Motto (EMEA Executive Director Thomas Lonngren)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motto (EMEA Executive Director Thomas Lonngren)"

Transkrypt

1 Włodzimierz Bialik 1 z 8 w aspekcie ich zamiennego stosowania Dr hab. n. farm. Wodzimierz Bialik lski Uniwersytet Medyczny Motto (EMEA Executive Director Thomas Lonngren) Niemoliwym jest abymy mogli zagwarantowa zamienno biosimilaru z lekiem oryginalnym APM Health Europe (Nick Smith) interview with Thomas Lönngren. Posted Friday 21 July :00 GMT at: (http://www.apmhealtheurope.com/story.php?depspage=3&numero=3250) Kilka definicji leków biopodobnych wg Annals of Oncology (2007) Biosimilary, biogeneryki, leki biopodobne, follow on biologics to : Alternatywne wersje produktów biologicznych, Nowe rodki biofarmaceutyczne, które s podobne, ale nie identyczne, jak referencyjne produkty biofarmaceutyczne, Unikatowe zwizki, które nie s generycznymi wersjami innowacyjnych biofarmaceutyków Nowe nie innowacyjne produkty o ograniczonej klinicznej charakterystyce w momencie rejestracji

2 Włodzimierz Bialik 2 z 8 Lek biotechnologiczny Lek chemiczny waciwoci wielko struktura stabilno modyfikacje duy zoona niestabilny wiele moliwoci Interferon-a2b may prosta stabilny cile okrelone wytwarzanie Unikalna linia ywych komórek, niemoliwe uzyskanie identycznej kopii Okrelony proces chemiczny, identyczna kopia moliwa do uzyskania charakterystyka stabilno Zoona struktura trudna do scharakteryzowania wraliwy (atwiej uszkodzi) Okrelona struktura, prosta charakterystyka stabilny immunogenno wysoki potencja niski potencja Zoono struktury leków biotechnologicznych (Istotny wpyw struktury na waciwoci biaka) Aspiryna, m.cz. 180,16 Da Interferon Beta, m.cz Da Insulina Inne Filgrastym Ludzki hormon wzrostu Darbepoetyna Czynnik VIII Masa czsteczki (Da) róda: Kuhlmann and Covic Nephrol Dial Transplant 2006; 21(S5):v4 and Fraunhofer IGB (Interferon Beta ) Produkcja rekombinowanych biaek (produkt to sposób wytwarzania) Mellstedt H., Niederwieser D., Ludwig H. The challenge of biosimilars, Annals of Oncology; 2007; 1-9

3 Włodzimierz Bialik 3 z 8 Porównanie biosimilarów erytropoetyny* pochodzcych spoza UE (I) Sample Concentration (IU/ml) Country* oryginalna epoetyna alfa (Eprex ) IA 2,000 IB 4,000 IIA 2,000 IIB 10,000 IIIA 2,000 IIIB 10,000 IV 2,000 Argentina V 10,000 Argentina VI 4,000 India VII 10,000 China VIII China *Location where the marketed samples were obtained. Figure 1. Isoelectric Focusing / Western Blot. Isoform distribution of each sample is shown. For comparison, the Eprex (E) control is shown in the first and last lanes of Figure A and in the first lane of Figure B * Schellekens H:Nephrol Dial Transplant 2005; 20 (Suppl. 4): IV31 Porównanie biosimilarów erytropoetyny* pochodzcych spoza UE (II) Materia : 36 próbek zakupionych w aptekach 14 krajów Nazwy handlowe : Alfa Epoetina (standard), Epocim, Epokine, Eporon, Eposino, Epoyet, Eritromax, Espogen, Gerepo, Hemapo, Hemax, Hypercrit, Renogen, Vintor, Wepox i Zyrop Wyniki : 32 próbki nie speniay wymaga Unii Europejskiej 17 próbek zawierao ponad 4% agregatów (dopuszczalne 2%) 2 próbki zawieray endotoksyny In vivo aktywno zawieraa si pomidzy 48% - 163% (wzgldem standardu Alfa Epoetina) *A. Singh i wsp.: Gaps in the quality and potential safety of biosimilar epoetins... Abstract nr 49, 13 Kongres EAHP, 2008 Kwestia immunogennoci leków biotechnologicznych (Przykad epoetyny alfa (aplazja ukadu czerwonokrwinkowego - PRCA * ) W 1998 w wielu krajach (poza USA) z roztworu stabilizujcego epoetyn alfa (Erypo, Eprex ) usunito ludzk albumin, zastpujc j tenzydem (polisorbatem-80) i glicyn Od tego czasu zaobserwowano w Europie zwikszon liczb wystpowania przypadków PRCA Ten rodzaj PRCA by nastpstwem wytworzenia przeciwcia neutralizujcych erytropoetyn, reagujcych krzyowo ze wszystkimi dostpnymi komercyjnie erytropoetynami * Casadevall and Rossert Best Pract Res Clin Haematol 2005; 18: 381 Czsteczka tenzydu

4 Włodzimierz Bialik 4 z 8 Stanowisko EU i EMEA w sprawie rejestracji leków biopodobnych Dyrektywa Parlamentu UE 2004/27/EC : leki biopodobne traktowane w szczególny sposób Leki biopodobne powinny by rejestrowane wedug innej procedury ni leki generyczne EMEA (2005) : zbiór zalece zmierzajcych do prawnego uregulowania (cige modyfikacje)... leki biopodobne nie s lekami generycznymi EMEA. Guideline CHMP/437/ Available from Accessed August 12, Procedury rejestracyjne w EU Procedura narodowa Dla leków rejestrowanych w poszczególnych krajach (najwiksze zrónicowanie) Procedura wzajemnego uznania (MRP) Lek ju zarejestrowany w jednym z krajów Unii (tzw. Reference Member State) Procedura zdecentralizowana (DCP) Równolega rejestracja w kilku krajach leku jeszcze w EU nie zarejestrowanego Procedura scentralizowana (CP) Szczególny typ procedury Procedura scentralizowana Wprowadzona w roku 1995 Stworzona jako obowizkowa dla leków biotechnologicznych Zasadniczy cel : zapewnienie moliwie najlepszej oceny, bezpieczestwa i skutecznoci przez wysokiej klasy ekspertów unijnych Rozszerzana stopniowo na inne grupy leków (np. nowe aktywne substancje w terapii AIDS, raka, zaburze neurodegradacyjnych, cukrzycy) Moliwo stosowania dla kadego innowacyjnego produktu (np. z now substancj aktywn)

5 Włodzimierz Bialik 5 z 8 Ogólny schemat zalece rejestracyjnych EMEA (leki biopodobne) Zalecenia dotyczce biopodobnych produktów medycznych Jako Zalecenia dotyczce biopodobnych produktów medycznych zawierajcych biotechnologicznie otrzymane biaka jako aktywne substancje : kwestie jakociowe Ogólne: stosuj si do wszystkich biosimilarów Zalecenia dotyczce biopodobnych produktów medycznych zawierajcych biotechnologicznie otrzymane biaka jako aktywne substancje : kwestie kliniczne i niekliniczne Niekliniczne i kliniczne Erytropoetyna G-CSF Insulina Hormon wzrostu Specyficzne: wymagania odnonie produktu 1 EMEA. Guideline CHMP/437/ Available from Accessed August 12, 2009; 2 Figure adapted from Mellstedt H, et al. Ann Oncol. 2008;19: Szczegóowe zalecenia dla G-CSF 1 Rodzaj bada Badania przedkliniczne Badania PK & PD na ludziach Badania skutecznoci Ekstrapolacja Bezpieczestwo Zobowizania po zatwierdzeniu Wymagania dla G-CSF Porównawcze badania niekliniczne 28-dniowe badania toksykologiczne Pojedyncza dawka s.c. and i.v. u zdrowych ochotników ANC i CD34 + u zdrowych ochotników Dwuramienne (vs produkt referencyjny) LUB Trójramienne (vs produkt referencyjny + placebo) badanie równowanoci w CIN LUB Badania PD u zdrowych ochotników (jeeli uzasadnione) TAK równowano w CIN pozwala na ekstrapolacj do innych wskaza jeeli mechanizm dziaania jest taki sam Ocena dziaa niepodanych i immunogenicznoci w badaniach CIN Szeciomiesiczny follow-up Specyficzny monitoring dla braku skutecznoci w ekstrapolowanych warunkach ANC, absolutna liczba neutrofili; CIN, neutropenia wywoana chemioterapi; i.v., doylny ; PD, farmakodynamika; PK, farmakokinetyka; s.c. podskórny 1 EMEA. Guideline Annex CHMP/BMWP/ Available from Accessed August 12, 2009 Biopodobne filgrastimy Podmiot odpowiedzialny Nazwa handlowa Kod Data dopuszczenia Teva Tevagrastim XM Ratiopharm Ratiograstim XM Ratiopharm Filgrastim Ratiopharm XM CT Arzneimittel Biograstim XM Sandoz Zarzio EP Hexal Biotech Forschungs GmbH Filgrastim Hexal EP Produkt referencyjny = Neupogen

6 Włodzimierz Bialik 6 z 8 A szczegóowo... Ekstrapolacja zarejestrowanych wskaza w lekach biopodobnych (ekstrapolacja oznacza zaaprobowanie leku we wskazaniu, w którym nie zosta on jeszcze przebadany) Zastosowania w pediatrii Wskazanie Neutropenia wywoana chemioterapi (z wyjtkiem CML i MDS) Chemioterapia w ostrej biaaczce szpikowej Przeszczep komórek macierzystych szpiku Oryginalny G-CSF (n = 3,932) (n = 297) Dane z bada klinicznych Ekstrapolowane * (n = 1,802) (n = 1,063) Biopodobny G-CSF (XMO2) (n = 541) Biopodobny G-CSF (EP2006) Mobilizacja komórek macierzystych (n = 1,025) Cika wrodzona, cykliczna, idiopatyczna neutropenia (n = 1,293) Neutropenia w przebiegu zakaenia wirusem HIV (n = 530) * Wg EMEA w przypadku leków biopodobnych ekstrapolacja danych moe by dozwolona, jeeli mechanizm dziaania jest taki sam i jest ona odpowiednio uzasadniona. Przypadek EP2006 (biopodobny G-CSF) Badanie skutecznoci? Jedno badanie w CIN Chemoterapia pacjentek z rakiem piersi (n=170) Jednoramienne, nieporównawcze badanie Dodatkowe badanie bezpieczestwa skuteczno nie bya I rz. punktem kocowym EPAR (p25): This supportive trial was non comparative and therefore of limited usefulness for the assessment of the comparability of the test and reference products. * Ogólnie, 170 wczonych pacjentów CIN neutropenia indukowana chemioterapi * EMEA/CHMP/651339/2008 (H-917-en6Zarzio.pdf) Dodatkowo do rutynowych bada czujnoci farmakologicznej (EPAR Table 25*) Follow-up u zdrowych ochotników IV faza badania w SCN (12 miesiczne) + rozszerzony follow-up (5 lat) Rozlegy program bada postmarketingowych Follow-up u zdrowych dawców w kooperacji z centrami przeszczepów szpiku (5 lat) SCN cika chroniczna neutropenia Kwestia substytucji w UE Problemy z zamiennym stosowaniem leków biotechnologicznych dostrzego ju wiele krajów UE Francja, Hiszpania, Wochy, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Wgry, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania i inne podjy stosowne kroki by zapobiec automatycznej substytucji leków biotechnologicznych przez leki biopodobne Belgia jest kolejnym krajem, który w ubiegym roku powikszy t list

7 Włodzimierz Bialik 7 z 8 Bardziej szczegóowo... Stanowiska zespoów ekspertów nefrologia (2007), hematologia (2009), onkologia (2009) (kompilacja) Leki te nie s identyczne, a ich skuteczno, a szczególnie zaleno efektu od dawki, nie jest tak dokadnie okrelona Niewskazane jest automatyczne zastpowanie jednych preparatów przez inne Z punktu widzenia nadzoru nad bezpieczestwem leku istotne jest, aby poszczególny chory by leczony jednym rodzajem preparatu tak, aby zarówno korzystne, jak i niekorzystne skutki mona byo jednoznacznie powiza z rodzajem stosowanego preparatu Decyzja o zastosowaniu okrelonego preparatu powinna by podejmowana przez lekarza, a pacjent musi by jej wiadomy A na kopoty Pegfilgrastim? Modyfikacja filgrastymu (G-CSF) - doczenie acucha PEG (ok. 20 kda) Zablokowanie wydalania nerkowego autoregulacyjny mechanizm eliminacji (zaleny od iloci neutrofili) Zwikszenie czasu biologicznego pótrwania - podawanie jeden raz na cykl chemioterapii

8 Włodzimierz Bialik 8 z 8 Podsumowanie Badania farmakodynamiczne i farmakokinetyczne mog by niewystarczajce aby rejestrowa leki biopodobne wskazane jest uprzednie przeprowadzenie porównawczych bada klinicznych Automatyczna substytucja leków biotechnologicznych w Polsce nie powinna by dozwolona konieczne s stosowne regulacje prawne

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-43-13 Druk nr 1588 cz. II Warszawa, 18 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA, WNIOSKODAWCY/PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Leków Nr 4 2012

Biuletyn Leków Nr 4 2012 Biuletyn Leków Nr 4 2012 Szanowni Państwo! Z opóźnieniem przedstawiamy czwarty numer Biuletynu Leków. Proponujemy w nim dwa tematy pierwszy to odpowiedzi na najczęściej zadawane w ostatnich miesiącach

Bardziej szczegółowo

Michał Różański. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotor

Michał Różański. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotor Bezpieczeństwo stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Europie i Ameryce Północnej Badanie ankietowe dotyczące stosowania produktów pochodzenia naturalnego w Polsce Michał Różański Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,25 mg ganireliksu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja.

Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią. - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Opieka farmaceutyczna w aspekcie kobiety karmiącej piersią - leki OTC w schorzeniach układu oddechowego a laktacja. Praca specjalizacyjna : FARMACJA APTECZNA Mgr farm. Kinga Chyra Kierownik specjalizacji:

Bardziej szczegółowo