koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Katarzyna Bartusik Kat.dra Pro,u Zarzqdzanla Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem 1. Uwagi wsł9pne Geneza terminu "lean management" sięga 1978 r., kiedy to ukazała się pierwsza publikacja w języku japońskim poświęcona w całości japońskiemu systemowi produkcji samochodów osobowych (dotyczyła ona produkcji Toyoty)'. Przełom w rozwoju tej koncepcji przypada dopiero na rok 1991, w którym zostały opublikowane przez Massachusetts Institute of Technology wyniki analizy i oceny sytuacji w światowym przemyśle motoryzacyjnym (Japonii, USA i Europy Zachodniej). Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa (rosnąca jego złożoność) oraz stopniowe przechodzenie do nowoczesnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się w ich otoczeniu szanse i ewentualne zagrożenia. W związku z powyższym przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością tworzenia i stosowania nowych koncepcji zarządzania, a nie weryfikowania starych, wykorzystywanych już od dawna w ramach procesu zarządzania. Jedną z takich nowych idei zarządzania jest koncepcja Lean Management, która stanowi "podejście do restrukturyzacji działalności podmiotów gospodarczych. Celem jej jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków gospodarowania w drodze glębokich przekształceń jego organizacji i funkcjonowania" [Podstawy..., 1997, s. 224]. Można powiedzieć, iż to dostosowanie odbywa się poprzez odcinanie tzw. zbędnego balastu, czyli poprzez redukowanie kompleksowości, a to oznacza I W 1988 r. praca ta, autorstwa T. Ohno, zostala przetlumaczon. na język angielski i wyd.na pl. Toyota Produc/ion System - Beyond LArge Scale Production, Cambridge Univ. Press, Cambridge, NY 1988.

2 I Katarzyna Bartusik np. uproszczenie wszystkich procesów j przepływów w celu uniknięcia błędów i marnotrawstwa, co w efekcie ma zapewnić pełne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa (realizacja tego ujawnia się w zmianach techniki i technołogii produkcji, organizacji pracy, znacznym uproszczeniu istniejących struktur, wyłączeniu zbędnych obszarów z dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie Lean Management jako współczesnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Główne li:aloienla I cechy koncepcll Lean Management Koncepcja Lean Management, rozumiana w literaturze jako koncepcja szczupłego lub odchudzonego zarządzania, opiera się na szeregu założeń. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: - połączenie wysokiej wydajności i jakości produkcji, - integracja zadań i funkcji, - skracanie dróg przepływów informacyjnych przez spłaszczanie struktur organizacyjnych, - wprowadzanie daleko idących zmian w zakresie działalności firmy (zmiany te mogą dotyczyć: struktury majątku, sposobów organizacji i zarządzania, dziedziny przygotowania zawodowego, kształtowania postaw pracowników, kultury organizacyjnej itp.), - osiągnięcie większej produktywności i jakości pracy przy mniejszych nakładach czasu, pieniędzy i pracy (dochodzi się do tego zastępując koncepcję podziału pracy bardziej efektywną formą produkcji, integ11ljącą wszystkie funkcje począwszy od kierowniczych, przez robotnicze, aż po dostawców i klientów), - decentralizacja odpowiedzialności i kompetencji w powiązaniu z decentralizacją systemu informacji i samokontrolą, - organizowanie małych jednostek organizacyjnych, pracujących w oparciu o struktury zespołowe, - ełastyczność struktury organizacyjnej, - stworzenie odpowiedniego klimatu w organizacji, - stale uczenie się i doskonalenie organizacji i jej pracowników. Cechy charakterystyczne koncepcji Lean Management przedstawia tabela l. Nałeży nadmienić, iż łista ta nie wyczerpuje wszystkich założeń i cech koncepcji Lean Management.

3 Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania... I Tabela l. Cechy charakterystyczne koncepcji Lean Management Cecha koncepcji Charakterystyka cechy Praca zespołowa - stanowi podstawowy warunek Lean Management - wspólne decyzje; każdy czlonek zespolu jest wspólodpowiedzialny za decyzje - przestrzeganie zasad podziału pracy: pracownicy zorganizowani są w zespolach skladających się z 6-8 osób, przy czym trzy zespoly tworzą jedną grupę, kierownictwo grupy przekazywane jest jednemu urzędnikowi. który bardzo dobrze zna wszystkie czynności wykonywane w grupie. - w każdym zespole następuje zmiana wykonywanych zadań, tak by każdy czlonek zespołu poznał i mógł wykonywać wszystkie czynności zespołu - stosowanie zasady różnicowania wynagrodzeń w zaleźności od okresu pracy Total Quality Controi - usuwanie błędów w czasie montażu (charakterystyczna cecha japońskiego przemysiu) - wyszukiwanie źródeł błędów w miejscu ich powstawania - powód częstych przymusowych zakłóceń w procy; zakłócenia te są świadomie tolerowane, by uniknąć dodatkowej pracy; każdy pracownik jest zobowiązany zatrzymać taśmę. gdy wystąpi problem, którego nie może sam rozwiązać; wprowa~ dzono system rozwiązywania zakłóceń, by móc szybko i sprawnie wykrywać źródła błędów - jakość jest różnicowana również z punktu widzenia klientów i stale polepszana; stąd też japońska zasada Kaizen (kai - zmiana, zen - dobry) Rynkowy charakter produkcji Toyota utrzymuje ścisłe kontakty ze swoimi klientami, koncentrując uwagę na sta łych klientach, którzy są systematycznie odwiedzani przez handlowców zbierających informacje o trendach nn rynku. Najczęściej rolę tę pełnią pracownicy związani ze sprzedażą. Zebrane informacje o zmianach na rynku uwzględniane są następnie przy planowaniu rozwoju nowych produktów. W ten sposób korzysta zarówno wytwórca, mając bezpośredni ą informację o wymaganiach rynku,jak i klienci, gdyż uwzględniono ich specyficzne wymagania. Model ten występuje również w Europie Zachodniej oraz USA. Istota sprowadza się tulaj do bezpośredniej współpracy między sprzedawcami i producentami Bezpośredni kontakt z dostaw- Dostawcy włqczani są do bezpośredniej współpracy z wytwórcą carni już na etapie rozwoju produktu. Wybór dostawcy odbywa się jednak na innych zasadach niż w USA i Europie Zachodniej. Jedynie dostawcy nie mający konkurentów mogą włączyć się już w poc zą tkowej fazie rozwoju produktów. Pozostałym potencjalnym dostawcom dostarcza się listę wymaganych części, nie precyzując, z jakiego materiałll mają być wykonane i w jaki sposób mają funkcjonować. Dopiero po dokonaniu wybom dostawców wspólnie z wytwórcą przeprowadza się analizę kosztów i uzgadnia cenę części. Istotne znaczenie ma także włączenie dostawców do kontroli w celu eliminacji wybrakowanych części prlcd rozpoczęciem produkcji

4 I cd. tabeli 1 Cecha koncepcji Simu!taneous Ellgineerillg Sposób zarz.1dzania zasobami ludzkimi Charakterystyka cechy Katarzyna Bartusik Koncepcja ta polega na skracaniu prac badawczo-wdrożeniowych; charakteryzuje się następującymi cechami: - równoległy rozwój produktów i ś rodków produkcji - wczesne ry nkowe ustalenie decydujących cech nowego produktu - bezpośrednie porozumiewanie się przez tworzenie zespołów I których członkowie posiadają wiedzę specjalistyczną - unikanie istotnych zmian w procesie rozwojowym poprzez planowanie i koordynację zadań - włączenie do procesu rozwoju nowego produktu potencjału rozwojowego producentów środków produkcji oraz dostawców tych środków - dążenie do ścisłej integracji zewnętrznej, uwzględniając oczekiwania konsumentów i możliwości producentów W zespołach w!ip61pracują ze sobą pracownicy rożnych działów firmy: marketingowcy, pracownicy działów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i kontroli jakości, planując i optyma li zując produkt od jego powstania aż do sprzedaży. W procesach tych biorą udział również przedsiębiorstwa handlowe i dostawcze. Ważnym zadaniem tej koncepcji jest planowanie kosztów, uwzgl ędn iając warunki konkurencji i racjonalizację nakład ów. Zasadą postępowania nic jest zagadnienie, ile nowy produkt będzie kosztował, ale jaka cena może zapewnić mu szan sę na rynku. Na tej podstawie fonnutuje się ogólny cel,jakim jest racjonalizacja nakladów, oraz cele dla poszczególnych dzialów Zarządzanie to opiera się n8 następujących zasadach: - tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy zespołowej - stala wymiana informacji między wszystkimi pracownikami finny - zapewnienie możliwości roz.woju i podnoszenia kwalifikacji - partycypacja, współdecydowanie i inicjatywa pracowników - k.onflikty i sprzeczności interesów między pracownikami a firmą, między różnymi działami firmy i firmami k.ooperującymi uważane są za naturalne Żródło: opracowanie własne na podstawie: [K. Poznańska 1994J. 3. Róinlce między tradyeylnq koneepelą zarządzania a koneepelq Lean Management Różnice w koncepcjach zarządzania przedstawia tabela 2 w aspekcie następujących dziedzin: - produkcji, - zaopatrzenia i zbytu, - organizacji i kierowania.

5 Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania... I Tabela 2. Róźnice między przedsiębiorstwami zarządzanymi według odmiennych zasad (tradycyjnie oraz z zastosowaniem koncepcji Lean Management) Przedsiębiorstwo zarządzane tradycyjnie Przedsiębiorstwo zarządzane zgodnie z koncepcją lean W dziedzinie produkcji - znklady wyspecjalizowane - ulkiady o zmiennym procesie - ograniczona integracja procesu produkcyj- - wysoka integracja procesu produkcyjnego oego (orientacja na procesy cząstkowe) (orientacja na wykonanie produktu) - długi czas przezbrajania maszyn (zmiany - krótki czas przezbrajania oprzyrządowania) - dlugi czas wykonania (cyklu produkcyj- - krótki czas cyklu m.in. wskutek małych Rego) m.in. wskutek dużych serii produk- (nawet jednostkowych) serii produkcyjnych cyjnych - uproszczone i bardzo przejrzyste procesy - złożone i mało przejrzyste procesy technoio- technologiczne giczne W dziedzinie zaopatrzenia i zbytu - współpraca z wieloma dostawcami sprowam - długoterminowa współpraca z ograniczoną dzająca się głównie do egzekwowania zawar- liczbą bezpoś rednich dostawców tych umów - dostawy materinlow.e są uzależnione od - zakres i tennin dostawy są dokładnie okrem dostawców i najczęściej wymagają maga- ślone przez producenta, a materiały trafiają zynowania u producenta bezpośrednio na produkcję (zasada Just in Time) - odbiorcy (handlowcy i klienci) wywierają - odbiorcy są włączani w usprawnianie prom ograniczony wpływ na procesy wytwarzania ces6w wytwnrzania oraz w procesy innoj innowacyjne wacyjne W dziedzinie organizacji i kierowania - rozbudowana hierarchia organizacyjna, wy- - plaska struktura organizacyjna, mala formasoka fonnalizacja i centralizacja Iizacja i centralizacja zarz.ądzania - kierowanie w oparciu o nadzór i kontrolę - kierowanie wspomagające - nadmiemy podział pracy. praca indywidualna -łączenie pracy, praca zespołowa, I.uniwersai wysoka specjalizacja pracowników lizacjn" pracowników i rotacja na stanowiskach - mały zakres szkolenia i doskonalenia kwali- - permanentne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji fikacji Źródło: [Podstawy..., 1997, s. 227J. 4. Warunki wdraianla koncepcll Lean Management w przedsiębiorstwach Cechą charakterystyczną koncepcji lean jest przede wszystkim długookresowość i konsekwencja wdrażania wybranych technik i narzędzi zarządzania [Podstawy..., 1997, s 228]. Jednym z podstawowych narzędzi koncepcji lean jest outsourcing, który sprowadza się do zawężenia zakresu zadań przedsiębiorstwa i powierzeniu niektórych z nich partnerom zewnętrznym (chodzi tutaj

6 I Katarzyna Bartusik o takie zadania, które nie przynoszą zysku, a wpływają jedynie na zwiększenie kosztów). Nieodzownym elementem umożliwiającym stosowanie koncepcji lean jest prowadzenie controllingu, który odgrywa szczególną rolę przy wprowadzaniu zasad i zaleceń tej koncepcji. Do podstawowych warunków wdrażania koncepcji Lean Management należą [Podstawy..., 1997, s 229]: - konieczność zrozumienia przez ogół pracowników przedsiębiorstwa istoty nowych koncepcji (strategii, taktyki i narzędzi) zarządzania, - konieczność, ale jednocześnie i zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej poprzez ciągłe szkolenie i doskonalenie zawodowe, - zapewnienie brania udziału (współdecydowania) pracowników w zarządzaniu, - zapewnienie właściwego klimatu w pracy, - zapewnienie każdemu pracownikowi dostępu do informacji, - umiejętność unikania konfliktów (sprzeczności interesów między pracownikami a firmą, między różnymi działami firmy i firmami kooperacyjnymi) oraz usuwania ich źródeł, - zapewnienie kreatywności i gotowości do pracy twórczej na każdym stanowisku. Wymienione wyżej warunki nie wyczerpują listy wymogów stawianych w trakcie wdrażania koncepcji lean przez przedsiębiorstwa. 5. Przykłady przedsl,wzl,c realizowanych w ramach koncepcji Lean Management Do grupy takich przedsięwzięć m.in. zalicza się: decentralizację zarządzania, wdrażanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych i rozwojowych, optymalizację procesów wytwórczych, pomocniczych i usługowych, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych oraz innowacji, przeciwdziałanie brakom i usterkom w produkcji, usprawnianie gospodarki materiałowej i magazynowej, szukanie możliwości obniżenia kosztów, dbanie o zapewnienie wysokiej jakości, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, stymulowanie motywacji pracowników do pracy, stworzenie odpowiedniego klimatu w organizacji. Krótką charakterystykę wymienionych przedsięwzięć zawiera tabeła 3. Istotą Lean Management jest kompleksowość działań oraz uznanie, że łańcuch różnorodnych przedsięwzięć stosowanych w odchudzaniu organizacji nie powinien się kończyć lub zamykać, powinien trwać i przebiegać adekwatnie do wymogów stawianych przez zmieniające się otoczenie.

7 Lean Management - wspólczesna koncepcja zarządzania... I Tabela 3. Charakterystyka przedsięwzięć realizowanych w ramach koncepcji Lean Management Rodzaj przedsięwzięcia Charakterystyka Decentralizacja zarządzania Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarz..1dzania i części organizncji. Rodzajem decentralizacji jest delegowanie uprawnień, sprowadzające się do upoważnienia podwładnego do podejmowania określonych decyzji, działań i odpowiedzialności w sprawach należących do kompetencji jego przełożonego. Przykładowo, scentralizowane dotychczas w kombinacie funkcje zarządzania powinno się przekazać do k.ompetencji przedsiębi orstw wchodzących w s kład kombinatu czy koncernu. Powinno zmniejszyć się liczbę komórek nadzoru. kontroli i sprawozdawczości. Wzrastają uprawnienia i odpowiedzialność bezpośrednich wykonawców. Decentralizacja decyzji przynosi wiele korzyści, takich jak: - większa elastyczność wobec wymagań rynku, -lepsza znajomo ść odbiorców i bieżących transakcji. - większa SKuteczność w rozwoju i we wdrażaniu innowacji, - lepsza motywacja pracowników dzięki świadomości własnego znkresu działania i wpływu na rozwój firmy Wdrażanie przedsięwzięć Należy realizować różnego rodzaju działania zmierzające do restrukturyzacyjnych rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnienia mu trwałej pozycji na rynku obecnie i w najbliższej przyszłości. Pomocne są w tym zakresie plany strategiczne oraz stosowanie takich instrumentów, jak~ biznesplan, controlling, tworzenie centrów zysku Optymalizacja procesów wytwórczych Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań Należą tu działania mające na celu poszukiwanie najlepszych rozwiąznń, tzn. rozwiązań optymalnych w danych warunkach. czyli pny ustalonych założcniach i przyjętych kryteriach racjonalności. Należy dążyć do ustalenia optymalnych powiązań pomiędzy dostawcami. kooperantami. producentami i odbiorcami wyrobów Chodzi tutaj o rozwiązania dotyczące następujących obszarów: organizacyjnego, technicznego, ekonomicznego i innowa cyjnego Przeciwdziałanie brakom Organizacja odpowiedniego systemu kontroli jakoś c i wraz i usterkom w produkcji z ok.reśleniem odpowiedzialności z tytułu broków Usprawnienie gospodarki Optymalizacja wykorzystania surowców. materiałów. energii. materiałowej i magazynowej cieplnej i paliwowcj oraz powierzchni magazynowej. Dążenie do obniżenia kaszlów Stosowanie zasad rachunkowości z arz ądczej. controllingu oraz innych działań Dbalość o wysoką jakość Każdy pracownik zatrudniony w produkcji powinien mieć jasno sformułowane zadanie w zakresie jakości wyrobów. Dotyczy to również zespolów roboczych, odcinków, linii i wydzialów produkcyjnych oraz calego przedsiębiorstwa. Zaleca się wdrożenie kół jakości i stosowania metod i norm według ISO Normy ISO serii 9000 sq światowq kompila cj ą najlepszych zasad w dziedzinie jakości. Zostały one zaakceptowane jako nonny krajowe w ponad 70 państwach. Należy w sposób możliwie najlepszy zaspokajać potrzeby klientów i uwzględniać ich upodobania, gusty i preferencje

8 I Katarzyna Barlusik cd. tabeli 3 Rodzaj przed s ięwzięcia Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa powinni zoslać prze- szkoleni w zakresie realizacji nowych zadań oraz W dziedzinie organizacji i zarządzania, organizacji produkcji, pracy w zespolach roboczych, podnoszenia jak ości wyrobów. ekonomiki przedsiębiorstwa itp. Powinny by ć opracowane odpowiednie plany szkoleniowe Dążenie do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownik6w Należy stworzyć dogodne warunki wzrostu motywacji praco- wnik6w do dobrej i wydajnej pracy, stosując motywacyjny system plac, nagradzan ia i awansowania, uznleżniony od kwalifikacji, wkładu,jako śc i i efektów pracy Stymulowanie motywacji pracowników do pracy Charakterystyka SIwarzenie odpowiedniego Chodzi lulaj przede wszystkim o zwiększenie dbalości klimatu w organizacji o pracowników oraz warunki pracy. Należy: - kszta łtować odpowiednie stosunki międ zy pracownikami w procesie pracy - zwracać uwagę na poprawę i utrzymanie odpowiedniego stanu bezpieczeń s tw a i higieny pracy - organizować spotkania oraz dyskusje - org anizować w należyty sposób obieg informacji - umożliwiać pracownikom dokonywanie racjonalizacji - sprzyjać nowatorstwu oraz wynalazczości pracowników itp. źródło: opracowanie własne no podstawie: [1. Lipecki ł997]. 6. Przykłady zastosowań koncepcll Lean Management J e dną z pierwszych firm, w której koncepcja Lean Management zo st ała wdrożona, był koncern samochodowy Toyoty. W związku z jej przyjęciem wprowadzone zostały nowe zasady w zakresie organizacji i zarządzania w sferze badań i rozwoju, przygotowania produkcji, w fazie wytwórczej oraz dystrybucji i sprzedaży, Wśród nich na uwagę za sługują takie zasady, jak: Kaizen, To/al Quality Con/rol (kompleksowy system sterowania jakością), Just in Time (właśnie na czas). Charakterystyczne cechy systemu produkcyjnego zastosowanego w Toyocie zawiera tabela 4. Reasumując, celem systemu produkcyjnego Toyoty jest unikanie marnotrawstwa przez eliminację czynności niekoniecznych oraz niepotrzebnego zużycia materiał ów. W związku z tym nacisk kładzie się przede wszystkim na racjonaliz acj ę, która jest rozumiana jako pełne, optymałne wykorzystanie pracowników. Wł aś ciwa organizacja pracy ma zapewnić: - eliminację zbędnych ruchów roboczych, - eliminację zbędnego czekania na transport, - eliminację prac nie tworzących wartości.

9 Lean Management - współczesna koncepcja zarządzania... I Tabela 4. Cechy systemu produkcyjnego Toyoty oraz ich charakterystyka Elementy systemu JUSI in Time Charakterystyka - potrzebne do produkcji części są dostarczane dokładnie na czas w odpowiednie miejsce - zminimalizowanie zapasów i związanego kapitału Uwaga: decydujące znaczenie mają koordynacja i synchronizacja procesów pracy Kaobao - na palecie lub pojemniku zawsze znajdują się tablice ze wszystkimi ważnymi informacjami na temat części - kiedy zużyty zostanie pewien zasób części, informacja o tym trafia do dostawcy wewnętrznego lub zewnętrznego, który zapewnia kolejną dostawę - dostawca reguluje swoją wielkość produkcji odpowiednio do zużycia przy montażu Uwagi: - Kanban oznacza system sterowania produkcją wedlug końcowego zapotrzebowania (tzw. zasada pull, czyli ciągnięcie) - system ten redukuje zapotrzebowanie na magazyny i zasoby buforowe; podnosi elastyczność produkcji - stosują go wszystkie filie i zakłady dostawcze Toyoty - jest najważniejszym środkiem sterowania produkcją Elementy samodzieln ości - robotnicy powinni zatrzymywać taśmę, jeśli odkryją usterkę, pracownik6w której nie mogą sami natychmiast usunąć - za pomocą kodowanych ekranów sygna li z ują, czy procesy przebiegają nonnalnie, czy występują problemy Uwaga: uzupełnieniem są rozwiązania techniczne, zwane pakayake, automatycznie zapobiegające popełnianiu blędów (np. maszyny same wylączają się przy produkcji z usterkami) Uproszczona produkcja - w fazie projektowania i konstrukcji uwzględnia się problemy produkcyjne - styliści i konstruktorzy muszą znać procesy produkcji - starannie archiwizuje się rysunki konstrukcyjne Uwagi: - upraszcza to montaż i ehminuje kłopoty w produkcji - istnieje możliwość szybszego przestawiania maszyn, korzystanie z tych zasobów skraca prace rozwojowe Regułamość produkcji - Siały rytm produkcji - ciągle dostawy surowców - efektywne wykorzystanie urządzeń Uwagi: - konieczne są tylko znikome moce rezerwowe - trudniej jest reagować na znaczne zmiany popytu

10 I cd. tabeli 4 Elementy systemu Standaryzacja Wszechstronni robotnicy Charakterystyka Katarzyna Bartusik - standaryzowane plany procy dla każdego stanowiska w fabryce - dokładne regulowanie rytmu, kolejności prac, wielkości produkcji - usprawnienia prowadzą do tworzenia bardziej ambitnych standardów Uwagi: - możliwość efektywnego kształtowania procesów produkcji - przestrzeganie instrukcji zapewnia efektywną pracę - nie wypełnianie standardów sygnalizuje problemy, którymi trzeba się zająć - robotnicy obslugują większ<lliczbę jednakowych maszyn. np. tokarek - robotnicy obsługują równ o c ześnie rożne maszyny, jak np. tokarki, frezerki lub wiertarki Uwagi: - przygotowywanie robotników do jednoczesnej ob s ługi wielu maszyn - sprzyja to równomierności produkcji i minimalizacji zapasów części Żr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie: [System s Omawiana koncepca jest wykorzystywana również w firmie Bosch. W ramach tej koncepcji wprowadzono usprawnienie organizacji procesu produkcji i pracy. Problemem natomiast okazało się wprowadzanie Lean Management w zakresie zarządzania. Podstawową barierą do przelamania okazaly się nawyki i przyzwyczajenia kadry kierowniczej. która niechętnie patrzyła na konieczność wprowadzenia zmian. Lean Management jest również coraz częściej wprowadzany w polskich przedsiębiorstwach, o czym świadczy rosnąca liczba publikacji na ten temat w polskich czasopismach i książkach. 7. Zalety I wady koncepcll Lean Management Niewątpliwie koncepcja Lean Management ma szereg zalet. a mianowicie: - uwolnienie się od organizacji opartej na daleko posuniętym podziale pracy. od zbyt szerokiej palety wyrobów oraz od nadmiernej automatyzacji. - włączanie samodzielnych działów. np. zapewnienia jakości, poprawek. konserwacji i naprawy maszyn, do procesu produkcji (wynikła stąd potrzeba podnoszenia kwalifikacji przez pracowników), - odchudzoną produkcję cechuje mniejsza liczba wytwarzanych części oraz przekazywanie szeregu czynności na zewnątrz (oznacza to. iż zakład sam mniej wytwarza, a więcej kupuje na zewnątrz; według tej koncepcji ma to doprowadzić do zmniejszenia problemów wynikających z ciągłych zmian technologicznych

11 Leall Management - współczesna koncepcja zarządzania... I oraz braku odpowiednich specjalistów, co powinno przyczynić się do skoncentrowania się przedsiębiorstwa na kluczowej działalności i zapewnić mu optymalną rentowność), - drogi przepływu informacji ulegają skróceniu, procesy są maksymalnie uproszczone, a każdy pracownik otrzymuje jasne cele, - odchudzona organizacja nie rezygnuje z automatyzacji, lecz wykorzystuje ją jedynie do prostych i nieskomplikowanych procesów pracy. Pomimo wielu atutów koncepcja Lean Management wiąże się z ryzykiem i poddana została również ostrej krytyce [Krytyka..., 1994]. Przekazanie struktury na zewnątrz tylko początkowo kojarzy się z uproszczeniem struktury organizacyjnej. Strategia outsourcingu oznacza często nie redukcję kompleksowości, lecz tylko przesunięcie jej gdzie indziej. Działy zajmujące się organizacją wewnętrzną odczuwają korzyści wynikające z takiego uproszczenia, lecz odpowiedzialne za stosunki zewnętrzne otrzymują bardziej skomplikowane zadania [Krytyka..., 1994, s ]. Koncepcja Lean Management przewiduje niezwykle kruchą organizację stosunków pomiędzy firmą a poddostawcami. Wszystkie elementy niezbędne do zachowania ciągłości produkcji są z reguły dostarczane zawsze na czas, co wpływa zapewne na zmniejszenie kosztów magazynowania. Jednak można również dostrzec złe strony takiej organizacji, np.: - brak lub wada jakiejś części może sparaliżować cały proces produkcji, - brak rezerw na wypadek jakichkolwiek zakłóceń może zak1ócić przebieg procesu produkcji itp. 8. Podsumowanie Wprowadzenie nowych sposobów zarządzania nie może się odbywać spontanicznie, bez dokladnego przygotowania. Jest to długi proces, w trakcie którego mogą rodzić się konflikty i problemy. Nie wolno bezkrytycznie dążyć do jak najszybszego wdrożenia nowej, wydawałoby się doskonałej koncepcji, oczekując na natychmiastowe efekty. Trzeba postępować rozważnie, według wypracowanego wcześniej programu, skupiając się na tych odcinkach działalności przedsiębiorstwa, w których mogą wystąpić szczególne trudności podczas jego realizacji. Taki plan powinien być dostosowany do konkretnej strategii rozwoju firmy, aby rzeczywiście doprowadzić do pozytywnych zmian zapobiegających przerostom zatrudnienia oraz pozwalających na racjonalne i w pelni efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego, produkcyjnego czy materiałowego.

12 I Katarzyna Bartusik Literatura Grzybek S. [19931, Lean management - sposób na odchudzające zarządzanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7. Hopej M., Szelach M. [19941, Leon Management -nowa kollcepcja zarządzania, "Przegląd Organizacji". nr 2. Krytyka koncepcji odchudzonego zarządzania [1994J, "Zarządzanie na Świecie", nr S. Lipccki J. [1997). Lean management - metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12. MUller U.R. [1997]. Szczuple organizacje, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [1997), pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. Poznańska K. [1994] I Lean Management. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr I. System produkcji II Toyoty (1996),,,zarządzanie na Świecie ", nr 3. Wzmożony outsourcing w koncernach USA [19941, "Zarządzanie na Świecie", nr 7-8. Lean Management - A Contemporary ConceptJon ot Business Management The papcr presents one of the contempornry conceptions of business management - the Lenn Management. In part one the genesis or the conception is prescnted. Later on the papcr deals with: main assumptions and characteristics of the Lean Management conception, difercnces between the traditional conceplion of managemenl and the Lean Management in the aspect ar various fields ar business activities (productian, supply and sale, organizatian and management), conditions of introducillg the Lean Management into fi firm. examples of undertakings realized within the Lean Management canceptian, examples of the appjicatialls ar the Lean Management, advantages and disadvantages Dr the canception. The last part of Ihe paper comprises the summing-up and directions regarding the implementation of new melhads of managing.

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Lean Management w zakupach

Lean Management w zakupach Lean Management w zakupach Opis Lean Management to koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie firmy do warunków optymalnego gospodarowania własnymi zasobami. Lean jest

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo