Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz. 13.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13."

Transkrypt

1 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce 2. Niepodatkowe źródła dochodów budżetu państwa 3. Środki z Unii Europejskiej i projekty z nich finansowane 4. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 5. Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie 6. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (na konkretnym przykładzie): - jednostek budżetowych, - samorządowych zakładów budżetowych, - państwowych lub samorządowych instytucji kultury, - uczelni publicznych, - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u, - itp. 7. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, ochrona zdrowia, kultura teoria i praktyka, Polska a inne państw, realia i konieczne zmiany II. FINANSE SAMORZĄDOWE 8. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie konkretnej gminy, powiatu, województwa 9. Dochody własne JST podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, dochody z majątku na przykładzie wybranej JST 10. Rola transferów z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje celowe) w dochodach JST 11. Finansowania rozwoju regionalnego 12. Finansowanie rozwoju lokalnego 13. Analiza finansowa miasta/gminy (m.in. w kontekście oceny zdolności kredytowej) 14. Gospodarka budżetowa konkretnego miasta/gminy/powiatu III. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 15. Aktualny polski system podatkowy i jego ocena - z punktu widzenia: - wydajności fiskalnej, - realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, - harmonizacji ze standardami UE) 16. Zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki opodatkowania małych podatników) 17. Dochód podatkowy - pojęcie, metody obliczania 18. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce i w wybranych krajach UE 19. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy) 20. Aktualna konstrukcja polskiego VAT ocena 21. Podatek akcyzowy w Polsce 22. Podatki i opłaty lokalne 23. Perspektywy zmian systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

2 prof. dr hab. Wacława Starzyńska - pok ) Metody statystyczne w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 2) Wyniki finansowe wykonawców (przedsiębiorstw) biorących udział w zamówieniach publicznych prof. dr hab. Jerzy Węcławski - pok Struktura sektora bankowego i jej przekształcenia 2. Segmenty sektora bankowego (bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, bankowość, bankowość inwestycyjna, bankowość hipoteczna, bankowość elektroniczna) 3. Bankowość spółdzielcza (organizacja i rozwój sektora, analiza działalności banku spółdzielczego) 4. Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowe (SKOK-i, pośrednicy kredytowi) 5. Instytucje usługowe sektora bankowego 6. Bank centralny i polityka pieniężna banku centralnego (cele, instrumenty, analizy okresowe) 7. Systemy gwarantowania depozytów pieniężnych 8. Działalność rozliczeniowa i instrumenty rozliczeń pieniężnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 9. Działalność depozytowa i alternatywne formy oszczędzania analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 10. Działalność kredytowa banków komercyjnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 11. Analizy segmentowe i terytorialne rynku usług bankowych 12. Instrumenty finansowania przedsiębiorstw leasing, factoring, franchising i inne 13. Finansowanie wybranych rodzajów działalności gospodarczej 14. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 15. Inne tematy z zakresu działalności pośredników finansowych i finansowania działalności do uzgodnienia prof. dr hab. Henryk Ronek - pok Podstawy rachunkowości, np.: formy i techniki ewidencji księgowej, rachunkowość w komputerze, dowody księgowe, księgi handlowe, inwentaryzacja, polityka rachunkowości. 2. Rachunkowość finansowa, np.: - rachunki majątkowe ( rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, rzeczowe aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, kapitały własne itp.), - księgowe ujęcie procesów gospodarczych, - koszty w rachunkowości finansowej, - rozrachunki, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, - kredyty bankowe, - podatki, - działalność socjalna. 3. Sprawozdawczość finansowa i statystyczna, np.: zasady sporządzania i badania sprawozdań, audyt, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdania GUS. 4. Analiza finansowa i zarządzanie finansami, np.: analiza kosztów, analiza przychodów, analiza wyników, ocena sytuacji majątkowej i finansowej, analiza progu rentowności itp. 5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, np.: modele, systemy (tradycyjny i nowoczesny) i warianty rachunku kosztów, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty działalności marketingowej, koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty produkcji pomocniczej, planowanie finansowo-kosztowe, budżetowanie, controlling, ocena projektów inwestycyjnych itp.

3 6. Finanse jednostek samorządowych (budżety). 7. Bankowość (działalność kredytowa, prawne formy zabezpieczeń kredytów, zdolność kredytowa, wyniki finansowe banków). 8. Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych. 9. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych. prof. dr hab. Henryk Mamcarz - pok. 718 Problematyka seminarium magisterskiego koncentrować się będzie na analizie organizacji oraz funkcjonowania instytucji i rynków instrumentów finansowych. Obejmować będzie następujące zagadnienia: 1. Rynek pieniężny i instrumenty finansowe rynku (instrumenty procentowe i dyskontowe). 2. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe rynku a) akcje: analiza fundamentalna i techniczna, b) obligacje: wycena obligacji, innowacje finansowe. 3. Spółka akcyjna jako instytucja rynku kapitałowego. 4. Fundusze inwestycyjne i ich rodzaje. 5. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. 6. Rynki pozagiełdowe. 7. Instrumenty pochodne (opcje, financial futures). 8. Rynek kapitałowy w Polsce. dr Włodzimierz Ciseł - pok Zakres tematyczny seminarium licencjackiego dla studentów studiów I stopnia (FiR) obejmuje szeroko rozumianą problematykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych. Przykładowe tematy prac: 1. Ewidencja i analiza środków trwałych. 2. Amortyzacja środków trwałych. 3. Ewidencja i analiza rozrachunków z kontrahentami. 4. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa. 5. Ewidencja i analiza podatku VAT w przedsiębiorstwie. 6. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. 7. Analiza kosztów przedsiębiorstwa. 8. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. 9. Analiza płynności przedsiębiorstwa. 10. Analiza struktury kapitału i prawidłowości finansowania majątku przedsiębiorstwa. dr Adam Bujak - pok Podstawy rachunkowości (zasady rachunkowości, metody rachunkowości) 2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach (polityka rachunkowości, plan kont, dokumentacja księgowa, kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja) 3. Rachunkowość finansowa (wycena oraz ewidencja poszczególnych składników aktywów i pasywów) 4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, analiza kosztów, kalkulacja kosztów, budżetowanie) 5. Sprawozdawczość finansowa (zasady sporządzania, znaczenie i analiza sprawozdania finansowego) dr Wojciech Misterek - pok ) Działalność detaliczna banku Działalność kredytowa banków Działalność depozytowa banków Rozliczenia pieniężne 2) Analiza ekonomiczno - finansowa banku

4 Analiza ekonomiczno finansowa wybranej instytucji Analiza efektywności poszczególnych instrumentów finansowych 3) Zewnętrzne źródła finansowania JST Kredyty i pożyczki dla JST Emisja obligacji Pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych 4) Bezzwrotna pomoc finansowa przedsiębiorstw Wsparcie finansowe nowopowstających podmiotów Wsparcie inwestycji ze środków UE Dotacje skierowane na rozwój innowacji przedsiębiorstw dr Joannę Świerk - pok Restrukturyzacja przedsiębiorstw. 2. Upadłość przedsiębiorstw. 3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 4. Analiza struktury kapitału przedsiębiorstwa. 5. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. 6. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 7. Analiza finansowa przedsiębiorstw. 8. Polityka dywidend. 9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. 10. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie. 11. Proces budżetowania w gminach. 12. Strategiczna karta wyników. dr Małgorzata Kamieniecka - pok. 420 Zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości i organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie (m.in. rachunkowość jako system informacyjny, harmonizacja rachunkowości w Europie i na arenie międzynarodowej, organizacja inwentaryzacji, organizacja ewidencji księgowej, rola i obieg dowodów księgowych, oprogramowanie F-K, outsourcing usług księgowych, funkcjonowanie i rozwój biur rachunkowych, itp.), Zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej (np.: dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń, pozapłacowe koszty pracy, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunki publiczno-prawne (np. VAT, akcyza, cło w rachunkowości), ewidencja i wycena poszczególnych grup składników majątkowych (inwestycji krótko i długoterminowych, zapasów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp.), ujęcie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym wg ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, itp.), Zagadnienia z zakresu rachunkowości podatku dochodowego (np.: przychody i koszty w prawie podatkowym i bilansowym m.in. podobieństwa i różnice, podatek dochodowy jako szczególny instrument rachunkowości, ujęcie różnych grup składników majątkowych w prawie podatkowym i bilansowym, itp.), Zagadnienia z zakresu sprawozdawczości (np.: zasady sporządzania sprawozdań finansowych (zagadnienia ogólne i szczegółowe), zagadnienia z obszaru polityki rachunkowości i jej wpływu na płynność i rentowność jednostki, zagadnienia oszustw księgowych, kategorie kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów, kosztów), itp.). UWAGA!!! ZAPISY NA SEMINARIUM ODBĘDĄ SIĘ dn. 17 lutego (wtorek) godz , pok. 420

5 dr Bożena Oleszko Kurzyna - pok Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa X 2. Bilans jako podstawa oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa X 3. Rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie 4. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie 5. Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie (specyfika i ewidencja księgowa w jednostce ) na wybranym przykładzie 6. Amortyzacja środków trwałych 7. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdawczości na przykładzie firmy x 8. Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy 9. Uproszczone formy ewidencji księgowej dla celów opodatkowania z działalności osób fizycznych 10. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X dr Jakub Czerniak pok Innowacje, polityka innowacyjna. 2. Makroekonomia 3. Kulturowe uwarunkowania działalności gospodarczej. 4. Oryginalne tematy zaproponowane przez seminarzystów z takich obszarów jak nowoczesne technologie, rynek muzyczny, ekonomiczne spojrzenie na sport. dr Tomasz Budzyński pok Budżet państwa 2. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3. Funkcjonowanie i finansowanie jednostek sektora finansów publicznych 4. System podatkowy w Polsce 5. Audyt i kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych 6. System zamówień publicznych w Polsce dr Mariusz Lisowski pok Statystyczna analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych Analiza rozwoju rynku finansowego, sektora bankowego, parabankowego Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, infrastruktury Analiza sytuacji mieszkaniowej, kredytowej ludności 2. Modelowanie ekonometryczne wybranych zjawisk gospodarczych i parametrów rynkowych Modelowanie parametrów instrumentów finansowych, Modelowanie parametrów makro i mikroekonomicznych Modelowanie rozwoju wybranych zjawisk gospodarczych Metody ilościowe w rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowaniu 3. Analiza ekonomiczna i finansowa wybranych segmentów i instytucji rynkowych Analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego Analiza źródeł finansowania rynku nieruchomości Analiza wybranych produktów instytucji finansowych, kredytowych Analiza ryzyka działalności instytucji finansowych dr Katarzyna Królik-Kołtunik pok Rynki tradycyjnych i nowoczesnych instrumentów finansowych 2. Funkcjonowanie rynków giełdowych i pozagiełdowych

6 3. Funkcjonowanie instytucji i uczestników rynku kapitałowego 4. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Tamara Anna Galbarczyk pok Struktura instytucjonalna systemu bankowego w Polsce 2. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu stabilności sektora bankowego 3. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 4. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe 5. Działalność operacyjna banków w Polsce 6. Formy gromadzenia oszczędności i lokowania wolnych środków przez podmioty gospodarcze 7. Formy pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne 8. Rola banków na rynku finansowym 9. Instrumenty rynku finansowego w Polsce 10. Zarządzanie ryzykiem bankowym dr Joanna Śmiechowicz pok. 401, Obszary badawcze obejmują zagadnienia szeroko pojętych Finansów Publicznych, a w szczególności: gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; podatków państwowych i samorządowych oraz ich znaczenia dla budżetów państwa, gmin, powiatów i województw; problemów zadłużenia publicznego. Przykładowe tematy: 1. Gospodarka budżetowa wybranej jednostki samorządu terytorialnego 2. Podatki i opłaty samorządowe jako źródło dochodów budżetu gminy 3. Źródła finansowania gmin w Polsce 4. Wydatki inwestycyjne gmin i źródła ich finansowania 5. Zadania oświatowe gmin i problemy ich finansowania 6. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 7. Dług publiczny w Polsce 8. Podatki i ich znaczenie fiskalne Zapisy na seminarium odbędą w terminie pierwszego planowanego spotkania. dr Janusz Narkiewicz pok. 419 Rachunkowość przedsiębiorstw i analiza sprawozdań finansowych Przykładowe tematy prac - problematyka szczegółowa : 1. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 3. Analiza przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa 4. Analiza ryzyka działalności przedsiębiorstwa 5. Strategia finansowania majątku przedsiębiorstwa 6.Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 7.Analiza fundamentalna spółek giełdowych 8. Ewidencja i analiza kosztów przedsiębiorstwa 9. Ewidencja i analiza wyników finansowych (rentowności) przedsiębiorstwa 10. Ewidencja i analiza rozrachunków 11. Wynik bilansowy a wynik podatkowy przedsiębiorstwa dr Roman Asyngier pok Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie 2. Instrumenty i instytucje rynku kapitałowego 3. Obrót giełdowy i pozagiełdowy instrumentami finansowymi

7 4. Giełda papierów wartościowych 5. Strategie inwestycyjne 6. Analiza fundamentalna 7. Wycena akcji 8. Analiza techniczna 9. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce i na świecie 10. Strategie wykorzystywane na instrumentach pochodnych 11. Rynek Forex 12. Day-trading dr Mirosław Urbanek pok Problematyka seminariów będzie dotyczyła analizy i oceny: - rynku finansowego i jego instytucji (np. zakładów ubezpieczeń, banków): analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie: ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe, majątkowe, życiowe, zarządzanie finansami ubezpieczeń, organizacja rynku ubezpieczeniowego, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; - rynku zamówień publicznych: procedury udzielania zamówień publicznych, zamówienia sektorowe, kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedzialność w zamówieniach publicznych; - zjawisk ekonomicznych i ekonomiczno społecznych: wybranych wielkości demograficznych (struktury ludności, poziomu życia, bezrobocia itp.), zarządzania ryzykiem gospodarstwa domowego, - działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych o różnej formie organizacyjno prawnej (w tym zarządzanie ryzykiem gospodarczym); z wykorzystaniem metod ilościowych.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. godz. 8.00 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z zakresu Rachunkowości

Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Zagadnienia z zakresu Rachunkowości Prof. dr hab. Zbigniew Messner Rachunkowości Prof. UE dr hab. Anna Kostur Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła Prawa

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne 2 stopnia rok akademicki 2013/2014. zagadnienia z zakresu rachunkowości zagadnienia z zakresu rachunkowości Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Rachunkowości Prof. UE dr hab. Maria Smejda Rachunkowości Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik Rachunkowości Dr Marzena Strojek- Filus Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

dr Maciej Dębski zakres seminarium:

dr Maciej Dębski zakres seminarium: dr Maciej Dębski zakres seminarium: Gospodarowanie zasobami ludzkimi Ekonomika i zarządzanie turystyką Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Polityka społeczno-ekonomiczna 1. Strategie produktów turystycznych

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Promotorzy prac. Specjalności dyplomowania* dydaktyczna BM MIwZ RP FiB M ZOrg. ZW ZOper. ZJiT IwB BnRW PF. Zakresy tematyczne prac dyplomowych. Lp.

Promotorzy prac. Specjalności dyplomowania* dydaktyczna BM MIwZ RP FiB M ZOrg. ZW ZOper. ZJiT IwB BnRW PF. Zakresy tematyczne prac dyplomowych. Lp. 1. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. nadzw. PG 2. dr inż. Michał Szymański Lista promotorów i tematyka prac na studiach II stopnia Zarządzania - obowiązuje od semestru zimowego 2013/2014 (znakiem zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA MAGISTERSKIE 2008-2010 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA MAGISTERSKIE 2008-2010

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA MAGISTERSKIE 2008-2010 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA MAGISTERSKIE 2008-2010 Imię i nazwisko: dr hab. WŁADYSŁAW BALICKI, prof. nadzw. AE Metodologia nauk ekonomicznych. Makroekonomia, a w szczególności: problemy bezrobocia, Polska w Unii Europejskiej, wzrost gospodarczy, inflacja,

Bardziej szczegółowo