Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej"

Transkrypt

1 Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej Polityka dywidendy Fuzje i przejęcia Pozyskiwanie kapitału w drodze emisji papierów wartościowych Przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę publiczną i giełdową Wprowadzanie instrumentów finansowych i papierów wartościowych do obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu Procesy prywatyzacyjne i przekształcenia własnościowe spółek Skarbu Państwa Instrumenty finansowe i papiery wartościowe: Instrumenty właścicielskie (akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe) Instrumenty wierzycielskie (obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne) Instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe, warranty, swapy) Zabezpieczanie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie: Walutowe instrumenty pochodne Procentowe instrumenty pochodne Instrumenty pochodne bazujące na rynkach akcji Struktura kapitałowa banku Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa banku Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wycena papierów wartościowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Działalność doradcza w bankowości Działalność depozytowa banków komercyjnych Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne na rynkach finansowych Teorie wykorzystywane do analizy rynków finansowych (oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) Anomalie na rynkach finansowych Wykorzystanie analizy technicznej Wykorzystanie analizy fundamentalnej Współczesne kierunki badań na rynkach finansowych Psychologia rynków finansowych Światowe centra finansowe Giełdy Kapitałowe Rynki alternatywne Rynek Funduszy Inwestycyjnych Finansowe instrumenty inwestycyjne

2 dr Witold Gradoń 10 osób dr Maria Gorczyńska 12 osób dr Jan Kaczmarzyk 12 osób dr Krystyna Mitręga-Niestrój 11 osób Niefinansowe instrumenty inwestycyjne Wykorzystanie nowoczesnej technologii na rynkach finansowych (w tym w rozliczeniach) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Bankowość: działalność depozytowa banków komercyjnych, działalność kredytowa banków komercyjnych, pozakredytowe formy finansowania podmiotów gospodarczych przez banki, komercyjne (leasing, faktoring), działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, system zabezpieczeń depozytów bankowych, nadzór na działalnością bankową Rynki finansowe: istota, uczestnicy i instrumenty rynku pieniężnego, istota, uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego, istota giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej nadzór na rynkiem finansowym, Polityka pieniężna: strategie polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej, problematyka niezależności banku centralnego, Deficyt budżetowy oraz dług publiczny: zarządzanie długiem publicznym, rynek instrumentów skarbowych, metody wyrównywania deficytu budżetowego. Analiza i ocena polityki zarządzania finansami przedsiębiorstwa Analiza i ocena budowy struktury kapitałów w przedsiębiorstwie Analiza efektywności zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa Ocena konsekwencji polityki kredytowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo Kształtowanie strategii finansowych przedsiębiorstwa i ich analiza i ocena Ryzyko w działalności gospodarczej i jego tworzenia i ocena polityki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Strategie podatkowe przedsiębiorstw Ocena efektywności inwestycji rzeczowych Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw Benchmarking w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Analiza i ocena instrumentów rynku kapitałowego finansowanie przedsiębiorstw Analiza finansowa Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe Modelowanie finansowe Analiza i modelowanie ryzyka Metody Monte Carlo Międzynarodowy system finansowy w dobie globalizacji. Międzynarodowy rynek walutowy, pieniężny i kapitałowy. Instrumenty pochodne na rynku międzynarodowym. Eurorynki. Rynki offshore. Bankowość międzynarodowa

3 dr Blandyna Puszer 10 osób Przepływy kapitału i ich znaczenie we współczesnej gospodarce. Liberalizacja finansowa Kryzysy finansowe przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania. Problem stabilności finansowej Międzynarodowe i regionalne organizacje finansowe oraz międzynarodowa współpraca finansowa Integracja walutowa i finansowa w Unii Europejskiej. Wspólna waluta euro Problemy bilansu płatniczego Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie Funkcjonowanie instytucji finansowych Problemy relacji sfera finansowa sfera realna Fundusze poręczeniowe Zagadnienia związane z kursem walutowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów kursowych. Rola i znaczenie systemów kursowych w Polsce; Zagadnienia dotyczące systemów walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wielodewizowego i roli w tym systemie; Rynek walutowy i jego instrumenty ( kontrakty forward, walutowe kontrakty futures, opcje walutowe, transakcje zamienne swap); Zagadnienia związane z Unią Europejską: Np: polityka budżetowa UE, rynek finansowy UE; Polityka pieniężna Europejskiego Systemu Banków Centralnych i jej instrumenty; Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji finansowych dla gospodarki światowej i Polski, Np. Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i itd.; Rola i znaczenie międzynarodowego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego segmentów: międzynarodowy rynek pieniężny, międzynarodowy rynek obligacji, międzynarodowy rynek akcji, międzynarodowy rynek kredytowy. Udział polski na tym rynku; Ogólne zagadnienia krajowego rynku finansowego; Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Rola i znaczenie inwestycji portfelowych; Problematyka rozliczeń międzynarodowych, Np. polecenie wypłaty, czek, weksel, karta płatnicza, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa, rozliczenia bezdewizowe; Bilans płatniczy i jego komponenty; Ryzyko walutowe i metody jego ograniczania (ryzyko transakcyjne, ekonomiczne, techniczne wewnętrzne i zewnętrzne); Problematyka zadłużenia zagranicznego i metody jego ograniczania. Zagadnienia z zakresu Bankowości i Finansów Międzynarodowych dr Joanna Cichorska 10 osób Struktura kapitałowa banku Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa banku

4 dr Grażyna Szustak 11 osób Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wycena papierów wartościowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Działalność doradcza w bankowości Działalność depozytowa banków komercyjnych Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych Bankowość Bank centralny i jego funkcje Polityka pieniężna banku centralnego i instrumenty polityki pieniężnej (rezerwy obowiązkowe, kredyty refinansowe, operacje otwartego rynku) Banki uniwersalne Bankowość inwestycyjna Banki hipoteczne Bankowość spółdzielcza Prywatyzacja i konsolidacja w systemie bankowym Działalność kredytowa banków Gwarancje i poręczenia bankowe Metody oceny zdolności kredytowej klienta banku Zabezpieczenia prawne spłaty kredytu Dochodzenie należności w trybie egzekucji sądowej Działalność depozytowa banku Gwarantowanie depozytów Formy rozliczeń bezgotówkowych (np. akredytywy, inkaso dokumentowe, weksle, itp.) Rozliczenia międzybankowe (SORBNET, SORBNET EURO, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) Bankowe papiery wartościowe Ryzyko bankowe pomiar i wewnętrzne metody jego minimalizacji (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko kapitałowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe np. stopy procentowej czy walutowe) Unijne i polskie regulacje nadzorcze w zakresie minimalizacji ryzyka bankowego np. adekwatność kapitałowa Zarządzanie aktywami i pasywami banku Sprawozdawczość finansowa banku Analiza kondycji finansowej banku Marketing usług bankowych i strategie marketingowe banków System zarządzania bankiem komercyjnym (planowanie strategiczne i operacyjne, struktury organizacyjne banków, sprzedaż produktów bankowych, motywowanie pracowników, kontrola) Efektywne zarządzanie personelem bankowym Europejski System Banków Centralnych (Europejski Bank Centralny; Narodowe Banki Centralne) Niezależności ESBC Polityka pieniężna EBC i instrumenty wykorzystywane w celu realizacji jej założeń. Działalność emisyjna, depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa i dewizowa (rola systemu TARGET w rozrachunkach międzybankowych) Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów jako element bezpieczeństwa i stabilności europejskiego sektora bankowego Systemy bankowe krajów strefy euro

5 Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro (w tym systemy bankowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które dołączyły do UE w maju 2004 roku) Systemy bankowe wysokorozwiniętych krajów świata np. system bankowy Stanów Zjednoczonych czy Japonii Rynek finansowy Rynek pieniężny Rynek walutowy Rynek kapitałowy (w tym giełdowy) Operacje i papiery wartościowe rynku finansowego Fundusze inwestycyjne jako uczestnik rynku finansowego Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce Finanse przedsiębiorstw Zarządzanie majątkiem obrotowym Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa Wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania finansowego przedsiębiorstw Wynik finansowy przedsiębiorstwa a rentowność Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw i metody oceny efektywności inwestycji Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw Zagadnienia z zakresu Bankowości i Finansów Międzynarodowych dr Janusz Cichy 9 osób Bank Centralny, polityka pieniężna oraz instrumenty Organizacja systemu bankowego w Polsce instytucje i regulacje Zarządzanie finansowe bankiem-zarządzanie aktywami i pasywami banku Działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków, Instytucja kredytu hipotecznego działalność banków hipotecznych w Polsce, emisja listów zastawnych, Private banking- bankowość dla zamożnych Asset management zarządzanie aktywami, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym, rola banków w operacjach M&A Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gmin), Instrumenty ubezpieczeniowe w ofercie banku komercyjnego, Problem prania brudnych pieniędzy w bankach. Ryzyko bankowe, prawne i ustawowe sposoby jego ograniczania. Rynek pieniężny- instrumenty i operacje Rynek kapitałowy instrumenty i operacje. Instytucje rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym. Finansowanie przedsiębiorstw kredyt kupiecki, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja aktywów, leasing, venture capital, krótkoterminowe papiery dłużne, Emisja papierów wartościowych- obligacje, akcje, bankowe papiery wartościowe,

6 dr Monika Klimontowicz 9 osób Bank i jego rola w absorpcji funduszy unijnych. Ubezpieczanie i finansowanie eksportu. Polski sektor bankowy Sektor bankowy Unii Europejskiej Funkcjonowanie instytucji finansowych Strategie rynkowe instytucji kredytowych Zarządzanie instytucjami kredytowymi Konkurencyjność rynku usług bankowych Działalność banków komercyjnych Marketing usług finansowych Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości Funkcjonowanie rynku pieniężnego istota, uczestnicy, instrumenty Funkcjonowanie rynku płatności detalicznych Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym Zagadnienia z zakresu Finansów i Inwestycji Dr Monika Foltyn-Zarychta Liczba miejsc: 15 Działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i jednostek samorządu terytorialnego Działalność inwestycyjna gmin i jednostek samorządu terytorialnego w wybranych latach Kierunki inwestycji publicznych analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Działalność inwestycyjna spółek akcyjnych na wybranym przykładzie Inwestycje infrastrukturalne w Polsce analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Organizacja procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie Organizacja procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na wybranym przykładzie Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych Ocena efektywności projektu inwestycyjnego na wybranym przykładzie Analiza możliwości zastosowania wybranej metody oceny efektywności inwestycji Porównanie możliwości zastosowania kilku wybranych metody oceny efektywności inwestycji Uwarunkowania efektywności inwestycji publicznych/środowiskowych Wycena środowiska w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych Analiza kosztów-korzyści na wybranym przykładzie Ryzyko inwestycji ocena i zarządzanie Ocena ryzyka (czynników/źródeł) projektów inwestycyjnych na wybranym przykładzie Zastosowanie wybranej metody w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych Porównanie możliwości zastosowania kilku wybranych metody oceny ryzyka inwestycji Finansowanie inwestycji komercyjnych i

7 Dr Karina Kuczowic Liczba miejsc: 15 dr Helena Ogrodnik publicznych. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa/jednostki samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie Źródła inwestycji przedsiębiorstw/jst analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Zarządzanie źródłami finansowania inwestycji na wybranym przykładzie Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komercyjnych i publicznych na wybranym przykładzie Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komercyjnych i publicznych analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Inwestycje na rynku finansowym/wycena przedsiębiorstwa Zastosowanie wybranego modelu do wyboru portfela/akcji/funduszu inwestycyjnego Analiza fundamentalna porównanie spółek lub wycena wybranego przedsiębiorstwa Analiza techniczna: budowa strategii inwestycyjnej, sygnały kupna i sprzedaży Analiza techniczna na rynku Forex Analiza efektywności inwestycji w akcje lub inne instrumenty Inwestycje infrastrukturalne: finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (w tym m.in. Project finance, partnerstwo publicznoprywatne), ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego: źródła finansowania inwestycji JST, ocena efektywności inwestycji JST. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych (w tym działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw) Finansowanie działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych (w tym finansowanie działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw). Finansowanie nieruchomość Inwestowanie na rynku kapitałowym Analiza finansowa przedsiębiorstwa Oszczędzanie i inwestowanie Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w spółce giełdowej Źródła i formy pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie Problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Fundusze emerytalne Inwestorzy instytucjonalni na rynku finansowym Ubezpieczenia i bankowość bazowe modele finansowe Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń

8 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej i na świecie Finanse firmy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Ryzyko kredytowe Ryzyko w działalności inwestycyjnej Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce Rola analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Wpływ podatków na decyzje przedsiębiorstw Finansowanie inwestycji Venture capital - jako sposób finansowania małych i średnich firm Zagadnienia z zakresu Gospodarowania nieruchomościami dr Tomasz Ramian Liczba miejsc: 15 Dr Michał Wilczek Liczba miejsc: 15 Dr Elżbieta Zagórska Liczba miejsc: 15 Analiza opłacalności inwestycji w nieruchomości Analiza rynku nieruchomości Nieruchomości w przedsiębiorstwie Wycena nieruchomości Wycena przedsiębiorstw Ekonomika nieruchomości Mieszkalnictwo Europejskie rynki nieruchomości Inwestycje na rynku nieruchomości Proces inwestycyjno-budowlany Nieruchomość jako przedmiot inwestowania Rynki nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości Inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomości Rewitalizacja śródmieść, blokowisk, terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych Zarządzanie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zagadnienia z zakresu inżynierii finansowej Dr inż. Anna Sroczyńska- Baron 9 miejsc Dr Daniel Iskra 9 miejsc Dr Tomasz Węgrzyn 9 miejsc Zastosowania teorii gier na rynkach finansowych Wycena instrumentów pochodnych Zarządzanie portfelem akcji Modelowanie ekonometryczne na rynkach finansowych Analiza statystyczna rynków finansowych Analiza portfelowa Pomiar ryzyka Zarządzanie ryzykiem Symulacje Monte Carlo w finansach Diagnostyka rynku finansowe szeregi czasowe Zarządzanie ryzykiem Analiza portfela

9 Instrumenty pochodne Arbitraż na rynku finansowym Analiza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Prof. dr hab. Halina Buk 15 miejsc Prof. UE dr hab. Józef Pfaff 12 osób Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik 12 osób Dr hab. Małgorzata Rówińska 12 osób Dr hab. Marzena Strojek Filus 12 osób Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Organizacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw Polityka rachunkowości Księgi rachunkowe w różnych formach organizacyjnoprawnych Inwentaryzacja aktywów i pasywów Kontrola wewnętrzna w systemie rachunkowości Zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów Zasady ewidencji i rozliczania kosztów Audyt wewnętrzny Historia rachunkowości Badanie kształtowania wyniku finansowego,badanie polityki rachunkowości, instrumentów kształtowania wyniku i polityki bilansowej Zastosowanie wybranej metody lub systemu rachunku kosztów, projektowanie systemów rachunku kosztów Badanie stosowania metod rachunkowości zarządczej Ewaluacja i projektowanie systemów zarządzania dokonaniami organizacji Badanie stosowania wybranych zasad i metod rachunkowości finansowej albo zarządczej sektora publicznego, Badanie stosowania wybranych rozwiązań i metod rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej Wycena i ewidencyjne ujęcie poszczególnych grup bilansowych w ujęciu regulacji rachunkowości Wynik finansowy w rachunkowości Zakres i treść sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej Zasady ewidencji i rozliczania kosztów w rachunkowości Wycena bilansowa aktywów i pasywów Sprawozdawczość finansowa na podstawie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Rachunkowość grup kapitałowych skonsolidowane

10 Dr Dorota Adamek Hyska Dr Krystyna Barczyk 15 miejsc Dr Ewa Chorowska 15 miejsc Dr Izabela Emerling 15 miejsc sprawozdania finansowe Powiązania kapitałowe w rachunkowości Polityka rachunkowości, kreatywna rachunkowość Wykorzystanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą Budżetowanie Systemy rachunku kosztów Rachunkowość podatkowa Zasady rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego Problemy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych Rachunkowość podmiotów leczniczych Zasady wyceny i ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, zapasów, aktywów pieniężnych Inwentaryzacja w podmiotach rachunkowości Sprawozdawczość finansowa w sektorze finansów publicznych Sprawozdawczość budżetowa Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Partnerstwo publiczno prywatne Przedsięwzięcia inwestycyjne Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa

11 Dr Bogumił Galica Dr Iwona Kumor Dr Anna Kuzior Dr Tomasz Lis 15 miejsc Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa ( normy rachunkowości, ewidencja aktywów trwałych, obrotowych, koszty, wynik finansowy) Wykorzystanie techniki komputerowej w rachunkowości (formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie sprawozdań finansowych w środowisku zaawansowanym informatycznie) Uproszczone formy ewidencji podatkowej ( ryczałt, księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatku VAT, ewidencje dodatkowe, rozliczenia publiczno-prawne) Rachunek kosztów ( ewidencja, rozliczanie, kalkulacja, modele rachunku kosztów) Sprawozdawczość finansowa (wykorzystanie sprawozdań finansowych do analizy i oceny sytuacji majątkowej podmiotu gospodarczego) Organizacja rachunkowości (polityka rachunkowości, formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych) Rachunkowość finansowa, sprawozdawczość i analiza finansowa Aktywa, pasywa- ujmowanie wycena i prezentacja Modele wyceny w rachunkowości Sprawozdawczość finansowa Analiza porównawcza elementów sprawozdania finansowego według uregulowań krajowych i międzynarodowych Wykorzystanie sprawozdań finansowych jako źródła analizy, analiza sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności Podatki ( w tym podatek odroczony) Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych Sprawozdawczość finansowa i jej analiza Zasady i procedury ewidencji, rozliczania kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i opodatkowanie transakcji leasingowych Problemy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Dr Ewa Maćkowiak Rachunkowość jednostek budżetowych

12 Zasady gospodarki budżetowej Finansowanie działalności przedsiębiorstw Koszt kapitału Analiza finansowa Nowoczesna analiza finansowa Sprawozdawczość finansowa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Uproszczone formy ewidencji księgowej Dr Ewa Maruszewska 15 miejsc Dr Lucyna Poniatowska Dr Aleksandra Szewieczek Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Sprawozdanie finansowe i jego analiza Rozrachunki w rachunkowości (z kontrahentami, pracownikami, publiczno prawne Obrót materiałowy i towarowy Środki trwałe (wycena, ewidencja, amortyzacja) Koszty w rachunkowości Koszty pracy Wynagrodzenia Wynik finansowy w rachunkowości Inwestycje w rachunkowości Rezerwy w rachunkowości Produkty gotowe Wycena w rachunkowości Podatek odroczony Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie finansowe małych przedsiębiorstw Polityka bilansowa/polityka rachunkowości Utrata wartości aktywów Odpisy aktualizujące Czytanie sprawozdania finansowego Analiza wskaźnikowa, płynności, rentowności Konsolidacja sprawozdań finansowych Rachunkowość finansowa w jednostkach non profit (podmiotach leczniczych, przedsiębiorstwach) Problemy obrotu towarowego w rachunkowości Problemy obrotu materiałowego w rachunkowości Organizacja rachunkowości Rachunek kosztów jednostek gospodarczych (podmiotów leczniczych) Rachunkowość kosztów pracy Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Teoretyczne aspekty organizacji rachunkowości(polityka rachunkowości, ZPK, obieg dokumentów)

13 Dr Bogdan Wardyn Dr Jolanta Wartini-Twardowska 15 miejsc Dr Magdalena Wójcik Jurkiewicz Dr Aneta Wszelaki Ewidencja podatkowa w małych i średnich jednostkach gospodarczych Organizacja rachunkowości (polityka rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja aktywów i pasywów, systemy informatyczne wspomagające rachunkowość) Rachunkowość podatkowa Koszty działalności gospodarczej (ewidencja, rozliczanie, kalkulacja, analiza) Aktywa trwałe ( wycena, ewidencja, amortyzacja, leasing) Księgowe ujęcie rozrachunków, obrotu materiałowego i towarowego, ustalania i podziału wyniku finansowego Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość jako system informacyjny Systemy rachunku kosztów Sprawozdawczość zarządcza Raportowanie bilansowe CSR ( Corporate Social Responsobility) a rachunkowość Etyka w sprawozdawczości i rewizji finansowej Rachunkowość finansowa ( aktywa pieniężne i rozrachunki, środki trwałe, wynik finansowy, obrót materiałowy, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, kapitały własne) Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw Etyka w zawodzie księgowego Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Gospodarka finansowa jednostek sektora fi9nansów publicznych Rachunkowość banków komercyjnych Rachunkowość jednostek non profit Inne zagadnienia Prof. dr hab. Dorota Kotlorz 5 miejsc Rynek pracy (aspekty ekonomiczne i społeczne) komponenty rynku pracy (podaż zasobów pracy i popyt na pracę) równowaga na rynku pracy (pełne zatrudnienie) brak równowagi (deficyt rąk do pracy, bezrobocie) mierniki oceny sytuacji na rynku pracy

14 rynek pracy w ujęciu międzynarodowym, rynek pracy w Polsce oraz w skali lokalnej i regionalnej, uwarunkowania rynku pracy (makroekonomiczne, strukturalne, demograficzne, edukacyjne, integracyjne), wpływ polityki gospodarczej na rynek pracy bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy, sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy. Bezrobocie przyczyny i rodzaje w skali kraju i regionów różnych grup społeczno-zawodowych (młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i innych) koszty bezrobocia polityka przeciwdziałania bezrobociu. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy polityka zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Europejska Strategia Zatrudnienia) międzynarodowa polityka rynku pracy rola funduszy strukturalnych ujęcie krajowe lub regionalne instytucjonalna obsługa rynku pracy w Polsce (urzędy pracy, aktywne i pasywne programy przeciwdziałania bezrobociu) publiczne służby zatrudnienia wobec koncepcji flexicurity Praca w warunkach globalizacji i nowoczesnych technologii społeczeństwo informacyjne struktury gospodarcze a zatrudnienie zmiany strukturalne na rynku pracy jako wynik globalizacji i tworzenia gospodarki wiedzy przemysły wysokiej techniki i usługi jako źródło nowych miejsc pracy funkcjonowanie narodowych rynków pracy i procesy umiędzynaradawiania, korporacje transnarodowe na rynku pracy, mobilność zasobów pracy (migracje zarobkowe) przyszłość pracy kierunki przemian pracy i systemów wynagrodzeń Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy (w tym także: zawodoznawstwo a planowanie kariery oraz europejskie zawody przyszłości) Deregulacja rynku pracy i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy (telepraca i inne) Praca na własny rachunek (determinanty i implikacje) Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce i innych krajach Prognozy kształtowania się sytuacji na rynku pracy Foresight rynku pracy/bezrobocia w ujęciu krajowym (Polska) lub regionalnym (województwa) Propozycja tematów może ulec modyfikacji i rozszerzeniu (w zakresie problematyki seminarium) stosownie do zgłoszonych zainteresowań. Prof. zw. dr hab. Michał Odpowiedzialność głównego księgowego;

15 Seweryński Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał 11 miejsc Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych; Odpowiedzialności materialna pracowników; Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem; Podstawy prawne kwalifikowania wydatków. Formy prawne doradztwa; Plan Balcerowicza i jego realizacja w polskiej gospodarce w latach 90. XX wieku. Warunki wykonalności. Globalizacja ekonomiczna w ujęciu polskich ekonomistów: teoria dylematy praktyka. Ewolucja poglądów naukowych Grzegorza W. Kołodko na temat rozwoju ekonomicznego Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Nierównomierny podział dochodów pieniężnych w transformowanych gospodarkach Europy Środkowo Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Współczesny kapitalizm i wolny rynek w teorii i praktyce. Kapitalizm neoliberalny: jego cechy i dynamika w XX wieku. Różne pojmowanie wolności w książce pod redakcją Leszka Balcerowicza Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów (Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012). Szanse i zagrożenia umiejętnego łączenia prywatnej przedsiębiorczości ze spójnością społeczną w polskiej gospodarce na przełomie XX i XXI wieku. Zmienność aktywności gospodarczej w latach : polski przypadek. Analiza rozwoju gospodarczego w kategoriach długich cykli Nikołaja Dmitrijewicza Kondratjewa. Podporządkowanie polityce ekonomicznej synergii czterech wartości: (1) efektywność, (2) wolność, (3) sprawiedliwość, (4) bezpieczeństwo ekonomiczne. Warunki i czynniki sprzyjające długofalowemu rozwojowi społeczno gospodarczemu. Aktywność gospodarcza w Trzeciej Rzeczypospolitej: dwa cykle bez recesji. Zadania współczesnej ekonomii jako nauki: poznać, zrozumieć, wyjaśnić charakter przeobrażeń gospodarczych. Teoria a praktyka. Optymalizacja swobody wyborów konsumenta w ramach mikroekonomii. Prerogatywy oraz instrumenty działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Osiągnięcia ekonomii XX wieku. Stan polskiej gospodarki po 10 latach wstąpienia do Unii Europejskiej. Polska transformacja, budowa gospodarki rynkowej a tworzenie dojrzałej demokracji w ujęciu Grzegorza W. Kołodko. Polska transformacja, wyznawane wartości i cechy teorii ekonomicznej. Dyskusja wokół procesu polskiej transformacji w światowej literaturze ekonomicznej. Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła Pozycja prawna głównego księgowego;

16 Odpowiedzialność głównego księgowego; Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych; Formy prawne doradztwa; Odpowiedzialności materialna pracowników; Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem; Podstawy prawne kwalifikowania wydatków. Prawo zatrudnienia Regulacje Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podmiotów gospodarczych Prawo pracy Ryzyka osobowe przedsiębiorcy Koszty pracy Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Dr hab. Aleksander Witosz Dr Sylwia Bożek 15 miejsc Bankowość elektroniczna (internetowa, mobilna, terminalowa itd.) Elektroniczne instrumenty płatnicze (karty, płatności mobilne i internetowe itd.) E-usługi finansowe i finansowe portale internetowe Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia analiz finansowych i sprawozdawczości w małych i średnich firmach Rachunkowość komputerowa Praktyka stosowania systemów zintegrowanych ERP (finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa, produkcja, zamówienia, sprzedaż) Prawne i ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej. Przykładowo: Zarządzanie spółką handlową. Wycena wkładów wnoszonych do przedsiębiorstwa. Rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze spółki. Likwidacja spółki. Niewypłacalność przedsiębiorstwa jako podstawa jego upadłości. Finansowanie zwrotne spółek handlowych. Pozyskiwanie kapitału na giełdzie papierów wartościowych. Factoring. Franchising. Leasing transfer ryzyka, typy i rodzaje Faktoring transfer ryzykza Ubezpieczenie metodą transferu ryzyka w przedsiębiorstwie Ryzyka w działalności deweloperskiej, w wykonawstwie projektów inwestycyjnych, w nieruchomościach Zmiany na sektorze emerytalnym Zabezpieczenie społecznie a ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenia typu non-life - specyfika, produktu, ryzyko Ubezpieczenia life specyfika, produkty, ryzyko Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa Działalność funduszy inwestycyjnych Ryzyko środowiskowe, katastroficzne typy, obszary występowania, sposoby redukcji Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń Gwarancie bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe

17 Dr Marzena Czarnecka Likwidacja szkód w następstwie wystąpienia zdarzeń losowych Innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowo-bankowe, bankowe Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Polityka społeczna Energetyka i prawo energetyczne Polityka energetyczna Prawo pracy Praco cywilne Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. ochronie zdrowia

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. ochronie zdrowia Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu gospodarowania zasobami w ochronie Dr Dorota Adamek Hyska Dr Izabela Emerling 15 miejsc Dr Tomasz Lis 15 miejsc Dr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z zakresu Rachunkowości

Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Prof. dr hab. Zbigniew Messner Rachunkowości Prof. UE dr hab. Anna Kostur Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła Prawa

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia niestacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia niestacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia niestacjonarne drugiego stopnia 2014/2015 Prof. dr hab. Halina Zadora Prof. UE dr hab. Miloš Král 9 osób Dr Maciej Baranowski Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Analiza due diligence:

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. zdrowia

Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. zdrowia Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Zarządzania w ochronie Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Dr Grzegorz Głód Dr Tomasz Ingram Tworzenie i funkcjonowanie małych

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne drugiego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej prof. dr hab. Irena Pyka (10 osób) Prof. dr hab. Halina Zadora prof. UE dr hab. Milos Kral (10 osób) dr

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2011 Spis treści Wprowadzenie...11 Rozdział 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

zagadnienia z zakresu rachunkowości

zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Dr Bogumił Galica Dr Bogdan Wardyn Dr Aleksandra Sulik - Górecka Dr Aneta Wszelaki Prof. H. Buk Dr Iza Emerling Dr Tomasz Lis Zastosowanie informatyki w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy Od autorów 13 1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) 17 1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny 17 1.2. Funkcje systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. godz. 8.00 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo