ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl"

Transkrypt

1 S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH W RAMACH PROJEKTU KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW ETAP I REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ul. Fr. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1

2 I Definicje... 3 II Opis przedmiotu zamówienia... 5 II.1 Zadania... 5 II.2 Produkty pochodne II.3 Raporty i plany... 5 II.4 Obszar opracowania... 6 III Organizacja przedsięwzięcia... 6 III.1 Procedura odbiorowa... 6 III.2 Kontrola po stronie Zamawiającego... 7 III.3 Produkty pochodne podlegające dostawie przygotowanie do obioru... 8 III.4 Raporty i plany przygotowanie do odbioru... 8 IV Wymagania szczegółowe realizacji zadań IV.1 Układ odniesień przestrzennych IV.2 Podział obiektu na Bloki LIDAR IV.3 Dowiązanie danych LIDAR do układu odniesienia (georeferencja) IV.4 Parametry skaningu laserowego LIDAR IV.5 Terminy wykonania nalotów skanerem laserowym V Produkty podlegające dostawie informacje szczegółowe V.1 Produkt 1 chmura punktów LIDAR Standard I V.2 Produkt 2 chmura punktów LIDAR Standard II V.3 Produkt 3 - NMT V.4 Produkt 4 - NMPT Standard I V.5 Produkt 5 - NMPT Standard II V.6 Produkt 6 - zdjęcia cyfrowe V.7 Produkt 7 - ortofotomapa V.8 Produkt 8 - folder informacyjny i banery V.9 Plik metadanych Bloku Produktów V.10 Raport Dostawy VI Załączniki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2

3 I Definicje O ile w niniejszej Specyfikacji wyraźnie inaczej nie wskazano, następujące terminy będą miały następujące znaczenie: Blok LIDAR Wyodrębnione organizacyjnie i technologicznie jednostki produkcji pokryte w sposób jednorodny szeregami LIDAR (w jednakowych warunkach, tym samym kompletem sprzętu), podlegająca jednorodnemu wyrównaniu zawartych w nich danych LIDAR, oraz opracowaniu Produktów, w jednym ciągu technologicznym, podlegające w całości przekazaniu Zamawiającemu do odbioru i Kontroli. Blok produktów Komplet w standardzie I produktów 1, 3, 4, 6, 7 lub standardzie II produktów 2, 3, 5, 6, 7 opracowanych w ramach jednego Bloku LIDAR wraz z raportem dostawy i plikami metadanych Produktów i Bloku LIDAR. Raport postępu prac Raport dostarczany przez Wykonawcę opisujący postęp prac. Inspektor Nadzoru i Kontroli INiK: Kontrola Partia produktów Plan jakości Plan realizacji zamówienia: Płaszczyzny kontrolne Podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym, który będzie wspierał Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą przy monitorowaniu realizacji zamówienia, odbiorach produktów oraz ich niezależnej Kontroli i weryfikacji. Pod pojęciem Kontroli rozumie się kontrolę realizacji zamówienia wykonywanego przez Wykonawcę a w szczególności kontrolę ilościową i jakościową Bloków produktów dostarczanych przez Wykonawcę do odbioru.. Blok lub Bloki produktów dostarczane do odbioru. Dokument zawierający szczegółowy opis kluczowych etapów opracowania, wraz z metodyką wykonania, przyjętymi kryteriami kontroli, opisem wewnętrznych procedur zachowania jakości wdrożonych u Wykonawcy, przewidywanym sposobem raportowania. Dokument zawierający m.in. planowaną strukturę organizacyjną zamówienia u Wykonawcy, wykaz osób sprawujących nadzór nad realizacją projektu, procedury zarządzania projektem, wraz z harmonogramem wykonania prac Płaszczyzny służące do niezależnej kontroli geometrycznej Bloku LIDAR po wyrównaniu. Płaszczyzny te nie biorą udziału w wyrównaniu Bloku LIDAR, są odpowiednikiem punktów kontrolnych (check points) w aerotriangulacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3

4 Płaszczyzny referencyjne (inaczej: płaszczyzny dostosowania) Płaszczyzny służące do wpasowania sytuacyjnego i wysokościowego danych LIDAR (chmur punktów LIDAR) w przyjęty układ odniesień przestrzennych. Płaszczyzny takie, wraz z szeregami poprzecznymi w Bloku LIDAR oraz ciągłym pomiarem orientacji przestrzennej promieni laserowych (przy pomocy dgps/ins), pozwalają spiąć przestrzennie częściowo pokrywające się szeregi danych LIDAR w jeden, spójny geometrycznie blok, odniesiony do zadanego układu współrzędnych. Jest to odpowiednik procesu aerotriangulacji zdjęć lotniczych, a płaszczyzny referencyjne są odpowiednikami fotopunktów (control points) w aerotriangulacji. Produkt 1: Chmura punktów lidarowych po klasyfikacji, Standard I. Produkt 2: Chmura punktów lidarowych po klasyfikacji, Standard II. Produkt 3: Numeryczny model terenu w strukturze GRID. Produkt 4: Numeryczny model pokrycia terenu w strukturze GRID, Standard I. Produkt 5: Numeryczny model pokrycia terenu w strukturze GRID, Standard II. Produkt 6: Zdjęcia cyfrowe wraz z georeferencją, wykonywane kamerą cyfrową synchronicznie ze skaningiem. Produkt 7: Ortofotomapa Produkt 8: Materiały informacyjne o przebiegu i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia Produkty Produkty 1-8 wraz z raportami dostawy Produkty pochodne Wszelkie dane i materiały przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy opisane szczegółowo w niniejszej Specyfikacji. Protokół dostawy Protokół potwierdzający dostarczenie Partii produktów przez Wykonawcę do Zamawiającego. Protokół odbioru Protokół obioru końcowego Protokół poświadczający odebranie przez Zamawiającego Bloku produktów lub innego elementu zamówienia Protokół poświadczający odebranie przez Zamawiającego całości prac wykonanych przez Wykonawcę, jest podstawą do płatności. Raport dostawy Dokument podlegający przekazaniu wraz z Produktami 1-8. Raport kontroli Standard I: Raport przedstawiający wyniki Kontroli Bloku produktów. Standard lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanych Produktów, wymagany dla wskazanych obszarów opracowania. Parametry skaningu w Standardzie I oraz parametry wymaganych Produktów w tym standardzie są precyzyjnie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 4

5 Standard II: Wada Wykonawca Standard lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanych Produktów, wymagany dla wskazanych obszarów opracowania (wykonuje się dla miast: Gdańsk, Elbląg i Tczew. Parametry skaningu w Standardzie II oraz parametry wymaganych Produktów w tym standardzie są precyzyjnie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji. Oznacza taką cechę Bloku produktów, przekazanego Zamawiającemu do odbioru, która jest niezgodna z wymogami postawionymi w umowie lub warunkach technicznych w szczególności w zakresie kompletności i jakości. Wykonawca niniejszego zamówienia II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych. II.1 Zadania 1. Zadanie 1 Zaplanowanie, uzgodnienie z Zamawiającym (w formie akceptacji Planów nalotów) i wykonanie nalotów podczas których zostaną pozyskane dane wysokościowe techniką lotniczego skaningu laserowego LIDAR w Standardzie I i Standardzie II (w zależności od obszaru) oraz barwne cyfrowe zdjęcia lotnicze wykonane synchronicznie z pozyskaniem danych LIDAR. 2. Zadanie 2 dostarczenie zgodnie z harmonogramem do Zamawiającego Produktów pochodnych wykonanych na podstawie danych pozyskanych w Zadaniu Zadanie 3 raportowanie realizowanych prac w formie dostarczanych do Zamawiającego raportów i planów. II.2 Produkty pochodne. 1. Produkt 1 - Chmura punktów lidarowych po klasyfikacji, Standard I. 2. Produkt 2 - Chmura punktów lidarowych po klasyfikacji, Standard II. 3. Produkt 3 - Numeryczny model terenu w strukturze GRID. 4. Produkt 4 - Numeryczny model pokrycia terenu w strukturze GRID, Standard I. 5. Produkt 5 - Numeryczny model pokrycia terenu w strukturze GRID, Standard II. 6. Produkt 6 Zdjęcia cyfrowe wraz z georeferencją, wykonywane kamerą cyfrową synchronicznie ze skaningiem. 7. Produkt 7 Ortofotomapa 8. Produkt 8 Folder informacyjny o przebiegu i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia II.3 Raporty i plany Podczas realizacji prac sporządzane będą następujące dokumenty stanowiące raporty i plany 1. Plan realizacji zamówienia 2. Plan jakości 3. Plany nalotów 4. Raport postępu prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5

6 5. Plik metadanych Bloku Produktów / Produktu 6. Raport dostawy II.4 Obszar opracowania Obszar zamówienia został określony w postaci graficznej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Załącznik nr 1 stanowi materiał pomocniczy, jednoznacznie definiujący granice opracowania. Załącznik ten dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego i obejmuje obszar 163 arkuszy mapy w skali 1: to jest ok km Adres internetowy Załącznika nr 1: Załącznik nr 1 znajduje się na stronie RZGW Gdańsk w Części III SIWZ pod nazwą: Siatka NMT Żuławy 2. W obszarze zamówienia wyróżniono dwa rodzaje powierzchni - Standard I i Standard II- których granice pokrywają się z granicami arkuszy mapy w skali 1:10 000, układ PUWG 1992, podział międzynarodowy. 3. Obszar opracowania jest szczegółowo zdefiniowany w Załączniku nr 1 do Niniejszej Specyfikacji. Załącznik ten, dla każdego obiektu przedstawia: 1) Powierzchnie przedstawione w formie graficznej w postaci siatki arkuszy map w skali 1:10 000, układ PUWG 1992, obszarów podlegających opracowaniu w standardzie I i II. 2) Obszary podlegające opracowaniu w standardzie II w formie wykazu arkuszy map w skali 1:10 000, układ PUWG 1992, z podziałem na poszczególne miasta. 4. Powierzchnia podlegająca opracowaniu w standardzie II nie jest wliczana w powierzchnię podlegającą opracowaniu w standardzie I. III Organizacja przedsięwzięcia Językiem obowiązującym podczas realizacji zamówienia jest język polski. III.1 Procedura odbiorowa 1. Niepodzielną jednostką odbioru jest Blok produktów. 2. Wykonawca może zaplanować, wykonać i przekazać do odbioru Bloki produktów z obszaru mniejszego niż określony w zamówieniu. 3. Wykonawca opracuje Bloki produktów zgodnie z niniejszą specyfikacją. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu partię produktów do Kontroli Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do przekazania partii produktów Zamawiający wyznaczy termin dostawy nie później niż na 3 dni po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości. 5. Partię uważa się za dostarczoną w momencie podpisania przez obie strony Protokołu dostawy. 6. Zamawiający wykonuje Kontrolę dostarczonych Bloków produktów. 7. Zamawiający w ciągu nieprzekraczalnego terminu 15 dni roboczych od daty dostarczenia Bloku Produktów przez Wykonawcę wystawi Protokół odbioru Bloku produktów z klauzulą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 8. W przypadku gdy Blok produktów spełnia wymagania Zamawiającego w Protokole odbioru Bloku produktów pojawi się klauzula SPEŁNIA. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 6

7 9. W przypadku wykrycia wad czyli gdy Blok produktów nie spełnia wymagań Zamawiającego, Zamawiający wystawia Protokół odbioru Bloku produktów z klauzulą NIE SPEŁNIA 9.1. Na podstawie Protokołu odbioru Bloku produktów z klauzulą NIE SPEŁNIA Wykonawca zobowiązany jest do poprawy Bloku produktów i ponownego dostarczenia Bloku produktów po poprawie Po poprawie wad Wykonawca dostarcza Blok produktów i procedura odbiorowa przebiega dalej począwszy od punktu 3. III.2 Kontrola po stronie Zamawiającego 1. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania Kontroli podmiotowi wyłonionemu w drodze odrębnego postępowania przetargowego Inspektorowi Nadzoru i Kontroli (INiK), którego zalecenia i wytyczne będą wiążące dla Wykonawcy przy zachowaniu warunków umowy. 2. Przed przekazaniem Produktów Wykonawca przestawi Zamawiającemu szczegółowe zasady kompletowania i przekazywania Produktów pochodnych niniejszego zamówienia, gdzie określi: 1) zawartość przekazywanych Bloków produktów, 2) zasady nadawania nazw katalogów i tworzenia struktury katalogów na dyskach zewnętrznych, 3) zasady nadawania nazw plików i formaty plików przekazywanych Produktów, 4) format opisu nośników pamięci, 5) sposób unifikacji treści planów i raportów. Efektem tego uzgodnienia będzie formalny dokument: Wytyczne dla wykonawcy. Wytyczne te muszą zostać przedstawione przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego przed pierwszym odbiorem Bloku produktów. 3. Zadaniami kontrolującego będą: 1) Kontrola przekazywanych Produktów pochodnych i prac realizowanych przez Wykonawców, 2) organizacja odbiorów, 3) realizacja wszelkich działań mających na celu unifikację formy i formatów w zakresie wszelkich materiałów przekazywanych Zamawiającemu, 4) wyjaśnianie zapisów znajdujących się w niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami oraz w obowiązujących przepisach, 4. Zamawiający lub działający w jego imieniu INiK wykona Kontrolę polegającą na ilościowej i jakościowej ocenie Produktów pochodnych oraz weryfikację sposobu realizacji prac, która będzie składała się przynajmniej z następujących kroków: 1) Kontrola ilościowa: a) skontrolowaniu kompletności oraz zgodności obszarowej Produktów pochodnych z Planem zakresu obszarowego, b) skontrolowaniu możliwości poprawnego odczytania zapisanych danych, c) sprawdzeniu poprawności nazw plików, d) kontroli formatu plików, e) w przypadku ponownych kontroli - sprawdzeniu wersji plików na podstawie unikalnego identyfikatora liczbowego i porównanie go z zapisanym przy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7

8 pierwszej kontroli identyfikatorem w celu sprawdzenia, które pliki/elementy zostały poprawione przez Wykonawcę. 2) Kontrola jakościowa będzie polegała na zweryfikowaniu dostarczanych Produktów pochodnych pod kątem ich zgodności wykonania z zapisami Warunków Technicznych i obowiązującymi przepisami, a w tym osiągnięcia wymagań jakościowych. Po wykonaniu Kontroli powstanie odpowiedni protokół określający spełnienie lub niespełnienie wymagań zamówienia. 3) W każdej chwili Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli postępu realizacji jakichkolwiek prac po stronie Wykonawcy. Z wykonania kontroli powstanie odpowiedni raport. 5. W przypadku wykrycia wad Produktów w którymkolwiek kroku Kontroli Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Kontroli całego Bloku produktów, zwrócenia się do Wykonawcy o dostarczenie Bloku produktów bez wad a po przekroczeniu terminu odbioru, rozpoczęcia naliczania kar do momentu dostarczenia przez Wykonawcę Bloku produktów, dla którego nowo rozpoczęta kontrola zakończy się wynikiem pozytywnym. III.3 Produkty pochodne podlegające dostawie przygotowanie do obioru 1. Dostarczone Produkty muszą być kompletne i spełniać kryteria jakości postawione w niniejszej specyfikacji. 2. Bloki produktów mają być dostarczone do odbioru w jednej kopii na dyskach zewnętrznych o minimalnych parametrach: 1) USB 2.0 2) Pojemność 1 TB 3) System plików FAT32 lub NTFS 3. Po uzyskaniu akceptacji Produktu z klauzulą SPEŁNIA, Wykonawca dostarczy dodatkowe 3 komplety Produktów. (Ilość kompletów wymaganych do odbioru końcowego wynosi 4 jednakowe egzemplarze każdego produktu za wyjątkiem produktu 8). III.4 Raporty i plany przygotowanie do odbioru III.4.1 Plan realizacji zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego Planu realizacji zamówienia w formie papierowej i elektronicznej (PDF, doc), najpóźniej na 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy. Plan realizacji zamówienia zawiera w szczególności harmonogram wykonywania prac. Przy czym wstępny harmonogram prac Wykonawca dostarczy już przy składaniu oferty. 2. Plan realizacji zamówienia podlega akceptacji Zamawiającego w formie Protokołu odbioru. 3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę Planu realizacji zamówienia wystawi Protokół odbioru bądź zwróci się do Wykonawcy o poprawę w przypadku wykrycia wad (kompletności i jakości). 4. Plan realizacji zamówienia, a w szczególności harmonogram wykonywania prac podlega aktualizacji co 2 tygodnie (10 dni roboczych) i podlega akceptacji przez Zamawiającego. 5. Plan realizacji zamówienia stanowi koncepcję przewidywanej organizacji realizacji Projektu po stronie Wykonawcy i powinien zawierać następujące elementy: 1) harmonogram wykonywania prac 2) przewidywaną strukturę organizacyjną Projektu i plan komunikacji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8

9 3) podział zadań w przypadku wykonawcy wielopodmiotowego (konsorcjum firm), 4) wykaz osób sprawujących nadzór nad realizacją projektu (w tym osobę przewidzianą do kontaktów z Zamawiającym), 5) inne elementy organizacji przedsięwzięcia, które Wykonawca uznaje za ważne dla sprawnej organizacji i zachowania jakości. III.4.2 Plan jakości. 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego Planu jakości w formie papierowej i elektronicznej (PDF, doc), najpóźniej na 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy. 2. Plan jakości podlega akceptacji Zamawiającego w formie Protokołu odbioru. 3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę Planu jakości wystawi Protokół odbioru bądź zwróci się do Wykonawcy o poprawę w przypadku wykrycia wad (kompletności i jakości). 4. Plan jakości podlega aktualizacji w trakcie realizacji projektu w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do opisywanej treści jednak nie częściej niż co 2 tygodnie (10 dni roboczych) i podlega akceptacji przez Zamawiającego. 5. Plan jakości stanowi szczegółowy opis kluczowych etapów realizacji prac, wraz z metodyką wykonania, przyjętymi wskaźnikami jakości, wewnętrznymi procedurami kontroli i oceny jakości poszczególnych etapów technologicznych wdrożonymi u Wykonawcy oraz sposobem raportowania. 6. Plan Jakości powinien zawierać m.in.: 1) informacja o sprzęcie który będzie użyty do realizacji Projektu: a) skaner, jego podstawowe parametry, b) zasady i praktyka kalibracji skanera, c) system GPS/INS, software do post-processingu, d) kamera cyfrowa, jej podstawowe parametry wraz z informacją o kalibracji (wyznaczeniu elementów orientacji wewnętrznej, oraz wyznaczeniu elementów orientacji względem skanera). 2) stosowana metodyka georeferencji chmur lidarowych, a w tym: a) metodyka projektowania bloków LIDAR, b) zasady pomiaru elementów orientacji w locie GPS/INS i dowiązania do stacji referencyjnych, c) zasady lokalizacji i rodzaj płaszczyzn referencyjnych w bloku, d) techniki pomiaru płaszczyzn referencyjnych (sytuacyjnych i wysokościowych), e) metodyka wyrównania szeregów w bloku (w tym wykorzystanie pomiarów GPS/INS, wykorzystanie płaszczyzn referencyjnych, szeregów poprzecznych), f) przebieg procesu wyrównania (w tym stosowany software, stosowane kryteria jakości tego procesu, miary oceny jakości i wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu), g) stosowane metodyki kontroli georeferencji Bloku LIDAR na płaszczyznach kontrolnych i w pasach pokrycia poprzecznego, h) przewidywana dokładność określenia położenia punktów laserowych po wyrównaniu (błąd średni), pozyskanych zgodnie z niniejszymi Warunkami Technicznymi i poddanych georeferencji według metodyki proponowanej przez Wykonawcę, z rozróżnieniem na: dokładność sytuacyjną, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 9

10 dokładność wysokościową. Oceny te należy podać oddzielnie dla danych LIDAR pozyskiwanych w Standardzie I i Standardzie II. 3) stosowana metodyka kontroli kompletności i gęstości danych laserowych, wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu, 4) stosowana metodyka kontroli rozkładu równomierności gęstości danych laserowych, oraz wewnętrzne procedury oceny tej równomierności. 5) opis procesu klasyfikacji chmur punktów laserowych (stosowany software, metody filtracji, miary oceny jakości procesu klasyfikacji chmur punktów laserowych, wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu), 6) opis procesu kolorowania chmury punktów laserowych (używana kamera cyfrowa, określenie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć wykonanych tą kamerą, metodyka nadawania atrybutów RGB każdemu punktowi chmury LIDAR), używany software, 7) opis podziału sklasyfikowanej chmury punktów na moduły archiwizacji, 8) stosowane praktyki kontroli styków chmur punktów LIDAR po klasyfikacji na granicy Bloku LIDAR, 9) opis procesu tworzenia NMT w strukturze GRID z danych laserowych, wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu, 10) opis procesu tworzenia NMPT w strukturze GRID z danych LIDAR, wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu, 11) szczegółowy opis procesu georeferencji zdjęć wykonanych kamerą cyfrową (tj. wyznaczenia elementów orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia), wraz z oceną dokładności tego procesu. 12) opis procesu tworzenia ortofotomapy, wewnętrzne procedury oceny jakości tego procesu. III.4.3 Plan nalotu 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do Zamawiającego Planów nalotów w formie elektronicznej (PDF lub doc i shp), najpóźniej na 10 dni roboczych po podpisaniu umowy i przed planowanym rozpoczęciem nalotów. 2. Plany nalotów podlegają akceptacji Zamawiającego w formie Protokołu odbioru Planu nalotu. 3. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę Planu nalotu wystawi Protokół odbioru Planu nalotu bądź zwróci się do Wykonawcy o poprawę w przypadku wykrycia wad (kompletności i jakości). 4. Zamawiający może wykonać nalot w celu pozyskania danych LIDAR i barwnych zdjęć lotniczych tylko na podstawie odebranego przez Zamawiającego Planu nalotu. 5. Planu nalotów powinien zawierać niezbędne informacje o parametrach nalotu zapewniających pozyskanie danych LIDAR o parametrach wystarczających do wytworzenia Produktów 1-7 zgodnie z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikacji. 6. Minimalny zakres, treść i forma Planów nalotów zostanie określona przez Zamawiającego w trybie roboczym po podpisaniu Umowy. III.4.4 Plan zakresu obszarowego 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do Zamawiającego Plan zakresu obszarowego w formie papierowej i elektronicznej (PDF, doc, shp). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 10

11 2. Plan zakresu obszarowego zostanie przekazany Zamawiającemu 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy. 3. Plan zakresu obszarowego powinien zawierać podział obszaru przewidywanego przez Wykonawcę do realizacji na Bloki LIDAR - patrz rozdział IV.2, wraz z załącznikiem graficznym podziału na Bloki LIDAR, w tym przynajmniej: a) wykaz sekcji map 1: dla każdego Bloku LIDAR, b) powierzchnię każdego Bloku LIDAR, c) terminy zakończenia nalotów dla poszczególnych Bloków LIDAR. d) ewentualny podział dużych aglomeracji miejskich przewidywanych do realizacji na Bloki LIDAR - patrz rozdział IV.2 IV Wymagania szczegółowe realizacji zadań IV.1 Układ odniesień przestrzennych 1. Obowiązującym sytuacyjnym układem odniesienia dla Produktów jest układ PUWG Obowiązującym wysokościowym układem odniesienia dla Produktów jest układ Kronsztad 86. IV.2 Podział obiektu na Bloki LIDAR 1. Bloki LIDAR, stanowią wyodrębnione organizacyjnie i technologicznie jednostki. 2. Blok LIDAR stanowi na dalszych fazach realizacji, wyodrębniony samodzielny obszar: 1) pokrywany w sposób jednorodny szeregami LIDAR, w jednakowych warunkach, tym samym kompletem sprzętu (samolot plus skaner), 2) podlegający jednorodnemu wyrównaniu zawartych w nich danych LIDAR, 3) podlegający jednorodnemu opracowaniu Produktów w jednym, jednorodnym ciągu technologicznym, realizowanym przez jeden zespół osób, z wykorzystaniem jednorodnego software, spójnych metod opracowania, spójnej wewnętrznej kontroli jakości Produktów, itp. 4) podlegający w całości, przekazaniu Zamawiającemu do odbioru i Kontroli. 3. Podział obiektu na Bloki LIDAR dokonuje Wykonawca, zgodnie z własnym doświadczeniem, z zachowaniem wymagań specyfikacji. Linie podziału powinny przebiegać po granicach arkuszy map 1: Podziału dokonuje się w ten sposób, że Bloki LIDAR stykają się ze sobą i całkowicie wypełniają powierzchnię obiektu przewidzianą do opracowania. 4. Maksymalne wymiary Bloku LIDAR w zwartym obszarze opracowania wg. standardu I to długość 40 km i szerokość 25 km (powierzchnia około 1000 km 2 ). W przypadku jeśli obszar podlegający opracowaniu nie stanowi dużej, zwartej powierzchni (stanowi np. węższe obszary wzdłuż rzeki, lub obszary z enklawami nie podlegającymi opracowaniu) obiekt może być dzielony na mniejsze, nieregularne obszary opracowania, jednak nie mniejsze niż 200 km 2, dające się pokryć szeregami LIDAR nie dłuższymi niż 40 km. 5. W przypadku obszarów opracowywanych wg. standardu II niezależnym Blokiem LIDAR jest każdy obszar miejski podlegający opracowaniu przy uwzględnieniu punktu 6 poniżej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 11

12 6. Dopuszcza się podział dużych aglomeracji miejskich na kilka mniejszych obszarów produkcyjnych (kilka bloków LIDAR), jednak nie więcej niż na cztery. 7. Podział na Bloki LIDAR, dla obu standardów, stanowi element Planu zakresu obszarowego określonego III Zasady numerowania Bloków LIDAR. Każdy Blok LIDAR ma unikalny numer, wykorzystywany na dalszych etapach opracowania oraz funkcjonowania w zasobie geodezyjnym do jego identyfikacji i identyfikacji Produktów. Zasady numerowania Bloków LIDAR zostaną określone przez Zamawiającego w trybie roboczym po podpisaniu umowy. IV.3 Dowiązanie danych LIDAR do układu odniesienia (georeferencja) 1. Podstawą georeferencji sytuacyjnej i wysokościowej danych LIDAR, są płaszczyzny referencyjne a podstawą kontroli georeferencji - płaszczyzny kontrolne. 2. Płaszczyzny referencyjne (inaczej: płaszczyzny dostosowania) służą do wpasowania sytuacyjnego i wysokościowego danych LIDAR (chmur punktów LIDAR) w przyjęty układ odniesień przestrzennych. Płaszczyzny te, wraz z szeregami poprzecznymi w Bloku LIDAR oraz ciągłym pomiarem orientacji przestrzennej promieni laserowych (przy pomocy dgps/ins), pozwalają spiąć przestrzennie częściowo pokrywające się szeregi danych LIDAR w jeden, spójny geometrycznie blok, odniesiony do zadanego układu współrzędnych. Jest to odpowiednik procesu aerotriangulacji zdjęć lotniczych, a płaszczyzny referencyjne są odpowiednikami fotopunktów (control points) w aerotriangulacji. 3. Płaszczyzny kontrolne służą do niezależnej kontroli geometrycznej Bloku LIDAR po wyrównaniu. Płaszczyzny te nie biorą udziału w wyrównaniu Bloku LIDAR, są odpowiednikiem punktów kontrolnych (check points) w aerotriangulacji. 4. Liczbę płaszczyzn referencyjnych i ich rozmieszczenie w obszarze Bloku LIDAR pozostawia się do uznania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami używanej przez niego metody i technologii georeferencji chmur punktów (skaner, oprogramowanie do wyrównania szereg LIDAR w obrębie bloku), oraz własnego doświadczenia produkcyjnego w tym zakresie. Dobór liczby i rozmieszczenie płaszczyzn referencyjnych w bloku LIDAR musi zapewnić oczekiwaną dokładność georeferencji sytuacyjnej i wysokościowej danych LIDAR. Opis tej metody jest przedmiotem wymaganego Planu Jakości. 5. Dla każdego Bloku LIDAR należy zaprojektować i pomierzyć płaszczyzny kontrolne w liczbie nie mniej niż: 1) 6 lokalizacji płaszczyzn dla kontroli wysokościowej, 2) 4 lokalizacje płaszczyzn dla kontroli sytuacyjnej. Wymagana liczba płaszczyzn kontrolnych obowiązuje również w przypadku podziału obiektu na mniejsze, nieregularne Bloki LIDAR w standardzie I. 6. W standardzie II dla Bloków LIDAR o powierzchni mniejszej od 200 km 2 dopuszcza się zmniejszenie liczby płaszczyzn kontrolnych do nie mniej niż:. 1) 4 lokalizacji płaszczyzn dla kontroli wysokościowej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12

13 2) 3 lokalizacji płaszczyzn dla kontroli sytuacyjnej. 7. Płaszczyzny kontrolne powinny być rozmieszczone równomiernie w obszarze bloku i z dala od płaszczyzn referencyjnych. 8. Typową płaszczyzną kontrolną dla kontroli wysokości stanowi regularna sieć punktów na płaskiej powierzchni, o wymiarach nie większych jak 10x10m, zawierająca siatkę nie mniej niż 6x6 pomierzonych punktów. Płaszczyzna kontrolna powinna być tak zaprojektowana, aby łatwo i jednoznacznie dała się wyodrębnić z chmury punktów laserowych. Taką płaszczyznę można zaprojektować na płaskiej powierzchni asfaltowej, betonowej, korcie tenisowym itp. równej, płaskiej i utwardzonej powierzchni. 9. Płaszczyzna kontrolna dla kontroli sytuacyjnej musi być tak zaprojektowana, aby dawała możliwość oceny rozbieżności sytuacyjnej kontrolowanej chmury punktów niezależnie w kierunku lotu i w kierunku poprzecznym. Takimi płaszczyznami/obiektami przydatnymi dla tego celu mogą być np. załamania płatów dachu budynku, ściany budynków, wąskie rowy melioracyjne i podobne obiekty, dające się jednoznacznie zidentyfikować w terenie i wyróżnić w chmurze punktów laserowych. Ważny pozostaje wybór obiektów kontrolnych zorientowanych wzdłuż i w poprzek kierunku nalot LIDAR. 10. Dobrą i stosowaną formą płaszczyzn kontrolnych są płaskie, nachylone połacie dachów budynków, pozbawione dodatkowych elementów (kominów, okien dachowych, lukarn, itp.). Zaleca się w takim przypadku wybór kilku połaci dachów (3-4), zorientowanych w różne strony i widoczne z jednego stanowiska pomiarowego. Tak zorientowana grupa połaci jest ekwiwalentna wymaganym dwóm płaszczyznom kontroli jednocześnie: jednej płaszczyźnie kontrolującej wysokościowo i jednej kontrolującej sytuacyjnie. 11. Zalecaną metodą pomiaru sytuacyjnego płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych jest metoda GPS i tachimetria elektroniczna. Pomiar wysokościowy tych płaszczyzn należy dowiązać do reperów państwowej sieci niwelacyjnej. 12. Pozycja skanera laserowego ma być określana na bieżąco przy pomocy systemu dgps/ins. Parametry określania pozycji skanera: 1) częstotliwość rejestracji trajektorii: 1 Hz 2) dokładność wyznaczenia pozycji (błąd średni): m p 0,10 m m h 0,15 m 3) dokładność orientacji kątowej promienia laserowego: m 0,01º 13. Dowiązanie chmur punktów LIDAR do układu terenowego: 1) Trajektorię należy odnieść do co najmniej 2 stacji referencyjnych, każda położona nie dalej niż 25 km od obszaru nalotu. Stacjami referencyjnymi mogą być permanentnie działające stacje sieci ASG-EUPOS. W przypadku braku stacji w dopuszczalnej odległości, należy w obszarze prac założyć własną stację referencyjną, dowiązaną do min. 3-ch stacji sieci ASG-EUPOS. 2) W odniesieniu do każdej stacji należy określić trajektorię lotu. Różnice trajektorii, oddzielne dla każdej współrzędnej X, Y, h należy przedstawić w formie funkcji czasu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 13

14 3) Po stwierdzeniu zgodności trajektorii z obu stacji referencyjnych (w granicach błędów wyznaczenia) należy jako ostateczne wykorzystać dane trajektorii odniesione do bliższej stacji referencyjnej. 14. Wymagana dokładność określenia położenia punktów laserowych po wyrównaniu (błąd średni) wynosi: 1) w standardzie I: dokładność wysokościowa m h 0,15 m dokładność sytuacyjna m p 0,50 m 2) w standardzie II: dokładność wysokościowa m h 0,10 m dokładność sytuacyjna m p 0,40 m 15. Metodyka pomiaru płaszczyzn referencyjnych oraz metodyka ich wykorzystania w procesie wyrównania Bloku LIDAR powinny być wykazane w Planie Jakości. 16. Metodyka pomiaru płaszczyzn kontrolnych (sytuacyjnych i wysokościowych) oraz metodyka oceny na ich podstawie georeferencji danych LIDAR po wyrównaniu, powinny być wykazane w Planie Jakości. 17. Szczegółowe wyniki pomiaru płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych (sytuacyjnych i wysokościowych), stanowią integralną część Raportu dostawy danego Bloku LIDAR V.10 oraz częściowo zawarte są w pliku metadanych Bloku LIDAR. 18. Szczegółowe wyniki wyrównania Bloku LIDAR oraz wyniki kontroli georeferencji danych LIDAR stanowią integralną część Raportu dostawy danego Bloku LIDAR V.10 oraz częściowo zawarte są w pliku metadanych. 19. Wykonawca, natychmiast po powzięciu wiedzy o błędach, które wystąpiły podczas pomiaru płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych (sytuacyjnych i wysokościowych), uniemożliwiających dalsze ich wykorzystanie, jest zobowiązany do niezwłocznego powtórzenia pomiarów w których stwierdzono błędy. 20. Procedura kontroli georeferencji danych LIDAR po wyrównaniu wraz z kryteriami jakości tego procesu, realizowana przez Wykonawcę, jest szczegółowo opisana w rozdziale V.10. IV.4 Parametry skaningu laserowego LIDAR Wykonawca, natychmiast po powzięciu wiedzy o wadach, które wystąpiły podczas procesu skanowania laserowego, uniemożliwiających uzyskanie produktów pochodnych spełniających kryteria jakościowe wymagane przez Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji, jest zobowiązany do niezwłocznego powtórzenia skanowania szeregów LIDAR, w których stwierdzono wady. IV.4.1 Parametry skaningu laserowego LIDAR dla standardu I 1. Blok LIDAR pokrywa się równoległymi szeregami LIDAR, częściowo pokrywającymi się. Szeregi należy tak zaprojektować, aby cały Blok LIDAR pokryć danymi LIDAR, wraz z niezbędnym marginesem wychodzącym poza granice obszaru, o minimalnej planowanej szerokości nie mniej niż: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 14

15 1) 200 m poza granice równoległe do kierunku lotu (pierwszy i ostatni szereg w bloku), 2) 400 m poza granice prostopadłe do kierunku lotu, 2. Kąt poprzeczny skanowania: ±25º 3. Gęstość punktów laserowych (w pojedynczym pasie obrazowania). gęstość 4 punktów/m2. 4. Rozkład równomierności gęstości punktów laserowych Wymaga się, aby punkty laserowe pokrywały powierzchnię terenu równomiernie, tak, aby stosunek średniej odległości punktów laserowych w jednej linii i średnia odległość sąsiednich linii w centralnej strefie szeregu, zawierał się w przedziale od 1:1,5 do 1,5:1. 5. Średnica plamki promienia laserowego na powierzchni terenu: 0,50 m 6. Planowane pokrycie porzeczne między szeregami obrazowania 20% Uwaga: w terenach o dużych deniwelacjach, przy planowaniu przebiegu szeregów, należy uwzględnić wpływ deniwelacji na pokrycie poprzeczne między szeregami. 7. Planowana minimalna szerokość pasa pokrycia poprzecznego: 100 m 8. Maksymalna długość pojedynczego szeregu: 40 km 9. Minimum 2 szeregi poprzeczne w Bloku LIDAR 10. Kierunek nalotu LIDAR: północ-południe lub wschód-zachód, do uznania Wykonawcy 11. Dla obszarów produkcyjnych o wydłużonym kształcie (np. wzdłuż koryta rzeki) dopuszcza się inny kierunek nalotów, zgodny z orientacją obszaru. Obowiązująca pozostaje maksymalna długość pojedynczego szeregu, nie przekraczająca 40 km. 12. Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowych po wyrównaniu, oceniona na płaskich utwardzonych powierzchniach (takich jak boiska, korty, parkingi bez samochodów itp.) mh 0,15 m. 13. Rejestracja minimum czterech odbić (cztery echa ). 14. Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. 15. Synchroniczna rejestracja skanowanego pasa terenu kamerą cyfrową. Parametry rejestracji fotograficznej: 1) kamera cyfrowa umożliwiająca wykonanie barwnych zdjęć RGB o rozdzielczości terenowej umożliwiającej nadanie atrybutów RGB punktom laserowym LIDAR, 2) zasięg poprzeczny rejestracji nie mniej niż szerokość pasa skanowania LIDAR, 3) sztywne sprzężenie kamery z płytą montażową głowicy skanującej LIDAR, umożliwiające pomiar elementów orientacji zdjęć w locie (tj. położenie kamery w momentach ekspozycji oraz kąty obrotu kamery ω, φ, κ), 4) pokrycie podłużne zdjęć: 60% IV.4.2 Parametry skaningu laserowego LIDAR dla Standardu II: 1. Zamawiający wymaga wykonania skaningu LIDAR dla obszarów Standardu II, w dwóch niezależnych nalotach, o prostopadłym ułożeniu szeregów (w jednym kierunek wschódzachód, w drugim północ-południe), parametry skanowania w każdym nalocie jak poniżej, 2. Blok LIDAR pokrywa się równoległymi szeregami LIDAR, częściowo pokrywającymi się. Szeregi należy tak zaprojektować, aby cały Blok LIDAR pokryć danymi LIDAR, wraz z niezbędnym marginesem wychodzącym poza granice obszaru, o minimalnej planowanej szerokości nie mniej niż: 1) 200 m poza granice równoległe do kierunku lotu (pierwszy i ostatni szereg w Bloku LIDAR), 2) 400 m poza granice prostopadłe do kierunku lotu, 3. Kąt poprzeczny skanowania ±25º Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15

16 4. Gęstość punktów laserowych (w pojedynczym pasie zobrazowania) 6 punktów/m 2 5. Rozkład równomierności gęstości punktów laserowych. Wymaga się, aby punkty laserowe pokrywały powierzchnię terenu równomiernie, tak, aby stosunek średniej odległości punktów laserowych w jednej linii i średnia odległość sąsiednich linii w centralnej strefie szeregu, zawierał się w przedziale od 1:1,5 do 1,5:1. 6. Średnica plamki promienia laserowego na powierzchni terenu 0,50 m 7. Planowane pokrycie porzeczne między szeregami obrazowania 20% 8. Planowana minimalna szerokość pasa pokrycia poprzecznego 100 m 9. W wariancie tym nie są wymagane kontrolne szeregi poprzeczne. 10. Maksymalna długość pojedynczego szeregu 40 km 11. Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowych po wyrównaniu, oceniona na płaskich utwardzonych powierzchniach (takich jak boiska, korty, parkingi bez samochodów itp.) mh 0,10 m 12. Możliwość rejestracji minimum czterech odbić (cztery echa ). 13. Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. 14. Synchroniczna rejestracja skanowanego pasa terenu kamerą cyfrową. Parametry rejestracji fotograficznej: 1) kamera cyfrowa umożliwiająca wykonanie barwnych zdjęć RGB o rozdzielczości terenowej umożliwiającej nadanie atrybutów RGB punktom laserowym LIDAR, 2) zasięg poprzeczny rejestracji nie mniej niż szerokość pasa skanowania LIDAR, 3) sztywne sprzężenie kamery z płytą montażową głowicy skanującej LIDAR, umożliwiające pomiar elementów orientacji zdjęć w locie (tj. położenie kamery w momentach ekspozycji oraz kąty obrotu kamery ω, φ, κ), 4) pokrycie podłużne zdjęć: 60%. Dla opracowania w Standardzie II nie dopuszcza się rejestracji fotograficznej inaczej jak synchronicznie ze skanowaniem LIDAR. IV.5 Terminy wykonania nalotów skanerem laserowym 1. Mając na uwadze główny cel opracowania, jakim jest pozyskanie danych wysokościowych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, naloty skanerem laserowym należy wykonywać w porze słabego rozwoju wegetacji, w tym w terenach zalesionych i zakrzaczonych w porze braku liści na drzewach. Wyklucza się skanowanie: 1) przy obecności pokrywy śnieżnej, 2) w porze podniesionego poziomu wody w rzekach ponad stan średni, 3) w porze silnego wiatru, opadu deszczu, mgły, dużej wilgoci, 4) przy niskim pułapie chmur (poniżej lotu samolotu), 5) przy występowaniu czasowych oczek wodnych powstałych w terenach bezodpływowych po silnych ulewach, 2. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, dopuszcza się następujące pory obrazowania laserowego: 1) Dla obszarów objętych Standardem I (dotyczy powierzchni przewidzianych dla danego obiektu od października do końca kwietnia 2) Dla obszarów objętych Standardem II (dotyczy powierzchni zabudowanych w wybranych miastach cały rok Przy obrazowaniu miast należy, w miarę możliwości, unikać obrazowania w porze Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 16

17 pełnego rozwoju liści na drzewach, szczególnie w obszarach podmiejskich z jednorodzinną zabudową. 3. Porę dnia (godziny) wykonywania nalotów skanerem uzależnia się od warunków oświetleniowych (w tym wysokości słońca) umożliwiających równoczesne wykonanie zdjęć kamerą cyfrową. Dopuszcza się rejestrację przy wysokości słońca nie mniejszej niż 20º. IV.5.1 Wyrównanie danych LIDAR. IV Postanowienia ogólne wyrównania danych LIDAR 1. Dane laserowe podlegają wyrównaniu i kontroli oddzielnie w każdym Bloku LIDAR. 2. Na proces wyrównania składają się: 1) określenie pozycji stacji referencyjnych (jeśli takie stacje są zakładane), 2) obliczenie wyników pomiaru płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych, 3) obliczenie trajektorii lotu z danych dgps/ins, 4) obliczenie chmury punktów laserowych w każdym szeregu, w tym również w szeregach poprzecznych, 5) wyrównanie szeregów w obrębie bloku (łącznie z szeregami poprzecznymi) z wykorzystaniem płaszczyzn referencyjnych. 3. Szczegółowa metodyka wyrównania danych LIDAR może w znacznym stopniu zależeć od doświadczeń produkcyjnych Wykonawcy i używanych przez niego narzędzi (skaner, oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie do obróbki chmur punktów itd.). Metodyka, z wyraźnym rozróżnieniem etapów jak w punkcie 2 (powyżej), powinna być szczegółowo opisana w Planie Jakości, ze wskazaniem sprzętu, oprogramowania i wzorów raportów generowanych przez oprogramowanie na kluczowych etapach wyrównania, wraz ze wskaźnikami oceny dokładności. 4. Szczegółowe wyniki wyrównania danych LIDAR, z wyróżnieniem etapów jak w punkcie 2 (powyżej), muszą być załączone do Raportu dostawy, oraz częściowo znaleźć się w Pliku metadanych Bloku produktów rozdział V.10 IV Kontrola kompletności, gęstości i rozkładu równomierności gęstości danych LIDAR. 1. Badanie kompletności, gęstości i rozkładu równomierności gęstości danych LIDAR należy wykonywać przed wyrównaniem szeregów dla 100% powierzchni Bloku LIDAR. 2. Wymaga się kompletnego pokrycia powierzchni Bloku LIDAR danymi LIDAR. 3. Wymaganie odnośnie gęstości i rozkładu opisane w rozdziale IV.4 muszą być zachowane dla powierzchni reprezentatywnych czyli nie uwzględnia się obszarów o słabym odbiciu, jak na przykład jeziora, rzeki. Obszary o słabym odbiciu muszą być udokumentowane w Raporcie dostawy. 4. Gęstość danych LIDAR 1) Badanie gęstości danych lidarowych przeprowadza się dla pojedynczych szeregów bez nakładania danych lidarowych z szeregów sąsiednich w pasach pokrycia. Badanie gęstości przeprowadza się również dla szeregów poprzecznych. 2) Przy badaniu gęstości uwzględnia się tylko punkty ostatniego odbicia, oraz punkty z jednym odbiciem (pierwsze odbicie równe ostatniemu). 3) Gęstość bada się i raportuje w kwadratach o boku 10 m. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 17

18 4) Wymaga się, aby w 95% przypadkach (kwadratach) gęstość danych LIDAR na powierzchniach reprezentatywnych spełniała kryteria opisane w rozdziale IV.4. 5) W obszarach o dużych deniwelacjach dopuszcza się lokalny spadek gęstości danych LIDAR w obniżeniach terenu o 25%, tj. do 3 punktów/m2. Za obszar o dużych deniwelacjach uznaje się obszar planowanego bloku LIDAR w obrębie którego różnice wysokości przekraczają 400 m. 5. Rozkład równomierności gęstości punktów laserowych. 1) Badanie rozkładu równomierności gęstości danych LIDAR przeprowadza się dla pojedynczych szeregów bez nakładania danych LIDAR z szeregów sąsiednich w pasach pokrycia. Badanie rozkładu przeprowadza się również dla szeregów poprzecznych. 2) Przy badaniu rozkładu uwzględnia się tylko punkty ostatniego odbicia, oraz punkty z jednym odbiciem (pierwsze odbicie równe ostatniemu). 3) Kontrolę tę wykonuje Wykonawca zgodnie z własną metodyką, przedstawioną w Planie Jakości. 4) Kontrola ta powinna wykazać osiągnięcie wymaganego wskaźnika równomierności rozkładu punktów laserowych, tj. stosunek średniej odległości punktów laserowych w kierunku lotu i w kierunku poprzecznym powinien się zawierać w przedziale od 1:1,5 do 1,5:1. Wskaźnik ten powinien być osiągnięty na reprezentatywnych powierzchniach, położonych wzdłuż centralnej osi szeregu dla 95% badanych przypadków. 5) W obszarach o dużych deniwelacjach dopuszcza się zwiększenie nierównomierności gęstości danych LIDAR adekwatnie o wpływ deniwelacji. 6. Wykonawca wyniki powyższych prac kontrolnych dokumentuje w Raporcie dostawy. IV Raportowanie wyrównania danych LIDAR w obrębie bloku: 1. Przebieg procesu wyrównania danych LIDAR w obrębie Bloku LIDAR powinien być szczegółowo dokumentowany w Raporcie dostawy. Raport Dostawy powinien zawierać m.in.: 1) szczegółowy opis procesu skanowania laserowego (informacje o lokalizacji obszaru, osiągnięte parametry skanowania - data nalotu, sprzęt, kąt skanowania, wysokość lotu, częstotliwość skanowania, częstotliwość próbkowania, orientacja szeregów, pokrycie porzeczne, płożenie szeregów poprzecznych, warunki meteorologiczne, itp. 2) szkic rozmieszczenia płaszczyzn referencyjnych, 3) dokumentację polowego pomiaru płaszczyzn referencyjnych, 4) metodykę wyrównania szeregów w Bloku LIDAR, 5) przebieg procesu wyrównania, 6) techniki pomiaru oraz wyniki pomiaru płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych (sytuacyjnych i wysokościowych) 7) wyniki wyrównania wraz z syntetycznymi raportami generowanymi przez system wyrównania, w tym ocenę dokładności sytuacyjnej i wysokościowej. 2. Z Raportu dostawy jasno ma wynikać m.in.: 1) etapy wyrównania, 2) wykorzystane oprogramowanie, 3) sposób wykorzystania danych kalibracji skanera, stacji referencyjnych, rejestracji GPS/INS, itp. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 18

19 4) czy i jak wykorzystano w procesie wyrównania szeregi poprzeczne, 5) czy i jak wykorzystano w procesie wyrównania pokrycie poprzeczne szeregów LIDAR, 6) jakich przesunięć w procesie wyrównania doznają szeregi LIDAR (kierunek i wartość przesunięć), 7) wyniki pośrednie, wraz z raportami pośrednimi, 8) wyniki końcowe, wraz z raportami końcowymi, w tym ocenę dokładności sytuacyjnej i wysokościowej w obszarze bloku LIDAR. IV.5.2 Kontrola bezwzględnej georeferencji Bloku LIDAR i raportowanie. IV Postanowienia ogólne kontroli 1. Wykonawca dokonuje kontroli bezwzględnej georeferencji niezależnie dla każdego Bloku LIDAR po wyrównaniu, na pomierzonych wcześniej płaszczyznach kontrolnych. 2. Wymagania dotyczące liczby, rozmieszczenia i pomiaru płaszczyzn kontrolnych przedstawione są w rozdziale IV.3. IV Kontrola bezwzględnej georeferencji Bloku LIDAR 1. Kontrola obejmuje ocenę pozycjonowania danych LIDAR: 1) wysokościowego, 2) sytuacyjnego. 2. Średnie (w rozumieniu średniokwadratowe) odchyłki na płaszczyznach kontrolnych w bloku LIDAR nie mogą przekroczyć: 1) w standardzie I: dokładność wysokościowa m h 0,15 m dokładność sytuacyjna m p 0,50 m 2) w standardzie II: dokładność wysokościowa m h 0,10 m dokładność sytuacyjna m p 0,40 m 3. Wymaga się, aby: 1) rozbieżności na 68% pomierzonych obiektach kontrolnych były mniejsze od odpowiadającego kryterium opisanego w punkcie 2 powyżej 2) rozbieżności na 95% pomierzonych obiektach kontrolnych były mniejsze od podwójnej wartości odpowiadającego kryterium opisanego w punkcie 2 powyżej. 3) rozbieżności na żadnym z pomierzonych obiektów kontrolnych nie przekroczyły potrójnej wartości odpowiadającego kryterium opisanego w punkcie 2 powyżej. IV Raportowanie kontroli bezwzględnej georeferencji Bloku LIDAR. 1. Wyniki pomiaru płaszczyzn kontrolnych, oraz kontroli danych LIDAR muszą być szczegółowo udokumentowane w Raporcie dostawy, łącznie z polowymi dokumentami pomiarowymi. Szczegółowość tych dokumentów powinna umożliwiać powtórzenie kontroli przez Zamawiającego na tych samych płaszczyznach kontrolnych. Ww wyniki powinny być częściowo zawarte w pliku metadanych Bloku LIDAR 2. Raport dostawy powinien zawierać m.in.: 1) szkic rozmieszczenia płaszczyzn kontrolnych, 2) opis metodyki oceny dokładności sytuacyjnej i wysokościowej na płaszczyznach kontrolnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 19

20 3) wyniki pomiaru rozbieżności sytuacyjnej i wysokościowej na poszczególnych płaszczyznach/obiektach kontrolnych, 4) syntetyczną ocenę rozbieżności, dla całego Bloku LIDAR, z rozróżnieniem na błąd sytuacyjny i wysokościowy wraz ze wskaźnikami: a) błąd średni (w znaczeniu średniokwadratowy), b) błąd maksymalny, c) składowa systematyczna błędu (średnia arytmetyczna odchyłek na polach kontrolnych), d) składowa przypadkowa błędu (odchylenie standardowe). 5) Przeprowadzona kontrola powinna wskazywać, że kontrolowany Blok LIDAR spełnia wymagane dokładności. IV.5.3 Kontrola względna georeferencji bloku danych LIDAR w pasach pokrycia poprzecznego szeregów. IV Postanowienia ogólne kontroli Wykonawca dokonuje kontroli względnej niezależnie dla każdego Bloku LIDAR po wyrównaniu, na podstawie zgodności sytuacyjnej i wysokościowej wybranych obiektów leżących w pasach pokrycia poprzecznego szeregów, wyznaczonej niezależnie z danych każdego z obu pokrywających się szeregów. IV Kontrola względna georeferencji Bloku LIDAR 1. Kontrola georeferencji względnej Bloku LIDAR w Standardzie I: 1) Wymaga się, aby w każdym pasie pokrycia poprzecznego, nie rzadziej niż co 4 km, wystąpiły obiekty umożliwiające kontrolę sytuacyjną i wysokościową. Obiekty te powinny spełniać kryteria wyboru płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn kontrolnych służących do georeferencji Bloku LIDAR, oraz kontroli tej georeferencji. 2) Sugeruje się oparcie kontroli względnej danych LIDAR na dwuspadowych dachach, pozbawionych dodatkowych elementów (kominów, okien połaciowych, przesłonięć drzewami, innych przeszkód), o kalenicach zorientowanych w różnych kierunkach (tj. wzdłuż i w poprzek lotu). Grupa takich dachów (3-4 dachy o różnej orientacji) powinna wystąpić nie rzadziej niż co 4 km wzdłuż pasa pokrycia poprzecznego. 2. Kontrola georeferencji względnej bloku LIDAR w Standardzie II: 1) Należy wybrać obiekty kontrolne w pasach pokrycia poprzecznego nie rzadziej niż co 3 km. Dotyczy to każdego z dwóch nalotów o prostopadłych osiach na obszarze podlegającym opracowaniu w Standardzie II. Dalsza analiza dotyczy rozbieżności położenia obiektów kontrolnych niezależnie w każdym z dwóch nalotów. 2) Należy wybrać dodatkowe obiekty kontrolne i badać rozbieżności ich położenia między obu prostopadłymi nalotami. Obiektów tych na obszarze opracowania powinno być tyle, co obiektów w pasach pokrycia poprzecznego (punkt 1 powyżej). 3. Średnie (w rozumieniu średniokwadratowe) odchyłki na obiektach kontrolnych w Bloku LIDAR nie mogą przekroczyć: 1) w standardzie I: dokładność wysokościowa m h 0,22 m dokładność sytuacyjna m p 0,75 m Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 20

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo