Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê j¹ do tych z Pañstwa, którzy poszukuj¹ podstawowych, praktycznych informacji dotycz¹cych najistotniejszych procesów z tego obszaru, szczególnie do osób stawiaj¹cych swoje pierwsze kroki w dziedzinie HR (Human Resources) i chc¹cych poznaæ proste, ³atwe do wdro enia narzêdzia zarz¹dzania. Zapraszam Pañstwa do lektury ksi¹ ki, w której podzielê siê nie tylko moimi doœwiadczeniami w projektowaniu i wdra aniu procesów tworz¹cych system zarz¹dzania zasobami ludzkimi, ale tak e narzêdziami, które sprawdzi³y siê w dzia³aniu w organizacji, dla której je tworzy³am, gdzie je wdra a³am i gdzie wykorzystujê je od lat. Bêd¹c od wielu lat szefem Dzia³u HR w miêdzynarodowej firmie, mam na codzieñ okazjê spotykaæ siê z problemami dotycz¹cym zarz¹dzania ludÿmi, doradzaæ mened erom, jak efektywnie wykorzystaæ potencja³ pracowników, motywowaæ ich czy zatrzymaæ w firmie. Wielokrotnie mia³am sposobnoœæ przekonaæ siê, e w³aœciwe, systemowe podejœcie do tych zagadnieñ przynosi firmie wartoœæ, pozwala lepiej zarz¹dzaæ efektami pracy, utrzymaæ motywacjê i zaanga- owanie pracowników, a tak e minimalizowaæ fluktuacjê i zmniejszaæ koszty. Sposób podejœcia do tematyki HR prezentowany w tej ksi¹ ce jest punktem widzenia praktyka, którym jestem od lat, i wynika bezpoœrednio z mojej dzia³alnoœci w organizacji, dla której pracujê, przemyœleñ oraz z moich wczeœniejszych doœwiadczeñ w charakterze konsultanta wspomagaj¹cego klientów w obszarach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi. Przyk³ady ilustruj¹ce opisywane przeze mnie procesy, które znajd¹ Pañstwo w poszczególnych rozdzia³ach, zaczerpnê³am zarówno z firmy, w której pracujê, jak i z doœwiadczeñ moich kolegów zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi w innych organizacjach. Moje podejœcie do procesów opisanych w tej ksi¹ ce wi¹ e siê z postrzeganiem przeze mnie roli i zadañ funkcji HR jako strategicznego partnera biznesowego, o proaktywnym podejœciu, przejawiaj¹cym siê w przewidywaniu przysz³ych potrzeb biznesu pod k¹tem zarz¹dzania ludÿmi. Wiêcej na temat faz rozwoju, roli i zadañ oraz modeli Dzia³u HR, miejsca tej komórki w organizacji znajdziecie Pañstwo poni ej. 1

2 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1. Rola i zadania Dzia³u HR Model 1.1. pasywny Rola i zadania Zapewne Dzia³u wiêkszoœci HR Czytelników dobrze znana jest tradycyjna rola Dzia³u Personalnego, która sprowadza siê do administracji kadrowej (umowy, urlopy, regulaminy, BHP, badania wstêpne i okresowe, œwiadectwa pracy itp.), i stanowi niezbêdne minimum, funkcjonuj¹ce w ka dej (lub prawie ka dej) firmie. Jest to model pasywny, charakterystyczny nie tylko dla wczesnych faz rozwoju niektórych organizacji, lecz tak e dla wielkich firm pañstwowych, przed procesem transformacji 1. Niestety w wielu firmach funkcja personalna nie rozwija siê i nie przechodzi nawet do nastêpnego etapu, jakim jest model reaktywny. W modelu tym, obok opisanych wy ej zadañ, pojawiaj¹ siê elementy reagowania na bie ¹ce potrzeby w obszarze personalnym. W rozwijaj¹cej siê organizacji zaczynaj¹ siê pojawiaæ potrzeby dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami ludzkimi (takie jak: rekrutacja nowych pracowników, wyszkolenie ich, premiowanie itp.). Najczêœciej te zadania podzielone s¹ miêdzy wy³aniaj¹c¹ siê komórkê personaln¹ a mened erów, którzy bior¹ na siebie powa niejsze obowi¹zki, pozostawiaj¹c Dzia³owi HR zadania o charakterze wykonawczym. W modelu reaktywnym Dzia³ Personalny pe³ni funkcjê pomocnicz¹, realizuj¹c polecenia kierowników liniowych i staraj¹c siê w ten sposób zaspokoiæ bie ¹ce potrzeby organizacji. Z czasem, gdy proste reagowanie na pojawiaj¹ce siê potrzeby, których zaczyna byæ coraz wiêcej, przestaje wystarczaæ, pojawia siê koniecznoœæ wyprzedzania tych potrzeb i planowania ich. Model aktywny Model proaktywny Tak w uproszczeniu mo na okreœliæ fazê wejœcia w kolejny etap rozwoju funkcji HR, jakim jest model aktywny. W modelu tym, obok wymienionych wczeœniej: zadañ administracyjnych i reagowania na bie ¹ce potrzeby, pojawia siê aspekt ich przewidywania, planowania, wyprzedzania. Celem Dzia³u HR w tym modelu staje siê optymalne wykorzystanie posiadanych przez firmê zasobów ludzkich do realizacji przyjêtej strategii. Tak rozumiany Dzia³ Personalny staje siê istotnym agentem zmian, wprowadzaj¹c w firmie pierwsze systemy i procesy zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Te zmiany czêsto polegaj¹ na wprowadzeniu efektywnych metod rekrutacji i selekcji pracowników, ich rozwoju, organizacji pracy czy metod oceny. Zamiast tylko reagowaæ na potrzeby, przygotowuje organizacjê do planowania zasobów, ich wykorzystania, okreœlania umiejêtnoœci i kompetencji, które bêd¹ potrzebne organizacji do realizacji strategii. Mam nadziejê, e siêgaj¹c po tê ksi¹ kê s¹ Pañstwo w³aœnie w tym momencie. Niemniej mo na pójœæ jeszcze dalej do modelu proaktywnego. Ta kolejna faza rozwoju funkcji HR, przejawiaj¹ca siê czêsto w³¹czeniem szefów HR do kierownictwa najwy szego szczebla, charakteryzuje siê tym, e funkcja 1 Wiêcej na temat modeli Dzia³u Personalnego w mojej ksi¹ ce, Rola i zadania Dzia³u Personalnego. Vademecum Wspó³czesnego kadrowca, Poradnik, s. 107, wyd. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa

3 1.1. Rola i zadania Działu HR HR podniesiona jest do rangi strategicznej. Tym samym zarz¹dzanie zasobami ludzkimi staje siê elementem strategii firmy. Szefowie HR zaczynaj¹ nie tylko aktywnie przewidywaæ i planowaæ potrzeby, ale tak e je wspó³tworzyæ. Dla niektórych firm strategia HR jest tak samo wa na jak strategia marketingowa czy finansowa. Te firmy dobrze wiedz¹, e wysoko wykwalifikowani, sprawnie zarz¹dzani i zmotywowani pracownicy to silny element przewagi konkurencyjnej ich organizacji. Na takie w³aœnie strategiczne i proaktywne podejœcie do zarz¹dzania zasobami ludzkimi ukierunkowane s¹ procesy i narzêdzia sk³adaj¹ce siê na system HR, który przedstawiê Pañstwu w tej ksi¹ ce. W tej pozycji nie znajd¹ Pañstwo przegl¹du najnowszych badañ, trendów czy rozwa añ teoretycznych z nurtu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Nie bêdê te omawiaæ przepisów prawnych czy doradzaæ, jak sprawnie zarz¹dzaæ administracj¹ kadrow¹. Moim celem jest pokazanie skutecznych, ³atwych do adaptacji rozwi¹zañ HR i towarzysz¹cych im narzêdzi. adne, nawet najdoskonalsze narzêdzia i systemy HR nie zdejm¹ jednak z mened erów odpowiedzialnoœci za zarz¹dzanie pracownikami. Zarz¹dzanie ludÿmi to podstawowy obowi¹zek mened erów. System HR i towarzysz¹ce mu narzêdzia to metody wspomagaj¹ce i porz¹dkuj¹ce sposób i podejœcie do zarz¹dzania ludÿmi w firmie, których u ytkownikami s¹ mened erowie. Niestety nierzadkim zjawiskiem jest chêæ pozbycia siê tej odpowiedzialnoœci przez nich i przekazania jej Dzia³owi HR, jako temu, który odpowiada za zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Jest to pu³apka, w któr¹ bardzo ³atwo wpaœæ. W tym miejscu chcia³am omówiæ, jak powinien przebiegaæ podzia³ odpowiedzialnoœci pomiêdzy mened erami a Dzia³em HR. Menedżerowie a Dział HR Wspieraj¹ca rola Dzia³u HR Rol¹ Dzia³u HR jest dostarczanie mened erom wsparcia w zarz¹dzaniu pracownikami w postaci efektywnie dzia³aj¹cego systemu HR i narzêdzi. Rol¹ mened erów jest w³aœciwe zarz¹dzanie ludÿmi, przynosz¹ce firmie rezultaty biznesowe, a nie tylko koncentrowanie siê na wynikach, co spora liczba polskich mened - erów uwa a za swoj¹ jedyn¹ odpowiedzialnoœæ. Paradoksalnie skuteczni mened erowie poradz¹ sobie bez istnienia systemów zarz¹dzania. Bêd¹ np. oceniali pracowników i dawali im informacje zwrotne mimo braku systemu ocen okresowych, bêd¹ dbali o ich rozwój, stosuj¹c ró ne metody (m.in. coaching 1 ), bêd¹ potrafili zatrzymaæ ich w firmie, mimo lepszego 1 Coaching to metoda rozwoju pracownika oparta na relacji coach uczeñ. Wiêcej na ten temat w rozdziale 5. 3

4 Rozdział 1. Wprowadzenie wynagrodzenia oferowanego przez konkurencjê. Czy to oznacza, e systemy, które opisujê w tej ksi¹ ce, s¹ zbêdne? Zdecydowanie nie dopóki mamy do czynienia z opisanymi wy ej mened erami, dopóty w³aœciwie zaprojektowany i dobrze wdro ony system HR skutecznie wspiera zarz¹dzanie ludÿmi, daj¹c osobom zarz¹dzaj¹cym pewne wzorce do skutecznego dzia³ania w tym zakresie Jak korzystaæ z poradnika 1.2. Jak korzystaæ W nastêpnych z poradnikarozdzia³ach przedstawiê wybrane procesy sk³adaj¹ce siê na system HR (patrz poni szy wykres) oraz zaprezentujê towarzysz¹ce im narzêdzia, takie jak: formularze, ankiety, wzory dokumentów. Wszystkie z prezentowanych tu narzêdzi maj¹ uniwersaln¹ postaæ, któr¹ ³atwo zaadaptowaæ do konkretnych potrzeb firmy. S¹ one dostêpne w wersji w pe³ni edytowalnej na p³ycie CD. Najwa niejsze procesy HR Oto procesy, które omawiam w kolejnych rozdzia³ach ksi¹ ki: planowanie zasobów ludzkich jak przygotowaæ plan zatrudnienia? pozyskiwanie zasobów ludzkich jak zrekrutowaæ i wyselekcjonowaæ w³aœciwych pracowników? wdra anie nowego pracownika co powinien zawieraæ program wdro enia nowego cz³onka organizacji i czemu ma s³u yæ? metody ewaluacji pracowników przy u yciu jakich metod najlepiej ocenia siê pracownika? rozwój zasobów ludzkich jak identyfikowaæ potrzeby szkoleniowe, szkoliæ pracowników i wspieraæ wdra anie umiejêtnoœci, a tak e jak planowaæ œcie kê kariery? projektowanie systemu wynagrodzeñ jak podejœæ do spraw p³acowych i zaprojektowaæ system wynagrodzeñ, tak by zachêca³ do osi¹gania postawionych celów? komunikacja wewnêtrzna jak poprawiæ proces komunikowania w firmie i wzmocniæ poczucie odpowiedzialnoœci za realizacjê celów strategicznych? 4

5 1.2. Jak korzystać z poradnika Rysunek 1. System zarz¹dzania zasobami ludzkimi 5

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo