ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ"

Transkrypt

1 ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ MILOG Opracowanie dla COS ZMPD : Anna Piotrkiewicz Materiały w zakresie MiLoG przygotowane w oparciu o komunikaty przekazywane do przewoźników przez ZMPD, tekst niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, informacje z Ambasady Polskiej w Berlinie ( WPHI ) niemieckiej Administracji Celnej oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki Stan informacji na dzień 8 lutego 2015r.

2 ODDZIAŁYWANIE MILOG W TRANSPORCIE Tranzyt zawieszony w MiLoG NIEMCY Tranzyt zawieszony w MiLoG Kabotaż na terenie Niemiec objęty MiLoG Wwóz do Niemiec objęty MiLoG Wywóz z Niemiec objęty MiLoG

3 ZAKRES MILOG ( WPHI ) przewozy środkami transportu należącymi do podmiotów publicznych nie podlegają regulacjom zgłoszeniowym MiloG (o ile nie prowadzą zarobkowej działalności transportowej ) przewozy realizowane przez jednoosobowe firmy transportowe tj. świadczące usługi transportowe własnym środkiem transportu nie podlegają regulacjom MiloG MiLoG dotyczy także drugiego kierowcy ewent. innych osób (np. pilot wycieczki) MiLoG dotyczy także przejazdu samochodu zastępczego w przypadku awarii

4 RELACJA POMIĘDZY MILOG A PŁACĄ MINIMALNĄ W POLSCE MiLoG na terenie Niemiec nakłada się na dotychczasowe oddziaływanie płacy minimalnej w Polsce, która dotyczy także pracy wykonywanej na terenie Niemiec przez polskich pracowników mających umowę o pracę z polskim pracodawcą Niemcy MiLoG 8,5 euro /h brutto Polska Płaca minimalna 1750 zł / miesiąc brutto

5 PŁACA MINIMALNA W POLSCE Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.) gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w Polsce w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych.

6 WYNAGRODZENIA OSOBOWE WG GUS Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności: 1) wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, 2) dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, 3) premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, 4) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, 5) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców - wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe 6) nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

7 WYŁĄCZENIA Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W POLSCE Płaca minimalna za pracę w Polsce zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie obejmuje: - nagrody jubileuszowej - odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

8 WYŁĄCZENIA Z WYNAGRODZEŃ W POLSCE Do wynagrodzeń nie zalicza się m.in. : - świadczeń z zfśs i świadczeń urlopowych, - wartości świadczeń rzeczowych bhp i ekwiwalentów - wypłat należności z tytułu podróży służbowych, - świadczeń przysługujących pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości - ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy - wypłat z zysku

9 WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA WG KODEKSU PRACY Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania Pracodawca, który nie stosuje układu zbiorowego pracy, nie ustala regulaminu wynagradzania, ustala warunki wynagradzania za pracę w umowach o pracę

10 WYPŁATA WYNAGRODZEŃ W POLSCE Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę, tj. nie może odmówić przyjęcia wypłaty wynagrodzenia i zrzec się go na rzecz pracodawcy Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika np. przelewem na konto bankowe pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

11 PŁACA MINIMALNA WEDŁUG ETS C-522/12 Pojęcie minimalnej stawki płacy, jest definiowane przez prawo krajowe lub przez praktykę państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany. Podwyżki i dodatki, które nie są zdefiniowane jako składniki minimalnej płacy przez prawo lub praktykę krajową państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany, i które prowadzą do zmiany równowagi między świadczeniem pracownika a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, nie mogą być uznane za takie elementy. Jeśli pracodawca zażąda, aby pracownik wyświadczył dodatkową pracę, względnie by pracował w szczególnych warunkach, to dodatkowe świadczenie jest wynagradzane, przy czym wynagrodzenie z tego tytułu nie jest brane pod uwagę na potrzeby obliczenia minimalnego wynagrodzenia.

12 PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH - MILOG Ustawa o regulacji ogólnej płacy minimalnej z 11 sierpnia 2014 (BGBl I s. 1348). Wysokość płacy minimalnej wynosi od 1 stycznia 2015 roku 8,50 euro brutto za każdą godzinę zegarową. Płaca minimalna ma być naliczana za każdą godzinę zegarową pracy świadczonej w transporcie na terenie Niemiec. Przepisy o MiLoG nie regulują odprowadzania pochodnych od płacy minimalnej do urzędów finansowych w Niemczech. PIT oraz ZUS od MiLoG rozliczamy w Polsce jak od pozostałych wynagrodzeń. Pracodawca jest obowiązany do wypłacenia pracownikowi płacy minimalnej: - w chwili jej uzgodnionej wymagalności, - nie później niż w ostatnim dniu pracy banków (we Frankfurcie nad Menem) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.

13 PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH ( MILOG ) ZASADY OGÓLNE Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu zatrudniający pracowników mobilnych, są zobowiązani powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (nr faksu +49 (0) ) przed rozpoczęciem przez nich operacji transportowej na terytorium Niemiec, w przypadku tranzytu obowiązki te zostały zawieszone do czasu zakończenia postępowania przez Komisję Europejską w zakresie MiLoG Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej administracji celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych dla pracowników mobilnych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało wysłane Pracodawca jest zobowiązany do zanotowania początku, końca i dziennego czasu pracy tego pracownika przed upływem siódmego dnia kalendarzowego po wykonaniu tej pracy na terytorium Niemiec oraz do przechowywania tych notatek przez co najmniej dwa lata, począwszy od chwili miarodajnej dla danej notatki

14 STAWKA GODZINOWA W POLSCE I W NIEMCZECH W Polsce z płacy minimalnej miesięcznej można wyliczyć minimalną płacę brutto za godzinę pracy stosownie do ilości normy godzin pracy w danym miesiącu Np. przy 160 godzinach pracy w danym miesiącu minimalna stawka brutto za godzinę pracy wyniesie 10,94 zł a przy 168 godzinach stawka ta wyniesie 10,42 zł W Niemczech ze stawki godzinowej brutto wylicza się wynagrodzenie brutto należne za wykonaną pracę na terenie Niemiec Np. za przepracowane przez polskiego kierowcę na terenie Niemiec 50 godzin płaca brutto ( MiLoG ) wyniesie 50x8,5 euro = 425 euro

15 PRZYKŁAD W danym miesiącu norma czasu pracy wynosi 160 godzin Kierowca przepracował 110 godzin na terenie kraju i 50 godzin na terenie Niemiec, wykonał miesięczną normę czasu pracy W świetle przepisów o płacy minimalnej w Polsce przysługuje mu 1750 zł brutto za miesiąc pracy i wypełnia to wymogi prawa polskiego W świetle przepisów o MiLoG przysługuje mu za 50 godzinny czas pracy na terenie Niemiec 425 euro ( 50 x 8,5 euro ) co po przeliczeniu na PLN po kursie z art. 107 rozporządzenia EWG 574/72 t.j 4,20664 zł daje kwotę 1787,82 zł. Kwota MiLoG za 50 godzin pracy na terenie Niemiec przekracza kwotę polskiej płacy minimalnej, co będzie wymagało dopłaty przez pracodawcę Płaca minimalna na 1 h t.j zł :160 h =10,94 zł/h Możliwe rozwiązania : I. za pracę w kraju kierowca otrzymuje 110x10,94 zł = 1203,40 zł za pracę w Niemczech kierowca otrzymuje MiLoG 1787,82 zł daje to łączną kwotę 1203, ,82 = 2991,22 zł

16 PRZYKŁAD C.D. MiLoG w tym przypadku wynosi 1787,82 zł brutto co oznacza, że limit polskiej płacy minimalnej ( 1750 zł brutto na miesiąc ) nie pokrywa w całości MiLoG, konieczna jest dopłata przez pracodawcę 37,82 zł MiLoG obejmuje 50 godzin pracy na terenie Niemiec, pozostaje do opłacenia praca wykonana w Polsce w ilości 110 godzin Minimum płacy minimalnej w Polsce tj zł na miesiąc zostało osiągnięte poprzez naliczenie MiLoG. 1787,82 zł MiLoG > 1750 zł Nie oznacza to, że pracodawca wypłacając MiLoG może nie wypłacać wynagrodzenia za pracę w kraju Pracodawca może ustalić stawkę niższą dla pracy w Polsce niż 10,94 zł na godzinę wynikającą z płacy minimalnej przesuwając część środków na opłacenie MiLoG, ale nie może ustalić stawki 0,00 zł za godzinę pracy na terenie kraju. Za 110 godzin pracy na terenie kraju kwota wynagrodzenia w tym przykładzie musi być > 0,00 zł i powinna to być stawka > 0,00zł i może być < 10,94 zł / godzinę pracy brutto.

17 ILUSTRACJA PRZYKŁADU MiLoG 425 euro 1787,82 zł Płaca minimalna 1750 zł Kierowca otrzyma wynagrodzenie składające się z MiLoG i odpowiedniej części płacy minimalnej za czas pracy poza Niemcami

18 PRACOWNIK MOBILNY DLA MILOG Pracownika mobilnego dla celów MiLoG należy definiować zgodnie z rozporządzeniem Federalnego Ministra Finansów o obowiązku zgłaszania płacy minimalnej Według przepisów tego rozporządzenia praca mobilna dla MiLoG występuje wyłącznie w przypadku wykonywania przewozu towarów lub przewozu osób. W przewozach towarów i osób kierowcy wykonują wyłącznie pracę mobilną Pracodawcy zagraniczni zatrudniający wyłącznie pracowników mobilnych na terenie Niemiec mają obowiązek składać dla nich harmonogram operacyjny, na okres do 6 miesięcy, według określonego wzoru ale są zwolnieni z obowiązku zgłaszania odstępstw od harmonogramu.

19 CZAS PRACY KIEROWCY ISTOTNE DLA MILOG Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności: 1) prowadzenie pojazdu; 2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym; 4) czynności spedycyjne; 5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep; 6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy; 7) niezbędne formalności administracyjne; 8) utrzymanie pojazdu w czystości.

20 WYŁĄCZENIA Z CZASU PRACY KIEROWCY Do czasu pracy kierowcy, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, nie wlicza się m.in. : 1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy; 2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu; 3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku; 4) przerw w pracy.

21 MILOG WYSOKOŚĆ I ZASADY WYPŁATY Pracodawca jest obowiązany do wypłacenia pracownikowi płacy minimalnej nie później niż w ostatnim dniu pracy banków (we Frankfurcie nad Menem) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca. Uzgodnienia dotyczące płac, które ustalają płacę niższą niż płaca minimalna albo ograniczają lub wyłączają jej działanie, są w tym zakresie nieważne. Pracownik może zrezygnować z roszczeń tylko w drodze ugody sądowej; w pozostałych przypadkach rezygnacja jest wykluczona. Maksymalny termin wypłaty MiLoG za styczeń 2015r. upływa w lutym w ostatnim dniu pracy banków we Frankfurcie nad Menem tj. nie później niż 27 lutego 2015r. Opóźniona wypłata wynagrodzenia jest wykroczeniem podlegającym grzywnie. Termin ten nie ma wpływu na termin wypłaty wynagrodzeń w Polsce poza MiLoG, również MiLoG może być wypłacana w terminach ogólnych przyjętych przez polskiego pracodawcę.

22 CZĘŚCI SKŁADOWE PŁACY MINIMALNEJ WG PRZEPISÓW NIEMIECKICH Wynagrodzenie + dodatki Dodatki mogą być częścią składową płacy minimalnej ( MiLoG ) pod warunkiem że stanowią wynagrodzenie za normalne świadczenie pracy W opinii jednej z niemieckich kancelarii prawnych, na terenie Niemiec do płacy minimalnej MiLoG nie powinno się zaliczać : dodatków za pracę w niedzielę i święta dodatków za pracę w porze nocnej dodatków za godziny nadliczbowe dodatków motywacyjnych ( ilościowych, jakościowych ) dodatków za staż pracy diet z tytułu podróży służbowych jeżeli stanowią zwrot ponoszonych kosztów przez pracownika

23 MILOG WG NIEMIECKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Pracodawca dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłaca jeszcze dodatek z tytułu pracy nocnej, a w grudniu pół miesięcznej pensji jako premię gwiazdkową. Czy pracodawca może zaliczyć te wypłaty na poczet płacy minimalnej, czy liczą się one dodatkowo? Dodatki wypłacane przez pracodawcę za pracę w okresach specjalnych, jak noc czy weekend, lub za szczególne uciążliwości, jak dodatek za pracę w brudnych warunkach czy w warunkach uciążliwych, należy wypłacać dodatkowo do płacy minimalnej. To samo dotyczy z reguły wypłat jednorazowych, jak premia gwiazdkowa.

24 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MILOG Przesunięcia środków w ramach płacy minimalnej 1750 zł Przesunięcia środków w ramach wynagrodzeń za pracę ponad płacę minimalną Przesunięcia środków przeznaczanych na wypłatę diet z tytułu podróży służbowych w ramach uprawnień pracodawcy, będzie to jednak powodowało rozliczanie PIT i ZUS od przesuniętych kwot Przesunięcia środków przeznaczanych na wypłatę różnego rodzaju dodatków, premii wprowadzonych przez pracodawcę w granicach prawa i nie mających ustawowego obligatoryjnego charakteru

25 PRZYKŁAD Kierowca wyjechał do Antwerpii tranzytem przez Niemcy pod załadunek bananów. Orientacyjny czas przejazdu przez Niemcy 9 godzin, faktyczny czas przejazdu przez Niemcy 9,5 godziny. Po załadunku kierowca wyrusza w drogę powrotną tranzytem przez Niemcy do Polski. Czas faktyczny przejazdu ładownego przez Niemcy 11 godzin. Gdyby dla tranzytu nie zawieszono MiLoG, MiLoG należałoby naliczyć w tym przejeździe za 20,5 godziny co wyniosłoby 174,25 euro brutto. Po przeliczeniu np. po kursie średnim NBP 4,28 zł za 1 euro wynagrodzenie wg MiLoG wyniosłoby 745,79 zł brutto. W okresie zawieszenia MiLoG dla przewozów tranzytowych, kierowca wykonujący przykładowy przewóz nadal ma wypłacane wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach u danego pracodawcy bez rozliczania MiLoG za czas przejazdu przez Niemcy

26 PRZYKŁAD Kierowca wykonuje przewóz towarów do Niemiec, przeprowadza rozładunek a następnie przejeżdża na terenie Niemiec pod załadunek i przewozi towar do Polski. Operacja transportowa na terenie Niemiec trwa łącznie 23 godziny po wyłączeniu czasu odpoczynku dobowego, który miał miejsce na terenie Niemiec. Rozliczeniu wg MiLoG podlegają 23 godziny x 8,5 euro = 195,5 euro Przeliczając po kursie z art. 170 tj. po 4,20664 zł daje to kwotę 822,40 zł Gdyby kierowca otrzymywał za pracę płacę minimalną w Polsce tj zł miesięcznie w miesiącu o normie 160 godzin pracy przy stawce 10,94 zł za godzinę, różnica wyniosłaby 23 h x 10,94 zł = 251,62 zł a dla MiLoG 822,40 zł co daje różnicę 822,40 zł 251,62 zł = 570,78 zł Różnica 570,78 zł musi być sfinansowana przez pracodawcę Aby zminimalizować koszty po stronie pracodawcy, można dokonać przesunięć środków w ramach dotychczas wypłacanych tytułów kierowcom W przypadku braku możliwości takich przesunięć, kwota różnicy w całości lub w części będzie stanowiła dodatkowe obciążenie dla pracodawcy.

27 ZAPISY O MILOG W PRZEPISACH O WYNAGRADZANIU W POLSCE W umowach o pracę, regulaminach wynagradzania, układach zbiorowych pracy powinny być wprowadzone regulacje dotyczące MiLoG. Można rozważyć zamieszczenie regulacji o MiLoG w załącznikach do tych regulacji lub stosownych porozumieniach stanowiących część składową systemu wynagradzania u danego pracodawcy. Zapisy te powinny być ograniczone warunkowo tj. powinno być wyraźnie zapisane, że mają zastosowanie wyłącznie w okresie obowiązywania ustawy o MiLoG w Niemczech w stosunku do polskich kierowców Zapisy te nie powinny być spersonalizowane tj. odnoszące się do konkretnych kierowców lecz do wszystkich, którzy takie przewozy obecnie i w przyszłości mogliby wykonywać. Przykładowy zapis może brzmieć np. : W okresie obowiązywania na terenie Niemiec przepisów o płacy minimalnej (MiLoG ), w stosunku do kierowców zatrudnionych przez, kierowcom za pracę na terenie Niemiec przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy.

28 WALUTA USTALANIA MILOG Płaca minimalna polskiego kierowcy dla MiLoG może być ustalona wyłącznie w pieniądzu (w euro lub w złotych ) Przepisy kodeksu pracy nie regulują waluty w jakiej ma być ustalone i wypłacone wynagrodzenie Ustalenie płacy minimalnej w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę pracy zagwarantuje zgodność kwot z ustawą o MiLoG Ustalenie płacy minimalnej w złotych polskich będzie wymagało zachowania ekwiwalentu tej płacy w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy po przeliczeniu PLN na euro. Wypłata wynagrodzenia odpowiadającego MiLoG może nastąpić zarówno w euro jak i w PLN Dla celów kontrolnych, naliczenie i wypłata MiLoG mogą być ujmowane na liście płac odrębnie od pozostałych wynagrodzeń. W zależności od przyjętej waluty wypłaty MiLoG, wypłaty mogą być dokonywane odrębnie ( euro) lub łącznie ( PLN) jako suma z pozostałym wynagrodzeniem

29 KURS WYMIANY EURO DLA POTRZEB MILOG WG ADMINISTRACJI CELNEJ NIEMIEC Z informacji Administracji Celnej Niemiec wynika, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej za pracę w Niemczech (MiLoG) wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EWG 574/72 z dnia 21 marca 1972r. Jest to kurs kwartalny dla przeliczania świadczeń socjalnych dla pracowników oraz członków ich rodzin wypłacanych w walutach wymienialnych w krajach członkowskich, w których nie przyjęto waluty euro Kursy kwartalne publikowane są na stronie niemieckiej Dla PLN kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 Tabela kursowa na 2015 rok w załączeniu do materiałów Źródło informacji : komunikat ZMPD z dnia 3 lutego 2015r. przygotowany w oparciu o informacje z

30 KURS WYMIANY EURO DLA POTRZEB MILOG WG WPHI ORAZ WG ECB Kurs przeliczenia EUR na PLN powinien być stosowany wg dotychczasowych reguł obowiązujących w Polsce w przypadku przeliczania należności z EUR na PLN (zwykle jest to średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wypłatę) Ustalenie płacy minimalnej w złotych polskich będzie wymagało zachowania ekwiwalentu tej płacy w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy po przeliczeniu PLN na euro. Można korzystać z kursu wymiany euro/pln Europejskiego Banku Centralnego dostępnego na stronie internetowej jako kursu dziennego

31 INSTYTUCJE KONTROLNE PŁACY MINIMALNEJ Za kontrole odpowiada Finanzkontrole Schwarzarbeit (FKS), należąca do Urzędu Celnego MiLoG Płaca minimalna Państwowa Inspekcja Pracy

32 KONTROLA MILOG W NIEMCZECH Wykonywanie MiLoG podlega pod przepisy federalnej Ustawy o egzekucji administracyjnej. Dla kontroli realizacji obowiązków przez pracodawców właściwe rzeczowo są urzędy celne. Instytucje administracji celnej i inne niemieckie instytucje państwowe mają prawo wglądu także w umowy o pracę, oraz inne dokumenty związane z realizacją obowiązków w zakresie MiLoG o ile zawierają one pośrednie lub bezpośrednie informacje na temat stosowania płacy minimalnej

33 DOKUMENTACJA DLA MILOG Dokumentacja dla MiLoG musi być sporządzana w języku niemieckim i przechowywana przez co najmniej 2 lata Nie ma wymogu tłumaczenia dokumentacji przez tłumacza przysięgłego ( WPHI) Firmy transportowe spoza Niemiec zatrudniające na terenie Niemiec pracowników mobilnych są zwolnione z obowiązku przechowywania dokumentacji na terenie Niemiec ale na każde żądanie mają ją przedstawiać do kontroli.

34 DOKUMENTY DO KONTROLI MILOG ( WPHI ) Nie ma jednolitego wzoru dla prowadzenia dokumentacji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec W przypadku kontroli sprawdzane będą 4 dokumenty: rozliczenie czasu pracy rozliczenie wynagrodzenia za okres pracy na terenie Niemiec wg stawki 8,50 euro brutto umowa o pracę ewent. odpowiedni aneks dowody wypłaty pracownikowi ww. wynagrodzenia o o Dla kontrolujących istotna będzie w tym przypadku treść a nie forma dokumentów Kierowca formalnie nie musi mieć przy sobie umowy o pracę, formularza potwierdzenia zgłoszenia do Kolonii

35 DOKUMENTY DO KONTROLI Rozliczenie czasu Rozlicz pracy Rozliczenie rozliczenie wynagrodzenia wynagrodzenia Umowa o umowa o pracę pracę Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia

36 DOKUMENTY DO KONTROLI MILOG ( WPHI ) Jedynym dokumentem, którym powinien się legitymować kierowca to dokument tożsamości (zgodnie z par. 2a ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia) Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma wymogu posiadania przez kierowcę kopii umowy o pracę czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 037 mobil Kierowcy w żadnym przypadku nie będą kontrolowani w zakresie MiloG, ani też karani; odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą jedynie pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo