Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1

2 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY: 3-3 I.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 3-4 I.3. PODSTAWY PRAWNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYKONANIA PRACY: 4-6 II. SZCZEGÓŁOW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 6-15 III. PRODUKTY ZAMÓWIENIA (DOKUMENTACJA TECHNICZNA PODLEGAJĄCA PRZEKAZANIU ZAMAWIAJĄCEMU): IV. WARUNKI GWARANCJI: V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3 I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ : 1. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Wydział prowadzący postępowanie Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ortofotomapy cyfrowej obejmującej swoim zasięgiem terytorialnym miasto Gdynia w jej granicach administracyjnych oraz tereny przylegające w tym teren lotniska Gdynia Kosakowo - dobrane w taki sposób aby ortofotomapa obejmowała pełne sekcje arkuszy mapy w skali 1:2000 w układzie współrzędnych Gdańsk 70. Łączny obszar dla którego należy opracować ortofotomapę wynosi około 208 km²; w szczególności opracowanie ortofotomapy obejmuje obszar przypisany do 130 sekcji arkuszy mapy w skali 1:2000 w układzie współrzędnych Gdańsk 70, o niżej wymienionych godłach: Lp. Godło arkusza mapy w skali 1:2000 (w układzie współrzędnych Gdańsk 70 ) : 55-08: 20,24,25; 4-19: 55-16: 08-10,13-15,16-20, 21-25; 20-33: 50-08: 04,05,08-10,13-15,18-20,23-25; 34-58: 50-16: 01-25; 59-63: 50-24: 01,06,11,16,21; 64-78: 45-08: 03-05,07-10,12-15,19-20,24,25; : 45-16: : 45-24: 01,06,11,16,21; : 40-08: 05; : 40-16: 01-05,06-10,11-14,17-19,22-24; : 40-24: 01; Uwagi: a. zawarte w powyższym wykazie arkusze map w skali 1:10000 o godłach: 50-24, 45-24,40-24 są niepełne ze względu na fakt, że pominięte tereny obejmują tereny Zatoki Gdańskiej, b. zdefiniowany powyżej obszar dla którego należy opracować ortofotomapę oznaczony jest także na załączonym do niniejszego dokumentu szkicu zasięgu terytorialnego pracy; 2. Ortofotomapę należy opracować w następujących dwóch układach współrzędnych: w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych Gdańsk 70. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000, 3. Ortofotomapę w układzie współrzędnych PUWG 2000 należy opracować w takim samym zakresie terytorialnym jak w układzie współrzędnych Gdańsk 70 przy czym stopień wypełnienia poszczególnych arkuszy ortofotomapy w tym układzie współrzędnych (pełne lub niepełne arkusze) będzie wynikał z 3

4 wpasowania zasięgu terytorialnego ortofotomapy z układu Gdańsk 70 w nominalny podział na arkusze układu współrzędnych PUWG Ortofotomapę należy opracować w kompozycji barwnej RGB. 5. Przedmiotową ortofotomapę należy opracować w ten sposób, aby terenowy wymiar piksela ortofotomapy wykonanej na podstawie zdjęć lotniczych był równy 0.10m. dla ortofotomapy opracowanej w w/w dwóch układach odniesienia: Gdańsk 70 oraz w układzie współrzędnych PUWG Dokładność sytuacyjną ortofotomapy - ocenianą na punktach kontrolnych - określa się poprzez średni błąd położenia punktu dla tej ortofotomapy mp +/-0,30m. 7. Modułem obszarowym ortofotomapy cyfrowej w poszczególnych układach współrzędnych są: w układzie Gdańsk 70 modułem jest prostokątny obszar arkusza mapy w skali 1:2000, w układzie PUWG 2000 modułem jest prostokątny obszar arkusza mapy w skali 1:2000, 8. Przedmiotową ortofotomape należy opracować wyłącznie na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych. 3. PODSTAWY PRAWNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYKONANIA PRACY: 3.1. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, (tj. DZ. U. z 2010 r. Nr 193, poz ) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz. 493) 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr.78 poz. 837) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr. 30 poz. 297). 5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. Nr. 70 poz. 821). 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr. 37 poz. 333) Podstawy techniczne: 1. Instrukcja techniczna O-1/O-2: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, Warszawa Instrukcja techniczna O-3: Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Warszawa

5 3. Wytyczne Techniczne K-2.7: Zasady wykonywania prac fotolotniczych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa Wytyczne Techniczne K-2.8: Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10000, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa Uwaga: Wytyczne K-2.8 należy zastosować przy realizacji przedmiotowej pracy do tych zapisów, które odnoszą się do ogólnych zasad opracowania ortofotomapy. 5. Wytyczne Techniczne G-1.8. Aerotriangulacja analityczna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 1984, 3.3. Ustalenia natury organizacyjnej: 1. Wykonanie zdjęć lotniczych jest pracą geodezyjną podlegającą zapisom ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie z tą ustawą w przedmiotowym przypadku Wykonawca zdjęć lotniczych jest zobowiązany do zgłoszenia przedmiotowej pracy - w części dotyczącej zdjęć lotniczych do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie; kopię tego zgłoszenia należy dołączyć do operatu technicznego z wykonania zdjęć lotniczych. Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (poz. 1 rozdziału I.3.1.) Wykonawca zdjęć lotniczych jest zobowiązany do przekazania cyfrowych zdjęć lotniczych do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. 2. Wytworzenie ortofotomapy jest pracą geodezyjną podlegającą zapisom ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie z tą ustawą w przedmiotowym przypadku Wykonawca ortofotomapy jest zobowiązany do zgłoszenia przedmiotowej pracy jako pracy geodezyjnej - do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni; kopie w/w zgłoszenia roboty geodezyjnej Wykonawca pracy jest zobowiązany przedłożyć do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że ze zgłoszeniem roboty geodezyjnej związane są opłaty określone w Rozporządzeniu wymienionym w pozycji nr 7 rozdziału I.3.1. niniejszego dokumentu. 3. Zgodnie z zapisami właściwych aktów prawnych przedstawionych w punktach 1 (art. 12), 2, 3 i 7 rozdziału II.1. niniejszego dokumentu, przedmiotowa ortofotomapa podlega przekazaniu do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdyni z prawem do odpłatnego udostępniania przedmiotowej ortofotomapy wszystkim klientom Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdyni zgodnie z zasadami dotyczącymi udostępniania dokumentacji geodezyjnej (w tym map i ortofotomap) przedstawionymi w cytowanych wyżej aktach prawnych. 4. Zamawiający informuje, że przedmiotowa robota geodezyjna podlegać będzie kompleksowej, szczegółowej kontroli - wykonywanej przez zewnętrzną instytucję; w szczególności w/w kontrola obejmować będzie m.in: szczegółową kontrolę dokumentacji technicznej (jej kompletności i poprawności merytorycznej, zawartości nośników magnetycznych, opisów nośników magnetycznych itp.), kontrolę całego procesu aerotriangulacji łącznie z wytypowaniem i pomiarem kontrolnej osnowy fotogrametrycznej, 5

6 terenową kontrolę poprawności geometrycznej Numerycznego Modelu Terenu połączoną z kontrolą kameralną poprawności i kompletności NMT terenową kontrolę poprawności geometrycznej ortofotomapy połączoną ze szczegółową kontrolą kameralną (w tym wizualną) ortofotomapy, Kontrola będzie składała się z dwóch etapów, z których pierwszy etap będzie trwał 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po przekazaniu produktu do odbioru. W ramach tego etapu dokonana zostanie tzw. kontrola ilościowa, której celem będzie sprawdzenie kompletności przedkładanej dokumentacji ze specyfikacją zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków dokumentacja podlega zwrotowi do Wykonawcy, który będzie miał 3 dni robocze na uzupełnienie dokumentacji liczone od następnego dnia po przejęciu dokumentacji. Drugi etap kontroli to kontrola jakościowa produktu; czas trwania tej kontroli nie będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania roboty do odbioru (po kontroli ilościowej). Przy negatywnym wyniku kontroli jakościowej produkt zostanie zwrócony Wykonawcy w celu usunięcia usterek. Wykonawca na usunięcie usterek będzie miał 14 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po przejęciu wyników kontroli. Po usunięciu usterek zostanie dokonana kolejna kontrola produktu; czas trwania kolejnej kontroli nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po przekazaniu produktu do odbioru. W przypadku drugiej kontroli negatywnej Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: II.1 Cyfrowe zdjęcia lotnicze: 1.1. Do wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych należy zastosować kamerę cyfrową o następującej charakterystyce technicznej (Zamawiający przytacza poniżej jedynie podstawowe parametry techniczne kamery): zastosowana do zdjęć kamera powinna być kamerą cyfrową o dużej zdolności rozdzielczej (tzw. kamera wielkoformatowa), kamera powinna umożliwiać jednoczesna rejestrację w zakresie panchromatycznym oraz w czterech zakresach spektralnych (RGB i IR czerwonym, zielonym, niebieskim oraz podczerwonym), kamera powinna posiadać elektroniczny system kompensacji rozmazania typu TDI (Time Delayed Integration), kamera powinna posiadać możliwość rejestracji z terenowym pikselem: - w zakresie panchromatycznym 0,10m., - w zakresach RGB i IR z pikselem 0,50m. 6

7 1.2. W przypadku niniejszego zamówienia cyfrowe zdjęcia lotnicze muszą charakteryzować się poniżej wyszczególnionymi parametrami technicznymi: terenowy wymiar piksela obrazowania (GSD) 0,10m. pokrycie podłużne zdjęć: 80%, pokrycie poprzeczne zdjęć: 30%, biorąc pod uwagę kształt fotografowanego obszaru dopuszcza się wykonanie nalotu bądź to na kierunku wschód zachód bądź też na kierunku północ południe, wszystkie zdjęcia muszą być wykonane w jednym okresie czasu; dopuszcza się rozbieżność czasową zdjęć w obrębie całego obszaru fotografowania nie przekraczającą okresu dwóch tygodni, zdjęcia muszą być wykonywane w takiej porze dnia, w której wysokość słońca nad horyzontem będzie nie mniejsza niż 30 stopni, podczas nalotu Wykonawca jest zobowiązany zastosować tzw. pomiar środków rzutów zdjęć (z zastosowaniem technologii DGPS); współrzędne środków rzutów zdjęć w dwóch układach współrzędnych tj. w układzie Gdańsk 70 oraz w układzie współrzędnych PUWG muszą być załączone w operacie technicznym z wykonania pracy (dopuszcza się przedstawienie w/w współrzędnych w zapisie cyfrowym), Uwaga: współrzędne środków rzutów zdjęć załączone w operacie technicznym z wykonania zdjęć muszą być przedstawione po ich przeliczeniu uwzględniającym mimośród mocowania anteny GPS; w/w mimośród anteny GPS w stosunku do zewnętrznego środka rzutów kamery musi być opisany w operacie technicznym z wykonania zdjęć. zdjęcia lotnicze muszą podlegać kompleksowej kontroli fotograficznej i geometrycznej wykonywanej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Stosowny wynik w/w kontroli - przedstawiony w tzw. Raporcie Zbiorczym oraz w Raportach Szczegółowych z kontroli - musi być zamieszczony w operacie technicznym z wykonania zdjęć; dopuszcza się zamieszczenie w operacie technicznym Raportów Szczegółowych z kontroli w wersji cyfrowej. 1.3.W obszarze objętym opracowaniem ortofotomapy znajdują się obiekty, którym nadano status zamkniętych oraz dla których informacjom o obiektach położonych na tych terenach nadano klauzulę tajne ; w związku z powyższym Wykonawca cyfrowych zdjęć lotniczych musi posiadać tzw. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia obejmujące wykonywanie i przetwarzanie lotniczych zdjęć cyfrowych obiektów zamkniętych. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zdjęć terenów zamkniętych z nadaną klauzulą tajne kamera analogową. Zdjęcia lotnicze muszą przed przekazaniem Zamawiającemu podlegać procesowi odtajnienia (w dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu musi znajdować się Protokół z odtajnienia zdjęć) - tereny zamknięte z nadaną klauzulą tajne zlokalizowane na przedmiotowym obszarze należy opracować zgodnie z przepisami ustawy: o ochronie informacji niejawnych z dnia r. (Dz.U. nr 182/2010, poz. 1228). 7

8 1.4.W przypadku przedmiotowej pracy wymagana jest sygnalizacja punktów polowej osnowy fotogrametrycznej przed nalotem za pomocą specjalnych znaków sygnalizacyjnych; szczegóły na ten temat podane są w punkcie II niniejszego dokumentu. 1.5.W ramach wykonania przedmiotowej części pracy powstaną następujące produkty: 1.cyfrowe zdjęcia lotnicze w poniżej wymienionej postaci i w poniżej wymienionych formatach: zdjęcia panchromatyczne, format zapisu: TIFF z oryginalną rozdzielczością przestrzenną, wyciągi barwne: R, G, B i IR w oddzielnych plikach; format zapisu: TIFF z oryginalną rozdzielczością przestrzenną, kompozycje barwne w barwach rzeczywistych RGB, wyostrzone; format zapisu: TIFF z: - rozdzielczością radiometryczną (24 bit/ piksel 8 bit/piksel dla każdego z kanałów), - piramidą obrazową, - tajlowaniem, - kompresją objętościową nie większą niż 5 razy. 2. operat techniczny z wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych; w przedmiotowym operacie należy zamieścić m.in. następujące dokumenty: spis zawartości operatu, kopię zgłoszenia wykonywania zdjęć lotniczych do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, niniejsze Warunki Techniczne wykonania pracy (w postaci kopii) wraz z kopią załącznika graficznego określającego zasięg terytorialny opracowania, sprawozdanie techniczne z wykonanych prac zawierające zwięzły komentarz do wszystkich problemów technicznych dotyczących wykonanej pracy; w szczególności w sprawozdaniu technicznym m.in. należy podać: - dane formalno prawne zamówienia, - nazwę kamery lotniczej zastosowanej do wykonywania zdjęć i jej dane techniczne, - rodzaj zdjęć, - skalę zdjęć, - wartość GSD, - data-y wykonania zdjęć, - zastosowany kierunek nalotu, - rzeczywiste parametry pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć, - ilości zdjęć w rozbiciu na poszczególne szeregi,, - oświadczenie, że zdjęcia były wykonywane przy wysokości słońca nad horyzontem powyżej 30º - komentarz dotyczący pomiarów środków rzutów zdjęć w tym: średnie odległości od stacji bazowych GPS, ilości zastosowanych stacji bazowych GPS. W przypadkach kiedy zdjęcia lotnicze wykonywane były w ramach różnych nalotów Wykonawca pracy jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania stosowny szkic przeglądowy pokazujący - na tle mapy obszaru podlegającego opracowaniu zasięgi poszczególnych nalotów. - wykaz zastosowanego sprzętu i oprogramowania. 8

9 projekt nalotu opracowany na tle mapy topograficznej z legendą użytych oznaczeń,, graficzny obraz zrealizowanego nalotu (mapa wykonanych zdjęć) z numerami zdjęć lotniczych oraz z legendą użytych oznaczeń, kartę pracy fotolotniczej (kartę nalotu) zawierającą m.in. datę wykonania zdjęć, godziny rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, nazwisko operatora kamery, liczbę zdjęć, skalę zdjęć, podstawowe parametry techniczne zdjęć w tym nazwę kamery, warunki pogodowe podczas nalotu, itp. metrykę kamery, Protokół z odtajnienia zdjęć, Raport z kontroli zdjęć przeprowadzonej w CODGiK w Warszawie, raport z wyznaczenia mimośrodu anteny GPS względem zewnętrznego środka rzutów, dokumentacja z wyznaczenia współrzędnych środków rzutów zdjęć (dopuszcza się przedstawienie współrzędnych środków rzutów zdjęć w w/w dwóch układach współrzędnych - w postaci elektronicznej), inwentarzowy spis dołączonych do operatu zdjęć lotniczych w rozpisaniu na załączone do operatu dyski zewnętrzne. Przedmiotowy operat należy opracować zgodnie z regułami opisanymi w Instrukcji Technicznej O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Warszawa 1992, 1.6. W ramach czynności wykonania zdjęć lotniczych Zamawiający otrzyma: 1. operat techniczny z wymienioną w punkcie II zawartością, 2. zdjęcia lotnicze zapisane na twardych dyskach zewnętrznych z wyjściem USB 2.0; do dysków dołączyć należy szczegółowy spis zawartości każdego dysku przy czym kopia tego spisu musi być dołączona do operatu technicznego. 2. Zdjęcia lotnicze należy przetworzyć do postaci ortofotomapy przy wykorzystaniu: 2.1. współrzędnych środków rzutów zdjęć lotniczych określonych w trakcie nalotu fotogrametrycznego 2.2 punktów polowej osnowy fotogrametrycznej, 2.3 aerotriangulacji, 2.4 numerycznego modelu terenu NMT. Ad. 2.1.: Środki rzutów zdjęć lotniczych: Współrzędne środków rzutów kamery określone w poszczególnych układach współrzędnych Gdańsk 70 i PUWG 2000 muszą być skorygowane o mimośród anteny GPS względem zewnętrznego środka rzutów kamery, 9

10 Ad. 2.2.: Polowa osnowa fotogrametryczna: Zakłada się, że w procesie opracowania ortofotomapy wykorzystane zostaną zarówno współrzędne środków rzutów zdjęć jak również zasygnalizowane przed nalotem punkty polowej osnowy fotogrametrycznej. Polową osnowę fotogrametryczną należy zaprojektować, zasygnalizować w terenie przed nalotem i pomierzyć według poniżej opisanych zasad: 1. Fotopunkty (w tym także fotopunkty kontrolne) należy rozmieścić wg. poniżej przedstawionych zasad: a) po 2 fotopunkty należy zlokalizować w narożnikach bloku aerotriangulacji (oraz po 2 fotopunkty w miejscach załamania bloku o ile wystąpią), b) kolejne fotopunkty należy usytuować wzdłuż krawędzi prostopadłych do osi szeregów w pasach pokrycia poprzecznego, c) 6 fotopunktów należy usytuować wewnątrz obszaru opracowania ortofotomapy, Wyżej wymienioną osnowę fotogrametryczną muszą uzupełniać fotopunkty kontrolne - ilość fotopunktów kontrolnych musi wynosić 20% wszystkich punktów osnowy nie mniej jednak niż 10 punktów. 2. Fotopunkty należy lokalizować w terenie przy uwzględnieniu następujących zaleceń: a) w miarę możliwości fotopunkty powinny być sytuowane przy drogach (m.in. w znacznym stopniu ułatwia to wykonywanie prac pomiarowych), b) fotopunkty powinny być sytuowane w miejscach odsłoniętych, oddalonych od wysokich obiektów takich jak budynki, drzewa (odległość od tego typu obiektów nie może być mniejsza niż ich wysokość), c) fotopunkty należy obierać na płaskim gruncie, d) fotopunkty należy sytuować w miejscach nie narażonych na zniszczenie punktu i sygnału, e) fotopunkty należy obierać w miejscach gwarantujących pożądaną trwałość sygnalizacji (w miarę możliwości powinny one być wybierane na podłożu twardym, umożliwiającym sygnalizację punktu poprzez jego malowanie),. Zaleca się sygnalizowanie w wybranych lokalizacjach po dwóch punktów, usytuowanych w niewielkiej odległości od siebie (np. w odległości kilkunastu metrów). Ostatecznemu pomiarowi terenowemu podlegać będzie tylko jeden z tych dwóch punktów, wybrany po wykonaniu zdjęć i stwierdzeniu jego dobrej widoczności. Opisane zalecenie zapobiega przypadkom zniszczenia lub chwilowego przesłonięcia punktu w momencie wykonywania zdjęć lotniczych (np. przez samochód). 3. Do sygnalizacji fotopunktów należy stosować: a) w przypadku sygnałów malowanych bezpośrednio na twardym podłożu (asfalt, chodnik betonowy itp.) należy wykorzystywać farbę matową odporną na działanie warunków atmosferycznych (np. farby emulsyjne, chlorokauczukowe, nitrocelulozowe itp.). W przypadku przedmiotowej pracy (zdjęcia barwne i zdjęcia IR) zaleca się zastosować do sygnalizacji punktów farbę o kolorze czerwonym - na czarnym tle, b) w przypadku sygnałów tzw. wykładanych należy je mocować centrycznie nad punktem i przytwierdzać gwoździami do czterech palików wbitych równo z ziemią. Sygnały tzw. wykładane mogą być namalowane na podłożu z papy izolacyjnej lub na sklejce wodoodpornej albo też na płycie z tworzywa 10

11 sztucznego itp. 4. Kształt, wielkość i kolor znaków sygnalizacyjnych powinny być zgodne z zapisami 26 punkt 9 oraz z załącznikiem nr 26 Wytycznych Technicznych K-2.7. Zasady wykonywania prac fotolotniczych ; w szczególności w przypadku niniejszej pracy należy zastosować wzorzec znaku sygnalizacyjnego nr 1 z w/w załącznika nr 26 przy czym średnica centru znaku (elementu zasadniczego) nie powinna być mniejsza niż 3xGSD. Centrum sygnału zarówno malowanego jak i wykładanego - powinno pokryć się z centrum punktu stabilizowanego z dokładnością 1 cm. Przed planowanym terminem wykonania zdjęć należy dokonać przeglądu stanu sygnalizacji punktów i w tych przypadkach gdzie to będzie niezbędne należy wykonać aktualizację sygnalizacji. Bezpośrednio po wykonaniu zdjęć należy dokonać pełnego sprawdzenia stanu polowej sygnalizacji w terenie. 5. Współrzędne punktów osnowy fotogrametrycznej należy pozyskać w oparciu o pomiary terenowe - wykonywane techniką GPS. 6. Dla wszystkich fotopunktów należy sporządzić opisy topograficzne; zawartość tego typu opisu topograficznego opisana jest poniże w punkcie II Elementem tego typu opisów są także dwie fotografie stanowiska pomiarowego przy czym na odpowiednim rysunku w/w opisów topograficznych należy strzałkami oznaczyć kierunki fotografowania stanowiska pomiarowego. W kadrze zdjęcia stanowiska pomiarowego bezwzględnie musi być umieszczony numer fotopunktu. 7. Pełną dokumentację techniczną z procesu projektowania lokalizacji fotopunktów, z sygnalizacji fotopunktów, z procesu ich pomiaru (łącznie z opisami topograficznymi i z fotografiami fotopunktów) oraz z procesu obliczeń należy zamieścić w oddzielnej części (lub w oddzielnym tomie) operatu technicznego. 8. Dokładność wynikowa wyznaczenia współrzędnych fotopunktów nie powinna być mniejszą niż mp +/-0.05m. i mh +/-0.05m. 9. Ustala się, że z procesu projektowania, sygnalizacji i pomiaru fotopunktów powstanie niżej opisana dokumentacja: 1. część ogólna: sprawozdanie techniczne z procesu projektowania fotopunktów, mapa topograficzna z projektowaną lokalizacją fotopunktów (na każdym arkuszu mapy musi znaleźć się odpowiednia legenda wraz z listą punktów); w przypadku konieczności wykorzystywania przy projektowaniu lokalizacji fotopunktów kilku arkuszy map topograficznych do dokumentacji należy dołączyć szkic przeglądowy tych arkuszy map. sprawozdanie techniczne z sygnalizacji i pomiaru fotopunktów (z opisaniem zastosowanych sposobów sygnalizacji punktów, z opisaniem techniki pomiaru, osiągniętych dokładności itp.), zbiorcze wykazy współrzędnych fotopunktów w układach współrzędnych płaskich Gdańsk 70 i PUWG 2000 oraz w układzie wysokości Kronsztadt oddzielnie dla każdego fotopunktu należy zestawić opis topograficzny fotopunktu zawierający: 11

12 zdjęcie lotnicze w skali naturalnej (tzn. w skali kopii stykowej np. ok. 1:10000), z naniesioną lokalizacją fotopunktu i jego projektowanym numerem, wycinek zdjęcia lotniczego w skali około 1:2000 z naniesioną lokalizacją fotopunktu i jego numerem, standardowy opis topograficzny fotopunktu, indywidualna karta fotopunktu z informacjami opisowymi takimi jak: numer, współrzędne X,Y,Z w układach: Gdańsk 70 i PUWG 2000, dwa zdjęcia fotograficzne stanowiska pomiarowego GPS z widoczną lokalizacją fotopunktu; w kadrze każdego zdjęcia musi być odfotografowany numer fotopunktu zapisany np. na specjalnej, przenośnej tablicy. Wzór opisu topograficznego fotopunktu jest załącznikiem do dokumentu Wytyczne dla Wykonawcy barwnej, cyfrowej ortofotomapy miasta Gdyni określającego zasady skompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzny, który to dokument przekazany zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy pracy. Wyżej przedstawioną listę dokumentów należy przygotować zarówno w postaci cyfrowej jak i w postaci stosownego wydruku zestawionego jako oddzielna część (lub jako oddzielny tom) operatu technicznego. Ad. 2.3.: Aerotriangulacja: Niezbędny w opracowaniu ortofotomapy proces aerotriangulacji należy przeprowadzić przy wykorzystaniu zarówno współrzędnych w/w fotopunktów jak i współrzędnych w/w środków rzutów poszczególnych zdjęć. W związku z powyższym w procesie aerotriangulacji należy zastosować oprogramowanie umożliwiające na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie w/w współrzędnych środków rzutów zdjęć. Zakłada się, że wszystkie zdjęcia zostaną wyrównane w jednym bloku aerotriangulacji; dopuszcza się odstąpienie od tego warunku ale wymaga ono uzgodnienia na piśmie - z Zamawiającym. Stosowny protokół z procesu aerotriangulacji musi być dołączony do operatu technicznego przedmiotowej pracy. Parametr δo charakteryzujący dokładność wyrównania bloku w procesie aerotriangulacji dla przedmiotowej pracy nie powinien przekraczać wielkości δo=6μm.; parametry charakteryzujące dokładność wpasowania modeli w osnowę fotogrametryczną nie powinny przekroczyć wielkości: RMSExy = 0.15m., RMSEz= 0.15m. (uwaga: określenie RMSExy = 0.15m. oznacza wielkość wektora błędu a nie błąd współrzędnej x lub współrzędnej y ). Proces aerotriangulacji należy wykonać w układzie współrzędnych Gdańsk 70 ; ze względu na potrzeby cyfrowej ortofotomapy opracowywanej w układzie współrzędnych PUWG 2000 wyniki aerotriangulacji należy przeliczyć w drodze odpowiedniej transformacji do tego układu. Ustala się, że w wyniku wykonania aerotriangulacji powstanie oddzielna część (lub oddzielny tom) operatu technicznego zawierająca: sprawozdanie techniczne z wykonania aerotriangulacji z wymienieniem zastosowanego programu, oraz ze wskazaniem układu współrzędnych, który został przyjęty jako pierwotny dla aerotriangulacji, wykaz współrzędnych fotopunktów w w/w dwóch układach współrzędnych,, 12

13 wykaz współrzędnych środków rzutów kamery - w w/w dwóch układach współrzędnych,, szkic bloku zawierający schemat rozmieszczenia zdjęć, podział na arkusze map w skali 1:2000, rozmieszczenie punktów osnowy wraz z numerami, statystyka procesu wyrównania aerotriangulacji, charakterystyka dokładnościowa wyrównania w tym: - błąd średni a priori pomiarów fotogrametrycznych, - błąd średni a priori na punktach osnowy, - odchyłki sytuacyjne i wysokościowe na punktach osnowy i punktach kontrolnych, - błąd średni obserwacji po wyrównaniu, - błąd średni kwadratowy wpasowania bloku w punkty osnowy, - błąd średni na punktach kontrolnych. wykaz współrzędnych punktów osnowy po wyrównaniu, wyznaczone elementy orientacji każdego zdjęcia. Wyżej przedstawioną listę dokumentów należy przygotować zarówno w postaci cyfrowej jak i w postaci stosownego wydruku zestawionego jako oddzielna część (lub jako oddzielny tom) operatu technicznego. Szczegółowy wykaz zawartości tej części dokumentacji zawarty będzie w dokumencie Wytyczne dla Wykonawcy ortofotomapy miasta Gdyni określającego zasady skompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzny, który to dokument przekazany zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy pracy. Ad. 2.4.: Numeryczny Model Terenu NMT: Zamawiający informuje Wykonawcę, że Numeryczny Model Terenu (NMT) musi zostać opracowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych dla potrzeb przedmiotowej ortofotomapy. W celu opracowania NMT należy pomierzyć punkty w regularnej siatce o oczku nie większym niż 5m oraz należy dodatkowo pomierzyć inne charakterystyczne punkty niezbędne do prawidłowego odwzorowania rzeźby terenu; w szczególności elementami tworzącymi NMT m.in. powinny być: punkty w regularnej siatce o oczku nie większym niż 5m, wszystkie inne charakterystyczne punkty rzeźby terenu takie jak np.: lokalne wzniesienia i lokalne zagłębienia, charakterystyczne pikiety wysokościowe itp. linie szkieletowe rzeźby terenu, linie nieciągłości rzeźby terenu takie jak: skarpy, nasypy, wały przeciwpowodziowe, uskoki itp. tzw. obszary planarne (jeziora, stawy) itp., linie opisujące krawędzie nadziemnych, sztucznych form terenu takich jak np. mosty i wiadukty. Dokładność nowo powstałego NMT powinna charakteryzować się błędem średnim mh +/-0,25m.; dopuszcza się obniżenie dokładności NMT na terenach rolnych i leśnych za wyjątkiem występujących na tego typu terenach utwardzonych fragmentach np. typu drogi, place itp. 13

14 Dla terenów zalesionych, dla których na zdjęciach nie będzie widoczna powierzchnia terenu dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę archiwalnego NMT np. NMT wykorzystywanego podczas opracowania wcześniejszych wersji ortofotomapy dla terenów objętych niniejszym zamówieniem. W tego typu przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania NMT na własny koszt - z MODGiK w Gdyni lub z CODGiK w Warszawie oraz do sprawdzenia poprawności geometrycznej pozyskanego NMT poprzez jego nałożenie na modele stereoskopowe utworzone z właściwych zdjęć. Wszystkie przypadki wykorzystania archiwalnego NMT należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie oraz należy je szczegółowo opisać wraz z oceną poprawności geometrycznej oraz wraz ze wskazaniem ich lokalizacji - w Sprawozdaniu Technicznym. Niezależnie od powyższych kilku stwierdzeń - w związku z faktem, że NMT jest traktowany przez Zamawiającego jako oddzielny produkt opracowania (oprócz jego wykorzystania w procesie wytworzenia ortofotomapy) Wykonawca pracy musi uzgodnić na piśmie - szczegółową charakterystykę techniczną NMT (w tym m.in. zawartość, strukturę, dokładność i szczegółowość NMT) z Zamawiającym (uwaga: struktura NMT musi być zgodna z stosownymi zapisami Wytycznych Technicznych: Baza Danych Topograficznych). Ze względu na istotną dla dokładności ortofotomapy jakość NMT Zamawiający nakłada na Wykonawcę ortofotomapy obowiązek przedłożenia w ramach przekazywanej dokumentacji - ostatecznej postaci NMT wraz z wynikami przeprowadzonych przez siebie prac testowych. Ustala się, że układem odniesienia wysokości dla NMT jest układ Kronsztadt 86 oraz że NMT pierwotnie opracowany zostanie w układzie współrzędnych Gdańsk 70. W szczególności w ramach niniejszej pracy należy opracować numeryczny model terenu w następujących postaciach: w postaci danych pomiarowych NMT, w postaci danych archiwalnych NMT (model TIN i TTN), w postaci tzw. użytkowego NMT o boku siatki GRID równym 5 m Dla potrzeb cyfrowej ortofotomapy opracowywanej w układzie współrzędnych PUWG 2000 dane liczbowe NMT należy przetransformować do tego układu współrzędnych. 3. Ortofotomapy dostosowane do układów współrzędnych: Gdańsk 70 i PUWG 2000 należy opracować w oddzielnych procesach technologicznych. 4. Zamawiający zwraca uwagę, że ortofotomapa musi być skorygowana geometrycznie dla nadziemnych, sztucznych form terenu takich jak np. mosty i wiadukty. W przypadku występowania na ortofotomapie tego typu obiektów Wykonawca ortofotomapy powinien bądź wykonać dodatkowe pomiary w celu uzupełnienia Numerycznego Modelu Terenu o linie opisujące krawędzie takich obiektów lub też w procesie mozaikowania powinien tak dobierać ortoobrazy, aby na wynikowej ortofotomapie zniekształcenia obiektów typu: mosty / wiadukty nie były widoczne. 5. Ustala się, że przedmiotowa cyfrowa ortofotomapa będzie spasowana tonalnie w taki sposób, że przy całościowym jej traktowaniu nie ujawnią się miejsca mozaikowania poszczególnych zdjęć oraz że nie będą występowały różnice w kolorystyce. 14

15 Zamawiający zwraca uwagę, iż przy wykonywaniu czynności mozaikowania należy stosować zasady przedstawione w 15 Wytycznych Technicznych K-2.8 przy czym za niedopuszczalne w procesie mozaikowania uważa się jego wykonywanie w obrębie takich obiektów jak np. budynki. W procesie mozaikowania należy wykorzystać nadirowe fragmenty zdjęć o minimalnym efekcie kładzenia się obiektów wysokich. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju powierzchni wodnych (np. rzeki, jeziora, stawy, potoki itp.) Wykonawca pracy dokona korekty naturalnej kolorystyki tych powierzchni na wyraźnie kontrastującą względem otoczenia przy czym kolorystyka tych powierzchni powinna być jednakowa na całym obszarze opracowania ortofotomapy; nie dopuszcza się do pozostawienia na ortofotomapie takich zjawisk jak np. odbicia światła na powierzchni wody, niejednakowe kierunki falowania wody, różny kontrast itp. Niezależnie od powyższego przy projektowaniu i stosowaniu nowej kolorystyki powierzchni wodnych Wykonawca pracy powinien w miarę możliwości - uwzględnić warunek pozostawienia na ortofotomapie istotnych informacji o stanie środowiska wodnego. 6. Obraz rastrowy cyfrowej ortofotomapy w obydwu układach współrzędnych - należy uzupełnić o standardowe wektorowe elementy dotyczące godeł arkuszy, opisów pozaramkowych, nazw geograficznych, siatki układu współrzędnych itp.; w szczególności ortofotomapa w poszczególnych układach współrzędnych powinna zawierać następujące dane wektorowe: 6.1. Ortofotomapa w układzie współrzędnych Gdańsk 70 : godło danego arkusza ortofotomapy dla skali 1:2000, standardowe ramki arkuszy ze stosownym opisem pozaramkowym dla skali 1:2000, granice administracyjne gmin i powiatów, nazwy gmin, powiatów i miejscowości, nazwy ulic miasta, nazwy rzek, jezior, potoków, zbiorników wodnych itp. w tych przypadkach kiedy będzie to technicznie uzasadnione, siatka kwadratów układu współrzędnych Gdańsk 70 z opisanymi na marginesach wartościami, ortofotomapa w układzie współrzędnych PUWG 2000 : godło danego arkusza ortofotomapy dla skali 1:2000,, standardowe ramki arkuszy ze stosownym opisem pozaramkowym dla skali 1:2000, granice administracyjne gmin i powiatów, nazwy gmin, powiatów i miejscowości, nazwy ważniejszych ulic miasta, nazwy rzek, jezior, potoków, zbiorników wodnych itp. w tych przypadkach kiedy będzie to technicznie uzasadnione, siatka kwadratów układu współrzędnych PUWG 2000 z opisanymi na marginesach wartościami, Uwaga: Zarówno ortofotomapę w obydwu układach współrzędnych - jak i Numeryczny Model Terenu należy zapisać w formacie Oracle Locator. 15

16 III.PRODUKTY OPRACOWANIA (DOKUMENTACJA TECHNICZNA PODLEGAJĄCA PRZEKAZANIU ZAMAWIAJACEMU): W ramach wykonania przedmiotowej pracy Zamawiający otrzyma: 1. Komplet cyfrowych zdjęć lotniczych wraz z operatem technicznym dotyczącym tej części prac (szczegółowo ten temat jest przedstawiony w punkcie II.1.5.1/2 niniejszych Warunków Technicznych) 2. Ortofotomapę i NMT w układzie współrzędnych Gdańsk 70 ; w szczególności w odniesieniu do ortofotomapy i NMT w tym układzie współrzędnych Zamawiający otrzyma: 2.1. ortofotomapę cyfrową opracowaną dla kompozycji RGB zapisaną na płytach DVD (lub na zewnętrznym twardym dysku z wyjściem USB 2.0); niewymienione dotąd szczególne parametry techniczne tej ortofotomapy: dostosowana redakcyjnie do skali 1:2000, format przekazania: format graficzny GeoTIFF z kompresją JPG Q=4, dla każdego arkusza ortofotomapy należy wygenerować plik TFW (plik zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące formatu GeoTIFF). dla każdego ortoobrazu (arkusza ortofotomapy) należy przygotować pliki wektorowe w formatach: DXF, DGN i DWG zawierające wymagane opisy oraz wymagane elementy graficzne (granice i siatki układu współrzędnych) z podziałem na treść będącą wewnątrz arkusza ortofotomapy oraz na treść stanowiącą tzw. opis pozaramkowy; wymienione pliki muszą mieć takie same nazwy jak odpowiadające im pliki arkuszy ortofotomapy. Ustala się następujące nazewnictwo i zawartość warstw wektorowych ortofotomapy: - opisy ortoobrazów: opisy z nazwami plików ortoobrazów, - ramka ortoobrazów: ramka ortoobrazów, - opisy pozaramkowe: opisy pozaramkowe, - siatka kwadratów: siatka kwadratów układu współrzędnych, - nazwy miejscowości: opisy z nazwami miejscowości, - nazwy ulic: opisy z nazwami ulic, - pozostałe opisy: opisy z wszelkimi pozostałymi nazwami (oprócz nazw miejscowości i nazw ulic), - inne: inne wyżej nie wymienione elementy ortofotomapę cyfrową w w/w kompozycji barwnej bez podziału na arkusze - o obniżonej rozdzielczości do: 0,5m, 2m i 10m. Ortofotomapy o obniżonej rozdzielczości należy opracować na podstawie ortofotomapy oryginalnej tj. o rozdzielczości 0,10m. Przedmiotowe ortofotomapy należy zapisać w formacie GeoTIFF bez kompresji przy czym dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW. 2.3.Numeryczny Model Terenu (NMT) w postaci danych pomiarowych, w postaci tzw. modelu archiwalnego (model TIN i TTN) i w postaci tzw. modelu użytkowego o boku siatki GRID równym 5 m wydruk przeglądowy arkuszy ortofotomapy RGB w skali 1:25000 (tzw. indeks ortofotomap) przygotowany na ploterze o rozdzielczości obrazu nie mniejszej niż 600dpi. (na papierze fotograficznym ) w jednym egzemplarzu; oprócz standardowych opisów informacyjnych treścią tego 16

17 wydruku musi być też siatka arkuszy ortofotomapy w skali 1:2000 wraz z opisami godeł tych arkuszy. W operacie technicznym należy dołączyć zapis cyfrowy w/w wydruku przeglądowego arkuszy ortofotomapy z oddzieleniem treści wektorowej. Niezależnie od powyżej wymienionego wydruku dokument nazywany indeksem ortofotomap będzie też wydrukowany w mniejszej skali w formacie A3 (na zwykłym papierze) i załączany do operatu technicznego. Uwaga: opis płyt DVD z zapisem wszystkich wersji ortofotomapy i NMT (w obydwu układach współrzędnych) musi być zgodny z wzorcem załączonym w w/w Wytycznych dla Wykonawcy ortofotomapy miasta Gdyni określającego zasady skompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzny, który to dokument przekazany zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy pracy; w przypadku przedkładania danych cyfrowych na dyskach zewnętrznych sposób i zawartość stosownego opisu dysku musi być uzgodniony z Zamawiającym. 3. ortofotomapę i NMT w układzie współrzędnych PUWG2000 ; w szczególności w odniesieniu do ortofotomapy i NMT w tym układzie współrzędnych Zamawiający otrzyma: 3.1.ortofotomapę cyfrową opracowaną dla kompozycji RGB zapisaną na płytach DVD (lub na zewnętrznym twardym dysku z wyjściem USB 2.0); niewymienione dotąd szczególne parametry techniczne tej ortofotomapy: dostosowana redakcyjnie do skali 1:2000, format przekazania: format graficzny GeoTIFF z kompresją JPG Q=4, dla każdego arkusza ortofotomapy należy wygenerować plik TFW. dla każdego ortoobrazu (arkusza ortofotomapy) należy przygotować pliki wektorowe w formatach: DXF, DGN i DWG zawierające wymagane opisy oraz wymagane elementy graficzne (granice i siatki układu współrzędnych) z podziałem na treść będącą wewnątrz arkusza ortofotomapy oraz na treść stanowiącą tzw. opis pozaramkowy; wymienione pliki muszą mieć takie same nazwy jak odpowiadające im pliki arkuszy ortofotomapy. Nazewnictwo i zawartość warstw wektorowych ortofotomapyw układzie współrzędnych PUWG2000 jest takie same jak dla ortofotomapy w układzie Gdańsk 70 (punkt IV.1.1.): 3.2. ortofotomapę cyfrową w w/w kompozycji barwnej bez podziału na arkusze - o obniżonej rozdzielczości do: 0,5m, 2m i 10m. Ortofotomapy o obniżonej rozdzielczości należy opracować na podstawie ortofotomapy oryginalnej tj. o rozdzielczości 0,10 m. Ortofotomapy należy zapisać w formacie GeoTIFF bez kompresji przy czym dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW. 3.3.Numeryczny Model Terenu (NMT) w postaci danych pomiarowych, w postaci tzw. modelu archiwalnego (model TIN i TTN) i w postaci tzw. modelu użytkowego o boku siatki GRID równym 5 m wydruk przeglądowy arkuszy ortofotomapy RGB w skali 1:25000 (tzw. indeks ortofotomap) przygotowany na ploterze o rozdzielczości obrazu nie mniejszej niż 600dpi. (na papierze fotograficznym ) w dwóch egzemplarzach; oprócz standardowych opisów informacyjnych treścią tego wydruku musi być też siatka arkuszy ortofotomapy w skali 1:2000 wraz z opisami godeł tych arkuszy. W 17

18 operacie technicznym należy dołączyć zapis cyfrowy w/w ortofotomap przeglądowych z oddzieleniem treści wektorowej. Niezależnie od powyżej wymienionego wydruku dokument nazywany indeksem ortofotomap będzie też wydrukowany w mniejszej skali w formacie A3 (na zwykłym papierze) i załączany do operatu technicznego. 4. operat techniczny z wszystkich wykonanych prac zestawiony według zasad opisanych w tzw. Wytycznych dla Wykonawcy barwnej, cyfrowej ortofotomapy miasta Gdyni określających zasady skompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który to dokument przekazany zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy pracy. Uwaga: Wszystkie dokumenty dotyczące ortofotomapy RGB w układzie współrzędnych PUWG zarówno cyfrowe jak i papierowe w tym zapisy cyfrowe ortofotomapy, należy przygotować w dwóch oddzielnych zestawach jednym przeznaczonym dla Zamawiającego i drugim przeznaczonym dla WODGiK w Gdańsku, IV. WARUNKI GWARANCJI: 1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji, na jakość wykonanych prac. 2. W czasie trwania gwarancji Zamawiającemu przysługuje na podstawie pisemnego zgłoszenia bezpłatne usuwanie usterek. 3. Usterki powinny być usuwane w terminie 21 dni (kalendarzowych) od daty otrzymania zgłoszenia. 4. Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji przedmiotu Umowy wygasają z upływem 36 miesięcy licząc od daty przyjęcia bez usterek przedmiotu Umowy. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Wykonawca niniejszej pracy jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli całego procesu wytworzenia ortofotomapy; wyniki kontroli wewnętrznej w postaci stosownych protokółów kontroli - muszą być przedłożone wraz z operatem z wykonania pracy. 2. Szczegóły dotyczące zawartości operatu technicznego w tym także szczegóły określające sposób skompletowania dokumentacji wynikowej, zawartość poszczególnych pozycji w tym raporty z wewnętrznej kontroli poszczególnych faz wykonania ortofotomapy, szczegółowa zawartość stosownego sprawozdania technicznego, wzory opisów nośników elektronicznych, wzory opisów teczek operatu, wzory oprawy introligatorskiej dokumentacji technicznej itp. są przedstawione w oddzielnym dokumencie zatytułowanym: Wytyczne dla Wykonawcy barwnej, cyfrowej ortofotomapy miasta Gdyni określające zasady skompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w WODGiK w Gdańsku, który to dokument przekazany zostanie wyłonionemu w przetargu Wykonawcy pracy. 18

19 3. Zamawiający informuje, że ewentualne niejasności dotyczące przedmiotowej pracy (w tym także propozycje zmian dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych) powinny być uzgadniane z jego upoważnionym przedstawicielem. Załączniki: 1. Szkic zasięgu terytorialnego cyfrowych zdjęć lotniczych oraz cyfrowej ortofotomapy. 19

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy) Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć pionowych oraz barwnej

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Infrastruktury Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. (71) 770 41 39 Załącznik nr 2 do dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH z Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH ORAZ ORTOFOTOMAPY DLA CAŁEGO POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn 1 OBOWIĄZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.4.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) Opis Przedmiotu Zamówienia - WT ORTO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Oleśnica, 2008 r.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Oleśnica, 2008 r. Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warunki techniczne wykonania cyfrowej ortofotomapy dla powiatu oleśnickiego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Osnowa fotogrametryczna

Osnowa fotogrametryczna składa się z wszystkich punktów biorących udział w aerotriangulacji, dzieli się na polową i kameralną. Polowa osnowa fotogrametryczna (fotopunkty) to zbiór punktów które mają określone współrzędne z odpowiednią

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH - uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych, aktualizacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Produkt I - ORTOFOTOMAPA

Produkt I - ORTOFOTOMAPA Wytyczne dla Wykonawców projektu MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYSTEMU LPIS - OPRACOWANIE CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY DLA OBSZARU około 87 000 KM 2 (Aktualizacja ORTO 87) określające zasady kompletowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ Miasto i Gmina Dzierzgoń Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM.

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZNYCH DLA OBRĘBÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU MIĘDZYRZECZ. W PUWG-2000. W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA Wykonanie fotogrametrycznych ukośnych i pionowych zdjęć lotniczych wraz z lotniczym skaningiem laserowym,

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT Załącznik do ustawy STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT 1. Stawki podstawowe, zwane dalej Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych,

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI

MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI Załącznik nr 1 MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI Wykaz materiałów przeznaczonych dla CODGiK Komplet Nr 1 Pierworysy redakcyjne: 1. Działów wodnych T17 2. Obszarów zalewanych T18 3. Hydroizobat T19 4. Wód T20

Bardziej szczegółowo

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych:

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: pełny opisowych geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: pełny

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

Kamil Karlikowski Podstawowe zasady i procedury opracowania mapy do celów projektowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Kamil Karlikowski Podstawowe zasady i procedury opracowania mapy do celów projektowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Kamil Karlikowski Podstawowe zasady i procedury opracowania mapy do celów projektowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 131-144 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a d e m i a e O s

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! w celach poglądowych Dokumentu Obliczenia Opłaty

Szanowni Państwo! w celach poglądowych Dokumentu Obliczenia Opłaty Szanowni Państwo! Poniższy załącznik do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) został

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 86/119. Załącznik

Kancelaria Sejmu s. 86/119. Załącznik Kancelaria Sejmu s. 86/119 Załącznik WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Lokalizacja obiektu: Obiektem bedącym przedmiotem opracowania jest obszar Miasta Rzeszów. Położony jest na arkuszach: 7.122.29, 7.123.29, 7.123.30,

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn Kancelaria Sejmu s. 85/116 ORAZ ZASADY USTALANIA TYC 1. - 16. 2. - 3. 1) K a) 0,5 nia: postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno kartograficznych związanych z : Archiwizacją baz danych-przetworzeniem zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej operatów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI URZĘDU MIASTA GDYNI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka 39 09-100 Płońsk GG.6642.. Gmina Miejscowość.. Nr działki 1. Informacje o aktualnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. a...z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr. a...z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr Załącznik Nr 5 zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa Prezydentem m. Lublin, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej w imieniu którego działa:...... zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejscowość.. Nr działki

Gmina Miejscowość.. Nr działki WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka 39 09-100 Płońsk GG.6642.. Gmina Miejscowość.. Nr działki 1. Informacje o aktualnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo