Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy) Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć pionowych oraz barwnej ortofotomapy Miasta Białystok. Przestrzenny zakres opracowania obejmuje obszar około 103 km 2 teren miasta Białystok w granicach administracyjnych oraz kołnierz minimum 200 m. Dla tego obszaru należy wykonać zdjęcia fotogrametryczne cyfrowe zdjęcia lotnicze a na ich podstawie cyfrową ortofotomapę. 1. Wykonanie zdjęć lotniczych Miasta Białystok, w tym: a) Zdjęcia lotnicze powinny zostać wykonane w okresie od r. do r. w zależności od stanu pogody i rozwoju roślinności, przy niebie bezchmurnym (0/8) lub pełnym zachmurzeniu (8/8) i wysokim pułapie chmur. b) Stan liści na drzewach nie może całkowicie przesłonić szczegółów położonych poniżej. c) Rozdzielczość terenowa zdjęć: pixel < 0.05 m. d) Zdjęcia lotnicze należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi K-2.7. e) Zdjęcia powinny charakteryzować się brakiem chmur i ich cieni na obrazie. f) Wykonanie kamerą cyfrową typu kadrowego zdjęć fotogrametrycznych o wielkości piksela terenowego 0,05 m, w zakresach spektralnych R, G, B, CIR, R, G g) Przeprowadzenie procesu odtajnienia zdjęć h) Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub mailem o konkretnym terminie wykonywania zdjęć lotniczych. 2. Opracowanie ortofotomapy, w tym: a) Pozyskanie materiałów źródłowych. b) Wykonanie aerotriangulacji. c) Aktualizacja NMT dla celów ortorektyfikacji. d) Opracowanie cyfrowej, barwnej ortofotomapy (tj. ortorektyfikacja zdjęć, mozaikowanie, korekta radiometryczna) z pikselem terenowym 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 w kompozycji barw naturalnych R,G,B i nienaturalnych CIR,R,G. e) Średni błąd położenia pixela na ortofotomapie nie większy niż 3 x wielkość pixela. f) Opracowanie na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 cyfrowych wersji ortofotomapy całego Miasta Białystok z wielkością pixela wynoszącą: 1m, 2m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m. g) Wykonanie wydruku 4 egzemplarzy mapy przeglądowej w skali 1: i oprawienie ich w antyramy lub ramy aluminiowe oraz przekazanie źródłowego pliku ploterowego. h) Wymagany termin realizacji : 16 sierpień 2016r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszymi Warunkami technicznymi. 1

2 II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Obowiązującymi układami odniesień przestrzennych są: Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000", strefa Zasady podziału na arkusze map w skali 1:2000 w tym układzie znajdują się w Instrukcji technicznej O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821); III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Zamawiający przekaże Wykonawcy, w trybie roboczym, Numeryczny Model Terenu dla obszaru opracowania z 2014 roku. IV. WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH 1. Założenia i wymagania wstępne do wykonania zdjęć lotniczych Wykonawca wykona kamerą cyfrową fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o GSD 0,05m (dla miasta Białystok w jego granicach administracyjnych i kołnierzu). GSD - terenowy wymiar piksela o jakości fotograficznej i geometrycznej gwarantującej prawidłowe wykonanie cyfrowej orotofotomapy o żądanej dokładności, określonej w pkt. V niniejszych Warunków technicznych. Nie wyklucza się opracowania na podstawie zamawianych zdjęć, wektorowej mapy numerycznej i innych opracowań kartograficznych. 2. Projekt i pomiar osnowy fotogrametrycznej Dopuszcza się rezygnację z sygnalizacji osnowy fotogrametrycznej zakładając jednak utrzymanie wymaganych dokładności ortofotomapy. Przykładami takich obiektów mogą być: środki okrągłych włazów kanalizacyjnych, elementy armatury naziemnej urządzeń podziemnych, narożniki płyt chodnikowych, inne trwałe i dające się jednoznacznie zidentyfikować elementy leżące na powierzchni gruntu. Wykonawca wykona projekt osnowy fotogrametrycznej zakładający uprzedni pomiar współrzędnych środków rzutów kamery w locie. Przy założeniu równoczesnego wyrównania obserwacji GPS z obserwacjami fotogrametrycznymi (tzw. metoda CBA wspólne wyrównanie obserwacji fotogrametrycznych i GPS, pozwalające na indywidualne dla każdego szeregu modelowanie przesunięcia i dryftu współrzędnych środków rzutów). Punkty osnowy fotogrametrycznej należy umieścić wg zasad: a) Po 2 F-punkty (XYZ) w narożnikach bloku i miejscach załamania bloku, b) F-punkty (XYZ) wzdłuż krawędzi prostopadłych do osi szeregów w pasach pokrycia poprzecznego. 2

3 c) Fotopunkty na brzegu bloku, wzdłuż kierunku nalotu, należy rozmieścić co 3 bazy. d) Fotopunkty wewnątrz bloku zdjęć zaprojektować tak, aby łączna liczba fotopunktów XYZ na obszarze opracowania była nie mniejsza niż 1 fotopunkt na 15 zdjęć bloku. Punkty te należy projektować, w miarę możliwości, w pasach pokrycia poprzecznego szeregów zdjęć. e) Dodatkowo zaprojektować i pomierzyć punkty w liczbie nie mniejszej niż 100 punktów na obszar opracowania. Punkty te w procesie aerotriangulacji będą stanowiły punkty kontrolne. Punkty te powinny być projektowane z dala od fotopunktów. f) Wszystkie fotopunkty, muszą leżeć na powierzchni terenu. Wykonawca może pomierzyć dodatkowe punkty osnowy w terenie, zgodnie z własnym doświadczeniem w tym zakresie. Osnowa fotogrametryczna zaprojektowana przez Wykonawcę powinna zagwarantować wytworzenie ortofotomapy o żądanej dokładności lokalizacyjnej (punkt V.3.a). 3. Parametry nalotu i parametry zdjęć lotniczych 1) Wykonane fotogrametryczne zdjęcia lotnicze muszą spełniać następujące warunki: a) Powierzchnia obiektu około 103 km 2 b) Terenowy piksel obrazowania dla Miasta Białystok (GSD): nie większy niż 0.05 m. c) Pokrycie podłużne zdjęć: p = 60 %. d) Pokrycie poprzeczne zdjęć: q = 30 %. e) Wysokość słońca nad horyzontem: > 30º. f) Na wlotach i wylotach należy wykonać po dwa dodatkowe zdjęcia przed i za granicą obszaru opracowania. 2) Nie jest wymagane powiązanie osi szeregów i miejsc wyzwolenia kamery z podziałem sekcyjnym map (tzw. zdjęcia celowane). Jednakże wymaga się zachowania kierunku lotów: wschód-zachód lub północ-południe. Szczegółowy układ szeregów, miejsca wyzwolenia kamery oraz wysokość lotu zależą od użytej kamery. Istotne jest jedynie takie zaprojektowanie zdjęć, aby spełniały powyższe wymagania dotyczące rozdzielczości i wzajemnego pokrycia. 3) Wykonawca wykona zdjęcia lotnicze o parametrach dokładnościowych i jakości, zapewniającej opracowanie ortofotomapy, o której mowa w pkt. V. 4) Na obszarze fotografowania występują tereny zamknięte, których obraz stanowi informacje niejawne oznaczone klauzulą tajne. Przy fotografowaniu tych terenów należy stosować przepisy w zakresie informacji niejawnych - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) oraz Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w brzmieniu przedstawionym w załączniku Nr 2 do umowy. Oznacza to, że Wykonawca musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. 4. Pora wykonania zdjęć Ze względu na charakter obiektu i zastosowanie zdjęć (wielkoskalowe) termin wykonania to okres od r. do Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie uda się wykonać zdjęć w ww. terminie, termin wykonania zdjęć w terminie późniejszym musi być uzgodniony i zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego. 3

4 Porę dnia (godziny fotografowania) należy dobrać tak, aby wysokość słońca nad horyzontem była nie mniejsza niż 30 o. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zdjęć bezcieniowych w przypadku pełnego zachmurzenia przy wysokim pułapie chmur. 5. Wybór kamery Wykonawca wykona zdjęcia lotnicze kamerą spełniającą następujące warunki: 1) Kamera cyfrowa typu kadrowego oparta o matrycę CCD, o dużej zdolności rozdzielczej (tzw. kamera wielkoformatowa, lub specjalistyczna kamera średnioformatowa). Wyklucza się kamery typu skaner elektrooptyczny. 2) Jednoczesna rejestracja w czterech zakresach spektralnych (R,G,B i CIR). 3) Elektroniczny system kompensacji rozmazania typu TDI (Time Delayed Integration) 4) Możliwość obrazowania w zakresach R,G,B i CIR z terenowym pikselem większym nie więcej niż 5 razy liniowo od piksela w zakresie panchromatycznym. Pod pojęciem wielkoformatowe lotnicze kamery cyfrowe rozumie się kamery o konstrukcji opartej na prostokątnych tablicach sensorów CCD, dających czarno-białe obrazy. Na obecnym etapie rozwoju kamery wielkoformatowe są wielogłowicowymi zespołami kamer (zwykle ośmiogłowicowymi), pracujących synchronicznie. Cztery z ośmiu głowic pracują w zakresie panchromatycznym, pozostałe cztery głowice wielospektralne rejestrują obszar pokrywający się (w przybliżeniu) z łącznym obszarem rejestrowanym przez głowice panchromatyczne. Każda z głowic wielospektralnych rejestruje teren w innym zakresie spektralnym: niebieskim (B), zielonym (G), czerwonym (R) i bliskiej podczerwieni (CIR). Kamery cyfrowe wyposażone są w elektroniczny system kompensacji rozmazania obrazu spowodowany ruchem samolotu TDI (ang. Time Delayed Integration). Przykładem lotniczych, wielkoformatowych kamer cyfrowych spełniających powyższe wymagania są: kamera DMC firmy Intergraph, kamera UltraCam (model D, X i Xp) firmy Vexcel Imaging (MicroSoft). Pod pojęciem średnioformatowe lotnicze kamery cyfrowe rozumie się specjalistyczne kamery cyfrowe, budowane na bazie kamer wielkoformatowych, dające obrazy o jakości geometrycznej i radiometrycznej porównywalnej z jakością obrazów z kamer wielkoformatowych. Jedyną istotną różnicą jest mniejszy zasięg obrazowania (przy takim samym GSD). Spośród kamer średnioformatowych, do realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się tylko te, które posiadają elektroniczny system kompensacji rozmazania TDI, są konstrukcyjnie przystosowane do pomiaru położenia kamery w locie (system GPS) i posiadają stabilizowane zawieszenie. Przykładami takich kamer średnioformatowych są: RMK D (Intergraph), UltraCamL (Microsoft), UltraCamLp (Microsoft). 6. Określenie współrzędnych środków rzutów (technologia DGPS) Podczas realizacji zdjęć Wykonawca dokona precyzyjnego pomiaru współrzędnych środków rzutów w trakcie nalotu w technologii DGPS. Dopuszczalny i pożądany jest pomiar w locie wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GPS/INS. W takim przypadku 4

5 Wykonawca może zmodyfikować osnowę fotogrametryczną, wymaganą w punkcie IV.2, zgodnie ze swoim doświadczeniem. 7. Kontrola zdjęć 1) Wykonawca dokona wewnętrznej kontroli jakości radiometrycznej i geometrycznej zdjęć lotniczych w oparciu o Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych 2) Podczas kontroli zdjęć, Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na prześwietlenia. Zdjęcia powinny charakteryzować się dużym kontrastem przy czytelności szczegółów w cieniach i na jasnych powierzchniach. Dopuszcza się nie więcej niż 3 istotne obiekty (np. dachy budynków, place, ulice itp.) prześwietlone na zdjęciu z wyłączeniem tych, które nie są prześwietlone na zdjęciach sąsiednich oraz zostaną wykorzystane do wykonania ortofotomapy. 3) Wyniki kontroli zdjęć lotniczych będą udokumentowane raportem potwierdzającym spełnienie wymaganych parametrów. 8. Odtajnienie zdjęć Z uwagi na występowanie na obszarze fotografowania terenów zamkniętych, których obraz stanowi informacje niejawne oznaczone klauzulą tajne, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonane zdjęcia lotnicze poddać procedurze odtajnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 9. Zapis cyfrowy zdjęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu cyfrowe fotogrametryczne zdjęcia w następującej postaci i formacie: Kompozycje barwne w barwach rzeczywistych R,G,B i nierzeczywistych CIR,R,G wyostrzone ( pan-sharpened ). Format: TIFF + plik nagłówkowy tfw, kompresja nie wyższa niż Q=4, rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z kanałów R,G,B oraz CIR,R,G). 10. Operat techniczny wykonania zdjęć lotniczych Wykonawca opracuje Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych zawierający m.in.: 1) Sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdjęć lotniczych, 2) Plan lotu, 3) Karty pracy fotolotniczej, 4) Wykaz wykonanych zdjęć ze wszystkimi danymi: liczba, GSD, data nalotu. 5) Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania, 6) Metrykę kamery, 7) Mapę przeglądową fotopunktów, 8) Operat techniczny wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery (technika 9) DGPS), 10) Raport z pomiaru ekscentru anteny GPS. 5

6 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, po wykonaniu zdjęć lotniczych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty wykonania zdjęć dla całego obszaru opracowania. V. OPRACOWANIE ORTOFOTOMAPY 1. Aerotriangulacja 1) Aerotriangulację przestrzenną należy rozwinąć na bazie osnowy fotogrametrycznej, NMT i ewentualny pomiar w terenie techniką GPS (zgodnie z punktem IV.2). W procesie aerotriangulacji wymaga się wykorzystanie precyzyjnych środków rzutów pomierzonych w locie technologią DGPS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie pomierzonych elementów orientacji zewnętrznej. 2) Zalecaną metodą aerotriangulacji jest aerotriangulacja blokowa, równoczesna, automatyczna. 3) Wykonawca przeprowadzi wyrównanie aerotriangulacji w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 [24] 4) Wymagana dokładność wyrównania bloku zdjęć nie powinna być gorsza niż mo = 2 μm 5) Wykonawca opracuje Operat aerotriangulacji, w wersji cyfrowej oraz w wersji drukowanej, zawierający: a) sprawozdanie techniczne zawierające opis obiektu, charakterystykę użytych materiałów, opis procesu technologicznego; b) wykaz współrzędnych punktów osnowy wraz z charakterystyką dokładności; c) szkic bloku w formie graficznej zawierający schemat rozmieszczenia zdjęć, d) podział na arkusze map w skali 1:2000, rozmieszczenie punktów osnowy i punktów kontrolnych wraz z numerami i wektorami błędów; e) statystykę procesu wyrównania; f) charakterystykę wyrównania zawierającą: błąd średni a priori pomiarów fotogrametrycznych, błąd średni a priori na punktach osnowy, odchyłki sytuacyjne i wysokościowe na punktach osnowy i punktach kontrolnych w jednostkach terenowych, błąd średni obserwacji po wyrównaniu sigma, błąd średni kwadratowy wpasowania bloku w punkty osnowy, błąd średni na punktach kontrolnych; g) wykaz współrzędnych punktów osnowy po wyrównaniu; h) wyznaczone elementy orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia; i) projekt fotogrametryczny po wyrównaniu; j) dane obserwacyjne GPS, wyniki wyrównania i obliczeń. 2. Numeryczny model rzeźby terenu W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje utworzenia Numerycznego Modelu Terenu a jedynie jego aktualizację. Wykonawca wykorzysta Numeryczny Model Terenu przekazany przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt III i dokona jego ewentualnych korekt. Korekty o których mowa dotyczą obszarów na których zaistniały zmiany ukształtowania powierzchni terenu, np. w wyniku robót ziemnych towarzyszących dużym inwestycjom. W przypadku wątpliwości, 6

7 Wykonawca skonsultuje się z Zamawiającym. Model ten zostanie uzupełniony o pomiar elementów wystających ponad teren (takich jak wiadukty, mosty), dla prawidłowego ich odwzorowania na ortofotomapie. W przypadku stwierdzenia zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu na określonym obszarze, Wykonawca, dla tego obszaru (czy obszarów), uaktualni istniejący NMT w układzie współrzędnych PUWG 2000 na podstawie danych pomiarowych NMT z modelu stereo, danych archiwalnych NMT (TIN) otrzymanych od Zamawiającego, tworząc wynikowy - użytkowy NMT w strukturze regularnej siatki GRID o boku siatki równym 10 m. Tak zaktualizowany wynikowy NMT będzie przedmiotem odbioru. Zakres obszarowy NMT, format zapisu oraz forma towarzyszących metryk i zbiorów metadanych pozostają zgodne z przekazanymi przez Zamawiającego. Zbiory danych NMT, metryki oraz metadane będą przedmiotem odbioru. 3. Generowanie ortofotomapy i mozaikowanie Ortofotomapa z pikselem 0,05 m (Miasto Białystok w granicach administracyjnych z kołnierzem). 1) Wykonawca opracuje ortofotomapy będące przedmiotem zamówienia w wersji wyostrzonej w barwach naturalnych R,G,B oraz CIR,R,G. Ortofotomapy zostaną opracowane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000[24]. Opracowane ortofotomapy mają się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi i dokładnościowymi: a) Rozmiar piksela: 0,05 m (poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość) w jednostkach terenowych). b) Wartość maksymalna średniego błędu położenia pixela: bezwzględna (względem osnowy geodezyjnej) nie większa niż 3 piksele (tj. 0,15 m) c) Zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bitów/piksel dla każdego wyciągu). 2) Modułem obszarowym ortofotomapy jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 prostokątny obszar arkusza mapy w skali 1:2000. Zasady podziału i oznaczenia arkuszy są zgodne z zapisami w Instrukcji technicznej O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT (wysokości w układzie Kronsztadt 86) w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG ) Wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia. Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice tonalne sąsiadujących ortoobrazów. Wymagane jest ujednolicenie pod względem tonalnym, barw i kontrastów oraz między sąsiednimi modułami obszarowymi (arkuszami mapy) tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wzrokowych. 4) Mozaikowanie należy wykonać dla ortoobrazów w układzie współrzędnych PUWG ) Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby tworzyły jednolitą powierzchniowo całość. 7

8 6) Linie mozaikowania zdjęć należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać nadirową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki, drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonana ortofotomapa charakteryzowała się jak najlepszą jakością. 7) Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortofotomapy tak, aby: a) nie było różnic tonalnych pomiędzy arkuszami ortofotomapy dla całego obszaru opracowania, b) nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach arkuszy ortofotomapy, c) nie było błędów mozaikowania w postaci zniekształceń, rozciągnięć obiektów na ortofotomapie w pasach mozaikowania. 8) Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów ortofotomapy (zgodnie z zaleceniami rozdziału IX Wytycznych technicznych K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000) tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność treści ortofotomapy. 9) Wykonawca dokona podziału ortofotomapy na moduły w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania. 10) Proces technologiczny tworzenia ortofotomapy podlega wewnętrznej kontroli jakości. Proces kontroli musi być zgodny z zapisami w Wytycznych technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wersja 1.0 uzupełniona, GUGiK, Warszawa, maj Dla wszystkich opracowanych sekcji ortofotomapy zawartość metryki i metadanych muszą być zgodne z zapisami w Wytycznych technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wersja 1.0 uzupełniona, GUGiK, Warszawa, maj ) Wykonawca dokona zapisu modułów ortofotomapy w formacie TIFF z kompresją nie wyższą niż Q=4, dla każdego pliku dołączy nagłówkowy plik w formacie TFW. 12) Zbiory finalne cyfrowych ortofotomap, metryki modułów oraz metadane będą przedmiotem odbioru. Ich formaty muszą być zgodne z zapisami w Wytycznych technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wersja 1.0 uzupełniona, GUGiK, Warszawa, maj Ortofotomapa całego obszaru opracowania Wykonawca przygotuje na podstawie ortofotomap z pikselem 0,05m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000, cyfrowe wersje fotoplanu całego obszaru (bez podziału na arkusze), o wielkości piksela:1m, 2m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG Wykonawca zapisze fotoplany w formacie GeoTIFF. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące GeoTIFF. 5. Wykonanie map przeglądowych 8

9 Wykonawca opracuje w postaci cyfrowej mapę przeglądową w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000, w formacie shp, zawierającą na poszczególnych warstwach: kontury i numery zdjęć lotniczych, godła arkuszy ortofotomapy w układzie współrzędnych PUWG 2000, granice podziału administracyjnego na tle ortofotomapy całego obszaru opracowania o którym mowa w ppkt. 3) VI. VII. POZOSTAŁE USTALENIA 1) Na etapie wykonywania zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy Wykonawca będzie na bieżąco wyjaśniał i ustalał z Zamawiającym niedopowiedziane w niniejszych Warunkach technicznych szczegóły dotyczące opracowania, działając na rzecz osiągnięcia celu stawianego przez Zamawiającego przed niniejszym zamówieniem. 2) Wszelkie uzgodnienia w trybie roboczym, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wymagają formy pisemnej i podpisania przez obie Strony. KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA 1) Opracowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dane podlegają procesowi wewnętrznej kontroli danych przez Wykonawcę. Kontrola danych dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych, zgodności ze standardami jak i poprawności merytorycznej, tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacją terenową, jak również zgodności wykonania z zapisami niniejszych Warunków technicznych. Wyniki kontroli wewnętrznej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w postaci protokołów kontroli wewnętrznej. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu i poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ww. wyniki prac w terminie 7 dni od wezwania. VIII. WYKAZ MATERIAŁÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU ZAMAWIAJĄCEMU: 1. Wykaz materiałów podlegających przekazaniu: Wykonanie zdjęć lotniczych a) Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych zgodnie z punktem IV.10 niniejszych Warunków technicznych. b) Wyniki kontroli fotograficznej i geometrycznej zdjęć lotniczych, o którym mowa w punkcie IV.7 niniejszych Warunków technicznych. c) Wyciągi barwne IR w oddzielnych plikach, zapisane zgodnie z punktem IV.9) niniejszych Warunków technicznych. d) Kompozycje barwne wyostrzone w barwach rzeczywistych R,G,B i nierzeczywistych CIR,R,G zapisane w formacie zgodnie z punktem IV.9. niniejszych Warunków technicznych. 9

10 e) Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy dokładności wykonanych produktów, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku. f) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. Opracowanie ortofotomapy a) Operat aerotriangulacji zgodnie z punktem V.1.e) niniejszych warunków technicznych. b) Linie mozaikowania w formacie wektorowym (dgn, dwg, shp) c) Ortofotomapa w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 z pikselem 0,10 m i 0,05 m w podziale na moduły, zapisane zgodnie z punktem V.3 niniejszych warunków technicznych. d) Cyfrowe ortofotomapy całego obszaru, o wielkości piksela: 1m, 2m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000, zapisane zgodnie z punktem V.4 niniejszych Warunków technicznych. e) Uaktualniony numeryczny model rzeźby terenu w układzie współrzędnych PUWG 2000 w formie danych pomiarowych NMT, archiwalnego NMT oraz użytkowego NMT, zapisany zgodnie z pkt V.2 niniejszych Warunków technicznych. Punkt ten dotyczy przypadku gdy zaistnieje potrzeba aktualizacji NMT na określonym obszarze. f) Mapy przeglądowe w postaci cyfrowej, opracowane zgodnie z pkt V.4. g) Mapa przeglądowa w postaci wydruku na papierze. h) Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy dokładności wykonanych produktów, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku. i) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. j) Metryki NMT i ortofotomapy, przygotowane zgodnie z Wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych (TBD) wersja 1.0 uzupełniona, GUGiK, Warszawa, maj 2008 oraz wykaz materiałów źródłowych oraz materiałów powstałych w ramach realizacji zadania. Wszystkie cyfrowe materiały podlegające przekazaniu Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostaną przekazane, w dwóch egzemplarzach, zapisanych na osobnych twardych dyskach zewnętrznych z wyjściem USB 2.0 lub 3.0, wraz z wentylowaną obudową. Zamawiający Wykonawca 10

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Infrastruktury Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. (71) 770 41 39 Załącznik nr 2 do dokumentu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych

Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH ORAZ ORTOFOTOMAPY DLA CAŁEGO POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn 1 OBOWIĄZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA Wykonanie fotogrametrycznych ukośnych i pionowych zdjęć lotniczych wraz z lotniczym skaningiem laserowym,

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Oleśnica, 2008 r.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Oleśnica, 2008 r. Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warunki techniczne wykonania cyfrowej ortofotomapy dla powiatu oleśnickiego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH z Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.4.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) Opis Przedmiotu Zamówienia - WT ORTO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Zadanie II Opis przedmiotu zamówienia Warunki techniczne na wykonanie naziemnego skanowania laserowego wnętrz 2 piętra Zamku w Łańcucie oraz na tej podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Osnowa fotogrametryczna

Osnowa fotogrametryczna składa się z wszystkich punktów biorących udział w aerotriangulacji, dzieli się na polową i kameralną. Polowa osnowa fotogrametryczna (fotopunkty) to zbiór punktów które mają określone współrzędne z odpowiednią

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH - uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data...

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data... Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 2000 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza w skali 1:10000 rr-mm-dd Skala 1:2000 Rozmiar piksela 0.50 m Liczba arkuszy w skali 1:2000 25 Ocena zbiorcza Obiektu Obiekt Akceptacja (Tak/Nie)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Produkt I - ORTOFOTOMAPA

Produkt I - ORTOFOTOMAPA Wytyczne dla Wykonawców projektu MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH SYSTEMU LPIS - OPRACOWANIE CYFROWEJ ORTOFOTOMAPY DLA OBSZARU około 87 000 KM 2 (Aktualizacja ORTO 87) określające zasady kompletowania

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

, dnia. Formularz. 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

, dnia. Formularz. 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 1 6., dnia C 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej* 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Adam Boroń Marta Borowiec Andrzej Wróbel UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Streszczenie Ortofotomapa cyfrowa powstaje w wyniku przetworzenia pojedynczych zdjęć lotniczych w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Lokalizacja obiektu: Obiektem bedącym przedmiotem opracowania jest obszar Miasta Rzeszów. Położony jest na arkuszach: 7.122.29, 7.123.29, 7.123.30,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia

Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS blok Bochnia - 2014 Zdjęcia lotnicze okolic Bochni wykonane kamerą cyfrową DMCII-230 w dn.21.10.2012r Parametry zdjęć: Ck = 92.0071mm, skala

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych, aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I

IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I Potencjał informacyjny obrazu SPOT 5 na przykładzie ortofotomapy dla obszaru Polski Zbigniew Zdunek IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejscowość.. Nr działki

Gmina Miejscowość.. Nr działki WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka 39 09-100 Płońsk GG.6642.. Gmina Miejscowość.. Nr działki 1. Informacje o aktualnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 49 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk

GG Gmina Miejscowość.. Nr działki. STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka Płońsk WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 STAROSTA PŁOŃSKI ul. Płocka 39 09-100 Płońsk GG.6642.. Gmina Miejscowość.. Nr działki 1. Informacje o aktualnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla

Bardziej szczegółowo

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych:

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: pełny opisowych geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: pełny

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Dziennik Ustaw 17 Poz. 917 Załącznik nr 3 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy WZÓR 5. Miejscowość i data, dnia

Bardziej szczegółowo

EKOSYSTEMY LĄDOWE WBNZ - 700

EKOSYSTEMY LĄDOWE WBNZ - 700 EKOSYSTEMY LĄDOWE WBNZ - 700 Orientacja w terenie i rejestracja danych przestrzennych MAPA, KOMPAS, GPS Wyznaczenie powierzchni badawczych Powierzchnie badawcze Transekty Losowa vs. systematyczna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie

odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do umowy nr..z dnia. WARUNKI TECHNICZNE I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: II. odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie OBOWIĄZUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE Uwaga: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kutno: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie barwnej cyfrowej ortofotomapy miasta Kutno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych:

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych: 1. Zakres prac geodezyjnych: WARUNKI TECHNICZNE inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu prudnickiego a. inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach.

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Drony nad drogami Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZDW w Katowicach Referat Geodezji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33

PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33 PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH 33 Katarzyna Kwiecień PROJEKTOWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH DLA CELÓW POMIAROWYCH Zdjęcie lotnicze jest to zdjęcie wycinka terenu robione z powietrza za pomocą

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 3 Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy Autor: Dawid Zientek Mapa zasadnicza MAPA ZASADNICZA -

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo