda. Na dzień sporządzenia dokumentu Spółka posiadała kapitał zakładowy w kwocie ,70 zł, który dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda. 5. Organy, akcjonariat spółki a) Zarząd Prezes Zarządu Grzegorz Czapla b) Rada nadzorcza Na dzień bilansowy: Piotr Smagała przewodniczący Rady Nadzorczej, Szymon Strzelczyk członek Rady Nadzorczej, Tomasz Misiewicz - członek Rady Nadzorczej, Tomasz Kurek - członek Rady Nadzorczej, Paweł Moskała - członek Rady Nadzorczej. 5

6 Na : Piotr Smagała przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Moskała - członek Rady Nadzorczej, Andrzej Zając - członek Rady Nadzorczej, Wojciech Mróz - członek Rady Nadzorczej, Piotr Kraska - członek Rady Nadzorczej. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2013 roku: W dniu odwołany został ze Składu Rady Nadzorczej Pan Mateusz Szuściak. W dniu powołany został Pan Piotr Smagała. W dniu powołany został Pan Andrzej Zając. c) Akcjonariat Akcjonariusz Ilość akcji % AKCJI Nextree Investments LTD ,12% Beyond Investments Sp. z o.o ,73% Misja Sp. z o o ,19% Chomicz Aleksander ,31% Blum Rafał ,60% Aerfinance Ventures Sp. z o o ,60% Pozostali ,45% *Stan na dzień III. Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju spółki Polityka rozwoju spółki zmierza do osiągnięcia na polskim rynku pozycji, która pozwoli Spółce znaleźć się w gronie 25 największych firm IT pod względem wartości zysku netto. Emitent zamierza osiągnąć wyznaczony cel strategiczny poprzez rozwój organiczny oraz działania akwizycyjne. IV. Czynniki ryzyka Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalność Emitenta zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynku polskim, jak i na świecie. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej zależy między innymi od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji społeczeństwa, polityki fiskalnej i pieniężnej państwa oraz poziomu inflacji. Rozwój Emitenta zależy także od poziomu innowacyjności społeczeństwa i poziomu optymizmu konsumenckiego. Wszystkie wymienione czynniki wywierają pośrednio wpływ na generowane przychody i ponoszone koszty przez Emitenta, jak również na tempo realizacji założonej strategii rozwoju. 6

7 W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent prowadzi politykę bieżącego analizowania zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyka związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Zmiany w przepisach mogą powodować w szczególności wzrost obciążeń publiczno-prawnych Emitenta, a tym samym zwiększyć koszty jego działalności. Negatywny wpływ na działalność Emitenta mogą mieć także decyzje aparatu skarbowego, nawet, jeżeli zostaną one uchylone w wyniku późniejszego postępowania sądowego. Dodatkowym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest niejasność i niejednoznaczność przepisów podatkowych oraz ich niejednolite wykładnie i interpretacje. Zarówno praktyka organów skarbowych jak i linia orzecznicza sądów administracyjnych są zmienne i często niespójne. Równocześnie duży wpływ na prawo podatkowe mają przepisu Unii Europejskiej, które zwiększają trudności związane ze stosowaniem przepisów podatkowych. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez bieżącą analizę przepisów prawa istotnych dla prowadzonej działalności. Ryzyko konkurencji Polski rynek reklamy oraz rynek IT, na którym działa Emitent charakteryzują się wysokim stopniem konkurencji. Konkurenci Emitenta mogą posiadać lepszą od niego kondycję finansową i pozycję marketingową. W związku z tym istnieje ryzyko, że podmioty te podejmą wysiłki rozwojowe oraz z sukcesem przeprowadzą kampanie promujące ich oferty. Równocześnie podmioty te mogą przyjąć w przyszłości, niekorzystną dla Emitenta agresywną strategię cenową lub przygotować bardziej atrakcyjną ofertę skierowaną do obecnych, jak i potencjalnych klientów Emitenta. Zarząd Emitenta ocenia, że obecnie jest w stanie skutecznie konkurować na rynku, na którym prowadzi działalność, jednakże nie może zapewnić, iż będzie to miało miejsce w przyszłości, jak również nie może zapewnić, że Emitent będzie zdolny zwiększać swoje udziały na tym rynku. Ryzyko prawne Przepisy prawa, jego interpretacje oraz praktyka stosowania ulegają w Polsce dość częstym zmianom. Przepisy mogą zmieniać się na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także powodować negatywne skutki. W odniesieniu do Spółki, negatywne konsekwencje mogą wywołać zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy prawa z zakresu papierów wartościowych, głównie nadzoru nad rynkiem finansowym i o funduszach inwestycyjnych. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest spójności w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę, może implikować pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju. Przepisy ww. gałęzi prawa podlegają częstym zmianom, wskutek czego traktowanie przedsiębiorców przez organy administracyjne i sądy cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. Obowiązujące regulacje zawierają również pewne sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów, zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i spółkami. Dla przykładu: rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli władz, które w razie wykrycia nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje podatkowe spółek mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a niektóre transakcje przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostać zakwestionowane do celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe. 7

8 Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływać będzie silny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Emitenta, są: prawo cywilne, prawo handlowe, prywatne prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych. Znaczna część tych dziedzin prawa charakteryzuje się dużą zmiennością regulacji, uzależnioną od norm unijnych i dokonywanych w tym zakresie przez Parlament Europejski lub Komisję Europejską zmian, ale również od prawa polskiego różniącego się w niektórych aspektach od norm prawa innych państw członkowskich. Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, zważywszy, iż część z nich jest nadal w fazie dostosowywania do wymagań unijnych. Spółka minimalizuje powyższe ryzyko monitorując na bieżąco zmiany w przepisach prawa. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów Przebiegający w sposób dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw, do których zaliczyć należy Emitenta oraz zachodzące w jego otoczeniu zmiany wymuszają konieczność przeprowadzenia inwestycji w nowe produkty dopasowane do bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego w tym segmencie rynku. Istnieje ryzyko, że decyzje dotyczące nowych produktów zostaną podjęta w oparciu o błędne przesłanki i Emitent nie osiągnie zakładanej stopy zwrotu na tym produkcie. W celu uniknięcia tego ryzyka Emitent dokonuje gruntownego rozpoznania rynku przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu gamy produktów, a poprzez elastyczną politykę dopasowaną do aktualnego zapotrzebowania rynkowego stara się uniknąć tego ryzyka. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami Emitent tworząc i dostarczając klientom rozwiązania informatyczne, ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta, co może skutkować poniesieniem przez klienta szkód. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Spółce roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. Ryzyko wynikające z realizacji umów jest minimalizowane poprzez właściwe uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki. Jedną z podstawowych zasad jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikająca z Kodeksu Cywilnego. Na jej podstawie Spółka unika odpowiedzialności za utracone korzyści, a odpowiada za rzeczywiste szkody i możliwe do udowodnienia straty. Przy karach umownych INDATA SOFTWARE S.A. minimalizuje ryzyko poprzez wprowadzanie, w miarę możliwości, do umów limitu wysokości kar umownych, a także formuły odpowiedzialności za zwłokę (przyczyny zawinione przez Spółkę) a nie za opóźnienie (przyczyny także niezależne od Spółki). Emitent stosuje w umowach także tzw.,,klauzulę siły wyższej'', która pozwala uniknąć odpowiedzialności z powodu działań i przyczyn niezależnych od Spółki. Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce Działalność Emitenta jest uzależniona od rozwoju Internetu w Polsce i jego dostępności. Należy mieć na uwadze, że rozwój ten napotyka na bariery. Można tu wskazać m.in. niedostatecznie rozwiniętą, choć stale rozwijana infrastrukturę telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla użytkowników Internetu, koszt zakupu komputera czy tez stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa oraz brak świadomości, jakie korzyści daje Internet. Ryzyko spadku dynamiki rozwoju reklamy internetowej w Polsce Zwiększenie zasięgu rynku reklamy on-line jest uwarunkowana rozpowszechnianiem szerokopasmowego dostępu do Internetu i dalszym rozwojem sieci szkieletowej w Polsce. Brak postępu w tej dziedzinie może spowodować zmniejszenie się dynamiki rozwoju Internetu, a co za tym idzie, spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w Polsce. 8

9 Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku Ewentualne zniszczenie lub utrata majątku trwałego skutkować będzie pogorszeniem standardu obsługi klientów oraz ewentualnymi przerwami w działaniu platformy handlowej. Najważniejszym ryzykiem związanym ze zniszczeniem majątku jest ryzyko zniszczenia serwera internetowego. W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków dla Emitenta wdrożone zostały zabezpieczenia w postaci serwerów umiejscowionych w 2 niezależnych serwerowniach we Wrocławiu oraz 1 serwerowni we Francji wszystkie dane są odpowiednio zabezpieczane (zaawansowany system backupowy). Ryzyko związane z zabezpieczeniami wekslowymi. Na zabezpieczenie części umów, zawieranych przez Emitenta wystawił weksle in blanco, które to druga strona umowy może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu umowy lub innego naruszenia umów leasingowych. Wskazać należy, iż zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym nie jest uzależnione od istnienia wierzytelności głównej, w związku z którą weksel został wystawiony. Ponadto, weksel może być indosowany (przenoszony) na podmioty trzecie. Zazwyczaj weksel jest związany z deklaracją wekslową, która stanowi umowę pomiędzy wystawcą weksla a remitentem (osobą, której wierzytelność zabezpiecza weksel) i zawiera warunki i terminy wypełnienia weksla. Jednakże deklaracja wekslowa nie jest elementem składowym weksla jako papieru wartościowego. W wypadku weksli in blanco istnieje szczególne ryzyko, że ich posiadacz wypełni je niezgodnie z deklaracją wekslową, jak również, że po jego wypełnieniu będzie go indosować na osobę trzecią, co może pozbawić spółkę możliwości podnoszenia zarzutów, które miałaby w stosunku do nierzetelnego kontrahenta. Z informacji udzielonych przez Emitenta, w dotychczasowej historii Spółki wypadki opisanego powyżej nadużycia nie miały miejsca. Ryzyka z tym związanego, choć mającego charakter potencjalny, nie można wykluczyć. Podkreślić jednak należy, iż weksle zostały w szczególności wystawione na rzecz wiarygodnych instytucji finansowych, co pozwala minimalizować opisane ryzyko. W celu częściowego wyeliminowania ryzyka Emitent dąży do monitorowania na bieżąco terminów zwrotu weksli, których podstawa wystawienia wygasła (tj. zobowiązanie główne zostało spłacone/umorzone/potrącone). Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami. Emitent prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników stanowią istotne aktywa oraz jeden z istotnych czynników sukcesu. Wiedza, umiejętności i doświadczenie członków Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce Emitenta stanowią czynniki kluczowe z punktu widzenia interesów strategicznych Spółki. W przypadku utraty kluczowych dla Emitenta pracowników Emitent może nie być w stanie w krótkim czasie zastąpić ich nowymi osobami, co może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Ryzyko związane z systemem informatycznym Działalność operacyjna spółki oparta jest o sprawnie działające różnego typu systemy informatyczne serwisy internetowe oraz systemy do zarządzania firmą. Ewentualne problemy z jego prawidłowym funkcjonowaniem mogłyby oznaczać zakłócenia w działaniu firmy lub nawet uniemożliwić jej prowadzenie. W celu uniknięcia wystąpienia takiej sytuacji Emitent korzysta z wysokiej jakości sprzętu informatycznego o niskiej awaryjności oraz cały czas aktualizuje i modyfikuje swoje oprogramowanie. Dodatkowo Emitent posiada zaawansowaną politykę szyfrowania danych. Ryzyko związane z awariami spółki i łącz telekomunikacyjnych Emitent działa w oparciu o wysokiej jakości sprzęt komputerowy, który mimo wszystko jest narażony na awarie związane z jego użytkowaniem, jak również na awarie związane z działaniem łącz telekomunikacyjnych. Ryzyko wystąpienia w/w awarii jest niwelowane przez Emitenta poprzez korzystanie z zaawansowanej infrastruktury serwerowej (serwery znajdują się w 2 niezależnych serwerowniach we 9

10 Wrocławiu i 1 serwerowni we Francji), dodatkowo serwisy internetowe oraz bazy danych są duplikowane w zaawansowany sposób (w sytuacji, gdy awarii ulegnie 1 z serwerów ruch przenoszony jest automatycznie na inny). Ryzyko wystąpienia awarii na łączach telekomunikacyjnych jest minimalizowane poprzez korzystanie z usług kilku firm. Ryzyko utraty użytkowników portali Wszelkie awarie sprzętu, linii telekomunikacyjnych, włamania na serwer, itp. mogą spowodować utratę zaufania użytkowników i klientów Spółki. Ponadto brak atrakcyjnej oferty, niedostosowanie się spółki do zmieniających się trendów może spowodować, że cześć odbiorców skorzysta z oferty konkurencji. Aby zminimalizować ryzyko Emitent stale współpracuje z użytkownikami zbiera informacje na temat funkcjonalności stosowanych rozwiązań i potrzeb klientów, aby spełniać ich oczekiwania. Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta Spółka została zawiązana w dniu 14 sierpnia 2009 r. na podstawie aktu założycielskiego objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Andrzeja Nowaka, rep. A nr 3579/2009 i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 października 2009 r. Wskazać należy, iż na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, Emitent prowadzi działalność od ponad trzech lat. Konsekwencją stosunkowo nie długiego okresu działalności Emitenta mogą być trudności z właściwą oceną sytuacji finansowej Emitenta, w tym tendencji odnoszącej się do wyników finansowych, jak i dynamizmu rozwoju Emitenta. Podkreślić należy, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. Spółka podjęła uchwałę o połączeniu ze Spółką WDSP HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 czerwca 2012 r. istnieje zatem na rynku dopiero od ponad roku. Z powyższego wynika, iż zarówno Emitent, jak i spółka, którą Emitent przejął w dniu 30 sierpnia 2013 r., prowadzą działalność przez stosunkowo krótki okres, co może rzutować na brak możliwości właściwej oceny co do dalszego funkcjonowania Emitenta. Ryzyko stóp procentowych Emitent jest stroną umów finansowych opartych na zmiennych stopach procentowych. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmiany ww. stóp zarówno w stosunku do posiadanego już zadłużenia, jak również nowo zaciąganych zobowiązań lub refinansowania posiadanego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów finansowych i w związku z tym negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. Ryzyko związane z płynnością Spółka analizuje potencjalne ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia planowania płynności. Analizy te uwzględniają terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie balansu pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez dywersyfikację źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, weksle. Ryzyko kredytowe Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji: Analiza warunków działalności podmiotu, Badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej, Analiza porównawcza jednostek konkurujących. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. 10

11 Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych Spółka ma prawo żądać od swoich Klientów zwlekających ze spłatą należności, zapłaty odsetek ustawowych, stąd ich wysokość ma wpływ na funkcjonowanie spółki. Należy jednak zauważyć, iż na chwilę obecną, przychody z tytułu nieterminowych płatności stanowią znikomy procent przychodów. Ryzyko zmian cen W związku ze zmienną koniunkturą oraz coraz większym udziałem kapitału zagranicznego na Polskim Rynku IT, Spółka jest zagrożona ryzykiem zmian cen usług podwykonawców z których korzysta (korzystniejsze warunki oferowane dla podwykonawców ze strony Spółek zagranicznych). W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka podpisuje długofalowe umowy o współpracy oraz korzysta ze stałych zaufanych kontrahentów. V. Przychody, koszty i wynik finansowy Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki spółki (w tys.) w okresie sprawozdawczym: w tys. zł Wyszczególnienie dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,79 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 734,06 (568,32) III. Zysk (strata) brutto 523,63 (533,66) IV. Zysk (strata) netto 385,42 (633,42) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 251,24 285,35 VI. Przepływy pienięże netto z działalności inwestycyjnej ,57-369,08 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16, ,76 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -210, ,03 IX. Aktywa razem , ,73 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 594, ,85 XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 208, ,08 XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 10593, ,89 XIV. Kapitał zakładowy 1 365, ,

12 VI. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki finansowe wyliczone zostały w oparciu o bilans i rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wskaźniki finansowe Rok 2013 Wstępna analiza bilansu Złota reguła bilansowania 129,23% Złota reguła bilansowania II 37,79% Złota reguła finansowania 601,86% Wartość bilansowa jednostki (tys. zł) ,9 Rentowność ROA -1,15% Rentowność netto -4,02% ROE -1,34% Skorygowana rentowność majątku -1,03% Płynność Wskaźniki płynności finansowej I stopnia (krotność) 2,65 Wskaźniki płynności finansowej II stopnia (krotność) 2,61 Definicje wskaźników: Złota reguła bilansowania = (Kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 / aktywa trwałe Złota reguła bilansowania II = Kapitały obce krótkoterminowe x 100 / aktywa obrotowe Złota reguła finansowania = Kapitały własne x 100 / kapitał obcy Wartość bilansowa jednostki = Aktywa ogółem zobowiązania ogółem Rentowność majątku (ROA) = Wynik finansowy netto x 100 / Aktywa ogółem Rentowność netto = Wynik finansowy netto x 100 / przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) = Wynik finansowy netto x 100 / kapitały własne Skorygowana wartość majątku = zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 / aktywa ogółem Wskaźnik płynności finansowej I stopnia = Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności finansowej II stopnia = aktywa obrot. - zapasy - kr.term.rmk czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc / zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 12

13 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy nastąpiło połączenie Spółki TRO MEDIA SA oraz WDSP Holding SA oraz dokonano zmiany nazwy Spółki na INDATA Software SA. Na skutek Połączenia, zgodnie z art k.s.h., TRO MEDIA SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka ta została rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby TRO MEDIA SA oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TRO MEDIA SA. Parytet Wymiany Akcji WDSP Holding SA na akcje TRO MEDIA SA zakładał, że za każde 10 (słownie: dziesięć) akcji WDSP Holding S.A. zostanie przyznane 11 (słownie: jedenaście) akcji połączeniowych TRO MEDIA SA W związku z połączeniem kapitał zakładowy TRO MEDIA SA został podwyższony do kwoty maksymalnej ,70 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 7/100) poprzez emisję akcji połączeniowych w ilości (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem), które zostały przyznane akcjonariuszom WDSP Holding SA zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji. W związku z połączeniem cała wartość Spółki WDSP Holding SA podlega odpisom amortyzacyjnym, które nie zostały uwzględnione w raporcie za IVQ gdzie Spółka podała wynik netto na poziomie ,02 zł w porównaniu do prawidłowego wyniku podanego w bieżącym raporcie gdzie zauważamy stratę w wysokości: ,74 zł. W ramach połączenia spółka WDSP Holding SA wygenerowała wartość firmy o wartości ,34 zł której amortyzacja ujęta w wyniku 2013 = ,76 zł. Amortyzacja wartości firmy została przyjęta na okres 10 lat. VII. Rozwój spółki w 2013 roku Dnia Zarząd TRO MEDIA SA przekazał do wiadomości publicznej Plan Połączenia ze spółką WDSP HOLDING SA, podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 marca 2013 r. Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości obydwu Spółek w ramach jednej firmy oraz debiut na rynku GPW w Warszawie. WDSP HOLDING S.A. to specjalistyczny software house dostarczający rozwiązania informatyczne dla firm. Są to zarówno dedykowane rozwiązania informatyczne dla konkretnych odbiorców, jak również autorskie narzędzia implementowane na życzenie klienta. Główne usługi spółki to: - Budowa dedykowanych rozwiązań informatycznych, wykonywanych na konkretne zamówienie klienta. Realizacja obejmuje wszystkie etapy, począwszy od analizy i modelowania procesów biznesowych, poprzez projektowanie i dobór odpowiedniej technologii, kodowanie, testy, dostawę, wdrożenie obejmujące również 13

14 ewentualną integrację z innymi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi przez klienta, na szkoleniach kończąc. Spółka posiada doświadczenie i kompetencje w szczególności w takich branżach jak logistyka, ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, medycyna. - Portale internetowe i korporacyjne - specjalizacja w budowie wszelkiego typu portali internetowych dedykowanych masowej liczbie użytkowników oraz portali korporacyjnych, aplikacji www, rozbudowanych serwisów internetowych opartych o dedykowane systemy CMS. - Doradztwo IT w zakresie metodyki prowadzenia projektu, opracowanie odpowiednich dokumentów projektowych, zarządzanie projektem, modelowanie procesów biznesowych. - Usługi hostingowe świadczone w oparciu o własną serwerownię zlokalizowaną we Wrocławiu. - Dotacje unijne - kompleksowa usługa wsparcia procedury ubiegania się o dofinansowanie z PO IG 8.2., tj. wykonanie czynności i zadań niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i biznesplanem. Zakres usługi obejmuje: weryfikację spełnienia wymogów formalnych, ocenę merytoryczną, opracowanie biznesplanu, wykonanie i złożenie kompletnego wniosku wraz załącznikami. Dnia Emitent poinformował o publikacji planu połączenia ze Spółką WDSP Holding SA w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości obydwu Spółek, dzięki wzmocnieniu pozycji TRO MEDIA SA oraz WDSP Holding SA na rynkach, na których prowadzą działalność. Dnia Emitent podpisał list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki Internet Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie firmy INTERNET-INFO Sp. z o.o. w ramach grupy TRO MEDIA przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości i kompetencji spółki przejmującej. TRO MEDIA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Dnia Zarząd Spółki poinformował iż w dniu został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia firmy Link me up. Dnia Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przejęcia pakietu udziałów spółki KEN Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. EN Solutions sp. z o.o. jest producentem systemu sprzedawanego obecnie, poprzez powiązaną spółkę handlową Dreamtec sp. z o.o. który łączą w sobie: elektroniczny dziennik lekcyjny ("MobiReg"), aplikacje dostępowe na urządzenia mobilne Mobireg-Nauczyciel oraz Mobireg-Rodzic, system weryfikacji wiedzy Testico Spółka szacuje, że obecnie zajmuje 4 miejsce na polskim rynku e-dzienników pod względem ilości obsługiwanych szkół oraz 1 lub 2 miejsce pod względem technologicznym oferowanego rozwiązania (nowoczesności, elastyczność i skalowalność). 14

15 Dnia Emitent poinformował o wyznaczeniu biegłego rewidenta w osobie Pana Rafała Baryckiego posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta nr 10744, do badania planu połączenia Spółek TRO MEDIA S.A. oraz WDSP HOLDING S.A. Dnia Emitent poinformował iż w dniu 15 maja br. Spółka zależna Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach którego przedmiotem jest "Opracowanie i wdrożenie systemu B2B integrującego systemy informatyczne spółki Domenomania.pl i jej parterów". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie ,00 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,00 zł. Dnia Zarząd przedstawił opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia ze spółką WDSP HOLDING S.A. w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną zgodnie z wymogami art. 502 i 503 kodeksu Spółek handlowych. Dnia Zarząd poinformował o zwołaniu ZWZ na jednocześnie publikując pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia TRO MEDIA S.A. (spółka przejmująca) ze Spółką WDSP Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana). Dnia Emitent opublikował drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia TRO MEDIA S.A. (spółka przejmująca) ze Spółką WDSP Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana). Połączenie nastąpi na podstawie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 (4179) pod pozycją 4289 z dnia 28 marca 2013 roku poprzez przeniesienie całego majątku spółki WDSP HOLDING SA (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA SA jako Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje, które TRO MEDIA SA wyemituje dla akcjonariuszy WDSP HOLDING SA. W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym została podjęta decyzja o przyjęciu Plan Połączenia podpisanego przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 marca 2013 r. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING S.A. (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA S.A. jako Spółkę Przejmującą. Parytet Wymiany Akcji WDSP Holding SA na akcje TRO MEDIA SA zakłada, że za każde 10 (słownie: dziesięć) akcji WDSP Holding S.A. zostanie przyznane 11 (słownie: jedenaście) akcji połączeniowych TRO MEDIA SA. W związku z połączeniem kapitał zakładowy TRO MEDIA SA został podwyższony do kwoty maksymalnej ,00 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery) poprzez emisję akcji połączeniowych w ilości nie więcej niż (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści 15

16 tysięcy osiemset czterdzieści), które zostaną przyznane akcjonariuszom WDSP Holding SA zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji. Jednocześnie walne zgromadzenie akcjonariuszy TRO MEDIA S.A. uchwaliło zmianę firmy Emitenta na "INDATA Software Spółka Akcyjna". Dnia Spółka informowała o podjęciu uchwał w dniu o połączeniu ze Spółką WDSP Holding SA oraz o zmianie nazwy. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu warunkowej umowy zakupu udziałów Spółki kapitałowej, pomiędzy Emitentem, a udziałowcami Spółki przejmowanej. Przejmowany podmiot jest właścicielem Spółek działających w branży informatycznej, realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz projekty dofinansowane ze środków UE. Emitent zidentyfikował mocne strony Celu Przejęcia (Agencja Positive Power wraz z podmiotami powiązanymi), do których należą: wysoka efektywność operacyjna, doświadczona i wykwalifikowana kadra zarządzająca, autorski efektywny system do prowadzenia kampanii , wysoka ocena wyników pracy działu technicznego, wysoka ocena merytoryczna części usług związanych z oprogramowaniem, znana, rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka na rynku lokalnym, budowa wizerunku za granicą, dążenie do specjalizacji na rynkach o mniejszej konkurencji. Do największych klientów należą: Mennica Polska S.A. (aplikacja stworzona na potrzeby kampanii promocyjnej sieci Empik; prezentacja monet i numizmatów; produkty podzielone na kategorie prezentowe); 8a.pl. jeden z największych sklepów outdoorowych w Polsce, klient od 2003 roku (aplikacja z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pełna integracja z bazą danych oraz systemem rozliczeń; wyróżnienie nowości, promocji i wyprzedaży; ponadto, integracja z pięcioma magazynami, z możliwością dodawania animacji 3D i filmów); Lotari, współpraca od 2009 roku (zintegrowana ze sklepem aplikacja do projektowania rolet; integracja z magazynami i programem sprzedażowym; integracja z pasażem handlowym); Raven Outdoor - przedstawiciel i wyłączny dystrybutor znanych marek sprzętu turystycznego i wspinaczkowego (integracja z systemami zewnętrznymi dostawców i odbiorców, integracje procesów z programem magazynowo-sprzedażowym CDN Optima); Snap Outdoor - dystrybutor wiodących marek outdoorowych w Polsce (integracja z programem magazynowosprzedażowym; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; tworzenie grup rabatowych i zindywidualizowane zarządzanie promocjami); 16

17 Marrodent Sp. z o.o. - dystrybutor marek produkujących akcesoria do gabinetów dentystycznych i pracowni protetycznych (możliwość tworzenia w platformie grup rabatowych i indywidualnego zarządzanie promocjami; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; integracja z programem magazynowosprzedażowym); Pfleiderer S.A. - ceniony producent i dostawca materiałów dla branży meblarskiej (serwis w standardzie Responsive Web Design; responsywny moduł Relacji Inwestorskich); Libet S.A. - wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej (serwis z systemem zarządzania przewodnim bannerem i 7 mini bannerami, moduł "kalkulator kostek"; serwis relacji inwestorskich zgodny z wytycznymi GPW); Komandor S.A. - wiodący na rynku polskim producent garderób wnękowych i szaf z systemami drzwi przesuwnych (wdrożenie serwisu i rozwiązań marketingowych; panel administracyjny CMS z możliwością tworzenia podstron dla sieci autoryzowanych dealerów w 13 regionach Polski); w zakresie kampanii SEO: Mitsubishi Electric, Libet S.A., Oltre, Ursyn Car Sp. z o.o., Kogis.pl. Zatrudnienie w Grupie kapitałowej Celu Przejęcia stanowi 50 specjalistów z dziedziny e-biznesu i e-marketingu. Celem przejęcia ww. podmiotu jest m.in. zwiększenie zasięgu geograficznego świadczonych przez grupę kapitałową Emitenta usług, rozszerzenie kompetencji o tworzenie stron internetowych dla branży e-commerce. Dnia Spółka przekazała do publicznej wiadomości Strategię rozwoju na lata Dnia Emitent poinformował o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta ze Spółką WDSP Holding SA oraz ozarejestrowaniu w dniu zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki oraz został rozszerzony przedmiot działalności, będący konsekwencją połączenia ze spółką WDSP Holding SA. Dnia Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką z branży IT (Cohesiva Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie omawianej spółki w ramach grupy INDATA Software przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości spółki przejmującej. INDATA Software SA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Przedmiotem rozmów jest wrocławski software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze 17

18 technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Strategia spółki zakłada harmonijny rozwój poprze świadczenie usług outsourcingowych i tworzenie własnych innowacyjnych produktów. Do Klientów spółki należą m.in. duże polskie podmioty z branż public, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, a także zachodnie spółki związane z rozrywką on-line. W roku obrotowym 2012 spółka osiągnęła przychody netto w wysokości prawie 4 mln złotych, a rok 2013 planuje zamknąć obrotem ok. 5 mln. złotych. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego ze Spółką z branży IT (Look4App Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem rozmów jest wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Posiadamy szerokie kompetencje wytwarzaniu oprogramowania w językach JAVA, JAVA ENTERPRISE, PHP,.NET, C++, DELPHI, C#. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Eurotax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska,Tuwroclaw.com). Większość serwisów wytworzonych zostało w ramach umów na realizację backoffice. W naszej ofercie znajdują się usługi począwszy od prostych grafik i stron korporacyjnych, aż po realizacje konceptów wraz z pisaniem kodów źródłowych oraz zaawansowane analizy biznesowe. W portfelu Spółki znajdują się zamówienia na kwotę przekraczającą 750 tyś zł. Istotną część przychodów stanowią stałe umowy serwisowe. Dnia Spółka poinformowała o podpisanie listu intencyjnego ze spółką z branży IT dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT (InfoLan Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem rozmów jest Spółka będąca integratorem systemów informatycznych, specjalizującym się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Spółka posiada własne call center świadczące usługi wsparcia użytkownika w trybie 24/7. Klientami spółki są głównie Klienci sektora korporacyjnego oraz małych i średnich firm na terenie całej Polski. Spółka w latach notowała obroty rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Dnia Emitent poinformował o zakwalifikowaniu INDATA Software SA do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się 18

19 do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Kluczowym kryterium jest również płynność akcji w obrocie. Dnia Spółka poinformowała o powołaniu nowych członków rady nadzorczej, Pana Piotra Smagały wieloletniego radcę prawnego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pana Andrzeja Zająca, Absolwenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz European University w Montreux (MBA), eksperta w zakresie rynków kapitałowych, M&A, usług finansowych oraz tworzenia i rozwoju przedsięwzięć z segmentu nowych mediów, zarówno jako manager jak i prywatny inwestor. Dnia Emitent poinformował o odwołaniu prokury dla Pani Barbary Kubiak oraz podpisaniu 3 umów warunkowych zakupu udziałów ze Spółkami Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o., InfoLAN Spółka z o.o. Cohesiva Sp. z o.o. to software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Look4App Sp. z o.o. to wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Euro-tax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska, Tuwroclaw.com). InfoLAN Spółka z o.o. to integrator systemów informatycznych, specjalizujący się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Dodatkowo dnia Emitent otrzymał następujące informacje od P. Grzegorza Czapli, prezesa zarządu Emitenta: Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie"), informuje, że w dniu 7 października 2013r otrzymałem certyfikat potwierdzający wpis do rejestru udziałowców w spółce Nextree Investments Limited (100% nabycie spółki), która jest akcjonariuszem spółki INDATA Software S.A. Tym samym pośrednio nabyłem kontrolę nad akcji INDATA Software, które stanowią 30,71% kapitału zakładowego Spółki INDATA Software Spółka Akcyjna oraz uprawniają do oddania głosów, co 19

20 stanowi 30,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed dniem zajścia tego zdarzenia pośrednio poprzez spółkę Beyond Investments Sp. z o.o., która jest właścicielem spółki BDTrade Limited i posiada akcje INDATA Software, posiadałem akcji INDATA Software Spółka Akcyjna które stanowiły 13,94% kapitału zakładowego Spółki INDATA Software Spółka Akcyjna oraz uprawniały do oddania głosów, co stanowi 13,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Aktualnie, poprzez wyżej wymienione podmioty pośrednio kontroluję akcji INDATA Software Spółka Akcyjna, które stanowią 44,65% kapitału zakładowego Spółki INDATA Software Spółka Akcyjna oraz uprawniają do oddania głosów, co stanowi 44,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nie posiadam bezpośrednio akcji spółki INDATA Software Spółka Akcyjna, ani innych podmiotów zależnych posiadających akcje INDATA Software Spółka Akcyjna. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zamiaru przejęcia pakietu udziałów w Spółce Eura7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dnia Zarząd poinformował iż Spółka zależna Domenomania.pl SA zawarła umowę o wartości zł netto na realizację projektu informatycznego ze Spółką z branży IT. Projekt będzie dotyczyć realizacji zaawansowanego projektu klasy B2B. Dnia Spółka poinformowała o wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animatora rynku. Dnia Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o spełnieniu warunków zawieszających i dojście do skutku umowy zakupu udziałów spółki Cohesiva Sp. z o.o. Dnia Zarząd powziął informację o rejestracji w dniu 4 grudnia 2013 r. przez sąd rejestrowy zmian do statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2013. Dnia Emitent poinformował o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii E: r. do r. 2) data przydziału instrumentów finansowych - akcji serii E: 23 grudnia 2013 r. 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: akcji 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: akcji 20

21 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1,17 zł (jeden złoty siedemnaście groszy) 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 2 osoby 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 2 osoby 9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów 10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ,00 zł b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł d) promocja oferty: 0,00 zł - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty finansowe rozliczane w dacie ich poniesienia Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Spółka nie prowadzi prac badawczo rozwojowych. VIII. Plan rozwoju W 2014 roku głównym celem działalności Spółki jest rozwój dotychczasowego biznesu oraz wprowadzenie akcji Spółki na rynek główny GPW. Strategia rozwoju spółki na najbliższe okresy opiera się na: - podjęciu i dalszym prowadzeniu aktywnych rozmów dotyczących akwizycji podmiotów już działających świadczących komplementarne usługi dla Emitenta, 21

22 - wzroście znaczenia exportu w wolumenie przychodów Spółki, - zwiększeniu zatrudnienia o najlepszych programistów java, php, project managerów i zespoły sprzedażowe, - osiągnięciu pozycji czołowego dostawcy systemów b2b i b2c, - budowie wartości firmy i stałym wzroście przychodów Spółki, - poszukiwaniu i poszerzaniu portfolio partnerów biznesowych, - rozbudowywanie najbardziej rentownych dla Spółki obszarów działalności, - debiut na GPW w Warszawie, Emitent będzie skupiał działania na dostarczaniu zaawansowanego technologicznie oprogramowania oraz poszukiwaniu efektywnych rozwiązań skutecznie podnoszących sprzedaż i usprawniających funkcjonowanie biznesu. Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Wrocław, dnia r. 22

23 23

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo