ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ"

Transkrypt

1 ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ MILOG Opracowanie dla COS ZMPD : Anna Piotrkiewicz Materiały w zakresie MiLoG przygotowane w oparciu o komunikaty przekazywane do przewoźników przez ZMPD, tekst niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, informacje z Ambasady Polskiej w Berlinie ( WPHI ) niemieckiej Administracji Celnej oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki Stan informacji na dzień 8 lutego 2015r.

2 ODDZIAŁYWANIE MILOG W TRANSPORCIE Tranzyt zawieszony w MiLoG NIEMCY Tranzyt zawieszony w MiLoG Kabotaż na terenie Niemiec objęty MiLoG Wwóz do Niemiec objęty MiLoG Wywóz z Niemiec objęty MiLoG

3 ZAKRES MILOG ( WPHI ) przewozy środkami transportu należącymi do podmiotów publicznych nie podlegają regulacjom zgłoszeniowym MiloG (o ile nie prowadzą zarobkowej działalności transportowej ) przewozy realizowane przez jednoosobowe firmy transportowe tj. świadczące usługi transportowe własnym środkiem transportu nie podlegają regulacjom MiloG MiLoG dotyczy także drugiego kierowcy ewent. innych osób (np. pilot wycieczki) MiLoG dotyczy także przejazdu samochodu zastępczego w przypadku awarii

4 RELACJA POMIĘDZY MILOG A PŁACĄ MINIMALNĄ W POLSCE MiLoG na terenie Niemiec nakłada się na dotychczasowe oddziaływanie płacy minimalnej w Polsce, która dotyczy także pracy wykonywanej na terenie Niemiec przez polskich pracowników mających umowę o pracę z polskim pracodawcą Niemcy MiLoG 8,5 euro /h brutto Polska Płaca minimalna 1750 zł / miesiąc brutto

5 PŁACA MINIMALNA W POLSCE Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.) gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w Polsce w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych.

6 WYNAGRODZENIA OSOBOWE WG GUS Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności: 1) wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, 2) dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, 3) premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, 4) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, 5) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców - wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe 6) nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

7 WYŁĄCZENIA Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W POLSCE Płaca minimalna za pracę w Polsce zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie obejmuje: - nagrody jubileuszowej - odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

8 WYŁĄCZENIA Z WYNAGRODZEŃ W POLSCE Do wynagrodzeń nie zalicza się m.in. : - świadczeń z zfśs i świadczeń urlopowych, - wartości świadczeń rzeczowych bhp i ekwiwalentów - wypłat należności z tytułu podróży służbowych, - świadczeń przysługujących pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości - ryczałtów pieniężnych za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy - wypłat z zysku

9 WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA WG KODEKSU PRACY Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania Pracodawca, który nie stosuje układu zbiorowego pracy, nie ustala regulaminu wynagradzania, ustala warunki wynagradzania za pracę w umowach o pracę

10 WYPŁATA WYNAGRODZEŃ W POLSCE Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę, tj. nie może odmówić przyjęcia wypłaty wynagrodzenia i zrzec się go na rzecz pracodawcy Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika np. przelewem na konto bankowe pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

11 PŁACA MINIMALNA WEDŁUG ETS C-522/12 Pojęcie minimalnej stawki płacy, jest definiowane przez prawo krajowe lub przez praktykę państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany. Podwyżki i dodatki, które nie są zdefiniowane jako składniki minimalnej płacy przez prawo lub praktykę krajową państwa członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany, i które prowadzą do zmiany równowagi między świadczeniem pracownika a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, nie mogą być uznane za takie elementy. Jeśli pracodawca zażąda, aby pracownik wyświadczył dodatkową pracę, względnie by pracował w szczególnych warunkach, to dodatkowe świadczenie jest wynagradzane, przy czym wynagrodzenie z tego tytułu nie jest brane pod uwagę na potrzeby obliczenia minimalnego wynagrodzenia.

12 PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH - MILOG Ustawa o regulacji ogólnej płacy minimalnej z 11 sierpnia 2014 (BGBl I s. 1348). Wysokość płacy minimalnej wynosi od 1 stycznia 2015 roku 8,50 euro brutto za każdą godzinę zegarową. Płaca minimalna ma być naliczana za każdą godzinę zegarową pracy świadczonej w transporcie na terenie Niemiec. Przepisy o MiLoG nie regulują odprowadzania pochodnych od płacy minimalnej do urzędów finansowych w Niemczech. PIT oraz ZUS od MiLoG rozliczamy w Polsce jak od pozostałych wynagrodzeń. Pracodawca jest obowiązany do wypłacenia pracownikowi płacy minimalnej: - w chwili jej uzgodnionej wymagalności, - nie później niż w ostatnim dniu pracy banków (we Frankfurcie nad Menem) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca.

13 PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH ( MILOG ) ZASADY OGÓLNE Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu zatrudniający pracowników mobilnych, są zobowiązani powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (nr faksu +49 (0) ) przed rozpoczęciem przez nich operacji transportowej na terytorium Niemiec, w przypadku tranzytu obowiązki te zostały zawieszone do czasu zakończenia postępowania przez Komisję Europejską w zakresie MiLoG Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej administracji celnej o zmianach w zaplanowanych operacjach transportowych dla pracowników mobilnych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało wysłane Pracodawca jest zobowiązany do zanotowania początku, końca i dziennego czasu pracy tego pracownika przed upływem siódmego dnia kalendarzowego po wykonaniu tej pracy na terytorium Niemiec oraz do przechowywania tych notatek przez co najmniej dwa lata, począwszy od chwili miarodajnej dla danej notatki

14 STAWKA GODZINOWA W POLSCE I W NIEMCZECH W Polsce z płacy minimalnej miesięcznej można wyliczyć minimalną płacę brutto za godzinę pracy stosownie do ilości normy godzin pracy w danym miesiącu Np. przy 160 godzinach pracy w danym miesiącu minimalna stawka brutto za godzinę pracy wyniesie 10,94 zł a przy 168 godzinach stawka ta wyniesie 10,42 zł W Niemczech ze stawki godzinowej brutto wylicza się wynagrodzenie brutto należne za wykonaną pracę na terenie Niemiec Np. za przepracowane przez polskiego kierowcę na terenie Niemiec 50 godzin płaca brutto ( MiLoG ) wyniesie 50x8,5 euro = 425 euro

15 PRZYKŁAD W danym miesiącu norma czasu pracy wynosi 160 godzin Kierowca przepracował 110 godzin na terenie kraju i 50 godzin na terenie Niemiec, wykonał miesięczną normę czasu pracy W świetle przepisów o płacy minimalnej w Polsce przysługuje mu 1750 zł brutto za miesiąc pracy i wypełnia to wymogi prawa polskiego W świetle przepisów o MiLoG przysługuje mu za 50 godzinny czas pracy na terenie Niemiec 425 euro ( 50 x 8,5 euro ) co po przeliczeniu na PLN po kursie z art. 107 rozporządzenia EWG 574/72 t.j 4,20664 zł daje kwotę 1787,82 zł. Kwota MiLoG za 50 godzin pracy na terenie Niemiec przekracza kwotę polskiej płacy minimalnej, co będzie wymagało dopłaty przez pracodawcę Płaca minimalna na 1 h t.j zł :160 h =10,94 zł/h Możliwe rozwiązania : I. za pracę w kraju kierowca otrzymuje 110x10,94 zł = 1203,40 zł za pracę w Niemczech kierowca otrzymuje MiLoG 1787,82 zł daje to łączną kwotę 1203, ,82 = 2991,22 zł

16 PRZYKŁAD C.D. MiLoG w tym przypadku wynosi 1787,82 zł brutto co oznacza, że limit polskiej płacy minimalnej ( 1750 zł brutto na miesiąc ) nie pokrywa w całości MiLoG, konieczna jest dopłata przez pracodawcę 37,82 zł MiLoG obejmuje 50 godzin pracy na terenie Niemiec, pozostaje do opłacenia praca wykonana w Polsce w ilości 110 godzin Minimum płacy minimalnej w Polsce tj zł na miesiąc zostało osiągnięte poprzez naliczenie MiLoG. 1787,82 zł MiLoG > 1750 zł Nie oznacza to, że pracodawca wypłacając MiLoG może nie wypłacać wynagrodzenia za pracę w kraju Pracodawca może ustalić stawkę niższą dla pracy w Polsce niż 10,94 zł na godzinę wynikającą z płacy minimalnej przesuwając część środków na opłacenie MiLoG, ale nie może ustalić stawki 0,00 zł za godzinę pracy na terenie kraju. Za 110 godzin pracy na terenie kraju kwota wynagrodzenia w tym przykładzie musi być > 0,00 zł i powinna to być stawka > 0,00zł i może być < 10,94 zł / godzinę pracy brutto.

17 ILUSTRACJA PRZYKŁADU MiLoG 425 euro 1787,82 zł Płaca minimalna 1750 zł Kierowca otrzyma wynagrodzenie składające się z MiLoG i odpowiedniej części płacy minimalnej za czas pracy poza Niemcami

18 PRACOWNIK MOBILNY DLA MILOG Pracownika mobilnego dla celów MiLoG należy definiować zgodnie z rozporządzeniem Federalnego Ministra Finansów o obowiązku zgłaszania płacy minimalnej Według przepisów tego rozporządzenia praca mobilna dla MiLoG występuje wyłącznie w przypadku wykonywania przewozu towarów lub przewozu osób. W przewozach towarów i osób kierowcy wykonują wyłącznie pracę mobilną Pracodawcy zagraniczni zatrudniający wyłącznie pracowników mobilnych na terenie Niemiec mają obowiązek składać dla nich harmonogram operacyjny, na okres do 6 miesięcy, według określonego wzoru ale są zwolnieni z obowiązku zgłaszania odstępstw od harmonogramu.

19 CZAS PRACY KIEROWCY ISTOTNE DLA MILOG Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności: 1) prowadzenie pojazdu; 2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym; 4) czynności spedycyjne; 5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep; 6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy; 7) niezbędne formalności administracyjne; 8) utrzymanie pojazdu w czystości.

20 WYŁĄCZENIA Z CZASU PRACY KIEROWCY Do czasu pracy kierowcy, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, nie wlicza się m.in. : 1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy; 2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu; 3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku; 4) przerw w pracy.

21 MILOG WYSOKOŚĆ I ZASADY WYPŁATY Pracodawca jest obowiązany do wypłacenia pracownikowi płacy minimalnej nie później niż w ostatnim dniu pracy banków (we Frankfurcie nad Menem) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wykonana praca. Uzgodnienia dotyczące płac, które ustalają płacę niższą niż płaca minimalna albo ograniczają lub wyłączają jej działanie, są w tym zakresie nieważne. Pracownik może zrezygnować z roszczeń tylko w drodze ugody sądowej; w pozostałych przypadkach rezygnacja jest wykluczona. Maksymalny termin wypłaty MiLoG za styczeń 2015r. upływa w lutym w ostatnim dniu pracy banków we Frankfurcie nad Menem tj. nie później niż 27 lutego 2015r. Opóźniona wypłata wynagrodzenia jest wykroczeniem podlegającym grzywnie. Termin ten nie ma wpływu na termin wypłaty wynagrodzeń w Polsce poza MiLoG, również MiLoG może być wypłacana w terminach ogólnych przyjętych przez polskiego pracodawcę.

22 CZĘŚCI SKŁADOWE PŁACY MINIMALNEJ WG PRZEPISÓW NIEMIECKICH Wynagrodzenie + dodatki Dodatki mogą być częścią składową płacy minimalnej ( MiLoG ) pod warunkiem że stanowią wynagrodzenie za normalne świadczenie pracy W opinii jednej z niemieckich kancelarii prawnych, na terenie Niemiec do płacy minimalnej MiLoG nie powinno się zaliczać : dodatków za pracę w niedzielę i święta dodatków za pracę w porze nocnej dodatków za godziny nadliczbowe dodatków motywacyjnych ( ilościowych, jakościowych ) dodatków za staż pracy diet z tytułu podróży służbowych jeżeli stanowią zwrot ponoszonych kosztów przez pracownika

23 MILOG WG NIEMIECKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Pracodawca dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłaca jeszcze dodatek z tytułu pracy nocnej, a w grudniu pół miesięcznej pensji jako premię gwiazdkową. Czy pracodawca może zaliczyć te wypłaty na poczet płacy minimalnej, czy liczą się one dodatkowo? Dodatki wypłacane przez pracodawcę za pracę w okresach specjalnych, jak noc czy weekend, lub za szczególne uciążliwości, jak dodatek za pracę w brudnych warunkach czy w warunkach uciążliwych, należy wypłacać dodatkowo do płacy minimalnej. To samo dotyczy z reguły wypłat jednorazowych, jak premia gwiazdkowa.

24 MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MILOG Przesunięcia środków w ramach płacy minimalnej 1750 zł Przesunięcia środków w ramach wynagrodzeń za pracę ponad płacę minimalną Przesunięcia środków przeznaczanych na wypłatę diet z tytułu podróży służbowych w ramach uprawnień pracodawcy, będzie to jednak powodowało rozliczanie PIT i ZUS od przesuniętych kwot Przesunięcia środków przeznaczanych na wypłatę różnego rodzaju dodatków, premii wprowadzonych przez pracodawcę w granicach prawa i nie mających ustawowego obligatoryjnego charakteru

25 PRZYKŁAD Kierowca wyjechał do Antwerpii tranzytem przez Niemcy pod załadunek bananów. Orientacyjny czas przejazdu przez Niemcy 9 godzin, faktyczny czas przejazdu przez Niemcy 9,5 godziny. Po załadunku kierowca wyrusza w drogę powrotną tranzytem przez Niemcy do Polski. Czas faktyczny przejazdu ładownego przez Niemcy 11 godzin. Gdyby dla tranzytu nie zawieszono MiLoG, MiLoG należałoby naliczyć w tym przejeździe za 20,5 godziny co wyniosłoby 174,25 euro brutto. Po przeliczeniu np. po kursie średnim NBP 4,28 zł za 1 euro wynagrodzenie wg MiLoG wyniosłoby 745,79 zł brutto. W okresie zawieszenia MiLoG dla przewozów tranzytowych, kierowca wykonujący przykładowy przewóz nadal ma wypłacane wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach u danego pracodawcy bez rozliczania MiLoG za czas przejazdu przez Niemcy

26 PRZYKŁAD Kierowca wykonuje przewóz towarów do Niemiec, przeprowadza rozładunek a następnie przejeżdża na terenie Niemiec pod załadunek i przewozi towar do Polski. Operacja transportowa na terenie Niemiec trwa łącznie 23 godziny po wyłączeniu czasu odpoczynku dobowego, który miał miejsce na terenie Niemiec. Rozliczeniu wg MiLoG podlegają 23 godziny x 8,5 euro = 195,5 euro Przeliczając po kursie z art. 170 tj. po 4,20664 zł daje to kwotę 822,40 zł Gdyby kierowca otrzymywał za pracę płacę minimalną w Polsce tj zł miesięcznie w miesiącu o normie 160 godzin pracy przy stawce 10,94 zł za godzinę, różnica wyniosłaby 23 h x 10,94 zł = 251,62 zł a dla MiLoG 822,40 zł co daje różnicę 822,40 zł 251,62 zł = 570,78 zł Różnica 570,78 zł musi być sfinansowana przez pracodawcę Aby zminimalizować koszty po stronie pracodawcy, można dokonać przesunięć środków w ramach dotychczas wypłacanych tytułów kierowcom W przypadku braku możliwości takich przesunięć, kwota różnicy w całości lub w części będzie stanowiła dodatkowe obciążenie dla pracodawcy.

27 ZAPISY O MILOG W PRZEPISACH O WYNAGRADZANIU W POLSCE W umowach o pracę, regulaminach wynagradzania, układach zbiorowych pracy powinny być wprowadzone regulacje dotyczące MiLoG. Można rozważyć zamieszczenie regulacji o MiLoG w załącznikach do tych regulacji lub stosownych porozumieniach stanowiących część składową systemu wynagradzania u danego pracodawcy. Zapisy te powinny być ograniczone warunkowo tj. powinno być wyraźnie zapisane, że mają zastosowanie wyłącznie w okresie obowiązywania ustawy o MiLoG w Niemczech w stosunku do polskich kierowców Zapisy te nie powinny być spersonalizowane tj. odnoszące się do konkretnych kierowców lecz do wszystkich, którzy takie przewozy obecnie i w przyszłości mogliby wykonywać. Przykładowy zapis może brzmieć np. : W okresie obowiązywania na terenie Niemiec przepisów o płacy minimalnej (MiLoG ), w stosunku do kierowców zatrudnionych przez, kierowcom za pracę na terenie Niemiec przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy.

28 WALUTA USTALANIA MILOG Płaca minimalna polskiego kierowcy dla MiLoG może być ustalona wyłącznie w pieniądzu (w euro lub w złotych ) Przepisy kodeksu pracy nie regulują waluty w jakiej ma być ustalone i wypłacone wynagrodzenie Ustalenie płacy minimalnej w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę pracy zagwarantuje zgodność kwot z ustawą o MiLoG Ustalenie płacy minimalnej w złotych polskich będzie wymagało zachowania ekwiwalentu tej płacy w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy po przeliczeniu PLN na euro. Wypłata wynagrodzenia odpowiadającego MiLoG może nastąpić zarówno w euro jak i w PLN Dla celów kontrolnych, naliczenie i wypłata MiLoG mogą być ujmowane na liście płac odrębnie od pozostałych wynagrodzeń. W zależności od przyjętej waluty wypłaty MiLoG, wypłaty mogą być dokonywane odrębnie ( euro) lub łącznie ( PLN) jako suma z pozostałym wynagrodzeniem

29 KURS WYMIANY EURO DLA POTRZEB MILOG WG ADMINISTRACJI CELNEJ NIEMIEC Z informacji Administracji Celnej Niemiec wynika, że dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej za pracę w Niemczech (MiLoG) wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 rozporządzenia EWG 574/72 z dnia 21 marca 1972r. Jest to kurs kwartalny dla przeliczania świadczeń socjalnych dla pracowników oraz członków ich rodzin wypłacanych w walutach wymienialnych w krajach członkowskich, w których nie przyjęto waluty euro Kursy kwartalne publikowane są na stronie niemieckiej Dla PLN kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 Tabela kursowa na 2015 rok w załączeniu do materiałów Źródło informacji : komunikat ZMPD z dnia 3 lutego 2015r. przygotowany w oparciu o informacje z

30 KURS WYMIANY EURO DLA POTRZEB MILOG WG WPHI ORAZ WG ECB Kurs przeliczenia EUR na PLN powinien być stosowany wg dotychczasowych reguł obowiązujących w Polsce w przypadku przeliczania należności z EUR na PLN (zwykle jest to średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wypłatę) Ustalenie płacy minimalnej w złotych polskich będzie wymagało zachowania ekwiwalentu tej płacy w kwocie 8,5 euro brutto za godzinę zegarową pracy po przeliczeniu PLN na euro. Można korzystać z kursu wymiany euro/pln Europejskiego Banku Centralnego dostępnego na stronie internetowej jako kursu dziennego

31 INSTYTUCJE KONTROLNE PŁACY MINIMALNEJ Za kontrole odpowiada Finanzkontrole Schwarzarbeit (FKS), należąca do Urzędu Celnego MiLoG Płaca minimalna Państwowa Inspekcja Pracy

32 KONTROLA MILOG W NIEMCZECH Wykonywanie MiLoG podlega pod przepisy federalnej Ustawy o egzekucji administracyjnej. Dla kontroli realizacji obowiązków przez pracodawców właściwe rzeczowo są urzędy celne. Instytucje administracji celnej i inne niemieckie instytucje państwowe mają prawo wglądu także w umowy o pracę, oraz inne dokumenty związane z realizacją obowiązków w zakresie MiLoG o ile zawierają one pośrednie lub bezpośrednie informacje na temat stosowania płacy minimalnej

33 DOKUMENTACJA DLA MILOG Dokumentacja dla MiLoG musi być sporządzana w języku niemieckim i przechowywana przez co najmniej 2 lata Nie ma wymogu tłumaczenia dokumentacji przez tłumacza przysięgłego ( WPHI) Firmy transportowe spoza Niemiec zatrudniające na terenie Niemiec pracowników mobilnych są zwolnione z obowiązku przechowywania dokumentacji na terenie Niemiec ale na każde żądanie mają ją przedstawiać do kontroli.

34 DOKUMENTY DO KONTROLI MILOG ( WPHI ) Nie ma jednolitego wzoru dla prowadzenia dokumentacji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec W przypadku kontroli sprawdzane będą 4 dokumenty: rozliczenie czasu pracy rozliczenie wynagrodzenia za okres pracy na terenie Niemiec wg stawki 8,50 euro brutto umowa o pracę ewent. odpowiedni aneks dowody wypłaty pracownikowi ww. wynagrodzenia o o Dla kontrolujących istotna będzie w tym przypadku treść a nie forma dokumentów Kierowca formalnie nie musi mieć przy sobie umowy o pracę, formularza potwierdzenia zgłoszenia do Kolonii

35 DOKUMENTY DO KONTROLI Rozliczenie czasu Rozlicz pracy Rozliczenie rozliczenie wynagrodzenia wynagrodzenia Umowa o umowa o pracę pracę Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia

36 DOKUMENTY DO KONTROLI MILOG ( WPHI ) Jedynym dokumentem, którym powinien się legitymować kierowca to dokument tożsamości (zgodnie z par. 2a ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia) Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma wymogu posiadania przez kierowcę kopii umowy o pracę czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 037 mobil Kierowcy w żadnym przypadku nie będą kontrolowani w zakresie MiloG, ani też karani; odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą jedynie pracodawcy

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12

MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12 MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12 2 Informacja dla polskich firm usługowych działających na rynku niemieckim nt. formalnych i praktycznotechnicznych aspektów stosowania wymogu płacy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PŁACE MINIMALNE

EUROPEJSKIE PŁACE MINIMALNE EUROPEJSKIE PŁACE MINIMALNE AGNIESZKA GOŁUBOWSKA SRW PŁACA MINIMALNA W INNYCH KRAJACH PRACOWNIK DELEGOWANY- pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MROCZA Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna. I Przepisy Ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237a/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE Nr 9 /15 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r.

Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. Data poprzedniej kontroli: 12, 20.11.2002r. 1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi:

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi: Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: - corocznego, co oznacza, że po nabyciu prawa do pierwszego urlopu pracownikowi przysługuje urlop w każdym kolejnym roku kalendarzowym zatrudnienia;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach.

Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach. Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Podstawa prawna Art. 77 2 z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 1 Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku Na podstawie art. 77 2 ustawy w z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu ul. Wiejska 77 2 I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa warunki wynagradzania oraz

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz. ZARZĄDZENIE NR 0050.2.1.2016 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Spis treści: I. Przepisy wstępne ( 1-2) II. Warunki wynagradzania pracownika ( 3-18) III. Świadczenia związane z pracą ( 19-24) IV. Podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Załącznik do Zarządzenia Nr 278/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Rozdział I Postanowienia wprowadzające 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Biesiekierzu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo