SOFTWARE AGENT - INTELIGENCJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOFTWARE AGENT - INTELIGENCJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 SOFTWARE AGENT - INTELIGENCJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Henryk Sroka Przemysław Rusiecki Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Nadmiarowość danych w systemach biznesowych, konwergencja sieci komputerowych oraz łatwy dostęp do Internetu, sprawiają, Ŝe coraz częściej mamy do czynienia z szumem informacyjnym, który dociera do nas praktycznie zewsząd. Problem pojawia się wtedy, gdy z owego szumu chcemy pozyskać konkretne informacje. W tym momencie z pomocą przychodzi nam koncepcja oprogramowania nazywana software agents będąca podstawą rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Niniejszy artykuł wprowadza czytelnika w tematykę inteligentnych agentów oraz przedstawia przykłady ich implementacji m.in. w projektach badawczych prowadzonych przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Słowa kluczowe: Internet, software, agent, intelligent Wprowadzenie Rozwój ekonomiczny niesie ze sobą nowe wyzwania, daje nowe moŝliwości, ale ma takŝe swoją cenę. Stale rosnąca liczba firm oraz zwiększająca się na rynku konkurencja tworzą nową sytuację, w której praktycznie kaŝda osoba fizyczna lub prawna moŝe stworzyć własny serwis internetowy stanowiący potencjalne źródło informacji. Lawinowy wzrost serwisów online sprawia, Ŝe szukając informacji w sieci, borykamy się z problemem nadmiaru informacji. Korzystając nawet z zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania okazuje się, Ŝe lista otrzymanych wyników zawiera kilkaset adresów stron, z których tak naprawdę tylko kilka związanych jest z tematem naszych zainteresowań. JeŜeli nawet znajdziemy interesujące nas informacje to stajemy przed problem dostosowania danych do formatu wykorzystywanego w systemie informatycznym firmy. Przy tej ilości informacji, ręczne sposoby konwersji danych nie zdają juŝ egzaminu. WciąŜ brakuje efektywnych programów obdarzonych pewną dozą inteligencji (intelligent agents), które wykonywałyby za na wspomniane czynności. Na rynku nie ma jeszcze w pełni inteligentnych programów, którym wystarczyłoby podać kilka istotnych parametrów opisujących strony, produkty lub usługi, które chcemy odnaleźć. Po podaniu kryterium program, rozpoczynałby wyszukiwanie a następnie analizę odnalezionych informacji (wraz z importem do prywatnej lub

2 72 Teoretyczne podstawy budowy SWO firmowej bazy danych), podczas gdy uŝytkownik mógłby zająć się innymi czynnościami aŝ do momentu otrzymania raportu np. w postaci dokumentu XML. Rozwój oprogramowania zmierza w kierunku zmniejszenia roli uŝytkownika do zlecenia inteligentnemu systemowi wykonanie określonych czynności (np. pozyskanie informacji lub zakup produktu) przy uwzględnieniu parametrów wejściowych (kryterium ceny, marki itp.). Całość dotychczasowej pracy (wyszukiwanie, analiza, import danych, podjęcie decyzji lub wykonywanie działań) osoby korzystającej z programu powinna być przejęta przez oprogramowanie określane mianem inteligent software lub intelligent system [SH97]. W dalszej części publikacji przedstawiono przykładowe rozwiązanie inteligentnych agentów zaprojektowanych przez pracowników Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którzy: wspomagają uŝytkownika w interaktywnym szkoleniu (WITS), ułatwiają wyszukiwanie informacji w sieci Internet (Szukarka), wspomagają zarządzanie informacją osobistą w przedsiębiorstwie (Multimedialny Asystent). Charakterystyka koncepcji intelligent software Koncepcja asystentów zwanych takŝe agentami jest znana od dość dawna, choć dopiero dzisiaj stała się moŝliwa ich implementacja w systemach informatycznych. Inteligentny Asystent to program komputerowy, który w sposób autonomiczny realizuje powierzone zadania przez uŝytkownika lub innego agenta [SA01]. Podstawową cechą agent jest autonomiczność. Agent musi samodzielnie wykonywać zadania bez interakcji z uŝytkownikiem. Powinien takŝe posiadać umiejętność komunikacji oraz współpracy z innymi programami lub uŝytkownikami w toku realizacji zleconych zadań. WaŜną cechą agenta jest umiejętność samodzielnego wnioskowania oraz uczenia się na podstawie wniosków wyciągniętych z poprzednich doświadczeń. W niektórych przypadkach wymagana jest takŝe mobilność, czyli zdolność do przemieszczania się w sieci między róŝnymi systemami [NS95]. Podstawową klasyfikację agentów przedstawili Franklin i Gresser [FSGA98]. JednakŜe z punktu widzenia niniejszego artykułu na szczególną uwagę zasługuje gałąź inteligentnych asystentów (software agents), których moŝemy podzielić na: 1. Task-specific agents (Asystentów realizujących określone zadania) np. wspomaganie uŝytkownika podczas korzystania z internetowego systemu szkoleniowego [SSRP00], 2. Entertainment agents (Asystentów stosowanych w rozrywce) np. symulacja zachowania Ŝywych istot w grach komputerowych [MPWS],

3 Software agent - inteligencja w systemach informatycznych Viruses (Wirusy komputerowe), które np. na podstawie analizy środowiska operacyjnego potrafią wykryć słabe punkty systemu i zainfekować sieć firmową omijając zabezpieczenia antywirusowe. Przykłady zastosowań technologii Intelligent Agents Inteligentni asystenci mają wiele zastosowań. Mogą być przydatni zarówno w systemie informatycznym duŝego przedsiębiorstwa jak i w komputerze zwykłego uŝytkownika. W firmie potrafią przetwarzać dane i na ich podstawie generować raporty biznesowe lub przygotowywać prognozy dla menedŝerów. Mogą dokonywać transakcji na giełdach papierów wartościowych, nadzorować produkcję w fabryce, symulować zachowanie Ŝywych istot w grach komputerowych lub kontrolować zabezpieczenia systemu informatycznego firmy [SR02]. W zastosowaniach domowych doskonale nadają się m.in. do filtrowania informacji pochodzących z Internetu. Dzięki szybkości, z jaką analizują dane, coraz większą popularność zyskują takŝe w branŝy turystycznej. W sieci istnieje wiele agentów, którzy wspomagają uŝytkownika w odnajdywaniu atrakcyjnych ofert turystycznych, tanich biletów lotniczych, miejsc hotelowych, ofert lastminute itp. Zasadę działania komputerowego agenta przeszukującego sieć Internet pod kątem odnalezienia określonych miejsc hotelowych przedstawia rysunek 1. Rys 1. Schemat wykorzystania technologii asystentów w branŝy turystycznej. Źródło: Opracowanie własne. UŜytkownik ze swojego komputera (naręcznego) z dostępem do Internetu, inicjuje agenta zlecając mu np. odnalezienie hotelu spełniającego określone wa-

4 74 Teoretyczne podstawy budowy SWO runki (Grecja, hotel ***, cena do $100 za dobę, termin: początek sierpnia). Mobilny agent przemieszcza się po sieci, odwiedzając strony internetowe hoteli pobierane z aktualizowanej na bieŝąco bazy danych lub bezpośrednio z wortali turystycznych. W sposób inteligentny analizuje ofertę noclegową, sprawdza czy spełnia standardy określone przez uŝytkownika, upewnia się czy są wolne terminy, uwzględnia zniŝki, dopłaty itp. Po analizie wybranych stron przygotowuje raport z przebiegu działalności. UŜytkownik po zapoznaniu się z raportem, klikając odpowiednie łącze moŝe zarezerwować miejsce w wybranym przez program hotelu. Dodatkowo, jeŝeli turysta wybrał taką opcję, asystent przedstawia mu ceny biletów lotniczych na trasie przelotu z domu do lokalizacji, w której znajduje się hotel. I podobnie jak w poprzednim przypadku jednym kliknięciem moŝna zarezerwować bilet lotniczy. W kaŝdej chwili istnieje moŝliwość zmiany kryterium (np. ceny, terminu) i ponownego rozpoczęcia procesu analizy ofert lub zatwierdzenia propozycji sugerowanej przez agenta. Dzięki temu uŝytkownik nie traci czasu na przeglądanie zawartości stron Internetowych oraz nie musi porównywać ofert biznesowych, które niekiedy niewiele róŝnią się od siebie. Czytelnicy zainteresowani niniejszą tematyką, pod adresem: mogą przetestować agenta wyszukującego hotele oraz najtańsze bilety lotnicze bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej obsługującej technologie ActiveX. Podobne przykłady moŝna mnoŝyć. W dalszej części artykułu przedstawiono przykłady zastosowań koncepcji inteligentnych asystentów zaprojektowanych i wykonanych przez pracowników oraz doktorantów Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Niniejsze rozwiązania tj. projekty: WITS, Szukarka, Multimedialny Asystent powstały przy uŝyciu ogólnodostępnych narzędzi programistycznych takich jak Microsoft Visual Studio i zostały przetestowanie na komputerach z systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/2000/XP w małych i średnich przedsiębiorstwach. Internetowy system szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Głównym celem projektu WITS (Web-based Intelligent Training and advisory System) było zaspokajanie podstawowych potrzeb szkoleniowych małych i średnich przedsiębiorstw [SSRP01]. System składa się z modułu szkoleniowego (WITS Training) oraz modułu doradczego (WITS Advisory), który jest inteligentnym systemem wspomagającym menedŝera, stworzonym w oparciu o koncepcje inteligentnych asystentów. Praca z systemem polega na wybieraniu odpowiednich predefiniowanych odpowiedzi sugerowanych przez system WITS. KaŜdorazowa odpowiedź prowadzi do kolejnych zapytań. Nad przebiegiem pracy z programem czuwa wirtualny asystent, który w razie konieczności wyjaśnia w sposób werbalny niejasne kwestie dla uŝytkownika [RPPB01]. Kolejność zapytań nie jest zdeterminowana liniowo, lecz program dobiera je inteligentnie w zaleŝności od udzielanych odpowiedzi. Po zebraniu odpowiedniego zbioru odpowiedzi, aplikacja automatycznie generuje grupę podpowiedzi mających na

5 Software agent - inteligencja w systemach informatycznych 75 celu zasugerowanie rozwiązania danego problemu, zawartego w określonej bazie wiedzy. Dodatkowo, uŝytkownik biorący udział w szkoleniu za pomocą modułu WITS Training cały czas ma do dyspozycji Asystenta, którego moŝna poprosić o wyjaśnienie niejasnych kwestii związanych z tematem szkolenia. ChociaŜ system WITS został zaprojektowany, aby pomagać menedŝerom małych i średnich firm w zrozumieniu pojawiających się technologii teleinformatycznych i pomagać im rozwinąć strategię biznesową w oparciu o tą technologię, jest tak- Ŝe pomocnym narzędziem dla kaŝdej organizacji, która skupia się na wykorzystaniu technologii informatycznych. Ponadto system nadaje się dla kaŝdego, kto chce poznać nowe technologie i powiększyć własną wiedzę związaną z zastosowaniem ich w biznesie [PR01]. System WITS ma postać interaktywnej, multimedialnej witryny internetowej. W fazie projektowania skupiono się na zapewnieniu jak najprostszej obsługi, poprzez: 4. zapewnienie jak największej funkcjonalności i prostoty interfejsu uŝytkownika, przypominającego rozwiązania znane z popularnych aplikacji, 5. umieszczenie rozbudowanego systemu pomocy dostępnego na kaŝdym etapie pracy z systemem, 6. implementacje techniki wirtualnego asystenta wspomaganego o system informacji głosowej (Interactive Voice Response System), który asystuje uŝytkownikowi cały czas podczas pracy z programem. Wspomaganie uŝytkownika w trakcie wyszukiwania informacji Innym przykładem zastosowania wirtualnego asystenta w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem jest program Szukarka.PL, który ułatwia przeszukiwanie internetowych zasobów. UŜytkownik wprowadza kryterium wyszukiwania stron internetowych. Słowa kluczowe wysyłane są do najpopularniejszych serwisów wyszukiwawczych takich jak itp. Następnie aplikacja analizuje otrzymane wyniki z wyszukiwarek. W dalszej kolejności kaŝdemu odnośnikowi nadaje odpowiednią wagę (w zaleŝności od ilości powtórzeń), wybiera listę 15 najlepszych trafień i przedstawia uŝytkownikowi raport z wyszukiwania w postaci listy najlepiej pasujących odnośników. Wirtualny Asystent informuje uŝytkownika o przebiegu pracy z programem i w razie problemów z odnalezieniem witryn podpowiada, co naleŝy zrobić, aby dotrzeć do określonych informacji. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy łączy uŝytkownik (np. menedŝer lub zwykły uŝytkownik) otrzymuje pełny raport z wyszukiwania co z kolei wpływa na zaoszczędzenie czasu poświęconego na poszukiwanie stron w róŝnych serwisach wyszukiwawczych [RP02].

6 76 Teoretyczne podstawy budowy SWO Wspomaganie zarządzania informacją osobistą w organizacji W dobie ciągłego przepływu informacji docierającej do nas praktycznie zewsząd, zarządzanie informacją staje się kluczowym zagadnieniem obecnych czasów. Nie trzeba być dyrektorem firmy, aby zauwaŝyć jak znaczącą rolę odgrywa dobra organizacja dnia pracy oraz szybki dostęp do potrzebnych informacji. W tym przypadku z pomocą przychodzi nam projekt o nazwie Multimedialny Asystent naleŝący do grupy oprogramowania typu PIM (Personal Information Manager). Asystent występujący pod postacią Merlina znanego uŝytkownikom popularnego pakietu biurowego, komunikuje się z uŝytkownikiem w sposób werbalny (wykorzystując Interactive Voice Response System), przypominając o terminach spotkań, dopasowując grafiki zajęć wielu osób itp. Ponadto w razie potrzeby, przesyła informacje o planach dnia za pomocą wiadomość SMS oraz wspomaga uŝytkownika w trakcie pracy z programem podpowiadając np., do czego słuŝy dana funkcja lub przycisk. Niniejszy program wdroŝony w małym przedsiębiorstwie moŝe z powodzeniem zarządzać informacją osobistą pracowników (adresy, telefony, terminy, notatki itp.) lub wspomagać pracę sekretarki np. automatycznie wysyłając informację (w postaci SMS lub ) o terminie zebrania do wszystkich osób, które powinny pojawić się na spotkaniu [RP03]. Przykłady grup agentów dostępnych w sieci Internet Główne grupy agentów, z którymi moŝna się spotkać eksplorując zasoby sieci Internet to m.in. [NS95]: 1. Watcher Agents - Asystenci monitorujący zazwyczaj monitorują strony internetowe w poszukiwaniu zmian lub wydarzeń (np. spadek cen walut). JeŜeli wybrana strona została zmodyfikowana informują o tym uŝytkownika. (np. Personal Journal, Ziff, Davis Personal View, JobCenter), 2. Learning Agents -Asystenci uczący się uczą się reakcji na określone zadania zapamiętując zachowanie uŝytkownika (np. WebHunter, Open Sesame!, NewsWeeder, InterAp), 3. Shopping Agents - Asystenci robiący zakupy realizują zakupy internetowe, znajdując najniŝsze ceny, porównując produkty (np. Bargain Finder Agent, Good Stuff Cheap), 4. Information Retrieval Agents - Asystenci pozyskujący informacje umoŝliwiają odnajdowanie informacji w sieciach komputerowych (np. Architext Software, AppleSearch, PageKeeper, Homework Helper, ConText, Peregrine), 5. Helper Agents Pomocnicy monitorują np. stan parametrów serwera WWW i w razie wystąpienia krytycznej sytuacji (np. przeciąŝenie serwera)

7 Software agent - inteligencja w systemach informatycznych 77 powiadamiają uŝytkownika o problemie (np Track, LANAlert Agent, OpenV*Event Manager). Konkluzja Rozwój inteligentnego oprogramowania jest wynikiem postępujących zmian w technice komputerowej. Z jednej strony spadek cen sprzętu komputerowego wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej sprawiają, Ŝe w komputerach osobistych moŝemy przetwarzać coraz więcej danych, jednak z drugiej strony, szerokopasmowy dostęp do Internetu sprawia, Ŝe napotykamy na nadmiar informacji, których nawet przy wykorzystaniu superkomputerów nie moŝna ogarnąć. W chwili obecnej nie dysponujemy wystarczającym zapleczem sprzętowoprogramowym, które pozwalałoby tworzyć w pełni inteligentne oprogramowanie. Jednak dzięki rozwojowi środowisk programistycznych takich jak Agent Builder (www.agentbuilder.com) juŝ za kilka lat będziemy w stanie wdraŝać inteligentnych asystentów nowej generacji, stanowiących łącznik między światem rzeczywistym a cyfrowym. Elementy sztucznej inteligencji stosowane w dzisiejszym oprogramowaniu biznesowym pozostawiają jeszcze wiele do Ŝyczenia, niemniej jednak w niedalekiej przyszłości moŝemy spodziewać się, Ŝe pojawią się komputery zdolne emulować procesy myślowe człowieka, co w znacznej mierze przyczyni się do rozwoju inteligentnych systemów informatycznych. Kto wie czy standardowe oprogramowanie biznesowe nie zostanie wyparte przez wirtualnych pomocników symulujących zachowanie konsultantów, analityków lub menedŝerów? Paradoksalnie, technologia inteligentnych asystentów będzie moŝna uznać za dojrzałą dopiero wtedy, gdy uŝytkownicy przestaną na nią zwracać uwagę. Naturalny sposób komunikacji sprawi, Ŝe będziemy mogli polecić komputerowi asystentowi, kupno określonego produktu, a on bez naszej ingerencji odszuka produkt, wynegocjuje cenę, zamówi towar i zleci wysłanie go na nasz adres domowy przelewając środki finansowe pozyskane od innego agenta obracającego naszymi akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Koncepcja software agents daje praktycznie nieograniczone moŝliwości zastosowań, jednakŝe mimo wszystkich swoich zalet nie jest powszechnie stosowana. Powodem tego są nierozwiązane dotychczas problemy techniczne związane z brakiem standardów, kwestie płatności oraz problematyka bezpiecznego wykorzystania wykorzystanie agentów na styku sieci publicznej z korporacyjną. Miejmy nadzieje, Ŝe w najbliŝszym czacie wspomniane problemy zostaną rozwiązane a koncepcja inteligentnych asystentów stanie się standardem budowy systemów informatycznych.

8 78 Teoretyczne podstawy budowy SWO Literatura [FSGA98] Franklin S., Graesser A., A Taxonomy for Autonomous Agents, Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, 1998 [MPWS] Maes P, Artificial Life meets Entertainment: Lifelike Autonomous Agents, Website: [NS95] Nissen M. Intelligent Agents: A Technology and Business Application Analysis, Berkeley University 1995 [PR01] Pleban B., Rusiecki P. WITS internetowy system doradczy dla kierownictwa, Materiały Konferencyjne SWO 01, AE Katowice, Katowice 2001 [RP02] Rusiecki P., Dokumentacja do programu Szukarka.Pl, AE Katowice 2002 [RP03] Rusiecki P., Dokumentacja do programu Multimedialny Asystent 2003, AE Katowice 2003 [RPPB01] Rusiecki P., Pleban B., Internetowy system szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw jako przykład zastosowania multimediów w procesie zarządzania, Czasopismo Zarządzanie Produkcją, Politechnika Opolska, 2001 [SA01] Sproule S., Archer N., Knowledgeable Agents for Search and Choice Support in E-commerce: A Decision Support Systems Approach, Michael G. DeGroote School of Business, McMaster University, 2001 [SH97] Sroka H., Wpływ rozwoju Internetu i agenta software owego na SWD. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1997 [SR02] Sroka H., Rusiecki P., Intelligent Agents - nowe moŝliwości rozwoju systemów informatycznych, Materiały Konferencyjne SWO 02, AE Katowice, Katowice 2002 [SSRP01] Sroka H, Stanek S., Rusiecki P., Pleban B., Web-based Intelligent Training and advisory System, Projekt badawczy TRICTSME realizowany przez Luton University oraz Akademię Ekonomiczną w Katowicach, 2001 SOFTWARE AGENTS INTELLIGENCE IN BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Abstract: Too much data in the business systems, connecting computer networks and an easy access to the Internet - all these things make us to deal with information present everywhere. The problem arises when one tries to get specific information. At this point the conception of software agents comes to this specific aid. It is also the next step in the development of artificial intelligence

9 Software agent - inteligencja w systemach informatycznych 79 systems. The present article introduces the reader to the subject of intelligent agents and presents the examples of their implementation in the research projects conducted by the Department of Computer Science at the University of Economics in Katowice. Key words: Internet, software, agent, business

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Mobilny system wspomagający pracę. terminala kontenerowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mobilny system wspomagający pracę terminala kontenerowego autor: Bartłomiej Urbanowicz opiekun pracy:

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do narzędzia CASE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender W dokumencie tym znajdą Państwo opis nowego modułu do systemu FotoSender. Mamy nadzieję, Ŝe w czasie lektury tego dokumentu odkryją Państwo wartość dodaną

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROTEL SMART inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli

PROTEL SMART inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli PROTEL SMART inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli protel smart to specjalna uproszczona funkcjonalnie edycja naszego renomowanego i sprawdzonego na arenie międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Turystyka i rekreacja Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w turystyce

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE INTERAKTYWNEJ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych

Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy. interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Geoportal Uniwersalny Moduł Mapowy interoperacyjność danych i usług danych przestrzennych Interoperacyjność to zdolność produktu lub systemu, posiadającego rozumiane (zdefiniowane/opisane) interfejsy (punkty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy

Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy Instrukcja obsługi przewodnika multimedialnego Wirtualny spacer po świątyniach lewobrzeŝnej Warszawy Spis treści: 1. Strony poszczególnych kościołów... 2 2. Przeglądanie map dekanatów i parafii... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

program dla opracowujących wnioski o dotacje

program dla opracowujących wnioski o dotacje EKOEFEKT program dla opracowujących wnioski o dotacje 1. Podstawowe informacje EKOEFEKT to program komputerowy do wykonywania obliczeń efektu ekologicznego dla działań w zakresie: modernizacji źródła ciepła,

Bardziej szczegółowo