Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej"

Transkrypt

1 Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej Polityka dywidendy Fuzje i przejęcia Pozyskiwanie kapitału w drodze emisji papierów wartościowych Przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę publiczną i giełdową Wprowadzanie instrumentów finansowych i papierów wartościowych do obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu Procesy prywatyzacyjne i przekształcenia własnościowe spółek Skarbu Państwa Instrumenty finansowe i papiery wartościowe: Instrumenty właścicielskie (akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe) Instrumenty wierzycielskie (obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne) Instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe, warranty, swapy) Zabezpieczanie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie: Walutowe instrumenty pochodne Procentowe instrumenty pochodne Instrumenty pochodne bazujące na rynkach akcji Struktura kapitałowa banku Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa banku Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wycena papierów wartościowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Działalność doradcza w bankowości Działalność depozytowa banków komercyjnych Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne na rynkach finansowych Teorie wykorzystywane do analizy rynków finansowych (oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) Anomalie na rynkach finansowych Wykorzystanie analizy technicznej Wykorzystanie analizy fundamentalnej Współczesne kierunki badań na rynkach finansowych Psychologia rynków finansowych Światowe centra finansowe Giełdy Kapitałowe Rynki alternatywne Rynek Funduszy Inwestycyjnych Finansowe instrumenty inwestycyjne

2 dr Witold Gradoń 10 osób dr Maria Gorczyńska 12 osób dr Jan Kaczmarzyk 12 osób dr Krystyna Mitręga-Niestrój 11 osób Niefinansowe instrumenty inwestycyjne Wykorzystanie nowoczesnej technologii na rynkach finansowych (w tym w rozliczeniach) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Bankowość: działalność depozytowa banków komercyjnych, działalność kredytowa banków komercyjnych, pozakredytowe formy finansowania podmiotów gospodarczych przez banki, komercyjne (leasing, faktoring), działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, system zabezpieczeń depozytów bankowych, nadzór na działalnością bankową Rynki finansowe: istota, uczestnicy i instrumenty rynku pieniężnego, istota, uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego, istota giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej nadzór na rynkiem finansowym, Polityka pieniężna: strategie polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej, problematyka niezależności banku centralnego, Deficyt budżetowy oraz dług publiczny: zarządzanie długiem publicznym, rynek instrumentów skarbowych, metody wyrównywania deficytu budżetowego. Analiza i ocena polityki zarządzania finansami przedsiębiorstwa Analiza i ocena budowy struktury kapitałów w przedsiębiorstwie Analiza efektywności zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa Ocena konsekwencji polityki kredytowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo Kształtowanie strategii finansowych przedsiębiorstwa i ich analiza i ocena Ryzyko w działalności gospodarczej i jego tworzenia i ocena polityki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Strategie podatkowe przedsiębiorstw Ocena efektywności inwestycji rzeczowych Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw Benchmarking w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Analiza i ocena instrumentów rynku kapitałowego finansowanie przedsiębiorstw Analiza finansowa Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe Modelowanie finansowe Analiza i modelowanie ryzyka Metody Monte Carlo Międzynarodowy system finansowy w dobie globalizacji. Międzynarodowy rynek walutowy, pieniężny i kapitałowy. Instrumenty pochodne na rynku międzynarodowym. Eurorynki. Rynki offshore. Bankowość międzynarodowa

3 dr Blandyna Puszer 10 osób Przepływy kapitału i ich znaczenie we współczesnej gospodarce. Liberalizacja finansowa Kryzysy finansowe przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania. Problem stabilności finansowej Międzynarodowe i regionalne organizacje finansowe oraz międzynarodowa współpraca finansowa Integracja walutowa i finansowa w Unii Europejskiej. Wspólna waluta euro Problemy bilansu płatniczego Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie Funkcjonowanie instytucji finansowych Problemy relacji sfera finansowa sfera realna Fundusze poręczeniowe Zagadnienia związane z kursem walutowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów kursowych. Rola i znaczenie systemów kursowych w Polsce; Zagadnienia dotyczące systemów walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wielodewizowego i roli w tym systemie; Rynek walutowy i jego instrumenty ( kontrakty forward, walutowe kontrakty futures, opcje walutowe, transakcje zamienne swap); Zagadnienia związane z Unią Europejską: Np: polityka budżetowa UE, rynek finansowy UE; Polityka pieniężna Europejskiego Systemu Banków Centralnych i jej instrumenty; Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji finansowych dla gospodarki światowej i Polski, Np. Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i itd.; Rola i znaczenie międzynarodowego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego segmentów: międzynarodowy rynek pieniężny, międzynarodowy rynek obligacji, międzynarodowy rynek akcji, międzynarodowy rynek kredytowy. Udział polski na tym rynku; Ogólne zagadnienia krajowego rynku finansowego; Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Rola i znaczenie inwestycji portfelowych; Problematyka rozliczeń międzynarodowych, Np. polecenie wypłaty, czek, weksel, karta płatnicza, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa, rozliczenia bezdewizowe; Bilans płatniczy i jego komponenty; Ryzyko walutowe i metody jego ograniczania (ryzyko transakcyjne, ekonomiczne, techniczne wewnętrzne i zewnętrzne); Problematyka zadłużenia zagranicznego i metody jego ograniczania. Zagadnienia z zakresu Bankowości i Finansów Międzynarodowych dr Joanna Cichorska 10 osób Struktura kapitałowa banku Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa banku

4 dr Grażyna Szustak 11 osób Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wycena papierów wartościowych Zarządzanie ryzykiem bankowym Działalność doradcza w bankowości Działalność depozytowa banków komercyjnych Rynek kapitałowy, organizacja i działalność giełdy papierów wartościowych Bankowość Bank centralny i jego funkcje Polityka pieniężna banku centralnego i instrumenty polityki pieniężnej (rezerwy obowiązkowe, kredyty refinansowe, operacje otwartego rynku) Banki uniwersalne Bankowość inwestycyjna Banki hipoteczne Bankowość spółdzielcza Prywatyzacja i konsolidacja w systemie bankowym Działalność kredytowa banków Gwarancje i poręczenia bankowe Metody oceny zdolności kredytowej klienta banku Zabezpieczenia prawne spłaty kredytu Dochodzenie należności w trybie egzekucji sądowej Działalność depozytowa banku Gwarantowanie depozytów Formy rozliczeń bezgotówkowych (np. akredytywy, inkaso dokumentowe, weksle, itp.) Rozliczenia międzybankowe (SORBNET, SORBNET EURO, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) Bankowe papiery wartościowe Ryzyko bankowe pomiar i wewnętrzne metody jego minimalizacji (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko kapitałowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe np. stopy procentowej czy walutowe) Unijne i polskie regulacje nadzorcze w zakresie minimalizacji ryzyka bankowego np. adekwatność kapitałowa Zarządzanie aktywami i pasywami banku Sprawozdawczość finansowa banku Analiza kondycji finansowej banku Marketing usług bankowych i strategie marketingowe banków System zarządzania bankiem komercyjnym (planowanie strategiczne i operacyjne, struktury organizacyjne banków, sprzedaż produktów bankowych, motywowanie pracowników, kontrola) Efektywne zarządzanie personelem bankowym Europejski System Banków Centralnych (Europejski Bank Centralny; Narodowe Banki Centralne) Niezależności ESBC Polityka pieniężna EBC i instrumenty wykorzystywane w celu realizacji jej założeń. Działalność emisyjna, depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa i dewizowa (rola systemu TARGET w rozrachunkach międzybankowych) Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów jako element bezpieczeństwa i stabilności europejskiego sektora bankowego Systemy bankowe krajów strefy euro

5 Systemy bankowe w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro (w tym systemy bankowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które dołączyły do UE w maju 2004 roku) Systemy bankowe wysokorozwiniętych krajów świata np. system bankowy Stanów Zjednoczonych czy Japonii Rynek finansowy Rynek pieniężny Rynek walutowy Rynek kapitałowy (w tym giełdowy) Operacje i papiery wartościowe rynku finansowego Fundusze inwestycyjne jako uczestnik rynku finansowego Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce Finanse przedsiębiorstw Zarządzanie majątkiem obrotowym Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa Wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania finansowego przedsiębiorstw Wynik finansowy przedsiębiorstwa a rentowność Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw i metody oceny efektywności inwestycji Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw Zagadnienia z zakresu Bankowości i Finansów Międzynarodowych dr Janusz Cichy 9 osób Bank Centralny, polityka pieniężna oraz instrumenty Organizacja systemu bankowego w Polsce instytucje i regulacje Zarządzanie finansowe bankiem-zarządzanie aktywami i pasywami banku Działalność kredytowa, depozytowa i rozliczeniowa banków, Instytucja kredytu hipotecznego działalność banków hipotecznych w Polsce, emisja listów zastawnych, Private banking- bankowość dla zamożnych Asset management zarządzanie aktywami, Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym, rola banków w operacjach M&A Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gmin), Instrumenty ubezpieczeniowe w ofercie banku komercyjnego, Problem prania brudnych pieniędzy w bankach. Ryzyko bankowe, prawne i ustawowe sposoby jego ograniczania. Rynek pieniężny- instrumenty i operacje Rynek kapitałowy instrumenty i operacje. Instytucje rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym. Finansowanie przedsiębiorstw kredyt kupiecki, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja aktywów, leasing, venture capital, krótkoterminowe papiery dłużne, Emisja papierów wartościowych- obligacje, akcje, bankowe papiery wartościowe,

6 dr Monika Klimontowicz 9 osób Bank i jego rola w absorpcji funduszy unijnych. Ubezpieczanie i finansowanie eksportu. Polski sektor bankowy Sektor bankowy Unii Europejskiej Funkcjonowanie instytucji finansowych Strategie rynkowe instytucji kredytowych Zarządzanie instytucjami kredytowymi Konkurencyjność rynku usług bankowych Działalność banków komercyjnych Marketing usług finansowych Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości Funkcjonowanie rynku pieniężnego istota, uczestnicy, instrumenty Funkcjonowanie rynku płatności detalicznych Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym Zagadnienia z zakresu Finansów i Inwestycji Dr Monika Foltyn-Zarychta Liczba miejsc: 15 Działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i jednostek samorządu terytorialnego Działalność inwestycyjna gmin i jednostek samorządu terytorialnego w wybranych latach Kierunki inwestycji publicznych analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Działalność inwestycyjna spółek akcyjnych na wybranym przykładzie Inwestycje infrastrukturalne w Polsce analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Organizacja procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie Organizacja procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na wybranym przykładzie Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych Ocena efektywności projektu inwestycyjnego na wybranym przykładzie Analiza możliwości zastosowania wybranej metody oceny efektywności inwestycji Porównanie możliwości zastosowania kilku wybranych metody oceny efektywności inwestycji Uwarunkowania efektywności inwestycji publicznych/środowiskowych Wycena środowiska w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych Analiza kosztów-korzyści na wybranym przykładzie Ryzyko inwestycji ocena i zarządzanie Ocena ryzyka (czynników/źródeł) projektów inwestycyjnych na wybranym przykładzie Zastosowanie wybranej metody w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych Porównanie możliwości zastosowania kilku wybranych metody oceny ryzyka inwestycji Finansowanie inwestycji komercyjnych i

7 Dr Karina Kuczowic Liczba miejsc: 15 dr Helena Ogrodnik publicznych. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa/jednostki samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie Źródła inwestycji przedsiębiorstw/jst analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Zarządzanie źródłami finansowania inwestycji na wybranym przykładzie Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komercyjnych i publicznych na wybranym przykładzie Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komercyjnych i publicznych analiza wybranego okresu lub analiza przestrzenna Inwestycje na rynku finansowym/wycena przedsiębiorstwa Zastosowanie wybranego modelu do wyboru portfela/akcji/funduszu inwestycyjnego Analiza fundamentalna porównanie spółek lub wycena wybranego przedsiębiorstwa Analiza techniczna: budowa strategii inwestycyjnej, sygnały kupna i sprzedaży Analiza techniczna na rynku Forex Analiza efektywności inwestycji w akcje lub inne instrumenty Inwestycje infrastrukturalne: finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (w tym m.in. Project finance, partnerstwo publicznoprywatne), ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego: źródła finansowania inwestycji JST, ocena efektywności inwestycji JST. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych (w tym działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw) Finansowanie działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych (w tym finansowanie działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw). Finansowanie nieruchomość Inwestowanie na rynku kapitałowym Analiza finansowa przedsiębiorstwa Oszczędzanie i inwestowanie Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w spółce giełdowej Źródła i formy pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie Problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Fundusze emerytalne Inwestorzy instytucjonalni na rynku finansowym Ubezpieczenia i bankowość bazowe modele finansowe Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń

8 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej i na świecie Finanse firmy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Ryzyko kredytowe Ryzyko w działalności inwestycyjnej Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce Rola analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Wpływ podatków na decyzje przedsiębiorstw Finansowanie inwestycji Venture capital - jako sposób finansowania małych i średnich firm Zagadnienia z zakresu Gospodarowania nieruchomościami dr Tomasz Ramian Liczba miejsc: 15 Dr Michał Wilczek Liczba miejsc: 15 Dr Elżbieta Zagórska Liczba miejsc: 15 Analiza opłacalności inwestycji w nieruchomości Analiza rynku nieruchomości Nieruchomości w przedsiębiorstwie Wycena nieruchomości Wycena przedsiębiorstw Ekonomika nieruchomości Mieszkalnictwo Europejskie rynki nieruchomości Inwestycje na rynku nieruchomości Proces inwestycyjno-budowlany Nieruchomość jako przedmiot inwestowania Rynki nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości Inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomości Rewitalizacja śródmieść, blokowisk, terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych Zarządzanie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zagadnienia z zakresu inżynierii finansowej Dr inż. Anna Sroczyńska- Baron 9 miejsc Dr Daniel Iskra 9 miejsc Dr Tomasz Węgrzyn 9 miejsc Zastosowania teorii gier na rynkach finansowych Wycena instrumentów pochodnych Zarządzanie portfelem akcji Modelowanie ekonometryczne na rynkach finansowych Analiza statystyczna rynków finansowych Analiza portfelowa Pomiar ryzyka Zarządzanie ryzykiem Symulacje Monte Carlo w finansach Diagnostyka rynku finansowe szeregi czasowe Zarządzanie ryzykiem Analiza portfela

9 Instrumenty pochodne Arbitraż na rynku finansowym Analiza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Prof. dr hab. Halina Buk 15 miejsc Prof. UE dr hab. Józef Pfaff 12 osób Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik 12 osób Dr hab. Małgorzata Rówińska 12 osób Dr hab. Marzena Strojek Filus 12 osób Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Organizacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw Polityka rachunkowości Księgi rachunkowe w różnych formach organizacyjnoprawnych Inwentaryzacja aktywów i pasywów Kontrola wewnętrzna w systemie rachunkowości Zasady ewidencji i wyceny aktywów i pasywów Zasady ewidencji i rozliczania kosztów Audyt wewnętrzny Historia rachunkowości Badanie kształtowania wyniku finansowego,badanie polityki rachunkowości, instrumentów kształtowania wyniku i polityki bilansowej Zastosowanie wybranej metody lub systemu rachunku kosztów, projektowanie systemów rachunku kosztów Badanie stosowania metod rachunkowości zarządczej Ewaluacja i projektowanie systemów zarządzania dokonaniami organizacji Badanie stosowania wybranych zasad i metod rachunkowości finansowej albo zarządczej sektora publicznego, Badanie stosowania wybranych rozwiązań i metod rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej Wycena i ewidencyjne ujęcie poszczególnych grup bilansowych w ujęciu regulacji rachunkowości Wynik finansowy w rachunkowości Zakres i treść sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej Zasady ewidencji i rozliczania kosztów w rachunkowości Wycena bilansowa aktywów i pasywów Sprawozdawczość finansowa na podstawie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Rachunkowość grup kapitałowych skonsolidowane

10 Dr Dorota Adamek Hyska Dr Krystyna Barczyk 15 miejsc Dr Ewa Chorowska 15 miejsc Dr Izabela Emerling 15 miejsc sprawozdania finansowe Powiązania kapitałowe w rachunkowości Polityka rachunkowości, kreatywna rachunkowość Wykorzystanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą Budżetowanie Systemy rachunku kosztów Rachunkowość podatkowa Zasady rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego Problemy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych Rachunkowość podmiotów leczniczych Zasady wyceny i ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, zapasów, aktywów pieniężnych Inwentaryzacja w podmiotach rachunkowości Sprawozdawczość finansowa w sektorze finansów publicznych Sprawozdawczość budżetowa Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Partnerstwo publiczno prywatne Przedsięwzięcia inwestycyjne Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa

11 Dr Bogumił Galica Dr Iwona Kumor Dr Anna Kuzior Dr Tomasz Lis 15 miejsc Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość finansowa ( normy rachunkowości, ewidencja aktywów trwałych, obrotowych, koszty, wynik finansowy) Wykorzystanie techniki komputerowej w rachunkowości (formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie sprawozdań finansowych w środowisku zaawansowanym informatycznie) Uproszczone formy ewidencji podatkowej ( ryczałt, księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatku VAT, ewidencje dodatkowe, rozliczenia publiczno-prawne) Rachunek kosztów ( ewidencja, rozliczanie, kalkulacja, modele rachunku kosztów) Sprawozdawczość finansowa (wykorzystanie sprawozdań finansowych do analizy i oceny sytuacji majątkowej podmiotu gospodarczego) Organizacja rachunkowości (polityka rachunkowości, formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych) Rachunkowość finansowa, sprawozdawczość i analiza finansowa Aktywa, pasywa- ujmowanie wycena i prezentacja Modele wyceny w rachunkowości Sprawozdawczość finansowa Analiza porównawcza elementów sprawozdania finansowego według uregulowań krajowych i międzynarodowych Wykorzystanie sprawozdań finansowych jako źródła analizy, analiza sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności Podatki ( w tym podatek odroczony) Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych Sprawozdawczość finansowa i jej analiza Zasady i procedury ewidencji, rozliczania kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i opodatkowanie transakcji leasingowych Problemy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Dr Ewa Maćkowiak Rachunkowość jednostek budżetowych

12 Zasady gospodarki budżetowej Finansowanie działalności przedsiębiorstw Koszt kapitału Analiza finansowa Nowoczesna analiza finansowa Sprawozdawczość finansowa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Uproszczone formy ewidencji księgowej Dr Ewa Maruszewska 15 miejsc Dr Lucyna Poniatowska Dr Aleksandra Szewieczek Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Sprawozdanie finansowe i jego analiza Rozrachunki w rachunkowości (z kontrahentami, pracownikami, publiczno prawne Obrót materiałowy i towarowy Środki trwałe (wycena, ewidencja, amortyzacja) Koszty w rachunkowości Koszty pracy Wynagrodzenia Wynik finansowy w rachunkowości Inwestycje w rachunkowości Rezerwy w rachunkowości Produkty gotowe Wycena w rachunkowości Podatek odroczony Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie finansowe małych przedsiębiorstw Polityka bilansowa/polityka rachunkowości Utrata wartości aktywów Odpisy aktualizujące Czytanie sprawozdania finansowego Analiza wskaźnikowa, płynności, rentowności Konsolidacja sprawozdań finansowych Rachunkowość finansowa w jednostkach non profit (podmiotach leczniczych, przedsiębiorstwach) Problemy obrotu towarowego w rachunkowości Problemy obrotu materiałowego w rachunkowości Organizacja rachunkowości Rachunek kosztów jednostek gospodarczych (podmiotów leczniczych) Rachunkowość kosztów pracy Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Teoretyczne aspekty organizacji rachunkowości(polityka rachunkowości, ZPK, obieg dokumentów)

13 Dr Bogdan Wardyn Dr Jolanta Wartini-Twardowska 15 miejsc Dr Magdalena Wójcik Jurkiewicz Dr Aneta Wszelaki Ewidencja podatkowa w małych i średnich jednostkach gospodarczych Organizacja rachunkowości (polityka rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja aktywów i pasywów, systemy informatyczne wspomagające rachunkowość) Rachunkowość podatkowa Koszty działalności gospodarczej (ewidencja, rozliczanie, kalkulacja, analiza) Aktywa trwałe ( wycena, ewidencja, amortyzacja, leasing) Księgowe ujęcie rozrachunków, obrotu materiałowego i towarowego, ustalania i podziału wyniku finansowego Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza i controlling Międzynarodowe standardy rachunkowości Sprawozdawczość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych Rachunkowość budżetowa Analiza finansowa Konsolidacja sprawozdań finansowych Podatki dochodowe, pośrednie i lokalne Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny Rachunkowość jako system informacyjny Systemy rachunku kosztów Sprawozdawczość zarządcza Raportowanie bilansowe CSR ( Corporate Social Responsobility) a rachunkowość Etyka w sprawozdawczości i rewizji finansowej Rachunkowość finansowa ( aktywa pieniężne i rozrachunki, środki trwałe, wynik finansowy, obrót materiałowy, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, kapitały własne) Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw Etyka w zawodzie księgowego Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Gospodarka finansowa jednostek sektora fi9nansów publicznych Rachunkowość banków komercyjnych Rachunkowość jednostek non profit Inne zagadnienia Prof. dr hab. Dorota Kotlorz 5 miejsc Rynek pracy (aspekty ekonomiczne i społeczne) komponenty rynku pracy (podaż zasobów pracy i popyt na pracę) równowaga na rynku pracy (pełne zatrudnienie) brak równowagi (deficyt rąk do pracy, bezrobocie) mierniki oceny sytuacji na rynku pracy

14 rynek pracy w ujęciu międzynarodowym, rynek pracy w Polsce oraz w skali lokalnej i regionalnej, uwarunkowania rynku pracy (makroekonomiczne, strukturalne, demograficzne, edukacyjne, integracyjne), wpływ polityki gospodarczej na rynek pracy bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy, sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy. Bezrobocie przyczyny i rodzaje w skali kraju i regionów różnych grup społeczno-zawodowych (młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i innych) koszty bezrobocia polityka przeciwdziałania bezrobociu. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy polityka zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Europejska Strategia Zatrudnienia) międzynarodowa polityka rynku pracy rola funduszy strukturalnych ujęcie krajowe lub regionalne instytucjonalna obsługa rynku pracy w Polsce (urzędy pracy, aktywne i pasywne programy przeciwdziałania bezrobociu) publiczne służby zatrudnienia wobec koncepcji flexicurity Praca w warunkach globalizacji i nowoczesnych technologii społeczeństwo informacyjne struktury gospodarcze a zatrudnienie zmiany strukturalne na rynku pracy jako wynik globalizacji i tworzenia gospodarki wiedzy przemysły wysokiej techniki i usługi jako źródło nowych miejsc pracy funkcjonowanie narodowych rynków pracy i procesy umiędzynaradawiania, korporacje transnarodowe na rynku pracy, mobilność zasobów pracy (migracje zarobkowe) przyszłość pracy kierunki przemian pracy i systemów wynagrodzeń Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy (w tym także: zawodoznawstwo a planowanie kariery oraz europejskie zawody przyszłości) Deregulacja rynku pracy i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy (telepraca i inne) Praca na własny rachunek (determinanty i implikacje) Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce i innych krajach Prognozy kształtowania się sytuacji na rynku pracy Foresight rynku pracy/bezrobocia w ujęciu krajowym (Polska) lub regionalnym (województwa) Propozycja tematów może ulec modyfikacji i rozszerzeniu (w zakresie problematyki seminarium) stosownie do zgłoszonych zainteresowań. Prof. zw. dr hab. Michał Odpowiedzialność głównego księgowego;

15 Seweryński Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał 11 miejsc Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych; Odpowiedzialności materialna pracowników; Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem; Podstawy prawne kwalifikowania wydatków. Formy prawne doradztwa; Plan Balcerowicza i jego realizacja w polskiej gospodarce w latach 90. XX wieku. Warunki wykonalności. Globalizacja ekonomiczna w ujęciu polskich ekonomistów: teoria dylematy praktyka. Ewolucja poglądów naukowych Grzegorza W. Kołodko na temat rozwoju ekonomicznego Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Nierównomierny podział dochodów pieniężnych w transformowanych gospodarkach Europy Środkowo Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Współczesny kapitalizm i wolny rynek w teorii i praktyce. Kapitalizm neoliberalny: jego cechy i dynamika w XX wieku. Różne pojmowanie wolności w książce pod redakcją Leszka Balcerowicza Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów (Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012). Szanse i zagrożenia umiejętnego łączenia prywatnej przedsiębiorczości ze spójnością społeczną w polskiej gospodarce na przełomie XX i XXI wieku. Zmienność aktywności gospodarczej w latach : polski przypadek. Analiza rozwoju gospodarczego w kategoriach długich cykli Nikołaja Dmitrijewicza Kondratjewa. Podporządkowanie polityce ekonomicznej synergii czterech wartości: (1) efektywność, (2) wolność, (3) sprawiedliwość, (4) bezpieczeństwo ekonomiczne. Warunki i czynniki sprzyjające długofalowemu rozwojowi społeczno gospodarczemu. Aktywność gospodarcza w Trzeciej Rzeczypospolitej: dwa cykle bez recesji. Zadania współczesnej ekonomii jako nauki: poznać, zrozumieć, wyjaśnić charakter przeobrażeń gospodarczych. Teoria a praktyka. Optymalizacja swobody wyborów konsumenta w ramach mikroekonomii. Prerogatywy oraz instrumenty działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Osiągnięcia ekonomii XX wieku. Stan polskiej gospodarki po 10 latach wstąpienia do Unii Europejskiej. Polska transformacja, budowa gospodarki rynkowej a tworzenie dojrzałej demokracji w ujęciu Grzegorza W. Kołodko. Polska transformacja, wyznawane wartości i cechy teorii ekonomicznej. Dyskusja wokół procesu polskiej transformacji w światowej literaturze ekonomicznej. Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła Pozycja prawna głównego księgowego;

16 Odpowiedzialność głównego księgowego; Granice podporządkowania i samodzielności służb księgowych; Formy prawne doradztwa; Odpowiedzialności materialna pracowników; Ubezpieczenia od ryzyka związanego z wykonywanym zawodem; Podstawy prawne kwalifikowania wydatków. Prawo zatrudnienia Regulacje Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podmiotów gospodarczych Prawo pracy Ryzyka osobowe przedsiębiorcy Koszty pracy Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Dr hab. Aleksander Witosz Dr Sylwia Bożek 15 miejsc Bankowość elektroniczna (internetowa, mobilna, terminalowa itd.) Elektroniczne instrumenty płatnicze (karty, płatności mobilne i internetowe itd.) E-usługi finansowe i finansowe portale internetowe Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia analiz finansowych i sprawozdawczości w małych i średnich firmach Rachunkowość komputerowa Praktyka stosowania systemów zintegrowanych ERP (finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, gospodarka magazynowa, produkcja, zamówienia, sprzedaż) Prawne i ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej. Przykładowo: Zarządzanie spółką handlową. Wycena wkładów wnoszonych do przedsiębiorstwa. Rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze spółki. Likwidacja spółki. Niewypłacalność przedsiębiorstwa jako podstawa jego upadłości. Finansowanie zwrotne spółek handlowych. Pozyskiwanie kapitału na giełdzie papierów wartościowych. Factoring. Franchising. Leasing transfer ryzyka, typy i rodzaje Faktoring transfer ryzykza Ubezpieczenie metodą transferu ryzyka w przedsiębiorstwie Ryzyka w działalności deweloperskiej, w wykonawstwie projektów inwestycyjnych, w nieruchomościach Zmiany na sektorze emerytalnym Zabezpieczenie społecznie a ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenia typu non-life - specyfika, produktu, ryzyko Ubezpieczenia life specyfika, produkty, ryzyko Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa Działalność funduszy inwestycyjnych Ryzyko środowiskowe, katastroficzne typy, obszary występowania, sposoby redukcji Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń Gwarancie bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe

17 Dr Marzena Czarnecka Likwidacja szkód w następstwie wystąpienia zdarzeń losowych Innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowo-bankowe, bankowe Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Polityka społeczna Energetyka i prawo energetyczne Polityka energetyczna Prawo pracy Praco cywilne Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo