SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000"

Transkrypt

1 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009

2 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS Budowa przetwornicy MDS a. Podłączenie zasilania 4 b. Podłączenie silnika 5 c. Panel przedni 6 d. Elementy opcjonalne 7 3. Zasady montaŝu przetwornic MDS Oprogramowanie POSITool Konfiguracja przetwornicy za pomocą programu POSITool 13 a. Ekran początkowy 13 b. Opis projektu 14 c. Wybór osi/ zestawów parametrów 14 d. Wybór aplikacji 15 f. Wybór rodzaju sterowania 16 g. wybór silnika 17 h. Konfiguracja przetwornicy 18 i. Konfiguracja podstawowa parametrów aplikacji 19 j. Regulator 20 k. Przetwornica 21 l. Rezystor hamowania 22 m. Wartości maksymalne 23 n. Ustawienie enkodera 23 o. Funkcje zabezpieczeń 24 p. Symulacja enkodera 25 r. Sterowanie Ręczne 25 s. Funkcje dodatkowe MoŜliwości sterowania przetwornicą wektorową serii MDS a. Fast reference value szybka wartość zadana 27 b. Pozycjonowanie Pozycjonowanie komendowe 35 a. Wejścia binarne 35 b. Wejścia analogowe 36 c. Funkcje specjalne 37 d. Wyjścia cyfrowe 38 e. Wyjścia analogowe 38 f. Pozycja docelowa 39 g. Komenda ruchu 40 h. Słowo kontrolne Pozycjonowanie blokowe 42 a. Blok ruchu 42 b. Profil ruchu 43 c. Funkcje dodatkowe 45 d. Komparator 45 e. Wejście binarne 46 f. Wejścia analogowe, wyjścia binarne, wyjścia analogowe 47 g. Słowo kontrolne oraz statusowe Zakończenie 49 Notatki 50 2

3 1. Wektorowa przetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS 5000 Przetwornice wektorowe serii POSIDRIVE MDS5000 dzięki oprogramowaniu opartemu o standard PLCOpen mogą zostać wykorzystane w wielu aplikacjach. Napęd w połączeniu z serwosilnikiem wyposaŝonym w enkoder stanowi podstawę w wielu maszynach, w których wykorzystywana jest regulacja obrotów lub pozycjonowanie. Przetwornica standartowo wyposaŝona jest w złącze enkodera, czujnika PTC, sterowanie hamulcem oraz zestaw wejść oraz wyjść binarnych oraz analogowych. Dzięki modułom rozszerzającym, moŝna zwiększyć funkcjonalność dodatkowymi we/wy oraz modułami komunikacyjnymi pozwalającymi pracować w sieciach przemysłowych (PROFIBUS DP, CANOpen, ETHERCat oraz protokół szeregowy USS). Przetwornica produkowana jest w czterech grupach rozmiarowych w zakresie mocy od 0,37 kw do 45kW. Występuje z zasilaniem jedno- oraz trójfazowym. Konstrukcja jak i wyposaŝenie przetwornicy (filtry i dławiki) zapewnia pełną zgodność elektromagnetyczną z obowiązującymi normami. Uzupełnieniem przetwornicy jest darmowe oprogramowanie POSITool. UmoŜliwia ono parametryzację przetwornicy zaleŝnie od aplikacji, zmianę parametrów on-line oraz analizę przebiegów w funkcji czasu np. momentu, prądu itp. Dzięki narzędziu SCOPE. 3

4 2. Budowa przetwornicy MDS5000 Oddzielenie części zasilającej od części podłączenia silnika zmniejsza ryzyko błędnego podłączenia przetwornicy. 2a. Podłączenie zasilania: Górna strona urządzenia X10 Zasilanie X12 Blokada rozruchu ASP 5001 X11 24 V-Napięcie zasilania części elektroniki sterującej (Opcjonalnie) X200 Feldbus (Opcjonalnie komunikacja sieciowa) Standartowo przetwornica MDS5000 jest wyposaŝona w wbudowany zasilacz wewnętrzny. Nie wymaga ona podłączania dodatkowego zasilania elektroniki. Jednak istnieje moŝliwość wyposaŝenia przetwornicy złącze zasilania 24 VDC (złącze X11). UmoŜliwia ono parametryzowanie przetwornicy lub pracę w sieci przemysłowej bez konieczności załączania stopnia mocy. Opcjonalnym elementem jest równieŝ moduł ASP5001 (złącze X12). Moduł ten odpowiada za blokadę rozruchu i jest stosowany wszędzie tam gdzie wymagają tego normy bezpieczeństwa. W górnej części przetwornicy znajduje się równieŝ miejsce na dodatkowe moduły, są to karta we/wy oraz komunikacji sieci przemysłowych. 4

5 2b. Podłączenie silnika: Dolna część przetwornicy X2 Czujnik temperatury hamulec X4 Enkoder (EnDat / SSI / HTL / TTL) X22 Obwód pośredni X20 Silnik X21 Rezystor hamowania Podstawowym złączem dolnej części przetwornicy są zaciski X20, do których podłącza się ekranowane przewody silnika. Do złącza X4 za pośrednictwem wtyczki DUB-15 moŝliwe jest podłączenie enkodera, który będzie sprzęŝeniem zwrotnym zarówno do kontroli obrotów jak i pozycjonowania. Zaciski w wtyczce X2 odpowiadają za podłączenie czujnika PTC oraz styków do sterowania hamulcem. Dolna cześć wyposaŝona jest równieŝ w złącze do podpięcia rezystora hamowania X21, jak i wyprowadzenie styków obwodu stopnia pośredniego X22. Na powyŝszym rysunku widoczna jest równieŝ płytka EMC. UmoŜliwia ona łatwe podłączenie ekranów kabli do obudowy przetwornicy a tym samym zapewnienie pełnej zgodności elektromagnetycznej. 5

6 2c. Panel przedni X3 Interfejs szeregowy (PC / USS ) Obsługa lokalna - 2-liniowy wyświetlacz - klawiatura Paramoduł (pamięć programu i parametrów) X1 Zezwolenie na ruch-enable X100 Analogowe wejścia / wyjścia X101 Cyfrowe wejścia / wyjścia Standartowo przetwornica wyposaŝona jest w moduł wejść oraz wyjść analogowych oraz cyfrowych. Złącza wejść i wyjść znajdują się na karcie opcjonalnej SEA5001. Złącze X100 zawiera dwa 12 bitowe wejścia analogowe oraz dwa 11 bitowe wyjścia. Pięć cyfrowych wejść oraz dwa wyjścia znajdują się na listwie zaciskowej X101. Do uruchomienia przetwornicy niezbędny jest sygnał ENABLE podawany na zaciski X1, posiadają one równieŝ styk gotowości do pracy. Programowanie przetwornicy odbywa się za pomocą złącza szeregowego X3. Wykorzystywane jest ono równieŝ do pracy w sieci przemysłowej z wykorzystaniem protokołu USS. W górnej części panelu przedniego zamontowany jest 2-wierszowy wyświetlacz alfanumeryczny, pokazujący stan przetwornicy oraz podstawowe parametery w zaleŝności od aplikacji. Pod wyświetlaczem znajduje się klawiatura umoŝliwiająca zmianę parametrów przetwornicy oraz aktywację jazdy ręcznej całego napędu, wykorzystywanej najczęściej do sprawdzenia poprawności podłączenia. Obok złącza X3 znajdują się dwie diody LED opisujące stan przetwornicy. 6

7 2d. Elementy opcjonalne: CAN 5000 DP 5000 Moduł sieciowy CANopen DS-301 Moduł sieciowy PROFIBUS DP-V1 Przełącznik osi POSISwitch AX 5000 SEA 5001 XEA 5001 REA 5000 Moduł Stand. Moduł Rozsz. Moduł Resolwer EM 5000 EMC płytka ekranująca BRM V Moduł hamulcowy Przetwornica moŝe być wyposaŝona w szereg modułów dodatkowych. Dla zwiększenia do 13 we / 10 wy binarnych wykorzystywana jest karta XEA Dodatkowo karta XEA 5001 posiada jedno dodatkowe wejście analogowe (16 bit). Dla aplikacji wykorzystujących rewolwer przygotowano kartę REA 5000 Do górnego złącza zamontować moŝna kartę DP 5000 dla protokołu PROFIBUS DP lub CAN5000 dla sieci CANOpen oraz kartę ECS5000dla komunikacji EtherCAT. Od strony silnika, jako opcja występuje moduł BRM5000. Jest on wyposaŝony w dodatkowe styki umoŝliwiające po podłączeniu zasilania 24 VDC sterowanie hamulca bez konieczności zabudowywania dodatkowych styczników. Moduł wyposaŝony jest równieŝ w płytkę ekranującą EM5000 (dostępną równieŝ osobno) do łatwego podłączenia ekranów kabla zasilającego. Dodatkowymi elementami są rezystory hamowania. Przetwornica wyposaŝona jest w czoper hamowania i umoŝliwia zrzucanie nadmiaru energii na odpowiednio dobrany rezystor hamujący podłączony bezpośrednio do przetwornicy. Rezystory serii RB5000 są podstawowymi dostępnymi elementami. Ich konstrukcja umoŝliwia zamontowanie na przetwornicy, przez co oszczędza się miejsce w szafie sterowniczej. 7

8 Kolejną grupę rezystorów obejmuje modele w obudowie, IP20 z lub bez zabezpieczenia termicznego. Występują one w mocach większych niŝ rezystory, RB5000 i wykorzystywane są aplikacjach dynamicznych lub typu winda. Dostępne są równieŝ rezystory w obudowie IP54 Charakteryzują się kompaktową obudową, wysoką klasą ochrony oraz dopuszczeniami UL oraz CSA. wtyczkami lub cięte na metry. Uzupełnieniem pełnego systemu są kable mocy oraz przewód enkodera. Kable wykonane są w według normalizacji DESINA. Kable i przewody wykonane są w ekranach pozwalających zachować normy EMC. Specjalna konstrukcja zwiększa wytrzymałość na skręcanie. Przewody dostępne są w róŝnych długościach z 8

9 3. Zasady montaŝu przetwornicy MDS5000 Szczegóły montaŝu serwoprzetwornicy MDS5000 zostały przedstawione w odpowiedniej dokumentacji DTR. NaleŜy pamiętać, aby wszystkie kable i przewody były ekranowane, a ekrany powinny być podłączone do przewodu ochronnego. Zapewni to pełne zabezpieczenie przed zakłóceniami. 9

10 PowyŜsze rysunki przedstawiają poprawne okablowanie przetwornicy MDS5000 w połączeniu z serwosilnikiem z hamulcem sterowanym poprzez moduł BRM 5000, a takŝe silnikiem asynchronicznym wyposaŝonym w enkoder, czujnik PTC oraz hamulec (takŝe z modułem POWERBOX). PoniewaŜ przetwornica wyposaŝona jest standartowo w zestaw filtrów i dławików nie ma potrzeby, aby ją dodatkowo zabezpieczać tego typu elementami. W zaleŝności od wielkości napędu naleŝy dobrać z dokumentacji DTR odpowiednie zabezpieczenie prądowe. JeŜeli instalacja elektryczna jest wyposaŝona w wyłącznik róŝnicowo prądowy naleŝy upewnić się, Ŝe wartość jego prądu wyłączeniowego wynosi co najmniej 300mA. Przy prowadzeniu przewodów w szafie sterowniczej naleŝy zadbać o to, aby oddzielić kable sterownicze od kabli mocy. W miarę moŝliwości oddalić je od siebie lub odseparować. Rysunek umieszczony poniŝej przedstawia przykładowe połączenie przetwornicy. Na pierwszym z nich pokazane jest, w jaki sposób moŝna wykorzystać wewnętrzne napięcie, które moŝna uzyskać w jednego z wyjść przetwornicy. Dzięki temu podłączeniu moŝliwe jest proste sterowanie przetwornicą (np. analogowa regulacja obrotów). JeŜeli przetwornica wykonuje jedynie proste funkcje, równieŝ 10

11 pozycjonowanie) za pomocą tego napięcia moŝna równieŝ sterować we/wy. binarnymi. Drugi z rysunków przedstawia podłączenie sterownika PLC z we/wy przetwornicy. 4. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty jest o standard PLCOpen, dzięki czemu proces programowania został oparty o system wizardow przeprowadzających krok po kroku przez wszystkie niezbędne parametry konfiguracji oraz aplikacji. Oprogramowanie pozwala pracować w trybie off-line jak i on-line. Tryb off-line pozwala na stworzenie nowej aplikacji i wstępne ustawienie parametrów. Następnie stworzony projekt poprzez złącze RS232 przesyłamy do przetwornicy. W trybie on-line mamy moŝliwość zmiany wszystkich parametrów przetwornicy takŝe w czasie ruchu, co pozwala nam na bieŝąco analizować wpływ dokonanych zmian. Ten tryb umoŝliwia nam równieŝ skorzystania z funkcji oscyloskopu. 11

12 Oscyloskop umoŝliwia nam ściągnięcie charakterystyk czasowych róŝnych parametrów przetwornicy (moment silnika, prąd itp.). Jest pomocnym narzędziem podczas uruchamiania aplikacji oraz podczas awarii lub niepoprawnego działania napędu. Pomocnym narzędziem w analizie problemów z przetwornicą jest pamięć błędów. Przetwornica pamięta dokładnie dziesięć ostatnich błędów. Dzięki programowi POSITool jesteśmy w stanie określić, kiedy i co waŝniejsze, w jakich warunkach powstał dany błąd. Jednocześnie przetwornica zapamiętuje ilościowo, jakie błędy 12

13 wystąpiły. Co równieŝ pozwoli nam określić czy błąd jest systematyczny czy teŝ przypadkowy. 5. Konfiguracja przetwornicy za pomocą programu POSITool. Do poprawnego skonfigurowania przetwornicy niezbędne jest przejście pierwszych siedmiu kroków: 5a. Ekran początkowy Po uruchomieniu programu przywita nas okno z wyborem trzech funkcji: Start new project with wizard rozpoczęcie nowego projektu Open project odczytanie projektu zapisanego w pliku Reverse documentation - zczytanie konfiguracji z przetwornicy i połączenie online. Po wybraniu opcji nowego projektu zostaniemy przeniesieni do kolejnego kroku. 13

14 5b. Opis projektu. Okno to pozwala nam zawarcie w pliku projektu opisu aplikacji, komentarza lub innych informacji, które mogą przydać się w późniejszym czasie lub osobom serwisującym napęd. Przyciskiem NEXT przechodzimy do kolejnego kroku. 5c. Wybór osi / zestawów parametrów. 14

15 Przetwornica MDS5000 umoŝliwia skonfigurowanie do czterech zestawów parametrów. KaŜdy zestaw moŝe posiadać inny silnik jak i pracować z inną aplikacją. W tym kroku moŝliwy jest równieŝ wybór ile osi poprzez urządzenie POSISwitch będzie sterować przetwornica. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku serwonapędów z enkoderami absolutnymi. 5d. Wybór aplikacji. W tym oknie wybieramy rodzaj aplikacji, jaką będzie obsługiwała przetwornica. Command positioning pozycjonowanie komendowe aplikacja wykorzystywana przy komunikacji sieciowej. Występuje w formie endless ruchu nieskończonego, lub limited ruchu ograniczonego. Motion block positioning pozycjonowanie blokowe, podobnie jak komendowe występuje w formie ograniczonej i nieskończonej. UmoŜliwia zapisanie 256 bloków ruchu (pozycji, ruchu ciągłego, synchronizacji itp.). KaŜdy blok moŝe pracować z osobnym profilem jazdy. Speed regulacja prędkości Fast reference value szybka wartość zadana aplikacja umoŝliwa w szybki i prosty sposób skonfigurowanie przetwornicy do regulacji obrotów Comfort reference value rozbudowana opcja regulacji prędkości oraz momentu. Synchronous mode tryb synchroniczny napędów. 15

16 5f. Wybór rodzaju sterowania. Standartowo przetwornicę moŝna sterować poprzez zestaw we/wy analogowych lub cyfrowych (control interface) lub za pomocą złącza szeregowego RS232 i protokołu USS. JeŜeli wyposaŝymy przetwornicę w moduł dodatkowy mamy moŝliwość wykorzystania innych dostępnych protokołów. W tym kroku wykonujemy wstępnego wyboru rodzaju sterowania 16

17 5g. Wybór silnika. Kolejny wizard umoŝliwia nam wybór silnika. Jak juŝ wcześniej wspominaliśmy oprogramowanie jest uniwersalne dla serii MDS5000 oraz FDS5000 i SDS5000. Mamy tu moŝliwość wyboru zarówno silników serwo jak i asynchronicznych. W tabelach podane są wszystkie silniki dostarczane przez firmę STOEBER POLSKA. Ułatwia nam to podłączenie silnika i dzięki temu nie musimy przeprowadzać procedury autotiuningu. JeŜeli silnik jest inny niŝ firmy STOEBER POLSKA naleŝy wybrać podobny a następnie później poprawić jego parametry i ewentualnie przeprowadzić autotiuning w celu stworzenia matematycznego modelu silnika. 17

18 5h. Konfiguracja przetwornicy. Okno to nam umoŝliwia skonfigurowanie odpowiedniej przetwornicy oraz ewentualne wyposaŝenia dodatkowego. Device family rodzaj przetwornicy MDS5000 lub FDS5000 Device type rozmiar przetwornicy wybór konkretnego modelu przetwornicy do silnika Firmaware poniewaŝ moŝliwa jest wymiana firmware przetwornicy (np. dodanie nowych aplikacji, poprawa błędów itp.) naleŝy wybrać odpowiedni firmware, wcześniej sprawdzony na obudowie przetwornicy. Opcja ta równieŝ umoŝliwia wgranie nowego programu do starszych przetwornic. Option module 1 (upper) karta rozszerzeń, moduł komunikacyjny lub karta we/wy Option module 2 (lower) karta rozszerzeń,moduły dodatkowych we/wy Brake resistor odpowiedni rezystor hamowania, wybór spośród rezystorów dostarczanych przez STOEBER POLSKA. Po wciśnięciu klawisza FINISH zostaniemy przeniesieni do wizardów odpowiedzialnych za poszczególne aplikacje. Zawartość tych wizardów zostanie opisana w dalszej części. 18

19 5i. Konfiguracja podstawowa parametrów aplikacji. NiezaleŜnie od wybranej aplikacji pierwszy wizard nie róŝni się dla wszystkich. Ustawia się w nim wszystkie podstawowe parametry dla poprawnego działania przetwornicy, ustawia się dodatkowe elementy wyposaŝenia (np. enkodery) i rodzaj sterowania. Po lewej stronie widoczne jest drzewo dostępnych opcji oraz osi (zestawów parametrów). MoŜna równieŝ uruchomić pamięć błędów oraz oscyloskop. Wizard GENERAL OPTIONS zawiera wszystkie podstawowe parametry dotyczące sterowania silnika, ustawień przetwornicy, funkcji zabezpieczeń, podłączonego enkodera oraz symulacji enkodera oraz funkcji dodatkowych. 19

20 5j. Regulator Pierwsze okno odpowiada za ustawienia regulatora PID. Parametr B20 odpowiada za rodzaj regulatora. W przypadku sterowania U/f oraz wektorowego bez sprzęŝenia zwrotnego mamy moŝliwość ustawienia charakterystyki sterowania (B21) oraz filtru dolnoprzepustowego C33 wartości zadanej. W przypadku regulacji serwo mamy dostęp do pełnego regulatora PID. W praktyce, najczęściej wykorzystywanymi parametrami są: C31 człon proporcjonalny regulatora oraz C32 człon całkujący. Parametrami tymi moŝemy ustalić sztywność wału oraz precyzję dochodzenia do wartości zadanej. 20

21 5k. Przetwornica. Kolejne okno przedstawia nam parametry dotyczące przetwornicy: A34 blokada rozruchu po zaniku napięcia A35 dolny poziom napięcia zasilającego, przy którym przetwornica zgłosi błąd i nie będzie moŝliwe uruchomienie napędu. A36 znamionowe napięcie zasilania A29 czy przy błędzie ma być załączone szybkie zatrzymanie czy teŝ silnik ma hamować wybiegiem A44 podobnie do A29 tylko dotyczy wyłączenia sygnału ENABLE A39 czas zadziałania szybkiego zatrzymania 21

22 5l. Rezystor hamowania. W oknie tym moŝemy ustawić dane rezystora hamowania. JeŜeli nie został wybrany podczas procesu konfiguracji rezystor dostarczany przez firmę STOEBER naleŝy go wprowadzić ręcznie. JeŜeli taki rezystor nie występuje w układzie wystarczy w parametrze A22 wstawić wartość 0. 22

23 5m. Wartości maksymalne. Parametrami dostępnymi w tym oknie moŝemy ustawić maksymalne wartości prędkości obrotowej oraz maksymalny moment. Ograniczenie momentu moŝna ustawić proporcjonalnie lub nieproporcjonalnie dla obu kierunków obrotu. 5n. Ustawienie enkodera. 23

24 Parametr B26 mówi nam, na które złącze jest do urządzenia podpięty enkoder oraz jeŝeli jest to, na które wejścia. Kolejne parametry opisują rodzaj enkodera oraz ilość impulsów na obrót enkodera 5o. Funkcje zabezpieczeń. Kolejne dwa okna odpowiadają za funkcje zabezpieczeń przetwornicy. Zestaw dostępnych parametrów moŝe się róŝnić w zaleŝności od aplikacji, jaką przetwornica obsługuje. KaŜdy z błędów ma moŝliwość ustawienia trzech funkcji: Message informacja o wystąpieniu zakłócenia, nie ma ona wpływu na wyłączenie przetwornicy, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja oraz ustawiane są odpowiednie bity kontrolne Warning ostrzeŝenie, w czasie wystąpienia danego błędy przetwornica zgłasza ostrzeŝenie, w parametrze tym ustawiamy czas wyświetlania informacji o błędzie, do momentu upływu danego czasu przetwornica wyświetla odpowiednią informację. JeŜeli w tym czasie problem nie zniknie przetwornica wyłączy się zgłaszając błąd. Fault błąd wystąpienie tego typu błędu powoduje natychmiastowe zatrzymanie przetwornicy. 24

25 5p. Symulacja enkodera. JeŜeli aplikacja wymaga wyprowadzenia impulsów enkodera do zewnętrznego sterownika lub licznika wykonujemy to za pomocą symulacji enkodera. W przypadku przetwornicy MDS5000 jest to moŝliwe jedynie poprzez wyjścia binarne. NaleŜy pamiętać, Ŝe w momencie wykorzystania tej funkcji zajmujemy oba wyjścia standartowo dostępne w przetwornicy. 5r. Sterowanie ręczne. Klawiatura zamontowana na panelu przednim przetwornicy umoŝliwia nam zmianę parametrów oraz jazdę ręczną napędu. W kolejnym oknie ustawiamy parametry jazdy: prędkość oraz przyspieszenie. MoŜemy równieŝ wyłączyć moŝliwość jazdy z wykorzystaniem klawiatury. W przypadku aplikacji pozycjonowania moŝliwe jest jedynie włączenie lub wyłączenie tej funkcji. Ustawienie prędkości oraz przyśpieszenia ustawiane są w innych parametrach. 25

26 5s. Funkcje dodatkowe. Ostatnie okno z grupy parametrów głównych zawiera szereg funkcji dodatkowych. PoniewaŜ POSITool obsługuje zarówno silniki asynchroniczne, jak i serwonapędy, niektóre funkcje dotyczą tylko tego rodzaju napędu. NajwaŜniejsze to: A00 zapis zmienionych parametrów do pamięci przetwornicy (do paramodułu) B41 autotiuning przetwornica poprzez pomiary elektryczne stworzy matematyczny model silnika, funkcja dotyczy silników innych niŝ od firmy STOEBER. 26

27 6. MoŜliwości sterowania przetwornicami wektorowymi serii MDS a. Fast reference value szybka wartość zadana. Aplikacja ta pozwala nam na bardzo szybkie uruchomienie przetwornicy, jako regulatora obrotów. Po przejściu przez wizard funkcji podstawowych rozpoczynamy kolejne bloki parametryzacji przetwornicy w celu uruchomienia regulacji obrotów. Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakie funkcje będą sterowane poprzez wejścia cyfrowe a jakie poprzez sieć komunikacyjną, jeŝeli taka jest zastosowana w aplikacji. W oknie mamy dostępne wszystkie funkcje, które mogą być przydatne przy tego rodzaju aplikacji: dodatkowe enable, kasowanie błędów, zwalnianie hamulca, zmiana kierunku itp.. Aplikacja pozwala nam wybrać funkcję i przypisać ją do konkretnego wejścia (normalnie lub zanegowane), moŝna równieŝ ustalić na stałe stan wysoki na wejściu lub przypisać do sterowania siecią. Kolejnym krokiem jest przypisanie funkcji wejściom analogowym. W tej aplikacji mamy moŝliwość przypisania na dwa wejścia analogowe dwie funkcję: D130 regulacja prędkości C130 regulacja momentu Po przypisaniu wejścia funkcji pojawia się rozpisany schemat dodatkowych moŝliwości regulacji obrotu lub momentu (dodatkowe ograniczenia, offset itp.) 27

28 Po wciśnięciu klawisza next zobaczymy okno, w którym będzie wyświetlony przegląd funkcji, z których będziemy korzystać oraz które wejścia zostały im przypisane. Kolejny krok prezentuje rozpisany regulator wartości zadanej. Podobnie jak przy wejściach analogowych mamy tu moŝliwość zmiany parametrów odpowiedzialnych za regulację obrotów. 28

29 Po wciśnięciu klawisza next pojawi się okno, w którym mamy moŝliwość zmiany ramp przyśpieszenia, hamowania oraz szybkiego zatrzymania. MoŜemy równieŝ poprzez parametr D80 wygładzić rampę hamowania i przyśpieszania. Kolejne okno odpowiada za przypisanie funkcji wyjściom binarnym. Ilość dostępnych wyjść jest zaleŝna od wyposaŝenia przetwornicy w kartę SEA5001 lub XE5001. JeŜeli wykorzystujemy symulację enkodera naleŝy pamiętać, aby wyjścia BA1 i BA2 nie miały przypisanych funkcji. 29

30 Po ustawieniu wyjść cyfrowych przechodzimy do ustawania wyjść analogowych. Podobnie jak wejścia analogowe moŝemy ustawić zakres przetwarzania wyjścia analogowego, offset itp. 6b. Pozycjonowanie. Aplikacje pozycjonowania mogą być wykonane na dwa sposoby. Pozycjonowanie komendowe jest przeznaczone przede wszystkim do sterowania poprzez sieć przemysłową. JeŜeli skorzystamy z pozycjonowania blokowego wiele funkcji aplikacji moŝemy stworzyć w samej przetwornicy (np. sekwencja ruchu). Wspólnym wizardem dla obu rodzajów pozycjonowania jest zakładka POSI MACHINE. Za pomocą kilku kroków ustalimy skąd będą pochodzić informacje o pozycjonowaniu, skalowaniu, bazowaniu oraz ewentualnych limitach krańcowych pozycji. 6c. Enkoder pozycjonujący. Przetwornica ma moŝliwość pozycjonowania na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest pozycjonowanie za pomocą enkodera zamontowanego na wale silnika. Jest to najczęściej występujący sposób i ogranicza się on jedynie do późniejszego wyskalowania napędu. Ta opcja wymaga ustawienia parametru I02 na wartość 0: motor-encoder. W przypadku, gdy w aplikacji występuje moŝliwość poślizgów lub innych czynników mogących zakłócać proces pozycjonowania moŝna zastosować zewnętrzny enkoder pozycjonujący. 30

31 Zakładka ta połączona jest z kolejną opisującą miejsce, w którym enkoder jest zamocowany (w odniesieniu do wału silnika). W parametrze I26 wpisujemy wartość przełoŝenia, jakie występuje w aplikacji w odniesieniu do silnika. Program równieŝ przeliczy nam ile impulsów enkodera zewnętrznego będzie odpowiadać jednemu obrotowi wału silnika. 31

32 6d. Skalowanie Przetwornice serii 5000 (MDS/FDS/SDS) posiadają tę przewagę nad konkurencją, Ŝe pozycjonowanie odbywa się w jednostkach rzeczywistych. Dzięki zakładce skalowania jesteśmy wstanie określić dokładne przełoŝenie przekładni, jakie występuje w układzie. Określamy dokładność, z jaką wyświetlana będzie pozycja (I06) oraz jednostkę miary (I09). Bardzo waŝnymi parametrami dla skalowania są I07 oraz I08. Opisują one, jaką ilość obrotów silnika przypada na jeden obrót wału wyjściowego za przekładnią. W przypadku ruchu liniowego musimy uwzględnić jeszcze drogę, jaką napęd przebędzie przy 1 obrocie wału wyjściowego. Firma STOEBER w katalogach przekładni i motoreduktorów podaje dokładne, ułamkowe wartości przełoŝeń, które umoŝliwią dokładne pozycjonowanie, łącznie z uwzględnieniem błędów zaokrągleń przełoŝenia. Dokładny opis jak to wykonać znajduje się w dokumentacji dotyczącej pozycjonowania komendowego. 32

33 6e. Dane maszyny. Po prawidłowym wyskalowaniu napędu przechodzimy do określenia parametrów pracy maszyny. Wszystkie zmienne podajemy w jednostkach wyskalowania, takŝe, jeŝeli mamy ruch liniowy i pomiar wykonujemy w mm to prędkość obrotową (I10) podajemy w mm/s. Podobnie z przyśpieszeniem (I11), rampą szybkiego zatrzymania (I17) oraz prędkością, przyśpieszeniem i pojedynczym krokiem jazdy ręcznej (odpowiedni I12, I13, I14). Jednocześnie program przelicza wszystkie te wartości na parametry, jakie wystąpią na wale silnika. JeŜeli przekroczymy wartości określone w parametrach głównych, program poinformuje nas o tym podświetlając odpowiednią daną na czerwono. Istotnymi parametrami z tej grupy są równieŝ I21 maksymalny błąd uchybu między wartością zadaną oraz rzeczywistą oraz I22 okno pozycjonowania. 6f. Bazowanie Kolejnym krokiem jest bazowanie napędu. Ma to duŝe znaczenie, jeŝeli będziemy pracowali na wartościach absolutnych pozycji oraz gdy planujemy korzystanie z krańcówek programowych. Mamy do wyboru trzy moŝliwości bazowania: na czujnik bazujący, ślad zerowy enkodera, definiowanie domu. Dwie pierwsze moŝliwości wymagają podanie prędkości wolnej oraz szybkiej bazowania, rampy oraz wartości pozycji domu (najczęściej 0 ). Bazowanie na dom polega na ustawieniu bazy (zera) w miejscu, w którym napęd konkretnie stoi. Ten rodzaj bazowanie wymaga jedynie podania wartości pozycji domu. 33

34 6g. Krańcówki programowe. JeŜeli napęd jest zbazowany a praca jest na drodze zamkniętej obok krańcówek fizycznych moŝemy zastosować krańcówki programowe. 34

35 Ustawienie tych krańcówek w odległości niewielkiej przed krańcówkami fizycznymi zapewni nam dodatkowe zabezpieczenie przed wjazdem w obszar zabroniony nawet w przypadku uszkodzenia czujników fizycznych. W odróŝnieniu od fizycznej krańcówki napęd przed krańcówka wyhamuje z obowiązującą rampą i będzie moŝliwy ruch w odwrotnym kierunku. Przy krańcówce fizycznej przetwornica zgłosi błąd i zatrzyma napęd. WyŜej wymienione funkcje są wspólne dla aplikacji pozycjonowania i dla ich odmian: synchronizacja, symulacja silnika krokowego itp.. 7. Pozycjonowanie komendowe. Jest to pozycjonowanie wykorzystywane najczęściej przy sterowaniu po sieci przemysłowej. Pozycjonowanie polega na podaniu komendy (np. jazda absolutna, relatywna, bazowanie itp. Według standardu PLCOpen), pozycji docelowej, ramp przyśpieszenia i hamowania. Na końcu procedury podajemy sygnał execute i napęd wykonuje odpowiedni ruch. 7a. Wejścia binarne Podobnie jak w aplikacji regulacji obrotów poszczególnym funkcjom przypisujemy odpowiednie wejścia lub sterowanie po sieci komunikacyjnej. Przypisywanie odbywa się poprzez dwie zakładki. W pierwszej mamy wybór dodatkowego enable, kasowania błędów lub zmiany zestawu parametrów. 35

36 Druga zakładka odpowiada za sterowanie procesem pozycjonowania. Parametr I100 odpowiada za sterowanie sygnałem execute. Określamy tutaj równieŝ, na które wejścia podane są krańcówki fizyczne (I101, I102) oraz krańcówka bazująca (I103). MoŜemy równieŝ określić czy będziemy korzystać z jazdy ręcznej i w jaki sposób będzie ona wykonana. 7b. Wejścia analogowe. Poprzez wejścia analogowe moŝna sterować zarówno momentem (C130) jak i prędkością obrotową (I130) oraz offsetem pozycji (I131). 36

37 Tak samo jak dla innych aplikacji określamy czy funkcja ma być sterowana przez wejście analogowe lub sieć przemysłową. 7c. Funkcje specjalne. Dzięki funkcjom specjalnym moŝna wykonać funkcję krzywki elektronicznej (I60, I61). Sterować offsetem pozycji I70 (takŝe analogowo). Dostępny jest elektroniczny zatrzask umoŝliwiający nam w prosty sposób powrotu do konkretnej pozycji. Parametry N10, 11, 12 odpowiadają za punkty przełączeniowe. Określają one miejsce, w którym zostanie wystawiony sygnał na odpowiednie wyjście lub bit. 37

38 7d. Wyjścia cyfrowe. W oknie tym definiujemy, jakie parametry wyprowadzimy na fizyczne wyjścia cyfrowe. JeŜeli mamy do czynienie z symulacją enkodera naleŝy wyjścia BA1 oraz BA2 ustawić bez Ŝadnego parametru. 7e. Wyjścia analogowe. 38

39 Analogicznie do aplikacji regulacji obrotów moŝemy tutaj wyprowadzić na fizyczne wyjścia analogowe odpowiednio dobrane parametry. 7f. Pozycja docelowa Parametr I213 odpowiada za pozycję docelową. Wprowadzona jest ona raz na stałe lub zmieniana poprzez sieć komunikacyjną. I215, 216, 217 odpowiadają za parametry ruchu. Podawane są one procentowo w odniesieniu do wartości podanych w zakładce posi machine. RównieŜ ustawiane są na stałe lub zmienione po sieci. 39

40 7g. Komenda ruchu. Po określeniu pozycji oraz parametrów ruchu naleŝy wydać komendę. W parametrze I211 ustawiamy po sieci odpowiednią kombinację bitów uzyskując przez to komendę ruchu, jaką wykona napęd po podaniu sygnału execute. Parametr zmieniamy po sieci lub ustawiamy jeden raz za pomocą widocznych na rysunku tabeli wyboru. W parametrze tym określamy równieŝ optymalizację kierunku oraz sterowanie hamulcem po wykonaniu komendy. 40

41 7h. Słowo kontrolne JeŜeli jesteśmy połączeni z przetwornicą on-line w tej zakładce moŝemy sterować parametrami, które będą zmieniane po komunikacji sieciowej. Pozwala na to na sprawdzenie poprawności naszych załoŝeń pomimo braku podłączenia nadrzędnego sterowania. Pomocne jest to równieŝ podczas diagnostyki układu. 41

42 8. Pozycjonowanie blokowe. Aplikacja umoŝliwia nam tworzenie kompletnych programów pozycjonowania. Podstawą są bloki ruchu, w których zawarte są komendy pozycjonowania, pozycja oraz moŝliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi blokami. KaŜdy blok ruchu moŝe być wykonany z wykorzystaniem własnego profilu jazdy. Aplikacja pozwala nam na stworzenie 256 profili ruchu oraz jazdy. 8a. Blok ruchu. Blok ruchu składa się z kilku elementów: J10.xxx nazwa bloku J11.xxx pozycja docelowa funkcja jest aktywna, jeŝeli zostanie wybrana komenda odpowiedzialna za ruch J12.xxx komenda ruchu według standardu PLCOpen J13.xxx numer profilu jazdy przypisanego do bloku J14.xxx metoda przejścia do kolejnego bloku J15.xxx kolejny blok, który zostanie wykonany po spełnieniu warunku w J14.xxx J16.xxx czas opóźnienia, jeŝeli warunkiem przejścia jest przerwa. 42

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool 1. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty

Bardziej szczegółowo

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool 1. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0 Moduł pozycjonowania 1. Podłączenie Moduł pozycjonowania zapewnia sterowanie impulsowe napędem. Sterownik Master K 120S posiada wbudowany moduł pozycjonowania umoŝliwiający sterowanie dwoma napędami jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. SK 2x5E. Zdecentralizowana technika napędowa w technice transportowej

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. SK 2x5E. Zdecentralizowana technika napędowa w technice transportowej Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL SK 2x5E Zdecentralizowana technika napędowa w technice transportowej Charakterystyka i funkcjonalność rozwiązań w technice transportowej Absolutne i względne

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Analiza oscyloskop: 4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu. PC-Software: Uniwersalne i efektywne

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED Instrukcja obsługi Wyświetlacz LED Wyświetlacz przeznaczony jest do współpracy ze sterownikiem dzwonków szkolnych Elektroniczna Woźna. SłuŜy do wyświetlania bieŝącego

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine GEODec C1O Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera Wprowadzenie 1 Funkcje dekodera 2 Instalacja 2 Programowanie 3 Ustawienie adresu urządzenia 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector Przemiennik częstotliwośc 8200 vector 0,25... 90,0 kw Lenze Global Drive Pracujący w systemie 8200 vector Pracujący w systemie 2 Uniwersalny, zawierający wszystko to co jest potrzebne użytkownikowi do

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie trwania zajęć laboratoryjnych ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać w strefie działania robota, która oddzielona jest od pozostałej części laboratorium barierkami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix )

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR. Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK. (do central Flexomix ) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR Regulator obrotów Obrotowego wymiennika odzysku ciepła MiniMax V/VK (do central Flexomix 0150-1550) Spis treści Połączenie kabli Opis funkcji Dane techniczne Strona

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo