SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SWU. Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care. Postanowienia wspólne"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel , fax Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacon y: PLN Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych Class & Care SWU UNIQA wz I 1 2 Postanowienia wspólne Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej SWU, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego: 1) nieuprawnionego użycia Kart kredytowych; 2) utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub z kasy banku przy użyciu Kart kredytowych; 3) utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych za pomocą Kart kredytowych; 4) utraty pracy, dla posiadaczy Karty kredytowej Class&Club, zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwaną UNIQA TU S.A., a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz Użytkowników Kart kredytowych wydanych im przez Bank, zwanych dalej Ubezpieczonymi. 3. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci Użytkownicy Kart głównych i dodatkowych, których imię i nazwisko jest umieszczone na Karcie, oraz którzy złożyli Deklarację zgody. 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 5. W przypadku wystąpienia szkody, Ubezpieczony oświadcza, że zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku dochowania tajemnicy bankowej, w zakresie związanym z realizacją postanowień Umowy ubezpieczenia. Definicje W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia poniższe definicje oznaczają: 1) Deklaracja odstąpienia - dokument potwierdzający decyzję Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy ubezpieczenia; 2) Deklaracja zgody na przystąpienie do umowy ubezpieczenia - oświadczenie Ubezpieczonego, w którym wyraża on wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia; 3) Karta dodatkowa - karta wydana osobie fizycznej, wskazanej przez Użytkownika karty głównej w ramach limitu kredytowego Karty głównej i w ramach Konta karty głównej; 4) Karta główna - karta, do której został przyznany przez Bank limit kredytowy; 5) Karta kredytowa Class&Club - karta kredytowa wydawana przez Bank, zwana dalej Kartą; 6) Konto karty - rachunek Użytkownika Karty głównej, prowadzony przez Bank, służący do rozliczeń transakcji realizowanych w ramach przyznawanego przez Bank limitu kredytowego; 7) Limit kredytowy - kwota ustalana przez Bank, przyznana na podstawie Umowy Karty, do wysokości której Użytkownik karty głównej i Użytkownik karty dodatkowej może realizować transakcje w ramach konta karty; 8) Numer PIN - poufny numer służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji numeru PIN; 9) Miesięczny cykl rozliczeniowy - powtarzalny miesięczny okres, zgodnie z którym następuje rozliczenie transakcji dokonanych Kartą; rozliczenie transakcji dokonanych Kartą następuje ostatniego dnia miesiąca cyklu rozliczeniowego Karty zgodnie z Umową Karty; 4 10) Okres ubezpieczenia - okres, w trakcie którego UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej; 11) Osoby bliskie - osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe, za które uważa się: współmałżonka, konkubinę, konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 12) Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym; 13) Regulamin - oznacza Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie którego Ubezpieczony zawarł Umowę karty; 14) Składka - kwota należna UNIQA TU S.A. z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej; 15) Ubezpieczający - Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, zwany dalej również Bankiem; 16) Ubezpieczony - osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem Karty, której imię i nazwisko umieszczone jest na wydanej przez Bank Karcie i na rzecz której Bank zawarł Umowę Grupowego Ubezpieczenia na podstawie niniejszych SWU; 17) Umowa Karty - umowa pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem Karty głównej i kart dodatkowych zawarta w celu wydania i użytkowania Karty; 18) Umowa Ubezpieczenia - umowa Grupowego Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a UNIQA TU S.A. na podstawie niniejszych SWU; 19) Użytkownik Karty (głównej/dodatkowej) - osoba fizyczna, której imię i nazwisko umieszczono na Karcie; 20) Zastrzeżenie karty - nieodwołalne zablokowanie możliwości posługiwania się Kartą. Suma ubezpieczenia 3 1. Podane w niniejszych SWU sumy ubezpieczenia stanowią górny limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. w stosunku do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdej Karty głównej wraz z kartami dodatkowymi wydanymi osobom wskazanym przez Użytkownika Karty głównej, o ile nie umówiono się inaczej. 2. W każdym okresie ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, sumy ubezpieczenia określone dla każdej Karty w zależności od rodzaju ubezpieczonego ryzyka ulegają pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania aż do ich wyczerpania z wyłączeniem ryzyka utraty pracy. Składka 4 1. Podstawą naliczenia składki od każdej Karty głównej są sumy ubezpieczenia określone odpowiednio w niniejszych SWU oraz w przypadku ubezpieczenia utraty pracy saldo zadłużenia powstałe na dzień rozliczenia Karty po dniu przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Składka za okres, w którym UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia nie podlega zwrotowi. Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5 1. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym, którzy złożyli Deklarację zgody na przystąpienie do umowy ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano Kartę, o ile wydanie nastąpiło do 27 dnia miesiąca. Jeśli wydanie Karty nastąpiło po 27 dniu miesiąca, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu wydania Karty. Użytkownik Karty 1

2 dodatkowej może przystąpić do ubezpieczenia tylko w przypadku, jeżeli przystąpił do ubezpieczenia Użytkownik Karty głównej. 2. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego, który przystąpił do Umowy grupowego ubezpieczenia wynosi 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa może być przedłużona na kolejny okres ubezpieczenia. W kolejnym okresie ubezpieczenia odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki. 3. Ochrona ubezpieczeniowa każdego Ubezpieczonego kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia na jaki była zawarta; 2) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy karty, o ile nie umówiono się inaczej; 3) z wyczerpaniem się sumy ubezpieczenia na skutek wypłacenia odszkodowania; 4) z dniem zamknięcia Konta karty wydanej przez Bank; 5) z dniem utraty ważności Karty, jeżeli w jej miejsce nie została wystawiona nowa Karta; 6) z ostatnim dniem okresu ochrony; 7) z ostatnim dniem miesiąca ochrony, w którym złożono Deklarację odstąpienia z ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego; 8) z dniem odstąpienia od Umowy karty przez Użytkownika karty głównej; 9) w dniu zgonu Ubezpieczonego; a dodatkowo w przypadku ubezpieczenia ryzyka utraty pracy: 10) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia; 11) z dniem otrzymania przez Ubezpieczonego świadczeń emerytalnych lub rentowych; w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 4. W przypadku wystawienia nowej Karty kredytowej w miejsce Karty unieważnionej lub Karty, której okres ważności zakończył się, ochrona ubezpieczeniowa dla nowo wystawionej Karty jest kontynuowana bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody na przystąpienie do umowy ubezpieczenia. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności 6 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 2) z winy umyślnej osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) w wyniku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w Regulaminie Karty; 4) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 5) wskutek wszelkiego rodzaju strat pośrednich w postaci kar umownych, utraconych korzyści; 6) wskutek wojny (w tym wojny domowej), zamieszek, aktów terroryzmu, rozruchów, powstań, rewolucji, strajku, demonstracji, sabotażu. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 7 1. W przypadku zaistnienia szkody w odniesieniu do nieuprawnionego użycia karty lub utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub z kasy banku przy użyciu Kart kredytowych lub utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych za pomocą Kart kredytowych Ubezpieczony obowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia szkody powiadomić jednostkę policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia szkody, z określeniem wysokości poniesionej straty; 2) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości powiadomić o zaistniałej szkodzie Centrum Telefoniczne Ubezpieczającego oraz Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA na numer oraz dla telefonów komórkowych (042) czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę; 3) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez UNIQA TU S.A.; 2. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 1 punkty 1) - 3) UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty świadczenia lub odpowiednio je zmniejszyć w przypadku, gdy miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., okoliczności powstania szkody lub jej rozmiaru. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do wykazania wysokości szkody, zdarzenia powodującego szkodę, związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Wypłata świadczenia 8 1. W terminie 7 dniu od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, UNIQA TU S.A. informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni występującymi z tym zawiadomieniem i podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia oraz pisemnie lub w inny sposób informuje osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości odszkodowania. Ponadto UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udostępnić Ubezpieczającemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania. 2. Ubezpieczony może żądać pisemnego potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. udostępnionych informacji i dokumentów, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. ich zgodności z oryginałem. 3. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 4. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 5. Odszkodowanie wypłaca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, przelewem na rachunek, w ciężar którego rozliczane są transakcje dokonane Kartą. 6. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, o ile nie umówiono się inaczej. 7. UNIQA TU S.A. pisemnie na wskazany w zgłoszeniu szkody adres powiadamia Ubezpieczonego i Ubezpieczającego o wysokości przyznanego odszkodowania. 8. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 6 jest niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 9. Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, jednakże bezsporną część odszkodowania wypłaca w terminach wskazanych w ust Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Regres ubezpieczeniowy 9 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na UNIQA TU S.A., do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2

3 2. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć UNIQA TU S.A. wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez UNIQA TU S.A. praw określonych w ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody UNIQA TU S.A. praw przysługujących mu wobec osób trzecich z tytułu szkód, UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega ono zwrotowi w całości lub części. Zawiadomienia i świadczenia Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym UNIQA TU S.A. korespondencję skierowaną na ostatni adres znany UNIQA TU S.A. uważa się za doręczoną po upływie 21 dni od daty wysyłki (nadania) potwierdzonej stemplem pocztowym. Skargi i zażalenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A. 2. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu do UNIQA TU S.A. informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Postanowienia końcowe W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w Umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia muszą być wymienione w Umowie ubezpieczenia pod rygorem nieważności. 3. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia jest prawo polskie. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko użycia Karty przez osobę do tego nieuprawnioną, która weszła w jej posiadanie w wyniku zagubienia Karty przez Ubezpieczonego, utraty Karty w następstwie kradzieży z włamaniem lub rozboju na osobie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek: 1) wypłaty środków pieniężnych w placówkach bankowych oraz bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych; 2) dokonania płatności za towary lub usługi przy użyciu kodu PIN lub innych kodów lub haseł wymaganych przez Ubezpieczającego dla realizacji płatności przy użyciu Karty, w tym również dokonania płatności za towary i usługi w Internecie. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są nieuprawnione transakcje dokonane przy użyciu utraconej przez Ubezpieczonego Karty w ciągu 48 godzin przed jej zastrzeżeniem. 4. Karty jako mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli znajdują się w mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym lub garażu powinny być należycie zabezpieczone. Przez należyte zabezpieczenie rozumie się zamknięcie mieszkania, pomieszczenia gospodarczego lub garażu na istniejące zamki oraz właściwy stan techniczny i osadzenie futryn, drzwi, okuć i zamków, elementów przeszklonych, systemów alarmowych, jeżeli są zainstalowane, aby wydostanie Karty nie było możliwe bez pokonania istniejących zabezpieczeń. Suma ubezpieczenia 15 Suma ubezpieczenia dla ryzyka nieuprawnionego użycia Karty wynosi EUR 150. Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności 16 Niezależnie od wyłączeń określonych w 6 z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe wskutek: 1) utraty Karty spowodowanej skażeniem, promieniowaniem radioaktywnym; 2) utraty Karty pozostawionej bez zabezpieczenia w miejscach publicznych. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania II Postanowienia szczegółowe 17 A. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK Definicje uzupełniające 13 W uzupełnieniu Definicji zawartych w 2 niniejszych SWU oraz z uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący nieuprawnione użycie Kart kredytowych, poniższe określenia oznaczają: 1) Kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór Karty w celu jej przywłaszczenia dokonany przez sprawcę z zamkniętego mieszkania, pomieszczenia gospodarczego lub garażu, po usunięciu istniejących zabezpieczeń siłą lub przy pomocy narzędzi; 2) Nieuprawnione użycie Karty - użycie przez osoby do tego nieuprawnione utraconej przez Ubezpieczonego Karty kredytowej, bez jego wiedzy i zgody, powodujące zmianę salda Rachunku Karty; 3) Rozbój - zabór Karty w celu przywłaszczenia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 4) Szkoda - zobowiązanie finansowe Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego powstałe na koncie Karty na skutek zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 5) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie polegające na użyciu Karty przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A. 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do przekazania UNIQA TU S.A. dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w tym w szczególności: 1) kopię wyciągu lub bankowe potwierdzenie zawierające wyszczególnienie nieuprawnionych transakcji z określeniem ich wysokości oraz dnia i godziny ich dokonania; 2) dokumenty potwierdzające fakt powiadomienia przez Ubezpieczonego policji o wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 3) potwierdzenie z Banku o zastrzeżeniu Karty głównej lub Kart dodatkowych, na którym znajduje się data oraz godzina zastrzeżenia. 2. Rozmiar szkody ustala się według wartości nieuprawnionych transakcji dokonanych w ciężar rachunku objętego Umową i wartości kwoty, jaką został obciążony Ubezpieczony z tego powodu. Wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote polskie według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania. 3

4 B. GRUPOWE UBEZPIECZENIE UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU LUB Z KASY BANKU PRZY UŻYCIU KARTY Definicje uzupełniające 18 W uzupełnieniu Definicji zawartych w 2 niniejszych SWU oraz z uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący utratę środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub z kasy banku przy użyciu Kart kredytowych, poniższe określenia oznaczają: 1) Rozbój - zabór mienia w celu przywłaszczenia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 2) Środki pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne; transakcje zagraniczne dokonywane przy użyciu Karty, zrealizowane w innej walucie niż waluta rozliczenia ustalona dla danej Karty przeliczane są na walutę rozliczeniową według kursu VISA lub MasterCard, obowiązującego w dniu przetworzenia Transakcji przez VISA lub MasterCard, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie po kursie sprzedaży dla waluty rozliczeniowej, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji przez Bank, 3) Szkoda - utrata na skutek rozboju na osobie Ubezpieczonego środków pieniężnych pobranych z bankomatu przy użyciu Karty lub w kasie banku z Rachunku Karty; 4) Wypłata gotówki - wypłacenie kwoty środków pieniężnych pobranych z bankomatu przy użyciu Karty lub z kasy banku; 5) Zgłoszenie utraty Karty - przekazanie Ubezpieczającemu, w sposób zgodny z Regulaminem Karty informacji o utracie Karty. Przedmiot i zakres Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko zaboru w wyniku rozboju na osobie Ubezpieczonego środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub w kasie banku przy użyciu Karty. 2. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową w ciągu 4 godzin od momentu ich pobrania z bankomatu przy użyciu Karty lub w kasie banku. Suma ubezpieczenia 20 Suma ubezpieczenia dla ryzyka utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub w kasie banku wynosi zł. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokość odszkodowania Rozmiar szkody ustala się według wartości nominalnej utraconych środków pieniężnych i kwoty, jaką został obciążony z tego powodu Ubezpieczony przez Ubezpieczającego. Wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote polskie według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania. 2. Ubezpieczony zobowiązany jest do przekazania UNIQA TU S.A. dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, w tym w szczególności: 1) dokumenty potwierdzające fakt powiadomienia przez Ubezpieczonego policji o wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 2) kopię wyciągu lub bankowe potwierdzenie dokonania wypłaty środków pieniężnych w bankomacie, bądź w kasie banku zawierające określenie wysokości wypłaty oraz dzień i godzinę jej dokonania, jeśli jest to możliwe do ustalenia; C. GRUPOWE UBEZPIECZENIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK Definicje uzupełniające 22 W uzupełnieniu Definicji zawartych w 2 niniejszych SWU oraz z uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący utratę lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą Kart kredytowych wydanych przez Bank poniższe określenia oznaczają: 1) Dewastacja - celowe działanie osoby trzeciej powodujące zniszczenie lub uszkodzenie mienia objętego ochroną ubezpieczeniową; 2) Kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór mienia w celu jego przywłaszczenia dokonany przez sprawcę z zamkniętego mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego, garażu po usunięciu istniejących zabezpieczeń siłą lub przy pomocy narzędzi; 3) Rozbój - zabór mienia w celu przywłaszczenia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 4) Szkoda - utrata lub zniszczenie, rozumiane jako brak możliwości użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zakupów dokonanych przy użyciu Karty, na skutek kradzieży z włamaniem, dewastacji lub rozboju na osobie Ubezpieczonego; 5) Zakupy - przedmioty służące zaspokojeniu potrzeb osobistych jak i gospodarstwa domowego, za które Ubezpieczony zapłacił Kartą. Przedmiot i zakres Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych przy użyciu Karty, na skutek kradzieży z włamaniem, dewastacji lub rozboju na osobie Ubezpieczonego. 2. Zakupy, o których mowa w ust. 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową w ciągu 30 dni od daty ich dokonania. 3. Wartość zakupów odpowiada cenie towarów, za jaką zostały nabyte i jest równoważna kwocie zapłaconej Kartą. 4. Zakupy objęte ochroną ubezpieczeniową powinny znajdować się w mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym lub garażu należycie zabezpieczonym. Przez należyte zabezpieczenie rozumie się zamknięcie mieszkania, pomieszczenia gospodarczego lub garażu na istniejące zamki oraz właściwy stan techniczny i osadzenie futryn, drzwi, okuć i zamków, elementów przeszklonych, systemów alarmowych, jeżeli są zainstalowane, aby wydostanie przedmiotów nie było możliwe bez pokonania istniejących zabezpieczeń. Warunek ten nie dotyczy szkody powstałej w wyniku rozboju na osobie Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia 24 Suma ubezpieczenia dla ryzyka utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych za pomocą Karty wynosi zł. Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Niezależnie od wyłączeń określonych w 6 z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe wskutek: 1) normalnego zużycia lub nieprawidłowego użycia zakupionego przedmiotu; 2) wad fizycznych zakupionego przedmiotu lub innych uszkodzeń wynikających z winy producenta lub uszkodzeń przedmiotu przez osoby instalujące przedmiot/urządzenie; 3) kradzieży zakupionych przedmiotów pozostawionych w pojeździe, widocznych lub niewidocznych z zewnątrz, chyba że kradzież zakupów jest następstwem kradzieży całego pojazdu; 4) zniszczenia powstałego podczas dostawy, jeżeli przedmiot był dostarczany przez osobę inną niż Ubezpieczony; 4

5 5) uszkodzeń wynikających z zakupu usług; 6) uszkodzeń spowodowanych skażeniem lub promieniowaniem radioaktywnym; 2. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) przedmioty objęte gwarancją, rękojmią lub innym ubezpieczeniem, jeżeli ich zakres ochrony obejmuje ryzyka objęte ubezpieczeniem w ramach niniejszych SWU; 2) pojazdy mechaniczne, akcesoria samochodowe, rośliny, zwierzęta, artykuły spożywcze, używki, gotówka (w walucie polskiej lub obcej), biżuteria, klejnoty, czeki, bilety (kolejowe, lotnicze) oraz inne dokumenty i papiery wartościowe; 3) przedmioty nielegalnie wprowadzone na terytorium RP; 4) przedmioty zagubione; 5) przedmioty zakupione z przeznaczeniem na cele handlowe; 6) przedmioty zakupione jako używane; 7) zakupy, będące przedmiotem zdarzenia ubezpieczeniowego, dla których wartość transakcji nie przekracza 200 zł. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania Ubezpieczony zobowiązany jest do przekazania UNIQA TU S.A. dokumentów niezbędnych do ustalenia rozmiaru szkody i wielkości odszkodowania tj.: 1) dowodów zakupu utraconych lub zniszczonych towarów; 2) dowodów zapłaty Kartą za utracone lub zniszczone zakupy; 3) potwierdzenia faktu powiadomienia policji przez Ubezpieczonego o wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 2. Odszkodowanie ustala się w granicach sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości utraconych lub zniszczonych zakupów, za które zapłacono kartą. 3. Odszkodowanie za pojedynczy utracony lub zniszczony towar nie może przekroczyć wartości tego towaru. Wartość zakupów w walucie obcej przelicza się na PLN według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalania wysokości odszkodowania. D. UBEZPIECZENIE UTRATY PRACY Definicje uzupełniające 27 W uzupełnieniu Definicji zawartych w 2 niniejszych SWU oraz z uwagi na zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyko utraty pracy poniższe określenia oznaczają: 1) Saldo zadłużenia na dzień rozliczenia karty - aktualne w danym miesięcznym cyklu rozliczeniowym całkowite zadłużenie powiększone o opłatę za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia na koncie karty, opłatę za przekroczenie limitu kredytowego oraz odsetki naliczone w bieżącym cyklu rozliczeniowym; 2) Szkoda - niespłacone przez Użytkownika karty w wyniku utraty pracy saldo zadłużenie na dzień poprzedzający utratę pracy powiększone o odsetki w bieżącym cyklu rozliczeniowym; 3) Utrata pracy - utrata stałego źródła dochodu w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz. 1001) oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych polegająca na: a) rozwiązaniu przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego z Ubezpieczonym na czas nieokreślony oraz wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony, w której zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy; b) utracie pracy przez osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego - rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie z przyczyn leżących po stronie dającego zlecenie; 4) Zdarzenie ubezpieczeniowe - każda utrata pracy Użytkownika karty głównej lub Użytkowników kart dodatkowych z zastrzeżeniem, że jeżeli kolejna utrata pracy przez Ubezpieczonego poprzedzona była krótszym niż 12 miesięcy okresem zatrudnienia, to pierwsza i kolejne utraty pracy są traktowane jako jedno zdarzenie. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty pracy przez Użytkownika karty powodujące brak zdolności finansowej do spłaty salda zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych na Rachunku Karty, wynikającego z zawartej Umowy Karty pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę pracy w rozumieniu 27 pkt. 3, jeżeli Ubezpieczony w okresie bezpośrednio poprzedzającym wygaśnięcie stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie kontraktu menedżerskiego przepracował u jednego pracodawcy odpowiedni okres wskazany w ust.3, pkt.2. Do wymaganego czasu przepracowanego u jednego pracodawcy zalicza się również okres poprzedzający przejęcie zakładu lub jego części przez innego pracodawcę. 3. Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy pełnoletni Użytkownik karty, który: 1) nie ukończył 65 lat; 2) w momencie składania Wniosku o kartę złożył Deklarację zgody na przystąpienie do umowy ubezpieczenia, oraz w zależności od formy zatrudnienia: a) w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę - przez ostatnie 12 miesięcy był nieprzerwanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, lub w przypadku Użytkownika karty zatrudnionego na czas określony przez ostatnie 24 miesiące był zatrudniony na podstawie jednej umowy lub wielu umów u jednego pracodawcy; b) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego - nieprzerwanie przez ostatnie 6 miesięcy wykonywał umowę na rzecz tego samego podmiotu jako zleceniodawcy, 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 4) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP; 5) nie nabył prawa do emerytury lub renty; 6) w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie znajdował się w okresie wypowiedzenia; 7) nie prowadzi działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej. Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności Niezależnie od wyłączeń określonych w 6 z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe w przypadku gdy: 1) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego przez Ubezpieczonego; 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron; 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy; 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartego na czas określony; 5) nastąpiła utrata pracy, a były pracodawca jest krewnym lub powinowatym Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie; 6) Ubezpieczony po utracie pracy prowadzi działalność gospodarczą lub inną działalność przynoszącą dochód lub wynagrodzenie; 7) wygaśnięcie umowy o pracę nastąpiło z innych przyczyn niż wypowiedzenie przez pracodawcę; 8) Ubezpieczony pomimo otrzymania statusu osoby bezrobotnej, nie uzyskał prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. 2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zadłużenie powstałe po dniu utraty pracy spowodowane przez Ubezpieczonego. 3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty pracy w przypadku, gdy Ubezpieczony przystąpił do Umowy ubezpieczenia w okresie utraty pracy, tj. po rozwiązaniu stosunku pracy. 5

6 Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu jednego zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Użytkownika Karty głównej oraz Użytkowników Kart dodatkowych i odpowiada sumie 6 miesięcznych kwot spłaty salda zadłużenia przypadającego na dzień poprzedzający utratę pracy w okresie posiadania przez Ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu niniejszej Umowy ubezpieczenia z prawem do pobierania zasiłku z zastrzeżeniem 32, ust W przypadku wydania karty kredytowej Użytkownikowi karty głównej oraz Użytkownikom kart dodatkowych (maksymalnie 7 osobom) górną granicę odpowiedzialności dla każdego z nich ustala się procentowo do ilości Użytkowników kart, którzy zadeklarowali przystąpienie do ubezpieczenia grupowego utraty pracy: 1) dla 1 Użytkownika karty, który zadeklarował przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, górna granica odpowiedzialności maksymalnie wynosi 100 % sumy ubezpieczenia; 2) dla 2 Użytkowników kart (główny i 1 dodatkowy), którzy zadeklarowali 50 % sumy ubezpieczenia; 3) dla 3 Użytkowników kart (główny i 2 dodatkowych), którzy zadeklarowali 33,3 % sumy ubezpieczenia, za wyjątkiem wskazanego w deklaracji przystąpienia Użytkownika głównego, którego udział wynosi 33,4 %; 4) dla 4 Użytkowników kart (główny i 3 dodatkowych), którzy zadeklarowali 25 % sumy ubezpieczenia; 5) dla 5 Użytkowników kart (główny i 4 dodatkowych), którzy zadeklarowali 20 % sumy ubezpieczenia; 6) dla 6 Użytkowników kart (główny i 5 dodatkowych), którzy zadeklarowali 16,6 % sumy ubezpieczenia; 7) dla 7 Użytkowników kart (główny i 6 dodatkowych), którzy zadeklarowali 14,29 % sumy ubezpieczenia. Obowiązki Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego W przypadku utraty pracy, Ubezpieczony jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania o nim wiadomości poinformować o tym fakcie: 1) Ubezpieczającego w formie pisemnej; 2) UNIQA TU S.A. telefonicznie na numer oraz dla telefonów komórkowych (042) czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 2. UNIQA TU S.A. poinformuje Ubezpieczonego w trakcie przyjmowania zgłoszenia o dokumentach niezbędnych do podjęcia czynności likwidacyjnych. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć UNIQA TU S.A. następujące dokumenty: 1) każdorazowo po utracie pracy: a) wypełniony formularz Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach ubezpieczenia karty kredytowej - Oświadczenia Ubezpieczonego, b) zaświadczenie z Banku o wysokości salda zadłużenia przypadającego na dzień poprzedzający dzień wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z 32, ust. 5-7 powiększonego o odsetki w bieżącym cyklu rozliczeniowym, c) kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego, d) potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, 6 2) przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: a) dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc w postaci historii z rachunku bankowego, o ile bezrobotny takowy posiada lub b) zaświadczenia z Urzędu Pracy o przekazaniu zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku gdy bezrobotny nie posiada rachunku bankowego, c) zaświadczenie z Banku o wysokości salda zadłużenia zgodnie z 32, ust. 5-7 powiększonego o odsetki w bieżącym cyklu rozliczeniowym. 4. Po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu faktu utraty pracy, Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć UNIQA TU S.A. kopię Wniosku Ubezpieczonego. 5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 3 punkty 1)-2) UNIQA TU S.A. może odmówić zapłaty świadczenia lub odpowiednio je zmniejszyć w przypadku, gdy miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A., okoliczności powstania szkody lub jej rozmiaru. 6. W każdym przypadku powstania szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest do wykazania wysokości szkody, okoliczności zdarzenia powodującego szkodę oraz związku przyczynowego pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą. Ustalenie wysokości i wypłata świadczenia W przypadku wystąpienia zdarzenie ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu jednego zdarzenia utraty pracy, w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Odszkodowanie to będzie wypłacane miesięcznie w terminach wymagalności spłat zadłużenia wskazanych w Umowie karty w okresie pozostawania bez pracy z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 3. Z tytułu jednego zdarzenie utraty pracy odszkodowanie jest wypłacane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 4. Ubezpieczony nabywa prawo do odszkodowania po upływie jednego miesiąca od dnia rozwiązania stosunku pracy, jeżeli w tym okresie nie utracił statusu bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 5. Jeżeli dzień otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę przypada przed lub w pierwszym dniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego w okresie ubezpieczenia, odszkodowanie miesięczne równe jest 5 % salda zadłużenia z tego dnia. 6. Jeżeli dzień otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę przypada po pierwszym dniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego karty, ale przed upływem pierwszych 3 miesięcy okresu ubezpieczenia, odszkodowanie miesięczne równe jest 5% średniego salda zadłużenia z dni rozliczenia karty przypadających w miesięcznych cyklach rozliczeniowych poprzedzających dzień otrzymania wypowiedzenia. 7. Jeżeli dzień otrzymania wypowiedzenia przypada po upływie 3 miesięcy okresu ubezpieczenia, odszkodowanie miesięczne równe jest 15 % średniego salda zadłużenia z 6 miesięcy poprzedzających dzień wypowiedzenia. Saldo zadłużenia liczone jest w każdym miesiącu poprzedzającym dzień wypowiedzenia na dzień rozliczenia karty. Jeżeli przed dniem wypowiedzenia było mniej niż 6 dni rozliczenia karty, średnie saldo zadłużenia obliczane jest z wszystkich dni rozliczenia karty poprzedzających dzień otrzymania wypowiedzenia. 8. Pierwsze odszkodowanie miesięczne wypłacane jest w pierwszym dniu spłaty należności z tytułu użytkowania karty określonym w Regulaminie Użytkowania Kart po dacie uzyskania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 9. Kolejne odszkodowania miesięczne wypłacane są w kolejnych dniach spłaty należności zgodnie z miesięcznym cyklem rozliczeniowym, pod warunkiem udokumentowania przez Ubezpieczonego, że pozostaje bezrobotnym z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

7 10. W przypadku utraty pracy przez Ubezpieczonego, UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej w ust. 5-7 po upływie jednego miesiąca od dnia rozwiązania stosunku pracy, o ile Ubezpieczony otrzymał status bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku aż do chwili: 1) wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej; 2) podjęcia przez Ubezpieczonego pracy; 3) utraty statusu bezrobotnego oraz prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 4) nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury lub renty, 5) podjęcia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej; w zależności, która z okoliczności nastąpi wcześniej. 11. W przypadku, gdy Ubezpieczony w tym samym czasie posiada więcej niż jedną Umowę karty oraz do każdej Umowy zawarł ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i opłacił składkę, otrzymuje odszkodowanie w odniesieniu do każdej Umowy karty. 12. W przypadku, gdy Umową karty objętych jest więcej niż jeden Użytkownik karty, do wyliczenia odszkodowania mają zastosowanie limity odpowiedzialności określone w 30 ust. 2 niniejszych SWU. 13. Odszkodowanie jest przekazywane bezpośrednio w ciężar rachunku Karty u Ubezpieczającego. 14. Po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony uzyska prawo do następnego odszkodowania z tytułu kolejnego zdarzenia utraty pracy w przypadku, gdy pozostanie w stosunku ubezpieczenia i przez okres co najmniej 18 następujących po sobie miesięcy przed kolejną utratą pracy będzie pozostawał w stosunku pracy lub wykonywał pracę w ramach kontraktu menedżerskiego. Postanowienia końcowe wspólne W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 97/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 lipca 2009 r. 7

8 8

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie R-TWOJA KARTA BEZ RYZYKA dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający/Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Ubezpieczony Osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Ubezpieczony Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający/Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA Ubezpieczający / Ubezpieczony: Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty (kredytowej lub debetowej, wydanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń: PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Podstawowe informacje Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA: KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Karta produktu - Stałe parametry ubezpieczeń PAKIET BEZPIECZNA KARTA I DOKUMENTY: KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW Podstawowe informacje 1. Produkt ubezpieczeniowy Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta i dokumenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

OWU. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych WU mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU SA NA WYPADEK NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY, UTRATY GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU, UTRATY ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZY UŻYCIU KARTY ORAZ UTRATY

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD

WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD WARUNKI UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. DLA BYŁYCH KLIENTÓW DnB NORD 1. DEFINICJE Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU BEZPIECZNA KARTA DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART DEBETOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PLUS BANK S.A. ustalone uchwałą nr UZ/372/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r, Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU ochrona karty ING KLIENTÓW DETALICZNYCH POSIADACZY KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKU (KART DEBETOWYCH) I PRZEDPŁACONYCH WYDAWANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe dla Klientów instytucjonalnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karty debetowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 17.04.2013 r. stanowią integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2011 r. stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH PRZEZ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY PZU BEZPIECZNY STANDARD ustalone uchwałą nr UZ/120/2013 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Student, Błękitna i Srebrna, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE-NU 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia nieautoryzowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA. Numer szkody:... Numer polisy... (wypełnia ubezpieczyciel)

WNIOSEK O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA. Numer szkody:... Numer polisy... (wypełnia ubezpieczyciel) WNIOSEK O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia do kart płatniczych Getin Noble Banku S.A. Numer szkody:... Numer polisy... (wypełnia ubezpieczyciel) I. Data zdarzenia: - -...,...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia

OGÓLNe WArUNKi UBeZPiecZeNiA OD ryzyka UtrAtY StAŁeGO ŹrÓDŁA DOcHODU WSKUteK UtrAtY PrAcY SPiS treści Postanowienia początkowe okres świadczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA Informacja o produkcie indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA Stan zgodny z OWIU TWOJA POSADA uchwalonymi przez Zarząd TUW SKOK w dniu 18 stycznia 2016 roku 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU ALBO TERMINALA POS DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo