Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu powierzchni terenu (NMPT) oraz cyfrowej ortofotomapy (RGB i CIR) dla obszaru miasta Wrocławia Strona 1 / 20

2 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakres i przedmiot zamówienia Wymagania ogólne wykonania zamówienia Wymagania organizacyjno techniczne Etap 0 przygotowanie organizacyjne Etap 1A - pozyskanie zdjęć lotniczych oraz przeprowadzenie procesu aerotriangulacji Etap 1B - Pozyskanie wysokościowych danych LIDAR Etap 1C - pozyskanie i przetworzenie zdjęć ukośnych Etap 2 Przeprowadzenie klasyfikacji chmury punktów oraz opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz Numerycznego Modelu Powierzchni Terenu (NMPT) Etap 3 Przeprowadzenie ortorektyfikacji oraz mozaikowania Etap 4 Przekazanie produktów finalnych - przeprowadzenie Odbioru Końcowego Wymagania dotyczące sposobu przekazania produktów oraz nabytych przez Zamawiającego praw Wymagania szczegółowe Prawa autorskie do utworów w formie dokumentów Prawa dotyczące opracowanych przez Wykonawcę produktów takich jak: zdjęcia lotnicze, ortofotomapa, dane wysokościowe LIDAR, zdjęcia ukośne, inne Wymagania dotyczące oprogramowania do obsługi zdjęć ukośnych oraz produktów pochodnych Dostęp zdalny do infrastruktury Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji i świadczenia usług serwisowych Załączniki Załącznik nr 1 obszar realizacji zamówienia (graficzna prezentacja) Strona 2 / 20

3 1 Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Zakres i przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze, cyfrowe zdjęcia fotogrametryczne pionowe (RGB i CIR) oraz ukośne (RGB), jak również dane wysokościowe technologią lotniczego skaningu laserowego, na podstawie, których opracowany zostanie numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model powierzchni terenu (NMPT) oraz cyfrowa ortofotomapa (RGB i CIR) dla obszaru Miasta Wrocławia. 2. Zamawiającym jest Gmina Wrocław Przedmiot zamówienia w zakresie czynności organizacyjno technicznychzwiązanych z procesem przygotowania jak również odbioru wyników będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia Wrocław ul. Świdnicka 53 pok Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz uzgodnionym przez Strony Planem Realizacji Zamówienia uwzględniając harmonogramrealizacji zamówienia w podziale na następujące etapy prac: 3.1. Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia (Etap 0); 3.2. Pozyskanie zdjęć lotniczych i przeprowadzenie procesu aerotriangulacji (Etap 1A); 3.3. Pozyskanie wysokościowych danych LIDAR (Etap 1B); 3.4. Pozyskanie zdjęć ukośnychi ich przetworzenie (Etap 1C); 3.5. Przeprowadzenie klasyfikacji chmury punktów oraz opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT)i Numerycznego Modelu Powierzchni Terenu (NMPT) (Etap 2); 3.6. Przeprowadzenie ortorektyfikacji oraz mozaikowania (Etap 3); 3.7. Przekazanie produktów finalnych oraz przeprowadzenie Odbioru Końcowego (Etap 4);. 4. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 4miesiące od daty pozyskania zdjęć lotniczych w ramach niniejszego zamówienia. 1.2 Wymagania ogólne wykonania zamówienia 1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co w szczególności odnosi się do takich przepisów prawa jak: 1.1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze (Dz. U nr 130 poz z późn. zm.); 1.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz ze zm.) z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); Strona 3 / 20

4 Rozporządzenie Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r. Nr 263, poz. 1572); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. poz. 1571); 2. Poza powyższym w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić Wytyczne Techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych. 3. Szczegółowe parametry techniczne i wymagania dotyczące wykonania zamówienia określa niniejszy dokument, przy czym Zamawiający: 3.1. zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli, jakości wykonywanych prac w trakcie realizacji zamówienia, na dowolnych etapach jego realizacji, w tym etapach technologicznych jakie stanowią działania Wykonawcy mające na celu wytworzenie określonego produktu zabrania włączenia do opracowania materiałów archiwalnych z terenu objętego pracami innych niż opcjonalnie dopuszczone przez niego i wskazane przez zapisy niniejszych Warunków Technicznych wymaga, aby wszystkie produkty finalne realizacji zamówienia zostały wykonane i dostarczone w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy Termin wykonania nalotów nie wcześniej niż data podpisania umowy(po uzgodnieniu co najmniej planu nalotów)z uwzględnieniem poniższych warunków: 4.1. Zamawiający zakłada, iż: do opracowania produktów finalnych przedmiotowego zamówienia zostanąwykorzystanie cyfrowe zdjęcia lotnicze w barwach naturalnych (RGB i CIR) oraz dane wysokościowe LIDAR pozyskane przez Wykonawcę wiosną 2015 roku w ramach przedmiotowego zamówienia w okresie niskiej wegetacji roślin i braku pokrywy śnieżnej terminy nalotów będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym w planie nalotów będącym częścią Planu Realizacji Zamówienia, który uwzględniać powinien bieżące uwarunkowania i potrzeby Zamawiającego w tym zakresie Ostateczny termin nalotów nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy, jego przedłużenie jest możliwe wyłącznie w wypadku braku warunków pogodowych do wykonania nalotów zgodnych z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia dla poszczególnych produktów obejmuje w przybliżeniu obszar miasta Wrocławia w zakresie granic administracyjnych miasta wskazany w załączniku do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zgodnie z powyższym szczegółowe obszary opracowania dla poszczególnych produktów zamówienia określa: Strona 4 / 20

5 załącznik nr 1 do niniejszych warunków Technicznych obszary realizacji przedmiotów zamówienia; dołączony do specyfikacji pliki w formacie ShapeFile (SHP) Zamawiający dopuszcza modyfikację, na wniosek Wykonawcy, wyznaczonych w SIWZ granic zakresu wykonanych prac pod warunkiem, że zmiany te zostaną opisane zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Planu Realizacji Zamówienia oraz że powierzchnia wykonanych prac po zmianach będzie nie mniejsza niż zapisana w SIWZ. 1.3 Wymagania organizacyjno techniczne Etap 0 przygotowanie organizacyjne 1. W ramach tego etapu prac Wykonawca zobowiązany jest: 1.1. opracować Plan Realizacji Zamówienia (PRZ) zawierający uzgodnienia organizacyjne i techniczne jakie Wykonawca powinien przeprowadzić z Zamawiającym odnoszące się do przedmiotu realizacji zamówienia zainicjować i przeprowadzić czynności jakie są wymagane z punktu widzenia przedmiotu zamówienia i jego właściwości, odnoszące się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Zamawiający zastrzega, iż czynności w tym zakresie leżą wyłącznie w zakresie zobowiązań Wykonawcy. 2. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zakresem i treścią regulacji zawartych w umowie. 3. Plan Realizacji Zamówienia powinien zawierać: 3.1. harmonogram prac w podziale na etapy, podetapy, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w niniejszej specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, czy też sposób przeprowadzenia prac, w tym: Projekt nalotów zawierający: planowane terminy nalotu (lub nalotów) z uwzględnieniem warunków meteorologicznych celem pozyskania: zdjęć lotniczych do opracowania ortofotomapy; chmury punktów w ramach skaningu laserowego (LIDAR)ł pozyskania zdjęć ukośnych; mapę poglądową nalotu fotolotniczego oraz skaningu laserowego w formie wydruku oraz pliku.shp, inne istotne uwarunkowania wykonawcze zidentyfikowane przez Wykonawcę na etapie przygotowania projektu, w tym wymagania jakie wynikają w tym zakresie z Wytycznych Technicznych K.2.7; Projekt sygnalizowanej polowej osnowy fotogrametrycznej określający umiejscowienie fotopunktów kontrolnych. Strona 5 / 20

6 terminy planowanych spotkań oraz innych niezbędnych czynności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnoszące się do: zobowiązań i czynności Stron związanych np. z osiągnięciem ustalonego punktu kontrolnego w realizacji zamówienia, przeprowadzeniem kontroli pośrednich lub końcowych poszczególnych wyników prac lub przekazaniem produktów finalnych w ramach niniejszego zamówienia; udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów i / lub zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego władaniu np. na etapie instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania; 3.2. opis procedur komunikacji, w tym prowadzenia uzgodnień, o ile z punktu widzenia Wykonawcy zapisy opisu przedmiotu zamówienia lub umowy są niewystarczające w tym zakresie, a dotyczą np. istotnych kwestii protokołowania uzgodnień; 3.3. opis procedury zgłoszenia zmian oraz zarządzania ryzkiem, zwłaszcza w zakresie związanym z niezależnymi od stron czynnikami meteorologicznymi; 3.4. opis uszczegółowienia warunków realizacji poszczególnych części zamówienia i wzajemnych pomiędzy nimi korelacji jaki jest niezbędny do podjęcia dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 3.5. inne istotne uwarunkowania organizacyjno-techniczne nie objęte opisem przedmiotu zamówienia lecz, z punktu widzenia Wykonawcy niezbędne dla zapewnienia prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 4. Plan Realizacji Zamówienia musi być uzgodniony z Zamawiającego i podlega procedurze odbioru. 5. Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia stanowi dla Stron zbiór uzgodnień oraz uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia, w tym narzędzie do monitorowania przebiegu i postępu prac, a dla Wykonawcy narzędzie pomocnicze do właściwej koordynacji i zarządzania realizacją zamówienia, za które w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę zatwierdzonego harmonogramu prac wyłącznie za jego uprzednią zgodą w zakresie poszczególnych zadań, podzadań co wynikać może z obiektywnych zidentyfikowanych przez Strony uwarunkowań, jakie wystąpią podczas realizacji zamówienia w ramach poszczególnych Etapów prac, w tym również zidentyfikowanych czynników ryzyka wskazanych w rejestrze ryzyka Powyższe w szczególności dotyczy planu nalotów, który z uwagi na niezależne od stron obiektywne uwarunkowania związane ze zmianą zakładanych warunków meteorologicznych mogą wymagać zmian w planie nalotów i termiach realizacji poszczególnych zadań w ramach etapów prac Etap 1A - pozyskanie zdjęć lotniczych oraz przeprowadzenie procesu aerotriangulacji 1. Wykonawca pozyska cyfrowe zdjęcia lotnicze w barwach naturalnych (RGB) i bliskiej podczerwieni (CIR) wielkoformatową, kamerą fotogrametryczną typu kadrowego. 2. Zastosowana kamera fotogrametryczna musi posiadać: Strona 6 / 20

7 2.1. funkcję kompensacji rozmazania obrazu lub wykorzystywać technologię obrazowania niwelującą wpływ ruchu postępowego samolotu, na jakość zobrazowania oraz stabilizowane zawieszenie; 2.2. wielkość matrycy 190mpix. 3. Wymagany terenowy rozmiar piksela pozyskiwanych zdjęć: nie większy niż 5cm. 4. Termin i pora nalotów: wiosna 2015 roku, przy bezchmurnym niebie (0/8) lub zachmurzeniu pełnym (8/8) i wysokim pułapie chmur zdjęcia bezcieniowe. Zdjęcia powinny charakteryzować się brakiem chmur i ich cieni na obrazie. 5. Ze względu na charakter opracowania (m.in. ortofotomapa), porę dnia (godziny nalotu) należy dobrać tak, aby wysokość słońca nad horyzontem była większa niż Obszar nalotu: zgodnie z definicją obszaru, nie mniejszy niż wskazany przez Zamawiającego w załączniku graficznym oraz pliku graficznym, określającym granice administracyjne miasta Wrocławia oraz bufor ponad zakres przestrzenny granicy administracyjnej ok. 250 m. 7. Rozdzielczość radiometryczna zdjęć: nie mniejsza niż 8 bitów, czyli 256 wartości na każdy z kanałów spektralnych, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 8. Wymagane pokrycie zdjęć: 8.1. podłużne: co najmniej 60% - zgodnie z Ofertą Wykonawcy poprzeczne: co najmniej 40% - zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 9. Podczas nalotu wymagana jest rejestracja liniowych i kątowych elementów orientacji kamery za pomocą systemu GPS/INS. Błąd wyznaczenia współrzędnych środków rzutów nie może być większy od 0,05m dla każdej z trzech współrzędnych XYZ. 10. W zakresie prowadzonych prac wykonawca zdjęć lotniczych zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń zawartych w Wytycznych Technicznych K Na terenie obszaru opracowania wymagane jest założenie i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej utworzonej ze sztucznie sygnalizowanych punktów (malowanych bezpośrednio w terenie na twardej nawierzchni lub malowanych na podłożu sztucznym i wykładanych w terenie). Liczba punktów, ich rozmieszczenie oraz sposób sygnalizacji powinny zapewnić uzyskanie założonych dokładności procesu aerotriangulacji oraz pozostałych produktów. 12. W projekcie sygnalizowanej polowej osnowy fotogrametrycznej należy uwzględnić punkty kontrolne, w liczbie co najmniej 20% wszystkich punktów polowej osnowy fotogrametrycznej, rozmieszczone równomiernie na opracowywanym obszarze. 13. Niedopuszczalne jest wykorzystanie jako punktów osnowy fotopunktów naturalnych. 14. Wymagane dokładności pomiaru terenowego fotopunktów i punktów kontrolnych: błąd średni wyznaczenia współrzędnych sytuacyjnych 2cm oraz współrzędnej wysokościowej 4cm. 15. Projekt nalotu oraz Projekt sygnalizowanej polowej osnowy fotogrametrycznej podlegają uzgodnieniu i oddzielnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ramach Planu Realizacji Zamówienia. 16. Aerotriangulację przestrzenną należy rozwiązać na bazie sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej. Proces aerotriangulacji powinien zostać przeprowadzony z uwzględnieniem współrzędnych środków rzutów pomierzonych w czasie lotu. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego, na etapie wyrównania aerotriangulacji, uwzględnienia również pomierzonych w locie liniowych elementów orientacji zewnętrznej kamery. Strona 7 / 20

8 Dopuszczalne jest wykorzystanie w procesie aerotriangulacji zarejestrowanych w czasie lotu kątowych elementów orientacji zewnętrznej kamery, jeżeli ich uwzględnienie nie pogorszy finalnego wyniku wyrównania bloku. 17. Wyrównanie aerotriangulacji należy przeprowadzić w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy W wyniku wyrównania bloku aerotriangulacji należy uzyskać parametry dokładnościowe (podlegające kontroli Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot trzeci nie gorsze, niż: dokładność wyrównania całego bloku zdjęć: σ0 = 5µm średni błąd wpasowania w osnowę: mx=0,05m, my=0,05m, mz=0,10m średni błąd na punktach kontrolnych (fotopunktach, które nie biorą udziału w wyrównaniu) nie powinny przekroczyć wartości średnich błędów wpasowania w osnowę określonych w punkcie 15 dla fotopunktów o więcej niż 15%. 19. Dla poszczególnych grup obserwacji wymagana jest zgodność wartości błędów przed wyrównaniem i po wyrównaniu, nie mniejsza niż: % dla błędu współrzędnych tłowych % dla błędów współrzędnych fotopunktów (dla X i Y dotyczy to przeciętnej ich wartości) % dla współrzędnej środka rzutów, która jest zgodna z kierunkiem nalotu. 20. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania technicznego zawierającego istotne dane dotyczące realizacji Etapu 1A. 21. Materiały wynikowe Etapu 1A podlegające przekazaniu Zamawiającemu: Cyfrowe zdjęcia lotnicze RGB zapisane w formacie TIFF bez kompresji, rozdzielczość radiometryczna 8bit, zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz fakultatywnie (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) cyfrowe zdjęcie lotnicze RGB zapisane w formacie TIFF bez kompresji, rozdzielczość radiometryczna 16 bit, Aktualna metryka wykorzystanej kamery, Wykaz współrzędnych pomierzonych w trakcie lotu środków rzutów wraz z informacją o położeniu anteny względem kamery (ekscentr anteny - w formie wartości XYZ oraz szkicu) - zapisany w formacie MS Excel lub TXT, Wykaz współrzędnych z pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej wraz z analizą dokładności - zapisany w formacie MS Excel lub TXT, Uproszczone opisy topograficzne punktów osnowy zapisane w jednym z formatów: PDF z możliwością przeszukiwania tekstu, MS Excel lub MS Word lub otwartym formacie ODF, zawierające co najmniej: numer punktu, współrzędne XYZ punktu wyrażone w układzie PUWG2000 pas 6, wycinek zdjęcia lotniczego ilustrujący otoczenie punktu umożliwiające jego identyfikację, zdjęcie wykonane podczas pomiaru terenowego jednoznacznie identyfikujące mierzony punkt, Cyfrowa mapa poglądowa nalotu fotolotniczego (w postaci plików SHP, układ PUWG2000 pas 6) zawierająca co najmniej: granice obszaru opracowania, osie szeregów z oznaczeniem numeru szeregu oraz kierunku nalotu, Strona 8 / 20

9 miejsca ekspozycji zdjęć z oznaczeniem numerów zdjęć i szeregów, punkty polowej osnowy fotogrametrycznej z rozróżnieniem na fotopunkty i punkty kontrolne, z oznaczeniem numerów punktów Opcjonalnie na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wydania o ile czynności kontrolne prowadzić będzie podmiot trzeci - pliku projektowego aerotriangulacji w formacie Z/I lub Inpho, który musi zawierać będzie obserwacje przed wyrównaniem oraz po wyrównaniu bloku, jak również musi umożliwić powtórzenie wyników wyrównanie bloku u Zamawiającego Raport z procesu aerotriangulacji Sprawozdanie techniczne (zapisane w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu) zawierające opis prac z Etapu 1A, co najmniej: projektowania nalotu, projektowania, sygnalizacji i pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej, wykonania zdjęć lotniczych, opracowania aerotriangulacji, wraz z analizą dokładnościową, w której należy wykazać spełnienie wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia Etap 1B - Pozyskaniewysokościowych danych LIDAR 1. Wykonawca pozyska dane wysokościowe za pomocą lotniczego skaningu laserowego LIDAR zapewniającego: 1.1. zapis sygnału intensywności odbicia (Intensity); 1.2. zapis kilku odbić, co najmniej 4 odbicia; 2. Obszar nalotu: zgodnie z definicją obszaru, nie mniejszy niż wskazany przez Zamawiającego w załączniku graficznym oraz pliku graficznym, określającym granice administracyjne miasta Wrocławia oraz bufor ponad zakres przestrzenny granicy administracyjnej ok. 250 m. 3. Termin i pora nalotów: wiosna 2015 roku, zbliżony do daty nalotu, podczas którego pozyskane zostaną zdjęcia lotnicze opisane w Etapie 1A (odstęp między nalotami nie większy niż 14 dni kalendarzowych). 4. Plan nalotu o krzyżowych kierunkach lotu N-S oraz E-W zapewniających wzajemnie prostopadłe kierunki szeregów pokrywających cały obszar opracowania, należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 5. Skaning laserowy należy wykonać w terminie 14 dni od pozyskania zdjęć ukośnych. 6. Podczas wykonania tej części usługi Zamawiający wymaga: 6.1. zastosowania systemu GPS/INS do ciągłego wyznaczania pozycji skanera laserowego wynikowa terenowa gęstość skanowania musi być nie mniejsza niż 20 punktów/m 2, (co najmniej 10 punktów/m 2 dla każdego z kierunków nalotu)dla 90% powierzchni obszaru skanowania (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych). Dla pozostałych 10% obszaru skanowania gęstość skanowania musi być nie mniejsza niż 10 punktów/m 2 (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych) zapewnienia: Strona 9 / 20

10 maksymalnego kąta skanowania 45 (z dokładnością + - 5%) pokrycia poprzecznego między pasami skanowania:, co najmniej 50% Osiągnięcia dokładności dla wyrównanej chmury punktów LIDAR na płaszczyznach kontrolnych o wartości: wysokościowa mh 0,10m, sytuacyjna mxy 0,20m. 7. Poza powyższym Wykonawca musi zapewnić, iż: 7.1. Dane wysokościowe zostaną pozyskane w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy 18 oraz w układzie wysokości normalnych "Kronsztadt 86" Na terenie obszaru opracowania wyznaczone zostaną oraz zlokalizowane i pomierzone pola referencyjne i kontrolne, które umożliwią przeprowadzenie procesu wyrównania bloku LIDAR oraz spełnienie zakładanych parametrów dokładnościowych dla wynikowej chmury punktów Wybór rodzaju, kształtu i rozmieszczenia pól referencyjnych i pól kontrolnych Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy Każdy punkt zostanie opatrzony atrybutami - zestawem metadanych, których zakres przedmiotowy zostanie określony na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia a obejmować będzie zestaw nie więcej niż 10 metadanych, takich jak np. kolor w formie składowych RGB, rodzaj wg klasyfikacji, numer bloku, data i godzina pozyskania punktu, kąt skanowania, inne Kolorowanie chmury RGB musi być przeprowadzone na podstawie zdjęć pionowych wykonanych w terminie 14 dni od wykonania skaningu laserowego Dane zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie LAS (ASPRS) w wersji 1.2 lub 1.3 oraz opcjonalnie w formacie ASCII, przy czym w uzgodnieniu z Zamawiającym dane mogę zostać przekazane w podziale na arkusze w kroju sekcyjnym mapy, identycznym ze stosowanym przez GUGiK w projekcie ISOK. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania technicznego zawierającego istotne dane dotyczące Etapu 1B. 9. Materiały wynikowe Etapu 1B podlegające przekazaniu Zamawiającemu: 9.1. Cyfrowa mapa poglądowa nalotu LIDAR (w postaci plików SHP, układ PUWG2000 pas 6) zawierająca, co najmniej: granice obszaru opracowania, osie szeregów z oznaczeniem numeru szeregu oraz kierunku nalotu, poligonowy obrys danych z poszczególnych szeregów wraz z oznaczeniem numeru szeregu, lokalizację pól referencyjnych i pól kontrolnych, z oznaczeniem ich identyfikatorów 9.2. Raport z wyrównania pozyskanej chmury punktów LIDAR Sprawozdanie techniczne z realizacji Etapu 1B (zapisane w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu) zawierające opis prac z Etapu 1B, co najmniej: projektowania nalotu LIDAR, projektowania i pomiaru pól referencyjnych i pól kontrolnych, Strona 10 / 20

11 pozyskania danych LIDAR, procesu wyrównania pozyskanych danych LIDAR Etap 1C - pozyskaniei przetworzenie zdjęć ukośnych 1. Wykonawca pozyska cyfrowe lotnicze zdjęcia ukośne w barwach naturalnych (RGB), skierowane w czterech kierunkach, (co 90 ) z zastosowaniem zestawu czterech cyfrowych kamer średnio formatowych. 2. Zastosowane kamery fotogrametryczne muszą posiadać: 2.1. funkcję kompensacji rozmazania obrazu lub wykorzystywać technologię obrazowania niwelującą wpływ ruchu postępowego samolotu, na jakość zobrazowania oraz stabilizowane zawieszenie; 2.2. wielkość matrycy 35mpix. 3. Obszar nalotu zgodnie z wymaganiami zapewniający pokrycie obszaru wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 4. Zdjęcia powinny zostać pozyskane w warunkach pogodowych zapewniających ich dobrą ostrość oraz właściwą rozpiętość tonalną. 5. Średnia wielkość piksela terenowego w centralnej części zdjęcia 0,1m. 6. Zdjęcia ukośne muszą być wykonane pod kątem nie większym niż 45 stopni (+- 5 stopni) w czterech kierunkach N, S, W, E. 7. Pozyskane zdjęcia powinny pozwalać na: wykorzystanie ich do nakładania tekstur na model budynków 3D, ogląd obiektów z co najmniej 4 różnych perspektyw przy zapewnieniu eliminacji tzw. martwych pól. 8. Termin i pora nalotów: wiosna 2015 roku, zbliżony do daty nalotu, podczas którego pozyskiwane będą zdjęcia opisane w Etapie 1A,czyli nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty nalotu i pozyskania zdjęć lotniczych do opracowania ortofotomapy. 9. Plan nalotu o kierunkach lotu N-S i/lub E-W należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 10. Pokrycie poprzeczne i podłużne na poziomie 60/50 zaprojektowane tak, aby każdy fotografowany obiekt na ziemi był widziany co najmniej z czterech ekspozycji. 11. Materiały wynikowe Etapu 1C podlegające przekazaniu Zamawiającemu: zestawy cyfrowych lotniczych zdjęć ukośnych RGB zapisane w formacie TIFF z georeferencją wraz z zestawem odpowiednich dla nich rzutów trapezoidalnych; fotoplany opracowane formacie GeoTIFF (z georeferencją) na podstawie zdjęć ukośnych dla każdego z podstawowych kierunków N, S, W, E, przetworzone na potrzeby działania dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, wyrównane tonalnie oraz połączone ze sobą w jednolity sposób zapewniający: spójny obraz przedstawionej przez zdjęcia określonej perspektywy: N, S, W, E; zminimalizowane zniekształcenia wysokości obiektów zbliżone do rzeczywistych wartości; osiągniecie dokładności bezwzględnej opracowania na poziomie do 2 metrów. Strona 11 / 20

12 11.3. Metadane dla każdego zdjęcia ukośnego oraz jego rzutu trapezoidalnego, których zakres przedmiotowy zostanie określony na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia a obejmować będzie co najmniej10 metadanych taki jak: data i godzina wykonania zdjęcia, kierunek nalotu, współrzędne rzutu trapezoidalnego policzone przy uwzględnieniu NMT, współrzędne XYZ miejsca wykonania, kąty obrotu omega, kappa, roll, pitch, yaw w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG Wykaz współrzędnych punktów, z których wykonane zostały zdjęcia - zapisany w formacie MS Excel lub TXT, Cyfrowa mapa poglądowa dot. zdjęć ukośnych (w postaci plików SHP, układ PUWG2000 pas 6) zawierająca, co najmniej: granice obszaru opracowania, osie szeregów z oznaczeniem numeru szeregu oraz kierunku nalotu, miejsca ekspozycji zdjęć z oznaczeniem numerów zdjęć i szeregów, warstwę poligonową z rzutem trapezoidalnym każdego zdjęcia uwzględniającym kąty i dokładne odwzorowanie terenu, z oznaczeniem numerów zdjęć Sprawozdanie techniczne (zapisane w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu) zawierające opis prac z Etapu 1C, co najmniej: projektowania nalotu, wykonania zdjęć ukośnych. 12. Dodatkowo w ramach przedmiotowego etapu Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz skonfiguruje oprogramowania do obsługi zdjęć ukośnych w wersji desktop obligatoryjnie oraz w wersji sieciowej (webowej) fakultatywnie - zgodnie z Ofertą Wykonawcy Termin dostawy oprogramowania - nie później niż tydzień przed terminem końcowym odbioru zamówienia, musi zostać uzgodniony z Zamawiającym; Zakres dostawy: oprogramowanie klasy desktop oraz (fakultatywnie - zgodnie z Ofertą Wykonawcy)oprogramowanie sieciowe webowe zapewniające dostęp i obsługę zdjęć ukośnych przez przeglądarkę internetową Oprogramowanie w wersji sieciowej Wykonawca jest zobowiązany zainstalować na udostępnionym przez Zamawiającego serwerze fizycznym lub wirtualnym w środowisku VMWare z systemem operacyjnym MS Windows Server 2008 R2lub wersji wyższej lub systemem klasy Linux np. RedHat o parametrach uzgodnionych na etapie opracowania przez Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia. 13. Dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę Oprogramowanie: zostanie poddane testom akceptacyjnym, które umożliwią zweryfikowanie poprawności działania przedmiotowego oprogramowania a w przypadku pozytywnego jego odbioru może zostać wykorzystane przez Zamawiającego do odbioru wyników prac Wykonawcy dla Strona 12 / 20

13 ustalonej próbki zdjęć ukośnych, które liczba nie mniejsza niż 5% ogółu zdjęć zostanie ustalona na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia. 14. Wymagania dla dostarczanego przez Wykonawcę oprogramowania zawiera Rozdział 1.5Wymagania dotyczące oprogramowania do obsługi zdjęć ukośnych oraz produktów pochodnych Etap 2 Przeprowadzenie klasyfikacji chmury punktów oraz opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz Numerycznego Modelu Powierzchni Terenu (NMPT) 1. Obszar opracowania: zgodnie z definicją obszaru przedmiotu zamówieni, nie mniejszy niż wskazany przez Zamawiającego. 2. Wyrównana chmura punktów ze skaningu LIDAR powinna zostać przefiltrowana i sklasyfikowana z uwzględnieniem podziału, na co najmniej następujące klasy: 2.1. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane 2.2. punkty leżące na gruncie 2.3. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie m 2.4. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie m 2.5. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m 2.6. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje szum (punkty omyłkowe niskie, tj. pod ziemią, wysokie, tj. ponad budynkami i wegetacją 2.8. punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy). 3. Przypisanie klasyfikacji musi być uzgodnione z Zamawiającym bazując na klasyfikacji ASPRS. 4. Dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów: poniżej 5%. 5. Zgodnie z uzgodnieniami jakie zostaną zawarte na etapie opracowania Planu Realizacji Zamówienia Zamawiający może udostępnić Wykonawcy posiadany model NMT oraz może dopuścić wykorzystanie części danych istniejącego NMT, zwłaszcza danych o przebiegu wyraźnych linii szkieletowych rzeźby terenu (linie grzbietowe, ciekowe), liniach nieciągłości (skarpy, urwiska, itp.), granicach wyłączeń obszarów poziomych (stawy, osadniki, jeziora), ekstremalnych punktach rzeźby terenu, poprawnie zebranych i włączonych do zbioru liniach i punktach przedstawiających wielopoziomowe skrzyżowania ciągów komunikacyjnych, do weryfikacji pozyskanych danych przez Wykonawcę oraz aktualizacji na ich podstawie obserwacji stereoskopowych i danych ze skaningu LIDAR. 6. Numeryczny Model Terenu, w postaci siatki TIN, powinien zostać wygenerowany na podstawie ustalonych linii strukturalnych oraz sklasyfikowanych punktów ze skaningu LIDAR, jako punkty leżące na terenie. Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnienie danych punktowych do generowania NMT danymi pozyskanymi metodą automatycznej korelacji obrazów lub metodą stereo digitalizacji na modelach fotogrametrycznych. Dopuszczalne jest również zgeneralizowanie zbioru punktów leżących na terenie z zachowaniem warunku maksymalnej odległości między punktami wykorzystywanymi do generowania NMT wynoszącej 0,5m. 7. Wymagana dokładność NMT określona przez błąd średni kwadratowy wynosi 0,25m. Dla terenów zwartych obszarów zadrzewionych dopuszczalne jest przekroczenie zakładanej dokładności o 50%. Strona 13 / 20

14 8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych NMT na modelach stereoskopowych, wykonując pomiar, co najmniej 5 punktów na model. Punkty mają być rozrzucone równomiernie po całym obszarze i nie mogą wchodzić w skład danych do generowania NMT. Dla terenów zwartych obszarów zadrzewionych dopuszczalny jest pomiar mniejszej liczby punktów. 9. Na podstawie pomiarów kontrolnych, o których mowa powyżej Wykonawca przeprowadzi analizę dokładności opracowanego NMT porównując rzędne punktów otrzymane z pomiarów stereoskopowych z rzędnymi otrzymanymi ze zrzutowania tych punktów na gotowy NMT. 10. Wymagane jest sprawdzenie opracowanych danych NMT pod względem topologicznym. Niedopuszczalne jest przecinanie się elementów na różnych wysokościach. Uwaga ta nie dotyczy danych o obiektach inżynierskich, które mają zostać wyłączone z tej kontroli. Niedopuszczalne jest też występowanie różnic w wysokościach wierzchołków obrysów wód stojących. 11. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby poprawnie opracować dane dotyczące obiektów inżynierskich. Dane te zostaną wykorzystane do sprawdzenia poprawności i zniekształceń ortofotomapy. 12. Liniowe i punktowe obiekty strukturalne NMT wykorzystane do wygenerowania modelu TIN powinny zostać zapisane w rozbiciu na warstwy zgodne z formatem danych pomiarowych ASCII_TBD stosowanym w CODGiK opublikowanym na stronie CODGiK Docelowo opracowany model TIN należy przekonwertować do postaci regularnej siatki kwadratów o oczku 0,5m, zapisanej w formacie ESRI GRID 32bit floating-point. 14. Numeryczny Model Terenu musi zostać opracowany w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy 18 oraz w układzie wysokości normalnych "Kronsztadt 86". 15. Numeryczny Model Powierzchni Terenu, w postaci siatki TIN, powinien zostać wygenerowany na podstawie sklasyfikowanych punktów ze skaningu LIDAR Model TIN należy przekonwertować do postaci regularnej siatki kwadratów o oczku 0,5m, zapisanej w formacie ESRI GRID 32bit floating-point NMPT musi zostać opracowany w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy 18 oraz w układzie wysokości normalnych "Kronsztadt 86". 16. Materiały wynikowe Etapu 2 podlegające przekazaniu Zamawiającemu: Wyrównana, sklasyfikowana chmura punktów LIDAR zapisana w formacie LAS w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, Numeryczny Model Terenu w postaci TIN zapisany w formacie ESRI TIN w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, Dane strukturalne zapisane w rozbiciu na warstwy zgodne z formatem danych pomiarowych ASCII_TBD stosowanym w CODGiK, opcjonalnie w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, Numeryczny Model Terenu w postaci regularnej siatki kwadratów o oczku 1m, zapisanej w formacie ESRI GRID 32bit floating-point w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, Wyniki analizy dokładności otrzymanego NMT przekazane w formie zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych, zapisane w formacie MS Excel lub TXT Sprawozdanie techniczne z realizacji Etapu 2. Strona 14 / 20

15 1.3.6 Etap 3 Przeprowadzenie ortorektyfikacji oraz mozaikowania 1. Proces ortorektyfikacjinależy: 1.1. wykonać dla wszystkich zdjęć (RGB i CIR) pokrywających obszar opracowania przeprowadzić w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem opracowanego podczas Etapu 2 Numerycznego Modelu Terenu w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy wykorzystać pierwotny, niekompresowany zapis zdjęć o rozdzielczości radiometrycznej nie mniejszej niż 8bit. Lecz zgodnie z Ofertą Wykonawcy wykonać dla obrazów o najmniejszym terenowym rozmiarze piksela zdjęć. 2. Linie mozaikowania zdjęć należy definiować tak, by maksymalnie wykorzystać nadirową część zdjęcia oraz zapewnić poprawność wynikowego obrazu ortofotomapy (bez zniekształceń obiektów pozaterenowych). Przebieg linii mozaikowania będzie podlegał szczegółowej kontroli. Z danych zawartych w przekazywanym pliku zawierającym linie mozaikowania, nałożonych na środki rzutów, musi w jasny i jednoznaczny sposób wynikać, z którego zdjęcia została opracowana która część ortofotomapy. 3. Zdjęcia powinny być ujednolicone radiometrycznie w ramach całego obiektu tak, aby zminimalizować różnice tonalne na obszarze całej opracowanej ortofotomapy. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w wyniku procesu wyrównania tonalnego uzyskać ortoobrazy kontrastowe, bez utraty informacji w światłach i cieniach. 4. Proces ortorektyfikacji i mozaikowania należy wykonać dla zdjęć RGB i CIR wykorzystując te same linie mozaikowania. 5. Proces mozaikowania i wyrównania tonalnego musi zapewnić brak różnic tonalnych oraz brak różnic geometrycznych pomiędzy arkuszami ortofotomapy oraz na liniach mozaikowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wyeliminowania zniekształceń ortofotomapy w miejscach dużych załamań NMT. W szczególności dotyczy to zniekształceń obrazu obiektów inżynierskich takich, jak wiadukty, mosty, estakady itp. 7. Kontrolę kartometryczności ortofotomapy należy przeprowadzić w oparciu o pomiar punktów kontrolnych, równomiernie rozrzuconych na całym opracowywanym obszarze. Zamawiający dopuszcza użycie do tego zadania punktów wykorzystanych wcześniej do kontroli NMT. 8. Na podstawie pomiarów kontrolnych Wykonawca przeprowadzi analizę kartometryczności opracowanej ortofotomapy porównując współrzędne punktów otrzymane z pomiarów stereoskopowych ze współrzędnymi otrzymanymi z pomiaru tych punktów na wynikowej ortofotomapie. 9. Średni błąd położenia piksela wynikowej ortofotomapy nie powinien przekraczać wielkości 3 pikseli. 10. Wyniki przetworzenia należy zapisać w formacie GeoTIFF z dodatkowymi plikami TFW, bez kompresji Materiały wynikowe Etapu 3 podlegające przekazaniu Zamawiającemu: Wynikowa mozaika ortofotomapy RGB w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, zapisana w formacie GeoTIFF z dodatkowymi plikami TFW, bez kompresji, Strona 15 / 20

16 Wynikowa mozaika ortofotomapy CIR w podziale arkuszowym uzgodnionym z Zamawiającym, zapisana w formacie GeoTIFF z dodatkowymi plikami TFW, bez kompresji, Linie mozaikowania ortofotomapy, zapisane w formacie DXF lub SHP, Wyniki analizy kartometryczności ortofotomapy przekazane w formie zestawienia współrzędnych punktów kontrolnych, zapisane w formacie MS Excel lub TXT Sprawozdanie techniczne z realizacji Etapu Etap 4 Przekazanie produktów finalnych - przeprowadzenie Odbioru Końcowego 1. W ramach tego etapu realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi procedurę Odbioru Końcowego, podczas której dokona weryfikacji i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, jakie były przedmiotem realizacji zamówienia Podczas prowadzenia przez Zamawiającego czynności Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z Zamawiającym celem skutecznego doprowadzenia do Odbioru Końcowego, w tym jest zobowiązany do udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz przeprowadzenia odbioru potencjalnie zaległych prac lub wypełnienia niezrealizowanych zobowiązań, wynikających ze zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń. 2. Ponadto, w ramach procedury Odbioru Końcowego, Wykonawca: 2.1. udzieli Zamawiającemu 2 letniej gwarancji oraz rękojmi na poprawne zgodnie z wymaganiami niniejszych Warunków Technicznych wykonanie zamówienia w zakresie poszczególnych produktów finalnych, jak również produktów cząstkowych i materiałów źródłowych W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia usuwanie wad dostarczonych produktów w zakresie oraz w sposób jaki zapewni otrzymanie przez Zamawiającego produktów zgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ Powyższe w przypadku wady w pierwotnych, źródłowych opracowaniach, w tym w pozyskanych materiałach takich jak zdjęcia lotnicze może wiązać się z usunięciem tejże wady nawet poprzez przeprowadzenie dedykowanego nalotu i pozyskania zdjęć lub danych ze skaningu laserowego (LIDAR). 1.4 Wymagania dotyczące sposobu przekazania produktów oraz nabytych przez Zamawiającego praw Wymagania szczegółowe Ddokumentacja, raporty 1. W każdym przypadku kiedy następować będzie przekazanie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę takiej jak: Plan Realizacji Zamówienia, dokumentacja techniczna w formie sprawozdania, raportu, inna - wówczas dokumentacja taka musi zostać przekazana każdorazowo w formie: 1.1. elektronicznej na nośniku typu dysk DVDlub przekazana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przynajmniej w dwóch różnych formatach wskazanych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, Strona 16 / 20

17 minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych tj. w formacie docxoraz PDF papierowej w liczbie jednego egzemplarza dla każdego rodzaju opracowania, które zostało przez Zamawiającego zatwierdzone i odebrane Produkty finalne 1. W każdym przypadku kiedy następować będzie przekazanie produktu finalnego będącego wynikiem realizacji danego etapu prac (procesu technologicznego) dane reprezentującego ten produkt muszą zostać przekazane w postaci elektronicznej na nośnikach dostarczonych przez Wykonawcę w liczbie dwóch egzemplarzy: oryginału oraz jego kopii. 2. Z uwagi na liczność zbiorów Zamawiający wymaga, aby produkty finalne były dostarczane w dwóch kopiach : oryginale i kopii na nośnikach typu dysk twardy (lub urządzeniach typu NAS) wyposażonych w interfejs USB 3.0, których pojemość Wykonawca dostosuje do wielkości przekazywanych produktów Dyski twarde lub inne urządzenia NAS zawierające wyniki prac Wykonawcy z chwilą ich przekazania przechodzą na własność Zamawiającego. 3. Poza powyższym do celów operacyjnych związanych z kontrolą i weryfikacją prac Wykonawcy, w tym również mające na uwadze działania podmiotu trzeciego, Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwera FTP, na którym na żądanie Zamawiającego udostępniać będzie pośrednie lub również końcowe wyniki prac danego etapu Prawa autorskie do utworów w formie dokumentów 1. Zgodnie z warunkami wzoru umowy Wykonawca, na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 64 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmianami) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego opracowanego przez Wykonawcę dokumentu tj. raportu oraz sprawozdania. 2. Prawa, o których mowa powyżej przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru i obejmują również przeniesienie na Zamawiającego praw zależnych zgodnie ze wzorem umowy Prawa dotyczące opracowanych przez Wykonawcę produktów takich jak: zdjęcia lotnicze, ortofotomapa, dane wysokościowe LIDAR, zdjęcia ukośne, inne 1. Wykonawca (inaczej Licencjodawca) zapewni Zamawiającemu, inaczej Licencjobiorcy oraz beneficjentom sublicencji rezultatów przedmiotowego zamówienia, korzystanie z opracowanych w ramach przedmiotowego zamówienia produktów będących wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę nalotów tj. zdjęć lotniczych, ortofotomapy, danych wysokościowych typu LIDAR oraz zdjęć ukośnych na warunkach określonych wzorem umowy. 1.5 Wymagania dotyczące oprogramowania do obsługi zdjęć ukośnych oraz produktów pochodnych 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie do obsługi zdjęć ukośnych oraz produktów pochodnych dla nielimitowanej liczby użytkowników i komputerów w wersji: 1.1. Oprogramowania typu desktop, co stanowi obligatoryjną częścią Oferty Wykonawcy; Strona 17 / 20

18 1.2. Oprogramowania serwerowe (webowego)dostępne poprzez przeglądarkę internetową, co stanowifakultatywną część Oferty Wykonawcy podlegającą ocenie na etapie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy. 2. Oprogramowanie typu desktop musi zapewnić co najmniej: 2.1. obsługę: danych wektorowych np. w formacie shp, w tym rzutów trapezoidalnych oraz innych warstw dołączanych do i usuwanych z programu przez Zamawiającego; dostarczonych przez Wykonawcę zdjęć ukośnych oraz ortofotomapy; 2.2. płynne wyświetlanie ortofotomapy, 2.3. wyświetlanie zdjęć ukośnych z każdego kierunku N, S, W, E dla wybranego punktu na ortofotomapie; 2.4. pomiar odległości,, powierzchni i wysokości obiektów na zdjęciach ukośnych; 2.5. możliwość zapisu do pliku wybranego zdjęcia ukośnego (wraz z jego metadanymi) orazmożliwość zapisu do pliku zrzutu ekranu; 2.6. wyszukiwanie i pozycjonowanie lokalizacji (x, y) na podstawie danych adresowych udostępnionych przez Zamawiającego poprzez usługę geolokatora ArcGis Servera (zabezpieczoną tokenem); 2.7. zarządzanie warstwami wektorowymi przez włączanie i wyłączanie warstw; 2.8. powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie mapy; 2.9. zmianę parametrów radiometrii wybranych zdjęć skośnych; obsługę w systemach Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 oraz 64 bit), Windows 8.1 (64 bit). 3. Oprogramowanie webowe dostępne poprzez przeglądarkę internetową musi zapewnić co najmniej: 3.1. możliwość instalacji oprogramowania na serwerze/serwerach Zamawiającego Windows Server 2008 R2 Standard 3.2. wsparcie klienta webowego aplikacji co najmniej dla przeglądarek internetowych Chrome oraz Firefox w najwyższej dostępnej wersji (aktualnej na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę), oraz dla przeglądarki Internet Explorer 11; 3.3. możliwość zdefiniowania własnego tytułu i logo aplikacji oraz tekstu opisującego na pasku przeglądarki; 4. Funkcje obsługi opracowanej przez Wykonawcę ortofotomapy oraz fotoplanów jako produktów pochodnych ze zdjęć ukośnych w zakresie: synchroniczne przeglądanie w oknie przeglądarki ortofotomapy oraz fotoplanów wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku N, S, W, E płynne nawigowanie w różnych kierunkach z opcją powiększenia i pomniejszenia eksponowanych danych; powiększanie prostokątem wybranego fragmentu; Strona 18 / 20

19 płynne przesuwanie wyświetlanej zawartości okna mapy przez zastosowanie technologii kafelków, przy czym poziomy przybliżeń powinny być dostosowane do maksymalnej rozdzielczości opracowanych danych rastrowych minimum 4 poziomy; opcjonalnie pomiary: długości, powierzchni oraz wysokości na fotoplanach ukośnych; możliwość wygenerowania odnośnika do wybranego przez użytkownika fotoplanu ukośnego, jego zakresu i skali; możliwość włączenia okna podglądu synchronizowanego z oknem głównym mapy, prezentującego podstawową mapę miast udostępnianą w formie usługi ArcGIS Serwera (serwis kafelkowany, zabezpieczony tokenem); synchronizowane, domyślne oraz dostępne do wyboru obracanie fotoplanów ukośnych w kierunkach N, S, W, E zapewniające widok: obserwowanych, pochylonych obiektów zawsze w kierunku góry ekranu; zsynchronizowany z oknami podglądu dostępnymi na żądanie (włączenie / wyłącznie) dla każdego widoku N, S, W, E fotoplanów ukośnych; wyszukiwanie i pozycjonowanie lokalizacji (x, y) na podstawie danych adresowych udostępnionych przez Zamawiającego poprzez usługę geolokatora ArcGis Servera (zabezpieczoną tokenem); 5. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie musi zostać objęte gwarancją przez okres 2 lat od daty odbioru końcowego zapewniającą również usługi serwisowe związane z usuwaniem usterek przedmiotowego oprogramowania, co dotyczy jakiegokolwiek oprogramowania Wykonawcy jak również dostarczonego i wykorzystanego przez niego do realizacji zamówienia oprogramowania strony trzeciej np. oprogramowania narzędziowego W przypadku dostawy oprogramowania typu Open Source Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia usług serwisowych związanych z dostarczaniem nowych wersji oprogramowania i ich instalacji, jak również usuwania usterek przedmiotowego oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz we wzorze umowy w okresie, na który została przez Wykonawcę udzielona gwarancja i rękojmia tj. przez okres 2 lat od odbioru końcowego. 1.6 Dostęp zdalny do infrastruktury Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia oraz w okresie gwarancji i świadczenia usług serwisowych 1. Zgodnie z wzorem umowy Zamawiający może zapewnić Wykonawcy dostęp do infrastruktury systemowej (serwer / serwery wirtualne) związanej z realizacją niniejszego zamówienia, a w okresie gwarancji do infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie dostarczonego przez Wykonawcę rozwiązania, w tym opracowanych przez niego danych, które Zamawiający może jemu udostępnić celem usunięcia zidentyfikowanych wad. 2. Zamawiający zastrzega się, iż: 2.1. zasady dostępu do infrastruktury systemowej mogą ulec zmianie zgodnie z obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacyjnego, jak również 2.2. może odstąpić od wyrażonej zgody na dostęp zdalny dla Wykonawcy w przypadku wystąpienia incydentów ze strony Wykonawcy związanych z naruszeniem i obwiązujących w tym zakresie Wykonawcę zasad. Strona 19 / 20

20 2 Załączniki 2.1 Załącznik nr 1 obszar realizacji zamówienia (graficzna prezentacja) Zamawiający dopuszcza zmianę wyznaczonych granic zakresu wykonania prac na wniosek Wykonawcy na etapie opracowaniu Planu Realizacji Zamówienia, pod warunkiem, iż proponowane przez Wykonawcę zmiany zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powierzchnia wykonywanych prac nie będzie mniejsza niż określona dla nich w SIWZ. 1. Minimalny zasięg przestrzenny ortofotomapy. 2. Minimalny zasięg przestrzenny danych wysokościowych LIDAR. 3. Minimalny zasięg przestrzenny zdjęć ukośnych oraz fotoplanu opracowanego na ich podstawie. Strona 20 / 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych: pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Infrastruktury Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. (71) 770 41 39 Załącznik nr 2 do dokumentu

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY:

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozbudowa systemu informacji przestrzennej Etap II Zakup ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server?

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server? Mateusz Maślanka plan prezentacji 1. Co to jest LiDAR server? 2. pierwsze kroki 3. przeglądanie danych 4. przekrój poprzeczny 5. Jak pobierać dane LiDAR? 2 Co to jest LiDAR server? geoportal dla danych

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Lokalizacja obiektu: Obiektem bedącym przedmiotem opracowania jest obszar Miasta Rzeszów. Położony jest na arkuszach: 7.122.29, 7.123.29, 7.123.30,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 8/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data...

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data... Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 2000 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza w skali 1:10000 rr-mm-dd Skala 1:2000 Rozmiar piksela 0.50 m Liczba arkuszy w skali 1:2000 25 Ocena zbiorcza Obiektu Obiekt Akceptacja (Tak/Nie)

Bardziej szczegółowo

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Opracował: inż. Adam Jankowski Warszawa, luty 2015 Struktura bazy danych GIS 1 Założenia i cel Model rozwiązania Zbieranie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków 12-14.05.2011 Agenda ISOK System zarządzania NMT ISOK Umowa o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-025/09-00

Bardziej szczegółowo

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne

Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Nowe dane w zasobie nowe produkty kartograficzne Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r. Ewa Pachniewicz Mariusz Maciak Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Państwowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego

Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Specyfikacja techniczna produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego mgr Mateusz Maślanka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT Załącznik do ustawy STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT 1. Stawki podstawowe, zwane dalej Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane

Bardziej szczegółowo

4450-KZGW. Spis treści:

4450-KZGW. Spis treści: Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy w celu określenia granicy występowania strefy zalewu wodami powodziowymi, które miało miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne.

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. EDIOM Moduł wymiany danych wytyczne Wersja dokumentu 1.0 1 Spis treści 1 Spis treści... 1 2 Format wymiany

Bardziej szczegółowo

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS Polski program rozwijany przez firmę Softline Plus z Wrocławia. Wersja programu 2.4.2.0 Funkcje podstawowe: a) polski język interfejsu Funkcje podstawowe: b) możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa pliku Tom 6 Opis oprogramowania, Część 2 Generator danych

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

PL-Raszyn: Usługi fotografii lotniczej 2012/S 87-143118. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Raszyn: Usługi fotografii lotniczej 2012/S 87-143118. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143118-2012:text:pl:html PL-Raszyn: Usługi fotografii lotniczej 2012/S 87-143118 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Produkt I - ORTOFOTOMAPA

Produkt I - ORTOFOTOMAPA Wytyczne dla Wykonawców projektu MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYSTEMU LPIS - OPRACOWANIE CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY DLA OBSZARU około 87 000 KM 2 (Aktualizacja ORTO 87) określające zasady kompletowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS Infrastruktura Rozwój systemów GIS cechuje się dużą dynamiką. Jeszcze kilka lat temu w biurach projektowych, firmach

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo