OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A ódÿ, ul. Gdañska 132 tel , fax S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS , NIP Kapita³ zak³adowy i wp³acony: PLN OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA wz I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczna Spłata - Raiffeisen Polbank zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej w zakresie: 1) Utraty pracy oraz 2) Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwaną UNIQA TU S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Bankiem. 2. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na rzecz indywidualnych posiadaczy Kart kredytowych wydanych im przez Bank, zwanych dalej Ubezpieczonymi. 3. Ochroną mogą zostać objęci posiadacze Kart kredytowych, którzy w dniu składania Deklaracji zgody są w wieku lat. Definicje 2 Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się: 1) Deklaracja zgody - dokument zawierający oświadczenie woli Ubezpieczonego o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia i zgodę na objęcie go Ochroną ubezpieczeniową oraz inne niezbędne Oświadczenia woli do objęcia Ochroną ubezpieczeniową, sporządzony: a) w formie pisemnej lub b) w formie ustnego oświadczenia Ubezpieczonego właściwie rejestrowanego za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk, w którym wyraża on wolę objęcia Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia; 2) Karta - karta kredytowa wydana przez Bank, zwana dalej Kartą; 3) Klient - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Kartę; 4) Minimalna kwota spłaty zadłużenia - minimalna kwota spłaty z tytułu Salda zadłużenia w wysokości 3% bieżącego Salda zadłużenia płatna na rachunek Karty; 5) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie Ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od woli Ubezpieczonego, wynikiem którego jest zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zachorowań, w tym również chorobami zakaźnymi, udaru, wylewu oraz zawału mięśnia sercowego; 6) Ochrona ubezpieczeniowa - ochrona udzielana przez UNIQA TU S.A. w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz w OWU, na wypadek wystąpienia Zdarzeń ubezpieczeniowych przewidzianych Umową ubezpieczenia; 7) Okres ubezpieczenia - jednomiesięczny okres, przez który Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową; Okres ubezpieczenia liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych; 8) Osoby bliskie - osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe, za które uważa się współmałżonka, konkubinę, konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 9) Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym; 10) Podstawa naliczenia odszkodowania - średnie Saldo zadłużenia z 6 Okresów ubezpieczenia poprzedzających datę Utraty pracy; 11) Rachunek Karty - rachunek techniczny Banku otwarty w walucie krajowej, na którym rozliczane są wszelkie Transakcje dokonane Kartą, powiększone o prowizje i odsetki naliczone przez Bank; 12) Regulamin - oznacza Regulamin kart kredytowych w Banku, na podstawie, którego Ubezpieczony zawarł umowę Karty; 13) Saldo zadłużenia - kwota zobowiązań Ubezpieczonego wobec Banku w dniu wystawienia ostatniego wyciągu z Karty przypadająca za okres poprzedzający zaistnienie Zdarzenia ubezpieczeniowego. Saldo zadłużenie obliczane jest w oparciu o obowiązujące postanowienia Umowy Karty; 14) Składka - kwota pieniężna, wyrażona w złotych polskich, należna UNIQA TU S.A. z tytułu udzielania danemu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia; 15) Transakcje - dokonywane w ciężar limitu kredytowego każdorazowe użycie Karty w zakresie dokonania nią płatności za towary lub usługi, wypłaty gotówki lub obciążenie Rachunku Karty kwotą transakcji zbliżeniowych lub obciążenie Rachunku Karty wartością zadeklarowanej cegiełki, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Karty kredytowej; 16) Ubezpieczający/Bank - Raiffeisen Bank Polska S.A.; 17) Ubezpieczony - osoba fizyczna, będąca posiadaczem Karty, której imię i nazwisko umieszczone jest na wydanej przez Bank Karcie i na rzecz, której Bank zawarł Umowę Grupowego Ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU; 18) Umowa Karty - umowa wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, na mocy której Klient korzysta z Karty; 19) Umowa Ubezpieczenia - umowa grupowego ubezpieczenia zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a UNIQA TU S.A. na podstawie niniejszych OWU; 20) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie zaistniałe w Okresie ubezpieczenia objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela polegające na: a) Utracie pracy przez Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że jeżeli kolejna Utrata pracy przez Ubezpieczonego poprzedzona była nie dłuższym niż 6 miesięcznym okresem zatrudnienia, to pierwsza i kolejne utraty pracy są traktowane, jako jedno zdarzenie lub b) Hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku następstw Nieszczęśliwych wypadków. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 3 Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić Posiadacz Karty, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia (Deklaracja zgody) w formie pisemnej lub wyrażone w czasie rozmowy telefonicznej z Konsultantem, po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami OWU. Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 4 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który Bank zapłacił Składkę. 2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego trwa przez okres jednego miesiąca. Jeżeli przed upływem wskazanego okresu Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony nie złoży rezygnacji, Ochrona ubezpieczeniowa ulega przedłużeniu na kolejny miesięczny Okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust.3 i 9 poniżej. 3. W przypadku, gdy Składka za danego Ubezpieczonego nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, to Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego ulega zawieszeniu od pierwszego dnia miesiąca, za który nie została zapłacona Składka. Zawieszenie Ochrony ubezpieczeniowej oznacza, że Ubezpieczony nie jest objęty Ochroną ubezpieczeniową przez cały okres trwania zawieszenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie może być zawieszona na okres dłuższy niż jeden miesiąc. 1

2 5. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w okresie zawieszenia Ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie wznowiona od pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie zawieszenia, w przypadku, gdy Składka za danego Ubezpieczonego za kolejny Okres ubezpieczenia, tj. następny po okresie zawieszenia zostanie zapłacona. W przypadku, gdy Składka ubezpieczeniowa za kolejny okres nie zostanie zapłacona, to Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem okresu zawieszenia. 7. Ochrona Ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się: 1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązana została Umowa Karty; 2) z dniem zgonu Ubezpieczonego; 3) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązana została Umowa Ubezpieczenia; 4) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia - z ostatnim dniem miesiąca, za który Ubezpieczający zapłacił Składkę; 5) z dniem utraty ważności Karty lub z dniem unieważnienia Karty z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej; 6) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia; 7) z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach; 8) z dniem zastrzeżenia Karty, o ile w jej miejsce nie została wystawiona nowa Karta; w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpiło wcześniej. 8. Ubezpieczony może w ciągu 30 dni od złożenia Deklaracji zgody złożyć Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie, w którym odwołuje wolę przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota wpłacona na poczet Składki zwracana jest Ubezpieczającemu. 9. Ubezpieczony objęty Ochroną ubezpieczeniową ma prawo zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej począwszy od 31 dnia po złożeniu Deklaracji zgody składając pisemne oświadczenie do Ubezpieczającego. 10. W przypadku wystawienia nowej Karty w miejsce Karty unieważnionej lub Karty, której okres ważności zakończył się, Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo wystawionej Karty jest kontynuowana bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody po opłaceniu Składki przez Ubezpieczającego. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 5 Z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 2) z winy umyślnej Osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) w wyniku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w Regulaminie Karty; 4) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez Osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego Ochroną ubezpieczeniową; 5) wskutek wszelkiego rodzaju strat pośrednich w postaci kar umownych, utraconych korzyści; 6) wskutek wojny (w tym wojny domowej), zamieszek, aktów terroryzmu, rozruchów, powstań, rewolucji, strajku, demonstracji, sabotażu. Wypłata świadczenia 6 1. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, UNIQA TU S.A. informuje Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on występującym z tym zawiadomieniem i podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia oraz pisemnie lub w inny sposób informuje osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości odszkodowania. Ponadto UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udostępnić Ubezpieczającemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania. 2. Ubezpieczony może żądać pisemnego potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. udostępnionych informacji i dokumentów, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. ich zgodności z oryginałem. 3. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach Sumy ubezpieczenia. 4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 5. Odszkodowanie wypłaca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, przelewem na rachunek, w ciężar, którego rozliczane są transakcje dokonane Kartą. 6. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, o ile nie umówiono się inaczej. 7. UNIQA TU S.A. pisemnie na wskazany w zgłoszeniu szkody adres powiadamia Ubezpieczonego i Ubezpieczającego o wysokości przyznanego odszkodowania. 8. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 6 jest niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 9. Jeżeli w terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaca w terminach wskazanych w ust Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Regres ubezpieczeniowy 7 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do Osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na UNIQA TU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć UNIQA TU S.A. wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez UNIQA TU S.A. praw określonych w ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody UNIQA TU S.A. praw przysługujących mu wobec Osób trzecich z tytułu szkód, UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega ono zwrotowi w całości lub części. II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE A. UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU Dodatkowe definicje 8 Przez użyte w niniejszych OWU określenie rozumie się: 1) Utrata pracy - utrata źródła dochodu w Okresie ubezpieczenia, w wyniku, którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami) polegająca na: 2

3 a) wypowiedzeniu przez Pracodawcę, w związku ze zwolnieniami grupowymi w miejscu pracy, stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego z Ubezpieczonym, b) wypowiedzeniu przez Pracodawcę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy umowy o pracę na czas nieokreślony, c) wypowiedzeniu przez Pracodawcę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, umowy o pracę na czas określony, w której zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia, d) zawarciu porozumienia o rozwiązaniu Umowy o pracę za porozumieniem stron, e) zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub ogłoszenia upadłości firmy prowadzonej przez Ubezpieczonego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 9 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest Utrata pracy przez Ubezpieczonego w rozumieniu zapisów 8, pkt Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy pełnoletni posiadacz Karty, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia: 1) nie ukończył 65 lat, lub 2) nie nabył prawa do emerytury lub renty; 3) nie znajdował się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub stosunku służbowego, nie zawarł porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej lub nie ogłosił upadłości firmy; 4) złożył Deklarację zgody. Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Niezależnie od wyłączeń określonych w 5 z Ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe w przypadku, gdy: 1) Utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika); 2) Utrata pracy Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 90 dni od daty objęcia go ubezpieczeniem; 3) Utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy; 4) Utrata pracy nastąpiła w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartego na czas określony; 5) nastąpiła Utrata pracy w rozumieniu 8 niniejszych OWU, ale były pracodawca jest krewnym lub powinowatym Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie; 6) Ubezpieczony po Utracie pracy prowadzi działalność gospodarczą lub inną działalność przynoszącą dochód lub wynagrodzenie (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę); 7) Ubezpieczony pomimo otrzymania statusu osoby bezrobotnej, nie uzyskał prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (dotyczy tylko wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron). 2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zadłużenie powstałe po dniu Utraty pracy przez Ubezpieczonego. 3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku Utraty pracy w przypadku, gdy Ubezpieczony przystąpił do Umowy Ubezpieczenia po dniu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę, zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub po dniu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub ogłoszenia upadłości firmy. Ustalenie rozmiaru szkody i wartości odszkodowania W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po uzyskaniu przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami). W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron odszkodowanie będzie wypłacane jeżeli Ubezpieczony oprócz statusu bezrobotnego będzie posiadał prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Odszkodowanie będzie wypłacane miesięcznie w terminach wymagalności spłat zadłużenia wskazanych w Umowie karty w okresie pozostawania bez stałego źródła dochodu. 3. W każdych 24 kolejnych miesięcznych okresach Ochrony ubezpieczeniowej odszkodowanie wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy niezależnie od ilości Zdarzeń ubezpieczeniowych. 4. Odszkodowanie będzie wypłacane miesięczne w wysokości Minimalnej kwoty spłaty Salda zadłużenia jednak nie więcej niż 120% Podstawy naliczenia odszkodowania. 5. Ubezpieczony nabywa prawo do odszkodowania po upływie jednego miesiąca od dnia rozwiązania stosunku pracy, stosunku służbowego lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli w tym okresie nie utracił statusu bezrobotnego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od rejestracji w Rejonowym Urzędzie Pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, nabycia prawa do pobierania zasiłku oraz jeżeli przed Utratą pracy był nieprzerwanie zatrudniony na co najmniej ½ etatu: 1) przez ostatnie 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, lub 2) w przypadku Ubezpieczonego zatrudnionego na czas określony - przez ostatnie 12 miesięcy na podstawie jednej umowy lub wielu umów u jednego pracodawcy, lub 3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - działalność gospodarcza była wykonywana przez Ubezpieczonego przez co najmniej 24 miesiące. 6. Kolejne odszkodowania ubezpieczeniowe wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniach spłaty należności zgodnie z miesięcznym cyklem rozliczeniowym Karty, pod warunkiem udokumentowania przez Ubezpieczonego, że pozostaje on bezrobotnym zgodnie z 12 ust. 3 pkt W przypadku Utraty pracy przez Ubezpieczonego, UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie aż do chwili: 1) wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej; 2) podjęcia przez Ubezpieczonego pracy; 3) utraty statusu bezrobotnego oraz dodatkowo w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron - prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 4) nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury lub renty; 5) podjęcia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej; w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż przez okres określony w ust W przypadku, gdy Ubezpieczony w tym samym czasie posiada więcej niż jedną Umowę Karty oraz do każdej Umowy Karty zawarł ubezpieczenie na wypadek Utraty pracy i została opłacona Składka przez Ubezpieczającego, otrzymuje odszkodowanie w odniesieniu do każdej Umowy Karty. 9. Odszkodowanie jest przekazywane bezpośrednio w ciężar rachunku Karty u Ubezpieczającego. Obowiązki Ubezpieczonego W przypadku Utraty pracy, Ubezpieczony jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania o nim wiadomości poinformować o tym fakcie UNIQA TU S.A. pisemnie na adres siedziby UNIQA TU S.A. lub telefonicznie na numer (42) (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach ). 2. UNIQA TU S.A. poinformuje Ubezpieczonego w trakcie przyjmowania zgłoszenia o dokumentach niezbędnych do podjęcia czynności likwidacyjnych. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć UNIQA TU S.A. następujące dokumenty: 3

4 4 1) każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony formularz Wniosek o wypłatę odszkodowania w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Spłata - Raiffeisen Polbank lub zgłoszenie telefoniczne, b) kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego lub zaświadczenie o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (o ile nie umówiono się inaczej), d) oświadczenie Ubezpieczonego, że od chwili Utraty pracy nie wykonuje innej pracy oraz nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innej pracy czy innej działalności gospodarczej, 2) przed każdorazową wypłatą miesięcznego odszkodowania, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: a) potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony nadal jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (o ile nie umówiono się inaczej), b) dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc (o ile nie umówiono się inaczej), c) kopię aktualnego wyciągu z Rachunku karty. 4. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 3 punkty 1)-2) UNIQA TU S.A. może odmówić zapłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć w przypadku, gdy miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., okoliczności powstania szkody lub jej rozmiaru. 5. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku wymienionego w ust.1 to UNIQA TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA TU S.A. ustalenie okoliczności lub skutków wypadku. B. HOSPITALIZACJA UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE NIE- SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dodatkowe definicje 13 Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się: 1) Hospitalizacja Ubezpieczonego - potwierdzony w dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w celu poddania się leczeniu, w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z OWU; za dzień pobytu przyjmuje się każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 2) Szpital - znajdujący się na terenie Polski, zakład lecznictwa zamkniętego działający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczony do leczenia chorych, których stan wymaga całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej; w rozumieniu niniejszych OWU szpitalem nie jest sanatorium, szpital uzdrowiskowy, ośrodek rehabilitacyjny, dom opieki, hospicjum oraz placówki, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu lub innych uzależnień. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest Hospitalizacja Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w okresie trwania ubezpieczenia w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności Niezależnie od wyłączeń określonych w 5 UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które zaistniały bezpośrednio lub pośrednio w następstwie: 1) działań wojennych lub terrorystycznych, udziału w zamieszkach, świadomego uczestnictwa Ubezpieczonego w jakichkolwiek aktach przemocy; 2) promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego; 3) popełnienia lub usiłowanie popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa przed upływem dwóch lat od daty przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia; 4) przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza i w sposób przez lekarza zalecony, a także na skutek działania Ubezpieczonego pod wpływem wyżej wymienionych czynników w momencie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, samookaleczenia popełnionego niezależnie od stanu poczytalności; 6) Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia; 7) wszelkich zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-110; 8) wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub wymaganego przeszkolenia; 9) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego pojazdu lub jazdy Ubezpieczonego jako kierującego pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym, jeżeli pojazd prowadzony przez Ubezpieczonego w chwili zdarzenia, nie był dopuszczony do ruchu w myśl obowiązujących przepisów prawa; 10) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające uprawnień, chyba, że działania te zostały podjęte w ramach akcji ratowniczej podejmowanej bezpośrednio po Nieszczęśliwym wypadku; niezastosowanie się do zaleceń lekarskich; 11) zawodowego uprawiania sportu, uprawnia sportów z użyciem silnika (włączając w to wyścigi), spadochroniarstwa, szybownictwa, paralotniarstwa, pilotowania samolotów silnikowych, żeglowania ze spadochronem, jazdy na nartach i snowbordzie poza wyznaczonymi trasami, sportów, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, nurkowania z akwalungiem, wspinaczki wysokogórskiej i skalnej, speleologii, skoków bungee, sportów uprawianych na rzekach górskich; 12) skutków wypadku lotniczego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych. 2. Poza przypadkami wyłączeń wskazanymi powyżej, UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub wystąpienia choroby w wyniku: 1) leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki i ich następstw, o ile te zabiegi nie służyły usunięciu następstw Nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie Ochrony ubezpieczeniowej; 2) pobytu związanego z rehabilitacją w szpitalu uzdrowiskowym (sanatoryjnym), sanatorium i uzdrowisku, w którym leczenie to było prowadzone, niezależnie od związku przyczynowego związanego z tym wypadkiem; 3) wykonywania rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich, badań diagnostycznych, leczeniem bezpłodności, leczeniem chorób przewlekłych, o ile nie miały one związku z zaistniałym w okresie Ochrony ubezpieczeniowej Nieszczęśliwym wypadkiem; 4) leczenia szpitalnego, które rozpoczęło się lub było zaplanowane przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Ustalenie rozmiaru szkody i wartości odszkodowania W przypadku wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie w wysokości Minimalnej kwoty spłaty zadłużenia Karty należnej za każde 30 dni ciągłego udokumentowanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, nie więcej jednak niż za 180 dni w trakcie trwania umowy Karty i nie dłużej niż do końca trwania Umowy Karty. W przypadku pobytu w szpitalu trwającego krócej niż 30 dni świadczenie nie przysługuje.

5 2. Kolejne świadczenie z tytułu wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku nie jest należne, jeżeli pobyt w Szpitalu pozostaje w związku z poprzednim pobytem Ubezpieczonego w Szpitalu z tej samej przyczyny, za który Ubezpieczony otrzymał już wcześniej świadczenie ubezpieczeniowe. 3. W przypadku objęcia Ochroną ubezpieczeniową więcej niż jednej osoby w ramach jednej Umowy Karty świadczenie ubezpieczeniowe dzielone jest proporcjonalnie do liczby osób ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Karty. Łączny udział procentowy w świadczeniu wszystkich Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Karty musi wynosić 100%. Obowiązki Ubezpieczonego Podstawą wypłaty świadczenia jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia oraz dodatkowych dokumentów: 1) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu z podaniem adresu organu prowadzącego sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP; 2) poświadczone przez Szpital kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w Szpitalu; 3) oświadczenie Ubezpieczonego, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, zgadza się na przetwarzanie przez UNIQA TU S.A. informacji o swoim stanie zdrowia w celu wykonania Umowy Ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowania; 4) kopia aktualnego wyciągu z Rachunku karty. 2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie złoży dokumentów wymienionych powyżej to UNIQA TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA TU S.A. ustalenie okoliczności lub skutków wypadku. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE WSPÓLNE Skargi i zażalenia 18 nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A. 2. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Właściwość prawa i sądu Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do Umowy Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego. Postanowienia końcowe Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia mające związek z Umową Ubezpieczenia muszą być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności lub bezskuteczności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU, zastosowanie ma Umowa Ubezpieczenia oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia UNIQA TU S.A. za pośrednictwem Ubezpieczającego o zmianach swoich danych personalnych, w tym adresu, w terminie 30 dni od dnia zajścia tych zmian. Ubezpieczony wypełnia w tym celu właściwy formularz. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na wypadek czasowej utraty zdolności spłaty Salda zadłużenia Bezpieczna Spłata - Raiffeisen Polbank zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 170/2013 z dnia 13 września 2013r. i mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawieranych od dnia 16 września 2013r. 1. Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub 5

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne

SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OWUD. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego. Art.1 W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatkowego?

OWUD. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego. Art.1 W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatkowego? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-50 Łódź, ul. Gdańska 3 tel. 4 63 44 700, fax 4 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 000000575, NIP 554-00- 5- Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia nr U1001/2009 zawartej w dniu 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo